Жалпы білім беретін мектептерге дінтану пәнін енгізу туралы ұсынысқа келісесіз бе?жүктеу 0.69 Mb.

бет1/6
Дата16.01.2017
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жаралы

жылдар жыры

ОЙ-КӨКПАРЖалпы білім беретін мектептерге дінтану пәнін енгізу туралы ұсынысқа келісесіз бе?

Съезд кеше ғана құрылған Діни 

лидерлер кеңесінің бірінші оты ры-

сымен басталды. Мұндай орган Пре-

зидентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 

ұсынысымен құрылғанын еске сала 

кетуіміз керек. Бұл ұсыныс осыдан 

үш жыл бұрын өткен съезде қолдау 

тапқан еді. Кеңестің құрамына әлем-

дегі жетекші конфессиялардың, яғни 

ислам, христиан, иудаизм, буддизм, 

синтоизм, зороастризм діндерінің 

өкілдері кірді. «Кеңестің құрылуы 

конфессияаралық диалогті жаңа 

дең гейге шығарады»,  – деді Пре зи-

дент.


Нұрсұлтан Әбішұлының айтуын-

ша, кеңес өзге де халықаралық диа-

логтық құрылымдармен өзара әрекет 

етпек. Кеңес аясында үлкен әлеуетке 

ие болатын жаңа тұрақты орган құ-

ры лады. Уақыт өте келе бұл орган 

жаһандық бітімгерліктің маңызды 

құралына айналады деген сенім бар. 

Ол сондай-ақ діндарлардың бос тан-

ды ғы мен құқығын сақтаудың жаһан-

дық мониторингін де жүзеге асы ра-

тын болады.

 

ҚАЗАҚСТАН – БЕЙБІТШІЛІК ПЕН 

КЕЛІСІМНІҢ ТИІМДІ МОДЕЛІ

Осы уақытқа дейін өткен әлемдік 

және дәстүрлі дін көшбасшыларының 

съезі күрделі жаһандық үрдістер 

кезеңдерінде ұйымдастырылды. Ең 

бірін ші съезд діндердің «қақ ты-

ғысына», яғни дінді терроризм мен 

экс тремизмге пайдаланғысы кел ген-

дерге жауап ретінде өтсе, осының 

алдындағы үшінші съезд әлемдік 

қаржылық-экономикалық дағ 

да-


рыс тың қайнап тұрған кезінде болды. 

Бұл адамзат рухани дағдарысты 

бастан кешіп жатқан кез еді. Міне, 

биылғы съезд те әлем үшін күрделі 

саналатын кезеңге тап келді. «Әлем-

дік тәртіптің жаһандық транс фор ма-

циясы басталды. Адамзат шын мә-

нін де жүйелі дағдарыстың кезеңін 

кешу де. Жаһандық рецессия көпте-

ген қоғамға ауқымды әлеуметтік жа-

ры лысымен қатер төндіруде», – деді 

Президент осынау алмағайып за-

ман да болып жатқан жайттарға тоқ-

талып. Осы дағдарыстың кесірінен 

бүгінде әлемде 1 миллиардтан астам 

жұмыссыз жүр. Оның жартысына 

жуы ғы – жастар. Оның ішінде көбі 

– жақ сы білімге қол жеткізгендер. 

Мүм кіндігі бола тұра, екі қолға бір 

күрек таппай жүргендердің көбеюі 

себе бінен жастар арасындағы ради-

ка лизм мен криминализм өсіп келе-

ді. Сонымен қатар моральдық және 

ада ми құндылықтардың жаһандық 

дағ дарысы да етек жайып келеді.

МӘСЕЛЕ


Жалғасы 2-бетте 

Алматы


+27.. +30

о

+10.. +12о

+27..+29


о

+14..+16


о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

дедім-ай, ау!

ЖОҚ

– Жуырда Білім және ғылым ми-

нистр лігіндегі лауазымды адамдардың 

бірі дінтану пәні мектеп бағдарламасына 

қоғамтану ретінде енуі мүмкін екенін 

айтқан еді. Қоғамтану деп аталғанымен, 

мазмұны дінтану болады дейді. Бұл 

пән енгізілген жағдайда тек 9-сы нып-

тар ды ғана емес, 9-10-11 сыныптарды 

толық қамтиды екен. 

Шет мемлекеттерден бір-екі мысал 

кел тіріп өтейін. Францияның барлық 

мек тебінде католик діні пән ретінде 

өтіледі. Католицизмнің мазмұны, оның 

мәдениеті, психологиясы, моральдық 

қыры, діннің адамгершілікті түзеуі де-

ген сияқты жан-жақты қырлары тү сін-

ді ріледі. Ал Түркияда бастауыш мек-

теп тен бастап діннің әдебі түсіндіріле 

бас тайды. 

– Өкінішке қарай, қазіргі кезде 

қо сым ша пән ретінде беріліп жүрген 

дін тану сабақтарынан басқаша құ-

бы лыс байқалады. Бір мысал кел-

тірейін, бір мек тепте дінтану пәні нен 

беретін мұға лім ислам дінінің өкі лі 

екен. Ол оқу шы лар ға тек ислам діні-

нің  тари хын,  маз мұ нын  түсін діреді. 

Бұл нақты қай мек тепте қай мұға лім-

мен болған оқиға екенін айтып 

жатудың қажеті жоқ шығар. Өйт кені 

мұндай құбылыс жиі бай 

қалып 

жатыр. Мұғалімдердің дінтану бойын  ша біліктілігі жеткілікті дең гей-

де емес. Көбі дінтанушы емес сияқ -

ты, жеке діннің теолог ма ман да  ры. 

Ислам дінін ғана меңгерген адам 

оқушыларға шариғат заңдары мен 

хадистерді ғана үйретіп кетеді. 

Алтынжар мен 

Атыраудың арасы 

– екі елдің кие 

қонған даласы

Алатаудың баурайы 

мен Арараттың 

аңғарында – екі сын

Бәйтелі бабаға 

ескерткіш орнатылды

-бетте

-бетте

-бетте

5

57

ДАТ!

Қылмыстық атқару

жүйесінің медицина саласын 

2015 жылға дейін Денсаулық 

сақтау  министрлігінің 

жауапкершілігіне беру 

көзделіп отыр

147,91

183,96

23,27

12580,69

1030,39

1548,70

4,54

1,24

1277,72

104,87

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Астана уақытымен 18.00 бойыншаДосай КЕНЖЕТАЙ,

Ясауи атындағы ХҚТУ профессоры, 

философия және теология 

ғылымдарының докторы:

Анна ҚҰДИЯРОВА,

Психоанализ институтының 

директоры:

-бетте

3

Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының ІV съезіне Мәскеу және бүкіл Ресей патриархы Кирилл 

өз ұсынысын жолдапты. Ол жастарға мектеп 

кезінен сол елдің тарихын оқытатыны секілді дінін 

де оқыту қажет деп есептейді екен. Соңғы 

жылдары қазақстандық мектептерге дінтану 

пәнін қосымша пән ретінде енгізу мәселесі жиі 

көтерілген болатын. Бұл, бір жағынан, сынақ, 

тәжірибе ретінде жүргені белгілі. Енді оны 

міндетті пәндердің қатарына енгізу қажет 

пе деген сауал туындады. Осыған 

байланысты сарапшылар әртүрлі 

көзқараста.

бетте

6

№93 (775) 31 мамыр, бейсенбі

2012 жыл


Тілеухан ӘБІЛДАЕВ:

Жуырда Қарасай ауданындағы Әлия Мол да-

ғұ лова атындағы мектептің түлектері осы мәсе-

ле ге қатысты шу шығарды. 

– Кейбір мектеп түлектеріне мұғалімдер 

«ҰБТ-ға қатыспай-ақ қойыңдар, кесірлерің бізге 

тиеді» деп айтуда. Ал 9-сыныпты бітірушілерге 

«кол леджге кетіңдер, ҰБТ тапсыра алмайсыңдар» 

дейді. Қазір біздің мектептегі 9-сыныпты бітірген 

19 оқушының 13-і колледжге кетейін деп жа-

тыр,– дейді оқушылар. Алайда олар аты-жөн де-

рін айтуға жасқанып отыр. Өйткені «ашық сөй-

ле с сек, мектеп басшылары 11 түгіл, 9-сыныптың 

ат тестатын бермей қояды» деп қорқуда. 

«Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің» 

де мекші, тіпті мектеп басшылары оқушылардан 

«тес тіге қатыспаймыз» деген қолхат алып алатын 

көрі неді. Сонда бізге бала тағдырынан рейтинг 

қым бат болғаны ма? 11-ді бітіріп тұрып аттестат 

ала алмай, қолдарына анықтама ұстап кететін ба-

 лалардың тағдыры не болмақ? Биыл рес пуб ли ка 

бойынша шамамен 121 мың бала, яғни мек  теп 

түлектерінің 77 пайызы ҰБТ-ға қатысуға өті  ніш 

білдіріпті. Ал қалған 23 пайыз, яғни әрбір төр -

тінші, бесінші бала тест тапсырудан бас тарт қан. 

Тест жақындаған сайын мектептерде 

неше түрлі былықтар ашылуда. Қазір 

барлық дерлік мектеп директорлары мен 

мұғалімдер кейбір 11-сынып түлектерін 

ҰБТ тапсырмауға үгіттеу үстінде. Тіпті 

нашар оқитын 9-сынып оқушыларын 

колледждерге қуып жатыр. Осылайша, 

Білім және ғылым министрлігі ұлттық 

тест нәтижесін қорытындылап, аудан, 

қала, облыстардың рейтингін құруды 

әдетке айналдырғалы бері шәкірттердің 

бағы ұстаздардың уысындағы көкпарға 

айналуда. 

Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары Арқа 

төскейінде осымен төртінші рет бас қосып отыр. Биылғы 

басқосуға 40 елден 85 делегация келіпті. Бұл алғашқы 

съезге келген делегаттар санынан әжептәуір көп. Ол кезде 

17 елден 17 делегат қана келгені есімізде. Ендеше, Елбасы 

айтпақшы, мұның өзі форумның жаһандық маңызының жыл 

сайын артып, салмағының сапалы түрде өсіп келе жатқанын 

айғақтайды. 

Салтан СӘКЕН

Серік ЖҰМАБАЕВ

Ғани ҚАСЫМОВ,

Сенат депутаты:

– Теледидарда Борис Моисеевтер, 

содан соң, анау кім еді, Сердючкалар 

болғанын қаламаймын. Сердючка 

деген кім? «Он» ба, «она» ма, әлде 

«оно» ма?(СТВ телеарнасындағы 

«БлоGпост» хабарында айтқаны)

С.БОНДАРЕНК

О, Б.О

ТАРБ


АЕВ (фо

то)


Бір-бірімен жауласатын – 

діндер емес, адамдар...

       БІЗДІҢ ОЛИМПИАДАШЫЛАР

Жалғасы 7-бетте 

Икемді 

Исанова

Оқырмандары-

мызды Лондон 

Олимпиадасында 

ел намысын 

қорғайтын 

боксшылары-

мызбен 

таныстырып 

болдық. Ендігі кезек 

– дзюдошыларда. 

Татамиде тер төгіп 

жүрген тарланбоз-

дарымыз туралы 

қалам тартуды 

қарапайым қазақ 

қызы Гүлжан 

Исановадан 

бастағанды жөн 

санадық.

Бала тағдырынан рейтинг 

қымбат болғаны ма?

Жалғасы 4-бетте 

Не көрмеген, бәрін көрген азаптың,

Сол болды ғой сорақысы мазақтың.

Сардалаға ақ сүйегі шашылып,

Ит мүжіді алтын басын қазақтың!

Бауырына басу үшін даласын

Қынадай ғып қырды қазақ баласын.

Тең жарымы жер бетінен жоқ болған

Кімге айтады момын халық наласын?

Қиянатпен қолдан жасап аштықты,

Қалың елдің көмейіне тас тықты.

Елін жойып, жерін басып алатын

Кім болжаған мұндай сұмдық қастықты?!

Аштық жалмап небір жайсаң, нар ұлын,

Таппай қалдық боздақтардың қабірін.

Қадірлеуге, аялауға міндетті

Бүгінгі ұрпақ тоқшылықтың қадірін!

Жойылмады Алаш елі алайда,

Аман қалып, үлгі болды талайға.

Елбасымыз күні-түні толғанды,

Қазақ елін ел қылам деп қалай да.

Қазақ елі, Қазақстан, Қазағым,

Сенің ұлы тарихыңды жазамын.

Аштықтағы Алашымның азабын

Ескерткіш қып мәңгілікке қалдырған

Азат елге арналады ғазалым!!!Бақытбек СМАҒҰЛ,

Қазақстан Республикасы Парламенті

Мәжілісінің депутаты,

Ауған соғысы ардагерлері ұйымдарының

«Қазақстан ардагерлері» қауымдастығының

төрағасы, «Нұр Отан» ХДП мүшесі, 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі

№93 (775) 

31.05.2012 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

СЪЕЗД


Басы 1-бетте

Бір-бірімен жауласатын – діндер емес, адамдар...

жатқанын жеткізді. Көпұлтты бола тұра ХХІ 

ғасырдың бірінші онжылдығында қарқын-

ды экономикасы бар елдердің үштігіне 

кіргендігімізді де атап өтті. 

Президент «діндер арасындағы 

бейымыраластық пен алауыздық – бар 

болғаны елес» дейді. Оған Астанада өтіп 

жүрген әлемдік және дәстүрлі дін 

Киелі кітаптарды, мешіттерді, храмдар-

ды, синагогаларды және басқа да ғибадат-

ханаларды өртеу, діни қызметкерлерді 

кемсіту, қоғамнан шеттету, ұрып-соғу, 

өлтіру секілді азғындық әрекеттердің бәрі 

соның айғағы. Ал дін мұндай келеңсіз 

дүниелерге тосқауыл бола алады. Тіпті 

ұлттық құндылықтарды, асыл мұраларды, 

мәдениет пен салт-дәстүрді сақтаушы да 

– осы дін. Қазақ жұртының көзі бұған 

сталиндік қуғын-сүргін мен құдайсыз 

кеңестік режимде-ақ жеткен. Сондықтан 

да Елбасы осы мәселелерді талқылау үшін 

дінбасылардың басын қосу бүгінгі күні 

ауадай қажет екендігін атап айтты. 

Адамзат тарихында бейбітшілік пен 

келісімнен асқан құндылық болған емес. 

Бүгінгі әлемде әлемдік құрылымның 

жағымды тұжырымдамасы тапшы екені 

жасырын емес. Адамзат өзіне берілген 

ақылын ылғи игілік үшін жұмсай бермейді. 

Халықты бірлікке шақыру үшін құрылған 

ең жоғарғы ақпараттық технологиялар 

мен жаңа коммуникациялар керісінше 

халықты алауыздыққа әкеп соқтырып 

жатыр. Желілік ресурстар да білімге 

шақырғанның орнына көргенсіздікті, 

жалғандықты, жауыздықты насихаттауда. 

Осының бәрі – қоғамның ащы да болса 

шындығы. Президент мұндай жағдайдан 

шығудың жолы – ұлттардың бірлік күші 

деп есептейді. «Сол үшін мен бір апта 

бұрын Астаналық экономикалық форумда 

ХХІ ғасырдағы әлемдік өзара қарым-

қатынастың тиімді моделін жасап, оны 

жүзеге асыру туралы ұсыныс тастадым. 

Оны «G-GLOBAL – ҰЛЫ ӘЛЕМ» деп 

атадым», – деді Елбасы. Мемлекет басшы-

сының айтуынша, бұл – дағдарыстан 

сенімді түрде сақтанған, тиімді әлемдік 

валютасы бар, сауда және ынтымақтас-

тықтың әділетті жүйесі бар гүлденген 

жаһандық экономика. Сондай-ақ жоғарғы 

технологиясы адамдардың қолайлы әрі 

бақытты өмір сүруі үшін қызмет ететін, 

аймақтық және жаһандық қауіпсіздікке 

берік негізделген халықтар мен мемле-

кеттер арасындағы келісім мен адалдық 

салтанат құрған әлем. «G-GLOBAL – ҰЛЫ 

ӘЛЕМ» дегеніміз – барлық проблема 

келісім мен сыйластық негізіне шешілетін 

толерантты ұлттар қауымдастығы және 

ядролық қару қаупінен құтылған, жаппай 

қырып-жоятын қарудан ада планета. 

Қазақстан Президенті мұндай модель 

құруға адамзаттың ақылы мен тәжірибесі 

жететініне сенімді. 

Елбасының есептеуінше, полимәде-

ниет тілік, этникалық және діни әр алуан-

дылық қоғам үшін қауіпті емес. Керісінше, 

зор артықшылық. «ХХІ ғасырда толерант-

тылық инновациялық экономиканың да-

муы мен өсуіне сеп болатын басты фактор. 

Соңғы 30 жылда этномәдениеттің көптігі-

мен ерекшеленген елдер зор жетістікке 

жетіп жатқандығы көрер көзге айқын 

ақиқат. Бүгінгі әлем осындай тәжірибені 

жинақтап, дамытуды қажет етіп отыр», – 

дейді Елбасы. Бұл мәселеде әлемдік және 

дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі 

алдыңғы қатарлы диалогтық платформа 

ретінде өз үндерін қоса алады. Сондай-ақ 

Президент Қазақстан ұсынған G-GLOBAL 

идеясы мен форматы жаһандық өзара 

түсіністік пен толеранттылық үшін жаңа 

мүмкіндіктер ашып отырғандығын да 

айтты. «Сондықтан да жаһандық толерант-

тылық пен сенімді қалыптастыру мен ны-

ғайту мәселелеріне арналған интернет 

ресурс құруды ұсынамын. Ол G-GLOBAL 

жалпы электрондық порталының бір бөлігі 

болуы мүмкін. Оның аясында діни 

көшбасшылар кеңесінің және біздің съез-

дің хатшылығының интерактивті отырыс-

тарын өткізуді қарастыру маңызды», – деп 

тоқталды Президент. Ол аталған жоба 

арқылы интернет пайдаланушылардың 

кең ортасы үшін тұрақты онлайн форум-

дарды өткізу керектігін жеткізді. Бұл ұсыныс 

дін лидерлері тарапынан қолдау табаты-

нына сенім бар. 

Президент бейбітшілік пен келісімнің 

тиімді моделін жасауда Қазақстан үлгі 

бола алатынын да тілге тиек етті. «Біз 

өзіміздің төл этникааралық келісім моделін 

құр дық», – деген Нұрсұлтан Назарбаев 

елі 


мізде бүгінгі таңда 140 этностың 

бейбітші лік және келісімде өмір сүріп 

көшбасшыларының съезі дәлел. «Діндер 

емес бір-бірімен жауласатын, адам мен 

мемлекет бір-бірлеріне қастық қылатын», 

– дейді Президент. Сөзін «Әрбір иманы 

бар кісіге ғибадат парыз. Әуелі иманды 

түзетпей жатып, қылған ғибадат не 

болады?» деген хәкім Абайдың қара 

сөзімен қорытқан Президент кез келген 

діни ілім адамды және адамзатты кемел-

дікке жетелейтінін айтты. «Форумымыздың 

мақсаты осыған саяды», – деді Елбасы. 

НАНЫМ-СЕНІМІ ӘР АЛУАН ӨКІЛДЕР 

БІРІКСЕ, АЛЫНБАЙТЫН ҚАМАЛ ЖОҚ 

Съезде БҰҰ Бас хатшысының орынба-

сары, БҰҰ-ның Женевадағы бөлімінің 

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің қысқаша тарихы

САЯСИ БЮРО

Әлем халықтарының дін 

ұстаным көрсеткіші қандай? 

Әлемдегі дінді ұстанатын адамдардың пайыздық үлес салмағы 

қанша? 

Қанат ЕСТАЙЖАНОВ, Алматы облысы

Христиандықты ұстанатын адам-

дар жалпы халықтың 33 % құ райды. 

Жер халқының бесінші бө лігі, яғни 

19,6 %) исламды уағыз дайды. Ал 

ин дуизмді 13,4 %, Кытай этникалық 

дінін 6,4 %, буддизмді 5,9 %, 

этникалық дін   дерді 3,6 %, жаңа Азия 

діндерін 1,7 % халық ұстанады. 

Сондай-ақ бір пайыз 

дан азды 

мынадай діни топ 

 

тар құрайды: сикхисттер (Sikhs) – 23 млн адам, 

шамамен 0,3 %, иу даистер 14 млн 

адам, шамамен 0,2 %, вахабис тер 

– 7 млн. адам, ша ма мен 0,1 %. Жер 

халқы ның ша мамен 80 миллионы 

ква зидіндерін  ұстанады. 

Діннен тыс Жер халқының 12.7 % 

жатыр. Ешбір дінді уағыздамай тын 

адамдарды атеистер деп атауға бол-

майды. Діннен тыс адамдар дін сала-

сынан тыс болмауы да мүмкін. Бұл 

топқа түрлі себептермен өзде 

рін 

қандай да бір конфессия мүше ле ріне жатқызбайтын және өзінің діни 

тағылымы мен өзінің діни қа ты наста-

рын дәл анықтай алмайтын адамдар 

кіреді. Осы топқа діннен тыс және 

тұтас дін саласынан тыс адам дар кіруі 

мүмкін. Олар үшін дін жоқ, себебі дін-

шілдік жоқ. Дін нен тыс халыққа дінге 

қарсы тек – ате изм (Жер халқының 

2,5 %) жата ды. Барлық дінге қарсы 

шыға отырып, олар діни сенімнің көп-

теген белгілеріне ие. Діннен тыстар 

мен атеистер бірлесіп Жер халқының 

15.2 % құрайды.

Осы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі қай 

кезден басталды? Бұрынғы съездерде қандай мәселелер қаралды?

Тимур СӘУЛЕТАЕВ, Алматы

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев 

мемлекет басшысы және қоғамда 

діннің өсіп отырған рөлін толық 

шамада сезінетін саясаткер ретінде 

әлемдік және дәстүрлі діндер 

форумын Астана қаласында өткізуді 

ұсынды. І съездің тұжырымдық ойы 

және дауларды шешу құралы ретін-

дегі діндер келіссөзі конфессияара-

лық және ұлтаралық қатынастардағы 

зорлық пен терроризм әдістеріне 

қар сы қойылды. І съездің мақсаты 

әлемдік және дәстүрлі дін нысан да-

рында жалпы адами бейіндерді 

іздестіруге, дін келіссөзін жүзеге 

асы ру және келісілген шешімдер 

қабылдау үшін үнемі әрекет ететін 

хал ықаралық  конфессияаралық 

институт құруға негізделді. 2006 

жылғы 12-13 қыркүйекте ІІ съезд 

жаңа, арнайы форум өткізу үшін 

салынған «Бейбітшілік және келісім 

сарайында» өтті. Съезд «Дін, қоғам 

және халықаралық қауіпсіздік» жал-

пы тақырыбымен, «Діни сенім ер-

кіндігі және өзге дін өкілдеріне 

құрмет» және «Дін лидерлерінің 

халық аралық қауіпсіздікті қамтама-

сыз етудегі рөлі» деген екі бағытта 

өтті. Форумның бірінші күні 

«Дінаралық келіссөз қағидаттары» 

қабылданды. 

Әлемдік және дәстүрлі дін 

лидерлерінің ІІІ съезі 2009 жылғы 

1-2 шілдеде Астана қаласында (Қа-

зақстан) өтті. Оған әлемдік діни 

конфессиялардың 60-тан астам 

делегациясы қатысты. Съезге қа-

тысқан делегациялардың құрамында 

БҰҰ, ЕҚЫҰ, ЮНЕСКО және басқа да 

халықаралық ұйымдардың өкілдері 

болған.

бас директоры Қасым-Жомарт Тоқаев та сөз алып, БҰҰ өкілі ретінде съезд жұмы-

сына атсалысуды жоғары мәртебе санай-

тынын айтты. «БҰҰ Қазақстан лидері, 

Елбасы Н.На зарбаевтың бұл бас та масын 

то лығы мен қолдайды. Қазақстан елорда-

сындағы дәстүрлі саммит маңызы бойын-

ша діндер мен конфессиялар және өрке-

ниеттер арасындағы ғаламдық диалогтің 

елеулі һәм ықпалды факторына айналды. 

Қазақ 


стан Президенті аса көрнекті 

саясаткер және ұлы реформатор ретінде 

бүкіл дүние жүзінің құрметіне ие болып 

отыр. Осыған орай БҰҰ Бас хатшысы Пан 

Ги Мун Н. На зар баев пен съезд делегатта-

рының атына өз жолдауын жіберді», – 

деген ол Пан Ги Мунның сәлемін оқып 

берді. 


Пан Ги Мун өз сөзінде дін көшбасшыла-

рын кедейлік, аштық, ауру, шиеленістер 

секілді қатерлі проблемаларды шешуге 

шақырады. «Біз адамның наным-сеніміне 

қарамастан, түрлі дін өкілдерінің күшін 

біріктіру арқылы үлкен күшке ие екенімізді 

көр сетуіміз қажет», – депті ол. 

Айтпақшы, съезде Қасым-Жомарт 

Тоқаев қазақша сөйледі. Шетелде жүрген 

азаматымыздың тілге деген құрметін 

осылай көрсеткеніне риза болдық. 

Назарбаев діндердің «Біріккен ұлттар 

ұйымын» құрды

Съездің өтуіне БҰҰ, ЮНЕСКО, ИСЕСКО 

секілді басқа да халықаралық ұйымдар 

қол дау көрсетіп, шашбауын көтеріп отыр-

ғандығын да айта кетпеске болмайды. 

Өйт кені адами құндылықтың насихатталуы 

мен рухани кемелдіктің паш етілуі бәріне 

ортақ дүние. Ал Қазақ елінің ұйытқы 

болуымен осыған дейінгі съездердің қай-

қайсысы да діндер мен мәдениеттер ара-

сын дағы диалогты нығайтуға сеп болатын 

өзекті мәселелерді қаузап, әлем назарын 

ізгіліктің қайнар көзі қайда жатқанына 

аударғаны ақиқат. Сол себептен де болар, 

съезд барысында сөз алған түрлі діндердің 

бүгінгі рухани көшбасшылары Астана мұ-

рын дық болып жүрген осынау халықаралық 

диалог алаңының мән-маңызын айрықша 

бағалап жатты. Мәселен, Израиль раввині 

Шло мо Амар дүниежүзі халықтары Бірік-

кен Ұлттар Ұйымын құрса, Нұрсұлтан На-

зар баев бүкіл діндердің «Біріккен ұлттар 

Ұйымын» құрып отырғанын ерекше атап 

айтты.  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал