Жұмыс бағдарламасы Қазақ тілін оқытудың талаптарын анықтайтын Қр ст 1926-2009жүктеу 55.82 Kb.

Дата15.05.2017
өлшемі55.82 Kb.

Оқу-жұмыс бағдарламасының

титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 18.4/17Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қазақ тілі кафедрасы

KYa 1104 Қазақ тілі пәнінен барлық мамандықтардың

 қашықтықтан оқытылатын студенттерге арналған

ОҚУ-ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

қарапайым деңгей - A1 (Waystage User)

Павлодар

Кегль 14,

буквы

строчные,кроме

первой


прописной

Оқу-жұмыс бағдарламасын

 бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17          БЕКІТЕМІН

                                                                                        ОІ жөніндегі проректор                  

           _________ Н.Э.Пфейфер         

          2013 ж. "___" _________         

Құрастырушы: 

ф. ғ. к., доцент  Ысқақ Б. Ә.                                         

 Қазақ тілі кафедрасы

Қазақ   тілі   пәні   бойынша   барлық   мамандықтардың   қашықтықтан

оқытылатын студенттеріне арналған

 қарапайым деңгей - A

(Waystage User)ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы Қазақ  тілін  оқытудың   талаптарын анықтайтын ҚР СТ 1926-2009,

ҚР   СТ   1928-2009,   ҚР   СТ   1929-2009,   ҚР   СТ   1925-2009,   ҚР   СТ   1927-2009   Қазақстан

Республикасының  мемлекеттік стандарттарына сәйкес құрастырылған  типтік бағдарлама

негізінде   әзірленді.   2012   ж.   Астана:  Қазақстан   Республикасы   Мәдениет   және   ақпарат

министрлігі   Тіл   комитеті,   Қазақстан   Республикасы   Білім   және   ғылым   министрлігі

«Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК  негізінде жасалған.

Кафедра  отырысында ұсынылды 2013 ж.  «___»_______  №_______ хаттама

Кафедра меңгерушісі  ___________ А.Ф.Зейнулина 2013 ж.  «  __  »________

ГП факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013 ж.  «___»________________   №_______ хаттама

ОӘК төрағасы __________ С. К. Ксембаева   2013 ж.  «  __  »______________ ОӘБ бастығы _________ Е. Н.  Жуманкулова  2013ж. «____»______________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013ж.  «__»________№__ хаттама


1. Оқу пәнінің төлқұжаты 

Қазақ тілі пәні

Міндетті компонент пәні Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы  – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 1

Барлық дәрісханалық сағат саны – 45,5 сағат, оның ішінде:

Оffline – 26,5

Online – 11

дәрісханалық-контактылы  – 8                                

            СӨЖ – 90 сағат, оның ішінде:

Оffline – 85

Online – 5

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135  сағатБақылау түрі:

Емтихан (компьютерлік тестілеу, ауызша) – семестр2.

 

Нысан, мақсат пен міндет

Пән   нысаны:  орфографиялық       және       орфоэпиялық   нормалар.         Сөз   таптары.

Септіктердің   негізгі   мағыналары.   Қосымшалардың   орын   тәртібі.   Сөз   тіркесі.   Лексика.

Көмекші   сөздер.   Жалғаулықтар.   Мағыналық   қатынастары.   Тілдік   байланыс   құралдары

және сөйлемдегі рөлі.Пәнді оқыту мақсаты: студентті қазақ тілін оқытудың бірінші деңгейлік жүйесінің ішкі

сатыларымен,   әлеуметтік   коммуникативтік   міндеттерді   әртүрлі   тұрмыстық,   мәдени

қатысымындағы коммуникативтік құзыреттілікті қажетті деңгейде меңгерту.

1.   Үйренуші   қазақ   тілін   сөйлеу   құралы   ретінде   меңгеріп,   ауызша,   жазбаша   әдет-

дағдыларын қалыптастыруы тиіс.

2. Тіл үйренушінің жалпы тұлғалық әдебін, мәдени деңгейін көтеруге, қазақ елінің тарихы

мен мәдениетіне, ұлттық ерекшелігіне мән беріп, құрметтеуге бағытталуы тиіс.

Пәнді оқытудың міндеттері:

- студенттің өз бетінше білім алу қабілетін дамыту;

- ақпараттық мәдениетін дамыту;

- ой-өрісін кеңейту және жалпы мәдениетін көтеру.

-   күнделікті   өмірде   қарым-қатынасқа,   қатысымдық   міндеттерді   шешуге   керекті   сөйлеу

үлгілерін үйрету;

- негізгі әдеп ережелерін қолдана білуге дағдыландыру;

-   өз   ойын   білдіруге   қажеттілікке   (интенция)   қатысты   қарапайым   синтаксистік

конструкцияларды меңгерту;

- берілген мәлімет бойынша өз түсінік-пікірлерін айта білуге үйрету.3. Білім, іскерлік, дағды мен құзыреттілікке қойылатын талаптар

түсінігі болуы тиіс: қазақ тіліне тән 9 дыбысты оқи білу.

білуі тиіс: қосымшаларды жазба, сөйлеу тілінде қолдана білу.

дағды   мен   икемділігі:   800   лексикалық   бірлік   (Қазақ   тілін   меңгерудің   тақырыптық

лексикалық минимумы. Қарапайым деңгей. Жалпы меңгеру. – Астана, 2011).

қолдана білуі: берілген лексикалық тақырыптар көлемінде сөйлей және сөйлесе білу.

құзыреттілігі: мәтін типтерін тану, сөйлеу әрекеттерінің негізгі түрлерін меңгеру. Білуге

тиісті сөйлеу актілерінің типтерін және тиісті диалог типтерін қолдану.Пәнді оқыту мазмұны

4* Пәнді меңгерудің тақырыптық жоспары

Академиялық сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу 

№ р/с Тақырып атауы

Сабақ түрлері 

бойынша 

дәрісханалық 

сағаттар саны 

СӨЖ

Әлеуметтік-мәдени, күнделікті 

қатысым саласындағы 

коммуникативтік құзыреттілік 

мазмұны

Міндетті тілдік құзырет 

бөлігінің мазмұны

О

ffli

ne

Onl

in

eдә

рі

схан

ал

ық-

ко

нтак

ты

лыО

ff

line

O

nlin

e

11.1-тақырып Амандасу.

Қазақ әліпбиі. Ә, Ғ, Ң, І, 

Ү  төл дыбыстары.

2

11

5

12

Амандасу. 

Қ, Ұ, Ы, Һ, Ө төл 

дыбыстары. Үндестік 

заңы. Ықпал. Буындар.

3

11

5

13

2.1-тақырып: Отбасы. 

Тәуелдік жалғау.

1

15

1

42.2-тақырып: Отбасы. 

Тәуелдік жалғау.

1

1

55

3.1-тақырып: Мекенжай. 

Жатыс септік.

1,5


1

5

63.2-тақырып: Мекенжай. 

Реттік сан есім. Сұраулық

шылаулар.

2

15

7

4.1-тақырып: Жұмыс. Жіктік жалғау.

2

15

1

84.2-тақырып: Жұмыс. 

Жатыс септік.

1

1

59

5.1-тақырып: Азық-түлік. 

Ауыспалы осы шақ.

2

15

10

5.2-тақырып: Азық-түлік. Ілік септік.

1

15

11

6.1-тақырып: Бос уақыт. Табыс септік.

1

11

5

126.2-тақырып: Бос уақыт. 

Көмектес септік.

2

1

613

7.1-тақырып: Ауа райы. 

Барыс септік. Өткен шақ.

2

16

1

147.2-тақырып: Ауа райы. 

Ауыспалы келер шақ. 

Жатыс септік. 

2

16

15

8.1-тақырып: Киім. Көптік жалғау.

1

16

16

8.2-тақырып: Киім. Сын есім. Күшейтпелі 

шырай.


2

1

6Барлығы: 135  (3 кредит)

26,5


11

8

855

5. Әдебиеттер тізімі

Негізгі 


1 Досмамбетова Г. Қ., Балабеков А. К., Бозбаева-Хунг А. Т., Сейсенова А. Д. Қазақ тілін оқытуға

арналған типтік оқу әдістемелік кешен. Қарапайым деңгей А1. – Астана, 2012. – 164 б.

2   Қазақ  

  тілін  

  қарапайым  

  деңгейде  

  меңгерудің  

  тақырыптық

лексикалық минимумы. – Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2011. – 30 б.

3   ҚР   СТ   1926-2009   «Қазақ   тілін   меңгерудің   коммуникативтік   тілдік

құзыреттіліктері. Қарапайым деңгей. Жалпы меңгеру».

Қосымша


1   Қазақ  

 

  грамматикасы.   

  Фонетика,  

 

  сөзжасам,   

  морфология,

синтаксис. – Астана, 2002. – 784 б.

2 Исаев С.М. Қазақ тілі. Оқу құралы. – Алматы, 1993. – 170 б.

3 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. – Алматы: Атамұра, 2004.

4 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. – Алматы: Атамұра, 2006. 

5  Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. – Алматы: Арыс, 2007. 

6    В.  Ю.  Франк.  Қазақ  тілі  жоғары  сынып оқушылары  мен студенттерге   арналған.  – Алматы:

Болашақ балапандары, 1999. 

7   Мусинов   А.,   т.б.   Қазақ   тілі:   Студенттерге   арналған   оқулық   /   А.   Мусинов,

М. Мухеметқалиева, Е. Құдайбергенов. – Алматы,1995.

8

Әліпова   Ж.   С.,   Оразова   А.   С.,   Жақанова   А.   С.   /   Бастауыш   деңгейгеарналған оқу-әдістемелік кешен. – Көкшетау, 2010.

9   Ерназарова   З.   Ш.,   Қасым   Б.,   Жақсылықова   К.   Б.,   Мұхамбетқалиева   М.   А,

Иманалиева   Ғ.,   Егіншібаева   Н.   А.,   Қырықбаева   Ж.   /Қазақ   тілі   курсының

типтік       бағдарламасы       (Жоғары       оқу       орындарының       орыс       бөлімі

студенттеріне арналған). – Алматы, 2007.

10   Ерназарова   З.   Ш.,   Тілешов   Е.   Е.,   Тұрлыбекова   Ж.   А.,   Каюпова   Ү.   К.

/ Қазақ тілі үш деңгейлік оқу құралы. – Алматы, 2007.

11   Күзекова   З.   С.   Қазақ   тілі.   Оқу   құралы.   Бастапқы   кезеңге   арналған.

– Алматы, 2005.

12 Күзекова З. С. Қазақ тілі практикумы. – Астана, 2010.

13   Күзекова   3.   С.   Қазақ   тілі   тестілеу   теориясы   мен   практикасы:

Көмекші   құрал   (Күзекова   З.   С,   Пазылова   Г.   С.,   Әбдірәсілов   Е.   Қ.)   –   Алматы,

2009.

14   Салқынбай   А.   Б.,   Иманқұлова   СМ.   /   Жоғары   оқу   орындарындақазақ   тілін   оқытуға   арналған   типтік   оқу   бағдарламасы,   Еуропалық

стандарт бойынша. – Алматы, 2010.

15   Сыздық   Р.   редакциясымен,  

 

  Қазақ   тілінің   орфографиялықсөздігі: 53000 сөз. – Алматы: Арыс, 2005.

Сөздіктер

16  Махмудов Х., Мұсабаев Ғ. Қазақша-орысша сөздік. Алматы, 1989.

17  Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы: Қазақстан, 2001.

18  Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1977.

19     Қысқаша   орысша-қазақша   сөздік   /жалпы   редакциясын   басқарған   Қаз   ССР   ҒА-ның

корреспондент мүшесі, профессор Ш.Ш. Сарыбаев.   – Алматы: Қазақ совет энциклопедиясының

бас редакциясы, 1987.

20  Франк В. Орысша-қазақша-ағылшынша пәндік тақырыптық сөздік. – Алматы, 2000.

21  Орысша-қазақша фразеологиялық сөздік. – Алматы: Ғылым, 1985. 

22   Емлесі қиын сөздер. – Алматы: Балауса, 2000

23   Синонимдер сөздігі.– Алматы, 2001. 

24   Белбаева М. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі. – Алматы: Мектеп, 1988.

25   Ибатов А. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі. – Алматы: Мектеп, 1988.

26   Қазақша-орысша сөздік /50 мыңға жуық сөз/ редакциясын басқарған Р. Ғ. Сыздық,                   К.

Ш. Хұсайын. – Алматы: «Дайк – Пресс» 2002.

27   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі /10 томдық/.  – Алматы, 1986. 


20 __ - 20__ оқу жылына

Қазақ тілі пәні бойынша оқу-жұмыс бағдарламасының

 келісу парағыКЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандандырушы

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің аты-

жөні

Қолы

Келісілген күні

1

2

3

4

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал