Жалпы, деректерге жүгінсек, соңғы бес жылдың ішін де отандық сусын өндіру көлемі 17,5 пайыздық меженіжүктеу 0.63 Mb.

бет1/6
Дата10.09.2017
өлшемі0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Жалпы, деректерге жүгінсек, соңғы бес жылдың ішін-

де отандық сусын өндіру көлемі 17,5 пайыздық межені 

ба ғындырған. Мамандар «бұл көрсеткіш 2006 жыл дар-

мен салыстырғанда едәуір жоғары екенін де алға тар та-

ды. Десек те, бір айта кетерлігі – 2006 жылмен са лыс тыр-

ғанда биылғы жылы осы салаға бөлінуі тиіс инвес ти ция 

көлемі үш есеге кеміп отыр. Мәселен, 2006 жылы сусын 

өндіруші өндіріс орындарына кемінде 72,4 млн тең ге 

инвестиция құйылса, бүгінде бұл инвестицияның кө лемі 

27 млн теңгені ғана құрады. Сусын өндірісінің нақ осы лай 

инвестицияға «шөлдеп» отырғанына қазірде са рап шы-

лар дың басым бөлігінің көңілі алаң... Бұл ретте, са рап-

шы лардың дені «егер біз үш жылдың ішінде елдегі сусын 

өн діру көрсеткішін 30 пайыздық межеге жеткізсек, бұл 

салада өзгелермен бәскеге қабілетті болар едік. Ол үшін, 

әрине, бұл салаға көлемді инвестиция керек» де се ді. Сон-

дай-ақ сусын өндірісі хақында сөз еткен қай сы бір ма ман-

дарымыз бізге, ең алдымен, бұл саладағы сан дық емес, 

са палық белесті бағындыруымыз қажеттігін де баса айт-

ты. 


 

СУСЫНЫМЫЗДАН ДӘМ КЕТТІ...

Кезінде Арнольд Шварцнеггер Калифорнияға гу бер-

на тор болған тұсында нақ осы сусын өндірісіне қатысты 

ар  найы заң шығарған екен. Шварцнеггер ол кездері 

сусынның тек шыны ыдыста шығарылуына; сусын дәмінің 

бұ зылмауына; құрамында кофеиндер мен амин қыш қыл-

да ры бар сусындардың сатылымға шықпауына айрық ша 

на зар  аударыпты.ИӘ

– Таяуда біздің сақтандыру ком па-

ния мыз жылжымайтын мүлікті табиғи 

апат тан міндетті сақтандыру мәселесін 

кө теріп, арнайы баспасөз мәслихатын 

өт кізген болатын. Әрі бұл іске Үкіметтің 

де атсалысуын сұрап отырмыз. 

Жалпы, дүниежүзілік тәжірибеге 

сүйе нетін болсақ, зілзала қаупі жоғары 

мем лекеттерде – Түркияда, Жапо ния-

да, АҚШ-та, Жаңа Зеландияда осындай 

сақтандыру міндетті түрде жүргізіледі. 

Өздеріңізге белгілі, соңғы кездері 

Қазақстанда да табиғи апаттар үдеп 

тұр. Сейсмологтар Қазақстан халқының 

20 пайызға жуығы шоғырланған 

Алматы облысы мен Алматы қала сы-

ның қауіпсіз емес екенін ескертіп отыр. 

Ал мұнда 44 млн шаршы метрге жуық 

тұр ғын үй орналасқан. Қаржы жүйе сі-

нің ең шоғырланған аймағы да – осы 

өңір.  


ЖОҚ

– Жылжымайтын мүлікті табиғи 

апаттардан міндетті сақтандыру керек 

дегенге мен түбегейлі қарсымын. Яғни 

сақтандырушылардың тағы бір қосым-

ша қаржы көзін ашып, оның үстінен 

пайыздап пайда табуына, солайша 

халықты ақымақ қылуына наразымын. 

Ал сақтандырушыларға жұрттан ақша 

тар тудың басқа бір ақылды амалын 

ойлап тапсын деп кеңес берер едім.

Құдай оның бетін ары қылсын, бі-

рақ алда-жалда үлкен апат бір аймақты 

жайратып кетті делік. Оның орасан шы-

ғынын біздің нарығымыздағы бар лық 

сақтандыру компаниясының ка питалын 

қо сып жіберсек те, өтей ал май мыз. Яғ-

ни отандық сақтандыру нарығын, оның 

қар жылық  мүмкіндігін  ше тел дік тер мен 

мүл де салыстыруға кел мейді. Олар, 

біріншіден, сол халық ара лық деңгейге 

жетіп алсын, содан кейін жоғарыдағыдай 

мә селе  көте ру ле ріне  болады.   

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Азат ПЕРУАШЕВ,

«Ақ жол» пар тиясының төрағасы:

– Алдыңызда қандай үлкен 

жұмыстар күтіп тұрғанын («Ақ   жол» 

партиясының басшысы ретінде) елес-

тете аласыз ба? 

– Қорқатын ештемесі жоқ! Адам 

өмірінің төрт кезеңі жайлы мысалды 

еске түсіретін кез келді. Адам алғашқы 

25 жасқа дейін адам сияқты өмір сү-

ре ді. Екінші 25 – ат сияқты, жұмыс жә-

не жұмыс. Үшін шіде – ит секілді, жұрт-

тың бә рі мен салғыласып, бір демені 

дә лел дегісі келіп жүреді. Ал соң ғы ке-

зеңде өз еңбегінің жемісін жеп отырған 

данышпан құсап өмір сү реді. Мен қазір 

екінші кезеңдегі 25-ке жеттім – ат 

құсап жұмыс істейтін кезең.

– Нәтижесі көріне бастапты ғой, 

шамамен он келіге азып ке тіпсіз.

– Азып кеткен жоқпын, арық та-

дым... Өзіме түсетін ауыр сал мақ тарға 

дайын болу үшін спорт пен айналысып 

жүрмін. 

(megapolis.kz сайтынан) 

№119 (571) 

12 шілде

сейсенбі


2011 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Мұрат ҚЫЛЫШБАЙ,

«Мұнай сақтандыру компаниясы» 

АҚ басқарма төрағасының 

орынбасары:

Алғатбек ҚЫДЫРБЕКҰЛЫ, 

халықаралық экономика 

сарапшысы:

2-бет

4-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Жұмыссыздықты 

азайту жұмыстары 

басталды

Алматылық 

жемқорлар алдына 

жан салмай тұрЖылжымайтын мүлікті табиғи апаттардан міндетті сақтандыру жүйесін енгізу керек пе?

Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Лауазымды тұлғаның ресми мәлімдеуінше, Ақтөбе 

облысы Темір ауданының аумағында бірқатар жылдар 

бойы ұйымдасқан қылмыстық топ әрекет етіп келген. 

Дін нің атын жамылған һәм діни идеялармен бүр ке ме-

ленген сол топ, негізінен, мұнай мен мұнай өнімдерін 

ұр лаумен айналысқанға ұқсайды. 26 маусымда сондай 

топқа қарсы жедел-іздестіру және арнайы операциялар 

жүргізу барысында «Мерседес-бенц» автокөлігінен 

бір  Макаров тапаншасы мен екі шолақ мылтық, сосын 

бір  қатар діни әдебиеттер табылған. Айтуынша, көлік-

тен жарылғыш заттарды дайындауға пайдаланылатын 

дүниелер де қоса шығыпты. Көліктегі екі азаматтың 

ұр  лық пен тонауға қатысты қылмыстық топпен бай ла-

нысы барлығы тағы анықталған. Ал арада үш-төрт күн 

өткен соң, 30 маусымда Шұбарши кентінде белгісіз 

аза маттар патруль полициясына шабуыл жасап, екі по-

лицейді атып, қызметкерлердің қаруларын тартып 

әкеткен. Қылмыскерлердің шабуылынан полиция қыз-

мет керлері Нұрлан Алпысбай мен Айдос Боранбай 

қаза табады. Осы факті бойынша қылмыстық іс қоз ға-

лып, күдіктілерді ұстау операциялары ұйымдастырылған 

еді. Алайда бой тасалап үлгерген топты құрықтау оңай-

ға тимеген.

«Шұбарши кентінен 6-7 шақырымға созылған қа-

мыс арасын сүзу барысында олар тасадан оқ жау ды-

рып, соның салдарынан облыстық ІІД «Арлан» ар найы 

мақ саттағы бөлімінің қызметкері жарақат алып, екін-

шісі қаза тапты. Осыдан соң-ақ қауіпті қылмыстық топ-

қа қарсы ІІМ-нің «Сұңқар», ІІМ Ішкі әскерлер ко ми-

тетінің «Бүркіт» арнайы жасақтары қолына қару ал ды, 

сондай-ақ ІІМ Ішкі әскерлерінің жедел батальоны қо-

сым ша жіберілді. Қылмыскерлерді құрықтау үшін Шұ-

бар ши кентінің төңірегіндегі шамамен 450 шақы ры м 

ау мақта іздестіру шаралары бір апта бойы жүр гі зіл ді. Ақтөбедегі лаңды 

діннің атын жамылып, 

мұнай ұрлаумен 

айналысқан 

қылмыстық топ 

жасапты

Өткен айдың соңын ала бүкіл елді 

дүрліктірген Ақтөбе облысы Шұбаршы 

кентіндегі оқиға сәл-пәл тыншығандай болды. 

Өліспей беріспейтінін танытып, атағы дардай 

арнайы жасаққа барынша қарсыласып баққан 

тоғыз күдікті 9 шілде күні өлтірілді. Тағы 

екі күдікті қамауға алынды. Кеше ішкі істер 

министрінің бірінші орынбасары полиция 

генерал-майоры Марат Демеуов оқиғаға 

қатысты шағын түсініктеме беріп, 7 минутқа 

созылған брифинг өткізді. 

ДАТ!

6-б

етте

Алмас ҚҰРМАНОВ:

Жұмыс берушілердің 

әлеуметтік 

аударымдарды 

уақтылы аударуы 

қарапайым халық 

үшін аса маңызды

Б

АЙЫПwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

145,62

205,57

5,17

22,52

1,41

12652,20

1930,11

1553,66

117,14

1541,20

Әлемде 2010 жылы 950 табиғи және антропогендік 

апат тіркеліп, оның экономикаға келтірген шығыны 222 

млрд долларды құрапты. Оның ішінде Гаити мен Қытай, 

Чили, Жапониядағы жер сілкіністері, Пәкістандағы су 

тасқыны, Мексика бұғазындағы төгілген мұнай 

зардаптарының шығыны орасан зор. Адам шығынына 

жол берген Қазақстандағы Қызылағаш трагедиясының да 

техникалық және табиғи себептері бар екені белгілі. Осы 

фактілер мен дүниежүзілік тәжірибеге сүйенген отандық 

сақтандырушылар соңғы кездері жылжымайтын мүлікті 

табиғи апаттардан міндетті сақтандыру керек деген 

мәселені көтеріп жүр. Бұл ұсынысты таяудағы онлайн 

сұхбатында Ұлттық банк басшысы Г.Марченко мырза да 

қолдапты. Дегенмен халқымыздың басым бөлігі айлығы 

шайлығынан аспайтын әлеуметтік топты құрайтынын 

ескерсек, қоғамымызға мұндай сақтандыру түрін 

міндеттеу артықтау емес пе деген пікірлер де бар. Жалпы, 

елімізде жылжымайтын мүлікті табиғи апаттардан 

міндетті сақтандыру керек пе?

Сусын өндірісі «шөлдеп» тұр...

«Отандық сусын 

өндірісінің даму 

қарқыны тым баяу». 

Кеше еліміздің 

статистика агенттігі 

осындай мәлімдеме 

таратты. Аталмыш 

агенттік мамандарының 

байыптауынша, 

еліміздегі сусын 

нарығының қарымы 

көршілес Ресей, 

Украина елдерімен 

салыстырғанда қажетті 

деңгейде емес... 

Жалғасы 3-бетте   

Жалғасы 2-бетте   

«Қазақ полицейлеріне қарсы 

жиһад» жарияланғаны рас па?

Дүйсенбіге қараған түнде Қарағанды 

облысындағы Балқаш қаласының АК156/21 

жалпы режимдегі түрмесінде атыс болды. Бір 

топ қаруланған сотталушылар түрменің сыр-

тын күзеткен Ішкі істер департаментінің ішкі 

әскеріне шабуыл жасап, оқ атқан. Атыс ба-

ры сында бақылау қызметінің сержантына 

оқ тиіп, жарақат алған. Дер кезінде 

медициналық көмек көрсетілгенімен, сержант 

қаза табады. Сонымен қатар қылмыстық 

атқару жүйесінің үш адамы жарақаттанады. 

Сотталушылар соншама қаруды қайдан 

алған? Әзірге белгісіз. Бірақ қаруланған 

сотталушыларға бес қаруын асынған арнайы 

жа сақ шабуылдап, қылмыскерлерді қолға 

тү сі  ру дің  бар  айла-шарғысын  жасауда.  Бұл 

жайын да кеше Қарағанды облыстық ішкі 

істер департаментінің Мемлекеттік тіл және 

ақпарат басқармасының бастығы Жанатай 

Сембеков хабарлады.

Сағат түнгі бір жарымда қа шу ға тал пын ған 

қылмыскерлер түр ме нің ішіндегі өндіріс це-

хының ғи маратына жасырынып үлгерген. Кей-

бір бұқаралық ақпарат құрал да ры олар дың 30 

адамды  тұт қын дап  алғанын  жа зып ты.  Тұт қын-

да ғы лардың  көбі  жазасын  өтеп  жат  қан дар 

екен.  Алайда  бұл  а қ па рат ты  Қылмыстық-атқару 

жүйесі  ко ми теті  жал ған ға  шығарып  отыр.

Ресми емес деректерге сүйен сек, бас кө-

теріп, бүлік шығарып жүр ген бұл топ Хизб-ут-

тахрир діни экстремистік ұйымының өкіл  де рі 

көрінеді.

Жалғасы 2-бетте 

Салтан СӘКЕН

Әділет министрлігінде кеше кешкісін шұғыл брифинг өтіп, онда Қылмыстық атқару 

жүйесі комитеті төрағасының орынбасары Талғат Ахметов Балқаштағы оқиғаға қатысты 

бірқатар жайттарды нақтылады. Оның айтуынша, бүлік шығарып, қашпақ болған сот та-

лу шылар негізінен ауыр және аса ауыр қылмыс істегені үшін жазаға тартылғандар. Осын-

дай адамдардан құралған 16 адам түрме аумағындағы өндірістік ғимаратқа бекініп алады 

және оларға қарсы арнайы жасақ таяп келген кезде, араларындағы бір-екі адам оттегі 

құйыл ған балонды жарып жіберген. Қазір сол жарылыстың салдарынан қаза тапқандардың 

де нелері қирандының астынан шығарылуда. Нақты қаншасы өлгені әзірге белгісіз. 

Ал жараланған қызметкерлерге келсек, олардың екеуі (қылмыстық атқару жүйесінен) 

оқтан, екеуі (ішкі әскер) пышақтан жарақат алған. 

Тергеу әлі жалғасуда.

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА:

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№119 (571) 12.07.2011 жыл, сейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

САЯСИ БЮРО

Тарихтағы ең қысқа соғыс қайда болды? 

Кім Сенат депутаты бола алады және үміткерлерді ұсыну қалай жүзеге 

асады?

Жандос ҚИЯНБАЕВ, Алматы 

Адамзат тарихындағы ең қысқа соғыс қайда, қашан және не үшін болып 

еді? 

Мейрам БЕЙСЕНОВ, Шымкент

Сенаторлыққа үміткер қалай ұсынылады?

ҮКІМЕТ

Жұмыссыздықты азайту жұмыстары басталды 

Үкімет отырысының басында Премьер-

министр Кәрім Мәсімов Президент жүк-

теген тағы бір тапсырманың орындалған-

дығын мәлімдеді. Оның айтуынша, бірінші 

жартыжылдықтың қорытындысы бойын-

ша еліміздегі жалпы ішкі өнімнің деңгейі 

7,1 пайызды құрады. «Сондықтан ағым-

дағы жылдың алғашқы алты айы бойынша 

Мемлекет басшысының берген тапсырма-

сы орындалды», – деп атап көрсетті К.Мә-

сімов. Айта кетер жайт, бұған дейін Үкімет, 

Ұлттық банк, сондай-ақ Қаржы нарығы 

және қаржы ұйымдарын реттеу мен қада-

ға лау агенттігінің 2011 жылға арналған 

мә лім демесін жария еткен ҚР экономи ка-

лық интеграция істері жөніндегі министрі 

Жанар Айтжанова 2011 жылы Қазақстан-

д а ғы жалпы ішкі өнімнің деңгейі 4-5 пайыз 

аралығында болады деп болжам жасаған 

еді.

ЖАҢА ЗАҢ ОҢ ӨЗГЕРІСТЕРДІ 

КӨЗДЕЙДІ

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарлама-

сы еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау саласындағы кейбір заңнамалық 

актілерге өзгерістер мен толықтырулар ен-

гізу қажеттігін алға тартты. Осыған орай, 

арнайы заң жобасы әзірленіп, халық 

қалаулыларының қарауынан кейін оған 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қол қойды. 

ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

ми нистрі Гүлшара Әбдіхалықованың сөзі-

не қарағанда, «Тұрғын үй қатынастары ту-

ра лы» Заңға «Жұмыспен қамту – 2020» 

бағ дарламасына қатысушы азаматтарға 

қыз меттік тұрғын үй беруге қатысты қосым-

ша нормалар енгізілді. Сондай-ақ Үкіметтің 

жұ мыспен қамту шараларына қатысу көр-

сеткішіне қарай атаулы әлеуметтік көмекті 

төлеу жүйесін жетілдіруге бағытталған 

зақ  стан халқының саны 16,4 млн адамға 

жетті. Халықтың 48 пайыздан астамы – ең-

бекпен қамтылғандар. Оның ішінде жалпы 

ха лық санындағы жалдамалы жұмысшы-

лар дың үлесі 31,7 пайызды, өзін-өзі жұ-

мыспен қамтығандар 16,5 пайызды құ-

рай  ды», – деді Г.Әбдіхалықова. Министр-

дің мәлімдеуінше, биыл шілде айында 

«Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасын 

ілкі жоба ретінде іске асыру үшін рес пуб-

ликалық бюджеттен 40 млрд теңге бөлін-

ген. 2015 жылға қарай аталған бағдар ла-

мамен 1,5 млн халықты қамту жоспар лан-

ған. Еліміздегі кедейшілік деңгейін 6 па-

йыз ға төмендетіп, жұмыссыздық көрсет кі-

шін 5,5 пайыздан асырмау міндеті қойы-

лып отыр. 

ҚР Статистика агенттігінің мәліметі бо-

йынша республикадағы жұмыссыздықтың 

қазіргі деңгейі 5,5 пайыздың шамасын-

да. 


 

ҚАРАЖАТ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУДА 

БОЛМАҚ

Бүгінде «Жұмыспен қамту – 2020» бағ-

дар ламасы бойынша қаражатты пайдала-

ну дың тиімділігін бақылау жөніндегі ко-

миссия жанынан арнайы сараптама тобы 

жұмыс істеуде. Аталған топты ҚР Парла-

менті Мәжілісінің депутаты, комиссия мү-

Адамзат тарихындағы ең қысқа соғыс 

1896 жылы 27 тамызда Англия мен Зан-

зибар сұлтанаты арасында болған 

(Африкадағы Занзибар сұлтанаты 1964 

жылдан бастап Біріккен Танзания Респуб-

ликасының құрамына енді). Тарихта ең 

қысқа соғыс ретінде Гиннесстің рекорд-

тар кітабына тіркелген Англия-Занзибар 

со ғысы 38 минутқа созылған екен. Бұл 

со ғыс тың тұтануына Занзибардың жаңа 

би леушісі Халид ибн Баргаштың Англия-

мен ынтымақтастықты доғарып, Герма-

ниямен байланыс орнатуға ұмтылуы се-

бепші болған. Занзибар билеушісінің 

Гер ма нияға бұл шешімі Англияға ұнамай-

ды, Халид ибн Баргашқа тамыздың 

27-сі күні сағат 9.00-де берілу туралы 

ультиматум қойы лады. Бірақ Занзибар 

сұлтаны берілмей, 2800 адамымен ағыл-

шындарға қарсы тұрады. Алайда ағыл шын 

әскері 38 минуттың ішінде Занзибар дың 

сарбаздарын тас-талқан етіп жеңеді. 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

ҚАРЕКЕ

Т

Ақтөбедегі лаңды діннің атын жамылып, мұнай 

ұрлаумен айналысқан 

қылмыстық топ жасапты 

Шекарада санитариялық 

қорғау күшейтілді

Аудандағы негізгі аумақ қамысты бол-

ғандығы әрі далалы жерде ескіден қалған 

құрылыс нысандарының көп болуы бір-

талай  қиындық тудырғаны рас. Әйткенмен 

іздестіру шаралары апта барысында күндіз-

түні жүргізілді», – дейді М.Демеуов. 

Сөйтіп, апта бойы артынан түскендерді 

адастырып баққан күдіктілердің жасырын-

ған орны 8 шілдеде ғана белгілі болған. 

Онда да қылмыскерлер ну қамыстың ішін-

де, айдаладағы ескі қораның бірінде емес, 

Кеңқияқ кентінің Мұнайшылар көшесіндегі 

2-үйді сауғалап, тығылыпты. Ақпарат түс-

кен күні кешқұрым 20 сағат 45 минутта 

арнайы жасақ күдіктілер бекінген үйді қор-

шауға алып, алдымен келіссөз жүргізуге 

тыры сады. Қарсыласпай, қаруды тастап, 

бері лулерін талап еткен. Сөйтсе, мұндай 

келіссөзге күдіктілер оқпен жауап қатыпты. 

Арты атысқа ұласып, арнайы жасақтың 

және бір қызметкері оққа ұшып, біреуі 

ауыр жарақат алады. «Күдіктілер тығылған 

үйдің айнала-маңы толық қоршауға алы-

нып, кент тұрғындары түгелдей қауіпсіз 

жерге көшірілді. Ал 9 шілдеде күндізгі 

сағат 12-лер шамасында қылмыскерлерге 

бір ден шабуыл жасап, күшпен алу туралы 

шешім қабылданды. Соңғы мәрте соғыссыз 

берілу туралы ұсынысқа олар тарапынан 

тағы оқ жаудырылған сәтте шабуыл баста-

лып, қарулы қарсылық көрсеткен тоғыз 

адамның көзі жойылды», – дейді М.Деме-

уов. Оның айтуынша, штурмнан соң оқиға 

орнында тоғыз мәйіт табылған. Оның же-

теуі танылса, қалған екеуінің кім екендігі 

әлі анықталу үстінде екен. Бұдан бөлек 

кеше таңертең осы оқиғаға қатысы бар 

делінген тағы екі күдікті қамауға алын ған. 

Сөйтіп, елді дүрліктірген қылмыстық 

топтың жалпы 11 адамнан құралғаны 

анық талыпты. Топтың дені – 18-25 жас 

аралығындағы атпалдай азаматтар. 

«Аталған фактілер бойынша 96-бап 

2-тармақпен бірқатар қылмыстық іс 

қозғалды. Қазір прокуратура органдары-

мен бірлесіп, тергеу жұмыстары жүргізілу-

де. Қылмыстық топ діни идеяларды жамы-

лып, соны бүркемелеп жүріп қылмыстарын 

жүзеге асырып келген. Мәселен, біз қазіргі 

уақытта аталмыш топтың қолымен жасал-

ған тоғыз қылмыстық фактіні анықтадық. 

Оның арасында тонау да, ұрлық та бар. 

Арыз-шағымдар әлі де түсіп жатыр», – 

дейді М. Демеуов. 

Сөйтіп, бүкіл өңірді ғана емес, елдің 

үрейін алған 11 күдіктінің тоғызы өлді, 

екеуі қамалды. Дінді жамылған дінсіздердің 

қылмыстық әрекеті екендігіне ресми орган 

баға берді. Әйтсе де осы оқиғаға қатысты 

қоғам арасында жұртшылық тарапынан 

сауал көп-ақ. Ғаламторда шарлаған ақпар-

ға сенсек, өңір әлі тыншымаған. Сондай 

сауалдардың басым бөлігіне ресми жауап 

жоқ. Брифинг барысында да кеңірек 

жауап тасуға жаңа тағайындалған министр-

дің бірінші орынбасары Марат Демеуов 

құлықты емес болып шықты. Дегенмен 

тергеу барысында белгілі болған жайттар 

туралы қосымша ақпарат таратылатыны 

белгілі болды. Сондықтан әзірше ешбір 

діни ағымға жатқызылмаған, тек «мұнай 

ұрлығымен айналысып келді» делінген 

қылмыстық топқа қатысты мәлімет алдағы 

уақытта да толыға түсуі әбден мүмкін.

Қанат ҚАЗЫ 

Мамандардың мәліметінше, қазіргі 

мезгілде елімізде эпидемиологиялық жағ-

дай тұрақты. Топтық аурулар мен індет тер-

дің өршуі тіркелген жоқ. 2011 жылдың 

бі рін ші жартыжылдығында тырысқақ, оба, 

туляремия, қылау, дифтерия, полиомие-

лит, трихенеллез, аусыл ауруларымен 

ауырған адамдар болған жоқ. 2010 

жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 

бо тулизммен сырқаттану – 4,3 есе, күйдір-

гімен – екі есе, сальмонеллезбен ауыру – 

35,6 %-ға, жіті вирустық гепатит жұқтыру 

30,1%-ға азайған. Жіті ішек инфекцияла-

рымен ауырудың – 13,1%-ға, эхинокок-

козбен ауыру – 8,9%-ға, ВИЧ-инфекция-

сын та сымалдаудың 5,8%-ға төмендегені 

бай қалады. Өткен жылға қарағанда биыл 

қырым-кон го геморрагиялық қызбасымен 

сыр қаттану көрсеткіші 2,8 есеге төменде-

ген. 11 шілдедегі жағдай бойынша, еліміз-

де қырым-кон го  қызбасының алты жағ-

да йы тіркеліп отыр. Қазіргі уақытта мемле-

кеттік шекарада санитарлық-эпидемиоло-

гиялық қорғау шаралары күшейтілген. Бұл 

Қа зақстан, Ресей мен Беларусь арасындағы 

Кеден дік одақтың жұмыс істей бастауымен 

бай ланысты қолға алынды. 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал