Жүгіртпе жол ӘзірбайжанғА 50 электровоз экспортталадыжүктеу 0.75 Mb.

бет7/8
Дата09.09.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Орта Азияны мекендеген мұсылман халқы Санкт-Петербор қала-

сынан мешіт салуды жоспарлап, Николай патшаға хат жазады.

Патша да оған қарсы болмайды. Тек христиан шіркеуінен биік бол-

мауын талап етеді. Ортаазиялық бүкіл мұсылман осыған ақша жи-

найды. Атақты ақындар Қарасақал Ерімбет, Шәді төре Жәңгіров осы

іске атсалысып, өлең жазады. Кейін жинаған ақша жетіңкіремей, осы

іске Николай патшаның өзі ақша береді. Бүкіл мұсылман халқының

туыстығының белгісі болған және сол қалада қазір де жұмыс істеп

тұрған ол мешіттің іргетасының қаланғанына 106 жыл толып отыр.

ры  -  инженер  С.Кричинский,  академик

фон-Гоген мен суретші-архитектор Н.Ва-

сильев.  Мешіттегі  алғашқы  жұма  нама-

зы 1913 жылы Романовтар әулетінің 300

жылдық ел билеу тарихының мерейтой-

ымен  орайлас тырыла  өткізіледі.  21

ақпан  күні  мешіттің  ашылу  құрметіне

Бұхар  әмірі  Сеид  Әлім  хан  мен  Хиуа

ханы Сеид-Аспендияр қатысады. Деген-

мен  құрылыс  жұмыстары  1920  жылға

дейін  жалғасады.  1930  жылы  кеңес

өкіметі  Жәми  мешітті  жабуға  бұйрық

береді  де,  ғимаратты  Ленинград  қала-

лық  денсаулық  сақтау  бөліміне  беріп,

мешіт  дәрігерлік  жабдықтар  тұратын

қоймаға  айналады.  Содан  26  жылдан

кейін ғана - 1956 жылы мешіт қайта ашы-

лып,  діндарлардың  қарамағына  бері-

леді.  Ел  аузындағы  әңгіме  бойынша,

мешіт  пен  Каменно  Островский  даңғы-

лындағы  Бұхар  әмірінің  үйі  арасында

жерасты  құпия  жолы  бар.

  Мешіт  архитектурасы  ортаазиялық

с тиль г е  с әйкес еді.  Мешіт  кү мбезі

Түркістандағ ы  Әзірет  Сұ лтан  кес е-

нес інің  күмбезіне  де,  Самарқандағы

15  ғасырда  салынған  Әмір  Темір  кесе-

несінің күмбезіне  де  ұқсайды.  Кіреберіс

порталының  ою-өрнектермен  безенд-

ірілуі  Шах-Зинда  мавзолейінің  кө -

шірмесі  іспетті.  Жасыл  мәрмәр  колон-

налар  мен  алып  люстра  салтанатты

сән  береді.  Қысқасы,  Самарқан  және

Мысыр архитектуралық мектебінің фор-

малары  үйлесімді  пайдаланылған.  Сұр

гранит  тастармен  көмкерілген  қабырғ-

алары қатаңдық пен сұстылық жағынан

Санкт-Петербордың  мінезі  мен  стилі-

не  керемет  үйлесіп,  тамаша  архитекту-

ралық  ансамбль  құрайды.  Қабырғала-

ры  сұр  гранитпен,  48  метрлік  биіктікті

құрайтын  қос  мұнарасы  көгілдір  кера-

микамен  қапталып,  Құран  сүрелерімен

безендірілген.  Құран  сүрелерінің  жазы-

луына түрколог, болашақ КСРО ҒА-ның

академигі  А.Самойлович  қатыс ады.

Бес  мың  намазханға  арналған  Санкт-

Петербордағы  Жұма  мешіті  Ресейдегi

екiншi  ең  ү лкен  мешіт  с аналады.

Бірінші  қабатта  ерлер,  екінші  қабатта

әйелдер  намаз  оқиды.  Үшінші  қабат-

тағы медресе исламның негізі мен араб

тілін  үйренушілерге  арналған.  Мешіт

жанында  дәрет  алатын  бөлек  мекен-

жай  салынған.

  Бүгінде  Санкт-Петерборда  үш  мешіт

бар  екен.  Соның  ішінде  салынғанына

бүгін тура 106 жыл толып отырған Жұма

мешіті  мұсылмандардың  ірі  діни  және

мәдени  орталығы  болып  с аналады.

Айта кетер  бір нәрсе, Ұлы  Отан соғысы

кезіндегі  900  күнге  созылған  Ленинград

қоршауында  Жұма  мешітке  бірде-бір

сызат  түспепті.

Төре ҒАЛИ

a

iky

n

.kz

2011  жылы  "Діни  қызмет

және  діни  бірлестіктер  тура-

лы"  За ң  қа былданды.  Діни

бірлестіктер қатаң тәртіппен тірке-

уге алынды. Кейінгі мәлімет бойын-

ша олардың саны 3033 деп жүр.

" Дін 


туралы ”

идеология  жұмысы  ғылыми

н ег із де  ж ү р г із іл с е,  эк с т ре-

мис тік  ұ йымдар  мен  оларғ а

қатысушылардың  саны  азая

берер  еді.  Ғылыми  дүниета-

н ым ды  

қ ал ып т ас ты раты н

қоғамдық білім негіздерін - са-

ясатты, құқықтануды, әлеумет-

т ан уд ы,   м әд ени ет тануды ,

адамгершілік  құндылықтарды

( эт ик ан ы ),   ж ар ат ы лы с т ан у

б іл ім   н ег із дер ін   п әр менд і

түрде насихаттау үрдісін үзбеу

кер ек.


2015  жылы  Ас танада  дін

басшыларының  форумы  өтті.

Оған  аудан,  облыс  имамдары,

дінтанушы  ғалымдар,  мини-

стрліктен,  Парламент  депутат-

тары т.б. жиыны 500 адам қаты-

насыпты. ҚМДБ-ның бас мүфтиі

Ержан  қажы Малғажыұлы есеп

берді. Мүфтиге сұрақ та аз қой-

ылған  жоқ.  ҚМДБ-ның  жұмы-

с ы н а

к ө ң і л т о л -м а у ш ы л ы қ

б іл д і р у ш і л е р

де болды. Сон-

дағы  мү фтидің

жауабы  мен  дә-

лелі - қазіргі лаңке-

стіктер,  діни  экстре-

мизм,  радикалис тердің  жиі-

жиі  көрініс  беруі  жайлы  айта

келіп,  қазірг і  дін  с аласында

жү ргендердің  көпшілігі  дінге

жұмыс  істеп  жатқанын  арқау

етті.  Шариғатта  дін  адам  ба-

л ас ын а  ж ұ м ыс   іс т еу  керек

екен.

Мүфтидің сөзі дұрыс. Имам-д ық   қ ыз мет  ү лк ен   ж ауап -

кершілікті  қажет  етеді.  Ондай

жауапкершілікті  атқару  ү шін

и мамн ан   ө з  б ол мы с ы мен

үлгі-өнеге  бола  білу,  көркем

мінез- құ лы қ  пен  ұ с тазд ық

қ аб іл ет,  аз аматт ық   б ел -

с енділік  талап  етіледі.

Қ аз ір г і  уақы т та  ішк і

тұрақтылықты сақта-

уда  д а  и мам дарғ а

з ор   м ін дет   ж ү к те-

леді.  Дей  тұрғанмен,

аудандардағ ыны  білмеймін,

ауылда  имам  болып  жүрген-

дердің  көпшілігі  кешегі  орта

мектепті  мұғалімдердің  күші-

мен, солардың қойған "3"-імен

бітіргендер.  Жаттап  алған  5-6

сүренің  30-35  аятын  зуылда-

тып  оқып  шығып,  "Иә,  Алла,

сүйте гөр! Иә, Алла, бүйте гөр!

деп  бата  жасағ аннан  бас қа

айт ар лары   ж о қ.   С ол   о қы п

о ты рғ ан ын   ө з і  тү с іне  м е

екен?..


Д ін   с ал ас ы н д а  жү р г ен -

д ер д ің  

т ағ ы  

б ір 


ү л к ен

кемшілігі - бұқаралық  ақпарат

құралдарын  оқымайтындығы.

" Б із г е 

о қ уғ а 

б о л м ай д ы ,

оқысақ  саясатқа  ауыс ып  ке-

теміз"-  дейді.  Міне,  ақымақ-

тық.  Сенің  үрлеп  ішіп,  шайқ-

ап  төгіп  отырғаның  -  мемле-

кетіміздің  тыныштығ ы  емес

п е.   С о л   т ы ны ш т ы қ   н ен ің

ж ем іс і?   С ая с ат т ы ң   ж ем іс і

емес  пе!  Бұқаралық  ақпарат

қ ұ р ал дар ы   ад ам н ы ң  к ө з і,

құлағы  екенін  сонау  отызын-

шы жылдары Алаш азаматта-

ры  айтып  кеткен.  Газет,  жур-

нал  оқы майтын  көзі  с оқыр,

құлағы  саңырау  имамдардан

нендей  уағыз күтуге  болады?

М ү ф т и д і ң

п ік ір і  о с ы н ы

м ең з еп   т ұ р

емес   пе?

Біз  XVII  ға-

сырдың  емес,

ХХI  ғасырдың

а д а м д а р ы -

мыз,  ағайын!Жанағат  ҚҰЛЫНТАЕВ,

зейнеткер  ұстаз.

Қарақол ауылы,

Үржар ауданы

2016  жылғы    2  наурыз

  Жұдырықтай  жүрегіне  жылылық

пен ұлылық ұялаған әйел-өмірдің мәні,

тіршіліктің  сәні  ғой.  Олардың  қоғам-

дағы, жалпы адамзаттың өмірінде ала-

тын  орны  ерекше.  Кез-келген  мемле-

кеттің басты байлығы адам десек, осы-

ған  орай  адам  жанының  арашашысы

болып  табылатын  дәрігерлер  дертке

дауа тауып, алғыс арқалау үшін ертелі-

кеш еселі еңбек етеді. Озық  білімі мен

сан жылдық тәжірибесін ұштастырып,

еңбектеген  баладан  еңкейген  қарияға

дейін  емдеп  жазып,  халықтың  ыстық

ықыласына бөленген  жандардың бірі

Құрмажан Жұматайқызы қырық  жыл

өмірін    денсаулық  сақтау  саласына

арнаған жан.

  Құрмажан Жұматайқызы 1933 жылы

Алтай  өлкесінің  Родинский  ауданында,

Юмошов  ауылында      қарапайым  отба-

сында  дүниеге келген. 1951   жылы 7-ші

сыныпты    бітірген  соң  Семейдің  меди-

циналық    училищесіне  оқуға  түсіп,  1654

жылы  тәмамдайды.  Училищені  бітіре

сала    жұқпалы  аурулар  ауруханасына

жұмысқа  орналасады.  Алдына  үлкен

мақсат  қойған  ол  өз  білімін  әрі  қарай

жетілдіріп, шыңдай түспек болады. Адам

шын  ниетімен  талпынса,  бағындырмай-

тын  биігі,  алмайтын  қамалы  жоқ.  Асқақ

арманның  жетегінде  ол  1958  жылы  Се-

мей  қаласындағы  медициналық  инсти-

тутқа түседі.

    Ол "Гиппократ антын" өзінің өмірлік

ұстанымы  ретінде  қабылдап,  қоғамның

басты  байлығы  саналатын  адам  өмірінің

сақшысы  бола  білген.  Жанындағы  жан-

дарға  әрдайым  жылу  шашқан   көңілі  да-

риядай  кең,  осы  бір  ізгі  жанмен  тілдес-

кенде    рухани  жан  дүниесінің  бай  екені-

не  көзің  жетеді.  Бала  кезден  ақ  халатқа

қызығып,  дәрігерлік  кәсіпке  ықыласы

ауып,  үлкен  арман  қуған  Құрмажан

Жұматайқызы  мамандық  таңдауда  еш

қателеспегенін  айтты.

-    Өмір  есігін  енді  ашқан    жас  нәрес-

тенің    өзі  түрлі  сырқатпен  туып  жатады.

Фарида  өткeн  ғасырдың

аса бір қиын кезеңінде, ха-

л қ ы м ы з   а ш а р ш ы л ы қ т а н

азап шегіп, елдің маңдайы-

на біткен көзі ашық азамат-

тары "үштіктің" үкімімен ит-

ж еккен  айдалып  жатқанда

осы   күнгі   Жарм а  ауда ны-

ның  "Балаж ал"  руднигінде

д ү н и е г е   к е л г е н .   Ф а р и д а

Әйел-әлем

  "Дәрігерде  қыранның

қырағылы,  аурудың  нәзік

саусағы, арыстанның жүрегі

болу  керек"

Әбу Әли Ибн Сина

Жат түгілі жақыны жат болып бара жатқ-

ан  мына  заманда ақ  халатты абзал  жан-

дар  науқас  жанды    емдеп,  аяғынан  тік

тұрғызып, адамның өмірге  деген  құлшы-

нысын  арттыруға,    талпындыруға  тыры-

сады.  Әрине,  бұл  біздің  мамандығымыз.

Дегенмен  де  өзге  салаларда    маманды-

ғына бейжай қарап,  сүлесоқ қызмет атқ-

арып  жүргендер  қаншама?  Ауруханада

күтпеген  оқыс  оқиғалардан  кейін  келіп

түскен  науқастардың  хал-жағдайын

көргенде  анық  көз  жеткізесің.  Бір  сәтте

өне-бойын  қорқыныш  пен  үрей  билеген

сол науқастарға шұғыл  түрде сапалы да

уақтылы  медициналық  көмек  көрсетіп,

өзінің  де,  жақын  туыстарының  да  жүрег-

індегі  үзілгелі  тұрған  үмітті  қайта  жалғау

ұлы іс дер едім. Ем тапқандардың біздер-

ге  айтқан  игі  тілекке  толы  лебіздері  мен

алғыстары  көңілімізді  ерекше  нұрлан-

дырып,  қанаттандыра  түсетін.  Осындай-

да  өзіңнің  адам  жанының  арашашысы

екеніңді  толық  сезініп,  білесің.  Сол  жол-

да  аянбай  тер  төгіп,  еңбек  етудің  өзі

үлкен бақыт деп ойлаймын. Ауруын бер-

ген Алла оның шипасын да береді,- дейді

ақ  жаулықты  апамыз.

Құрмажан  Жұматайқызы  өмірдің  на-

ғыз  қайнаған  қазанына  түскен  ол  жұқпа-

лы аурулар ауруханасында медициналық

қызметтің  ең  төменгі  сатысы  медбике-

ден  бастап,  ерен  еңбектің  арқасында

аталған аурухананың   бөлім меңгерушіс-

іне  дейін  көтеріле  білген  білікті  маман.

Бір  жерден  тапжылмай  қызмет  етіп,  на-

уқастардың  дертіне  дауа  іздеп,  адам

жанының  арашасы  бола  білген  апамыз

халық  алдындағы  борышын  абыроймен

атқара  білді.

 -  Күллі байлықтың жиынтығы не ақша,

не  болмаса  таудай  үйілген  алтын  емес,

деннің  саулығы.  Қазір  аурудан  қорқатын

заман  емес.  Кез-келген  ауруды  емдейтін

маман  дәрігерлер де,  дәрі-дәрмектер де

жеткілікті,-  дейді  ол.

"Бейнет  түбі  -  зейнет"  дегендей,  жан-

тәнімен  өз  мамандығына  беріліп,  оның

ыстығына  күйіп,    суығына  тоңса  да  еш

мойымаған  Құрмажан  Жұматайқызы  өз

еңбегіне  орай  талай  марапатқа  ие

болды. Адал еңбек адамды қашанда биік-

ке  көтеріп,  мерейін  асырады  емес  пе?

1973  жылы    Семей  облыстық  Партия

комитетінің бірінші хатшысы Морозовтың

қолынан  "Құрмет  белгісі"  орденін  алған.

Ұлт денсаулығының сақшысына айна-

лған жан ұлттың да ұлы мақтанышы. Се-

бебі,    қоғамның  қайнар  көзі  адам  болса,

сол  халықтың  денсаулығы  басты  назар-

да.  Апамыз    базар  маңында  көлік  қозға-

лысы көп  болғандықтан  Мейрамхат    Ай-

набеков  қала  әкімі  болған  кезде  қала

басшысына  бірнеше  мәрте  хат  жазып,

базар  маңына  12  түп  ағаштың  отырғы-

зылуына  мұрындық  болған.

Құрмажан  Жұматайқызының  өмірлік

серігі  Боранбай    Мауқаев  бүкіл  саналы

ғұмырын  журналистика  саласына  арна-

ған.  Ол  "Лениншіл  жас"  газетінің  меншікті

тілшісі, 1960-89 жылдар аралығында "Се-

мей  таңы"  газетінде  қызмет  атқарған.

  Ақ  жаулықты  ана  қос  құлынынан  4

немере, 6 шөбере  сүйіп,  ұрпақ қызығы-

на кенелуде. Тұңғышы  Сәуле Боранбай-

қызы  -  Семей  мемлекеттік  медицина

университетінің  доценті.

Құрмажан  Жұматайқызының  ғибрат-

ты  өмірнамасы  бәрімізге  үлгі  боларлық-

тай.  Жүрегіне  иман  ұялаған,  бойына  па-

расаттылықты  жинаған  өнегелі  өмір

иесін  бүгінде  Семей  қаласының абырой-

лы,  даналыққа  құштар  жаны  деп  тани-

мыз. Қарттықтың кейбір қыңқылы болма-

са әлі тың. Өткен өмірдің қиын да қызық-

ты  күндерін  балаларына  айтып,  жақсы-

лыққа  жақындатып,  жамандықтан  алыс-

татып  отырады.  Шаттықтың  ордасына

айналған  шаңырақтың  төрінде  80-нен

асқан  асыл  әженің  бос  уақытында    ше-

телдік  сериалдарды  дос  етпей,  Құран-

Кәрімді  оқитыны  көңіл  қуантты.  Жалпы,

кітап  оқып,  асыл  қазынаны  мәңгілік серік

етіп,  немере-шөберелеріне  зор  өнеге,

кең  кереге  бола  білген  ұлағаттылығына

қайтіп  қана  бас  имессің.

-  Әрбір  әйел  отбасы  мен  қоғамның

айнасы.  "Әйел  аялы  алақанымен  әлемді

тербетеді"  дейді.  Үйде  жылылық  болса

ғана түзде тыныштық орнайтыны барша-

мызға  белгілі.  Өмірге  әйел  болып  кел-

геннен  кейін  отбасын  құрып,  аяулы  ана

атану міндет.  Дәл қазір  мен өзімді  бақыт-

ты  әйелмін  деп  айта  аламын.  Өйткені,

адал  жар,  аяулы  ана,  қадірлі  әже  ата-

нып  отырмын.  Ұл  өсіріп,  келін  түсіріп,

өмірдің ағымынан қалыспай келе жатыр-

мын,-  дейді  апамыз.

Әжей  келелі  әңгімесінің  соңында  ел

амандығын,  әр  шаңыраққа  тарқамайтын

шаттық тіледі.

Ақмарал  ОМАШ

Ғазез ұрпақтары

а р а с ы н д а   Ф а р и -

д а н ы ң   о р н ы   б ө -

лек. Бақытты ана,

қ а д і р м е н д і   ә ж е

бүгінде  сексеннің

с е ң г і р і н е   шы ғ ы п

отыр.

апамыздың мінезі де қиын-

д ы ққ а   к ө нбі с т і к  к ө р с ет і п ,

қайраты қайралып өсті. Сол

елдімекенде ержетіп,  мек-

теп бітіргесін Семейдің ме-

д и ц и н а л ы қ   у ч и л и щ е с і н е

оқуға түсті. Оны ойдағыдай

тәмамдап,  Бөке  кентіндегі

ауруханаға қызметке тұрып,

табан аудармай 40 жылдан

астам акушер-гинеколог бо-

лып ж емісті еңбек етті. 50-

ш і ,   6 0 - ш ы   ж ы л д а р д ы ң

аяғында дүниеге келген та-

лай  сәбидің  кіндік  шешесі

атанды.

Зе йн ет ке рл ік ке   ш ық қа нсоң   Сем ейге  қоны с  ауда-

рып,  бақытты  әже  ретінде

ғ ұ м ы р   к е ш у д е .   Ф а р и д а

әжеміздің екі ұлы бар, олар

еліміздің бай-қуатты болуы-

на  өз  үлестерін  қосып  ке-

леді.  "Ана  бақыты  -  аялы

алақаны мен басқан ізінде"

деп халық бекер айтпаған.

Фа ри да   ап а  ұз ақ  ж ы лд ар

бойы қиындыққа төзе бала-

л а р ы н   ө с і р і п - ж е т к і з с е ,

бүгінде, міне, бақытқа, мей-

і рі м ге ,   ық ы ла с қа   бөл е ні п

отыр. Кейінгі кезде мүгедек-

тікке душар болса да, өмір

тынысынан қалыспайды...

Фарида Ғазезқызын атау-

л ы   ө м і р   бе л е с і м е н   ш ы н

жүректен  құттықтап,  мықты

денсаулық тілейміз. Ұрпақта-

р ын ы ң  ы с ты қ   ы қ ыл а с ын а

бөленіп,  әлі  де  арамызда

жүре бер деп тілейміз.Тілек білдіруші:

РАЙЫМБЕКОВТЕР әулеті

2016  жылғы  2  наурыз

Дертке дауа

Көлденеңінен:  : Мозамбик. Хельсенки. Ойпат. Самырсын. Інжугүл. Дутар.

Ырғай. Қаптағай. Наина. Айна. Лиана. Тәрбие. Ясин. Тырна. Кем. Лом. Жез.

Аса. Глория. Инетау. Минерал. ЯЛЛА. Саттар. Атлантида. Самса. Хайам. Арат.

Аляска. Мәди. Асқар. Ноқта. Жол. Ақшам. Апа. Ой. Ши. Том. Корт. Жөке.

Аққала. Ғали. Апостол. Ре. Ұлт. Ұлан. Дарақ. Агния. Лор. Әди. Яшлык. Сына.

Қожа. Ала. Леоне. Аналит. Рекс. Банда. Туыс. Штамп. Еп. Уха. Асқақ. Евро.

Нұра. Қалайы. Аудио. Ер. Ысқақ. Локатор. Кит. Ауди. Аспаз. Танго. Айуан.

Жапырақ. Адыр.

Тігінен:  Механик. Қабанбай. Отамалы. Пиреней. Қорғалжын. Рада. Ары-

стан. Титан. Дуа. Анаграмма. Бах. Босаға. Лат. Ажидда. Ақсай. Колледж.

Айлақ. Ақсу. Кондитер. Иошкар. Алапа. Әмиян. Лиепая. Ақан. Юпитер.

Ялта. Оқшантай. Лир. Аусыл. Әтір. Илиада. Туырлық. Ода. Неон. Ат. Исаак.

Хижра. Мес. Шағала. Қуақы. Ие. Таға. Гүл. ДТ. Леген. Жат. Лашық. Тайота.

Алеут. Аризона. Орақ. Сұлы. Ассамблея. Рая. Аракс. Серпер. Га. Нұрғиса.

Мақат. Ұлы. Код. Анис. Іс. Аполлон. Керей. Индиана. Аврам. Транспортер.

2016  жылғы  2  наурыз

Сөзжұмбақ

2016  жылғы  2  наурыз

“ЕӨ”-Жарнама

ХАБАРЛАНДЫРУ

Жылжымайтын мүлік

Тұрмысқа  қолайлы,  евроремонтымен  жеке  үйді  сатамын  н/е

3-4  б.  пәтерге  айырбастаймын.  Барлық  аула  құрылыстары,

гараж,  монша,  ы/с  су,  кәріз.  Аялдама  жанында.  Комсомол  по-

селкесі, Раздольная, 4. Т: 33-56-32,      8 777 984 3307

Тез  арада  3  бөлмелі  пәтер,  ж/ж,  жөнделген,  пластик  тере-

зе,  темір  есік.  Титов  көшесінде.  8778  247  1743,  8701  443

4998


Степной  кентіндегі  үді  (монша,  қора-жайымен)  2  б.  пәтерге

айырбастаймын.  Т:  30-21-82

Шығыс  кенті  7-саяжайдағы  12  сотық  жерімді  сатамын  н/е

жақынырақ  саяжайлардан  жарты  бағасына  айырбастаймын.

Құны 800  мың теңге.  Т: 8  701 580  5249

Жалға

3 б.  пәтер, 35-квартал.  Т: 8  775 501  9904Қызмет  көрсету

Барша  ауруға  сеп  шетіп  қан  алу  (хиджама),  классикалық

массаж  (әйелдер  мен  балаларға).  Т:  8  775  369  4559

Құмалақ  ашамын.  Ұшықтаймын.  Т:  8  778  919  6428

Пәтерді  сапалы  жөндеу.  Т:  35-49-89

Әртүрлі

Тоқты,  қой  сатамын.  Т:  30-31-82,  8  771  369  4772

“КамАЗ”  бөлшектері  және  тіркеме-кузов  сатылады.  Т:  8  775

846  2636Жоғалды

СМАИЛОВА  Әсем  Сейсенқызына  Абай  ауданы  Саржал

ауылындағы  Ш.  Тоқжігітов  ат.  орта  мектеп  2007  ж.  берген

аттестат  жоғалғандықтан  жарамсыз  деп  танылсын.Еске  алу

Ұстаз  есімі

әріптестер  жүрегінде

Адам  баласы  жы-

лап келіп, жылап  кетіп

ж ат ат ын   мына  пән и

жалғанда  пешенесіне

ж аз ылған   ж азумен

бақиға  аттанған  жан-

дарды, онда да болмы-

сына  адамгершілік  си-

пат тарды  молынан

сің ірген 

ж ан дарды

тірілер  елжірей  еске

алады.  Сондай  жан-

дардың  бірі  -    Асқар-

бек 

Қ асабайұл ы

Ариновтың  өмірден

озғанына  да  қырық күн  болып  қалыпты.

  Асқарбек  аға  барша  ғұмырын  ұстаздық  қызметке

арнаған  жан  еді.  Адами  болмысы  да,  кісілік  табиғаты

да Ұстаз деген ұғымнан бастау алатын. Асқарбек Қаса-

байұлы білікті маман әрі шебер басшы. 2009-2012 жыл-

дарда    Семей  қаласындағы  №  26  мектеп  директоры

қызметін  атқарды.  Осы  жылдар  ішінде  Асқарбек  Қаса-

байұлы  басшылық  қызметтің  сыры  мен  қырын  жетік

меңгерген  білікті  маман  екенін    ұжымға  таныта  білді.

Талапшыл, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары Ас-

қарбек Қасабайұлы ҚР Білім және ғылым министрлігінің

грамотасымен,  облыстық  білім  беру  бөлімінің  Құрмет

грамотасымен,  қалалық  Білім  беру  бөлімінің  бірнеше

Құрмет  грамоталарымен  марапатталған.  Осы  мектеп-

те басшылық  еткен үш жыл  ішінде  мектебіміз қалалық

іс-шараларға  белсене  атсалысып,  қатарынан  2  жыл

қалалық  көркемөнерпаздар  байқауында  Бас  жүлде

иеленіп,  қоғам  ықыласына  бөленді.  Асқарбек  Аринов

мектептегі  қоғамдық  іс-шараларға  және  мерекелік  жи-

ындарда  үнемі  белсене  ат  салысып,  мектеп  атын

дәріптеп  жан-жақты  көрсетуге  тырысты.  Сонымен

қатар  Республикалық  "Дарынды  балалар  -  Қазақстан-

ның болашағы" атты энциклопедияға есімі енгізіліп мәңгі

тарихқа  жазылды.

Бойында адамгершілігі мол, жақсылыққа жаны құмар,

мінезі көркем, ашық, жарқын өмірде өзіндік із қалдырған

Асқарбек  ағаны    қызметтес    болған  әріптестері    ешуа-

қыт та  ұмыт пайды.  Ұст аз дың   ж арқын   бейн есі

көңіліміздің төрінен орын алған. Сондықтан ізі ешқашан

өшпейді.

№  26    жалпы  орта  білім  беретін

мектеп  ұжымы

"ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМГЕ"

РАХМЕТ!

Құлақтандыру

Семей  қаласының  тілдерді  оқыту  орталығы  қазақ,

орыс,  ағылшын  тілдерін  оқуға  (ақылы  )  шақырады.

Біздің  мекенжайымыз:  Ленин  көшесі  4,  12-кабинет

Байланыс  телефоны:  52-63-46

ҰСТАЗ -

ҰЛАҒАТТЫ СӨЗ

Ұстаз  -  біздің  екінші  анамыз.  Менің  қызым  Ахмето-

ва  Айзере  Жанатқызының  алғашқы  ұстазы  -  Семей

қаласының  №  6  гимназиясының  ұстазы  Жұмағұло-

ва  Айман  Жекенайқызы.  "Әліппені"  жаттатқызып,  ең

алғаш  қолға  қалам  ұстатқаның"  деп  өлең  сөздерінде

жазылғандай,  Айман  Жекенайқызының  қызымызға

"Әліппе"  мен  қаламды  алғаш  ұстатып,  күлімсіреп  ба-

лаларды   оқушы  атанғандары мен  байы птылы қп ен

құттықтағаны  әлі  есімізде.

Қызым  Айзере  ұстазын  өте  жақсы  көреді,  оның

айтқанын  тыңдап,  бұлжытпай  орындауға  тырысады.

Ұстазы  балаларға  ешқашан  дауыс  көтеріп  сөйле-

мейді.  Ол  кісі  біздің  балаларымызға  тек  білім  беріп

қана  қоймай,  балаларымызды  тазалыққа,  ұқыпты-

лыққа,  еңбекке,  елімізді  сүюге,  ана  тілімізді  құрметте-

уге  баулуда.  Мектепте  болатын  іс-шараларға  сынып

балаларын  түгелдей  қатыстыруға  тырысады.  Жақын-

да  өткен  "Әліппемен  қоштасу"  таңертеңгілігінің  жоға-

ры деңгейде өткені осыған  тағы  бір дәлел болды. Осы

қасиеті  үшін  біз  ата-аналар  тарапынан  әрқашан  риза

боламыз.  Осындай  ұстаздарымыздың  арқасында  ба-

лаларымыздың  биік-биік  белестерден  көрінетініне

күмәніміз  жоқ.Сәуле  АХМЕТОВА,

Семей  қаласы


1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал