Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет17/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

– Бәрекелді. Дей тұрғанмен, егер 

осыны өз

з

а

ауз

уз

ың

ың

ыз

ызбе

бен

н ай

айтп

тпас

асаң

аң

ыз

ы ,, мен 

бір адам

ам

ны

ның 

ң 

аз

аз

у

уақ

ақыт

ытта

та

о

о

сы

сы

нш

нш

ал

алы

ықты 

жетістікке жетуге болатынына оңай-

лықпен сенбес едім...

– Жалғыз сіз емес, осылай ойлайтындар 

жетеді. Өз басым оған түсіністікпен қарай-

мын. Бизнес – тәуекелді, рухты, білімді қа-

же

же

т т

ет

етет

етін


н

 сала. Оған жүрегінің түгі б

бар

ар

 ад

адам


амда

дар


р ға

ғана бара алады. Әлсіздік та

таны

ныт-


т-

қан, я болмаса білім-білігі шикі жандар 

жол  ортада қалады. Табиғи сұрыпталу 

процесі деген бар, сол заңдылық мұнда да 

бар. Бір жағынан мені жолы болғыш адам 

деп отырған шығарсыз. Бірақ сіз менің 

қан дай  жо

жо

лмл

ен

енж

ж

үрүр

ге

генін мд

мд

і,і,

қ

қанан

да

дай

й

өтө

ке-


лек терден  өткенімді  білмейсіз ғой?! Мен 

де

деө

ө

мімі

рд

денен

к

көп

өп

сс

аб

абақ

қ

 алдым. Талай опық же

жеді


дім.

м.

ҰҰйқ

йқы


ысы

сы

з-з-кү

күлк


лкісіз өткен талай күнді 

бастан кештік. Біраз нәрсені құрбандыққа 

шалуға тура келді. Қарап отырсам, өткен 

жиырма жылда құмға сіңген судай жоқ

болған компаниялар қаншама?! Солардың 

бәрін  бір ой елегінен өткізіп, осы күніме

тәубе деймін. Қаза

ақт


қт

а 

а әдәдем

емі 


і 

бі

бір

р ма


м қа

қа

л л 

ба

бар 

р 

ғой, «адамға сенгегенн

нн

іңің

е

екік к

к

өзөз

і

ішы

шы

ғаға

ды

ды, Аллаға сенгеннің екі бүйірі шығады» деген. 

Сол айтпақшы, мені осы күн ге  жеткізген, 

ниетімнің тазалығы мен ісім нің адалдығы 

шығар, кім білсін?! Қалай болған күнде де, 

мен бизнесте жүрген кез-келген азаматты

жо

жоға

ға

рыр

б

бағ

ағ

алал

ай

аймы

мы

н.Се

Сенб

нбес


ес е

е

діді

м

мде

де

ггеніңізден шығады, 

алғаш жанар-жағармай сатумен айналыса

бастаған кезде болған бір оқиға есіме түсіп 

жатыр. Алғашқы жанар-жағармай стансы-

сын салып болып, соның жарнамасын бе-

ру 


ге жергілікті телевид

д

ениеге  бардық. Көңіл деген алып

п-ұшы

шып


п

тұ

тұр.

р.

СС

өй

өйтітіп

п

тұтұ

р-

р-ғанда  бізді қабы

ы

лдлдағ

аған


ан р

р

едед

ак

акто

то

рр

жі

жігігі

т 

т«жоқ, мына мә тін ді бере алмаймыз» де ме-

сі бар ма?! «Е, неге?» дейміз ғой бәріміз 

аң- таң  болып. «Өз деріңді №1-ші дейтіндей 

кімсіңдер сен дер?» дейді әлгі сабазымыз. 

Бәрі танитын брэнд болмасақ та, стансы-

мы

мыз 

з

дыды

ң 

ң еу

еу

роро

па

па л лық

ық үүлгіде салынған Ақ-

тө

тө

бебе

де

дегігі б

бір


ірін

інші


ші н

н

ыыса

сан


н екендігі даусыз еді. 

Бірақ ол жігіт айт қанынан  қайтпады. Өр ек-

піген көңіліміз су сепкендей басылып, біз 

қалдық. Бірақ «ере гескенде осыдан бірінші 

болмасақ па?!» деген ой кеткені анық еді 

әрқайсымыздың ішім

імізде

де

. Обалы  нееші

ш

к, араға жылдар салып

ып б


б

із

із сс

ол

ол уу

әд

әдемеміз

з

деде

т

тұрұр

а 

а білдік. Мұны айтып отырғаным,  адамда 

ал ға қойған мақсат болу керек. «Мақсат 

– жетістік желкені» демей ме?! Мен жас кү-

німде халықаралық деңгейдегі үлкен  бір 

компанияның иесі болуды армандадым. 

Жә не  сол  ар

арманыма мейлінше адал бол-

ды

дым.м.

 

– И

Исеке, сіз

і

і

ді б

б

асқа кәсіпкерлерден 

ерекшелеп тұратын бір қасиет – сіздің 

патриоттығыңыз. Осының сыры неде?

–  Жүсіпбектің (Аймауытов – ред.) 

сонау 1918-жылы жазылған «Ұлтты сүю» 

деген керемет мақала

ласы

с

бб

ар

р. Сондд

а «О


О

қы

қ-

ғандар! Бұл уақыт жа

жа

н

нты

ты

ныны

шт

штық

ық ізд


здей

ей

тітін,

н,

 қызық қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, 

еңбек сіңіретін уақыт. Ойлаңыздар: халық 

біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз, олай 

болса, мойнымызда халықтың зор боры-

шы, ауыр жүгі жатыр» деп күйініп жазатын 

тұ

тұст

ст

арр

ы  ба


бар.

р.

ҚҚай

ай

рар ткер ағаларымыз кө-

те

тер

р

геге

н

нос

ос

ыы

б

бірр мә

мә

сеселе

л

  күні бүгінге дейін өзі нің өзектілігін жойған жоқ. Сол айт-

пақшы, бұл  бір елден ерекшеленгендік 

емес, қазақ өз алдына ел болған тұста, ер-

азамат есебінде ел мен жердің алдындағы

қарапайым борышты сезінудің бір көрінісі 

болар, дұрысы. «Бірің ді,  қазақ,  бірің дос, 

көрмесең істің бәрі бо

бос»


с»

д

дем

емеу


еуші

ш м


м

е

еед

еді 


і 

хакім Абай. Қазір 

қа

қаза


за

қт

қты ы қа

қа

зазақ

қ 

жажау 

у 

тұтұта

та

--

тын, дұшпан көретін заман емес. Ел болып, 

ес жиюдың, ауызбіршілік та нытып, абырой 

асырудың сәті. – Әмісе сол күнге жете берейік. 

Уақыт  бөліп, ашық-жарқын  берген 

сұ

сұ

хб

хб

ат

ат

ы

ыңы

ңы

з 

з

ға

ға

р

р

ах

ахме

м

т айта отырып, 20 

жы

жылд

лдық

ық м

мер

ер

ей

ейто

то

й

йларыңызға шын 

жүректен ті лектес екенімізді жеткізгіміз 

келді.

– Бізге осы мүмкіндікті сыйлап отырған 

Сіздерге де Алланың разылығы болсын. 

Рахмет!


Сұ

Сұхб

хб

ат

тта

тасқ

сқ

ан

ан

Д

Д.Қ

Қ

АС

АС

ЕН

ЕН

И

Ислам

б

бек САЛЖАНОВ

В, «А

Алтын Қ

Қыран» компаниялар то

б

бы қадағалау кеңесінің төрағасы, Ұ

Ұлттық

Кәсіпкерлер Палатасы Ақтөбе өңірлік кеңесінің басшысы, «Парыз» сыйлығының иегері, меценат:

ДАТ!


Көлік компания 

ла 


ры-

ның мәліметінше, Қа зақ-

стан аумағына жүк әкелу 

үшін тауарлы-көліктік жүк-

құжат немесе халықаралық 

көлік жүкқ

құж

ұж

ааты

ы

тата

ла

лап

п

етет

і-

леді. Бұлл

құ

құжа

жа

тттт

а

а жүжү

к

к, оның тиелген жері және 

жүк көлігі мен жүргізуші ту-

ралы мәліметтер көрсетіле-

ді. Осы құжат және мем-

лекеттік шекарадан өту

талоны жүктің қай елден

тасымалданғанын ай ғақ-

тайды. Қауіпті жүк деп өрт,

жа

жары


ры

лы

лыс,

с,

 сәулелену жәнеин

инфе


фе

кц

кция

ияның таралуын

туғызатын, сондай-ақ адам

денсаулығына нұқсан кел-

тіретін тауарларды айтады.

Қазақстанға Ресейден жүк әкелу үшін қандай 

құжаттар қажет болады? Тауардың қай жақтан 

алынғанын қандай құжатпен дәлелдеймін? 

Қандай жүк қауіпті саналады?

Қанат БҮРКІТБАЕВ,, Қа

Қа

ра

раға

ға

нд

нд

ы 

ы 

қа

қала

ла

сы

сы

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

қ 


№223 (1134) 

24.12.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

 

ДОДАФУТБОЛ

УНИВЕРСИАДАТүркия футбол базарына айналды

БОК


С

Төрешілер сорақы ма, жүйкеміз жұқа ма?

Негізі, Аппенин түбегінен үш алтын ен-

шілейтін керемет мүмкіндігіміз болып еді

өкінішке қарай, шайбалы хоккейден ақтық 

сында қолда тұрған алтынды кана далық-

тарға беріп қойдық. Ал бәрі біздің хоккей-

шілеріміз үшін өте сәтті басталғанын әлгін-

дей жеңілістен кейін бүгінде ешкім де есі-

не алмайтын шығар.

Канадалықтарды топтық кезеңде 4:2 

есебімен жеңгенбіз. Сондықтан финалда 

да қалпақпен қайырып алатынымызға се-

німді болғанымыз жасырын емес. Кез-

десу ді де біздің жігіттер белсендірек бас-

тап, бірінші минутқа жеткізбей-ақ есеп 

ашты. Әріптесі Евгений Рымаревтің пасын 

голға Александр Шин айналдырған. Бұл 

ойынның 14-секунды болатын. Өкінішке 

қа рай, бұдан кейін қақпамызға төрт ми-

нут тың ішінде қатарынан үш шайба жібе-

ріп алдық. Содан ойынымыздан бере ке 

кетті. Жігіттеріміздің жүйкелері де жиі сыр 

беріп, қарсыластарымен қайта-қайта жаға 

ұстасып қала берді. Нәтижесінде хок-

кейшілеріміз айдыннан да жиі қуылып 

жатты.


Екінші кезеңде қақпамызға тағы екі 

шайба жіберіп қойдық. Ойын ережесін бұза 

берген Александр Казначеев пен Алек сей 

Воронцевті төреші біржола ай дын нан қуды. 

Үшінші кезең де, төбелеспен баста лып, 

жерлесіміз Георгий Петров пен ка на далық 

Крис Десоуза «кім мықтыны» жұ ды рықпен 

шешуге кірісті. Кішкентай көрін се де Де-

соу заң қайтпайды екен, Петровты соқ қы-

ның астына алды. Көп ұзамай, Геор гийдің 

есесін Родион Жарких қайтарып, Ни колас 

Макнейлден мықты екенін көр сет ті.

Бапкерлеріміздің де жүйкелері сыр 

беріп, олар да жиі наразылығын білдіре 

бер гені үшін бас төреші Қазақстан ұлттық 

құ рамасының бас жаттықтырушысы Вла-

ди мир Плющев пен Андрей Псаревті три-

бунадан мүлдем қуып шықты. 

Жалпы, кездесу қорытындысы бойын-

ша жерлестеріміз барлығы 155 минут 

айып уақытында отырса, канадалықтардың 

ойыншылары барлығын қосқанда 89-ақ 

минут айдыннан тыс болған. Ал үшінші ке-

зеңде екі команда бір-бір шайбадан со-

ғып, кездесу 2:6 есебімен аяқталды.

— Қазақстан құрамасы – өте мықты ко-

ман да. Бұған дейін бірде-бір ойында же-

ңілмеген. Біз де олардан топтық кезеңде 

жеңіліп қалдық. Сондықтан осыншалықты 

ірі есеппен жеңіске жетеміз деп ойлаған 

жоқ едік, – деп ағынан жарылды кездесу-

ден кейін Канада құрамасының капитаны 

Крис Куллиган. Куллиганның өзі біздің 

қақ памызға екі шайбаны тоғытып, бір нә-

ти желі пастың авторы атанған. Әйтсе де 

турнирдің үздік сұрмергені болып қазақ-

стан дықтар танылды. Қарсылас қақпасына 

жеті гол соғып, тағы сонша нәтижелі пас 

шығарған Евгений Рымарев Гол+пас жү-

йесі 14 ұпай жинап, сұрмергендер көшін 

бас таса, 13 ұпайы бар Александр Шин 

екінші орыннан көрінді. 

Естеріңізге сала кетейік, бұл – Қазақ-

стан студенттер құрамасының осы Универ-

сиа дадағы алғашқы жеңілісі. Мұның ал-

дында жерлестеріміз топтық кезеңде Ка-

нададан бөлек, Украина мен Жапонияның 

жеңген. Одан кейін ширек финалда Лат-

вия ны ойсырата жеңіп, жартылай финалда 

АҚШ құрамасынан басым түскен.

Асыра мақтағанымыз емес, бірақ қа-

зақ 


стандық хоккейшілердің Трентино 

Уни версиадасындағы күмісін ерлікке ба-

ға лауға болады. Өйткені әу баста ешкім де 

біздің жігіттерден мұндай жарқын жеңіс-

тер күтпеген. Тіпті Ресей құрамасының өзі 

біз ден артта қалып, қола жүлдені қанағат 

қылды. Әйтсе де кейбір отандық мамандар 

Қазақстан құрамасының студенттер дода-

сындағы өнеріне аса көңілі толмайтын-

дықтарын білдірді.

— Әлбетте, жігіттер үшін қуаныштымын. 

Жақсы нәтиже. Бірақ бұл Қазақстан хок-

кейшілерінің Универсиада ойындарында-

ғы алғашқы күмісі емес. 1993 жылы Поль-

шада өткен дүбірлі додада да екінші орын-

ды иемденгенбіз. Артынша екі жылдан 

кейін Испанияның Хака қаласында өткен 

Универсиадада алтынмен апталып, сол 

елдің патшасы Хуан Карлостың қолынан 

медаль алғанбыз. 2007 жылы Туринде өт-

кен турнирдің жартылай финалында Ре-

сейден жеңілдік. Алайда сол кезде төре-

шілер бізді әбден қысқан. Артынан айтты 

ғой, Ресей – Канада финалын жоспарлаған 

екен. Енді Трентинодағы додаға келер 

болсақ. Қастарында болған жоқпын, бі-

рақ, меніңше, жігіттер Канаданы топтық 

ке зеңде жеңдік, финалда да оңай болады 

деп ойлаған секілді. Оның үстіне, төрешілік 

те әділ болмаған сияқты ғой. Ойыншыла-

ры мыз барлығын қосқанда 150 минут 

айып бөлмесінде отырыпты. Бұл өте көп. 

Сондай-ақ екі бапкеріміздің не үшін ай-

дын нан қуылғандары да мен үшін түсініксіз 

болып отыр. Команда төрешілердің сол 

сы нағына шыдай алмағандай көрінді. Де-

генмен канадалықтар да финалда жақсы 

ойнады. Оны да жоққа шығаруға бол май-

ды, – деді Қазақстан шайбалы хоккейінде 

беделі зор мамандарымыздың бірі Вале-

рий Кириченко.

Сонымен Трентинода өткен қысқы Уни-

вер 

сиада ойындарын 15-орынмен аяқ-тадық. Ал көшбасында Ресей құрама сы. 

Жалпы, Универсиадаға қатысқан елу ел-

дің 32-сі елдеріне қандай да бір медаль-

мен қайтты. Оның ішінде 25 елдің спорт шы-

лары алтынмен апталды. Енді студент тер-

дің кезекті қысқы додасы екі жылдан ке йін 

Испанияның Гранада қаласында өтеді.

Футболдан Қазақстан премьер-лигасындағы соңғы трансферлік жаңа-

лық тармен таныстыруды одан әрмен жалғастыра мыз. Бүгін «Ақжайық», 

«Қайрат» және «Тараз» футбол клубтарындағы соңғы өзгерістерге тоқта-

лып өтпекпіз. Үшеуі де жаңа маусым дайындығы на кірісіп кетті. Тіпті «Қай-

рат» пен «Тараз» Түркия дағы жаттығу жиынында өзара кездесіп үлгеріп, 

соңғылары жеңіске жетті. Аталмыш командалардағы осы және өзге де 

қызықтармен бөліссек.

«АҚЖАЙЫҚ»

Бұған дейін «Ақжайықтың» бапкерлер 

алқасының мүшесі болған отандық маман 

Ба уыржан Баймұхамедов таяуда команда-

ның бас бапкері болып тағайындалды. 

Естеріңізге сала кетейік, команда мау-

сым алдындағы алғашқы оқу-жаттығу 

жиы нын өткізу үшін желтоқсанның 12-сін-

де Түркияға жол жүріп кеткен. Ол жақ та 

жиын 27 желтоқсанға дейін созылмақ. 

Дегенмен команда құрамында биыл өнер 

көрсеткен футболшылардың біразы жоқ. 

Атап айтсақ, чехиялық легионерлер Якуб 

Хлебоун мен Павел Черны басқа коман-

далармен келісімшарттар жасасып қойды. 

Ал Евгений Коструб, Константин Зотов, 

Алексей Мальцев және Бауыржан Омаров 

Қазақстан премьер-лигасының басқа ко-

мандаларында сынақтан өтуде.

Сонымен қатар чехиялық қақпашы 

Антонин Бучек, босниялық шабуылшы 

Недо Туркович және камерундық әмбебап 

Хаман Саджоның клубпен келісімшарттары 

аяқталып, олар да командадан кетті. Түр-

киядан команда 28 желтоқсанда оралады. 

Ал келесі оқу-жаттығу жиыны келесі жыл-

дың 7 қаңтарында басталады.

«ҚАЙРАТ»

Қазбек Гетериев, Антон Землянухин, 

Руслан Сахалбаев, шабуылшы Тимур Бай-

жанов, Стюарт Дафф, Даниэль Аддо, Ки-

рилл Шестаков, Виталий Ли, Елдар Шай-

хысламов, Алексей Еремененко, Илья Ка-

линин, Владислав Нехтий бастаған бірне-

ше ойыншының клубтан кеткені белгілі. 

Ол 

ардың қатарына Самат Смақов пен Давид Лорияның да қосылуы ғажап емес. 

Өйткені жерлесімізге әзірбайжандық ко-

манда қызығушылық танытып отыр. Рас, 

әзірге бұл жайлы ресми хабар жеткен жоқ. 

Бірақ «жел тұрмаса, шөптің басы қимылда-

майтынын» да естен шығармаған жөн.

Бас бапкер Владимир Вайсс бұл ойын-

шылардың орнына жаңадан бірнеше ой-

ыншының шеберлігін байқап көрмекші. 

Олардың арасында Қазақстан ұлттық құ ра-

масының мүшесі Дәуренбек Тәжімбетов те 

бар. Түркияда «Қайсармен» өткен жол дас-

тық кездесуге Дәуренбек гол соғып, коман-

да сының жеңіске жетуіне өз көмегін тигізді. 

Тәжімбетовтен бөлек, Шерхан Ба уыржан, 

Ермек Қуантаев, Никола Дринич те алматы-

лық команданың сапында сы нақ тан өтуде. 

Есесіне серб легионері Жарко Маркович-

пен үш жыл дық келісім шарт жасасып қой-

ды.  trans fer markt.de  сай тының  мәліметін-

ше, қорғау 

шының құны 600 мың евро 

тұратын көрі неді. 

«ТАРАЗ»

Жамбыл облысында әкім ауысқалы фут-

болсүйер қауымның да көңілі алаң. Пав-

лодар облысына басшылыққа кеткен Қанат 

Бозымбаев аяқдопты жақсы көретін. 

«Таразға» жақсы көңіл бөлді. Енді жаңа 

әкімнің футболға қаншалықты жаны құ мар 

екенін алдағы уақытта байқаймыз. Әзірге 

«Тараз» жанкүйерлерін керемет трансферлік 

жаңалықтарымен қуантар емес. Керісінше, 

командадан мен деген ойыншылардың 

біразы кетіп үлгерді. Біраз уақыт команданы 

өрге сүйреген, тіпті ка 

пи 


тандық міндетті 

атқарған сенегалдық Абдулаи Диакате 

келісімшартты созудан бас тартып, бүгінде 

Шымкенттің «Ордаба сында» сынақтан өтіп 

жүр. Камерундық Тити Эссомба мен Ерсин 

Мехмедович те «Таразда» қалмайды. 

Есесіне бас бапкер Арно Пайперстің 

командада келісімшарты аяқталғанша то-

лық қалатыны белгілі болды. Тіпті Түр-

кияда оқу-жаттығу жиынын бастап та кет ті. 

Екі ойын өткізіп, екеуінде де жеңіске жет ті. 

Біреуінде Алматының «Қайратын» жеңсе, 

екіншісінде жергілікті «Муратпаш тан» 2:1 

есебімен басым түсті.

Командада қазақстандық футболшы-

лар 


дан Бауыржан Байтана мен Тимур 

Досмағамбетов және легионерлерден Ви-

талия Куценко (Украина), Рок Роя (Слове-

ния), Сигурни Банджара (Суринам), сон-

дай-ақ армениялықтар Эдгар Малакян 

мен Артак Эдигарян сынақта жүр.Бек ТӨЛЕУОВ

«Бавария» әлем чемпионы атанды

Қай бапкердің табысы жоғары?

Әлем футболында жылдық табысы жоғары футболшылар жиі айтылып 

жатады. Ал мен табысы жоғары бапкерлер жайлы білгім келеді.

Асхат ТӨКЕБАЕВ, Қарағанды облысы

Қазіргі кезде жылдық табысы жоғары 

бап керлер көшін «Бавария» клубының бас 

бапкері испандық Хосеп Гвардиолла бастап 

тұр. Ол Мюнхен клубынан жылына 17 млн 

ев ро жалақы алады. Екінші орында бәсі жо-

ғары бапкер Жозе Моуринью (10,03 млн 

евро). Алғашқы үштікті «Гуанчжоу» клубы-

ның бас жаттықтырушысы Марчелло Липпи 

қорытындылап тұр. 
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал