Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет22/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Құрылт

айш

айш

ысы

 және мен

шiкшiк

иеие

сi 

– «Т

О

ЛҒАУ» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

вич

ч

АН

АН

А

лматы  қаласы «

Дәуi


р» Р

ПБК ЖШС 


Қ

алд


аяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.: 

8

(7

2

7) 

2

7

12

3-12

-04,

-04,

 2

7

3

-1

2

-5

4

Тапсырыс – №1

823

А

стана  қаласы «

А

стана-

П

олигр

аф

ия»,Бр

ус

иловский көшесi, 87-үй.

Те

л.: 8

(717

2) 3

7-05

7-05

-59

Тапсы


р

ыс – №203

2

Баға


сы  к

е

лiсiмдi

Таралым

ы –

1

1

00

00

0

 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәрсенб

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

жұма


, се

, с


н

б

i күндерi шығ

«Ал


аш

 айн


й

асы


» г

аз

етiнн

е ж


аз

ы

лу 

лу

 инд

ин

дек

сi

: 64

2

59Ре

д

акц

ияны


ң

 мек


енж

ай

ы: А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00551,

 Б

ел

га

линин

 

көш

к

есі, 1

4

8/А

e-mai

l: 


info

@

a

la

shain

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ағы

тiтi

лшi

лш

лер

:

қр

А

тыра

у

 – қ

Бақ


ытг

ытг


үл 

үл

БАБА

Ш

, те

л.: 


8

7

0155

336


5

3

Қар

ағанды – 

Қыз

Қыз


ғал

да

қ А

ЙТЖ


АНОВ

А,

тел.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


Гүл

үл

жан

жа

 КӨШЕРОВА

,

тел.: 

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ы

зылжа

р –Ер

Ер

бақ

б

ыт АМАНТ

АЙ,


тел

.: 


8 7

05

 4418255

Қызылорд


а – 

Әді


Әд

лж

ан ҮМБЕ

Т,

 тел.: 

877


7 7

054


466

Ө

скемен –

Аз

Азама

ама


т ҚА

С

ЫМ

,

тел.: 

8

777 355

411


4

Ш

ымкент –

НұНұ


рша

рш

т Т

Ө

КЕН

тел.: 

8

775436

5

04

0

Ор

а

л – То

қт

аа

р К


р К

ЕНЖ


ЕҒА

ЛИЕВ, т


е

л.: 


8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құ

баш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяс

и б


и б

юро


ю

, т


е

л.: 


388

-

80

-7

2

Б

ерi

к ӘШIМОВ – на

р

ық, т


е

л.:


л.:

 

3883

-

80

-

69

Қ

алда

р

 КӨ

МЕКБ


А

ЕВ – қо


м

ғам


, т

, т


ел

.

е: 

388

-

80

-

65

Алма


т И

СӘ

ДIЛ – өр

кение


т,

те

тел.:л.:

 388-

80

-

6

4

Нұр


ғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

спорор

т),т


 т

е

л.: 388

-

80

-7

4

Б

ол

а

тбек МҰХТАРОВ – ж

аңа


а

лық


лы

та

р, т

е

л.: 388

-

80

-

68

Дәурен ҚҰДА

Й

БЕРГЕН – н

мен


шiк

шiк


тi 

т

тiлшiлер

 қосыны, т

е

л.:


388

80

-80

-62

-6

Нұр


ғис

а ЕЛЕУБЕК

ОВ – 

ф

ототіл

тіл


ші

ш

Тар

ат

у қызметi

 

(бөлшектеп с

ат

у және жаз

ылу


ылу

))

руте

л.:


8

 (7

2

7) 

388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

те

л.: 8

 (727) 388-81-00 8 (727) 3

80-

-41-

41-

78

7

e-

mai

l:

alikulova.a@oran

g

epoi

nt.

t.

kz

kz

Қабылда

у бөлмесі: 8(

72

72

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

88

8

-80-61

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

Д

До

До

ық даңғылы

Л

угански

й

 көшес

і

Бега

Б

Б

л

ин к

ө

ш

ес

і

Бега

Бега

Б

Бега

лин 

лин 

лин

лин

көше

көше

көше

өше

сі

сі

с

сі

«Алаш ай

й

на

на

сы

сы»

»

га

га

зе

зетi

тi

не

не

ж

ж

аз

аз

ыл

ылу 

у ин

инде

де

ксi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

а

а

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Атасы немересіне:

– Бала

а

м,

м,

м

мек

ек

те

те

пт

пт

ер

ер

ің

ң

ж

жақ

ақсы

сы

м

м

а?

а?

 

– Иә, 

ат

ат

а,

а,

т

т

ам

ам

ақ

ақта

тары

ры д

д

әм

әм

ді

ді...

***

Әріптестер әңгімесінен: 

– Көңілсізсің ғой. 

– Ақша жоқ. 

–  Ай

Ай

лы

лы

қ алғанда бір  бөлігін  қи

иын

ын ж

ж

ер

ер

ге

ге

т

т

ығ

ығ

ып

ып

 

қо

қой 

й ма

майс

йс

ы

ың ба?! 

– Олай істеп көргенмін, бірақ ерте тауып алып қоя 

бе ре  мін. 

***

Сот залы

ы

нд

нд

а:

а

 

– Айып

ыпта

та

лу

лушы

шы

сі

с

з 

з өз

өз

ің

ің

із

з

ді

ді

ң

ң до

до

сы

сыңы

ң

зға оқ атқа ны-

ңызды мойындайсыз ба? 

– Мен оны алғашында аю екен деп қалдым. Досым

екенін өлгеннен кейін білдім.

***

Әж

Әж

ес

есі

і

бе

б

с жасар немересіне айт

йт

ад

ад

ы:

ы:

– 

Қ

Құлыным, қарашы, «бип-бип» келе жатыр. 

– Әже, қойшы, қайдағыны айтпай. Бұл BMW 

325 қой!

БОЛАТБЕКТЕН БІР ХАБАР

Семізд

д

дд

і

іі

ік

кк

к

тт

тт

ее

е

енн

н

н с

с

сс

а

аа

ақ

ққ

қ

тт

т

таа

а

ан

н

нн

у үшін 


партаға отырмайды

Австралияның Мельбурн қаласында төменгі сынып 

оқушылар

а

ар

а

ы сабақты тұрып оқитын болды. Бұ

Бұ

Бұ

Бұ

л –балаларды 

ы

ы 

ы

се

се

се

сем

м

м

мізд

зд

д

зд

ік

ік

ік

і

п

п

п

п

ен

ен

ен

н

ж

ж

ж

ж

ал

ал

ал

ал

қа

қ

қа

қа

улықтан қорғау үшін қо

қо

қо

қо

лғ

лғ

лғ

лғ

а

а 

а

а

ал

ал

ал

ал

ын

ын

ын

ын

ға

ға

ға

ған 

н

н жо

жо

жо

жо

ба

ба

ба

ба.

..

Климатологтер Гренландия аралының оңтүстігінде мұз астынан 

ауданы 65 мың шаршы метр болатын көлді тапты. Ғалымдар еріген

қар суы жиналған қуыс ғаламдық жылыну құбылысының бір 

жұмбағын ашып береді деп

еп

еп

еп

 оты

ты

т

т

р.

р

р

«Тұрып дайындаламыз» деп ата-

латын оқу бағдарламасы Монт Аль-

берт мекте бінде енгізілді. Мeddaily.

ru-дың хабар лауынша, екі ай бұрын 

сынып тарға  биік үстелдер қойылған. 

Оқушылар сабақт

қт

қтқт

ы

ыы

ы

сосо

со

олл

л

лүс

үс

үсүс

те

тете

те

лдлд

л

лдер

р

рр

ге

геге

ге 


 

сүйе  ніп  тұрып 

оқ

оқ

оқоқ

ид

идид

ид

ыы

ы

ы. ОО

О

Отыты

ты

тырғрғ

рғ

рғыс

ыс

ысысы

ы

ыы

келген  балаларға рұқсат беріледі. 

Педа гог тардың айтуынша,  бұл әдіс 

оқу шы лардың  сабақты  жақсы  иге руі-

не оң әсер етеді әрі гипербелсенді 

балалар  үш

ү

ү

ін өте қолайлы. «Ең бастысы, жаңң

ңа

аа

жо

оо

о

баның көмегіменба

ба

баба

ла

лл

ла

лала

а

арр

р

рар

ар

арар

ас

асас

ас

ынын

ын

ында

да

дадағы

ғ

ғығы

 семіздік ауруының алд

д

дын


ын

ын

ына

а

аалу

лу

лулуға

ға

ғағ

б

бб

бол


ол

ол

олад

а

адад

ы.

ы.ы.

ы.

ТТ

Т

Тұр

ұр

ұрұр

ып

ыпып

ып

 тұрған кезде

б

бб

б

ұлшықет көп қозғалып, қан айнаналы

лы

ымы жақсарады, ағза 

шаршамайды. Ал отыру сусамыр, жүрек-қан тамырлары ауруы қаупін 

туғызуы мүмкін», – дейді австралиялық мамандар.

«РИА Новости-дің» хаба

а

а

ар 

р

рр

ла

лала

ла

уыуы

уы

ын

н

н н

ша

шаша

ша,


,

,

,АҚШ-тың Юта университетінің Ричард 

Форстер бастаған ғалымдар тобы 

еуропалық  әріптестерімен бірге мұз 

астында суы бар табиғи резер 

вуар 

болу


у

у

уы мүмкін екенін бұдан екі жыл 

бұ

бұбұ

бұ

рыы

ы

ын 

н

нн

то

тото

то

пшпш

пш

пшы

ыл

ыағ

ағ

ағағ

ан

анн

ан. 


Жу

Жу

ЖуЖу

ыр

ырыр

ыр

дада

да

да аралдағы 

шұ

шұшұ

шұ

ңқңқ

ң

ңқыр

ыр

ырыр

ла

лала

лард


рд

рд

рдың

ың

ыңың

б

бб

б

ірр

р

рінін

ін

ін2

2

225

5

55 ме

ме

мемет

тр

тт

ге дейін 

қазған кезде алып суқойма табылды. 

Мұз астындағы құпия көлдің суы 

Гренландияның сары аязы кезінде де 

қатпайтын болып шықты. Р.Форстердің 

айтуынша, көлдің тереңдігі 5

5

55

0  ме


м

м

мтр

р

рр

ге дейін


н

н

  барр

р

ады, ол ауданы жағынан Аф

А

АА

рикадағы Виктория  кө

кө

кө

көлі

лі

лілі

ме

меме

мен


н

н

нша

ша

шаа

ма

мама

а

лал

л

с.с.

с.

с.М

М

ММ

ұз

ұзұз

ұз

іі

ііші


ші

ш

шнд

нд

ндндегі қатпайтын көл 

мұздықтардың еруі теңіз деңгей

й

іне қалай ықпал ететінін анықтауға мүмкіндік бермек. Еске салайық, тамыз айында ғалымдар  Гренландия мұзы астынан 

алып каньон тапқан болатын.

 

 

  

 

 podrobnosti.ua

КЛАССИКА


АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Ң

Оркестр үрмелі музыка тыңдармандарына

мерекелік көңіл күй сыйлауды мақсат етіп

отыр. Бағдарламада дүниежүзінің және

еліміздің танымал композиторларының

шығармалары орындалады. Үрмелі аспаптар

ұжымына әдеттегі

і

ідеде

де

дейй

й

й ҚРҚР

ҚР

ҚР ее

е

еңб

ңб

ңбңб

ек

еек

с

сс

с

іңің

ің

іңір

ір

ірір

ге

геге

н

нн

н

қайраткерлері Қанат А

А

АхА

метов пен 

А

Ал

А ександрБеляков дирижерлік етеді. Кеште жеке

орындаушылар да өнер көрсетеді. Халық-

аралық  байқаулардың лауреаттары Береке

Енкебаева мен Игорь Благодарныйлар Жаңа

жы

жы

жыжы

л 

лл

л

тат

та

тақы

ы

ыы

ры

рыры

ры

быбы

бы

бынд

нд

нднд

ағ

ағағ

ағ

ыы

ы әндерді шырқайды.

Ай

Ай

АйАйта

та

ата

к

ке

етей


ей

ей

е ікк

ік

к,  би

би

биби

ыл

ылылғы

ғы

ғыы

 «Оркестрлер шеруі»

классикалық музыка фестивалінде ҚР

Мемлекеттік  үрмелі аспаптар оркестрінің

өнері көпшілікке ерекше ұнаған еді. Ахметов

пен Беляковтың жетекшілігіндегі оркестр

бала кезден сүйікті бо

бо

боо

л

ллғ

л

анан

ан

анм

м

улу

ул

ульт

ьт

тфифи

и

иль

ль

льль

мд

мдмд

мд

ерр

ер

ерәуендерін орындаға

ға

ғаған

н

н н бо

бо

бобола

ла

лала

ты

тыты

ты

н.н

н

н«

«

««

Ая

АяАя

Аяз


з 

з

зат

ат

атат

ағ

ағағ

аға


а

а

ахат» деп аталатын кеш бағдарламасына да

осы шығармалардың бірқатары еніп отыр.

Концерт Жамбыл атындағы мемлекеттік

филармонияда желтоқсанның 25-і күні

өтед

д

дд

і.

Болатбек МҰХТАРОВҚР Мемлекеттік үрмелі 

аспаптар оркестрі жаңажылдық 

концерттік бағдарламаға 

шақырады. Концерт «Аяз Атаға 

ха

ха

ха

ха

т»

т»

т»

д

д

д

д

еп

еп

еп

еп

а

а

а

а

та

та

та

та

ла

ла

ла

л

ды

д

д

д

.

 

  

08,22

08 22

08,59

08 59

17,22

17 22

Ауа райы

Ауа райы

0 +2

о

0 -2

о

-3

-3 -

-5

5

о

-

-

7

7

-9

-9

о

о

+

+

4+6

+6

о

о

о

о

о

о

о

о

о

-2 -4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

о

о

о

о

о

0

0 +

+2

2

о

-1 +1

о

-6 -8

о

-8

-8 -

-10

10

о

 

1-100

-1

-1

-1

-1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-

-1

1

2

2

-1

-1

-1

4 -1

-1

-1

6

6

6

о

о

о

-8 -10

о

  -13 -15

о

0

2

-2

-2

о

о

о

-

-

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-

-9

-

-

9

-

9

9

9

9

9

-

11

11

о

о

+1

1

1

+1

+1

+1

1

 -1

1

1

1

1

1

1

о

о

о

о

о

о

о

 -5 -7

5

-7

-7

7

7

7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

о

о

о

о

о

о

-10 -12

0

0

0

00

0

-1

-1

1

1

-1

1

1

-1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

о

о

о

о

о

о

о

о

1

1

1

1

1

-1

-

-

2

2

1

-14

4

о

о

-10 -1

-1

2

2

о

-12

2

-1

-14

4

о

о

-13 -15

о

 -23

23 -25

о

-13 -15

о

3 -25

 -

23

3

3

23

3

3

2

23

3

3

23

23

23

23

23

23

2

2

-

-

-

-

25

25

25

5

25

25

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

о

0 -2

0

0

0

0

0

0

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

О

-9 -11

О

  

0 -2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

2

2

2

2

-2

2

2

2

-2

-2

-2

-2

-2

2

о

о

о

о

о

о

о

о

-6-8

о

  

-10 +12

о

-13-15

о

   


-16

 -14

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

16

16

16

16

16

6

16

о

  -18 -2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

о

о

о

о

о

о

о

о

о

-3 -5

О

-4 -6

-

-

-

-

-

-

-

О

Қ

Құрастырған Айтқазы М

М

АЙ

АЙЛЫ

ЛЫ

БА

БАЙ

Й

СКАНВОРД


Газетіміздің  №222 (1133) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Гопак. Оқа. «Реал». Қызғалдақ. Аалы. Парнас. Қапас. Қамшы. Ару. Анод. Клуб. Кадр. Адо. Ым. Ақық. Пима. 

ТІГІНЕН: Қодыға. Ахлақ. Ром. «Қарғын». Шабақ. Кеа. Ақын. Аласа. Окоп. Молда. Пада. Алпар. Дым. Талқы. Суырма.

«А

«Алала

ш

ш айайна

на

сысы

»

» гагазе

зе

тіті

ні

нің 

ң ұж


ұжымы журналист Арман Әу

убә


бәкі

кі

ргрг

е

еан

ан

асас

ы

ыСағира Рысбайқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.news.ru.msn.com

МЕДҒАТ – арабтың «мәдәтүн» сөзінен шығады. «Жәрдем, көмек» деген 

мағы наны  білдіреді. Тіліміздегі «медет, медицина» сөздерінің де түп-төркіні 

ос

ос

осос

ы

ыы «м

«м

«м«мәд

әд

әдәд

ә

әә

ә

 тт

т

түн

үн

үүн

»

»»

»

сөсө

сө

өзі

з

ззне

не

нене

н

нн

н

шышы

шы

шығады. Жаңа туған сәбиг

гг

ге

е

ее

«ж

«ж«ж

«жақ


ақ

ақ

ақын

ын

ынынуыу

уы

уығы

ғы

ғығы

на

нана

на

 жә

жә

жәжә

рд

рдрд

д

емем

ем

е іі,

к

ккөр

өр

өрш

ш

шшіс

іс

ісіс

і

інене

н

не кк

к

көм

өм

өмө

ег

егег

е

і,і д

достарына демеуі көп аз

з

з

замам

ам

мат

ат

аат б

б

ббол

ол

олсы

сы

сыс

н»

н»н» д

д

ддег

ег

ееген

ен

ен 

ниетпен қойылады. Ел ішінде өте сирек кездеседіБелгілі есімнің белгісіз сыры

 

   

Құрметті оқырман!

Газетіміздің алдағы сандарында да  қазақтың  әдет-ғұрып 

ишараларын  бөлім-бөлімімен назарларыңызға  ұсынатын 

боламыз.

Жарияланған сөзд

здер

ерге

ге

қ

қат

атыс

ысты

ты

а

айт

йт

ар

ар

о

ой,

й, қ

қосар пікірлеріңіз 

бен ұсыныстарыңыз болса, хабарласа жүріңіздер!

Байланыс телефоны: 8 /727/ 3 888 062  

А

А

Н

Н

Ы

Ы

ҒЫ – ОС

С

Ы

Ы

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі 

жазылса да, көп адам мән-мағынасын біле бермейтін

кейбір сөздерге талд

д

ау

а

ж

ж

асайтын

н

болады. «Анығы – осы» 

айдары арқылы га

а

зе

зе

ті

тімі

мі

зд

здің

ің

ә

әр 

р са

са

ны

ны

нд

нд

а

а

м

мән-мағынасы 

беймәлім сөздердің түбірі неден шыққаны, халық 

арасында тез тарап кетуіне не себеп деген сұрақтарға 

жауап іздемек. Мәселен, қазіргі уақытта қазақ тілінде 

кі

кі

рм

м

е (парсы

ы

ж

ж

әне араб тілінен енген) сөзд

д

ер

ер

ді

д

 

ай

айтп

тп

ағ

ағ

ан

ан

да

да

,

, ар

арам

ам

ыз

ыз

да

д

 қазақтың ырым-т

-тый

ый

ым

ым

да

дары

ры м

м

ен

ен 

салт-дәстүрлерінің мағынасын, оны айту тәсілдерін біле 

бермейтін қандастарымыз баршылық. 

БАТА БЕРУ — адал ниет, жақс

қ ы


ы тілек 

У

бі

білдірудің ұлттық дәстүрі.. ДДас

аста


та

рқ

рқанан

 

ббасында, түрлі жиын-тойл

й арда т б

.б.

адам өмірінде кездесер  ірілі-ұсақты қуаныштар кезінде қол жайылып, бата 

беріледі. Сондай-ақ алыс сапарға 

шыққан, күрделі жұмыс бастаған 

аз

азамамат

ат

ынын

а

аба

ба

тата б

б

ерер

у 

у  –ха

халқ

лқ

ымы

ыздың 


еж

ежел


елде

де

нн ке

ке

леле ж

жат


атқа

қа

н,н

к

кеңең ттаралған 

дәстүрлерінің  бірі. Бата беретіндер, 

көбіне, көпті көрген ақсақалдар мен 

кемеңгер де дуалы ауызды билер болып 

келеді. Бата қысылғанда – қуат,

қи

қиналғанда медет беріп,, әрәрбі

бір


р іс

іс--


әр

әр

екетіне даңғыл жол ашышып

п,

бб

әл

әле-

е-

жаладан қорғайды деп есептелген. Бата көзі тірілермен қатар, бақилық болған 

аруақтарға да жасалады. Сондықтан 

біздің қазақ батасыз, тілексіз өмір 

бо

олмлмай

ай

дыды

д

деп

еп ттүс


үс

ін

інедеді.

і. «Ба


Б та

т мен  ер 

кө

көге


ге

ре

редіді,, жа

жа

ңбңбыр

ыр

меме

н

н жеже

р

р көкөге

гер


реді» деп 

халқымыз текке айтпаса керек. Батаның 

да қ

қисыны,  айтылатын, айтылмайтын же

же

рірі б

б

олол

ад

ады,

ы, қ


қ

уа

уныш пен тойдың ретіне 

қарай


й да б

бата түр-түрге бөлінеді. 

Мәселен, нәресте қырқынан шық-

қанда ауыл ақсақалы немесе өз атасы

бүкіл ауыл адамдарын үлкен дастарқан 

басына шақырып, мына батаны берсе 

болады:

А, кұдай, жас нәрестеге ұзақ ғұмыр бер!

Жас нәрестенің күлкісі бұлақтай болсын,

Ойыны секірген лақтай болсын.

Алла қолдап, қыдыр дарысын,

Бақ пе

п

н дәулет басына қатар қонсын!

Ба

Бата

та

ққ

аз

азақ

ақ

ффольклорының дербес, 

шағын жанры ретінде қарастырылады. 

Ұйқасты, ырғақты  болып келетін, 

тұрақты образдарға негізделген бата 

халқы мыздың жақсылық пен жаман-

дық, адалдық пен

ен ара

ра

мдмд

ық

ық,

,

обобал

ал-с


-сау

ауап


ап 

турасындағы

ы

мо

морара

ль

льдыдық-

қ-

этэт

ик

икал

ал

ықық 

түсініктерінің айғағы іспетті.Астана бюрос

ы:ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейф

йф

улл

ул

лин көшесi, 31, офис 414«

б»

Тел.:

 8

 (717

2

)

5

5

4-2

4-2

7-

3

1

E-mai


l: a

a_a


st

a

na@na@

mai


m

l.r


u

Қана


т Т

О

ҚАБА

В 

ЕВ Астан

а 

бюросыны

ң ж


ет

екшiсi 


А

рман 


АС

ҚАР


О

ВВ

 – тіл

т

ші

Жа

нке

л

ді ҚА

РЖ

АА

Н

Н тілш

і

Желтоқсанның 24-іАлаштың атаулы күні

103 жыл бұрын (1910-1982) даңқты қолбасшы, әскери қайраткер, 

жазушы, Кеңес Одағының Батыры, Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығ

ығ

ығ

ғын

н

ның лауреаты 

ы 

ы Ба

Б

Буыржан Момышұлы дүниеге 

келді. 


93 жыл бұрын (1920-1984) фтизиатр-хирург, медицина ғылы мы-

ның докторы, профессор, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген ғылыми 

қыз меткері, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген дәрігері Әйкен Терлікбаев 

дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысқан.

15 жыл бұрын (1998) «Қазақстан Республикасының Неке және 

от

отот

о

баба

б

басы

ы

ыы

т

тттур

у

урур

ал

алал

л

ы»ы»

ы»

ы»З

З

ЗЗ

аң

аңаң

аң

ы жарияланды.4

44

жыл


б

б

бұб

рын


(2

(2

(2(200

00

0000

9

9)9

9

 Ақтауда Иран Ислам Респб

б

убб

ликасының елші

і

іі

ліі

і

і іі

гі

і 

ашылды.


Туған күн иелері

Қайыр Омаров

 (1933) – ҚР Дипломатия қызметінің еңбек сіңірген 

қызметкері;

Айтқали Есенғұ

ғұло

ло

в

в

(

(((

19

1919

1

4343

43

43)

)

)) –За

За

ЗаЗапа

па

папа

ст

стст

стағ


ағ

ағ

ағыы

ы

ыәс

әс

әсәс

кери қызметкерлер 

одағының төрағасы, генерал-майор;

Медғат Құлжанов (1946) – «Тарбағатай-Мұнай» ЖШС дирек-

торлар кеңесінің төрағасы, меценат;Жанболат Аупбаев  (1951) – «Егемен Қазақстан» газетінің бас 

ре

рр

р

дад

д

дктор

ор

орор

ы;

ыы

ы

НұНұ

Нұ

Нұ

р

рт

р

ртас

ас

ас

ас

Ш

Ш

Ш

Шма

ма

ма

ма

но

но

но

о

в

в

в

в

(

((

1956) – «ҚазМұнайГаз» ҰК

ҰК

ҰК

ҰК»

»

»»

АҚ

АҚАҚ

АҚ

КК

К

өлөл

өл

өлікік

ік и


и

и

нфнф

ф

фра

ра

раа

-

-құрылымы жөніндегі Басқарма төрағасының орынбасары;

Ахан Әбжәлелов (1959) – биология ғылымының докторы

профессор;Берік Саяхов (1959) – «Қазақстан-Қытай құбыр желісі» ЖШС атқарушы 

директоры.Мерейлі кү

кү

ндер

р

іңіз мерекеге ұласып, 

мә

мәрт

рт

еб

еб

ел

елеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

24

Ж

елт

оқ

саа

н

н20

13

11

1

12

3

45

6

78

9

1011

12

1314

14

1414

15

1515

15

1617

18

1920

21

22 23 

25

2627

28

2828

28

2929

29

2930

31

ЖкЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

СнСн

Сн

ЖкЖк

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнСн

Сн

СнЖк

Жк

кДс

Сс

Дауыс беруАйдағы 

таулар


Биіктікті 

өлшейтін


аспап

Граф де


ла Фер

Тұс


Тұс

ұс

Тұсау

ау

ауГрек әрпі

Айна 


түрі

Алжир, 


Ливия. 

ұлт


ұлт

т

ұлтың

тың


тың

ң

біб

бі

брі

рі

ріСил

Сил


Сил

Сил


ика

ика


ика

ика


т, 

т

тт

мин


мин

мин


минера

ера


ера

ерал


л

л

лШайыр

Мей


Мей

Мей


Мей

рам


ра

ра

Джеймс...

(физик)


Одағай сөз

Болат


Пейіш

Валюта


Ішімдік

Жердің терең 

қойнауындағы 

отт


отт

отт


отт

ы б


ы б

ы балқ


ал

а ыма


ым

ыма


ыма

Құшнаш


Шыңғысхан-

ның немересі

Д

Д

Дамб

бал


б

Бал


Б

Ба

Баапан

Т.Айбергенов-

тың кітабы

Әртістердің

бояуы

Залым


Фут

Фут


Фут

Фут


бол

бол


бол

бол


 

термині


Шымшуыр

Қаладағы


қоғамдық

көлік жүйесі

Кения

қаласы


Уәлидің әнші 

қызы


Сау, есен

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал