Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет7/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

ИƏ

ЖОҚ

Аймара 

Ай

А

ТІЛЕУКИНА,

леу

еу

ме

ме

тт

ттан

нуш

уш

ы

ы

әл

әл

е

е

азір біздің елімізден діни көзқарасына 

Қа

ес, Сирияға аттанған жиһадшыларды сәйкес

рып алуға ата-аналары көмек сұрау-

қай тар

ті сол жиһадқа аттанғандардың бі-да. Тіпті

тернет-желілер

ері 

і

арарқы

қы

лылы

ө

өзд

зд

ерер

ін

ініңің

 

ра зы  интрбауға түскен

ен

інін а

а

йтйт

ып

ып ҚҚ

аз

азақақ үүкі

кі

-алдап-арб

өмек сұрауда. Байыптап қараса-

ме тінен  кө

жиһадшылардың ішінде ақыл 

ңыз, сол ж

34-35 жастағы азаматтар да 

тоқ татқан  3

да олардың жасы 40-ты еңсе-

бар ғой. Сонд

л

алда

да

уғуғ

а 

а кө

кө

нен

тін болғаны ғой. 

рі

р

пп

қа

қалс

лс

аа

да

да,, ал

ал

ңң б

бас


ас

ын

ына 

а

күн туса толар сақ-Кү

Күні


ні е

е

ртртең

е е


елд

лд

іңің

азаматтар осындай алдау-

тан қан кешетін а

, олардан не қайыр?! Гер-

ға көнетін болса

дық әкімшілігі бұлайша 

ма ния  федералды

псіздігіне қарсы қадам 

еліне, ұлттық қауіп

рды бірден елінен ал-

жасайтын азаматтар

тай


йды

ды

. ҚыҚы

та

тайй өк

өкі ме


ме

ті

ті--

ас тап, шығарып таста

ы

ы б


бір

ірде


ден 

н 

өлөл

ім

імж

жаз


зас

ас

ыы

нің бұл реттегі жазасы

ы

ң оларға рақымшы-екенін ескерсек, біздің 

нға келмейді. Сон-

лық жасауымыз қисынғ

ған азаматтарды 

дық тан жиһадқа аттанғ

елден шығарып 

азаматтықтан айырып е

жөн. Бұлай ет-

жі

ж

беруруге тыр

ырыс


ы қанымыз ж

жымысқы жау 

пе

пе

сесек,

к,

оо

ла

лар

р ер


ер

те

теңң 

ел

елімміз

із

ді жемес. Біз осы 

іспетті іштен ірітуі де ғажап е

ыл қою мақ-

уа қытқа дейін оларға тосқауы

еге асырдық. 

са тында  біраз д

иелерді жүзег

з дүни


шейттік. Ға-

Бақылауды, қадағалауды күше

қада

ді насихат-лам тор беттерінде дәстүүрл

р і ді


д

нді 


ерінде

рд

рде 

е на


а с си-

и

тау жағын қолға алдыық.

қ.

ММеш

еш

ітітте

те

рдр

олға ал


мен б

бұл 


хат жүргізу ісін күшей

йттік


і .  Де

Д генм


ат жүргізу ісін күшейттік. Д

сін кү


дардың 

іс тердің барлығы теріс ағымды жанд

тердің барлығы теріс ағымд

ығы т


 Олар 

көзқарасын аса өзгерте қоймады. 

й

аса ө


кте оларды 

елімізде әлі де бар. Ендігі кезекте 

де ба

шектеу қоятын азаматтық мәселесімен шект

мәсел


ү

е

ср ме еді? Егер ді-

бо

болслс

ақ

ақ, 

ол

олар

ар

анан

а

атү

тү

сес

р 

рр о

ойл


йл

а

аүші

шін


н 

«

«Қазақстан азама-ни

ни

ттереріс

іс

ккөз

зқа


қарасы

ы ү


үші

ші

аара

ра

сысы

н айырылар болса, оларды 

ты» деген аттан ай

бір ел өзіне тіркеуге алуға қор-

қандайда бір

Себебі қазірде дүниежүзі бойынша 

қады. Себ

ни теріс ағымның жетегіне еніп кеткен-

діни т

ағым дағы жандардың көбейіп кетуі, бір туі, бір

ғана азаматтықтан айыру арқылы ш

шешіл-

мей ді. Бұл жерде біз мынаны ескергеніміз ергеніміз

абзал. Бізге нақ қазір ең қолайлы

ысы қаза-

қы

қыр

рух


ух

ты

ты аа

сқ

сқақақ

та

татуту

ү

үші

шін


н

ба

бғыт-бағдары 

ыт-бағдары

ұл

ұлт


т

ты

тық

қ мә


мә

де

денини

ет

еті,

і,

тт

іл

ілі,

і, т


тар

арихы санасына 

хы санасына

сің 


ген қазақ ұлтының сапасын арттыру 

асын арттыру

қажет. Ол үшін, әрине, санан

ны тазалау, са-

наға ислами дәстүрді сіңіруг

уге талпынғаны-

мыз жөн. Қазірде біздің қоғамда дәстүрлі 

қоғамда дәстүрлі

ислами ағымдарды шатастырып алып, 

шатастырып алып,

өмірден қайтқан адам

мға қ


қ

ұр

ұранан

б

бағ

ағ

ышыш

-

тауды ширк, қайтыс бол 

олға


а

н

н адад

ам

амды

ды е


екі

кі к


к

үн

үүйде ұстауды, екі күн ө

н өткен соң барып ару-

лап, жаназасын шығарып жерлеуді ширк 

ығарып жерлеуді ширк

көріп жүргендер б

шылық. «Исламның 

баршылық. «Исламның

тілі – қазақ тілі емес, араб тілі. Сондықтан 

мес, араб тілі. Сондықтан

араб мәдениетін

не жүгінген жөн» деп өзде-

рі толық сауаттты болмаса да, анадан-мы-

на

на д


 дан

ан ш


ш

ал

ала-а

ш

ш алып, санасы 

-ша


шарп

рпы


ы

оқ

оқып

ып алып, санасы

ша

ша т


а

асы


сып

п 

жүжүр

үрг


г

ен

енде

дер 


р

же

жеті

тіп-


п-артылады. Біз-

дің қоғамға экст

мизм, жиһад деген

ға экстремизм, жиһад деген

ұғым ды әкеліп жүргендер осы шатасып

әкеліп жүргендер осы шатасып,

қате лес кендер. Сондықтан өз басым бұл 

кендер. Сондықтан өз басым бұл

жерде санамызды өсіруге, жетілдіруге 

санамызды өсіруге, жетілдіруге

тырысу біз үшін үлкен сын 

. Ал теріс 

су біз үшін үлкен сын б

. Ал теріс

н үлкен сын бо

олм


л ақ

ақ

. Ал теріжолға  түскендерді азамат

ң 

ға түскендерді азаматң

ерді азаматты

ты

қт

қтанан а

айы


йыру

ру

дыдың

еш қажеті жоқ. Себебі өз

ан

қты 


ажеті жоқ. Себебі өзі 

а

аз ғғана  қааз

за

қтыС б бі

і

іадас тың екен де

ен деп елден шеттетіп, азаматты-

ғынан айырсақ, онсы

онсызда аңысымызды аң-

дып отырғандарда қолайлы сәт тумақ. 

қолайлы сәт тумақ.

Сон дықтан қателескенді жөнге с

өнге салып, тәр-

ті

т п пе


п

н,  заңмен  тү

тү

зетіп,


,

 олардың қоғамға 

ң қоғамға

сі

сіңіңі

су

суінін

е

е жажа

ғд

ғдай

ай

жжас

ас

ағағ

ан

ана

а

ббзал...

БЕЙТАРАП ПІКІРБЕЙТАРАП ПІКІР

Дінді теріс насихаттаудың жемісі. Егер 

бі

б

з з 

әу

әуб

бас


ас

та

тан

н

дәдәст

с

үрлі дін негіздерін орта ме

мек


к те

тепт


птер

ер

деде

с

сауау

а

атты оқытқанымызда мұн-дай жайттар орын алмайтын еді. Жас ба-

ла лардың  дәстүрлі  дінге деген сауатын 

те реңдікпен  аша  білгенімізде осындай 

әрекеттер бой көтермес еді. Қазірде бізге 

дінтану сабақтары арқы

қ лы әлемдік д

д

індер-


дің басқа түрін

н

оқоқ

ыт

ытудуд

ың

ың ққаж

аж

ететі

і жо


жоқ.

қ.

ООсы

сы 


дінтану сабағы

ы д


д

әс

әстү

түрл


рл

і

іис

ис

лала

мд

мдыы

ға

ғанана 

оқы туға арналуы керек. Осы арқылы қазақ 

ба ласының санасын көтеруге тиіспіз. Діни

сауаттылығы мектеп жасынан қалыптасқан 

болса, ешбір қаракөз қазақтың баласы 

бас қа


қа ағымның жетегінде кетпейді. Жал-

пы

пы,,

ел

еліміміз

ізде


де

р

радикалды экстремистік 

к 

дер ге бақылау, қадағалау күшейіп отыр.Ол

Ол

арарды

д

ң азаматтығы болмаса,, көкө ш

 ші-


-қо

қон


н

са

сала

ла

сысы  бір тексереді, ұлттық

қ

қауау

іп

іпсісі

зд

здік

к

комитеті бір қыспаққа алады, қылмыстықатқару жүйесі бір тексеруге алады. Енде-

ше,  бұл жерде бақылаудың күшейетінін

ескерсек, мұндай  жүйе керек. Бұдан соң

өзге елд


лд

е 

еаз

аз

амам

ат

атты

тық


қ ал

ал

у у 

ол

олар

ар

ғаға

а

айттарлық-

тай  қи


қиын

ынды


ды

қ

қ туту

ды

дыра

ра

тыты

нд

ндық

ық

татан,

н,

оолар да

жайлап жөнге келе бастайды. Өзге елдің

азаматтығын алған күннің өзінде шет

жердің заңы қатаң, дәстүрі бөлек екенін

ескерсек, оларға басқа ортаға сіңісіп кету

де оңай емес. Сондықтан мұндай ш

шек

е те


те

уд

уі

ен

енгігізг

зге


ен жөн. Бұл қажет деп ойла

ла

ймймын

ын.


Дайынд

даған Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

Абай ОМАРОВ 

(кол

(кол


лаж)л

КЕЛІСІМ


«Бiз

 елдд

егi кәсiпкерлiктiң дамуына

а

қ

қа-же

же

тттт

i құ


құ

қы

қыққтық, экономикалық, әлеу

у

ммет

ет

тт 

к 

жағдайларды жоғары деңгейде қамта-

масыз етуiмiз керек. Осы тұрғыда мемле-

кеттiк органдар мен кәсiпкерлiктiң жұмыла 

жұмыс iстеуi маңызды», – дедi Бас проку-

рор Асхат Дауылбаев. Ал Тимур Құлыбаев 

қазiргi  уа

уақы


қытт

тт

аа Үк

Үкiмет

етте


те

С

Салалық

ық

кк

од

одек

е

сiн жетiлдiр

р

у у

бо

бойыйы

нш

нша 

а жұ


жұ

мы

мыст

стар


ар т

т

алалқы

қы

лала

нып 


жатқанын меңзеп, электронды мемлекет-

тiк сатып алу туралы заң жасалып жатқа-

нын да тілге тиек етті. «Осы салалар бiздiң 

бiрлескен күшiмiздiң арқасында реттелуi 

тиiс. Бiзде ортақ оң тәжiрибе бар. Сон

о ы 


ар

ар

ы ы 

қа

қара

рай 


й 

дамытамыз», – деп атап ө

өтт

ттii


өз

өз

 кезе

е i


гiнд

н

е Т

Тимур Құлыбаев. Мемора

нд

ндум


ум

негізінен, экономика салаларындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және 

оларды жою жолдарын анықтау, кәсiпкер-

лiк субъектiлерiнiң құқықтарын қалпына 

келтiру бо

ойы

й нш


н

а жұ


ұ

мыстар


ар

ды

д күш

ү

ейтуге бағыттал

алға


ға

н.

н.Б

Б

ұдұдан

ан

ббөл

өлек


ек, 

БаБа

с 

с пр

пр

ококур

ур

ата

ура 


мен Ұлттық кәсіпкерлер палатасы арасын-

да қол қойылған Өзара әріптестік жөнін-

дегі меморандум аясында Қазақстанда 

кә сіпкерлер проблемаларының картасын 

жасау туралы уағдаластыққа қол жетті. 

Ме

Мемо

м

рар

ндумға қол қою барыс

с

ын

ында

да

 Ба

Бас


с

пр

прок

ок

уурор Асхат Дауылбаев б

б

арар

лы

лық қ

облыс прокурорларына кәсіпкерлік субъ-

ектілеріне жасалатын тексерістердің заң-

дылығын бақылауды тапсыруды да ұмыт 

қалдырған жоқ. «Әріптестерге, жергілікті 

жер лердегі  пр

р

окурорларға Ұлттық кәсіп-кер лер

р па


пала

лата


та

сы

сыныны

ң 

ң аййма

ма

қтқтық

ық

ббөл

өлініс-


тері мен

н ж


жан

ан ж


-жақ

ақты


ты қ

қа

арымым-қ

қат


атын

ынас


ас о

орна-


тып, Бас прокуратура мен Ұлттық кәсіпкер-

лер палатасының бүгінгі шарасы негізінде 

өзара ықпалдастық және әріптестік жөнін-

де меморандумдарға қол қоюға, кәсіпкер-

ле

л р 


р

дің құ


ұ

қықтарын қорғау жұмысы

ынд

нда


а

ты

тығы

ғы

зз 

ба

байлй

аныс орнатуды тапсыр

рам

амын


ын.

Облыс прокурорларына кәсіпкерлік с б

убъ-

ек ті леріне жасалатын тексерістердің заң-ды лығын  тексеруді және Мемлекет Бас-

шы сы  бізден талап еткеніндей, олардың 

санын қысқарту бойынша шараларды қа-

былдау


уды

ды

жжүк

үк

теейм

ймін


ін»,

», – д


дед

еді ол


ол

.

.Дей

й

тұтұрғ

рған


ан

ым

ыменен

,

, прпрок

окур


урор

ор

ммыр

ырза


залар 

заңдылықтың тек мемлекеттік органдар 

та ра пынан ғана емес, кәсіпкерлердің де 

тарапынан қатаң ұстануы қажеттігін еске 

са

ала


л ды

д

.  ЯғЯғни б

б

ұлұл

  «біз заңсыз тексерісті

ты

тый


й

ға

ғалылы

ж

жат

атыр


ыр

мы

мыз,з, сендер де заңсыз 

кәсіпті қойыңдар» деген ескертуге саяды. 

Осы тұрғыда Бас прокурор Ұлттық кә-

сіп керлер палатасымен әріптестік болаты-

нына сенім артты. «Мемлекеттік органдар-

дың  басты мақсаты бизнесті заңсыз қол 

сұғудан қорғау еке

ке

нднд

іг

і інін

н

нақ

ақ

тыты

т

түс

с

інін

уі

уімі

мі

з з 

керек. Құқыққа қай

ай

шы

шы әә

ре

реке

ке

ттттер

ерді


ді с

сот


от

ты

тық қ

тәртіпте алдын алуымыз қажет. Өз кезе-

гінде кәсіпкерлер қатарларында заң бұза-

тын қара ниетті кәсіпкерлердің санын аз-

ай туға  өздері  де  барынша атсалысулары 

шарт», – д

д

еп атап өтті Асхат мырза Да-уы

уылб


лб

ае

а в.в. 

Т

Тоқтаала кете

т ті


тін жайт, 2013 жылы кә-

сіп керлерге қатысты заңсыз тексерістердің 

саны 10 есеге азайыпты. Атап айтқанда

бизнес субъектілеріне жасалуы тиіс негіз сіз 

жоспарлы тексерістердің 2,5 мыңнан 

астамы алынып тасттал

алға

а

н н көрі

р

недід . Кә

Кә

сіп-кер лердің құқықта

а

рыры

на

на ққ

ат

атысысты

ты 9


97

97

ззаң

аң

--

сыз актілер жойылған немесе өзгертілген. 

13 мыңнан астам кәсіпкердің құқықтары

қорғалып, түрлі жауапкершіліктерге 1220 

тұлға тартылған. 

Еске сала кетейік, Елбасы өткен жұма-

да

да

 ғ ғ

ы

ыжи

жи

ынын

да

даб

б

изиз

не

несті тексеретіндердің 

бі

бірс

рс

ыпып

ыр

ырасас

ы

ы он

оны 


ы

қо

қолдан  ұйымдастыра-

тын дығын, сөйтіп, тексеру үшін себеп із деп 

тұратындар пайда болғанын айтып еді. 

«Егер жағдай осылай жалғаса берсе

Қазақстанда тексерумен шұғылданатын 

кейбір ұйымдарды тарату жөнінде шешім 

қабылдауым да бе

бек 


к 

мү

мүмкмк

ін

ін»

»

дедеге

г н


н

Ме

Мем-

м-

лекет басшысы соңғңғ

ы

ы есеске

керт


рт

у

у жажаса

саға


ғанд

ндай


ай

 

да  болды. «Заңсыз тексеруге келген тек-серушіні бүкіл ел болып жария етіп, жа-

рық қа алып шығуымыз керек. Қаржы по-

ли циясы,  сіздер  неге  бизнеске сұғынасыз-

дар?


р

 Сізде


дерд

рдің міндеттеріңіз – мемлекет 

қа

қарж


ржыс

ыс

ынына

а

қоқол

л

сасалғ

лғ

ан ұрыны анықтау. Өйт кені  сыбайлас жемқорлық – бізде

мем лекеттік қызметкерге қатысты құбы-

лыс. Соларды ұстаңыздар да, тексеріңіз-

дер. Ал экономикалық мәселемен салық 

қызметі айналысатын болсын. Сыбайлас 

жемқорлықпен қар

аржы

жы

ппол

олиц


иц

ия

иясысы

,

,пр

пр

о-о

куратура  органда

да

ры

рыш

шұғ


ұғыл

ылда


данс

нсын


ын

»,

»,  

деген еді Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Жангелді ҚАРЖАН,

Астана

Өткен аптадағы Индустрияландыру күнінде Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев бизнесті жөн-жосықсыз тексеруге қатысты билікті тағы 

бір мәрте сынға алып, шағын кәсіпкерлікті дамытуға мүмкіндік 

бермейтін бюрократиялық ке

кеде

де

ргілерді к

кер

е ту туралы нақты

та

та

пс

псы

ырма жүктеген болаты

ты


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал