Жеке тұлғаға берілетін несие санын заңды түрде шектеу керек пе?жүктеу 2.91 Mb.

бет1/23
Дата14.01.2017
өлшемі2.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОЙ-КӨКПАРЖеке тұлғаға берілетін несие санын заңды түрде шектеу керек пе?

...дедім-ай, ау!

Владимир ПУТИН, 

Ресей президенті:

– Тек қана қабірде қақтығыс бол-

май ды, ол жерде бәрі тыныш, әрі жай-

лы...


http://www.topnews.ru

Алматы


+9..  +11

о

+3..  +5о

0.. -2


о

-2..  -4


о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

152,72

207,03

25,07

16072,54

925,65

1241,20

4,64

1,35

1422,87

111,09

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

№207 (1118) 

27 қараша, сәрсенбі

2013 жыл

Абай ОМАРОВ (коллаж)Ілияс ИСАЕВ, 

қаржыгер-маман:

ЖОҚ

-бетте

3

Мемлекет басшысы өткендегі Үкімет отырысында еліміздегі тұтынушылық несиені жаңа «бомбаға» теңеген еді. Өйткені биыл жыл бойына берілген бұл несие 

көлемі 50 пайыздан асып, кейбір деректер бойынша ол 2 триллион теңгені 

құраған. Бәрінен бұрын берілген несие көлемі халық табысынан асып түсіп, 

банк жүйесіне белгілі бір деңгейде қауіп төндіріп отыр. Сондықтан құзырлы 

мекемеге осы бағытта реттеу жүргізу тапсырылған еді. Өз кезегінде 

Ұлттық банк несие көлемін шектеуге қатысты шаралар 

қолданатындығын мәлімдеді. Бірақ оның жекелей мазмұны әлі 

нақтыланған жоқ. Қалай дегенмен де біз мәселе өзектілігі бойынша 

көрші Ресейді өкшелеп келеміз. Мұнда да тұтынушылық несие 

көлемін шектеу шаралары қарастырылып жатыр. Соның бірі 

ретінде жеке тұлғаға берілетін несие санын заңды түрде шектеу 

болып табылады екен. Себебі, мәселен, тәжірибеде бір ғана 

зейнетақыға қараған әйелдің басына 20 несие тіркелген кез 

болыпты. Міне, макроэкономикалық тұрғыдан несие 

әлеуметтік шиеленіс нысанына айналмас үшін бізге де 

жеке тұлғаға берілетін несие санын заңды түрде шектеу 

керек шығар... Бұған мамандар не дер екен?

ДАТ!

Соттың, прокурордың, 

адвокаттың мәртебесін 

теңестіруіміз керекбетте

6

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚЖ

АҢҒЫРЫҚ


Қаржы полициясы агенттігінің баспасөз қызметінің 

хабарлауынша, бас маман Н.Қонаев мұнай ұрлығымен 

ай налысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа көмек тес кен. 

Ол зертханаға жіберілуі тиіс мұнай үлгісін мазутпен ал-

мастырып отырған және мұнайдың контрабанда 

жолымен кетуіне жағдай жасаған. Қылмыстық топ мү-

ше лерінің мүддесіне жұмыс істегені үшін ол 1200 дол лар 

сыйақы алыпты. Қаржы полицейлері оны қыл мыс тық 

топ мүшелерімен бірге қамауға алды. Айта кетейік, елі-

міздің батысында мұнай ұрлап, заңсыз табыс тапқан топ 

жайлы біз шілде айында хабарлаған болатынбыз. Қа-

зақстанның сегіз азаматы мен Молдованың екі аза ма-

тынан құралған топ 2012-2013 жылдары Ақтөбе об-

лысындағы кен орындарынан 740 тоннаға жуық мұ най 

ұрлаған. Топ жетекшісі Камалутдинов пен оның сы-

байласы Ізімовтің қылмыстық істі тоқтату үшін Ақ тө бе 

мен Атыраудың қаржы полицейлеріне пара бер гені 

анықталып отыр. Бұған қоса, жуырда Ізімовтің тер-

роризм мен экстремизмді насихаттағаны да әш ке ре-

леніп, қылмыстық іс қозғалды. 2012 жылы мұ най дың 

заңсыз бизнесімен айналысып жүріп, ол ел ішіне дін өкілі 

ретінде терроризмді ақтайтын идеяларды та рат қан.Болатбек МҰХТАРОВ

Мамандардың айтуынша, «Өжет» базары – ба ра хол-

ка саудагерлері үшін тығырықтан шығатын жол емес. 

Жүргізілген тексерудің нәтижесінде мұнда өрт қауіпсіздігі 

та лаптарын сақтамаудың 15 дерегі анық тал ған. «Бұл ол-

қы лықтар бойынша лауазымды жә не заң ды тұлғаларға 

айып пұл салынды. Енді бұған қа тысты материалдардың 

бар лығы  қалалық  ма ман дан дырылған  экономикалық 

сот қа жіберілуде. Ба зардың жа былу-жабылмауын, кем-

ші ліктерін түзеп, жұмысын жал ғастыруын тек сот шешетін 

бо лады. Ал Құлжа күре жолының бойында салынып жат-

қан ба зар ға әлі тек се ру жүргізген жоқпыз. Себебі пай да-

ла нуға беріле қой маған нысанды тексеруге құқылы 

емес піз», – дейді Тө тенше жағдайлар департаментінің 

өрт ті бақылау бө лімінің басшысы Айдос Нүсіпбаев. Өткен 

ай да ма мандар Алматы қаласының Солтүстік айналым 

ау да нын да орналасқан 26 базарды тексерді. Өрт қа уіп-

сіз дігі ережелерін бұзудың 326 дерегі анықталып, 25 

ла  уазымды және 21 заңды тұлға әкімшілік жауап кер ші-

лік ке тартылды. Базарды пайдалануды тоқтату ту ра лы 24 

талап-арыз сотқа жіберілді. Сот 20 талап-арызды қа на-

ғат тандырған. Бірақ шешімнің заңды кү шіне енбеуіне 

бай ланысты бұл базарлар әлі жұмыс іс теп жатыр. Еске 

са ла кетейік, қарашаның 17-сі күні бол ған өрттен соң 

ба рахолканың зардап шеккен сау дагерлеріне Құлжа жо-

лындағы және іргедегі «Өжет» ба зарына баруды жер-

гілікті билік ұсынған болатын. Саудагерлердің бір тобы 

бұ ған үзілді-кесілді қарсы болғанымен, енді бір тобы 

«Өжет ке» көшкен еді. Осы жағдайға байланысты қазір 

жа ңа базарларда сауда орындарының құны аспандап 

кет кен. 

Серік ЖҰМАБАЕВ

Кеден маманы мұнай ұрлығы мен 

экстремизмге қолдау көрсеткен

Барахолка саудагерлеріне «Өжет» те 

жайлы болайын деп тұрған жоқ

Қаржы полициясы Ақтөбе облысы кедендік 

ба қы лау  департаментінің  «Энергетический» 

бе  кетінің бас маманына қатысты қылмыстық іс 

қоз  ғады.  Оның  мұнайдың  заңсыз  айналымымен 

ай  на лысқан қылмыстық топқа қатысы бар болып 

шық ты.

Барахолка саудагерлері барып жатқан «Өжет» 

базары да өрт қауіпсіздігіне сай емес. Өрттен 

зардап шеккен кәсіпкерлердің одан басқа базарды 

таңдағаны дұрыс. Бұл туралы кеше базардағы 

қасақана өрт қою дерегіне қатысты өткен баспасөз 

мәслихатында қалалық төтенше жағдайлар 

департаментінің мамандары айтты. 

Кәрібай ТАСШАБАЕВ:

АҢДАТПА

-бетте

3

– Қазір банкирлер, кейбір қар-жы гер  мамандар  «тұтыну шы лық 

не сиенің көптеп берілу мәселесі 

өзек тілік танытқан жоқ, ол эко но-

ми 


каға ешқандай қауіп төн 

дір-


мейді» деп жұртты сендіріп бағуға 

ты рысып жатыр. Бұлайша ету, әри-

не олар үшін тиімді. Көптеп несие 

бе ріп, оны үстемелеп өтетіп алуда 

банк секторы еш алаңсыз қарнын 

қам пайтып қалуда. Ал оның әле-

ует ке қанша салмақ түсіріп жат қа-

нынан олардың шаруасы жоқ. 

Қан дай да бір реттеу жүргізіліп, 

шектеу енгізілсе, екінші деңгейдегі 

банк тердің мазасы қашып, бе ре-

кесі кетеді. Сондықтан олар қазіргі 

өз 

деріне тиімді ахуалмен алға жыл жи беруді күйттейді.   

 – Жеке тұлғаға берілетін не сие 

санын заңды түрде шектеуге бол-

майды. Бұл, бір жағынан, не сие 

беру процесін күрделендіреді, 

екін ші жағынан, қоғамдағы тәуе-

кел дерді өсіреді. Мысалы, ғұ мы-

рында несиеге жоламайтын адам-

дар болады. Міне, соларды 

шек теулі несиені тұтынып қойған, 

әлі де ақшаға зәру тамыр-та ныс та-

ры жағалай бастайды. Сөйтіп, 

қоғамда несие алмаса да біреудің 

ықпалы арқылы банк алдында 

борышкер боп алданып қалған 

әлеуметтік наразы топтың қарасы 

көбеюі мүмкін. Бұл – біріншіден. 

Екіншіден, елімізде күн өткен сайын 

орта тап саны артып келеді.  

ИƏ

Уәлихан ТӨЛЕШОВ, 

саясаттанушы:

Алкоголь өнімдерін 

тек банктің төлем 

картасы бойынша 

сату ұсынысы 

тиімді ме?Дүниежүзілік денсаулық сақ тау 

ұйымының мәліметіне сү йенсек, әлем 

бойынша есту қабілетінің бұзылуы 

бар 275 миллионнан астам адам бар 

екен. Осы сандардың кө беюіне көптеп 

көмектеп тұрған қазақстандықтар да 

жоқ емес. Расында, соңғы жыл дары есту 

қабілеті на шар лағандардың көбейіп ба-

ра жатқанын айтып, дә рі герлер дабыл 

қағып отыр. Оның басты себептері тұ-

қым қуалаушылық, жүктілік ке зіндегі 

асқынулар, жұқпалы дерт тердің кесірінен 

деп ба ғалауда. Бұдан бөлек, қай аурудың 

түп тамырына үңіл сек, басты себепкер эко-

логияны атаймыз ғой. Мұн да да сол кеп. 

Қоршаған ор та ның ластануы да құлаққа 

тө нер қауіпті көбейтіп тұр ған құсайды. 

Осындай се беп терден болар, бүгінде есту 

аппараттарын жасап шы ғаратын шетелдік 

фир ма лардың дәурені жүріп тұрған 

кө рінеді. Олардың саудасын қыз-қыз 

қайнатып тұрған, әри не, науқастардың 

көбеюі. Құ лақ кемістігімен қалай кү ресіп 

жүрміз? Алдымен осы ған тоқталайықшы...

Жалпыға ортақ тілде керең, саңырау деген анық-

та ма берілген мұндай науқастар амал дың жо ғы нан 

ес ту аппараттарына ар қандаулы. Сыртқы ортамен осы 

құй та қан дай құрылғы арқылы байланыс орнатады. 

Басқа жол жоқ. Айналадағы дыбысты ес ту ге арналған 

мұн дай  құрылғылар  мү ге дек тігі  анықталған  топ та ғы-

лар ға тегін бе рі леді. Бірақ оны жылдар бойы күтуге 

тура ке леді. Ал ақшасы артылып сатып алуға тура ке-

ле тін болса, онда ол аз ақша тұр майды. Ең арзаны 30-

40 мың теңге, зама на уи сандық құрылғылар 80 мың 

тең геден асып-жығылады. Оқыстан орын алған жағ-

дай ларға байланысты керең боп қалса, амал жоқ, ал 

бала жастан дұрыс ем қабыл да май қолдан құрыса не 

шара? Оның ал дын қалай алуға болады? Бұрындары 

құ  лақ қа  кохлеарлық  имплантация  жасау  тек  ше телде 

жүр гізілетін. 2007 жылдан бастап Ден саулық сақтау 

ми нистрлігі бұл бағ дар ламаны елімізде де жүзеге асы-

ра бастады. Алайда мамандардың айтуы бойынша, 

ба ланы ота жасауға дейінгі дайындау ша ра лары на-

шар, одан бөлек, отадан кейін де тұрақты бейімдеуден 

өту ге тиіс болса да, барлық жағдай жасалмайды. 2007 

жылдан 2010 жылға дейін елімізде 280 ба лаға ота 

жа салынған. Соның 100 шақ ты сына зерттеу жүр гіз-

ген де тек 9-ы ның ғана дұрысталып кеткені анық та-

лыпты. Яғни құлағы жақсы еститін болып, дені сау 

ба лалардай орта мектептің партасына отыр ған. Ал 

қал ғандары сол күйінде құлағы нашар еститін бал а-

лар ға арналған білім ошақтарында оқуын жал ғас тыр-

ған. Мұның түпкі мәнісіне үңілсек, ота сәтті өткен, 

алайда отадан кейінгі сауықтыру шаралары мүлде на-

зар дан тыс қалған дығын көрсетіп отыр. Бүгінде елі міз-

де есту кемістігі бар 13 мыңға жуық бала бар екенін 

ес керсек, бұл мәселеге жіті назар аударатын уақыт 

жет кен сықылды... Ота жасаудан бөлек құлағының мү-

кісі бар бала үшін ең маңыздысы дыбыс процессорын 

рет тестіру болып табылады. Себебі дыбыс про цес со-

рын реттеу еліміздегі ірі қала лар да ғана жүргізіледі. 

Әрі осы саланың жі лігін шағып, майын ішкен кәнігі 

маман жоқ тың қасы. Осы олқылықты орынды пай-

далана біледі шетелдік фирмалар. Мә селен, кох ле ар-

лық имплантантты елімізге әке летін фирмалар жер гі-

лікті дәрігерлерді оқытудан бас тартады.

Жалғасы 4-бетте 

Дарынды 


суретшіні еске 

алды


Қазақтарды 

футболға баулитын 

бастама 

-бетте

-бетте

5

7Гүлжан КӨШЕРОВА

Қазақтың құлағы – 

шетелдік бизнестің бұлағы

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОЙ-КӨКПАР...дедім-ай, ау!

Владимир ПУТИН,

Ресей президенті:

– Тек қана қабірде қақтығыс бол-

ма

май 


й ды

ды,


,

ол

л жжер

ер

деде

б

бәрәрі ты

т

ныш, әрі жай-лы

лы...


http://www.topnews.ru

А

Ал

л

мма

а

ттыы

+9..  +11

о

+

+3

3..


.

.

  

+

+55

о

о0.. -2

о

-2..  -4о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

1

1

5

5

2

2,,

7

72

2

207,03

25,07

16072,54

925,65

1

12

24

4

1

1,

,2

20

0

4,64

1,35

1

14

4

2

2

2

2,8

87

7

111,09

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJ

DJIA


IA

KASE


RT

RTSI


SI

BRENT


GOLD

(ICE)

T

T(NYMEX)

с

сс

с

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

№207 (1118) 

27 қараша, сәрсенбі

2013 жыл

А

бай ОМАРОВ (коллаж)

)

Ілияс ИСАЕВ,қаржыгер-маман:

ЖОҚ

-бетте

Мемлекет басшысы өткендегі Үкімет отырысында еліміздегі тұтынушылық несиені 

жаңа «бомбаға» теңеген еді. Өйткені биыл жыл бойына берілген бұл несие 

көлемі 50 пайыздан асып, кейбір деректер бойынша ол 2 триллион теңгені 

құ

құра

раға

ған.

н. Б

Бәр

әрін

ін

ен

ен бұрын берілген несие көле

ле

мі

мі х

х

ал

алық

ық т

таб

абыс

ысын

ынан

ан а

асы

сып

п тү

түсіп, 

ба

ба

нк

к ж

жүй

үй

ес

ес

ін

іне

е 

бе

бел

лгілі бір деңгейде қауіп төн

өн

ді

дірі

рі

п

п от

отыр

ыр

. Со

Со

нд

нд

ық

ықта

тан

н құ

құзы

зы

р

рлы

мекемеге осы бағытта реттеу жүргізу тапсырылған еді. Өз кезегінде

Ұлттық банк несие көлемін шектеуге қатысты шаралар

қолданатындығын мәлімдеді. Бірақ оның жекелей мазмұны әлі 

нақтыланған жоқ. Қалай дегенмен де біз мәселе өзектілігі бойынша 

көрші Ресе

сейд

йдіі өк

ө

шелеп келе

леміз. Мұнда да тұтынушылық несие 

көлемі

мін 

н ше

шект

кт

еу

еу ш

шар

арал

алар

ары

ы қа

қара

раст

стыр

ырылып жатыр. Соның бірі 

ретінде жеке тұлғаға

б

беріілет

і

ін несие санын заңды түрде шектеу 

болып табылады екен. Себебі, мәселен, тәжірибеде бір ғана

зейнетақыға қараған әйелдің басына 20 несие тіркелген кез 

болыпты. Міне, макроэкономикалық тұрғыдан несие

әлеуметтік шиеленіс нысанына айналмас үшін бізге де

же

жеке

ке тұл

ұ ғаға берілетін несие санын

н з

заң

ңды

ды

т

т

үр

үрде

де ш

ш

ек

екте

теу 

у 

ке

керек шығар... Бұған маман

анда

дар

р не

не д

д

ер

ер е

еке

кен?

н?

ДАТ!

Соттың, прокурордың, 

адвокаттың мәртебесін 

т

те

ең

ңе

е

сст

т

іі

р

руу

і

ім

м

іі

з

з к

керек


бетте

ҚҰҚ


ҚЫҚ

 ПЕН


 ҚҰРЫҚ

ЖА

ҢҒҢҒ

ЫРЫ


ЫҚ

Қаржы полициясы агенттігінің баспасөз қызметінің 

хабарлауынша, бас маман Н.Қонаев мұнай ұрлығымен 

ай налысқан  ұйымдасқан қылмыстық топқа көмек тес кен. 

Ол зертханаға жіберілуі тиіс мұнай үлгісін мазутпен ал-

мастырып отырған және мұнайд

дың

ы

 контрабанда жо

жолы


л

мен кетуіне жағдай жасағ

ағ

ан

ан. ҚыҚылм

лм

ысысты

тық 


қ

то

топп мү

мү

--ше

шел


 л

е

ерінің мүддесіне жұмыс істегег

ен

еніі үшүшін

ін о


о

л

л 12

1200


00

д

дололл

 лар


ар 

сыйақы алыпты. Қаржы полицейлері оны қыл мыс тық 

топ мүшелерімен бірге қамауға алды. Айта кетейік, елі-

міздің батысында мұнай ұрлап, заңсыз табыс тапқан топ 

жайлы біз шілде айында хабарлаған болатынбыз. Қа-

зақстанның сегіз азаматы мен Молдованың екі аза ма-

ты

ы

нанан

н құ


құ

ра

ралғлған

ан

ттоп

оп 2


2

01

012-2-20

20

1313 ж

жылдары Ақтөбе об-

лы

ысы


сы

нд

ндағағы

ы ке


кен

н

орорын

ын

дадары

рына


нан

н 74


740

0 тоннаға жуық мұ най 

ұрлаған. Топ жетекшісі Камалутдинов пен оның сы-

байласы Ізімовтің қылмыстық істі тоқтату үшін Ақ тө бе 

мен Атыраудың қаржы полицейлеріне пара  бер гені

анықталып отыр. Бұған қоса, жуырда Ізімовтің тер-

роризм мен экстремизмді насихаттағаны да әш ке ре-

ле

ленііп, қылмыстық іс қозғалдыы

.

.20

2012


12 ж

жыл


ылы

ы мұ


м н

най


ай

 д

 дың

ың

 за

заңс


ңсыз бизнесімен айналысып жү

жүрі


ріп

п, о


ол

л ел


ел ііші

шіне


не д

дін


ін ө

өкі


кілі

лі 


ретінде терроризмді ақтайтын идеяларды та рат қан.

Болатбек МҰХТАРОВ

Мамандардың айту

уынша, «Өжет» базары – ба ра хол-

ка с


с

ау

аудадаге

герл


рл

ер

еріі

үш

үшінін ттығ

ығыр


ырық

ықта


тан 

н шығатын жол емес. 

Жүүрг

рг

ізізіл

ілге


ген

н те


текс

кс

ереруд

удің


ің н

нәт


әтиж

иж

есесін

інде


де мұнда өрт қауіпсіздігі

та лаптарын  сақтамаудың  15  дерегі  анық тал ған.  «Бұл  ол-

қы лықтар бойынша лауазымды жә не заң ды тұлғаларға

айып пұл салынды. Енді бұған қа тысты материалдардың 

бар лығы қалалық ма ман дан дырылған экономикалық

сот қа  жіберілуде. Ба зардың жа былу-жабылмауын, кем-

ші

ш  лік


ік

терін түзеп, жұмысын жалғғас

ас

ты

тыруру

ын

ын ттекек ссот

от ш


шеш

ешет


етін

ін 


бо

бо

 лл

а

ады. Ал Құлжа күре жолыныңың б

бой


ойын

ында


да

с

салалын

ынып


ып

ж

жатат-

-

қан ба зар ға  әлі  тек серу жүргізген жоқпыз. Себебі пай да-ла нуға  беріле қой маған нысанды тексеруге құқылы

емес піз», – дейді Тө тенше жағдайлар департаментінің 

өрт ті  бақылау бө лімінің  басшысы Айдос Нүсіпбаев. Өткен 

ай да ма мандар Алматы қаласының Солтүстік айналым 

ау д

д

аа

ны

нын дада о

о

рнрнал

алас


асқа

қан 


н 26

26 б


б

аз

азар

арды


д

 тексерді. Өрт қа уіп-

сіз 

зді


дігі

гі е


ере

реже


желе

лері


рін

н бұ


бұзу

зуды


дың

ң  32


326

6  д


дерегі анықталып, 25 

ла  уазымды  және  21  заңды  тұлға  әкімшілік жауап кер ші-

лік ке тартылды. Базарды пайдалануды тоқтату ту ра лы 24 

талап-арыз сотқа жіберілді. Сот 20 талап-арызды қа на-

ғат тандырған. Бірақ шешімнің заңды кү шіне енбеуіне 

бай ланысты  бұл базарлар әлі жұмыс іс теп жатыр. Еске

са ла  кетейік,  қарашаның 17-сі күні бол ған  өрттен соң 

ба

барах

а

олканың зардап шеккен сау у да

даге


е

рл

рлерерін

іне 


е 

Құ

Құлж

лж

аа жо

жо

-лы

лынд


ндағы және іргедегі «Өжет»

»

бб

а 

азазары

ры

нана б

б

араруд

уды


ы

же

жер-

р-

гілікті билік ұсынған болатын. Саудагерлердің бір тобы бұ ған  үзілді-кесілді қарсы  болғанымен, енді бір тобы

«Өжет ке» көшкен еді. Осы жағдайға байланысты қазір

жа ңа  базарларда сауда орындарының құны аспандап 

кет кен. 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал