Жұмыс бағдарламасына өзгертулер және толықтырулар енгізу парағы Биохимия пәні бойынша 050727 Азық түлік өнімдерініңжүктеу 88.52 Kb.

Дата09.04.2017
өлшемі88.52 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасына

 өзгертулер және

толықтырулар енгізу парағы

ПМУ ҰС  Н  7.18.3/36

Жұмыс бағдарламасына өзгертулер және толықтырулар енгізу 

парағы


Биохимия пәні бойынша 050727  Азық түлік өнімдерінің 

технологиясы мамандығының студенттеріне арналған 

2011-2012 оқу жылына арналған

Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі:

1. Пәннін тақырыптық жоспары

2. Мамандығының оқу жұмыстық  жоспарынан көшірмесі

Жұмыс бағдарламасы биотехнология кафедра отырысында

қаралып бекітілген     «___» ________ 2011 ж., хаттама  № ___

Кафедра меңгерушісі

М.С. Омаров  «____» ________2011 

ж.

 

БЕКІТЕМІНАгротехнология факультетінің

 деканы


           Т.К.Бексеитов    «____» ________2011 

ж.


Пәннін тақырыптық жоспары (оқу нысаны негізіндегі 

күндізгі)

ПӘННІН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ п/п

Тақырыптың аталуы

Сағат саңы

Дәрі

с.

Зерт.

С

Ө

Ж

1

2

3

4

5

1

Кіріспе.   Клетканың   құрылысыжәне   оның   тамақтанумен

байланысы.   Ағзаның   химиялық

құрамы.

2

24

2

Белоктар.   Құрылысы,   қасиеті,организмдегі

 

функциясы.Тамақтанудағы ролі.

2

44

3

Нуклеин қышқылдары.1

2

44

Ферментер.

1

4

45

Дәрумендер.

2

4

46

Көмірсулар.

 

Құрылысы,қасиеті. Тамақтанудағы ролі.

1

24

7

Липидтер   әне   олардыңалмасуы.

1

24

8

Зат алмасу және энергия.1

2

49

Көмірсулардың алмасуы.

1

2

410 Белоктар   және   аминқышқылдарының

алмасуы.


1

2

411 Биологиялық активті заттар.

1

23

12 Тамақтанудың физиологиялық негізі.

1

2

2Барлығы 

15

3045

  


Пәннін тақырыптық жоспары (оқу нысаны негізіндегі 

сырттай)

ПӘННІН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ п/п

Тақырыптың аталуы

Сағат саңы

Дәрі

с.

Зерт.

С

Ө

Ж

1

2

3

4

5

1

Кіріспе.   Клетканың   құрылысыжәне   оның   тамақтанумен

байланысы.   Ағзаның   химиялық

құрамы.

0,5


1

6

2Белоктар.   Құрылысы,   қасиеті,

организмдегі

 

функциясы.Тамақтанудағы ролі.

0,5


1

6

3Нуклеин қышқылдары.

0,5


1

6

4Ферментер.

0,5


1

6

5Дәрумендер.

0,5


1

6

6Көмірсулар.

 

Құрылысы,қасиеті. Тамақтанудағы ролі.

0,5


1

6

7Липидтер   әне   олардың

алмасуы.


0,5

1

68

Зат алмасу және энергия.

0,5

1

69

Көмірсулардың алмасуы.

0,5

1

610 Белоктар   және   аминқышқылдарының

алмасуы.


0,5

1

611 Биологиялық активті заттар.

0,5


1

6

12 Тамақтанудың физиологиялық негізі.0,5

1

6Барлығы 

6

1272

 

Пәннін теориялық  бөлімінің мазмұны

 


1   Тақырып.  

Кіріспе.   Клетканың   құрылысы   және   оның

тамақтанумен   байланысы.   Ағзаның   химиялық   құрамы.

Клетканың   химиялық   компонеттері   –   неорганиқалық   және

органиқалық   заттар.   Минералды   заттар.   Су.   Минералды

заттарды қабылдау қажеттілігі. Организмнің суды организмдегі

алмасуы. Ас қорыту жүйесінің құрылысы мен функциясы.

2   Тақырып.  Белоктар.   Құрылысы,   қасиеті,   организмдегі   функциясы.

Тамақтанудағы   ролі.  Аминқышқылдары,   құрылысы   және   қасиеттері.

Ауыстырылмайтын   аминқышқышқылдары.   Белок   молекуласының   типтік

құрылысы   және   олрадың   түзілуіндегі   байланыстың   түрлері.   Белотардың

қасиеттері.   Белоктардың   дегидрициясы   және   денатурациялануы:   изоэлектрлік

нүктесі.   Белоктардың   жіктелуі.   Қарапайым   және   күрделі   белоктар,   олардың

сипаттамасы.3   Тақырып.  

Нуклеин   қышқылдары.   РНҚ,   ДНҚ   –   нуклеин

қышқылдарының   организмдегі   функциялары.   Пуринн   және

пиримидин   негізіндегі   азотты   қосылыстар:   рибоза,

дезоксирибоза.   Нуклеозидтер   және   нуклеотидтер.   АТФ   және

зат алмасудағы ролі. Полинуклетидтер РНҚ мен ДНҚ құрылысы.

4 Тақырып.  

Ферментер.  Ферменттердің қасиеттері. Бір – және

екікомпонентті   ферменттер.   Коферменттер:   НАД,   ФАД.

Ферменттердің

 

әсер 

ету


 

механизмі.Ферментатівті

реакциялардың   кинетикасы.   Ферменттердің   талғамдылығы.

Изоферменттер.   Мультиферменттер.   Ферменттердің   жіктелуі

және   оның   сипаттамасы:   оксиредуктаза,   трансфераза,

гидролаза, изомераза, лиаза, лигаза.5   Тақырып.   Дәрумендер.

 Дәрумендер,   оның   организмдегі   ролі.

Гипервитаминоз.   Дәрумендер   жетіспеуінің   негізі.   Дәрумендердің   жіктелуі.

Майда   еритін   дәрумендердің   жіктелуі   (А,Д,Е.К)   және   майдаеритін   дәрумен

тәріздес  заттар.  Суда  еритін дәрумендер  (С,В1,В2,В5,В6,В9- дәрумені – фоль

қышқылы, В12, В3 – биотин). Дәрумендердің арасындағы байланыстар. Тағамда

кездесетін дәрумендердің құрамы. Тәуліктік қажеттілігі. Антидәрумендер.6 Тақырып.  

Көмірсулар. Құрылысы, қасиеті. Тамақтанудағы

ролі.  Көмірсулардың маңызды көзі. Моносахаридтер, олрадың

қасиеттері.   Пентозалар   және   гексозалар.   Глюкоза,   құрылысы,

қасиеттері.   Олигосахаридтер.   Дисахаридтер:   мальтоза,

сахароза,   лактоза,   целлобиоза.   Трисахаридтер   және

тетрасахаридтер.   Полисахаридтер.   Крахмал.   Амилоза   және

амилопектиннің   құрылысы.   Амилолиттік   ферменттер.

Крахмалдың   ферментативтік   гидролизі.   Гликоген,   инулин,

пектин   заттар.   Целлюлоза   және   гемицеллюлозалар.

Мукополисахаридтер – гиалурин қышқылы, гепарин.


7   Тақырып.  

Липидтер   әне   олардың   алмасуы.  Организмдегі

липидтердің   ролі.   Липидтердің   жіктелуі.   Тағам   өнімдеріндегі

құрамы. Майлар. Құрылысы. Май қышқылдары. Қаныққан және

қанықпаған. Тағамдағы майлардың биологиялық бағалылығы.

Липаза.   Асқорыту   процесіндегі   майлардың   алмасуы.   Май

қышқылдарының   тотығу   жолдары.   Майлардың   синтезі.

Балауыздар. Фосфолипидтер. Стероидтар. Терпендер. Эфирлік

майлар. Каротиноидтар. Фитол.8 Тақырып. Зат алмасу және энергия. Зат алмасуы - өмірдің негізі. Алмасудың

түрлері. Негізгі алмасу. Организмдегі энергияның қажеттілігі. Биологиялық тотығу.

Тынысалу.

9 Тақырып.  Көмірсулардың алмасуы.  Тамақтану процесіндегі көмірсулардың

ыдырауы.   Гидролиз   және   фосфоролиз.   Тканьдердегі   көмірсулардың   тотығуы:

анаэробты және аэробты диссимиляция. Гликолиз және гликогеноз. Көмірсулардың

аэробты   ыдырауы.   Кребс   циклі.   Глиоксилатты   цикл.   Көмірсулардың

пентозофосфатты жолмен тотығуы. Ашудың түрлері: спирттік, сүт қышқылдары,

май қышқыллды, лимон қышқылды. Фотосинтез – көмірсулардың түзілу көзі.10   Тақырып.  Белоктар   және   аминқышқылдарының   алмасуы.  Асқорыту

процесіндегі белоктардың ыдырауы. Протеолиттік ферменттер, олардың іс-әрекеті.

Амин   қышқылдарының   ыдырауы.   Қайтааминдеу.   Декарбоксилдену.   Аминдер,

олардың физиологиялық маңызы. Дезаминдеу. Белоктардың шіруі. Улы аминдер.

Организмдегі   нуклепротеидтердің   ыдырауы.   Аин   қышқылдарының   органимзде

түзілу жолдары. Белоктың биосинтезі. Азотты баланс. Белоктардың биологиялық

бағалылығы. Белоктардың тәуліктік қажеттілігі.

11   Тақырып.  Биологиялық   активті   заттар.  Гормондар.   Антибиотиктер.

Алколоидтар. Токминдер. Олардың табиғаты мен әрекеттесу механизмі.12 Тақырып.  Тамақтанудың физиологиялық негізі.  Тамақтанудың негізі мен

оның даму жолдары. Тамақтанудың режимі. Емдік тамақтану.                             Зертханалық 

сабақтардың мазмұны

п/п

Тақырыптың

атауы

Мазмұны

1

2

3

1

Кіріспе.   Клетканың

құрылысы   және

оның


тамақтанумен

байланысы.

Ағзаның   химиялық

құрамы.


Клетканың   химиялық   компонеттері   –

неорганиқалық және органиқалық заттар.

Минералды   заттар.   Су.   Минералды

заттарды


 

қабылдау


 

қажеттілігі.

Организмнің   суды   организмдегі   алмасуы.

Ас   қорыту   жүйесінің   құрылысы   мен

функциясы.

2

Белоктар.   Құрылысы,қасиеті,   организмдегі

функциясы.

Тамақтанудағы ролі.

Аминқышқылдары,   құрылысы   және   қасиеттері.

Ауыстырылмайтын   аминқышқышқылдары.   Белок

молекуласының   типтік   құрылысы   және   олрадың

түзілуіндегі   байланыстың   түрлері.   Белотардың

қасиеттері.   Белоктардың   дегидрициясы   және

денатурациялануы:

 

изоэлектрлік 

нүктесі.


Белоктардың   жіктелуі.   Қарапайым   және   күрделі

белоктар, олардың сипаттамасы.

3

Нуклеин


қышқылдары.

РНҚ,   ДНҚ   –   нуклеин   қышқылдарының

организмдегі функциялары. Пуринн және

пиримидин негізіндегі азотты қосылыстар:

рибоза,   дезоксирибоза.   Нуклеозидтер

және   нуклеотидтер.   АТФ   және   зат

алмасудағы   ролі.   Полинуклетидтер   РНҚ

мен ДНҚ құрылысы.

4

Ферментер.Ферменттердің   қасиеттері.   Бір   –   және

екікомпонентті

 

ферменттер.Коферменттер: НАД, ФАД. Ферменттердің

әсер


 

ету


 

механизмі.Ферментатівті

реакциялардың

 

кинетикасы.Ферменттердің

 

талғамдылығы.Изоферменттер.

 

Мультиферменттер.Ферменттердің   жіктелуі   және   оның

сипаттамасы:

 

оксиредуктаза,трансфераза,   гидролаза,   изомераза,

лиаза, лигаза.5

Дәрумендер.

Дәрумендер,

 

оның 

организмдегі

 

ролі.


Гипервитаминоз.   Дәрумендер   жетіспеуінің   негізі.

Дәрумендердің   жіктелуі.   Майда   еритін

дәрумендердің жіктелуі (А,Д,Е.К) және майдаеритін

дәрумен   тәріздес   заттар.   Суда   еритін   дәрумендер

(С,В1,В2,В5,В6,В9- дәрумені – фоль қышқылы, В12,

В3   –   биотин).   Дәрумендердің   арасындағы

байланыстар.   Тағамда   кездесетін   дәрумендердің

құрамы. Тәуліктік қажеттілігі. Антидәрумендер.

6

Көмірсулар.Құрылысы,

қасиеті.


Тамақтанудағы

ролі.


Көмірсулардың

 

маңызды 

көзі.


Моносахаридтер,   олрадың   қасиеттері.

Пентозалар   және   гексозалар.   Глюкоза,

құрылысы,   қасиеттері.   Олигосахаридтер.

Дисахаридтер:   мальтоза,   сахароза,

лактоза, целлобиоза. Трисахаридтер және

тетрасахаридтер.

 

Полисахаридтер.Крахмал.   Амилоза   және   амилопектиннің

құрылысы.   Амилолиттік   ферменттер.

Крахмалдың   ферментативтік   гидролизі.

Гликоген,   инулин,   пектин   заттар.

Целлюлоза   және   гемицеллюлозалар.

Мукополисахаридтер

  гиалурин

қышқылы, гепарин.

7

Липидтер


 

әне


олардың алмасуы.

Организмдегі

 

липидтердің 

ролі.


Липидтердің

 

жіктелуі. 

Тағам


өнімдеріндегі құрамы. Майлар. Құрылысы.

Май   қышқылдары.   Қаныққан   және

қанықпаған.   Тағамдағы   майлардың

биологиялық   бағалылығы.   Липаза.

Асқорыту   процесіндегі   майлардың

алмасуы.   Май   қышқылдарының   тотығу

жолдары.

 

Майлардың 

синтезі.


Балауыздар. Фосфолипидтер. Стероидтар.

Терпендер.

 

Эфирлік


 

майлар.


Каротиноидтар. Фитол.

8

Зат   алмасу   жәнеэнергия.

Зат   алмасуы   -   өмірдің   негізі.   Алмасудың   түрлері.

Негізгі   алмасу.   Организмдегі   энергияның   қажеттілігі.

Биологиялық тотығу. Тынысалу.9

Көмірсулардың

алмасуы.

Тамақтану   процесіндегі   көмірсулардың   ыдырауы.

Гидролиз   және   фосфоролиз.   Тканьдердегі

көмірсулардың   тотығуы:   анаэробты   және   аэробты

диссимиляция.   Гликолиз   және   гликогеноз.

Көмірсулардың   аэробты   ыдырауы.   Кребс   циклі.

Глиоксилатты цикл. Көмірсулардың пентозофосфатты

жолмен   тотығуы.   Ашудың   түрлері:   спирттік,   сүт

қышқылдары,   май   қышқыллды,   лимон   қышқылды.

Фотосинтез – көмірсулардың түзілу көзі.

10

Белоктар


 

және


аминқышқылдарының

алмасуы.


Асқорыту   процесіндегі   белоктардың   ыдырауы.

Протеолиттік   ферменттер,   олардың   іс-әрекеті.   Амин

қышқылдарының

 

ыдырауы. 

Қайтааминдеу.

Декарбоксилдену.   Аминдер,   олардың   физиологиялық

маңызы. Дезаминдеу. Белоктардың шіруі. Улы аминдер.

Организмдегі   нуклепротеидтердің   ыдырауы.   Аин

қышқылдарының   органимзде   түзілу   жолдары.

Белоктың   биосинтезі.   Азотты   баланс.   Белоктардың

биологиялық   бағалылығы.   Белоктардың   тәуліктік

қажеттілігі.

11

Биологиялық   активтізаттар.

Гормондар. Антибиотиктер. Алколоидтар.  Токминдер.

Олардың табиғаты мен әрекеттесу механизмі.

12

Тамақтанудыңфизиологиялық негізі.

Тамақтанудың   негізі   мен   оның   даму   жолдары.

Тамақтанудың режимі. Емдік тамақтану.

                                                   

Барлығ

ы

30                                

СӨЖ   мазмұны

СӨЖ түріЕсеп беру 

түрі


Бақылау 

түрі


Сағат 

көлемі


1

Дәріс сабақтарына 

дайындық

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа 


қатысу

15*0,5=7,5

2

Сарамандық сабаққадайындық

Сабаққа 


қатысу

30*0,5=15

3

Үй жұмысына дайындық

Ауызша


4,5

4

Ғылыми жұмыстарына 

дайындық, 

Жазбаша

10


рефераттарды 

қорғау


5

Бақылау іс 

шараларға 

дайындық


РК 1, РК 2,.

8

Барлығы45

                                                         

Мамандықтың жұмыс оқу 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

жоспарынан көшірме

050727 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы

мамандығының оқу жұмыстық  жоспарынан көшірме 

Оқу


нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖ-

а

КЖбар-


лығы

дәр пр. зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

негі-


зіндегі  

күндізгі 

2

60

4545

2

22

45

1530

45

45негі-

зіндегі  

сырттай

2

9018 7

2

1,22

18

612

72

72Кафедра 

меңгерушісі ___________________________  М.С. ОмаровӘдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Анисимов А.А.Основы биохимии.М.Высшая школа,1986

2. Березов Т.Т., Коровин В.Ф. Биологическая химия. М., медицина, 1983

3. Березов Т.Т. и др. Руководство к лабораторным занятиям по биологической 

химии.М.Медицина,19764. Василенко Ю.К. Биологическая химия. М. Высшая школа. 1978

5. Сеитов З. Биохимия. Алматы, 2001

Қосымша әдебиеттер:

6. Брухман Э.Э. Прикладная биохимия. М. Легкая и пищевая  

промышленность, 1981

7. Метлицкий Л.В. Основы биохимии плодов и овощей. М. Экономика, 19768. Уайт А. и др. Основы биохимии, т.1-3, Мир,1980

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал