Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет10/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Өмірұзақ БАУЫРЖАН

Ас

с

та

тана

а

 – А

А

қт

қт

ау

ау – А

А

ст

ст

ан

ан

а

а

Т

ҮЙ

ТК

ІІЛ

Л

СТРАТЕГИЯКелесі жылы зейнетақы 9 пайызға өседі деген ақпаратты естідім. Мұны қалай есептеуге 

болады, сонда жалпы зейнетақы көлемі қанша болады?

Қыдырғали, Қарағанды облысы

Базалық төлем ең төменгі күнкөріс деңгейінің 

жаңа өлшеміне сәйкес

ес арт


р

ады. Егер  ағ

а

ымдағы 


жылы базалық зейне

не

татақы

қы 9


933

33

00 те

те

ңңге

е бо


бо

лс

лса,

а, е


енд

нд

ігіг

іі

жылдың 1 қаңтарынаан ба

б

стс

а

ап ол ең төмені

гі күн-


көріс деңгейінің 0,5 көлеміне тең келеді, яғни 

9983 теңгеге.

Ал тоғыз пайыздық өсім индексі мемлекеттік 

қамсыздандырудағы зейнетақыға тікелей қатысты. 

Мәселен,, о

орт


рт

ақ

қ  зейнетақы көлемінен – 45 000 те

те

ңгңг

ед

еденен 9

9

33330 

0 (б


аз

азалал

ық

ыты) теңгені алып тастасақ,

қ,

 онда 35 670 теңге, яғни мемлекеттік қамсыз-

дандырудағы зейнетақы сомасы шығады. Енді осы 

соманы 1,09 (9%) көбейтеміз, теңдеу нәтижесі 

– 38 880 теңге. Оған (жаңа мемлекеттік қамсыз-

дандыру зейнетақы көле

леміне


н

) 9983-ті (ж

( аңа 

базалықты) қосамыз, деде

ме

мек,к,

1

1қ

қ

аңаң

та

тардрд

ан

анб

бас


ас

та

тапп

осыған дейін 45 мың те

е

ңге 


е көле

е

міі

нде зе


е

й

йнетақа

ы

алып жүргендер енді 48 863 теңге алатын болады. Осындай есеп тізбегі бойынша әр зейнеткер өзінің 

зейнетақы көлемін айқындап алуына болады. 

Сондай-ақ ең төменгі есеп көрсеткішінің – 

18

1852

5

теңңге бол

ол

ып артр

уы

у на байланысты келесі жы

жы

лдлдан

ан б


бас

аста


тап 

п ел


ел

ім

іміз

ізде


де

гі

гіж

жоғарғы табыс 72 228 

теңгені (39 АЕК-ті), жаңадан тағайындалған ең 

жоғарғы зейнетақы көлемі 54 171 теңгені (39 

АЕК-тің 75%) құрамақшы. 

Қазіргі таңда адамзаттың 4 пайызына 

күйзеліс диагнозы қойылған. Күйзелістен 

жалпы ғаламшардың 7 пайызы зардап 

шегетін көрінеді. Бұл зерттеулерді Квинслед-

тегі австриялық универ

ер

си

итеттің зертттеу

е

-шілері жария етіпті. О

О

лалард

рд

ыңың з

з

ерер

тт

ттеуе

ле

лері

ріне


не

 

үңілсек, Қазақстандаағы

ғы

кк

үй

үйзезе

лі

ліск

ск

ее

ұ

ұшыр

ырау


ау

-

шылардың деңгейі АҚШ-пен пара-пар келіпті. Ол – 4,5 пайыз.

ӘЛЕМ НЕ ДЕЙДІ?

ДСҰ-ның 


ң

деректеріне жүгінсек, жыл 

са

сайы


йын

н 15


15ми

милл


ллио

ион 


н 

ад

адам

а

 күйзелістен еңбек қа

қабі


біле

летт


ттіл

іл

ігг

ін

іненен а

а

йыйыры

рыла


лады. АҚШ-тың эко-

номикасына күйзелістің салдарынан келетін 

зиян 50 млрд.доллардан астам көрінеді. Бұл 

босқа кеткен 290 күн екен. Онымен қоймай, 

2020 жылы күйзеліс ауру 

лардың 


«көшбасшысына» айналады деген дерек те 

бар. Күйзеліс жұқпалы жү

ү

рек-қан тамырлары ауруларын қуып жетед

еді


і

ек

екен

н.

.Бү

Бү

гігі

нн

ннің

ң

өө

зі

зінд

нд

е е 

әйелдер қауымы жиі

иі ұұ

шы

шырара

йт

йтынын е

е

ңң 

кө

көп п

тараған дертке айналып үлгеріпті. 

Американың психиатрия қауым дасты-

ғының мәліметінше, АҚШ-та күйзеліске 15 

млн адам шалдығады. Ал басқа зерттеулер 

бұл көрсеткіштен әлдеқайда артықтығын 

ай

ай

ғаға

қт

қтап

ап

тыты

.. Ол


Ол

к

көр

өр

сес

ткіштер  әйелдер 

ар

ар

асас

ын

ында

да –


– 2

2

66

па

пайы

йыз.


з. Е

Е

рр адамдар арасында 

12 пайыз дейді. АҚШ-та тіпті еңбекке 

жарам сыздығы  туралы парақ  беретін 

дерттер  арасында екінші орынға шықса, 

Швецияда бірінші орынды алады. Сонымен 

қатар АҚШ-тың тағы бір зерттеуі адамның 

өзге дерттерге қараған

ан

дда

к

күйүй

зе

зелі

лі

стст

ен

ен ккөз

өз 


Расында, бастапқы Тәуелсіздік алып, ұзақ 

жылдар бойғы қалыптасқан саяси фор ма-

ция дан  мүлде жат басқасына аяқ басуымыз-

да

д  біздің  есс жиып, бойымызды тіктеуге

б

біршршам

ама


а

уа

уақықы

т 

т қа

қа

жеже

т 

т  болды. Сондықтан Қа

Қ

зақ елі алдымен тек шикі зат ты игеруге басымдық беріп, одан түскен табысқа кере-

гімізді шетелден алдыртамыз деп ойлады. 

Алайда араға уақыт сала нарық заманында 

бәсекеге қабілеттілер ғана топты жарып, 

алға суырылып  шыға тын дығына  көзіміз 

жете түсті. Сөйтіп, шикіза

за

ттың


ы

 мол табыссын

ы  

осы амбициялық мм

ақ

ақса

са

тттты

ы ор


орын

ын

дадауғ

уға


а 

бағыт тау туралы елд

дік

ік ш


шеш

еш

імім ш

ш

ығығ

а

арыл

ыл

дыды. 

Ең алдымен әлемдегі бәсекеге қабілетті 

мықты дамыған 50 елдің, ал бүгіндері оның 

отыздығы  қата ры нан  көріну туралы алды-

мызға міндет қойдық. Осы міндетті орын-

да

дудың  барлық  бағдарламалық тетіктері 

Ел

Елбабасы

сымы


мызд

здың


ың ж

ж

ылыл сайынғы халқына 

Жо

Жолдлдау

ау

ынын

ан

ан ккөр

өр

інін

іс

іс тт

ау

ауып отырды. Соның 

бастысы – екі кезеңді қамтитын Үдемелі 

индустриалдық-инно вациялық даму 

мемлекеттік  бағдарламасы. 2010-2014

жылдарғы Индустрияландыру карта 

сына 


құрылысы барысында 220 мың адамды, ал 

пайдалануға  берілген

ен

не

нен  

ке

кейійі

н

н18

18

00 мы

мы

ңң 

адамды жұмыспен қа

қа

мт

мтит

ит

ынын, 

со

сома

ма

сысы

1

11

1,2


2

трлн теңгені құрайтын 779 жоба енген екен. 

Индустрия және жаңа тех 

нологиялар 

министрлігінің мәлі ме тін ше, өткен үш жыл 

барысында 57 мың тұрақ ты  жұмыс орнын 

қалыптастырған, жалпы сомасы 2,1 трлн 

те

теңгңг

ен

енің

ң

55

37

37ж

ж

аңаң

а 

а өн

өнеркәсіп орны іске

қо

қо

сысылы

лы

птпт

ы.

ы.Б

Бүг


үг

ін

інгі

гі

тт

аң

аңда

да аталған кәсіп орын-

дардан 142 түрлі өнім өндіріледі. Қысқа 

мерзім ішінде бұл –ауыз толтырып айтар-

лықтай көрсеткіш. Әрине, біз инновациялық 

жобаларға сүйе нетін өнеркәсіптерді құруда 

оған үлкен дайындықпен келдік.

КСРО-дан бай ғылым

ым

и

и қоқо

рд

рды

ы

мұмұ

ра

рае

е

тктк

ен

ен 

отандық ғалымдар тың

ың ө

өне


нерт

ртаб


абыс

ыс

тата

н 

кеке

нд

нде е

болмады. Алайда үздік ғылыми ізденістер 

бар  болғанымен, оны сынау жағы ақсап 

жұмуы көбейіп келе жатқандығын айтады. 

Өз-өзіне қол салатындардың 45-60 пайызы 

осы кү


кү

йззел


е

істің шеңгел

ел

іне түскендер. Го

Го

лллл

ан

анди

диял


ялық

ық ғ


ғал

алым


ымда

дар


р жа

жа

ллпы күйзе-

ліспен ауыратын адамдар өз өмірін 4-6 

жылға қысқартатынын дәлелдеген. Олар 

санаулы адамға емес, бақандай 2,4 мың 

адамға эксперимент жүргізген.Соның нәти-

жесі жоғарыдағы пікірді дәлелдеп беріпті. ҚА

ҚА

ЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ 3

30

0 ПА

ПА

ЙЫ

ЙЫЗЫ

ЗЫ

 

ДЕПРЕССИЯҒА ШАЛДЫҚ

ЫҚ

ҚА

ҚАН

Н

Біздің елде де бұл дерттің белең алғаны 

аян болып отыр. Айталық, еліміздегі емха-

наларда жүргізілген  емхана эпи демио-

логиялық зерттеулер 1650 адамның 

арасын


ында

да

 626-да күйзелістік ауытқулар бар ек

кен


енін

ін а


а

ны

нықт

қт

ағағ

ан

ан.  ОлОл –

– 3


3

7,

7,9

9 па


пайыз. Оның 

жа

артртыс

ыс

ынынан

ан

аа

ст

стамам

ы

ыау

ауыл


ылды

дық


қ жерлерде 

тұрады. Тек оның 13 пайызы ғана жүйке 

ауруларына тиесілі болған. Жалпы 

зерттеулер күйзеліске ұшырағандардың 50 

пайызы дәрігерге мүлде қаралмайтынын, ал 

қалған 25-30 пайызы психиатр қабыл-

дауында болатындығын көрсеткен.

Ға

Ғламторда жарияланған

н м


м

әл

әлім

імет


ет

те

тер

р

қақазі

зі

рр  40 жастан асқандарды

ы

ңң  10

10 п


пай

айыз


ызы

ы

депрессияға түседі деседі. Сонда оның үштен екісі жолы жіңішке қауым. Сонымен 

қатар 65 жастан асқандар арасында басым 

екені  де мәлім болған. Ал қазақ стан-

дықтардың 30 пайызының жан дүниесі 

жабы

бы

рқрқап

ап

, жажа

бы

бығығ п

п

жүжү

ре

реді

ді

..

Он

Оның

ы  себептері 

әр

р

аалу

луан


ан

д

дей

ейді


ді п

п

сисихо

холо


логт

гтер


ер

. Мәселен, 

жақын 

дарын жоғалту, апатқа ұшырау немесе қызметтік ауыс-түйістегі сәтсіздіктер, 

адамдар арасындағы қатынастан туын-

дайтын кикілжіңдер сияқты ұзыннан-ұзақ 

жалғаса береді. Осының бәрі-бәрі бүгінгі 

кү

күйз


з

елістің түрткісі.

жатты.  Ал  сынамалық  жұ мыс  тарды  ынта-

ланд


д

ырсақ, оны өндіріске енггіз

ізу не

н

месе ко

комм


мм

ерцияландыру жағы қиын

ын

ды

дық

қ ту


ту

ғы

ғызд

зд

ы.ы

 

МіМіне, осы мәселелер бір-бі

бірлеп қолға 

алынып, белгілі бір деңгейде уақыт өте келе 

шешімін тауып жатты.

Елімізде 2006 жылы ғылыми қызметті 

және тәжірибелік-конструкторлық  жұмыс-

тар ды

ды д


д

ам

аыту 

у мақсат


ат

ында Ғылым қоры 

құры

рылд


лды,

ы,

оол

л 20


20

08

08 жж

ыл

ылдада

н 

н ба

ба

стстап

ап

 «Пара сат» ұлттық ғылыми-технологиялық хол 

дингі 


құрамына енді. Аталған холдингтің басты 

мақсаты экономиканың әр секто рына озық 

технологияларды енгізу үшін серпінді ғылы-

ми және инновациялық жобаларды жүзе ге 

асыру болып табылады. Оған 12 компания 

енеді, оның тоғызы ғы лы ми зе

зертте

т

умен, на

нано


н

  те х но ло гия лармен 

ай

ай

нана

лы

лыса

са

дыды

ХоХолд

лдинг  компа ния ларында  23

3

38

38 ққыз

ызме


ме

тк

ткер

ер, 


24 академик, 114 ғылым докторы, 238 

кандидат еңбек етеді.

Жалпылай алғанда, 2010 жылдың 

статистикасы бойынша елімізде 424 ғылы ми 

ұйым тіркеліпті, оның 133-і ғылыми-зерттеу 

ин

нст

ст

ититут

уты,


ы, 2

2

6-6-сы

сы к


к

он

онст

ст

рурукт

ктор


ор

лы

лық жобалау жә

әне


не

т

техех

но

нолологи

гиял


ялық

ық

оо

рт

ртал

алығ


ығ

ы

ы,1

121-і жоға-

ры оқу орындары, 11-і өнді рістік кәсіп орын-

дар  болып табылады. Ал еліміз бойынша 

бүгінгі таңда 1341 ғылым докторы, 59 PJ 

докторы, 3012 ғылым кандидаты бар екен. 

Ғылыми жаңалықты сөз еткенде, 

«П

«Парар

асат» холдингіне енетін бі

бір

р ко


комп

мпан


ан

ия

ия 

не

негігі

з

зінде мысал келтіре кетейік,к

ө

өйт

йтке


кені

ні

ббар

ар

--лығын тізбелеп айту мүмкін емес. Мысалы, 

Елбасымыз 2015 жылға дейін еліміз 

де 

алтын өндірісі көлемін екі есеге арттыру туралы отандық ғалымдарға тапсыр 

ма 


берген. Аталған холдинг құра мындағы  «Жер 

тура


ралы

лы

ғғыл

ылым


ым

да

дар,

р, м


м

ет

еталал

 л

 лур

ур

гиг

я

яжәне  кен 

ба

айыйыту

ту

оо

рт

рталалығ

ығы»


ы» А

А

ҚҚ

бұ

бұл

л

тата

п

псырманың орындалуын өз міндеті деп санайды. 

Олардың алған бағыты – алтын өндіру 

кезінде кеніштің 30-40 пайызы зая кетеді, 

міне, осы шығынды кем дегенде 10 пайызға 

қысқарту. Осыған байланысты алтын өндірі-

сі

сін идентификациялау бағ

ағд


дар

ар

 л л

ам

амас

ас

ыы

қа

қабы

бы

л данып, оған тың жаңаа

л

лықықта

тары


ры б

бар


ар

 

отандық ғалымдардың 35 жобасы нысанаға алынған. Онда геология, тау-кен ісі, метал-

Ба

Ба

қы

қытг

тгүл

үл

Т

Т

Ұ

ҰРЫСБЕК, психолог:

–Адамның күйзеліске шалдығып-

шалдықпауы өз қолында. Қандай да бір 

оқиғаларға бола күйгелектеніп, өзін де, 

өзгенің де жанын жегідей жеудің ақыры 

осындай депрессияға ұрындырады. 

Күйзелісске

ке

о

отб

тб

ас

ас

ы,

ы,

ж

жұм

ұмыс

ыс

ж

ж

ән

ән

е 

е 

ко

ко

ға

ға

м-

м

дағы ж

жағ

ағым

ым

сы

сызд

зд

ық

ықта

та

р

р  әс

әсер

ер е

е

те

теді

д . 

Күйзелісті дер кезінде аңғарып, оны 

болдырмау керек. Ол үшін ең қолайлы 

қарапайым әдістер бар. Мысалы үшін, 

адам  бұрын  болған жағымсыз оқиға-

ларды және болуы мүмкін жағымсыз 

оқиғалар туралы ойламауы керек. Тек 

қа

қа

на

на

б

бүг

үгін

інгі күнге үлкен мән беріп, зе

е

йі

йін 

ко

коюы

юы

қ

қаж

ажет. Өзінің ортасына бейімд

мд

ел

елуі

уі

 

де депрессияның алдын алады. Сонымен 

лу

лургрг

ия секілді салалардың жаңа тәсілде

дері

р

 ме

мен


н

те

техн

хнол


оло

огиясы кеңінен қамтылы

ы

пт

пты.ы

 

ММіне, 

бі

бір саланың бір бағыты бойынша тапсырманы орындауда отандық ғалымдар 

тектен-текке қарап отырмағанын аңғаруға 

болады. Тіпті қазір бізге ғылыми кадрлар 

жетіспей жатыр. 

Сондай-ақ 

қ 20


2

08

08 жылы сегіз ай

ай

мақтық тех-н опарк  аш

ш

ылылды

ды. 


Он

Онда


да ж

жер


ер

гі

гіл

лікт


кті 

і 

ғаға

лы

лым

м-

дардың ғылым

и 

іізденііі

сі үшін 


б

бар лық  жағдай 

жасалды. Қазақстандық тех но логиялардың 

тарнсферт желісі де қалыптастырылды. 

Мәселен,  қазақ-корей технологиялық орта-

лықтары  ынты мақ тас ты ғы  аясында  үш бірік-

кен өзара инно ва циялық жоба қолға алынған: 

бірі


р ншісі – Қазақстанның иннова 

циялық 


са

сала


ла

сы

сынднда

а 

бібі

рқатар R&D зертха налары

ы

м

мен

ен

 ғы

ғылы


лыми

ми-зер

ерт


ттеу институттарын ашу, он

ным


ымен

ен 


«Зер де» ұлттық ақпараттық технологиялық 

қоры мен корейдің элек 

троника және 

телекоммуникация зерт 

теу институты 

шұғылданды; екіншісі – баламалы энергия 

көздерін дамыту, оны Қазақстанның индус-

трияны дам

мыт

ыт

уу 

ин

инстст

ит

итут

ут

ыы жә

және


не к

к

орор

ей

ей д

 дің 


энергетикалы

лық


қ

зе

зертртте

те

улул

ер

ер ии

нс

нст т

ит

итут

ут

ыы

қо

қоллға 

алған, үшіншісі – тін жасу ша ларын  пайдалану 

арқылы ісіктің жасу 

ша 


лық тера 

пиясы 


жобасына ҚР Ұлттық био тех нология  орталығы 

мен корейдің биоло гиялық  ғылым  және 

биотех но логиялық институты түрен салған. Ал 

қа

қазазақ-

қ-

фрфр

ан

ацу

ц

з трансферт орта лығы ба

ба

сс-

та

тапқ

пқыд


ыда

а

күкүн

н батареясын өндіруші  жо

о

ба

бағғаа

жұмыл дырылған  болатын.  Бүгінгі таңда екі 

тарап ғарыш, атом және сирек кездесетін

металдар өндірісінің иннова циялық жоба ла-

рына ден қойған. Қазір қаржы бөлініп 

қойғандықтан, мұнда FreKaREL біріккен

зертханасынд

нда


а ке

ке

нн

жә

және

не к


к

ен

еніш

іш қ


қ

ал

алды

ды

қ-тарының хи

и

мимиял

ялық


ық

қ

құр

ұр

амамын

ын а


а

ны

ныққ 

та

тауш

уш

ыы 

жә

жән

не 


сирек кездесетін материалдарды алу 

технологиясын жасап шығу бойынша 

жұмыстар жүргізіліп жатыр. Демек, инно ва-

циялық жетістіктер  бойынша халық ара лық 

деңгейде тәжірибе алмасу, бірігіп ғылыми 

жұ

жұмы

мы

сқсқ

а 

а ба

ба

сс

қою  бағытында да Қазақ

қ

ст

станан

 

қақалы

лы

с с 

қа

қалы

лы

пп

ж

жатқан жоқ. Сол секілді біз 202020

20

 жылдарға белгіленген ТМД елдерімен 

инновациялық  ынты мақ тастық  жөніндегі бі

бірг

рге

е 

өз

өз

ін

іне,

е

ө

өзі

з

нің қазіргі жалпы 

жағдайына қанағаттана білуі тиіс. Сонда 

келеңсіз ойлар кимелеп, көңілді 

жабықтырмайды.

 Сондай-ақ күйзеліс жүйкені айтпағанда, 

көптеген ағза ауруларының пайда болуының 

негізгі себебі дейді м

м

ам

аманан

да

дар.

р.

ҰҰ

за

зақ қ 

уа

уақықыт 

т 

күйзелісте болғаннанан тт

ам

амырырла

лар


р жи

жи

ырырыл

ылып


ып, 

,

тамырлардың қатаюына әкеп соғады екен. Соның әсерінен адам ағзасының ең негізгі 

мүшелері: ми, жұлын, жүрек, бүйректегі қан 

айна лымының жетіспеушілігі орын алады 

деседі. Қазір ауру-сырқаулы отан 

дас-

тарымыз жиілеп кетсе, онда күйзелістің де ық

ық

папалы

л

жж

оқ

оқе

е

меме

с.

с Осындайда дамыған ел

елде


де

рд

рдегегід

ід

ейей

д

дам

амыл


ыл

т

таппайтын психологтер 

қажет-ақ.

мемлекетар

аралық бағ дар ламаға  қатысамыз. 

Бұ

Бұл


л

ба

бағдғдар

ар

лала

ма

манының 

ң 

баб

сты мақсаты – ұлттық 

инновациялар жүй

й

есіні  біріктіруші мемле кет-

аралық инно вациялық кеңістікті құру болып 

табылады. Міне, эконо микамызды әрта рап-

тандыруда инновацияға басымдық беруде 

осындай іргелі институттар мен тетіктер құру да 

біз дің еліміз Ғаламды

ық 

қ  ин


н

но

н вация реййти

т н-


гісінде жыл өткен са

а

йыйы

н 

н өзөз

к

көр

өр

сесе

тк

ткішішін

ін ж


ж

ақ

ақ--

сартып келеді. Аталған халықаралық көр-

сеткіште Орталық және Оңтүстік Азия өңірі 

бойынша Қазақстан екінші орынды қамтыған. 

Ал Ресей Шығыс Еуропаға жатқы зылып, оған 

басқа аймақ бойынша баға беріліпті. Әйтпесе 

өңір бойынша біз солтүстік көрші мізбен иық 

теңестіруге әлі жете қойға нымыз  жоқ.  Ол 

за

за

ңдңд

ы 

ы дада

.

.Се

Се

бебе

бі

бі,

,

мәмә

се

селен, Қазақстан ғылы ми 

із

зде

ден


 н

іс

іст терерге

ге ж


ж

ыл

ылынын

а

а 2525

9 млн доллар жұмсаса, 

Ресей 33 млрд 368 млн доллар бағыт тайды.

Сусап отырған ғылым сала сын да қаржы үлкен 

рөл атқаратыны белгілі. 

Еліміздің «жасыл» экономикаға өтуі, 

ЕХРО–2017 халықаралық көрмесін өткізуге 

байланысты дайынды

дық 

қ 

шаша

ра

рала

ла

рыры

,  ин


инду

дус-


с-

трияландырудың к

кез

езек


ек

ті

тіж

ж

аңаңа

а

тото

лқ

лқынын

ы

ы –осы сапалы өзгерістердің бар лығы  көзге 

ілінбей қалуы мүмкін емес. Осы жағынан 

алғанда, таяу болашақта инновациялық 

даму жағынан еліміздің рейтингісі жақсара 

түсетіндігі айқын. Қалай дегенмен де 

ин

ин

нонова

в

цициял

ялық


ық

д

дам

ам

у бағы тында қазақ 

ғы

ғылы

лы

мымы

на

на ббөл

өлін


інет

етін


ін қаржыны жыл өткен 

сайын ұлғайту, ғалым дар құрамын жасарту, 

техникалық кадр ларды даярлау ісін жетіл-

діру, өнертабысты коммерцияландыру 

тетіктерін көбейту және т.б мәселелер әлі де 

өзектілік танытып отыр. Сондықтан мәселе 

шешімінде осы атал

л

ғғанан

ж

жай

ай

тттт

ар

арн

наз


з

ар

ардадан 

н 

тыс қалмағаны жөн.н.

Ұлы Абай атамыз: «Тегінде адам бала сы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мі нез 

деген нәрселермен озады. Одан бас қа 

нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де – 

ақымақшы лық» деп айтқанындай, егер 

бі

бізд

зд

іңң

м

мемем

ле

леке

ке

тіті

мі

міз на

н

қ осы көрсеткіштер бо

бойы


йынш

нша


а

оз

озып

ып

жжат

атс


са, онда кемелденген 

мемлекет құра алдық деп мақтана аламыз.Қазір біз осы жолдың сүрлеуінде келеміз.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал