ЖҰмыс бағдарламасы «Құю өндірісі» пәні 050709 «Металлургия»жүктеу 65.97 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі65.97 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Металлургия кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Құю өндірісі» пәні

050709   «Металлургия»   және   050724   «Технологиялық   машиналар   мен

жабдықтар»  мамандықтары

Павлодар


Мамандық бойынша

элективтік пәндер каталогы

негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағдарламасын бекіту

парағы

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.1/08

БЕКІТЕМІН

ОI

 

жөніндегі проректор___________Н.Э. Пфейфер

  200_ж. «___»____________

Құрастырушылар: т.ғ.к. профессор Сүйіндіков М.М.

          ассистент Шошай Ж.

«Металлургия» кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Құю өндірісі» пәні бойынша

050709   «Металлургия»   және   050724   «Технологиялық   машиналар   мен

жабдықтар»  мамандықтарының студенттеріне арналған 

Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті

пәндер   каталогы   негізінде   әзірленген     050709   «Металлургия»,   050724

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» және  С. Торайғыров атындағы

ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 200_ж. «____» _________,

№_____хаттама 

Кафедра   отырысында   ұсынылған,

 200_ж.   «___»____________

№_____хаттама

Кафедра меңгерушісі __________М.М. Сүйіндіков 

     (қолы)

 «Металлургия, көлік және машина жасау» факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесі қолдаған,       200_ж. «_____»______________  №____хаттама

         

ОӘК төрағасы ___________     Ж. Е. Ахметов КЕЛІСІЛДІ 

Факультет деканы 

_________ Т.Т. Тоқтағанов  200_ж. «____»_____________

          (қолы)                                                                                                             (күні)

ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛДЫ 

ЖжӘҚБ бастығы __________А.А. Варакута    200_ж. «____»_____________

                                                         (қолы)                                                                                                              (күні)               


1 Пәннiң мақсаты мен мiндеттерi, оқу үрдiсiндегi орыны

1.1 Пәндi оқыту мақсаты

Пәндi оқытудағы мақсат – қара және түстi металдар металлургиясы мен

металлургия   машиналары   мен   жабдықтары   мамандықтарында   оқитын

студенттердi металдардан бұйым жасаудың негiзгi бiр түрi  құю өндiрiсiмен

таныстыру.ш

1.2 Пәндi оқыту мiндеттерi

Пәндi оқытуда қойылатын мiндеттер – құю өндiрiсiнiң теориялық және

технологиялық   негiздерiн,   әр-түрлi   металл   қорытпаларынан   құйма   жасау

жолдарын оқыту.1.3 Пәндi оқыған студенттерге қойылатын талаптар

- Құйма қалып жасау, металл балқымасын дайындау, қалыпқа балқыма

құю және құюдың арнаулы түрлерi туралы бiлiп шығуы керек;

- Қалыпқа   балқыма   құю   кезiнде   болатын   құбылыстар   мен   құйма

бөлшектiң   бойында   кездесетiн   ақаулар   және   олардың   алдын-алу

шаралары туралы түсiнiкке ие болуы тиiс;

- Құйма  жасау   әдiстерiнiң   қарапайым  машықтарына   үйренiп   шығуы

тиiс.


-

2 Пререквизиттерi

Пәндi   оқып   меңгеру   осы   пәнге   дейiн   оқытылған   “химия”,   “физика”,

“математика”,   “мамандыққа   кiрiспе”,   “материалтану   және   конструкциялық

материалдар технологиясы” пәндерiнен алған түсiнiктерге негiзделедi.3 Пәннің мазмұны 

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/рТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәрi

с

Зерт.СӨЖ

1.

Кiрiспе. Құю өндiрiсiнiң жалпы сипаттамасы. Құйма алу технологиясының схемасы.

1

22.

Құйма балқымасын қорыту негiздерi.

2

4

3.Құймалардың қатаюы мен суынуы.

4

2(4)8

4.

Құйма үлгiсiн жасау.2

6

5.Құйма қалып материалдары.

2

46.

Қалып және өзекше жасау.

4

7(14)


10

7.

Металл құю жүйесi.1

6

8.Қалыпқа металл құю. Құйманы суыту, қағымдау 

және тазарту.

2

3(6)


6

9.

Құйма жасау технологиясын жобалау.1

6

10. Шойыннан құйма жасау.3

8

23

(

6)

8

11. Болаттан құйма жасау.2

6

12

.

Тү

с

тi

 

ме

т

ал

д

ар

 

қо

13. Құюдың арнаулы әдiстерi.

2

8

Пәннің тақырыптық жоспары

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

р

ы

тп

а

ла

р

ын

а

н 

қ

ұй

м

а 

ж

ас

а

у.

14. Металлургия жабдықтарына арналған құймалар.

2

8

Барлығы:30

15(30)

90

3.2 Теориялық курстың мазмұны 

1 тақырып. Кiрiспе. Құю өндiрiсiнiң жалпы сипаттамасы. Құйма 

алу технологиясының схемасы. Бiрқолданбалы құм-сазды қалыптың 

элементтерi. 

2 тақырып. Құйма балқымасын қорыту негiздерi. Металдар мен 

қорытпалардың физикалық касиеттерi. Балқымалардың газдармен, отқа 

төзiмдi материалдармен әрекеттесуi. Балқыма қорытудың негiздерi.

3   тақырып.  Құймалардың   қатаюы   мен   суынуы.   Құйманың

қатаюы.   Құйманың   кристалдық   құрылысының   қалыптасуы.   Құйма

бойында   отыру   қуыстары   мен   кеуектерiнiң   қалыптасуы.   Ликвация.

Құймадағы   газ   қуыстары.   Құйманың   бойында   кернеу   пайда   болуы.

Құйма бетiнiң қалыптасуы.


4 тақырып. Құйма үлгiсiн жасау. Үлгi мен үлгi тақтасы. Өзекше

жәшiгi. Қорамжәшiктер. Аспаптар мен құралдар.5   тақырып.  Құйма   қалып   материалдары.   Құмдар.   Саздар.

Көмекшi материалдар. Қалып және өзекше қоспалары.6   тақырып.  Қалып   және   өзекше   жасау.   Қолмен   қалыптау.

Машинамен қалыптау. Өзекше жасау ерекшелiктерi. Қалып пен өзекшенi

кептiру, химиялық қатайту. Қалыпты жинау.

7 тақырып.  Металл құю жүйесi. Құю жүйесiнiң жiктелуi. Құю

жүйесiн есептеу. 8   тақырып.  Қалыпқа   металл   құю.   Құйманы   суыту,   қағымдау

және тазарту. Құю шөмiштерi. Автоматты құю-мөлшерлеу құрылғылары.

Қалыпты қағымдау. Өзекшенi қағымдау. Құйманы шабу,қырнау, тазарту,

термиялық өңдеу. Құйманың ақаулары және оны түзету.9 тақырып.  Құйма жасау технологиясын жобалау.  Үлгiлеу-құю

нұсқамалары. 10   тақырып.  Шойыннан   құйма   жасау.   Шойынның   құрылымы

мен   қасиеттерi.   Сұр   шойыннан   құйма   жасау.   Созылмалы   шойыннан

құйма   жасау.   Берiктiгi   жоғары   шойыннан   құйма   жасау.   Ақ   және

ағартылған шойыннан құйма жасау. Шойын қорыту.11 тақырып. Болаттан құйма жасау. Болат құймалардың жiктелуi.

Көмiртектi болаттан құйма жасау. Қоспалы болаттан құйма жасау. 12   тақырып.  Түстi   металдар   қорытпаларынан   құйма   жасау.

Алюминий   қорытпаларынан   құйма   жасау.   Магний   қорытпаларынан

құйма   жасау.   Мыс   қорытпаларынан   құйма   жасау.   Никель

қорытпаларынан   құйма   жасау.   Қиын   балқитын   металдар

қорытпаларынан құйма жасау.

13 тақырып.  Құюдың арнаулы әдiстерi. Қабықша қалыпқа құю.

Балқымалы   үлгi   бойынша   құю.     Кокильге   құю.   Қысыммен   құю.

Центрден   тепкiш   күшпен   құю.   Үздiксiз   және   жартылай   үздiксiз   құю.

Электрлi қож арқылы құю. 14 тақырып. Металлургия жабдықтарына арналған құймалар. 

Илемдеу бiлiктерiн құю. Құйма қорам құю.3.3 Зертханалық сабақтар мазмұны

1 тақырып. Кiрiспе. Құю өндiрiсiнiң жалпы сипаттамасы. Құйма алу 

технологиясының схемасы. 

Бiрқолданбалы құм-сазды қалыптың элементтерi. 

6 тақырып. Қалып және өзекше жасау.

Құйма   үлгiсiн   жасау.   Құю   қалыптарын   қолмен   қалыптау.   Құю

қалыптарын машинамен қалыптау. Өзекше жасау.

8   тақырып.  Қалыпқа   металл   құю.   Құйманы   суыту,   қағымдау   және

тазарту. 

Құйма   жасаудың   ақтық   амалдары.   Құю   шөмiштерi.   Автоматты   құю-

мөлшерлеу құрылғылары. Қалыпты қағымдау. Өзекшенi қағымдау. Құйманы

шабу,қырнау, тазарту, термиялық өңдеу. Құйманың ақаулары және оны түзету.


12 тақырып. Түстi металдар қорытпаларынан құйма жасау.

Алюминий қорытпаларын кедергілі электр пешінде балқыту.3.4 Студенттердің өздiк жұмыстарының мазмұны СӨЖ түрі

Есеп

беру

түрі

Бақылау

түрі

Көлемі,

сағ.

1

Дәріс сабақтарына кірмеген тақырыптарды қосымша оқып игеру

Конспект


Конспект

тексеру


40

2

Дәріс сабақтарында өткен тақырыптарды конспект, оқулық, оқу 

құралдарынан оқып пысықтау

Конспект

Конспект


тексеру

30

3Зертханалық жұмыстарды қорғауға 

дайындалу

ЗЖ есебі

Есеп


қорғау

12

4Межелік бақылауға дайындалу

Тест


сынағы

МБ1,


МБ2

8

3.5 Студенттердiң өз бетінше оқуы үшін ұсынылатын тақырыптар

1 тақырып – Төмен қысымда болатты пештен тыс өңдеу. Тарихи шолу.

Қайтарма металдар металлургиясының тапсырмалары.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [4,б. 164 - 172 ]

2 тақырып – Шөміште болатты аргонмен үрлеу.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [4,б. 350 - 363]

3 тақырып – Конвертерлік үрдістер.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [4,б. 363 - 376 ]

4 тақырып – Шөміште  болатты вакуумдеу.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [4,б. 201 - 269 ]

5 тақырып – Металл үрдісіндегі вакуумдеу үрдісі .

Ұсынылатын  әдебиеттер: [4,б. 269 - 348 ]

6 тақырып – Ағында болатты газсыздандыру.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [4,б. 172-201 ]

7 тақырып – ұнтақтармен болатты өңдеу.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [15,б. 115-150 ]

8 тақырып – Болатты пештен тыс өңдеудің комбинирленген әдістері.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [15,б. 150-181 ]

9     тақырып   –   Үздіксіз   құю   машиналарында   болатты   пештен   тыс

өңдеудің. Құю кезінде болатты қайтадан тотықтыруды болдырмау.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [15,б. 181-216 ]

10 тақырып – Өте төмен көміртегі құрамды болат өндірісі.

Ұсынылатын  әдебиеттер: [15,б. 216-224 ]

11 тақырып – Шөміш-пеш агрегатында болат өндіру.


Ұсынылатын  әдебиеттер: [17,б. 5-300 ]

Мамандықтың

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

4 Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді 

050709 «Металлургия»

050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»

Пәннің атауы «Құю өндірісі» 

р/р

Оқу нысаны

Бақылау түрі

Студенттің

жұмыс көлемі,

сағат


Сабақтардың

курсқа және

семестрге бөлінуі,

сағат


Е

м

тиха

н

Сы

на

қК

ур

сты

қ 

жоб

а

Кур

ст

ық

ж

ұмы

с

Есе

п-

сызб

а

жұм

ы

стар

ы

Бақ

ы

лау 

ж

ұмы

ст

ары

Барлығы


3 курс

5 сем (15 апта)

Ж

ал

пыА

уд

ит.

С

ӨЖ

Д

әріс

Т

әжір

зе

ртх

С

ӨЖ

1

Орта   білімнегізінде

күндізгі 

5

135 45


90

30

1590

5 Әдебиет

5.1 Негізгі әдебиеттер

1   Литейное   производство.   Учебник   для   металлургических

специальностей вузов. М., 1987.-256 с.

2   Сүйіндіков   М.М.,   Түсіпбекова   М.Ж.,   Быков   П.О.   Құю   өндірісі.

Зертханалық   жұмыстарды   орындауға   арналған   әдістемелік   нұсқаулар.

-Павлодар, ПМУ, 2006.-24 б.5.2 Қосымша әдебиеттер 

1 Абрамов Г.Г., Панченко  Б.С.  Справочник  молодого  литейщика. М.,

1991.-319 с.

2   Қазақша-орысша,   орысша-қазақша   терминологиялық   сөздiк:

Металлургия   және   кен  iсi/жалпы   ред.басқарған   А.Қ.Құсайынов   –Алматы,

2000 –288 бет.

3   Орысша-қазақша   түсiндiрме   сөздiк:   Металлургия   /Жалпы   ред.

басқарған проф. Е.Арын –Павлодар,2002 –65 бет.

Ұсынылатын мерзімді басылымдар

«Литейное производство» журналы«Библиотечка литейщика» журналы

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал