Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет15/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Құпия болмаса, өзіңіз алғашқы 

капиталды қалай жинадыңыз? 

– Менің алғашқы мамандығым – хи-

рург. Ақтөбе медицина институтын бітірер-

бітірместен сауда-саттықпен айналысып 

кеттім. Оған сол кездегі жағдай мәжбүр 

ет ті. Мамандық бойынша жұмыс жоқ еді. 

Та былған күннің өзінде айлығы мардым-

сыз, бала-шағаны асырауға жетпейтін. 

Жасы ратын несі бар, ел не істесе, соны 

істеуге тура келді. Алғашында ірі-қара 

мал дың терісін жинадым. Кейін қара ба-

зар ға шығып ет те, киім де саттым деген-

дей. Бәрі де алып-сатудан басталды. 

90- жыл дары  бұл  үй реншікті  жағдай-тын. 

Алғашқы капиталды сөйтіп, дипломды 

қалтамызға салып қойып жүріп жинадық. 

Моральдық тұрғыдан оңай емес, әрине. 

Бірақ оған еш өкінбеймін. – Сөйткен Салжановтың бүгінгі 

жетістігі қандай десек...

– Бүгін, құдайға шүкір, бірнеше сала 

бойынша жұмыс істейтін компаниямыз ба-

рынша іргеленді. Астана, Ақтөбе, Аты рау 

мен Ақтау қалаларындағы тұрақты қыз мет-

керлеріміздің саны 200-ден асты.Негізінен 

мұнай өнімдерінің көтерме сау да сы мен 

көлік-логистика қызметін көр се тумен айна-

лы сатын «Алтын Қыранның» аталған қала-

лар да бірнеше еншілес ком паниялары бар. 

Компаниялар тобының жұ мысы өнеркәсіп 

пен экологиялық қа уіп сіздік салалары бо-

йынша халықаралық стандарттарға сай 

болу және әлеуметтік жауапкершілік прин-

цип 

теріне негізделген. Біз осы уақытқа дейін Қазақстан экономи ка сының дамуына 

ша мамен 300 миллион доллар көлемінде 

ин 

вестиция құйдық. Биыл 20 жылдық мерей тойын атап өткелі отырған компания-

мыз алдағы уақытта Ақтау қаласындағы 

халық аралық теңіз сау да портында мұнай 

өнім дерін қабыл дап, сақтап, ауыстырып 

құятын жоғары технологиялы терминал құ-

рылысын  аяқтап, Атырау қаласында бас-

талған  те мір жол  цис терналарын  булау,  жуу 

цехы мен ва гондар тұрағы бар заманауи 

вагон-жөн деу 

де посының 

құрылыс 

жұмысын одан әр мен жүргізуді жоспарлап 

отыр. Сондай-ақ біз бү гінгі таңда компа-

нияның меншігінде тұрған 4000-ға жуық 

теміржол цистернасы мен жар тылай ва гон-

дардың санын алдағы уа қыт та 10 000-ға 

дейін жеткізсек деп ой лап отыр мыз. Бұдан 

тыс, «Алтын Қыран» ком па ния лар тобы 

болашақта бірқатар жаңа ло 

гис тикалық 

жобаларды да іске асыр мақ. Оны уақытында 

өздеріңіз де ести жатар сыздар. – Бәрекелді. Дей тұрғанмен, егер 

осыны өз аузыңызбен айтпасаңыз, мен 

бір адамның аз уақытта осыншалықты 

жетістікке жетуге болатынына оңай-

лықпен сенбес едім...

– Жалғыз сіз емес, осылай ойлайтындар 

жетеді. Өз басым оған түсіністікпен қарай-

мын. Бизнес – тәуекелді, рухты, білімді қа-

жет ететін сала. Оған жүрегінің түгі бар 

адамдар ғана бара алады. Әлсіздік таныт-

қан, я болмаса білім-білігі шикі жандар 

жол ортада қалады. Табиғи сұрыпталу 

процесі деген бар, сол заңдылық мұнда да 

бар. Бір жағынан мені жолы болғыш адам 

деп отырған шығарсыз. Бірақ сіз менің 

қан дай жолмен жүргенімді, қандай өтке-

лек терден өткенімді білмейсіз ғой?! Мен 

де өмірден көп сабақ алдым. Талай опық 

жедім. Ұйқы сыз-күлкісіз өткен талай күнді 

бастан кештік. Біраз нәрсені құрбандыққа 

шалуға тура келді. Қарап отырсам, өткен 

жиырма жылда құмға сіңген судай жоқ 

болған компаниялар қаншама?! Солардың 

бәрін бір ой елегінен өткізіп, осы күніме 

тәубе деймін. Қазақта әдемі бір мақал бар 

ғой, «адамға сенгеннің екі көзі шығады, 

Аллаға сенгеннің екі бүйірі шығады» деген. 

Сол айтпақшы, мені осы күн ге жеткізген, 

ниетімнің тазалығы мен ісім нің адалдығы 

шығар, кім білсін?! Қалай болған күнде де, 

мен бизнесте жүрген кез-келген азаматты 

жоғары бағалаймын. 

Сенбес едім дегеніңізден шығады, 

алғаш жанар-жағармай сатумен айналыса 

бастаған кезде болған бір оқиға есіме түсіп 

жатыр. Алғашқы жанар-жағармай стансы-

сын салып болып, соның жарнамасын бе-

ру 


ге жергілікті телевидениеге бардық. 

Көңіл деген алып-ұшып тұр. Сөйтіп тұр-

ғанда бізді қабылдаған редактор жігіт 

«жоқ, мына мә тін ді бере алмаймыз» де ме-

сі бар ма?! «Е, неге?» дейміз ғой бәріміз 

аң- таң болып. «Өз деріңді №1-ші дейтіндей 

кімсіңдер сен дер?» дейді әлгі сабазымыз. 

Бәрі танитын брэнд болмасақ та, стансы-

мыз дың еуропа лық үлгіде салынған Ақ-

төбедегі бірінші ны сан екендігі даусыз еді. 

Бірақ ол жігіт айт қанынан қайтпады. Өр ек-

піген көңіліміз су сепкендей басылып, біз 

қалдық. Бірақ «ере гескенде осыдан бірінші 

болмасақ па?!» деген ой кеткені анық еді 

әрқайсымыздың ішімізде. Обалы нешік, 

араға жылдар салып біз сол уәдемізде тұра 

білдік. Мұны айтып отырғаным, адамда 

ал ға қойған мақсат болу керек. «Мақсат 

– жетістік желкені» демей ме?! Мен жас кү-

німде халықаралық деңгейдегі үлкен бір 

компанияның иесі болуды армандадым. 

Жә не сол арманыма мейлінше адал бол-

дым. 

– Исеке, сізді басқа кәсіпкерлерден 

ерекшелеп тұратын бір қасиет – сіздің 

патриоттығыңыз. Осының сыры неде?

– Жүсіпбектің (Аймауытов – ред.) 

сонау 1918-жылы жазылған «Ұлтты сүю» 

деген керемет мақаласы бар. Сонда «Оқы-

ғандар! Бұл уақыт жан тыныштық іздейтін, 

қызық қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, 

еңбек сіңіретін уақыт. Ойлаңыздар: халық 

біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз, олай 

болса, мойнымызда халықтың зор боры-

шы, ауыр жүгі жатыр» деп күйініп жазатын 

тұстары бар. Қайраткер ағаларымыз кө-

тер ген осы бір мәселе күні бүгінге дейін 

өзі нің өзектілігін жойған жоқ. Сол айт-

пақшы, бұл бір елден ерекшеленгендік 

емес, қазақ өз алдына ел болған тұста, ер-

азамат есебінде ел мен жердің алдындағы 

қарапайым борышты сезінудің бір көрінісі 

болар, дұрысы. «Бірің ді, қазақ, бірің дос, 

көрмесең істің бәрі бос» демеуші ме еді 

хакім Абай. Қазір қазақты қазақ жау тұта-

тын, дұшпан көретін заман емес. Ел болып, 

ес жиюдың, ауызбіршілік та нытып, абырой 

асырудың сәті. 

– Әмісе сол күнге жете берейік. 

Уақыт бөліп, ашық-жарқын берген 

сұхбаты ңыз ға рахмет айта отырып, 20 

жылдық мерейтойларыңызға шын 

жүректен ті лектес екенімізді жеткізгіміз 

келді.

– Бізге осы мүмкіндікті сыйлап отырған 

Сіздерге де Алланың разылығы болсын. 

Рахмет!


Сұхбаттасқан Д.ҚАСЕН

Исламбек САЛЖАНОВ, «Алтын Қыран» компаниялар тобы қадағалау кеңесінің төрағасы, Ұлттық 

Кәсіпкерлер Палатасы Ақтөбе өңірлік кеңесінің басшысы, «Парыз» сыйлығының иегері, меценат:

ДАТ!


Бизнес – тәуекелді, рухты, 

білімді қажет ететін сала

Көлік  компания ла ры-

ның мәліметінше, Қа зақ-

стан аумағына жүк әкелу 

үшін тауарлы-көліктік жүк-

құжат немесе халықаралық 

көлік жүкқұжаты талап еті-

леді. Бұл құжатта жүк, 

оның тиелген жері және 

жүк көлігі мен жүргізуші ту-

ралы мәліметтер көрсетіле-

ді. Осы құжат және мем-

лекеттік шекарадан өту 

талоны жүктің қай елден 

тасымалданғанын ай ғақ-

тайды. Қауіпті жүк деп өрт, 

жарылыс, сәулелену және 

инфекцияның таралуын 

туғызатын, сондай-ақ адам 

денсаулығына нұқсан кел-

тіретін тауарларды айтады.

Қазақстанға Ресейден жүк әкелу үшін қандай 

құжаттар қажет болады? Тауардың қай жақтан 

алынғанын қандай құжатпен дәлелдеймін? 

Қандай жүк қауіпті саналады?

Қанат БҮРКІТБАЕВ, Қарағанды қаласы

№223 (1134) 24

4

.1

12.

2.

20

2013

13 ж

ж

ыл

ыл, 

се

сейс

йсен


ен

бі

біwww.alashainasy.kz

il i f @ l

h i

k

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Кеден органы маманда ры-

ның мә лі метінше, Кеден одағы

аумағынан халықаралық пошта

ба

байл

йл

анан

ыс

ысым

ымен


ен ж

ж

өнөн

ел

еті

т

летін та-уа

уа

рлрл

ар

арғағ

к

кедед

ен

енқ

қ

ызыз м

ме

ет керлеріхалықаралық пошталық алмасу

орнынан рұқсат беруі керек. Сол

рұқсаттың негізінде пошталық

жөнелту Кеден одағына мүше 

елдер шекарасындағы өткізу 

пунктінде  рә сім деледі.  Қажет 

құжаттар:  тр

ран


ан

 з

 зитит

ті

тік 

к 

деде

кл

ка-

а-

рация, халықар

ар

алал

ы

ыққ

қ

ататы 

ы

нана

ст

сар

ар

 жүкқұжаты, тауар туралы мә-

лімет жа 

зылған басқа да құ-

жаттар.


Кеден одағынан тыс елдерге тауарды халықаралық 

пошта байланысының

ың к

к

өм

ө

егімен жөн

өнелту

у қ

қажет болған 

жағдайда бұған қ

қ

ан

ан

да

дай

й ор

ор

га

га

нн

нның

ың р

р

ұқ

ұқ

са

саты

тын

н ал

ал

у керек?

Шәмші СЕРІКОВ, Алматы қаласы

Кәсіпкер. Меценат.

т.

П

Пат

ат

рири

от

от. ОсОс

ы

ы үшүш

 

ұғым ды бір адамның ң бо

бо

йыйы

на

нанн та

та

бубу м

м

үмүм

кі

кінн

бе? Оны біріктіріп тұратын қандай күш? 

Міне, осы сұрақтардың жауабын  біз күні 

ке ше «Парыз» сыйлығына ие болған әйгілі 

меценат, «Алтын Қыран» компаниялар то-

бы қадағалау кеңесінің төрағасы, Ұлттық 

Кә

Кә

сс

іп

іпке

керл


рл

ер

ерП

Пал


ал

ат

атас

ас

ы ы

Ақ

Атөбе өңірлік ке-

ңе

ңесісіні

ні

ң ң 

ба

басш

сш

ысысы

ы

ИсИсла

ламбек Салжанов 

мыр заның аузынан естуді жөн көріп, әң-

гімеге тартқан едік. – Исламбек мырза, сыйлығыңыз 

құтты болсын! 

– Рахмет.– Біздің білуімізше, «Алтын Қыран» 

компаниялар тобы бұғ

ұғ

ан

ан д

дей

ей

ін

ін

д

д

е

е

бі

бі

ра

ра

з 

з 

сыйлықтарға ие б

бол

ол

ды

ды.

Сұ

Сұ

ра

ра

ғы

ғы

мы

мы

з 

з

кел гені,  «Парыз» сыйлығы Сіздерге не-

сімен маңызды?

– Дұрыс айтасыз, «Алтын Қыран» ком-

паниялар тобы  бұған дейін де қоғамдық 

ұйымдар тарапынан берілетін  біраз сый-

лы

лықт


қт

ар

арға

ға

ққ

ол

ол жжет

ет

кікі

зі

зіп

п

үлүл

герді. Оның сыр-

ты

ты

нднд

а

а әр

әр

түтү

рл

рлі

і 

ұйұй

ым

ымда

да

рдрдан өз жеке басыма 

берілген сыйлықтар да баршылық. «Тоғыз 

ұлым – бір төбе, Ертөстігім – бір төбе» де-

мек ші, әр сыйлықтың өз орны бар, әрине. 

Өзіңіз білесіз, «Парыз» – 2008 жылы Елба-

сы ның өзі тағайындаған сыйлық. Ол негі-

зінен әлеуметтік мәсел

елел


елер

ер

дді ш

ш

ешеш

уг

уге үл

үлес


ес

 

қос қан жеке кәсіпкее

рл

рлерерді

ді

ыы

нт

нтал

алан


анды

дыру


ру 

мақ сатында  тағайындалады. Президент 

та рапынан берілетін сыйлық болғандық-

тан, біз мұны мемлекеттің жеке кәсіпкерге 

көр сеткен қолдауы деп білеміз. Бизнестің 

әл еуметтік жауапкершілігін арттыру мақса-

ты

тынд


нд

а

амұ

мұ

ндд

ай

айс

с

ыйый

лы

лықт

қт

ара

дың маңызы зор 

де

де

пп

ес

есеп

епте


тейм

ймін


ін.

– Сыйлық алған жақсы-ақ, ал өзде-

ріңіз компания тарапынан ұйымдас тыр-

ған әлеуметтік, я қоғамдық қандай да бір 

марапат-сыйлықтар бар ма? Мұны сұрап 

жатқаным, ана бір жылда

д

ры  бір топ 

меценат руханият ссал

алас

ас

ы

ы ны

ны

ң 

ң 

өк

өк

іл

л

де

де-

-

ріне арнап тәуелсіз «Т

«Тар

арла

лан»

н» с

с

ый

ыйлы

лы

ғы

ғын 

н

тағайындаған  болатын. Қа 

зір жоқ 

болғанымен, ол өзі біраз уақыт дәстүрлі 

түрде  беріліп, көпшілік тара пы нан  оң 

бағасын да алып үлгерген еді...

– Қазақта бір жақсы мақал бар ғой: 

«а

«а

сысы

ң

ң баба

рд

рда

а ел


ел

т

танан

ы

ыбе

б

ріп жүріп, атың ба

ба

р рда

да ж


жер

ер

ттан

аны


ы же

же

ліліп 

п ж


жүріп» дейтін. Әри-

не, қолда барда бергенге не жетсін?! Біз өз 

тарапымыздан арнайы сыйлық бермегені-

мі збен, компания жанындағы қайырымды-

лық қоры арқылы әртүрлі әлеуметтік қа-

жет тіліктер мен маңыз

з

ы

ы баа

р ұлттық дең

ең-

гейдегі жобаларға  жыжы

лы

лына

на

22

-3

-3 ммил

илли


лион

он

 доллар қаржы бөлеміз

і . Бұ


Б л 

бі

біздіңі

деңге-


йіміздегі компания үшін аз ақша емес деп 

ойлаймын. Рас, егер бізге компаниямыздың 

атын  шы ға ру қажет болса, біз осы қаржыға 

өзіңіз ай тып  отырғандай үлкен сыйлық та 

та

т

ғайын дауыуымы

м

зға  болар еді. Бірақ бұл б

бізд


здің

ің

кко

он

цеце

пц

пция

ия

мымы

зғ

зғаа 

сай келмейді. Біз 

ең әуе

і

лі қайй

ырымдылық қорымыз. Қайы-

рымдылық ешуақытта ат шығаруды көзде-

ме се керек. Оның демеушіліктен айырма-

шы лығы да сол – қайтарым, я болмаса бір 

пайда түсіруді көздемейді. – Ұлттық жоба  де

е

п

п ай

й

тқ

қ

ан жақ

қсы

ы

-

-

ақ, әрине. Бірақ аты

ы

н 

н ай

айты

тып,

п, т

түс

үсін

ін

т

түс

үс-

-

теп, міне мынадай жоба

б лар деп со лар-

дың бір-екеуін айтып беріңізші онда.

–Сіз байқадыңыз ба, жоқ байқамады-

ңыз ба, жақын арада Wikibilim қоры «Ал-

тын Қыран» қорының қолдауымен қазақ 

әд

әд

ебеб

и

итіліні

ні

ңң те

теле


ле

фо

фонд

дарға арналған қо-

сы

сымш


мш

ас

асынын

д

дайай

ын

ындада

п

пшы

шы

ғарды. Мемлекет-тің қолдауы мен он бес том болып жасалған 

әдеби сөз діктің көп елдерде жоқ екенін, 

әрине, біреу білсе, біреу білмес. Қазақ ті-

лінде сауатты сөй леп, сауатты жазу үшін 

қол данысқа еніп жатқан бұл да бір ұтымды 

технология, ме ніңше.Жалпы, ғаламтор да-

ғы қазақ тіліндегі конте

е

нтнт

ті

тім

мүм


үм

кі

кінднд

ігін


ін

ше

ше 

ба йыту  мақсатында ж

ж

ұм

ұмысыс іст

ст

епеп

ж

жататқа

қа

нн

Рауан Кенжехан бауы рым ның  іскерлігіне, 

ел жандылығына  риза бо лып отырамын. Біз 

Wikibilim қорымен біраз жобаларды жүзе ге 

асырдық. Бәрін былай қойғанда, бір ғана 

электронды кітапхана жобасы неге 

тұ

тұ

рара

ды

ды?!

?! Сон


он

да

дай-й ақ

ақ

бб

иы

иыл біз қазақтың қа-ді

дір 


р

ме

менднді

і

қақала

ла

мгмг

ер

еріі

Әб

Әбді

ді

жәміл Нұрпейісов ағамыздың «Қан мен тер» және «Соңғы па -

рыз» романдарын ағылшын тіліне аудар-

тып, Нью-Йорк пен Вашингтон қала ла рын-

р

рр

у

рда тұсаукесер жасадық. Сөйтіп, қа зақ ро-

ма нының  аудито рия сын кеңейттік, қазақ 

жазушысының, әрі-бер

ерід


іден

ен

ссоң

оң

тт

ұт

ұтас

ас

ққаз

аз

ақақ 

әд

әдеб

еб

иеи

тінің сырт елдерге таныл

луы

уына


на

ө

өз 

з 

үлүлес

есім


ім

ізді қостық. Айта кетерліггі,

і, б

бұл


ұл б

б

асас

--

тама тоқтап қалған жоқ. Әбеңнің кітап та ры қазір бірқатар Еуропа тілдеріне ауда рылып 

жатыр. Алла қаласа, мүмкіндік бо лып  жат-

са, жоспарда тағы біраз ағалары мыз дың 

кітаптары тұр. Оны енді уақыт көр сетер. – Өз

Өзің

і

із

із

к

к

іт

іт

ап

ап о

о

қи

қисы

сы

з 

з ба

ба

?

?Әр

Әрин


ине.

е. Қ


Қ

ол

олым

ым қ


қал

алт 


т 

ет

етке

ке

нднд

е 

е м

міндетті 

түрде оқимын. 

– Қандай кітаптар сонда?

– Мен көбінесе бизнес, экономика 

тақы рыптарына арналған кітаптарды 

оқимын. Ол енді күнделікті қажеттілік. Бұ-

лар дан тыс, тарихи тақырыптарға жазыл-

ға

ған

н

шышы

ғарма лар ды жақсы көрем

м

.. Му


Му

ра

рад 

д 

АдАд

жи

жидід

ң бар лық  кітаптарын оқы

ып

п шы


шықт

қтым


ым..

Өзіңді-өзің тануға көмектесетін ғажап шы-

ғармалар. Уа қыт жете бермейді, өкініштісі. 

Газет-журнал, оны-мұны көбінесе ұшақта 

оқу ға тура ке леді. Айтқандай, Сейдахмет 

Құт тықадамның  осыдан  біраз жыл бұрын 

жарық 

қ 

көкөрг

рг

енен

«

«Сл

Слу


у

же

женини

е 

ена

на

цици

и»

иатты кі-

табы


ы

д

да

а қа


қатт

тты


ы әс

әс

ерер қ

қал


алды

ды

рдрды.

ы.

 
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал