Жауапкершiлiк Басшылықжүктеу 2.07 Mb.

бет1/15
Дата09.04.2017
өлшемі2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

  

 

Жауапкершiлiк 

 

 

Басшылық 

 

 

 

 

Қызмет 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ББК 86.3 

З

-12  

 

З-12 

Освальд


 

Зандерс


 

Жауапкерш

i

л

iк

Басшылық. Қызмет. 120 бет 

«ШЫҒЫС СҼУЛЕСІ» Алматы қаласы

 

ISBN 9965-9969-4-6  

 

  

Бҧл  кітапта  басшылық  қызмет  ҥшін  қажетті  қасиеттер  мен  қойылатын  талаптар 

жҽне қызметтің қҧны жайлы сҿз қозғалады.

 

 ББК 86.3

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 З

 0403000000       

   00 (05) 

 07  

05.094 


ISBN 9965-9969-4-6 

 

  

 

  

БАСШЫЛЫҚТЫҢ 

ҚАУЫМ


 

МЕН


  

МИССИЯДАҒЫ

 

МІНДЕТТЕРІ 

 

 

Бi

р

iнш

тарау 

 

Iзгi еңбек – 

игi құрмет. 

 

«Егер бiреу қауым басқарушысы болуға ынталанса,

 

игiлiктi iстi қалағаны». 

 

1Тiмоте 3:1

 

«Ал сен ӛзiңе ұлық нәрсені сұрайсың: сұрама». 

 

(Еремия 45:5)

 

 

ЕлшПауылдың


 

жоғары


 

мансапқа


 

ҧмтылу


 

 иг

i

лi

ктіс

 

деген 

тҧжырымын

 

мҽс


i

хш

iлерд

i

ң 

бҽр


б

iрдей

 

мақҧлдай 

бермейд


i. 

Адамның


 

ҿзі


 

қызмет


 

орнын


 

i

здегеншеорын


 

адамын


  i

здеуі


 

ти

iс

 

емес 

пеМансапқор

 

адамға 

рухани


 

қызмет


 

орнын


 

сен


i

п

 тапсыру

 

қауi

птемес

 

пеМансапқорлық

 

«игілікті 

қалаған


 

жанның


 

соңғы


 

ҽлс


i

зд

iгi» болып

 

табылады 

деп


 

дҽлелдеудің

 

астарында 

зор


 

мҽн


 

жатқан


 

жоқ


 

па

?  Рас

мансапқорлықтың 

сынауға


 

тҧрарлық


 

тҥр


бар


 

екен


i

н

 жоққа

 

шығаруға 

болмайды


Алайда


 

мансапқорлықтың

 

басқа


 

да

 тҥр

бароны


 

дамытқан


 

жҿн


Егер


 

осы


 

тараудың


 

басында


 

бер


i

лген


 

екаят

 

Қҧдайға 

қызмет


 

етуге


 

жарамды


 

жҽне


 

сол


 

ҥш

iн

 

барлық 

мҥмк


i

нд

iг

i

н 

сарқа


 

пайдалануға

 

ҧмтылатын 

адам


 

тарапынан

 

дҧрыс


 

таразыланса

онда


 

оның


 

мансапқорлығының

 

салдары


 

ҽлдеб


i

р

 қау

i

п-

қатер


 

тудыра


 

қоюы


 

ек

iталай

.  


Егер

 

елшПауыл


 

айтып


 

отырған


 

осы


 

қҧрметті


 

еңбекпен


 

жақы­нырақ

 

таныссақ


ойлануға


 

тҧрарлық


 

бірталай


 

нҽрсен


кҿруге


 

болады


Б

iз

 

елшi

н

iң

 

кесімді 

тҧжырымын

 

ҥлес


i

не

 басшылық

 

ету 

енш


i

стиген

 

қазi

ргкҥнг

мҽсi

хш

iлерге

 

қатысты 

қҧрмет


 

пен


 

мҽртебе


 

тҧрғысынан

 

қарауға


 

бей


i

мб

iз

Бi

рақ


 

елш


Пауыл


 

мҧны


 

жазған


 

кездег


жағдай


 

басқаша


 

ед

i. Ол

 

кезде 

ешк


i

м

 де

 

басшылық 

ету


 

қызмет


i

н

 иемденуге

 

ҧмтылмағанСебебі


 

басшылық


 

қызмет


 

ҥлкен


 

жауапкерш

i

л

iкпен

 

қосакҿб


i

нде


 

зор


 

қау


i

п

-қатермен

 

де 

байланысты

 

болатын


Оған


 

бер


i

лер


 

марапат


 

 рен

i

шжек


 

кҿру


 

жҽне


 

қҧп


 

кҿрмеу


мойындамау

 

болған


 

кездер


аз

 емес

-

тi. 

Қуғындау


 

кездер


i

нде


 

алғашқы


 

соққы


 

соған


 

тиет


i

нең

 

кҿп 

қас


i

рет


 

тартатын


 

да

 сол

-

тын.  

Бізге


 

бір


 

қарағанда

 

қауіпті


 

болып


 

кҿрінгенімен

елш


Пауылдың


 

бҧл


 

сҿз


i

нде


 

біз


 

ойлағандай

 

қауіп


-

қатер


 

жоқ


Нағыз


 

атаққҧмарлар

 

мен


 

ҿздер


i

не

 ҥлкен

 

мҽн 

берет


i

н

 адамдар

 

бҧндай 

қиын


 

міндеттерге

 

аз

 қызығушылық

 

танытадыПауыл


 

басшылық


 

қызметке


 

ҧмтылғандарды

 

қҧптап


мҧндай


 

тҽуекелге

 

баруға


 

дайын


 

жандарға


 

мақтау


 

айтуды


 

қажет


 

деп


 

есептед


i. 

Сондықтан

 

ол: «Егер 

біреу


 

қауым


 

басқарушысы

 

болуға


 

ынталанса

оның


 

иг

iл

i

ктi i

стқалағаны» деп

 

жаздыҚаз


i

ргкҥн

де 

нақ


 

осы


 

жағдай


 

қайталанып

 

отыр


Непалда


 

ша­ғын


 

қауымның


 

бақташысы

 

жылдар


 

бойы


 

тҥрмеде


 

сарғайып


 

отыр­ды


ал

 бҧл

 

шақта 

оның


 

қауымының

 

мҥшелер


азаттыққа

 

ж

iбер

i

лдi. 

Кҿптеген


 

елдерде


 

д

iни

 

қызмет 

ешқандай


 

сый


-

қҧрмет


 

ҽпермейд


i. 

Бҧған


 

қоса


 

елш


Пауылдың


 

басшылық


 

орынды


 

емес


басшылық


 

қызметтің

 

ҿз

iн

 

ҽлемдегең

 б

i

р 

қҧрметті


 

еңбек


 

рет


i

нде


 

 

ҧсынатынын 

есте


 

ҧстаған


 

жҿн


Бҧл


 

қызмет


 

шынайы


игниетпен

 

жҥргi

з

iлсе

нағыз 

сый


-

қҧрмет


 

ҽкелмек


Елш


Пауылдың


 

кез


i

нде


 

адамдар


 

бҧндай


 

мансапқа


 

тек


 

Мҽс


i

хке


 

деген


 

шексіз


 

сҥй


i

спенш


i

л

iктен

Оның 

қауымына


 

қызмет


 

етсек


 

деген


 

ниетпен


 

ғана


 

ҧмтылуы


 

мҥмк


i

н

-д

i. 


Кейін

 

қауым 

мемлекетт

i

к

 болған

 

кезде 

бҽрі


 

де

 ҿзгерд

i. 


Қаз

i

ргб

iзд

i

ң 

заманымызда

 

да

 кҿптеген

 

батыс 

елдерде


 

қауым


 

жетекшісі

 

болу


 

сый


-

қҧрмет


 

пен


 

тҥрлі


 

жеңілдіктер

 

ҽкелед


i, 

сол


 

себепт


оған


 

д

iнге

 

икемжоқ


ҿзімшіл


 

адамдар


 

ҧмтылады


.  

Нақ


 

осы


 

жағдай


 

б

iзд

Еремияның 

Барухқа


 

айтқан:  «Ал

 

сен


 

ҿз

iңе

 

ҧлық 

нҽрсені


 

сҧрайсың


сҧрама!»  деген

 

кеңес


i

не

 қҧлақ

 

асуға 

мҽжбҥр


 

етед


i. 

Ол

 тап

 

осындай 

мансапқорлықтан

 

емес,  «ҿзi

ңе

 зорды

 

тi

леуден»  сақтандырады

Демек


мҽселе


 

тҥртк


болатын


 

себептерде

 

болғаны


.  

Ҽрб


i

р

 мҽс

i

хшҿз

 ҿм

i

рi

нде


 

мҥмк


i

н

 болатын

 

ең 

жақсыны


  i

стеуге


 

жҽне


 

ҿз

iне

 

Қҧдай 

берген


 

кҥш


 

пен


 

қаб


i

летт


барынша


 

дамытуға


 

м

iндетт

i. 


Б

i

рақ 

Иса


 

Мҽс


i

х

 адамның

 

атаққҧмарлығы 

ҿз

iне

 

зиян 

деп


 

ҥйретед


i. 

Д

iни

 

қызметшi

лікке


 

қол


 

қойып


бата


 

берер


 

алдында


 

епископ


 

Стефан


 

Ниль:  «Атаққҧмарлықты

 

жай


 

адамдар


 

да

 жақсы

 

қасиет 

деп


 

есептемейді

Мҽсіхші


 

ҥшін


 

бҧл


 

кҥнҽ


ал

 діни

 

қызметкер 

ҥшін


 

тіпті


 

ҥлкен


 

кҥнҽ», 


 

деген 

ед

i. Ек

i

ншжағынан


Қҧдайды


 

дҽр


i

птеу


 

мен


 

Оның


 

қауымының

 

терең


 

бағытталған

 

мансапқорлық 

тҥр


де

 бізге

 

белгi

л

i. Ол

 

заңдысонымен


 

б

iрге

 

қызмет 

салмағы


 

Қҧдайдың


 

қалауымен

 

болғандықтанҽрдҧрыс

ҽржағымды


.  

Атаққҧмар

 

адам


 

ҿз

iне

 

назар 

аударып


оны


 

мойындағанын

 

қалайды


Ол

 жақсы

 

атаққа 

иежҧртқа

 

танымал 

болғысы


 

келед


i. 

Атаққҧмар

 

адам


 

басқалардан

 

артық


 

болғысы


 

келед


i, 

ҿз

 орнын

 

билеп-

тҿстеуш


i

лер


 

арасынан


  i

здейд


i. 

Иса


 

Мҽсіх


 

Ҿз

iн

i

ң 

атаққҧмар

 

шҽк


i

рттер


i

не

 ҧлылықтың

 

басқа 

ҿлшемін


 

бердi:  «Билеу­ш

i

лер


деп


 

саналатындар

 

қол


 

астындағы

 

елдерд


билеп


-

тҿстеп


тҿрелер


де

 халықтарға

 

қатаң 

ҽм

iр

 

жҥргi

зед


i, 

соны


 

б

iлес

i

ңдерБ

iрақ

 

сендердi

ң

 араларыңда

 

ондай 

болмасын


Керіс


i

нше


қайсың


 

ҧлы


 

болғысы


 

келсе


сол


 

ҿзгелер


i

ңе

 қызмет

 

ете 

берс


i

нҚайсың

 

ең 

бастыларың

 

болғысы


 

келсе


сол


 

бҽр


i

ңе

 қҧл

  i


спетт

қызмет 

кҿрсете


 

берс


i

н!»  (Марқа

  10:42-44). 

Исаның


 

мҥлде


 

басқаша


 

кҿзқарасы

 

атаққҧмарлықтың 

бетпердесін

 

сыпырып


оның


 

шынайы


 

мҽн


i

н

 ашып

 

кҿрсетедi. 

 

Иса 

ең

 жақын

 

достарына 

жан


 

дҥниесін


 

ақтарып


Ҿзін


 

кҥтіп


 

тҧрған


 

азаптар


 

мен


 

ҿл

iм

 

туралы 

ҽңг


i

мелест


i  (33,  34-

аяттар


). 

Б

iрақ

 

Ол 

сҿз


i

н

 аяқтар

-

аяқтамастанЖақып


 

пен


 

Жохан


 

Оның


 

тҥс


i

н

iст

i

к 

пен


 

қайғысына

 

ортақ


 

болу


 

туралы


 

ҿт

iн

i

штерi

н

 мҥлде

 

естi

мегендей:  «Салтанатты

 

ҧлылығыңызға 

ие

 болған

 

кездеб

iр

i

мi

зге


 

оңек

i

ншi

м

iзге

 

сол 

жағыңызға

 

отыруды


 

бҧйырсаңыз

 

екен», –


 

деген


 

тілек


 

білдірді


 (37-

аят


). 

Олар


 

азаптың


 

орнына


 

қҧрметт


тҽжд


қалады


Оларды


 

айқышқа


 

керілу


 

емес


таққа


 

отыру


 

қызықтырды

Олар


 

Исаның


 

азабына


 

ортақтасудың

 

орнына


 

сый


-

қҧрмет


 

пен


 

бил


i

ктартық

 

кҿрдi. 

Олар


 

да

  

қазi

ргб

i

з 

сек


i

лд 

сый-

қҧрметке


 

тек


 

айқышты


 

жол


 

арқылы


 

ғана


 

жетет


i

нд

iг

i

не 

ҥйрену


ти

iс

 

болатын.  

Заң


 

білгірі


 

ҽрі


 

сҿз


 

шебері


 

Миландық


 

епископ


 

Амвросий


 

ҿз

iн

 

қауымымен 

б

iрге

 

тҧтқында 

ҧстаған


 

кезде:«Д


i

ни

 қызметш

мҽсi

хшрет

i

нде 

тҽніне


 

тҥскен


 

жаралардан

 

азап


 

тартуды


 

ҥйренуі


 

керек


сол


 

жаралар


 

оған


 

жаңа


 

ҿмір


 

бередi», –

 

деген


Егер


 

ҧлық


 

нҽрсеге


 

ҧмтылу


 

орынды


 

себептерден

 

туындаса


онда


 

тҧрған


 

ештеңе


 

жоқ


 

болғанымен

Исаның


 

қос


 

шҽк


i

рт

iн

i

ң 

ҧмтылысында

 

бҽр


дҧрыс


 

емес


 

ед

i. Жақып

 

пен 

Жохан


 

шешелер


i

н

iң

 

жақсы 

кҿруш


i

л

iг

i

н 

пайдаланып

ҿздер


i

не

 кҿрнект

орынды 

 

дҽл 

қазір


 

қамтамасыз

 

етуд


i, 

сҿйт


i

п

 жақын

 

достарынан 

озуды


осылайша


 

Иса


 

Мҽс


i

х

 Патшалығындағы

 

қҧрмет 

пен


 

бил


i

кт

iң

 

алдыңғы 

орындарына

 

жылжуды


 

ойлап


ҧсақтауға

 

дей


i

н

 барды

Сонымен 

олар


 

екқател

i

к 

ж

iберд

i. 


Б

i

рi

нш

iден

олар 

Мҽс


i

хтің


 

Патшалығын

 

бҧ

 дҥниенің

 

ҧлылығы 

мен


 

сҽн


-

салтанатына

 

ие

 патшалық

 

ретi

нде


 

тҥс


i

нд

i. Ек

i

ншi

ден


олар


 

ҧлылық


 

мансапқа


атақ


-

абыройға


 

қатысты


 

деген


 

қорытынды

 

жасады


Бҧл


 

ойлар


 

ҽлг


i

лерд


Мҽс


i

х

 Патшалы

-

ғында 

жоғарғы


 

лауазымға

 

ие

 болу

 

ниетін 

тудырды


Олардың


 

ойлары


 

осы


 

дҥниелік


 

ҿлшеммен


 

шектелд


i. 

Тек


 

Киел


Рухтың


 

тазартушы

 

жалыны


 

олардың


 

ақсҥйект


i

к

 атаққҧмарлықтарын

 

жойғаннан 

кей


i

н

 ғана

 

оларға 

басшылық


 

дарыны


 

бер


i

лд

i.  

Дҽл


 

осындай


 

бил


i

кқҧмарлық

 

пен


 

атын


 

шығаруды


 

кҿксеу


 

ҽлкҥнге

 

дейi

н

 қауымға

 

зиянын 

тигізіп


рухани


 

ҿкілеттігін

 

жоюда


Иса


 

қос


 

шҽк


i

рт

iн

i

ң 

атаққҧмарлық

 

ҿт

iн

i

шi

не

 бола

 

ҿз 

ойынан


 

айныған


 

жоқ


Ол

 мҧны

 

оларға 

мерз


i

м

iнен

 

тыс 

маңызды


 

сабақ


 

беруге


 

себеп


 

рет


i

нде


 

пайдаланды:  «Не

 

сҧрап


 

тҧрғандарыңды

 

ҧқпайсыңдарМен


 

ішетін


 

тостағаннан

 

ішіп


Мен


 

ҿтетін


 

азапты


 

шомылудан

 

ҿте


 

аласыңдар

 

ма?» Олар 

ҿздер


i

н

 ҿте

 

нашар 

танығандықтан

«Иҽ


істей


 

аламыз» (38,39 аяттар

деп


 

жауап


 

берд


ҿздер


i

не

 шекс

i

з 

сен


i

мдтҥрде

.  


«...Бірақ

 

Менi

ң

 оң

 

не 

сол


 

жағыма


 

отыруға


 

тағайындау

 

Мен


i

ң

 қолымда

 

емес деп

 

жауап 

берд


Иса


 Кҿктегі

 

Ҽкем 

к

iмге

 

дайындаған 

болса


солар


 

отырады» (40).

 

Иса


 

б

iздерд

ҧлылық 

туралы


 

осы


 

дҥниелік


 

тҥс


i

н

iк

 

пен 

басшы­лық­қа

 

ҧмтылған


 

пендешілік

 

талап


 

Оның


 

рухани


 

патшалығына

 

алмастырылуы 

мҥмк


i

н

 емес

 

деп 

ҥйретед


i. 

Бҧл


 

патшалықта

 

жердег


қҧндылықтарға

 

толығымен 

қарама


-

қарсы


 

дҥниелер


 

ҥстемд


i

к

 етедi. «Орын

 

дайындалғандар» – 

бҧлар


 

ҿздер


i

н

-ҿздері

 

осыған 

дайындағандар

Бҧл


 

дайындықтың

 

мҽн


неде


 «Бҽріне

 

қҧл 

іспетті


 

қызмет


 

кҿрсете


 

беру...». Ҧлылық

 

пен


 

басшылыққа

 

дҧрыс


 

дайындықтың

 

Аспан


 

Патшалығына

 

лайық


 

белг


i

с 

адамның 

қызметінің

 

саны


 

емес


оның


 

жеке


 

қызметі


Басшылық


 

м

iндеттерд

i

ң 

ҿсу


ерікті


 

тҥрде


  i

стелген


 

қызметтерд

i

ң

 мҿлшер

i

не 

байланысты

Ҧлылық


 

сыртқы


 

жағдайларға

 

тҽуелд


емес


ол

  iштен

 

ҿсi

п

 шығады

Иеміз 

Иса


 

тҽлімін


 

шҽк


i

рттер


i

не: «Себебі

 

Мен


 

де

 Билеуші

 

бола 

тҧра


Ҿзіме


 

қызмет


 

еткізу


 

ҥш

iн

 

емесҾзім


   

қызмет


 

ету


 

ҥш

iн

 

келдім»,  – 

деген


 

сҿздермен

 

тҥс


i

нд

iрд

i.  (45 


аят). «Ал

 

Мен 

араларыңда

 

қызмет


 

етуш


i i

спетт


i

м

iн» (Лҧқа

 22:27).  

Басшылық

 

қызметтi

ң

 кез

 

келгенi

н

 зерттеуд

i

ң 

басында


 

осы


 

айтылған


 

қағиданы


 

айқын


 

тҥс


i

нуд


i

ң

 маңызы

 

зорБасшылық


 

міндетті


 

қызметшілерін

 

қҧл


 

ретінде


 

санайтындар

 

емес


оларға


 

ҿзриясыз

 

қызмет 

еткендер


 

дҧрыс


 

атқара


 

алады


Жҽне


 

бҧл


 

оларға


 

ешқашан


 

оңайлықпен

 

бер


i

лмед


i. 

М

iне

ҽлгі 

ащы


 

«тостағаннан» ішу

 

мен


 

азапты


 

«шомылудан» ҿту

 

дегеніміз 

осы


СД

Гордон:  «Адамның 

атаққҧмарлығы

 

ҿз

iн

 

қҧдайлық 

жоспар­ға

 

енг


i

зуге


 

бағытталған

 

деген


 

п

iк

i

рдҧстансақ,  «онда

 

оның


 

ҽрқашан


 

кҿз


 

алдында


 

тҧрып


қаншалықты

 

ҧшы


-

қиырсыз


 

болып


 

кҿр


i

нген


i

не

 қарамастан

барша 

тең


i

здер


 

арқылы


 

алып


 

жҥрет


i

н

 Тем

i

рқазық 

жҧлдызы


 

бар


 

болғаны


Онда


 

оның


 

қолында


 

ең

 қалың

 

тҧмандаең

 қатты

 

дауылдаешб


i

р

 магнитт

шатқалдарға 

қарамастан

 

оған


 

бағытты


 

кҿрсет


i

п

 отыратын

 

компасы 

бар», –


 

деп


 

жазды


Граф


 

Цинцендорф

 

классикалық 

ғылымдарға

 

ҿте


 

бейім


 

екенін


 

сезсе


 

деоны

 

дҽрежесі 

мен


 

байлығы


 

азғырса


 

даол

 

ҿзi

н

iң

 

бҥкi

л

 ҽрекеті

 

мен 

атаққҧмарлығын

«Менің


 

қҧмартатыным

 

біреу


-

ақОл

  

Иса


тек


 

қана


 

Иса»,  –


 

деген


 

б

iр

 

ғана 

сҿйлеммен

 

тҥй


i

ндед


i. 

Ол

 атаққҧмарлық

 

ҧмтылыстардан 

бас


 

тартып


Гернгутт


i

к

  

бауырластар 

қауымының

 

ҽйг


i

лнег

i

зi

н

 қалаушысы

 

жҽне 

жетекшісі

 

болды


Оның


 

ҽріптестері

 

жетекшілерінің 

жалындаған

 

рухынан


 

ҥлгі


 

алып


,  I

нж

iлд

бҥкi

л

 ҽлемге

 

жарияладыолардың


 

елшіл


i

к

 кҥш

i, 


тіпті

 

елшілi

к

 қыз­­мет

 

ҽлҿм

iрге

 

келмеген 

кезд


i

ң

 ҿз

i

нде 

тең


i

зд

iң

 

ар 

жағындағы

 

елдерде


 

қауым


 

қҧрып


оған


 

кҿптеген


 

адамдардың

 

қосылуымен 

ерекшеленд

i. 

Сол


 

қауымға


 

келушілердің

 

саны


 

олардың


 

ҿз

 отандарындағы

 

қауымдарына 

келушілерден

 

ҽлдеқайда 

кҿп


 

еді


Қауымның


 

ҽрб


i

р

 тоқсан

 

екi

ншмҥшес

елші 

болды


Б

iз

Адам 

атаның


 

балалары


,  

ҧлық


 

болғымыз


 

келед


i, 

Ол

 к

i

шi

к

 болды

Бi

з

 қорланғымыз

 

келмедi, 

Оны


 

қорлады


Б

iз

 

билi

к

 қҧрғымыз

 

келедi, 

Ол

 қызметш

болды   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал