«Журналистика және филология» департаментіжүктеу 176.14 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі176.14 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

             ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

5B050400- «ЖУРНАЛИСТИКА»

 

МАМАНДЫҒЫ  БОЙЫНША 

    ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ  КЕШЕНІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ» 

 ПӘНІ БОЙЫНША  

 

СИЛЛАБУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

ПАВЛОДАР,  2016 

 

  

 

 

БЕКІТЕМІН 

ОӘЖ және БС  

б.ғ.к., проф.____________ Комардина Л.С.  

“___” _____________ 2015 ж. 

 

 

Авторы:  филол.ғ.д., профессор ИмамбаеваҒ.Е.____  

 

  

 

  

«Журналистика және филология» департаменті  

 

“Қазіргі  қазақ тілі”  пәні бойынша кҥндізгі оқу бӛлімінің 

5B050400-“Журналистика” мамандығына оқитын студенттерге арналған 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

 

Курс 


Семестр 


Кредит саны                               Дәріс 

30 


Тәжірибелік сабақ  

30 


ОСӚЖ 

30 


СӚЖ 

90 


Барлығы: 

180 


Бақылау тҥрі 

Емтихан 


 

 

ҚР  Ҥкіметінің  2012    ж.  23  тамыздағы  №  1080  қаулысымен  бекітілген  Жоғары  білім берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарты  және  5B050400  „Журналистика” 

мамандығы бойынша элективтік пәндер каталогы 2014 негізінде жасалған. 

 

 

ББ және Қ академиясы оқу бағдарламалар комитетінің  кеңесінде мақҧлданды . Хаттама № 1,  29.08.2015 ж. 

ББ және Қ академиясының оқу бағдарламалар комитетінің 

тӛрайымы       ________________ Қасымова А.Қ. 

 

  

 

 «Журналистика және  филология» департаментінің мәжілісінде бекітілді. 

 

Хаттама № 1, 27.08.2015 ж.    «Журналистика және филология»департаментінің 

 директоры ________________ Хамитова Г.А. 

КЕЛІСІЛДІ 

ББББ бастығы   ______________ Сарбасова Н.Д.  

 


«ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ» 

ОҚУ КУРСЫ СИЛЛАБУСЫНЫҢ МАЗМҦНЫ  

1

 Тҥсінік хат  

2

 Курстың кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары (1-кесте) 

3

 Дәріс курсының мазмҧны (2-кесте) 

4

 Тәжірибешілік сҧрақтары мен олардың орындалу мерзімі (3-кесте) 

5

  ОСӚЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің кҥнтізбелік жоспары (4-кесте) 

6

 СӚЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің кҥнтізбелік жоспары (5-кесте) 

7

 Студенттердің білімі мен білігін бақылаудың тҥрі мен формасы (6-кесте) 

8

 Студенттердің рейтингтерін бағалау кӛрсеткіші (7-кесте) 

9

 Студенттердің  білімін,  дағдысын  және  қабілетін  бағалаудың  жалпы  кӛрсеткіштері  (8-

кесте) 


10

 

Емтихан сҧрақтары 11

 

Ҧсынылатын әдебиеттер 12

 

Негізгі 13

 

Қосымша  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түсінік хат 

Ҧсынылып  отырған  силлабус  жоғары  оқу  орындарындағы  журналистика 

мамандықтарына арналған. Болашақ журналистер ҥшін қазіргі қазақ тілін оқыту міндетті 

болып  табылады.  Ӛйткені  журналист  дҧрыс  сӛйлеп,  ойын  анық,  әрі  ерекше  жеткізудің 

қҧралдарын, стильдің де қыр-сырларын білуі тиіс. Ендеше, қазақ тілін оқыту – мамандық 

бойынша  олардың  біліктілігін  арттыруға    да  ықпал  етері  сӛзсіз.  Сӛзді  екшелеп,  талғап 

қолдана  білу,  ойын  әсерлі  де  кӛркем  жеткізу  –  жҧртшылық  алдында  қызмет  етуші 

журналистердің басты міндеттерінің бірі болып табылмақ. Пререквизиттер: қазақ тілі мен қазақ әдебиеті 

Постреквизиттер: қазіргі қазақ тілі, қазақ әдебиеті, стилистика 

Курстың қысқаша сипаттамасы: студенттердің жалпы білім беру мектебінде алған 

ілімдерін  толықтырумен  қатар,  тіл  білімінің  фонетика,  лексикология,  морфология, 

сӛзжасам сияқты салалары тереңдетіліп, кеңейтіліп ӛтіледі.   

      Курстың  мақсаты  -  бҥгінгі  кҥні  жалпы  халық  қолданып  жҥрген  қазақ  әдеби  тілінің 

(ауызекі,  жазба  нҧсқаларының)  фонетикалық,  лексикалық,  грамматикалық  жҥйесін 

ғылыми-теориялық  негізде таныту;  қазіргі қазақ тілі бойынша мектепте алған білімдерін 

толықтыра  отырып,  қазақ  тілінің  фонетика,  лексикология,  морфология,  сӛзжасам, 

синтаксис салаларының қыр-сырын, ерекшеліктерін тереңдете  меңгерту. 

Курстың міндеттері:  

-  фонетика  бойынша  міндеттер.  Фонетика  –  тіл  ғылымының  бастауы  әрі  негізі.  Тілдің  

дыбыстық  жҥйесін  дҧрыс  меңгерте  отырып,  тіл  мәдениетінің  орфография,  орфоэпия 

сияқты  аса қажетті тҧстарын таныту, әдеби тілдің тынысын тҥсіну, тану;  

- лексикологияның  міндеттері. Орта мектепте кӛпмағыналылық, омонимдер, синонимдер, 

антонимдер, тҧрақты сӛз тіркестері сияқты қазақ тілі лексикасының кейбір тараулары ғана 

ҥйретілген болса, жоғары оқу орнында  бҧл тақырыптар әлдеқайда кеңейтіліп ӛтіледі; 

-  морфология  бойынша  міндеттер.  Қазақ  сӛзінің  лексикалық  және  грамматикалық 

мағыналарының айырмашылықтарын ашып кӛрсету, морфемаларды жіктеу, жҧрнақ және 

жалғаудың  қасиеттерін  анықтау,  сӛздің  негізгі  тҥрлеріне  тоқталу,  сӛз  таптары  мен 

олардың морфологиялық қҧрылымын анықтау; 

-  сӛзжасамның  міндеті.  Қазақ  тілі  сӛзжасам  жҥйесінің  негізгі  заңдылықтары  мен 

тәсілдерін, теориялық тҥсінігі мен ішкі семантикалық қҧрылымына талдау жасай отырып 

кешенді тҥрде оқыту, сонымен қатар тәжірибешілік дағды қалыптастыру.        Студенттер меңгеруі тиіс:  

 

мамандығы бойынша біліктілігін арттыру  мақсатында қазіргі қазақ тілінің фонетика, лексика, морфология, сӛзжасам салаларының теориясы мен тәжірибешілігін меңгеру;  

 

тілді коммуникативтік қарым-қатынас қҧралы ретінде меңгеру;        Негізгі компетенциялары:  

 

фонетиканы меңгеру арқылы әдеби тілде дҧрыс сӛйлеуін ҥйрену;  

лексикологияның салаларын меңгере отырып, ӛзіндік стильді қалыптастыру; 

 

сӛздерді тҥрлі жанрларда қолдана білу;    

қазақ  сӛзінің  лексикалық  және  грамматикалық  мағыналарының  айырмашылықтарын 

білу. 

      Меңгеруі  керек:  орфография  және  орфоэпия  нормаларын  сақтай  отыра,  дҧрыс  жазу 

және сӛйлеу;      

 

дыбысқа фонетикалық талдау жасай білу;  

сӛзге лексикалық талдау жасау;   

 

морфемаларды  жіктей  білу,  сӛз  таптарының  морфологиялық  қҧрылымдын  білу, морфологиялық талдау жасай білу дағдысы.   

     Курс  құрылымы.  Курс  қҧрылымына    дәріс,  тәжірибешілік  сабақтар,  оқытушы 

басқаруындағы студенттердің ӛздік  жҧмысы кіреді.   

 

«Қазіргі қазақ тілі» пәні бойынша   

күнтізбелік-тақырыптық жоспары  

  (І семестр, 15 апта) 

№ 

Тақырыптың аталуы 

Дәріс 

Тәжіри

бешілік 

ОСӚЖ   СӚЖ 

1 модуль 

Фонетика,  оның  нысандары,  зерттелу тарихы, орны   1 

 4 


Әріп, дыбыс, фонема.   

 4 

Транскрипция мен транслитерация. Дауысты және дауыссыз фонемалар 

Дыбыстық қҧбылыстар  Ҥндестік 

заңы. 


Дыбыстар 

мен 


буындардың ҥндесуі 

Орфоэпия, орфография 

Межелік бақылау 2 модуль 

Қазақ лексикологиясы және оның зерттеу нысандары. 

Ҧғымның 

анықтамасы. 

Ҧғым 

мен 


мағынаның айырмашылығы 

Лексикалық  мағыналардың  тҥрлері.  Сӛз 

мағынасы, дамуы  

10  Сӛздердің  мағыналық  қатысына  қарай 

жіктелуі  

11  Сӛздік қҧрам және негізгі сӛздік қор.  

 

12  Қазіргі  қазақ  тілі  лексикасының  стильдік 

мәні мен қолдану шеңбері  

Межелік бақылау 

 

13  Қазақ тіліндегі фразеологизмдер 

 4 

14  Кӛркем 

шығармалардағы 

фразеологизмдер 3 модуль 

15  Морфологияның 

басты 

ҧғымдары, терминдердің 

қалыптасуы. 

Грамматикалық 

ҧғым, 


мағына,    

категория 

 1 


 1 

  

16  Морфемалар, олардың тҥрлері 

 

17  Сӛз  формалары  және  олардың  жасалуы, 

тҥрлері  

18  Сӛз  таптары  және  олардың  қҧрамы Межелік бақылау жҧмысы  

19  Жалғаулар 

20  Етістер 

21  Райлар 4 модуль 

22  Сӛзжасамның негізгі ҧғымдары  

1  


23   Фонетикалық сӛзжасам 

24   Синтетикалық сӛзжасам 

25   Семантикалық сӛзжасам 

26  Аналитикалық сӛзжасам 

 

Межелік бақылау жҧмысы 

27  Сӛз тіркесі синтаксисі 

28  Сӛз тіркесінің объектілері 

29  Сӛз тіркесінің байланысу формалары 

 

барлығы 30 

30 

30 

90 

 

  

 

  Дәріс материалдарының мазмұны 

(кредит саны, сағат саны) 

 

№ 

Дәріс тақырыбы 

Дәріс мазмұны 

Сағат 

саны 

1 модуль  

Фонетика, оның нысандары, 

зерттелу тарихы, 

орны 

Фонетика туралы тҥсінік. Фонетиканың тілдік айтылуына негізделуі. Фонетиканың қарастыратын мәселелері, зерттелу тарихы. Фонетиканың  салалары. Әріп, дыбыс, 

фонема 


Фонема туралы ҧғым. Фонеманың қызметі. Фонема мен дыбыстың арақатынасы. Фонема, әріп және дыбыс

олардың арақатынасы. Дыбыстық талдау жасау негіздері. 2 модуль  

Қазақ лексикологиясы 

және оның зерттеу 

нысандары. 

Лексикология  пәнінің анықтамасы,   қарастыратын мәселелері, зерттелу тарихы.  Лексикологияның 

зерттеу нысандары. Ҧғымның 

анықтамасы. Ҧғым 

мен мағынаның 

айырмашылығы 

Ҧғымның анықтамасы. Ҧғым мен мағынаның айырмашылығы. Ҧғымның мазмҧны мен кӛлемі, тҥрлері. 

Ҧғымдардың арасындағы қатынастар. 3 модуль 

Морфологияның басты  ҧғымдары, 

терминдердің 

қалыптасуы. 

Грамматикалық 

ҧғым, 

мағына,    категория 

Морфологияның басты ҧғымдары, терминдердің қалыптасуы. Грамматикалық ҧғым, мағына,    категория.  

 

 

 Грамматикалық мағына берулің тәсілдері: қосымша, кӛмекші сӛз, сӛздердің орын тәртібі, қосарлану, 

интонация. Морфемалар, олардың тҥрлері    

Морфемалар, олардың тҥрлері. Қосымшалардың жіктелуі. Қосымшалардың мағыналық жақтан 

ерекшеленуі.  4 модуль 

Сӛзжасамның негізгі ҧғымдары  

Сӛзжасамның негізгі ҧғымдары. Туынды сӛз. Туынды сӛздің мағыналық қҧрылымы.Бірінші және екінші 

мағына. Сӛзжасамдық ҧяның негізгі белгілері. Зерттелуі. Сӛзжасамдық мағына. Деривациялық мағына. 

Сӛзжасам және атау теориясы.  Фонетикалық 

сӛзжасам 

Фонетикалық сӛзжасам тәсілі туралы ғылыми кӛзқарастар. Фонетикалық сӛзжасам тәсілінің пайда болу 

жолдары. Фонетикалық сӛзжасам негізінде пайда болған туынды сӛздердің мағыналық қҧрылымы. 

 барлығы 

 

30 

  

 Тәжірибешілік сұрақтары мен олардың орындалу мерзімі 

 

№ 

Тақырып аталымы 

Тәжірибешілік сұрақтары 

Бақылау  

түрі 

Тапсыру 

мерзімі 

Балл 

 

1- модуль  

 

 

 

 

 Әріп, дыбыс, фонема 1.

 

Фонема туралы ҧғым.  2.

 

Фонеманың қызметі.  3.

 

Фонема мен дыбыстың арақатынасы. Фонема, әріп және дыбыс, олардың 

арақатынасы.  

4.

 

Дыбыстық талдау жасау негіздері.     

Конспектілеу, ауызша 

жауап беру 

 

1-апта  

Транскрипция мен 

транслитерация. 

 

1.Транскрипцияның тҥрлері, маңызы; 2. Фонетикалық транскрипцияның сипаты.  

3.Әріп 


пен 

фонеманы 

ажырату, 

транскрипциялаудың сыры.  

Конспектілеу, ауызша 

жауап беру 

 

2-апта 


 

 

2- модуль 

 

  

 

Лексикалық мағыналардың 

тҥрлері. Сӛз мағынасы, дамуы  

1.Лексикалық мағыналардың тҥрлері.  

2.Сӛз  мағынасы,  дамуы.  Сӛз  мағынасының 

ӛзгеруі, ауыспалы мағынада қолдануы. 

3. Сӛз мағынасының кеңеюі және тарылуы.  

сҧрақ-жауап, 

конспектілеу 

3-апта 

 

Сӛздердің  мағыналық  қатысына қарай жіктелуі 

1.Сӛздердің мағыналық қатысына қарай жіктелуі. 

2.Омоним, синоним, антоним 

сҧрақ-жауап, 

конспектілеу 

4-апта 


 

 

3- модуль 

 

 

  

Морфемалар, олардың тҥрлері    1.Морфемалар, олардың тҥрлері.  

2.Қосымшалардың жіктелуі. Қосымшалардың 

мағыналық жақтан ерекшеленуі. 

Конспектілеу, ауызша 

жауап беру 

 

5-апта  

 

4- модуль 

 

 

  

Фонетикалық сӛзжасам 

1.Фонетикалық сӛзжасам тәсілі туралы ғылыми 

кӛзқарастар.  

2.Фонетикалық сӛзжасам тәсілінің пайда болу 

жолдары. 

3. Фонетикалық сӛзжасам негізінде пайда болған 

туынды сӛздердің мағыналық қҧрылымы. 

Конспектілеу, ауызша 

жауап беру 

 

6-апта 


 

Синтетикалық сӛзжасам 1.Синтетикалық сӛзжасам тәсілінің зерттелуі.  

2. Зат есім сӛздерінің синтетикалық сӛзжасамына 

толық талдау.  

3.Синтетикалық сӛзжасамды мотивациялық, 

номинациялық аспектіден талдау. 

Конспектілеу, ауызша 

жауап беру 

 

7-апта  

  

ОСӚЖ тапсырмалары және оларды орындау мерзімі 

№ 

Тапсырма мазмҧны  

Бақылау тҥрі 

Тапсыру 

мерзімі 


1. 

«Дыбыстық 

қҧбылыстар, 

кірме 


сӛздерді 

игерудің ӛзіндік ерекшеліктері» тақырыптарына 

конспект  жасау.  Протеза,  эпентеза,  апакопа, 

элизия,  аферезис  т.б.  қҧбылыстарға    сӛздік 

жасау. 

Ауызша жауап, жазбаша есеп, 

терминологиялық 

сӛздік. 

1-апта 


2. 

«Ҥндестік  заңы.  Дыбыстар  мен  буындардың 

ҥндесуі» 

тақырыбдағы 

зерттеулерге 

аналитикалық шолу. 

Жазбаша есеп. 

2-апта 


3. 

«Орфоэпия, 

орфография. 

 

Қазақ орфографиясының  тарихы,  негізгі  қағидалары» 

тақырыбына конспект жасау. 

  

Жазбаша есеп. Сӛздік дикант. 

3, 4-апта   

4. 

Сӛздердің мағыналық қатысына қарай жіктелуі.   Омоним, синоним, антонимдерге кластер жасау.   

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.  Сӛздік 

диктант. 

 

5-

 апта 

5. 


«Сӛздік  қҧрам  және  негізгі  сӛздік  қор» 

тақырыбына реферат жазу.  

Рефератты қорғау. 

6-апта 


6. 

«Қазіргі  қазақ  тілі  лексикасының  стильдік  мәні 

мен  қолдану  шеңбері»  тақырыбына  реферат 

жазу.  


Рефератты қорғау. 

7-апта 


7. 

«Морфемалар,  олардың  тҥрлері»  тақырыбына 

конспект  жасау.    Қосымшалардың  жіктелуіне 

кесте қҧру. 

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.   

8, 9-апта 

8. 


Сӛз  формалары  және  олардың  жасалуына 

конспект және тҥрлеріне сызба жасау. 

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.   

10-апта 

9. 


Сӛз  таптары  және  олардың  қҧрамына  конспект 

және кесте жасау. 

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.   

 11-апта 

10.  Фонетикалық  сӛзжасам  тақырыбына  конспект 

және кесте жасау. 

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.   

12-апта 


11.  Синтетикалық  сӛзжасам  тақырыбына  конспект 

және сызба  жасау. 

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.      

13-апта 

12.  Семантикалық  сӛзжасам  тақырыбына  конспект, 

кесте жасау. 

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.      

14-апта 


13.  Аналитикалық  сӛзжасам  тақырыбына  конспект, 

кесте жасау 

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.      

15-апта 

 

 

СӚЖ тапсырмалары және оларды орындау мерзімі 

 № 


 

Тапсырма мазмҧны 

Бақылау тҥрі 

Орындау 


мерзімі 

1. 


«Дауысты    фонемалар,  олардың  зерттелуі» 

тақырыбына    конспект  жасау.  Дауысты  

фонемалардың жіктелуіне кесте.  

Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.      

1-апта 


  

2. 


Дауыссыз  фонемалар  тақырыбына    конспект 

жасау.  Дауыссыз    фонемалардың  жіктелуіне 

кесте.     

 Ауызша жауап, 

жазбаша есеп.      

2-апта 


  

3. 


«Тіл ҥндестігі» тақырыбына конспект жасау.   

 Жазбаша есеп. 

 

3-апта 


  

4. 


«Ерін ҥндестігі» тақырыбына конспект жасау.   

 Жазбаша есеп. 

4-апта 


 

 

  5. 

«Қазақ  тіліндегі  фразеологизмдер»  тақырыбына 

реферат.   

 Жазбаша есеп. 

  

 

5, 6-апта   

6. 


«Кӛркем шығармалардағы фразеологизмдер» 

тақырыбына» баяндама. 

 

 Жазбаша есеп.   

 

 7-апта 

   


7. 

Жалғаулар тҥрлеріне конспект, кесте, 

бақылау сҧрақтарын жасау. 

 Жазбаша есеп. 

 

8, 9-апта    

8. 


«Етістер, олардың зерттелуі» тақырыбына шолу.   Жазбаша есеп. 

 

10-апта   

 9.  «Райлар, олардың зерттелуі» тақырыбына шолу 

 Жазбаша есеп. 

 

11-апта   

10.  «Сӛз тіркесі синтаксисі» тақырыбына баяндама. 

 

 Жазбаша есеп.  

12-апта 


  

11.  «Сӛз 

тіркесінің  объектілері»  тақырыбына 

конспект жасау. 

Жазбаша есеп. 

 

13-апта   

12. 


 

«Сӛз 


тіркесінің 

байланысу 

формалары» 

тақырыбына реферат жазу. 

Жазбаша есеп. 

 

14, 15-апта  

 

 

 

  

 

 

 

БАҚЫЛАУ ТҮРІ МЕН ФОРМАСЫ 

 

1. Ағымдағы 

бақылау  

АБ 

2.  Межелік 

алдындағы 

бақылау    

Модуль: 1-4 МАБ 

3. Межелік 

бақылау 

Модуль: 1-4 МБ 

4. Межелік бақылаудан 

кейін тестердің анализі 

Модуль: 1-4 МА 

5. Қорытынды  

біліктілік 

бақылау  

модуль сомасы: 4 ББ 

6. Қорытынды 

бақылаудан кейін 

тесттердің анализі  

ТА 

1. Бақылау мақсаты 

Модульдық 

алдындағы 

кезеңінде 

студенттердің  

білімін 


диагностикалау

,коррекциялау, 

студенттің 

білімдерін, 

сапалығын 

белгілеуін 

ҧйымдастыру  

1.1.Межелік 

тестке 

студенттерді дайындау ҥшін 

тестік 


тапсырмалардың 

негізгі 


ережелерімен 

таныстыру. 

1.1.1-4 модуль 

бойынша 


студенттердің білім 

деңгейлерінің 

қалыптасуын 

анықтау. 

1.1. Типтік қателердің пайда 

болуын анықтау және тҥзету 

ҥшін  ҧқсас тапсырмаларды 

орындағанда қателерді 

жасамау мақсатымен оларды 

талдау.  

1.1.Студенттердің 

білімдерінің сапалық 

ӛсуін рәсімдеу; барлық 

оқыған кезең бойы 

білімдердің 

қалыптасқан деңгейін 

бақылау. 

1.1. Студенттерде 

рефлексия дағдысын 

қалыптастыру; 

қорытынды тестте 

қателердің пайда 

болуына  талдау жасау.  

1.2.Ӛзін  -  ӛзі  бағалау 

және  ӛзін  -  ӛзі  оқыту 

стартегияларын 

студенттерде дамыту  

2. Бақылау түрлері 

ДӘРІС 


ОСӚЖ 

2.1.Мини-тест. 

2.2.«Талдау 

уақыты». 

2.3.Типтік 

тапсырмалар.д

ы орындау 

2.4.СӚЖ 


салыстырмалы 

анализі. 

2.5.Реферат. 

ОСӚЖ 


2.1.Тест: 

30  


тапсырма 

(4 


нҧсқа). 

2.2.Жабық  тест  – 

20 тапсырма. 

2.4.Ауызша  сҧрау 

– 10  кілтті сауал. 

 

ОСӚЖ 2.1.Тест: 

30 


тапсырма (5 нҧсқа). 

2.2.Жабық тест – 30 

тапсырма. 

2.3.Экспресс 

-  

сҧрау. 


2.4. Коллоквиум.  

2.1.Тестік тапсырмаларда 

қателердің ауызша/жазбаша 

анализі  (интерактивті режим 

студент-оқытушы, студент-

студент) 

2.2.Ҥлгі 

бойынша 


студенттердің  ӛздік  жасаған 

тестілері және оларды шешу.  

ОСӚЖ 

2.1.Тест:  40    тапсырма (5 нҧсқа). 

2.2 Курс бойынша 

бақылау сҧрақтар. 

 

2.1.Тестік тапсырмаларда қателердің 

ауызша/жазбаша  анализі  

(интерактивті режим) 

2.2.Студенттерге 

арналған жеке кеңестер 

3.Студенттің білімдері мен біліктілігін бағалайтын саясат  

 

3.1.6 және 7 кесте бойынша Жобалы кесте (расчет текущего  


контроля ТК и УК) 

3.3.Студенттің рейтингін шығарудың бірыңғай формуласы 

 

МБ(М1-4) = (АР(ағ.рейт) + тест 

МБ(меж.рейт))/2 

 

СИ – сомалық индекс СИ=МД(АБ+МБ)+ИБ 

                    2 

 

 

  Рейтинг қою кестесі   

 

Факультет Кҥндізгі оқыту  

 

Кафедра Психология  

 

Группа  Жр-12 каз 

№ 

Студенттің аты-жӛні 

Ауд.жҧ


м. 

ОСӚЖ 


СӚЖ 

Студентті

ң ағымды 

рейтінгі 

Дәріс 


Мини-

тест 


Талдау 

Типтік 


міндет 

Коллоквиум 

Салыстырм

алы анализ 

Реферат 

Тірек 


схема 

Бақыла


у 

сҧрақта


р 

Жобалы


қ 

жҧмыс 


1  Умарбаев 

Т.Ж 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

    Студенттердің білімін, дағдысын және біліктіліктерін бағалау  кӛрсеткіші 

Әріптік жүйе бойынша баға 

 Ұпай Дәстүрлі жүйе бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Ӛте жақсы  

А- 

3,7 


90-94 

В+ 


3,3 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,7 

75-79 


С+ 

2,3 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,7 

60-64 


Д+ 

1,3 


57-59 

Д 

1,0 53-56 

Д- 

0,7 


50-52 

А 

0,0 50 тӛмен 

Қанағаттанарлықсыз   

Студенттердің  білімін  бағалау  критерийлері:  студент  дәріс,  тәжірибешілік,  ОСӚЖ  сабақтарды  босатпауы  қажет,  сондай-ақ  ОСӚЖ  және  СӚЖ 

тапсырмаларын дерлік, уақытында тапсыруда қосымша ҧпайлар қосылады. Тапсырмаларды уақында  ӛткізбесе, керісінше ҧпайлар алынады.  Академиялық мінез-құлық саясаты 

-

 тапсырманы шығармашылық жолмен орындау; 

-

 оқу процесінде белсенділік кӛрсету; 

-

 студенттік конференцияда қатысу; 

-

 әртҥрлі әдебиеттерді т.б. қолдану. 

-

 ақпаратты уақытында тапсырмау; 

-

 тапсырманы сапасыз орындау; 

-

 сабаққа қатыспау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 

1.

 Фонетика пәні. Оның нысаны  

2.

 Фонетиканың зерттелу тарихы. 

3.

  Әріп, дыбыс, фонема. 

4.

 Транскрипция., оның орны. Қазақ сӛздерін транскрипциялау мәселесі. 

5.

 Дыбыс тіркесі. 

6.

 Дауысты фонемалар. 

7.

 Дауыссыз фонемалар. 

8.

 Ҥндестік заңы. Буын ҥндестігі. 

9.

 Дыбыс ҥндестігі. 

10.


 

Орфоэпия және орфография. 

11.

 

Дыбыстық қҧбылыстар. 12.

 

Лексикология  пәнінің анықтамасы,   қарастыратын мәселелері.  13.

 

Лексикологияның зерттелу тарихы.  Лексикологияның зерттеу нысандары. 14.

 

Ҧғымның анықтамасы, мағынадан айырмашылығы. 15.

 

Кӛпмағыналы сӛздер. 16.

 

Омонимдер, олардың жасалу жолдары мен тҥрлері. 17.

 

Синонимдер, синонимдік доминаттар, синонимдік шек. 18.

 

Антонимдер, олардың стилистикалық қызметі. 19.

 

Эмоционалды-экспрессивті сӛздер 20.

 

Сӛз мағынасы ауысуының негізгі тәсілдері. 21.

 

Сӛздік қҧрам және сӛздік қор. Сӛздік қҧрамның жалпы сипаты. 22.

 

Кірме сӛздер. 23.

 

Диалект сӛздер. 24.

 

Кәсіби сӛздер. 25.

 

Кӛнерген сӛздер. 26.

 

Неологизмдер.  27.

 

Термин сӛздердің жасалу жолдары. 28.

 

Қазақ тіліндегі тҧрақты тіркестер.  29.

 

Морфологияның басты ҧғымдары, терминдердің қалыптасуы. 30.

 

Грамматикалық ҧғым, мағына, категория. 31.

 

Морфемалар, олардың тҥрлері. Кӛптік жалғаудың ерекшелігі. 32.

 

Жай және тәуелді септеу. 33.

 

Шырай формалары, жасалу жолдары. 34.

 

Тҥбір етістіктің морфологиялық сипаты. 35.

 

Рай және шақ категориялары 36.

 

Рай тҥрлері, зерттелуі. 37.

 

Зат есім туралы, синтаксистік қызметі. 38.

 

Қос сӛздер. 39.

 

Сан есім, мағыналық топтары, синтаксистік қызметі. 40.

 

Сын есім, мағыналық топтары, синтаксистік қызметі. 41.

 

Ҥстеу, мағыналық топтары, синтаксистік қызметі. 42.

 

Шылау сӛздер. 43.

 

Одағай сӛздер. 44.

 

Еліктеуіш сӛздер,  45.

 

Еліктеуіш сӛздердің фонетикалық ерекшелігі. 46.

 

Сӛзжасам жҥйесінің негізгі ҧғымдары.   47.

 

Туынды сӛздің анықтамасы, термин ретінде  қолданылуы, ерекше белгілері, семантикалық сипаттамасы.  48.

 

Сӛзжасам тәсілдері, тҥрлері, ерекшеліктері. 49.

 

Синтетикалық сӛзжасам. 50.

 

Семантикалық сӛзжасам. 

 

 

ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР  

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР 

1.

 Байтҧрсынов А.Тіл тағылымы. Алматы, 1992 ж. 

2.

 Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 1998 ж. 

3.

 Болғанбайҧлы Ә., Қалиҧлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы, 1997 ж.  

4.

 Жҧбанов Қ. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. Алматы, 1966 ж. 

5.

 Исаев С. Қазіргі қазақ тілінднгі грамматикалық ҧғымдар. Алматы, 1992 ж. 

6.

 Кеңесбаев І., Мҧсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Лексика, фонетика. Алматы, 1975 ж. 

7.

 Қазақ грамматикасы. Алматы, 2002 ж. 

8.

 Қазіргі қазақ тілінің сӛзжасам жҥйесі. Алматы, 1989 ж. 

9.

 Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жҥйесі. Алматы, 1999 ж. 

10.


 

Оралбаева Н. Қазақ тілінің сӛзжасам жҥйесі. Алматы, 2002 ж.  

11.

 

Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілінднгі кҥрделі сӛз тіркестері. 1983 ж.  

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР 

1.

  Дҥйсебаева М. Қазақ әдеби тілі орфоэпиясының кейбір мәселелері. Алматы, 1973 ж. 

2.

 Есімсейітов Б. Қазақ тіліндегі сӛзжасамдық тізбек. Алматы, 2002 ж. 

3.

 Қазақ тілінің орфографиялық сӛздігі Алматы, 2001 ж. 

4.

 

Неталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялық сӛздігі. Алматы, 1997 ж. 5.

 

Сағындықҧлы Б. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері. Алматы, 1994 ж. 6.

 

Сыздықова Р. Сӛз сазы. Алматы, 1983 ж.  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал