Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет4/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Кеше Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасындағы кәсiптiк 

және өзге де мерекелер туралы Жарлыққа толықтыру енгізді. 

НЫ

СА

Н

ҰҚК төрағасы Нұртай Әбіқаев «Сор тө-бе» бекетін аша отырып, бөлімше бас ты-

ғына  рәміздік кілтті тапсырды. Сонымен

бі

бір 


р 

ге

гео

о

л л ме

ме

млекеттік шекараны жайлаа

ст

стырыру 

у 

ауқ

 қым


ым

д

 ды мемлекеттік бағдарламасыын

н жү


жү-

зе ге  асыруда кезекті қадам жасалғандығын,

тек 2013 жылы жаңа талаптарға сай 20

ше кара бекетінің іске қосылғандығын атап

өтті. Комитет басшысының қолынан жаңа

бе кет  шек

екар

ар

ашаш

ыл

ылар

ар

ы ы пә

пәте


те

р 

р кі

к

лтлт

те

тері

рі

нн

ал

ады.

ҚР Парламенті Сенаты депутаттары, Жам-

был облысының әкімі және басқа да шақы-

рыл ған  қонақтар шекара қалашығының 

ин

ин

фрфр

ақ

ақұрұр

ыл

ылым

ым

ымым

ен

ен, сондай-ақ автокөлік 

жә

және арн

рнай


й

ы те


техн

хникасымен танысты.

Депутаттар Қазақстан шекарашыла-

рының халық пен елдің мүддесіне риясыз 

қызмет ететіндігіне, әскери антқа және 

қызметтік парызға адал болатындығына 

сенім білдірді.

«Жамбыл облысында Қазақстан-Қырғыз мемлекеттік шекара 

шебінде ҚР ҰҚК Шекара қызметі «Оңтүстік» Өңірлік басқармасы 

Қорд

рдай

ай

ш

ш

ек

ек

ар

ара 

а от

отря

ряды

ды

нд

нд

а 

а 

«Сортөбе», «Өтеген» жә

жә

не

не

«

«

Қа

Қа

сы

сық»

қ» 

ше

ека

ка

ра

ра

б

б

ек

екет

етте

тері

ріні

ні

ң

ң 

са

салт

лтан

анатты ашылу рәсімі өт

т

ті

ті»

», –д

деп

еп 

хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.

Кеше Мәскеуде Еуразиялық

қ э

эко

к номикалық комиссия кеңесі нің 

от

от

ыр

ыры

ысы басталды. ЕЭК Кеңе

ңесі

сіні

нің 

ң 

от

отыр

ыр

ыс

ыс

ы 

ы ҚР

ҚР

П

Пре

ре

мь

мьер-министрі-

нің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың жетекшілігімен өтті. 

Кездесу барысында ЕЭК қызметін жетілдірудің келешегі талқылан ды.  

АҚОРДА


«Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі» теле-

жо басы  осы  жылдың желтоқсан айында

жарыққа

а шы


шықт

қт

ы.ы. «31

31 а


а

рн

рнан

аның


ың

» эф


эф

ир

илік

кестесін


ін

е

е енен

ге

генн

жо

жоба

ба

өөз 

з  кө


кө

ре

рерм

рм

енен

і

ін азуақыт ішінде жаулап алды. Әсіресе жастар

тілге 


байланысты жаңа хабарға

қызығушылық танытты. Өйткені хабардың

сапасы, жанры, шығу  мерзімі, ұзақтығы,

сю

с жеті және концептуалды ойы – жжас

с

көкө

ре

рерм

рм

ененн

нің талғамына, ойлау қаб

б

іл

ілететін

іне


е

сай жасалған дүние.

«Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі» –

әлеу меттік-танымдық  роликтер  жи на ғы.

20  бөлімнен тұратын жоба мем лекеттік

тілдің күнде

д лікт

к і өмірдегі орнр ын, қоғамның

тілге  де

деге

ген


н

құ

құрм

рмет


етін

ін,


,

ке

кейй

ке

кезд

з

ерінемқұр й

айдылығын  ай

й

қын көр 


сетеді.

Жобаның тағы бір құндылығы жанрын да.

Көрермен мемлекеттік тілді білмейтін

кейіпкерлермен бірге өмір сүріп, келеңсіз

оқиғаларға кезігіп, күйзеліске түседі.

Ұз

Ұзақақ

ты

тығы

ғы

77 минуттан тұратын бұл кіші

ші

 г г

ір

ірім

м

ророли

лик,


к

қ

қысы

қаметражды көркем  фи

филь

льм


м

сынды көрінеді. 

Тележобадағы кейіпкерлерді де

көрер 


мен күнделікті көруі ықтимал. 

Өйткені  бар лық  ке

кейі

й

пкпк

ер

ерле

ле

рр өм

өм

ірір

де

ден 

н 

алынған. Дүкен дегег

і

іса

са

туту

шы

шы,,

жо

жол

л по


поли

ли

цици

я 

я қызметкері, мек теп оқушысы, кәсіпкер, 

сту денттер  және  тағы  басқалары – 

барлығы кез дейсоқ бейнелер. Оларды

тек мем лекеттік тілді білу-білмеу  бірік-

тіре

р ді.


«М

«М

емем

ле

лекекетт

тт

ікік

т

тіліл –

– көпшілік тілі» әлеу-

меттік-танымдық роликтер жинағы тек осы

20  бөліммен шектелмесі анық. Қазіргі 

кезде жастар қауымы мемлекеттік тілге

деген ынтасын, тілді үйренуге деген 

талпынысын білдіруде

д . Қа


Қа

зақша сөйлеймін 

деген қазақстанд

дық


ықта

тар 


р 

са

саныны

к

күнүн

с

сай

ай

ынын

 

өсіп келеді. Сондықтан ж бобаның «Ме

М

мле-кет тік тіл – көпшілік тілі» деп аталуы да тек 

емес. Көпшілік қазақ тілін таңдайтын бол-

ған дықтан, тілге байланысты сапалы ха-

бар лардың  пайда  болуы да заман талабы. 

Со

Со

нн

ды

дықт

қт

анан

«

«Ме

Ме

млмл

ек

екеттік тіл – көпшілік 

ті

тілілі

»

»те

теле


лежо

жо

бабасы

сы

ныны

ң

ң жалғасы болары сөз-сіз.

Жыл сайын елімізде мемлекеттік тілді насихаттауға арналған көптеген

іс-шар

арал

алар

ар

ұ

ұйымдас

с

ты

тыры

р латыны баршаға белгілі. Мәде

е

ни

ни ш

ш

ар

ралар

р,

конф

нф

ер

ерен

ен

ци

ци

ял

ялар

ар, фо

фо

ру

румд

мдар

ар

т

т

ек

е

 бір ортаның ой-пікірі

н

н қа

қа

мт

мт

ыс

ыс

а,

а, т

тел

елед

едид

идар

ар 

алдында жиналар үлкен телевизиялық қауымдастыққа тілге байланысты

бағдарламар және деректі фильмдер ұсынылып жатады. Мемлекеттік тіл 

тақырыбын қозғайтын хабарлар көп, алайда олардың барлығы көрермен 

көңілінен шығады деп айту қиын. Қолына теледидар басқару құрылғысын

ұстаған қазіргі көрермен талғамп

мп

аз

з. Сондықтан тіл тақырыбын қамти

от

от

ыр

ырып

ы

, қызықты да танымды

ды

х

х

аб

аб

ар

ар

ш

шығ

ығар

ару 

у –кө

көпт

пт

ен

ен

к

кел

ел

е жатқан ой. Осы 

б

бағытта Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл 

комитетінің тапсырысы бойынша «Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі» атты 

жаңа әлеуметтік- танымдық роликтер жинағы шығарылды. 

Адамзат «Жер –Ананы» қастерлеп, қорғаудың орнына ашкөздікпен 

пай даланып жатады. Табиғаттың құқын арнайы қорғайтын ел бар деп 

естідім, ол қай ел еке

кен?

?

Марал, Алматы о

о

бл

бл

ыс

ыс

ы

ы

Латын Америкасындағы Эквадор 

мем лекеті әлем бойынша алғаш болып 

таби 


ғат құқын Конституцияда бекітті. 

2008 жылғы әлемдік дағдарыс мұнай өн-

діруге бағдарл

р

анған Эквадордың эко но-ми

мика


ка

сы

сын  

ша

шайқйқ

ал

алты

тып,


п,  бұл ел саяси ре-

фор маларға қадам жасап, жаңа негізгі 

заң ды қабылдады. Бұл Конституция та-

биғат пен экожүйенің өмір сүруіне, ұда йы 

өсуіне және қалпына келтірілуіне ке піл дік 

береді. Осы ереже муни ципа  литет тердің 

жолды кеңейту мен қоқысты өзенге 

лақтыруына қатысты тұрғындардың 

сотқа  бе

белссен


е

ді шағымда

д

нуына негіз болды.

ы.

ССот

от м


м

ун

униц

ицип


ип

ал

алит

итет


етте

те

рдрдің

ің

  іс-әрекетін

і

 экожүйей ге зиянды деп тауып, 

тиісінше құрылыс жұмыстарын тоқтату 

туралы шешімдер шығарды. 

дік қосалқы шаруашылық мәселелерін 

реттейтін  заңнамалық ережелер мәселесін 

пысықтауды тапсырды. А

Алм

лм

атт

ы

ықа

қа

лала

сы

с   

және оның қала маңы ай

й

ма

мақт

қтар


ар

ын

ыныңың

б

бас

ас 


жоспарына сәйкес, Алматы қаласына ірге-

лес жатқан елді мекендерді бас жоспар-

лармен және нақты жоспарлау жобала ры-

мен қамтамасыз етілуі тиіс. Сондай-ақ 

пайдаланылмайтын жерлерді, соның ішін-

де

д иесіз жер учаскелерін қайтару бойынша 

де

дер

р ке


ке

зі

зінд

нд

е е ша

ша

рарала

лар


р

қо

қолд

лд

ана

у қажет екені 

ай

айты


ылд

лд

ыы.

Келелі Кеңес соңында ҚазҰАУ рек то-

ры, академик Т.Есполов осы оқу орнының 

түлегі – ҚР Өңірлік даму министрі Б.Жә-

мішев ке Қазақ ұлттық аграрлық универ си-

тетінің Құрметті профессор

р

ы

ы атт

ағ

а ын сал-та натты  түрде табыс етт

тт

і.і. Ө

Өз

з кекезе

зегі


гі

нд

нде 

е 

министр алдағы уақытта өзіі білі

ім алған 

осы  университеттің оқытушылары мен 

студенттері алдында арнайы келіп дәріс оқитындығын жеткізді.

Қа

Қа

на

н

т ТӘКЕБАЕВ

Жуырда Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Мәжіліс залында 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі комитетінің аграрлық 

сала мәселелеріне байланысты көшпелі жиыны болып өтті. Күн 

тәртібінде Жер қатынастарын мемлекеттік үйлестіруді жетілдіруге 

арналған мәс

әс

ел

еле 

е 

қа

қа

ра

ра

лд

лд

ы.

ы.

А

А

та

та

лғ

лғ

ан

ан

ж

ж

иы

и

нға Қазақстан 

Республика

асы

сы

ны

ны

ң

ң 

Өң

Өң

ір

ір

лі

лік 

к

да

да

му

му м

м

ин

инис

ис

трлігінің өкілдері, бірқат

атар

ар

 

Парламент мәжілісінің депутаттары, Алматы облысы мен Алматы 

қалалық әкімдігі, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің оқытушы-

профессорлар құрамы, ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының

Қазақстан қаржыгерлері Ассоциациясының мүшелері, аграрлық сала 

бойы

йы

нша ғылыми-зерттеу институттар

р

ы 

ы

ме

ме

н ор

р

талықт

қтар

ар

ының

ң

 

ба

басш

сшыл

ылар

ары 

ы 

жә

ж

не ғалымдары, банк қ

қ

ұр

ұрыл

ылым

ымда

дары

рыны

ы

ң,

ң, а

а

уы

уыл 

л 

шаруашылығы тауарларын өндірушілер, БАҚ өкілдері қатысты. 

Ұлттық банк төрағасы қызметіне кіріскен Қайрат Келімбетов 

мы

мырз

рз

а

а ел

ел

ім

м

із

із

ді

д

ң қаржы-несие саясат

тын

ын

а

а

бі

б

рқ

рқ

ат

атар

ар

ө

ө

зг

згер

ер

іс

іс

те

те

р 

ен

енгі

гізу

зу

ге

ге м

мүд

үд

д

делі. Бұған басты себе

е

п

п

-

- ос

ос

ы

ы уа

уақы

қытқ

тқа

а де

де

йі

йін

н 

тұтынушы несиелері көптеп беріліп, «жұмыс істемейтін» 

қарыздар көбейіп кеткен. Былайша айтқанда, түрлі жағдайларға 

байланысты несиелер қайтарылмай қалған. Енді ондай үмітсіз 

несиеге телміргеннен пайда жоқ, тек сызып тастаудан басқа 

амал жоқ. Со

Соға

ған

н

қа

қа

ра

ра

ма

ма

ст

ст

ан

ан

,ба

ба

нк

нк

те

те

р ел экономикасын 

қаржыландыру

р ға асы

с

қпай

й

ды. 

Бә

Бәлк

і

ім, алдағы уақытта кей

й

бі

бі

р 

банктердің қожайыны ауысып, олардың қаржысы 

индустриялық-инновациялық даму бағдарламасына көптеп 

тартылар. Осы және басқа да өзгерістер жайында ҚР Президенті 

жаны

ындағы Орталық коммуникация

яла

л

р 

р

қызметінде

д

 өткен 

ке

кезе

зект

кті

і

бр

бриф

ифин

и

гте Ұлттық банк төра

раға

ғасы

сы Қ

Қ

ай

айра

рат 

т Ке

Ке

лі

л мб

мб

ет

ето

ов 

айтып берген еді. 

Арман АСҚАР

Манс


ұр ХАМИТ (фото)ұр

ф


№223 (1134) 

24.12.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


 

Қазақстандықтарды отандық автокөлік сатып алуға ынталандыру үшін не істеу керек?Дайрабай 

ҮСІПБАЕВ,

«Қазимпэкс Ақтау» 

қорының директоры, 

экономист:

Шалатай 

МЫРЗАХМЕТОВ, 

Мәжіліс депутаты:

– Қазақстандықтарды отандық автокөліктерге ынталандыруды 

ең алдымен еліміздегі осы саламен айналысатын мамандар ойлауы 

керек. Олар халықтың арасына өнімін кең таратуы үшін түсетін пай-

дадан гөрі халықтың көңілінен орын алуды ойлап, біршама же-

ңілдіктер жасауы қажет. Шынын айту керек, қазір отандық кө-

ліктердің бағасы қымбат. Тіпті отандық су жаңа автокөліктер Ре-

сейдің көліктерінен 1,5 есе қымбат көрінеді. Ал мұндай бағаны кез 

келген қазақстандықтың қалтасы көтере бермесі белгілі. Біз 

халықты отандық көлікті алуға ынталандыру үшін ең алдымен 

бағасын қолжетімді етуіміз керек еді. Әрине, алғашқы кезде табыс 

болмаған соң өнімнің құнының қымбат болуы да заңдылық. Бірақ 

сол бағасын реттеудің жолдарын қарастыру керек еді. Дәл қазір 

отандық ав токөліктердің алушысы тек мемлекеттік мекемелер 

болып отыр. Олардың өзі күштеумен алады. Бұлай бола берсе, 

отандық көлік саласын дамыта алмай қаламыз. Сондықтан түрлі 

жолдарын қарас тыру керек.

– Бұл жерде басты нәрсе – отандық автокөліктің бағасы. 

Екіншіден, автокөліктердің қосалқы бөлшектерінің жоқтығы. 

Менің жолдасым Қостанайдан құрастырылған отандық автокөлік 

сатып алып, бір бөлшегі сынып кеткен соң екі ай көлігі жүрмей, 

бос, қаңтарылып тұрды. Себебі отандық автокөліктің қосалқы 

бөлшегін ел айналып таба алмады. Кез келген көлік шыққан соң, 

оның қосалқы бөлшегі де шығуы керек. Темір болған соң ұрыл-

май, соғылмай, сынбай тұрмайды. Сол кезде ауыстыратын бөл-

ше гі болмаса, көлік тұрып қалады. Бұл да болса отандық көлік-

теріміздің бір мәселесі болып тұр. Тағы бір айта кетер жайт, отан-

дық автокөліктеріміздің бағасы мен шетелдік көліктердің бағасы 

деңгейлес. Сосын бәрі сапасы да тексерілген, бөлшегі де оңай 

табы латын шетелдік көлікке ұмтылады. Егер өзіміздің көлік ар-

зандау болып тұрса, отандық өнімге жүгірер еді. Дәл қазіргі таңда 

отандық көліктердің кең таралуына осындай мәселелер қолбай-

лау болып тұр деп ойлаймын. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал