Жүгіртпе жол ӘзірбайжанғА 50 электровоз экспортталадыжүктеу 0.75 Mb.

бет8/8
Дата09.09.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЖҰМЫС  ЖҮЙЕЛІ

АТҚАРЫЛУДА

Тарбағатай  аудандық  №2  пробация  қызметінде  жұмыс

еш ақсаған емес. Қылмысқа қарсы бірлесе күресу әрбір қазақ-

стандық  азаматтың  абыройлы  борышы  екені  даусыз.  Бұл

орайда  бас  бостандығынан  айырумен  байланысты  емес  сот-

талғандар  тарапынан  жасалатын  құқық  бұзушылықтың  және

қылмыстың  қайталанылуының  алдын-алу  мақсатында  Тар-

бағатай  аудандық  №2  Пробация  қызметінде  бірқатар  жұмыс

нәтижелі  атқарылып  келеді.  Атап  айтатын  болсақ,  2016  жыл-

дың    ақпан  айының  29-нан  наурыз  айының  7-сі  аралығында

өткізіліп  жатқан  "ПРОБАЦИЯ"  атты    республикалық  профи-

лактикалық  іс-шара  кезінде  біздің  инспекция  аудандық    Ішкі

істер  бөлімі  қызметкерлерімен  бірлесе  отырып,  біраз  шару-

алар  атқарды.  Қоғамнан  оқшаулаумен  байланысты    емес

есепте  тұрған  азаматтармен  тұрғылықты  жері  бойынша

тексеру  және  түсінік  жұмыстары  жүргізілу  үстінде.  Ешқан-

дай  ескертулер  болған  жоқ.  Қоғаммен  оқшаулаумен  байла-

нысты  емес  сотталғандардың  түзелу  жолына  түскені  көңіл

қуантады.  Алдағы  уақытта  да  қайталама  қылмысқа  жол

берілмейді  деген  сенімдемін.  Қылмысты  болдырмау,  алдын

алу,  жолын  кесу  -  біздің  басты  мақсатымыз.

  А.ШӘБЕН,

  ШҚО  бойынша  ҚАЖД

  Тарбағатай  ауданының  №2  ПҚ    инспекторы

әділет  лейтенанты

1 наурыз - Алғыс айту күні

Ежелден  қазақ  халқы  -  әдет-

ғұрып,  салт-дәстүрге  ұстамды

халық.  Өйткені,  кәрі  әке-ше-

шемізді  күтіп,  сыйлауға  балала-

ры  біз  міндеттіміз.

16  ақпан  күні  кешкі  асымыз-

ды  ішіп,  жатып  қалғанда  кәрі

анамыз  Айтбану  Қайырованың

ыңқылдап  ауырып  жатқаны  жа-

нымызға  батып,  қасына  келіп

қан  қысымын  өлшесем  -  180-

200-ге  жетіп,  түрі  бұзы лып

ауырып   жатыр  екен.  Дереу

"Жедел  жәрдем "  шақыруға

тура  келді.

Біраз  уақыт  өтпей-ақ,  дәрігері

Мирчева  Снежена  Петровна,

қасында фельдшер Ботагөз Қуан-

дыққызы,  студент-стажер  Айдар

Ашкеновтер  үйге  келіп,  80  жас-

тағы  анамызды  қарап,  қан  қысы-

мының  жоғарылауын  тоқтататын

дәрі-дәрмек беріп 1-2 сағаттай ем

жасады.  Анамызды  бір  ажалдан

алып қалғандай  болды.

Анамыз  Қайы рова  Айтба-

ну  Құсайынқызы  -  алты  бала

өс ірген  көп  балалы   ана,

"Күм іс  алқа"   иегері,  жоғары

дәрежелі  білімі  бар  п едагог.

Бұ ры нғы   Шар,  Жаңас ем ей

аудандарының  Қарасу,  Шақа-

ман  орта  мектептерінің  жоға-

ры  сынып  оқушыларына  орыс

тілі пәнінен білім берген "Еңбек

ардагері".  Республикалық,  об-

лы с ты қ, 

ауданды қ 

оқу


бөлім дері  аты нан  берілген

бірнеше  Мақтау  грамоталары

бар,  40  жы лдай  балаларды

тәрбиелеп , 

білім  

берген


ұс таз-п едагог.

Ардақты  анамызды  бір

ажалдан  алып  қалғандай  болғ-

ан,  жылдам  көмек  берген  "Же-

дел  жәрдем"  қызметкерлеріне

айтар  алғысымыз  шексіз!Бал ал ары

  Назым-Ерлан

Оқырманы    көп,  халықтың

жүрегінен  орын  тепкен  Мұқа-

ғали  Мақатаевтың  өмірі  мен

шығармашылығына  арналған

поэзия  кеші  №3  жалпы  орта

білім  беретін  мектеп-кешені-

нде  5-8  сынып  оқушылары

арасында    өтті.  Поэзия әлем-

інде   ғұмыры  жырға айналған

Мұқағали  Мақатаевтың  туға-

нына  85  жыл  толуына  орай,

қазақтың  біртуар  тұлғасының

құдіретін  танытуға   оқушылар

аса  жауапкершілік  таныта

қатысты.  30-ға  тарта  оқушы

өлең-жырларын  мәнерлеп

жатқа  оқып,  поэмадан  үзінді

қойып,  әндерін  шырқап,  күй

тартып,  би  биледі.

Қазақ  жырының  құдіретін

танытуға,    оқушыларды  по-

э зия  нәрім ен  с усы ндату

үшін,  ақын  өлеңдеріне  деген

сү йісп еншіліктерін  оя туда

қазақ  тілі  м ен  әдебиеті

п әнінің  мұ ғалім і  Галина

Н ұраждарқы зы , 

м ектеп

кітап ханашылары  Мира

Байелова,  Гүлнұр  Қабиева-

ның 

ұ йым дас ты руы менөткен  кештің  өскелең  ұрпақ

үшін  алатын  нәрі  мол.

Поэзиялық  кештің  мақса-

ты  Мұқағали  поэзиясының

құдіретін  таны ты п,    ақы н

жырлары нан  ү лгі  алуға,

адамгершілік  пен  мейірім-

ділік  қасиеттерін  өз  бойла-

рына  с іңіре  оты ры п ,  тіл

құдіретінің  қасиетін  таныта

білу  көзделген.  Мұ қағали

бейнесін  сомдап,  өлеңдерін

мәнерлеп  жатқа  оқыған  8"А"

с ынып   оқушы сы   Ас ылбек

Солтанов,  "Саржайлауым",

"Бақыт  деген..."  әнін  сәтті

шығарған  Дильназ  Ақылба-

ева,  Ерасы л  С ағы нбаев

"Ұлыма", "Үш  бақытым",  "Ей,

өмір",  "Қара  өлең",  "Шеше-

ме", "Түсіме тау кіреді"  өлең-

дерін  жатқа  мазмұнды  оқи

білген  Нұрасыл    Қоқымбаев,

Ельназ  Рамазанова,  Тоғжан

Оразбек,  Мирас   Момбаев,

Сандира  Алиева,  Ақсәуле

Кәрібаева,  Абылай  Қараев

сынды  оқушылардың  өнерін

мақтанышпен  айтуға  бола-

ды.  Кештің  ойдағыдай  жүруі-

не  жауап ты лар  Ерасы л

Нұрбаев,  Диана  Кәрібаева

да  өз  үлестерін  қосты.

Мұқағали 

Мақатаев-

қазақ  поэзия  әлеміне  ерек-

ше  леп,  ерекше  серпін  әкел-

ген  ақын.  Тереңнен  толғаған

с ыршы л  ақы н  өм ірден  өз

биігін  іздеумен  өтті.  Ол  биігі

-  Туған  халқы,  Ана  тілі,  Ата-

мекені.  Соның  бір  айғағын-

дай  "Аққулар  ұйықтағанда"

поэмасынан  сахналық  қой-

ылым жасаған Ерасыл Аман-

гельдинов,  Абылай  Қараев,

Диана    Кәрібаева  да  шығар-

машылы қ  кеште  талантты

оқушылар  екенін  айқындал-

ды.  Ақын  арманын,  аңсаған

биігін    сәтті  өткізіп,  өз  үлес-

терін  қосқан  оқушы ларды

жырсү йер  қауым ,  көрер-

м еннің  ы стық  ы қылас ына

бөленді.

Галина

КАРМ ЕНОВА,

"№  3  жалпы  орта  білім

беретін  мектеп-кешені"

МҰҚАҒАЛИҒА АРНАЛАДЫ

АҚСАҚАЛДАР

БАТАСЫН  БЕРДІ

№7  Семей  қалалық  "Өрт  сөндіру  және  апаттық-құтқару

жұмыстары  қызметі"  мемлекеттік  мекемесі  №2  бөлімнің

қызметкерлері    Қайырымдылық  күніне  орай  өз  ардагерлері

мен  зейнеткерлеріне    "Қайырымдылық  керуенін"  ұйымдас-

тырды.


Өрт  сөндірушілер  өз  ардагерлеріне  жан-жақты  көмекті

тек  мереке  күндері  ғана  жасамайтындығын  ескерген  жөн.

№2  өрт  бөлімінде  ардагерлерге  көмек  көрсету  бойынша  әр

уақытта  науқандар  өтіп  тұрады.

Бөлім  басшылығы  ардагерлермен  жиі  кездесіп,  әңгіме-

лесіп,  өз  зейнеткерлері  мен  ардагерлерінің  мәселелерімен

танысып,  керек-жарағын  біліп  отырады.

Өрт  сөндірушілер  ардагерлерге  үй  шаруасында  көмек-

тесуге  барынша  қол  созады:  біреуіне  гараждың  қақпасын

жөңдеу,  келесісіне  үй  шатырындағы,  гараж  аумағындағы

қарды  тазалауға,  тағы  біріне  көлік  тасымалымен  т.т.  көмек-

теседі.


Ақсақалдарды    тек  материалдық  көмек  қана  емес,  олар

үшін  қамқорлық,  жұмыс  істеген  қызметтестерінен  жылы

лебіз  есту,  ұзақ  өмір  тілеген  тілектері  қатты  қуантады.

Ардагерлер  шаруасына  қолұшын    тигізген  жас  қызмет-

керлер  құрметті  ақсақалдарымыздан  алғыс  алып  қайтты.

ШҚО  ТЖД  Семей  қ.  ТЖБ

"Абай  Құнанбаев"  қоғамдық  қорының  басқармасы

Қазақстан  Республикасының  еңбек  сіңірген  қызметкері,

әнші,  композитор,  ұстазТұрсынғазы  РАХИМОВТЫҢ

қайтыс  болуына  байланысты  жанұясына  және  туған-

туыстарына  қайғыларына  ортақтасып  көңіл  айтады.

Қазіргі  уақытта  алға  қойылып

отырған  маңызды  мәселердің  бірі  -

жан  -  жақты  дамыған  өнегелі,  рухани

ізденісі  мол  жас  ұрпақ  тәрбиелеу.

Қазіргі  білім  беру  үдерісі    білім  бе-

рудің  әдіс-тәсілдерін  түрлендіріп,

жетілдіріп  отыруды  және  жаңа  инна-

вациялық  білім  технологиясын  мең-

геруді  талап  етеді.

Осы  талаптар  бойынша  "Айналай-

ын"  шағын  орталығы  жаңа  техноло-

гиялық    әдіс-тәсілдерді  енгізу  бары-

сында  жұмыс   атқарып   жатыр.

"М.Монтессори  педагогикасы  мен"

Ф.  Фребель  сыйлары"  технологияла-

рын"  енгізу  жөнінде  қаңтар  айында

жалпы  ата-аналар  жиналысында  та-

лқыланып,  ата-аналар  тарапынан  қол-

дау  көрсетіп,  балалардың  жан-жақты

үйлесімді  дамуына    қашанда  дайын

екендерін    білдірді.

Тәрбиешілердің  біліктілігін  артты-

ру  мақсатында    Өскемен  қаласының

"Өрлеу"  біліктілікті  арттыру  орталы-

"АЙНАЛАЙЫН" ІЗДЕНІС ҮСТІНДЕ

ғы ны ң  аға  оқы тушыс ы     Г.Берекп олова

"Инновацилық  үдерісте  М.Монтессори  пе-

дагогикасы  мен  "Фребель  сыйы"  техноло-

гияларын  оқу  үдерісіне  енгізу  жолдары"

тақырыбында  арнайы  курс  өткізіп,  тәрби-

ешілерді  жаңа  технология ны ң  әдіс -

тәсілдерімен  таныстырды.

М.Монтессори  педагогикасы  және

Ф.Фребель  сыйы  технологияларын

енгізу  негізінде  бүлдіршіндердің

өмірлік  дағдылары  қалыптасады.

Бұл  технологиялардың  баланың

дамуына  әсері:

- өзіне-өзі қызмет етуге үйренеді;

-  музыкалық  қабілеттері  артады;

-  алғашқы  математикалы қ,

ғарыштық  түсініктері  қалыптасады;

-  ұсақ  моторикалары  дамиды;

-  балалар  еркін  тәрбиеленіп,

өмірге  бейімделеді;

-  балалар  өзін  дамытуда  жаңа

мүмкіндіктер  алады;

-  өз  еркімен  шешім  қабылдау

және  жауап кершілік  дағдылары

қалыптасады.  Ұлжан  ҰЛАНҚЫЗЫ,

  Гүлнұр  АҒЛАНБЕКҚЫЗЫ,

  "Айналайын"  шағын

орталығының

тәрбиешілері.

Семей  қаласы


1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал