ЖҰмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»жүктеу 211.03 Kb.

Дата13.04.2017
өлшемі211.03 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының  титул парағы 

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Тарих және құқық факультеті

Тарих, археология және этнология кафедрасы

           ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

 «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәні бойынша

050114-Тарих мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Мамандықтың     мемлекеттік

жалпы   міндетті   стандарты

мен   типтік   оқу   жоспары

негізінде   құрастырылған

жұмыс

 

оқубағдарламасының

  бекіту


парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

 _________ п.ғ.д., проф. 

Н.Э.Пфейфер

20__ж. «___»________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы Қасқабасова А.А.

        


Тарих, археология және этнология кафедрасы

                                                      

050114-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне

арналған «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәні

бойынша

                                 ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 050114 Тарих мамандығының мемлекеттік стандарты ҚР

МЖМБС  

3.08.264-2006   және  ҚР   Білім   және   ғылым   министрлігінің22.06.2006   Республикалық   жоғары   және   жоғары   оқу   орнынан   кейінгі   білім

жөніндегі   Кеңес   жиналысында  

негізінде   әзірленді   және   С.

Торайғыров   атындағы   ПМУ   Ғылыми   кеңесінде  

 «___»

_________20__ж. бекітілді

Кафедра отырысында ұсынылған «27» қазан 2010 ж.

Хаттама № 3

Кафедра меңгерушісі  _____________ Мамытова С.Н

                 

Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған 

«29» казан  2010 ж.  Хаттама № 3

ӘК төрайымы  ______________   Батталов К.К.КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы___________  Акишев А.А.      «___» ___________200__ж. 

     


ЖБ және ӘЖ ҚҰПТАЛҒАН

ЖБ және ӘЖ бастығы________     Варакута А.А.    «___» _________200__ж.1 Пәннің мақсаты 

– Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман

тарихы


 пәнінің тарихи білімдер жүйесіндегі орнын ашу. 

Пәннің міндеттері: 

-

тарих ғылымының даму заңдылықтарын анықтау;- Қазіргі замандағы афро-азиаттық мемлекеттердің негізгі мәселелерінің

мазмұнын ашып көрсету;

- Азия,   Африка   елдерінің   әлеуметтік-экономикалық,   қоғамдық-саяси

құрлымына сипаттама беру;

- Афро-азиаттық мемлекеттердің дамуындағы негізгі белгілерін көрсету;

- Студенттердің   дүниежүзілік   тарихи   даму   жолдарының   біртұтастығы,

Азия,   Африка   елдерінің   тарихи   процесінің   ерекшеліктері   мен   өзіне   тән

белгілері жөніндегі түсініктерін қалыптастыру

тарих ғылымы саласында

мамандар дайындау Курсты оқу барысында студент мынаны білуі керек

- капитализмнің   негізі,   Азия   және   Африкада   оның   спецификалық

жақтары.

- Азия және Африка елдерінде отаршылдықтың сипатын анықтау 

- Капиталистік қатынастардың қалыптасуы.

- Ұлт-азаттық көтерілістердің себеп-салдарын, алатын орын анықтау

- Қазіргі   заманда   Азия   және   Африка   елдерінің   даму   ерекшеліктерін

анықтау


Курсты   оқу   барысында   студент   мынаны   істей   білуі   керек  

  сабақ


барысында   игерген   теориялық   мәліметтерді   тәжірибеде

қолдана   білу   дәрістерді   конспектілеу,   семинар   сабақтарына

дайындалуды   білу;   ғылыми   жұмыстың   алғашқы   сатыларын

жасау; тарихилық, ғылымилылық принциптерін игеру. 

- Пән бойынша білімдерін есте сақтау және тереңдету.

- Тарихи фактілер комплексіңде негізгісін табу.

- Дәлелденген қортындыларды жүйелей, жалпылай реттей білу.

- Материалды өздегінен жинау және жалпылау.

- «Азия   және   Африка   елдерінің   жаңа   және   қазіргі   заман   тарихы»

курстың бөлімдерін қолдану.2   Пререквизиттер:    «Жаңа   тарих»,   «Ортағасырлар   тарихы»,   «Ежелгі

дүние тарихы» курстарын білуі керек.3   Постреквизиттер:   «Шет   елдер   тарихының

тарихнамасы», «Шет елдер тарихы бойынша деректер»4 Пәннің мазмұны

4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

п/пТақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынастық сағаттар саны

дәріс-


тер

прак


ти-

калы


қ

(сем)


Зертх

а-

налық

студи


я-

лық


жек

е

СӨЖ1

2

34

5

67

8

6 семестр1

Кіріспе дәріс

1

2

2Индонезияның

 

голландотарына айналуы.

1

43

Ұлы   моғолдар   империясы.

Үндістанның

 

ағылшынотарына айналуы.

2

44

XVIIғ.   ІІ   жартысы   –   ХІХғ.

Осман империясы.

2

45

XVIIғ.   ІІ   жартысы   –   ХІХғ.

Қытай империясы.

2

46

XVIIғ.   ІІ   жартысы   –   ХІХғ.

Жапония.

2

47

Үндістанды

 

Ост-Инд


компаниясының   жаулап

алуының аяқталуы. 1857-59

жж.   Үндістандағы   ұлт-

азаттық көтерілістер.

2

4

8ХІХғ.   Қытай.   Тайпиндер

көтерілісі   және   оның

маңызы.

2

49

ХІХғ.   Иран.   1852   жылғы

Бабидтер көтерілісі.

2

410

ХІХғ.   Түркия.   Танзимат.

Либералдық

конституциялық қозғалыс.

2

4


11

ХІХғ.   І   –   жартысындағы

Азия мен Африкадағы араб

елдері.


2

4

12ХІХғ.   ІІ   –   жартысы   ХІХғ.

соңындағы

 

Жапония.


Мэйдзи-Исин.

 

Соғысқадейінгі

 

империализмдәуіріндегі Жапония (1900-

1914).


2

2

13ХІХғ.   соңғы   үштігіндегі   –

ХХғ. басындағы Үндістан.

2

2

14ХІХғ.   соңы   –   ХХғ.

басындағы

 

Индонезия,Вьетнам,   Қытай,   Корея

және   Оңтүстік   Шығыс

Азияның басқа да елдері.

2

215

ХІХғ.   соңында   Қытай,

Түркия,

 

Иран 

және


Ауғанстанның   жартылай

отарларға  айналуы.

1

4

16ХІХғ.   соңындағы   араб

елдері.


 

Африканы


империалистік

 

бөліскесалудың аяқталуы.

2

417

Империализмнің

отаршылдық

 

жүйесініңпайда болуы.

1905-1907   жж.   Азияның

оянуы.   Иран,   Түркия,

Қытай, Үндістан.

1

4

семестрде барлығы15

15

607 семестр

18

Бірінші   дүниежүзілік   соғыскезіндегі Азия және Африка

елдері.


2

4

191914-1915 жж. Қытай.

2

420

Жапонияның

 

соғыстан


соңғы   дамуы   (20ғ.   20-30

жж.)


2

4

211918-1945   жж.   Үндістан

халықтарының   ұлтазаттық

қозғалысы.

2

422

1918-1945 жж. Иран.

2

4

231918-1945 жж. Түркия.

2

424

1918-1945   жж.   Монғолия,

Индонезия, Корея.

2

425

1946-1990 жж. Монғолия.

2

4

261946-1990 жж. Қытай.

2

427

1946-1990 жж. Корея.

2

4

281946-1990 жж. Жапония.

2

229

Индонезия   және   АСЕАН-ң

басқа елдері.

2

230

1946-1990   жж.   Үндіқытай

елдері   (Вьетнам,   Лаос,

Камбоджа).

1

2

311946-1990 жж. Түркия.

1

232

1946-1990 жж. Ауғанистан. 1

2

33

1946-1990 жж. Иран.1

2

34Отаршылдықтан

 

арылужәне   ұлттық   азаттық

жолындағы   араб   әлемі

(1945-1956).

1

435

Орталық   және   оңтүстік

Африка   елдерінің   азат

болуы және дамуы.

1

4

7 семестрде барлығы15

15

60Барлығы 

30

30120

4.2  Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып№1.   Жаңа   дәуірдегі   Азия,   Африка

елдерінің тарихы курсының пәні мен міндеттері. Жаңа

дәуірдегі   Азия,   Африка   тарихын   дәуірлеу.   Жаңа

дәуірдегі   Азия,   Африка   елдері   тарихының   түп

деректері мен тарихнамасы. Жаңа дәуірдегі Азия және

Африка   елдерінің     даму   ерекшеліктері;   жаңа   дәуір

қарсаңындағы Азия, Африканың саяси картасы.

Тақырып№2.   Индонезияның   Голланд   отарына

айналуы   Голландық   жаулап   алу   қарсаңындағы

Индонезияның   әлеуметтік-экономикалық   құрылысы.

XVIII   ғ.   Голланд   отаршылдарының     Индонезиядағы

саясаты.   1825-1830   жж.   Явадағы   халық   соғысы.  XIXғ.

Ортасындағы  Явадағы Голландық езгінің күшеюі.

Тақырып№3.Ұлы   Моғолдар   империясның   дағдарысы   мен   ыдырауы.

Үндістанның ағылшын отарына  айнала бастауы. XVIIIғ. II жартысындағы Ұлы

Моғолдар мемлекеті. XVIIIғ. I   жартысындағы Үндістандағы ағылшын отарлық

жаулап   алушылықтары.  XVIIIғ.  II  жартысындағы   Үндістан   халықтарын

отарлық қанау және оның нәтижелері.

Тақырып№4.  XVIIIғ.II  жартысы-XVIIIғ.   Осман   империясы.  XVIIғ-II

жартысы-XVIIIғ. Осман империясының халықаралық жағдайы.  XVIIIғ-  XIXғғ.

Тоғысындағы Осман империясына  Европа отаршылдарының енуі. Түркиядағы

реформалар.


Тақырып№5.XVIIғ  II-жартысы-XIXғ.   Қытай   империясы   Маньчжур

басқыншылығы қарсаңындағы Қытайдағы әлеуметтік-экономикалық және саяси

дағдарыс.   Қытайды   маньчжурлардың   жаулап   алуы.  XVII-XVIIIғғ.   Цин

державасының   экономикалық   жағдайы.  XVII-XVIIIғғ.     Сыртқы   саясат   және

соғыстар. Цин державасының Батыс мемлекеттерімен алғашқы  байланыстары. 

Тақырып№6.  XVIIғғ.  II-жартысы-  XIXғ.   басындағы   Жапония.  Жаңа

дәуірдегі   Жапонияның   феодалдық   құрылысындағы   ерекшеліктер.   Токугава

режимі   кезіндегі   Жапонияның   әлеуметтік     құрылымы.  XVII-XVIIIғғ.

Жапонияның   сыртқы   саясаты.  XVIIғ.-II  жартысы-XVIIIғ.     Шығыс   елдерінің

дамуының жалпы қорытындысы. 

Тақырып№7.Үндістандағы  Ост-Индия компаниясының жаулап алуының

аяқталуы XIXғ.I-ж Ост-Инд компаниясының жаулап алушылық соғыстары. Ост-

Инд компаниясының Солтүстік Үндістанның Солтүстік-Батыс облыстары мен

сикхтер   мемлекетін   жаулап   алуы  XIX  ғ.  1-ж.   Үндістандағы   британ

орташылдарының   саясаты.  1857-59ж.ж.   Үндістандағы   халықтық   азаттық

көтерілістер.   Көтерілістің   себептері,   сипаты,   қозғаушы   күштері,   негізгі

орталықтары.   Соғыстың   партизандық   сатысы.   Женілу   себептері,   салдары,

маңызы.


  Тақырып№8.  XIX  ғ. Қытай.    XIX  ғ. басында  шетелдіктердің Қытайға

енуі.  XIX ғ. басында Англияның Қытайды ашуға тырысуы. “I-апиын соғысы”.

Тең  емес  келісім шарттар.  Тайпиндер  көтерілісі және тағы  да  басқа азаттық

қозғалыстар.   Тайпиндер   көтерілісінің   себептері.   Көтерілістің   сатылары.   “II-

апиын соғысы” Тайпиндер көтерілісінің соңғы кезені және жеңілу себептері.

Басқа да үкіметке қарсы көтерілістер. Көтерілістің маңызы. 

Тақырып№9.  XIX  ғ.   Иран.  XIX  ғ.   басындағы   Иранның   әлеуметтік-

экономикалық құрылысы және саяси жағдайды.  XIX  ғ.  II-ж. Иран европалық

державалар және Ресей. Иранға шетел капиталының ағылуы. 1852 ж. Бибидтер

көтерілісі. XIX ғ. II-ж. Иранға шетел отаршыларының одан әрі енуі. 

Тақырып№10.XIX ғ. I-ж. Туркия. XIX ғ. I-ж. Европалық державалардың

Туркия   үшін   күресінің   күшеюі.   Туркияның   әлеуметтік-экономикалық

дамуындағы   ерекшеліктер.   Танзимат   /1839-1853/  және  Танзиматтың  екінші

кезені/1856-1870/. Туркиядағы либералдық конституциялық қозғалыс. 

Тақырып№11.XIX ғ. I-жартысындағы Азия мен Африкадағы араб елдері.

XIX  ғ.  I-ж.  Аравия,   Ирак,   Сирия,   Ливан,   Палестина,   Египет.   Шетел

капиталының   Египетке,   Сирияға,   Ливанға   ағылуы.   Европа   державалары   мен

АҚШ-тың   Магриб   елдеріне   енуі.   Тропиктік   және   Оңтүстік   Африка

халықтарының   қоғамдық   құрылысы   және   мемлекеттік   құрылымдары.

Европалық   державалардың   Тропиктік   және   Оңтүстік   Африкадағы   орталық

жаулап алуы. 

Тақырып№12. XIX ғ. Жапония.  Жапониядағы аяқталмаған буржуазиялық

революция. XIX ғ. басындағы Жапонияның экономикалық жағдайы. Феодалдық

қатынастарының   шиеленісуі.   Токугаво   сегунаты   жүйесінің   саяси   дағдарысы.

Елдің   “ашылуы”   және   тең   емес   келісім   шарттар   жасасуы.   Шетелдік

интервенция. Сегунатты құлату. Мэйдзи қайта құрылуы. 1868ж. оқиғалар мен“Мэйдзи  қайта құрылуының” маңызы.  XX  ғ. басындағы  Жапонияның саяси-

экономикалық дамуы. /1900-1914/. 

Тақырып№13.  XIX  ғ.   Үндістан   халықтарын   қанаудың   күшеюі.    XIX  ғ.

соңғы   үштігі-  XX  ғ.   басындағы   Үндістандағы   капитализмнің   дамуы.   Үнді

буржуазиясының   қалыптасу   ерекшеліктері.   Үндістанда   буржуазиялық-ұлттық

қозғалыстың   тууы.   Үнді   ұлттық   конгресінің   құрылуы.   Ұлттық   қозғалыстың

радикалдық-демократиялық қанаты. 

Тақырып№14. XIX ғ. соңы-XX ғ. басындағы Индонезия, Вьетнам, Қытай

және   Оңтүстік     Азияның   басқа   да   елдері.  XIX  ғ.   соңында   Индонезия,

Үндіқытай, Бирма, Сиамның европалық державалардың жартылай отары мен

отарларына   айналуы.  XIX  ғ.   соңы-XX  ғ.   басында   Оңтүстік   Шығыс

мемлекеттеріндегі   ұлт-азаттық   қозғалыстар.  XIX  ғ.   соңы-XX  ғ.   басындағы

Корея. 

Тақырып№15.XIX  ғ. сонындағы Араб елдері. Африканы империалистікбөліске   салудың   аяқталуы.   Аравия   түбегі   мен   Солтүстік   Африка   елдерін

европалық   капиталдық   құлдыққа   түсіру.   Өңтүстік   Тропиктік   Африканы

империалистік   бөліске   салу.   Империализм   дәуіріндегі   Африка   халықтарын

отарлық қанау тәсілдері.  XIX  ғ. аяғы-XXғ. Басындағы Африка халықтарының

ұлт-азаттық қозғалысы. 

Тақырып№16.XIX  ғ.   Қытайды   жартылай   отарға   айналдыру.  XIX  ғ.

аяғындағы Қытайдың капиталистік дамуы. XIX ғ. 70-80ж.ж. Қытай, Европалық

державалар, АҚШ. 90ж.ж. Европалық державалардың,АҚШ-тың, Жапонияның,

Қытайды   территориялық   жаулап   алуы.   Қытайдағы   антиимпериалистік

көтеріліс,маңызы.  XIX  ғ.   сонында   Туркия,   Иран,   Ауғаныстанның   жартылай

отарға айналуы. XIX ғ.70ж. Осман империясының саяси жағдайы. XIX ғ. соңы

Иранның   саяси   ахуалы.   Иранды   экономикалық   матау.   Иранның   саяси

тәуелсіздігі.   Ауғанстанды   жартылай   отарға   айналдыру   процестерінің

ерешеліктер.

Тақырып№17.   Империализмнің   дәуіріндегі   отарлық   жүйесінің   пайда

болуы. Империализмнің дәуіріндегі отарлық қанау тәсілдері. Отарлық тәуелді

елдердегі капитализмнің дамуы. Буржуазиялық –ұлттық қозғалыс. 

Тақырып№18. 1905-1907 ж.ж. Азияның оянуы.  1905-1911ж.ж. 

Иран революциясы: алғашарттары, басталуы, негізгі сатылары, барысы,

басты   оқиғалары.   Революция   жылдарындағы   Ирандағы   империалистік

державалардың   саясаты.   1905-1911ж.ж.   Иран   революциясының   сипаты,

ерешеліктері,жеңілу   себептері,   маңызы.   1908ж.   Түрік   революциясы.

Революцияның   алғашарттары,   сипаты,   қозғаушы   күштері,   ерекшеліктері,

басталуы, негізгі оқиғалары, нәтижелері.  I-дүние Жүзілік соғыс қарсаңындағы

Түркия.  XX  ғ.   басындағы   Қытайдың   экономикалық-саяси   жағдайы.1911ж.

Қытайдағы буржуазиялық революция /1905-11ж.ж./ Синьхай революциясының

қорытындысы   мен   маңызы.1905-08ж.ж.   Үндістандағы   революциялық   өрлеу.

Революциялық   қозғалыстардың   алғашарттары,   басталуы,   жеңілуі   себептері

және маңызы.

Тақырып  №19. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Азия және Африка

елдері. 


Соғыс және отарлық әлемі:I  дүниежүзілік соғыстағы отарлар жөніндегі

мәселе.  I  дүниежүзілік соғыстағы империалистік державалардың мақсаттары.

1914 – 1918 жж. Азия және Африка елдері. Түркияның соғысқа қатысуы. 1914 –

1918 жж. Иран,  I  дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қытай, 1914 – 1918 жж.

Үндістан; Шығыстағы әлеуметтік-экономикалық адымдар.

Тақырып №20.1914 – 1918 жж. Қытай.

I  дүниежүзілік   соғыстың   аяғына   таманғы   Қытайдың   әлеуметтік-

экономикалық  құрылысындағы  негізгі  белгілер.   1914  –  1924  жж.  Қытайдағы

ішкі саяси ахуал 1918 – 1924жж. Қытайдағы ішкі саяси ахуал 1918 – 1924 жж.

елдің   ішкі   саяси   жағдайы.   1925   –   1927   жж.   Қытайдағы   революция   .

Гоминьданның режимнің орнығуы (1927 - 1937). Қытайдағы кеңестер ұранымен

революциялық қозғалыс. (1927 – 1937) Жапон агрессорларына қарсы біртұтас

ұлттық   майдан   құру   үшін   Қытайдағы   халықтық   қозғалыс.   1937   –   1945   жж.

қытай   халқының   жапон   империалистеріне   қарсы   азаттық   соғысы.   Соғыстың

басталуы. Қытай компартиясы мен Гоминьдан арасындағы ынтымақтастықтың

орнауы. 1937 – 38 ж. жапон –қытай майданы. Гоминьдан аудандарындағы ахуал.

Оккупацияланған   территориядағы   жағдай.  II  дүниежүзілік   соғыстың   тынық-

мұхиттық театры. Жапонияның капитуляциялануы.

Тақырып № 21. Жапонияның соғыстан соңғы дамуы. (20 ғ. 20-30 жж). 

20-30   жж.   Жапонияның   экономикалық   дамуы.   20-30   жж.   Жапонияның

ішкі-саяси  дамуындағы негізгі белгілер. 20-30 жж. Жапонияның сыртқы саяси

жағдайы.   Жапон   империализмінің   агрессиясының   өршуі.   1937-1945   жж.

Жапония.   1937-1941   жж.   Жапонияның   сыртқы   саясаты.   Жапонияның  II

дүниежүзілік соғысқа қатысуы, милитаристік Жапонияның талқандалуы.

Тақырып  №  22  1918   –   1945   жж.   Үндістан   халықтарының   ұлт-азаттық

қозғалысы. 

I  дүниежүзілік   соғыстан   кейінгі   Үндістан:   Үндістанның   экономикалық

дамуындағы негізгі белгілер, саяси жағдайы. И.Ганди және гандизм. Азаматтық

бағынбаушылық   қозғалысы   (1919-1922,   1930).  I  дүниежүзілік   соғыс

қарсаңындағы   Үндістан.  II  дүниежүзілік   соғыс   жылдарындағы   Үндістан.

Үндістанның   соғысқа   қатысуы.   Үндістанның   әлеуметтік-   саяси   дамуындағы

белгілер.

Тақырып №23. 1918 –1945 жж. Иран.

  Соғыстан   соңғы   кезеңдегі   Иранның   жағдайы.   Ирандағы   ұлт-азаттық

қозғалыс, оның нәтижелері. 20-30жж Иранны  эканомикалық және саяси дамуы.

II дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Иранның сыртқы саясаты.  II дүниежүзілік

соғыс жылдарындағы Иран. 

Тақырып №24. 1918-1945 жж. Түркия.

Соғыстан соңғы кезеңдегі Осман империясының сыртқы саяси жағдайы.

1918-1923 жж. Түркиядағы  ұлт-азаттық  қозғалыс.  Түркиядағы  капитализмнің

даму   ерекшеліктері.   20-30   жж.   Түркияның   ішкі   саясаты.   1925-39   жж.

Түркияның сыртқы саясаты. II дүниежүзілік соғыс кезендегі Түркия.

Тақырып №25. 1918-1945 жж. Монғолия, Индонезия, Корея

II дүниежүзілік соғысқа қатысуы, экономикалық және саяси дамуындағы

негізгі белгілер. 1918-1945 жж. Африка елдері.


Тақырып №26. 1948-90 жж. Моңғолия.

МХО дің экономикалық, саяси дамуы. МХО-дің сыртқы саясаты.

Тақырып №27. 1946-90 жж. Қытай.

1946-49   жж   азамат   соғысы   және   халық   революциясының   жеңісі.   50

жылдардағы   ҚХР-дағы   қайта   құрулар.   60-70   жж.   ҚХР.   80-90   жж.   Қытайдың

дамуы.


Тақырып №28. 1946-1990жж. Корея.

КХОР және Корей республикасының құрылуы. 1950-1953 жж. соғыс. 60-

90 жж. КХДР мен Корей Республикасының экономикалық және саяси жағдайы.

Тақырып №29.1946-90 жж. Жапония.

Соғыстан   соңғы   Жапонияның   экономикалық   және   саяси   дамуы.   1946-

1960 жж. Жапонияның сыртқы саяси жағдайы. Қазіргі сатыдағы экономикалық,

саяси дамуы (80-90жж.).

Тақырып №30. Индонезия және АСГАН-ң басқа елдері.

Индонезияның тәуелсіздігін жариялау және антиотарлық соғыс. 1965 ж.

дейінгі   Индонезияның   ішкі   және   сыртқы   саяси   дамуы.   1965-1967   жж.

мемлекеттік   төңерістен   кейінгі   Индонезия.   Қазіргі   кезеңдегі   саяси   және

әлеуметтік даму мәселелері.

Тақырып №31. 1946-90 жж. Үндіқытай елдері (Вьетнам, Лаос, Камбоджа)

Француз отаршылдық империясының ыдырауы.үндіқытай елдерінің ішкі

саяси дамуы және сыртқы саяси жағдайы. 

Тақырып №32. 1945-90 жж. Түркия.

Соғыстан   соңғы   жылдардағы   Түркияның   экономикалық   және   саяси

дамуы.   Өкімет   басына   демократиялық   партиялардың   келуі   және   оның   ішкі

саясаты. Түркияның қазіргі кездегі дамуы (1980-90 жж.)

Тақырып №33 1946-90 жж. Ауғанстан.

Соғыстан соңғы жылдардағы Ауғанстан. 1978 жылғы сәуір революциясы.

80-90 жж. Ауғанстанның экономикалық және саяси жағдайы.

Тақырып №34. 1946-90 жж. Иран.

Соғыстан соңғы жылдардағы Иран. «Ақ  революция». 80-90 жж. Иранның

экономикалық және саяси дамуы.

Тақырып  №35. Отаршылдықтан арылу және ұлттық азаттық жолындағы

араб әлемі. (1945-1956).

1957-1968 жж. араб елдерінің дамуындағы негізгі тенденциялар. Жолдар

торабындағы араб Шығысы (1969-90 жж.)

Тақырып №36. Орталық және Оңтүстік Африка елдерінің азат болуы және

дамуы.

Тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы. Азаттық күрестің негізгі күштері менқайраткерлері. Африка мемлекеттерінің саяси және экономикалық ұйымдары.

80-90 жж. Африка елдерінің дамуы.4.3  Тәжірибелік сабақтарының тізімі пен мазмұны

Тақырып№1.   Жаңа   дәуірдегі   Азия,   Африка

елдерінің тарихы курсының пәні мен міндеттері. Жаңа

дәуірдегі   Азия,   Африка   тарихын   дәуірлеу.   Жаңа

дәуірдегі   Азия,   Африка   елдері   тарихының   түп

деректері мен тарихнамасы. Жаңа дәуірдегі Азия және

Африка   елдерінің     даму   ерекшеліктері;   жаңа   дәуір

қарсаңындағы Азия, Африканың саяси картасы.

Тақырып№2.   Индонезияның   Голланд   отарына

айналуы   Голландық   жаулап   алу   қарсаңындағы

Индонезияның   әлеуметтік-экономикалық   құрылысы.

XVIII   ғ.   Голланд   отаршылдарының     Индонезиядағы

саясаты.   1825-1830   жж.   Явадағы   халық   соғысы.  XIXғ.

Ортасындағы  Явадағы Голландық езгінің күшеюі.

Тақырып№3.Ұлы   Моғолдар   империясның   дағдарысы   мен   ыдырауы.

Үндістанның ағылшын отарына  айнала бастауы. XVIIIғ. II жартысындағы Ұлы

Моғолдар мемлекеті. XVIIIғ. I   жартысындағы Үндістандағы ағылшын отарлық

жаулап   алушылықтары.  XVIIIғ.  II  жартысындағы   Үндістан   халықтарын

отарлық қанау және оның нәтижелері.

Тақырып№4.  XVIIIғ.II  жартысы-XVIIIғ.   Осман   империясы.  XVIIғ-II

жартысы-XVIIIғ. Осман империясының халықаралық жағдайы.  XVIIIғ-  XIXғғ.

Тоғысындағы Осман империясына  Европа отаршылдарының енуі. Түркиядағы

реформалар.


Тақырып№5.XVIIғ  II-жартысы-XIXғ.   Қытай   империясы   Маньчжур

басқыншылығы қарсаңындағы Қытайдағы әлеуметтік-экономикалық және саяси

дағдарыс.   Қытайды   маньчжурлардың   жаулап   алуы.  XVII-XVIIIғғ.   Цин

державасының   экономикалық   жағдайы.  XVII-XVIIIғғ.     Сыртқы   саясат   және

соғыстар. Цин державасының Батыс мемлекеттерімен алғашқы  байланыстары. 

Тақырып№6.  XVIIғғ.  II-жартысы-  XIXғ.   басындағы   Жапония.  Жаңа

дәуірдегі   Жапонияның   феодалдық   құрылысындағы   ерекшеліктер.   Токугава

режимі   кезіндегі   Жапонияның   әлеуметтік     құрылымы.  XVII-XVIIIғғ.

Жапонияның   сыртқы   саясаты.  XVIIғ.-II  жартысы-XVIIIғ.     Шығыс   елдерінің

дамуының жалпы қорытындысы. 

Тақырып№7.Үндістандағы  Ост-Индия компаниясының жаулап алуының

аяқталуы XIXғ.I-ж Ост-Инд компаниясының жаулап алушылық соғыстары. Ост-

Инд компаниясының Солтүстік Үндістанның Солтүстік-Батыс облыстары мен

сикхтер   мемлекетін   жаулап   алуы  XIX  ғ.  1-ж.   Үндістандағы   британ

орташылдарының   саясаты.  1857-59ж.ж.   Үндістандағы   халықтық   азаттық

көтерілістер.   Көтерілістің   себептері,   сипаты,   қозғаушы   күштері,   негізгі

орталықтары.   Соғыстың   партизандық   сатысы.   Женілу   себептері,   салдары,

маңызы.


  Тақырып№8.  XIX  ғ. Қытай.    XIX  ғ. басында  шетелдіктердің Қытайға

енуі.  XIX ғ. басында Англияның Қытайды ашуға тырысуы. “I-апиын соғысы”.

Тең  емес  келісім шарттар.  Тайпиндер  көтерілісі және тағы  да  басқа азаттық

қозғалыстар.   Тайпиндер   көтерілісінің   себептері.   Көтерілістің   сатылары.   “II-

апиын соғысы” Тайпиндер көтерілісінің соңғы кезені және жеңілу себептері.

Басқа да үкіметке қарсы көтерілістер. Көтерілістің маңызы. 

Тақырып№9.  XIX  ғ.   Иран.  XIX  ғ.   басындағы   Иранның   әлеуметтік-

экономикалық құрылысы және саяси жағдайды.  XIX  ғ.  II-ж. Иран европалық

державалар және Ресей. Иранға шетел капиталының ағылуы. 1852 ж. Бибидтер

көтерілісі. XIX ғ. II-ж. Иранға шетел отаршыларының одан әрі енуі. 

Тақырып№10.XIX ғ. I-ж. Туркия. XIX ғ. I-ж. Европалық державалардың

Туркия   үшін   күресінің   күшеюі.   Туркияның   әлеуметтік-экономикалық

дамуындағы   ерекшеліктер.   Танзимат   /1839-1853/  және  Танзиматтың  екінші

кезені/1856-1870/. Туркиядағы либералдық конституциялық қозғалыс. 

Тақырып№11.XIX ғ. I-жартысындағы Азия мен Африкадағы араб елдері.

XIX  ғ.  I-ж.  Аравия,   Ирак,   Сирия,   Ливан,   Палестина,   Египет.   Шетел

капиталының   Египетке,   Сирияға,   Ливанға   ағылуы.   Европа   державалары   мен

АҚШ-тың   Магриб   елдеріне   енуі.   Тропиктік   және   Оңтүстік   Африка

халықтарының   қоғамдық   құрылысы   және   мемлекеттік   құрылымдары.

Европалық   державалардың   Тропиктік   және   Оңтүстік   Африкадағы   орталық

жаулап алуы. 

Тақырып№12. XIX ғ. Жапония.  Жапониядағы аяқталмаған буржуазиялық

революция. XIX ғ. басындағы Жапонияның экономикалық жағдайы. Феодалдық

қатынастарының   шиеленісуі.   Токугаво   сегунаты   жүйесінің   саяси   дағдарысы.

Елдің   “ашылуы”   және   тең   емес   келісім   шарттар   жасасуы.   Шетелдік

интервенция. Сегунатты құлату. Мэйдзи қайта құрылуы. 1868ж. оқиғалар мен“Мэйдзи  қайта құрылуының” маңызы.  XX  ғ. басындағы  Жапонияның саяси-

экономикалық дамуы. /1900-1914/. 

Тақырып№13.  XIX  ғ.   Үндістан   халықтарын   қанаудың   күшеюі.    XIX  ғ.

соңғы   үштігі-  XX  ғ.   басындағы   Үндістандағы   капитализмнің   дамуы.   Үнді

буржуазиясының   қалыптасу   ерекшеліктері.   Үндістанда   буржуазиялық-ұлттық

қозғалыстың   тууы.   Үнді   ұлттық   конгресінің   құрылуы.   Ұлттық   қозғалыстың

радикалдық-демократиялық қанаты. 

Тақырып№14. XIX ғ. соңы-XX ғ. басындағы Индонезия, Вьетнам, Қытай

және   Оңтүстік     Азияның   басқа   да   елдері.  XIX  ғ.   соңында   Индонезия,

Үндіқытай, Бирма, Сиамның европалық державалардың жартылай отары мен

отарларына   айналуы.  XIX  ғ.   соңы-XX  ғ.   басында   Оңтүстік   Шығыс

мемлекеттеріндегі   ұлт-азаттық   қозғалыстар.  XIX  ғ.   соңы-XX  ғ.   басындағы

Корея. 

Тақырып№15.XIX  ғ. сонындағы Араб елдері. Африканы империалистікбөліске   салудың   аяқталуы.   Аравия   түбегі   мен   Солтүстік   Африка   елдерін

европалық   капиталдық   құлдыққа   түсіру.   Өңтүстік   Тропиктік   Африканы

империалистік   бөліске   салу.   Империализм   дәуіріндегі   Африка   халықтарын

отарлық қанау тәсілдері.  XIX  ғ. аяғы-XXғ. Басындағы Африка халықтарының

ұлт-азаттық қозғалысы. 

Тақырып№16.XIX  ғ.   Қытайды   жартылай   отарға   айналдыру.  XIX  ғ.

аяғындағы Қытайдың капиталистік дамуы. XIX ғ. 70-80ж.ж. Қытай, Европалық

державалар, АҚШ. 90ж.ж. Европалық державалардың,АҚШ-тың, Жапонияның,

Қытайды   территориялық   жаулап   алуы.   Қытайдағы   антиимпериалистік

көтеріліс,маңызы.  XIX  ғ.   сонында   Туркия,   Иран,   Ауғаныстанның   жартылай

отарға айналуы. XIX ғ.70ж. Осман империясының саяси жағдайы. XIX ғ. соңы

Иранның   саяси   ахуалы.   Иранды   экономикалық   матау.   Иранның   саяси

тәуелсіздігі.   Ауғанстанды   жартылай   отарға   айналдыру   процестерінің

ерешеліктер.

Тақырып№17.   Империализмнің   дәуіріндегі   отарлық   жүйесінің   пайда

болуы. Империализмнің дәуіріндегі отарлық қанау тәсілдері. Отарлық тәуелді

елдердегі капитализмнің дамуы. Буржуазиялық –ұлттық қозғалыс. 

Тақырып№18. 1905-1907 ж.ж. Азияның оянуы.  1905-1911ж.ж. 

Иран революциясы: алғашарттары, басталуы, негізгі сатылары, барысы,

басты   оқиғалары.   Революция   жылдарындағы   Ирандағы   империалистік

державалардың   саясаты.   1905-1911ж.ж.   Иран   революциясының   сипаты,

ерешеліктері,жеңілу   себептері,   маңызы.   1908ж.   Түрік   революциясы.

Революцияның   алғашарттары,   сипаты,   қозғаушы   күштері,   ерекшеліктері,

басталуы, негізгі оқиғалары, нәтижелері.  I-дүние Жүзілік соғыс қарсаңындағы

Түркия.  XX  ғ.   басындағы   Қытайдың   экономикалық-саяси   жағдайы.1911ж.

Қытайдағы буржуазиялық революция /1905-11ж.ж./ Синьхай революциясының

қорытындысы   мен   маңызы.1905-08ж.ж.   Үндістандағы   революциялық   өрлеу.

Революциялық   қозғалыстардың   алғашарттары,   басталуы,   жеңілуі   себептері

және маңызы.

Тақырып  №19. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Азия және Африка

елдері. 


Соғыс және отарлық әлемі:I  дүниежүзілік соғыстағы отарлар жөніндегі

мәселе.  I  дүниежүзілік соғыстағы империалистік державалардың мақсаттары.

1914 – 1918 жж. Азия және Африка елдері. Түркияның соғысқа қатысуы. 1914 –

1918 жж. Иран,  I  дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қытай, 1914 – 1918 жж.

Үндістан; Шығыстағы әлеуметтік-экономикалық адымдар.

Тақырып №20.1914 – 1918 жж. Қытай.

I  дүниежүзілік   соғыстың   аяғына   таманғы   Қытайдың   әлеуметтік-

экономикалық  құрылысындағы  негізгі  белгілер.   1914  –  1924  жж.  Қытайдағы

ішкі саяси ахуал 1918 – 1924жж. Қытайдағы ішкі саяси ахуал 1918 – 1924 жж.

елдің   ішкі   саяси   жағдайы.   1925   –   1927   жж.   Қытайдағы   революция   .

Гоминьданның режимнің орнығуы (1927 - 1937). Қытайдағы кеңестер ұранымен

революциялық қозғалыс. (1927 – 1937) Жапон агрессорларына қарсы біртұтас

ұлттық   майдан   құру   үшін   Қытайдағы   халықтық   қозғалыс.   1937   –   1945   жж.

қытай   халқының   жапон   империалистеріне   қарсы   азаттық   соғысы.   Соғыстың

басталуы. Қытай компартиясы мен Гоминьдан арасындағы ынтымақтастықтың

орнауы. 1937 – 38 ж. жапон –қытай майданы. Гоминьдан аудандарындағы ахуал.

Оккупацияланған   территориядағы   жағдай.  II  дүниежүзілік   соғыстың   тынық-

мұхиттық театры. Жапонияның капитуляциялануы.

Тақырып № 21. Жапонияның соғыстан соңғы дамуы. (20 ғ. 20-30 жж). 

20-30   жж.   Жапонияның   экономикалық   дамуы.   20-30   жж.   Жапонияның

ішкі-саяси  дамуындағы негізгі белгілер. 20-30 жж. Жапонияның сыртқы саяси

жағдайы.   Жапон   империализмінің   агрессиясының   өршуі.   1937-1945   жж.

Жапония.   1937-1941   жж.   Жапонияның   сыртқы   саясаты.   Жапонияның  II

дүниежүзілік соғысқа қатысуы, милитаристік Жапонияның талқандалуы.

Тақырып  №  22  1918   –   1945   жж.   Үндістан   халықтарының   ұлт-азаттық

қозғалысы. 

I  дүниежүзілік   соғыстан   кейінгі   Үндістан:   Үндістанның   экономикалық

дамуындағы негізгі белгілер, саяси жағдайы. И.Ганди және гандизм. Азаматтық

бағынбаушылық   қозғалысы   (1919-1922,   1930).  I  дүниежүзілік   соғыс

қарсаңындағы   Үндістан.  II  дүниежүзілік   соғыс   жылдарындағы   Үндістан.

Үндістанның   соғысқа   қатысуы.   Үндістанның   әлеуметтік-   саяси   дамуындағы

белгілер.

Тақырып №23. 1918 –1945 жж. Иран.

  Соғыстан   соңғы   кезеңдегі   Иранның   жағдайы.   Ирандағы   ұлт-азаттық

қозғалыс, оның нәтижелері. 20-30жж Иранны  эканомикалық және саяси дамуы.

II дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Иранның сыртқы саясаты.  II дүниежүзілік

соғыс жылдарындағы Иран. 

Тақырып №24. 1918-1945 жж. Түркия.

Соғыстан соңғы кезеңдегі Осман империясының сыртқы саяси жағдайы.

1918-1923 жж. Түркиядағы  ұлт-азаттық  қозғалыс.  Түркиядағы  капитализмнің

даму   ерекшеліктері.   20-30   жж.   Түркияның   ішкі   саясаты.   1925-39   жж.

Түркияның сыртқы саясаты. II дүниежүзілік соғыс кезендегі Түркия.

Тақырып №25. 1918-1945 жж. Монғолия, Индонезия, Корея

II дүниежүзілік соғысқа қатысуы, экономикалық және саяси дамуындағы

негізгі белгілер. 1918-1945 жж. Африка елдері.


Тақырып №26. 1948-90 жж. Моңғолия.

МХО дің экономикалық, саяси дамуы. МХО-дің сыртқы саясаты.

Тақырып №27. 1946-90 жж. Қытай.

1946-49   жж   азамат   соғысы   және   халық   революциясының   жеңісі.   50

жылдардағы   ҚХР-дағы   қайта   құрулар.   60-70   жж.   ҚХР.   80-90   жж.   Қытайдың

дамуы.


Тақырып №28. 1946-1990жж. Корея.

КХОР және Корей республикасының құрылуы. 1950-1953 жж. соғыс. 60-

90 жж. КХДР мен Корей Республикасының экономикалық және саяси жағдайы.

Тақырып №29.1946-90 жж. Жапония.

Соғыстан   соңғы   Жапонияның   экономикалық   және   саяси   дамуы.   1946-

1960 жж. Жапонияның сыртқы саяси жағдайы. Қазіргі сатыдағы экономикалық,

саяси дамуы (80-90жж.).

Тақырып №30. Индонезия және АСГАН-ң басқа елдері.

Индонезияның тәуелсіздігін жариялау және антиотарлық соғыс. 1965 ж.

дейінгі   Индонезияның   ішкі   және   сыртқы   саяси   дамуы.   1965-1967   жж.

мемлекеттік   төңерістен   кейінгі   Индонезия.   Қазіргі   кезеңдегі   саяси   және

әлеуметтік даму мәселелері.

Тақырып №31. 1946-90 жж. Үндіқытай елдері (Вьетнам, Лаос, Камбоджа)

Француз отаршылдық империясының ыдырауы.үндіқытай елдерінің ішкі

саяси дамуы және сыртқы саяси жағдайы. 

Тақырып №32. 1945-90 жж. Түркия.

Соғыстан   соңғы   жылдардағы   Түркияның   экономикалық   және   саяси

дамуы.   Өкімет   басына   демократиялық   партиялардың   келуі   және   оның   ішкі

саясаты. Түркияның қазіргі кездегі дамуы (1980-90 жж.)

Тақырып №33 1946-90 жж. Ауғанстан.

Соғыстан соңғы жылдардағы Ауғанстан. 1978 жылғы сәуір революциясы.

80-90 жж. Ауғанстанның экономикалық және саяси жағдайы.

Тақырып №34. 1946-90 жж. Иран.

Соғыстан соңғы жылдардағы Иран. «Ақ  революция». 80-90 жж. Иранның

экономикалық және саяси дамуы.

Тақырып  №35. Отаршылдықтан арылу және ұлттық азаттық жолындағы

араб әлемі. (1945-1956).

1957-1968 жж. араб елдерінің дамуындағы негізгі тенденциялар. Жолдар

торабындағы араб Шығысы (1969-90 жж.)

Тақырып №36. Орталық және Оңтүстік Африка елдерінің азат болуы және

дамуы.

Тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы. Азаттық күрестің негізгі күштері менқайраткерлері. Африка мемлекеттерінің саяси және экономикалық ұйымдары.

80-90 жж. Африка елдерінің дамуы.4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 Студенттің өздік жұмысының тізіміСӨЖ түрі 

Есеп беру

формасы 

Бақылау түрі 

Сағат

көлемі 

6 семестр

1

Дәріс сабақтарына дайындық 

Конспект


Сабаққа қатысу

12

2Тәжірибе сабақтарына 

дайындық, үй 

тапсырмаларын орындау 

Жұмыс


дәптері

Тәжірибелік

сабақтарға

қатысу


24

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген 

материалды меңгеру 

Конспект

Баяндама


18

4

Бақылау шараларына дайындық 

Бақылау


жұмысы

МБ 2


6

6 семестрде барлығы                                                                  60

1

Дәріс сабақтарына дайындық 

Конспект


Сабаққа қатысу

12

2Тәжірибе сабақтарына 

дайындық, үй 

тапсырмаларын орындау 

Жұмыс


дәптері

Тәжірибелік

сабақтарға

қатысу


24

3

Аудитория сабағының Конспект

Баяндама


18

мазмұнына кірмеген 

материалды меңгеру 

4

Бақылау шараларына дайындық 

Бақылау


жұмысы

МБ 2


6

7 семестрде барлығы

60

       Барлығы:120

4.4.2 Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар тізімі.

Тақырып№17.   Империализмнің   дәуіріндегі   отарлық   жүйесінің   пайда

болуы. Империализмнің дәуіріндегі отарлық қанау тәсілдері. Отарлық тәуелді

елдердегі капитализмнің дамуы. Буржуазиялық –ұлттық қозғалыс. 

Тақырып№18. 1905-1907 ж.ж. Азияның оянуы.  1905-1911ж.ж. 

Иран революциясы: алғашарттары, басталуы, негізгі сатылары, барысы,

басты   оқиғалары.   Революция   жылдарындағы   Ирандағы   империалистік

державалардың   саясаты.   1905-1911ж.ж.   Иран   революциясының   сипаты,

ерешеліктері,жеңілу   себептері,   маңызы.   1908ж.   Түрік   революциясы.

Революцияның   алғашарттары,   сипаты,   қозғаушы   күштері,   ерекшеліктері,

басталуы, негізгі оқиғалары, нәтижелері. I-дүние Жүзілік соғыс қарсаңындағы

Түркия.   XX   ғ.   басындағы   Қытайдың   экономикалық-саяси   жағдайы.1911ж.

Қытайдағы буржуазиялық революция /1905-11ж.ж./ Синьхай революциясының

қорытындысы   мен   маңызы.1905-08ж.ж.   Үндістандағы   революциялық   өрлеу.

Революциялық   қозғалыстардың   алғашарттары,   басталуы,   жеңілуі   себептері

және маңызы.

Тақырып №19. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Азия және Африка

елдері. 


Соғыс және отарлық әлемі:I дүниежүзілік соғыстағы отарлар жөніндегі

мәселе. I дүниежүзілік соғыстағы империалистік державалардың мақсаттары.

1914 – 1918 жж. Азия және Африка елдері. Түркияның соғысқа қатысуы. 1914 –

1918 жж. Иран, I дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қытай, 1914 – 1918 жж.

Үндістан; Шығыстағы әлеуметтік-экономикалық адымдар.

Тақырып №20.1914 – 1918 жж. Қытай.

I   дүниежүзілік   соғыстың   аяғына   таманғы   Қытайдың   әлеуметтік-

экономикалық  құрылысындағы  негізгі  белгілер.   1914  –  1924  жж.  Қытайдағы

ішкі саяси ахуал 1918 – 1924жж. Қытайдағы ішкі саяси ахуал 1918 – 1924 жж.

елдің   ішкі   саяси   жағдайы.   1925   –   1927   жж.   Қытайдағы   революция   .

Гоминьданның режимнің орнығуы (1927 - 1937). Қытайдағы кеңестер ұранымен

революциялық қозғалыс. (1927 – 1937) Жапон агрессорларына қарсы біртұтас

ұлттық   майдан   құру   үшін   Қытайдағы   халықтық   қозғалыс.   1937   –   1945   жж.

қытай   халқының   жапон   империалистеріне   қарсы   азаттық   соғысы.   Соғыстың

басталуы. Қытай компартиясы мен Гоминьдан арасындағы ынтымақтастықтың

орнауы. 1937 – 38 ж. жапон –қытай майданы. Гоминьдан аудандарындағы ахуал.Оккупацияланған   территориядағы   жағдай.   II   дүниежүзілік   соғыстың   тынық-

мұхиттық театры. Жапонияның капитуляциялануы.

Тақырып № 21. Жапонияның соғыстан соңғы дамуы. (20 ғ. 20-30 жж). 

20-30   жж.   Жапонияның   экономикалық   дамуы.   20-30   жж.   Жапонияның

ішкі-саяси дамуындағы негізгі белгілер. 20-30 жж. Жапонияның сыртқы саяси

жағдайы.   Жапон   империализмінің   агрессиясының   өршуі.   1937-1945   жж.

Жапония.   1937-1941   жж.   Жапонияның   сыртқы   саясаты.   Жапонияның   II

дүниежүзілік соғысқа қатысуы, милитаристік Жапонияның талқандалуы.

Тақырып   №   22   1918   –   1945   жж.   Үндістан   халықтарының   ұлт-азаттық

қозғалысы. 

I   дүниежүзілік   соғыстан   кейінгі   Үндістан:   Үндістанның   экономикалық

дамуындағы негізгі белгілер, саяси жағдайы. И.Ганди және гандизм. Азаматтық

бағынбаушылық   қозғалысы   (1919-1922,   1930).   I   дүниежүзілік   соғыс

қарсаңындағы   Үндістан.   II   дүниежүзілік   соғыс   жылдарындағы   Үндістан.

Үндістанның   соғысқа   қатысуы.   Үндістанның   әлеуметтік-   саяси   дамуындағы

белгілер.

Тақырып №23. 1918 –1945 жж. Иран.

  Соғыстан   соңғы   кезеңдегі   Иранның   жағдайы.   Ирандағы   ұлт-азаттық

қозғалыс, оның нәтижелері. 20-30жж Иранны  эканомикалық және саяси дамуы.

II дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Иранның сыртқы саясаты.  II дүниежүзілік

соғыс жылдарындағы Иран. 

Тақырып №24. 1918-1945 жж. Түркия.

Соғыстан соңғы кезеңдегі Осман империясының сыртқы саяси жағдайы.

1918-1923 жж. Түркиядағы  ұлт-азаттық  қозғалыс.  Түркиядағы  капитализмнің

даму   ерекшеліктері.   20-30   жж.   Түркияның   ішкі   саясаты.   1925-39   жж.

Түркияның сыртқы саясаты. II дүниежүзілік соғыс кезендегі Түркия.

Тақырып №25. 1918-1945 жж. Монғолия, Индонезия, Корея

II дүниежүзілік соғысқа қатысуы, экономикалық және саяси дамуындағы

негізгі белгілер. 1918-1945 жж. Африка елдері.

Тақырып №26. 1948-90 жж. Моңғолия.

МХО дің экономикалық, саяси дамуы. МХО-дің сыртқы саясаты.


5 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізігі әдебиеттер

1 Новейшая  история  стран  Азии  и  Африки:   XX век: в 3 ч.:учебник

для     студентов    вузов/ред.  А.М.Родригес,   М.:ВЛАДОС.-(Учебник   для  вузов).

Ч.3.-2004.

2 Новейшая    история  стран   Азии  и Африки.  20 век  :  в 3  ч.:учеб.  для

вузов/ред.   А.   М.Родригес,   М.:Владос.-(Учебник   для   вузов)   .   Ч.2:1945-2000.-

2004.-315 с.  

3 Новая  история стран Азии и Африки 16-19 века : в 3 ч.:учеб.для вузов/

ред. А. М.Родригес, М.:ВЛАДОС.-(Учебник для вузов) . Ч.3.-2004.-511 с.

4 Бузов, В. И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004 : учеб.

пособие   /   В.   И.   Бузов;   ред.   А.   А.   Егоров,   Ростов   н/Д:   Феникс,2005.-575   с.-

(Высшее образование)

5   Гаджиева,       Е.   А.   Страна   восходящего   Солнца:   история   и   культура

Японии /Е. А. Гаджиева. Ростов н/Д:Феникс,2006.-253 с.-(Золотой фонд)  

Қосымша әдебиет тізімі

1. Антонов   К.А.,   Бонгардт   Левин   Г.   М.,   Котовский   Г.Г.

История Индии., 1979.

2. Афганистан; История, экономика, культура. М. 1989.

3. Батурина Л.Л., Практикум по новой истории стран Азии.

Караганда 1995.


4. Всемирная история т. 4 М., 1958. Т.5, 1958, т. 6 м, 1960.

5. Виноградов В.Н. Век Екатерины   II, прорыв на Балканы.

Новейшая история. 1996. Т.6.

6. Губер А.А., Ким Г.Ф. Хейфец А.Н. Новая история стран

Азии и Африки. М. 1982.

7. Донский Г.М. Задания для самостоятельной работы по

новой истории. Пособие для учителей. М. 1983.

8. История стран Азии и Африки в новое время. М, 1971.

9. История   стран   Азии   и   Африки   в   новое   время     в   двух

частях. М. 1989.

10. История Африки. М, 1971.

11. Китай   новое   и   новейшее   время:   история   и

историография. М. 1981.

12. Кузнецов В.С. Амурсана. Новосибирск. 1980.

13. Кузнецов В.С. Нухаци, Новосибирск. 1985.

14. Кузнецов В.С., Новицкая Г.Б., Сырицын И.М. История

Японии. М. 1998.

15. Маркс К. Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд т.9.

16. Маркс   К.   Будущие   результаты   британского

владычества в Индии. Соч. 2-ое изд т.9.

17. Маркс К. Ост-Инд. Компания, ее история и результаты

ее деятельности. Соч. 2-ое изд т.9.

18. Маркс К. Капитал т,1-3  Соч. 2-ое изд т.9. изд т. 23, 24,

25 ч. II, ч. I.

19. Маркс К.   Революция в Китае и Европе. Соч. 2-ое изд

т.9.


20. Неру Д. Взгляд на всемирную историю. М. 1989.

21. Новое в изучении Китая: история и историография. М.

1988.

22. Новая история стран зарубежного Востока. Л., 1966.23. Орлих   О.В.   Преидич.   Конец   дипломатической

деятельности   А.С.   Грибоедова.   Новая   и   новейшая     история.

1995. н-6.

24. Роджерс Ф. Первый англичанин в Японии; история У.

Адамса М. 1987.

25. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии

и Африки. М. 1987.

26. Слестикова Л.А. Сведения о Китае в первой русской

печатной газете. Вопросы истории 1990 н-10.

27. Новейшая история стран Азии и Африки. М., 1965.

28. Новейшая история стран Азии и Африки.  XX  век 1900-1945, Ч  I,М.,

2001.


29. Новейшая история стран Азии и Африки. Ч II, 1945-2000, М., 2001.

30. Новейшая история стран Азии и Африки.Ч III , 1945-2000, М., 2001.31. Новейшая история зарубежных стран. XX век. Часть 1, 1900-1945. М.,

1998.


32. Новейшая история зарубежных стран. Часть 2, 1945-1998. М., 1998.  

33. Л.С. Васильев. История Востока. М., 1998.

34. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. М.,

1987.


35.

Новейшая история арабских стран Африки. М., 1990.

36.

Новейшая история Вьетнама. 1965-1980. М.,1984.37.

Юрьев   М.Ф.   история   стран   Азии   и   Африки   после  II  мировой

войны (1945-1990), М., 1994.

38.


Агеев М.Ф. Новейшая история Синда, М., 1986.

39.


Ахундов И.А. неоколониализм в Турции (40-80 гг.) Баку, 1990.

40.


Арабская республика Египет. Справочник. М., 1990.

41.


Афганистан. История. Экономика. Культура. М., 1989.

42.


Африка. Энциклопедический справочник в 2-х т. М., 1987.

43.


Беляев   И.П.,   Примаков   Е.И.   Египет:   время   президента   Насера.

М.,19817


44.

Вербицкий С.И. япония в поисках новой роли в мировой политике.

М., 1992.

45.


Вишневский М.Л. Африка: взгляд с Капитолийского холма (70-80

гг.) М., 1991.

46.

Вышинский   М.П.   Юг   Африки:   апартеид,   геноцид,   агрессия.   М.,1988.

47.


Гельброс В.Г. Экономическая борьба в Турции (50-нач.80-х гг. 20в)

М., 1986.

48.

Данилов В.И. экономическая реформа в КНР. М., 1990.49.

Данилов В.И., Светлов Р.С. мали. М., 1987.

50.

Исламская республика Мавритания. М., 1987.51.

История Афганистана. М., 1987.

52.

Китайская Народная Республика: Справочник. М., 1983.53.

Китай  в новое и новейшее время: История и историография. М.,

1981.

54.


КНР: на путях реформ (теория и практика) М., 1989.

55.


Куклина И.Н. ООН и проблемы южно-африканского  региона. М.,

1990.


56.

Кюзаджан Л.Н. Идеологические компании в КНР (1949-1966г.) М.,

1970.

57.


КНДР: Справочник. М., 1988.

58.


Ляховский А.А., Забродин В. Тайны афганской войны: материалы и

документы. М., 1991.

59.

Малашенко   А.В.   В   поисках   альтернативы:   арабские   концепциипутей развития. М., 1991.

60.


Оникиенко   А.   Модернизация   на   Тайване.   От   экономической

либерализации   к   политической   демократизации.   Мировая   экономика   и

международные отношения. 1993 И 2.


61.

Пакистан. М., 1991.

62.

Поченский В.А. внешняя политика Кении. М., 87.63.

Ким Ч.Е. Война в Корее: вопрос без ответа. А.А., 1993.

64.

Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931-1950 гг.)65.

Современная   Африка:   Итоги   и   перспективы   развития.   М.,   1978.

Экономика. Москва 1989.

66.


Турция: история и современность. М., 1988.

67.


Турецкая республика в 60-70 гг. М., 1984.

68.


  Успенский   В.Д.   Взрыв   вулкана.   Национально-освободительное

движение в Корее. М., 1981.

69.

Шведов А.А. Независимая Африка: внешнеполитические проблемы,дипломатическая  борьба. М.,   1983.

70.


Шено Ж. Очерк истории вьетнамского народа. М., 1957.

71.


Энциклопедия нового Китая. М., 1989.

72.


Япония: экономика, политика, история. М., 1989.

73.


Наследие И.Ганди. За рубежом, 1992. И 31. С. 9-10.

74.


М.Ганди: уроки жизни. Мысль, 1995 И 9. С 81-85.

75.


Дипсит.   Разный   уровень   развития-   разные   интересы.   (внешняя

политика Индии в условиях изменившегося полуострова). (Новое время. 1980 И

42 с 26-27) 

76.


Шмидт   В.   Молитва   о   воссоединении:   (проблемы   Корейского

полуострова) Новое время 1990.

77.

Яскина   Г.   Политические   реформы   современной   Монголии.Проблемы Дальнего Востока. 1995 И 5. С 43-51.

Жұмыс  оқу жоспарынан

көшірме  

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

Оқу жұмыс жоспарынан  көшірме  

Барлық мамандықтарға арналған

                 Пән атауы   Қазақстан тарихы

 пәні бойынша

Оқу


нысаны

Пәннің еңбек

сиымдылығы 

Семестр


бойынша

бақылау


нысандары  

Сем


естр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс

көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

Бар-


лығ

ы

аудСӨ

Ж

емт

сы

нКЖ

а

КЖ-с

бар-


лығы

дәр тәж. зерт

бар

лығы


ОСӨ

Ж

Жалпы орта 

3

135 45 90 1,21,2

3

4530

15

9045

білім 

негізіндеКафедра меңгерушісі  _____________ Ерманов А.Ж  «____» _____2010

ж

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • Тақырып№1. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдерінің тарихы курсының пәні мен міндеттері. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка тарихын дәуірлеу. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдері тарихының түп деректері мен тарихнамасы. Жаңа дәуірдегі Азия және Африка елдерінің даму ерекшеліктері; жаңа дәуір қарсаңындағы Азия, Африканың саяси картасы.
    • Тақырып№2. Индонезияның Голланд отарына айналуы Голландық жаулап алу қарсаңындағы Индонезияның әлеуметтік-экономикалық құрылысы. XVIII ғ. Голланд отаршылдарының Индонезиядағы саясаты. 1825-1830 жж. Явадағы халық соғысы. XIXғ. Ортасындағы Явадағы Голландық езгінің күшеюі.
    • Тақырып№1. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдерінің тарихы курсының пәні мен міндеттері. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка тарихын дәуірлеу. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдері тарихының түп деректері мен тарихнамасы. Жаңа дәуірдегі Азия және Африка елдерінің даму ерекшеліктері; жаңа дәуір қарсаңындағы Азия, Африканың саяси картасы.
    • Тақырып№2. Индонезияның Голланд отарына айналуы Голландық жаулап алу қарсаңындағы Индонезияның әлеуметтік-экономикалық құрылысы. XVIII ғ. Голланд отаршылдарының Индонезиядағы саясаты. 1825-1830 жж. Явадағы халық соғысы. XIXғ. Ортасындағы Явадағы Голландық езгінің күшеюі.
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал