Жағдайда сүндеттелуін түсіндіре алмай далжүктеу 3.68 Mb.

бет3/27
Дата26.01.2017
өлшемі3.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

рт

ке

ке

ке

ке

ке

ке

 

таңғалмайтын болдық. 

«Р» дыбысын «ыл» немесе 

«ғы» деп, «қ» мен «г» әрпін 

«т» қылып, «р»-ды «м»-ға 

ауыстырып, «с», «ш», «ж», 

«з» дыбыстарын «ч» қ

қ

қ

қ

ыл

ыл

ыл

ыл

ы

ы

ып

ып

ып

ы

ы

 

айтатындар жиі кезде

де

де

де

де

е

се

се

се

се

се

се

ді

ді

ді

ді

ді

діДыбысталу жағынан бір-

бірімен үш қайнаса сорпасы 

қосылмайтын әріптерден 

«ботқа» қайнатып 

жа

жа

жа

ж

ж

ж

ты

ты

ты

ты

ы

т

рм

рм

рм

р

ыз

ыз. 

ОЙ

ТТ

ТТ

ТТ

Ү

ҮҮ

Ү

ҮҮ

РТ

КІ

Жа

Жа

Жа

лғ

л ас

а

ы 2-бетте 

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Алматы


+33..+35

о

+21.. +23о

+29.. +31

о

+15..+17


о

Астана


ЭКОНОМ

ОМ

ИКА АЙНАСЫ

153,47

203,95

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

,,

,

,

0

0

0

0

4

4

4

4

15520,59

903,65

13

3

24

4,65

1,32

1314,36

106,23

ДО

ДОДО

О

ОО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

ЛЛ

ЛЛЛЛ

АР

АРАР

АР

РАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RT

RTSI

SI

BRENTGO

GO

GOGO

GO

GOLD

LD

LD(ICE)

T

T(NY

(NY

(NY

Y

Y

Y

MEX

MEX

MEX

MEX

MEX

E

)

)

)

)

)

)

с

сс

с

Биылғы жылғы қасиетті Рамазан айы Алматы облысының Кәлпе ауылының тұрғындары үшін 

таңғаларлық оқиғамен есте қала

а

а

а

а

ты

т

т

т

т

н 

н

н

сияқты. 

Қа

Қа

Қа

Қа

Қа

Қа

ра

ра

ра

ра

ра

ра

та

та

та

та

та

а

л

л

л ауданына қарасты шағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ғ

ын

ын

ын

ын

ын

ын

ғ

ғ

ғ

ғ

ғ

ан

ан

ан

а

ана 

а

а

ау

ау

ау

ау

ау

а

ыл

ыл

ыл

ыл

да

да

да

да

да

да

т

т

т

т

т

т

өр

өр

р

өр

өр

т 

т 

т 

т 

т

т

жастағы сәби ұйқыда жатып сүндеттеліп қалғаны 

анықталған. 

Қаржы полициясы Ақмола облысы Целиноград 

ауданы Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ар

ар

ар

р

аө

а

а

а

а

ткел селол

ол

л

ық округі әкімінің міндетін 

атқару

у

у

у

у

у

шы

шы

шы

шы

шы

шы

ны

ны

ы

ны

ны

ны

т

т

т

т

ұт

ұт

ұт

ұт

ұт

ұт

қы

қы

қы

қ

нд

нд

нд

нд

д

д

ад

ад

ад

ад

ад

а

ы.

ы.

ы.

ы.

ы

ы

А

А

А

А

А

А

уы

уы

уы

уы

уы

уы

л 

л 

л 

л 

ба

б

б

б

б

б

сшысы жергілікті 

кәсіпкерден пара ретінде ноутб

б

б

б

ук алған.

Ра

аа

а

ас,

с,

с,с

ө

өө

ө

згз

з

зз

е елдермен

ен

ен

енн

 салыстырғ

р

анда еліміздегі жә

ә

әә

р 

рр

р

р р

де

деде

де

деде

м

мм

м

м а

а

аа

ақы


қы

қ

қық

қы

кк

к

кк

к

өлөл

өл

өлөл

ө

емем

ем

еме

ін

нн

н

нн

ің

іңң

ің

іңм

м

мм

м

мар

ар

арар

р

рды

ды

дыды

д

дымс

м

мсмс

мс

мсы

ы

ыздығы баршаға белгілі. Рес публикамызда сол мемлекеттен берілетін 

жәр демақымен ғана жан сақтап отырғандардың 

баршылық екенін ес керсек, сарапшылардың бұлай 

деп ой тастауында өзіндік негіз де жоқ емес. Ендеше 

болашақта жәрдемақы мөлшер

р

рр

р

і  қақ

қ

қлай түзілу

у

уу

у

і ке

ке

кеке

к

рере

ре

рре

к?

 Бұл жүйені жаңартудаа

а

ане

не

нене

не

нн

н

нін

н

ее

е

ее

е

скск

ск

скск

ер

ерер

ер

ер

ге

геге

ге

гг

н

нн жө

жө

жөжө

жө

өн?

н?

н?н?

 

СС

Са

Сраптап көрелік... 

 Жалпы, табысы төмен отбасыларға әлеуметтік 

көмек көрсету турасында сөз еткенде бұған жауапты 

орган өкілдерінің біразы «мұндай отбасыларға 

мемлекеттік жәрдемақы төлеуді  ұлғайту  өмірлік 

проблемаларын тұрақты шешетін әрекет емес. Ол

тек қана кедейлікті шешуге бағытталған қосымша 

әлеуметтік қолдау болып табылады. Ал ең негізгі 

күшті біз лайықты еңбек жағдайын жасауға 

бағыттау


ау

у

ауу

ым

ымм

ыз

ы қажет» де

е

седі. Қазір елде нақ осы еңбек 

к 

к к 

к

кжа

жа

жажа

жа

жағд

ғд

ғдғд

ғд

ғдай

ай

айай

ай

ынын

ын

ынын

н

жж

ж

аас

ас

сау

ау

уу

у

ум

м

ммақ

ақ

ақақ

ақ

қса

са

саса

са

аты

ты

тыты

ты

тнд

нд

нднд

н

да 

а

а а

қолға алынып 

отырған «Ж

Ж

ұмыспен қамту – 2020

20

220

20

2020

» 

бб

бағдар ламасы; 

«Моно-қалаларды дамыту» бағдарламасы; 

«Өнімділік – 2020» бағдарламалары болжам 

бойын ша 2017 жыл дары оң нәтиже бере бастауы 

тиіс. Бірақ сарапшылардың пайымдау

у

у

уынша,  бұл

ба

баба

ба

бағд

ғд

ғдғд

ғд

ғдар

ар

арар

ар

лламаларға қоса жұмыс сыз

ыз

ызыз

ызз


да

да

дада

да

дард

рд

рдд

рд

рды

ы

ыы

ы

жәжә

жә

жәжә

рд

рдрд

р

рдр

ем

емем

м

--

--

ақақ

ақ

аым

ым

ымы

ы

ыен

ен қамту мәселесі; жұм

м

м

ыы

ыс

ысы

ыс

сысы

сыз 


аз

а

азаз

азам


ам

ам

аам

а ат


атқа

а

аа

а

 жәрдемақы төлеу арқылы олардың зейнетақы 

қорына ай сайын қаржы аударып отыру жайы жетілуі керек. 

«Егер біз болашақта мемлекеттік 

жәрдемақы төлеміне жаңашылдық 

енгізбесек, халқымыздың әлеуметтік 

ахуалын оңалту қиын. Себебі елде 

эк

эк

к

эк

эк

эк

сп

сп

сп

сп

сп

сп

ор

ор

ор

ор

р

ор

т

т

т

т 

т

т

жа

жа

жа

жа

жа

ж

ғы

ғы

ғы

ғы

ы

ә

ә

ә

ә

ә

лі

лі

лі

л

л

л

д

д

д

д

д

е

е

е 

е

е

же

же

же

же

же

же

ті

ті

ті

ті

ті

лм

лм

лм

л

л

еген. Отандық 

кә

і

і

сі

і

порындар лег

і

і

і аз. Қы

Қ

Қ

Қ

мбатшылық 

кернеп тұр. Республика халқының 39,7 

пайызы орташа жалақы алады. Ауылдық 

жерлерде агроөнеркәсіптік кешен 

толық дамымаған. Сонды

ы

ы

ы

ы

ы

қт

қт

қ

қт

қт

қ

ан

а

а

а

а

а

 кемі бес 

с 

с

сс

жы

жы

жы

жы

жы

лдың ішінде мемлек

к

к

к

к

к

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ті

ті

ті

ті

ті

ті

к 

к 

к 

к

к

жә

жә

жә

жә

жә

ж

рд

рд

рд

рд

рд

рд

ем

ем

емақ

ақ

ақ

ақ

ақ

ақ

ы

ы

ы

ы

ы

ы

мәселесін мәнге келтіріп алғанымыз 

жөн». Міне, отандық сарапшылардың 

басым бөлігі қазірде осындай 

алаңдаушылық білдіруде. 

Жалғасы 2-бетте 

Абай ОМАРОВ (коллаж)Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

«Б

АЗАРЫ 

ТАРЌАЃАН


»

«Б

АЗАРЫ 

ТАРЌАЃАН


»

Қиярға да PR керек, ал б

і

із...


«Құдайберген Бекіштен» әрі аса алмай тұрмыз

№131 (1042) 

1.08.2013 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Басы 1-бетте

ҚОҒАМ


Нотариустың төлемдерінен кімдер босатылады?

«Нотариат туралы» Заңының 

30-1 бабына және ҚР Салық ко-

дек сінің 536-бабына сәйкес, же-

кеше нотариустар нотариалдық 

іс-әрекеттерді жасау барысын да 

қызметтерге алынатын төлем дер-

ден ҚР Салық кодексінің 542-ба-

бы ның  4,  8,  9-тар мақ шала рында 

көрсетілген тұлға лар: яғни барлық 

нотариалдық  іс- әре кет терге  тө-

лем дерден – Ұлы Отан соғысы-

ның қатысушылары және соларға 

теңестірілген адам 

дар, мүге-

дектер, бала кезінен мү 

ге 

дек 


болған адамның ата-ана 

сының 


бірі, «Ардақты Ана» атағы беріл-

ген, «Алтын алқа», «Күміс ал қа» 

дәрежесі бар көпбалалы аналар, 

сондай-ақ мұраға құқық туралы 

куәлік беру кезінде алы 

натын 


төлемдерден – қамқорлық 

та 


тұрған созылмалы жан күйзеліс 

ауруымен ауыратын жеке тұлға-

лар босатылады.

Нотариалдық іс-әрекеттерді жасау барысында қызметтерге 

алынатын төлемдерден қандай азаматтар босатылатынын 

білгім келеді.

Керейхан, Жамбыл облысы

Әлемдегі «тіркелмеген сәбилердің» саны 220 миллионға жетті

Әлемдегі тіркелмеген сә-

би 


лердің саны жыл сайын 

шамамен 51 миллионға ар-

тып жатыр. Сәбиді тіркеуге 

мүлде салғырт қарайтын ел 

– Сомали. Мұнда халықтың 3 

пайызы ғана балалы бол ған-

да арнайы құжат алады. Ал 

Бангладеште 10 пайыздай, 

Оң түстік Азия елдерінде 37 

пайыздай сәбиге құжат бері-

леді. Осылайша әлемдегі 

«жоқ сәбилердің» саны 220 

мил лионға жеткен. Мұндай 

сәбилердің болашақта төл-

құжат алуы екіталай. Сәйке-

сінше, олар адам ретінде, ел 

азаматы ретінде өз құқық та-

рын талап ете алмайды. Жаңа 

туылған сәбилерді тіркеу мә-

селесіне салғыр қарайтын 

елдердің барлығы әлеумет-

тік-тұрмыстық жағдайы тө-

мен елдер. 

Азияның кейбір елдерінде жаңа туылған сәбилер 

перзентхана көрмейді және еш жерге тіркелмейді екен. 

Мұндай үрдіс қай елдерде байқалады?

Әлия, Алматы

МӘСЕЛЕ


Жәрдемақыны көтеру 

масылдық туғызып жүрмей ме?

Меруерт МОЛДАБАЕВА, 

әлеуметтанушы: 

– Біз қазір де жұмыссыздарды еңбек 

биржалары арқылы есепке алып, жұ-

мыссыз маманды жұмысқа алу жайын 

жетілдірген болып отырмыз. Дегенмен 

бұдан елдегі жұмыссыздарға сұраныс-

ты арттырып, олардың еңбек өнімді лі-

гін қарастыру жайы сауатты шешіліп 

кеткен жоқ. Соңғы уақытта көп теген 

ком 

паниялар жұмысшыларға деген 

сұранысын күрт азайту үстінде. Қазір 

елімізде бір кәсіпорында 10-15 жыл 

бойы жұмыс істеп, жұмыссыздар сана-

тына ілініп кеткен азаматтар қан ша ма? 

Сондықтан бізге осындай азамат тар дың 

біліктілігі мен тәжірибесі аяқ 

асты 

етілмеуі үшін жаңа жүйе керек. Мы са-

лы, Испанияда мұндай тәжірибесі бола 

тұра, қысқартуға ілініп, жұмыс сыз дық 

бойынша тіркеуде тұрған азамат тәжі-

ри бесі мен біліктілігіне қа рай 900 евро 

мен 1300 евро аралы ғын да мемлекет-

тік жәрдемақы алады. Бірақ мұндай 

жәрдемақыдан үміті бар адам кем де-

ген де алты жыл жұмыс істеп, ар найы 

әлеуметтік жарна төлеп тұруы тиіс. Біз-

де де қаншама жыл, тіп тен 20-30 жыл 

бір салада қызмет етіп, артын ша қыс-

қар туға  ұшырап  кете тін  азамат тар  бар. 

Осындай азамат тар дағдарыс қа түспеуі 

үшін біртіндеп бұл жүйені енгізген аб-

зал. Әрине, «мемле кет тік жәр дем ақы-

лар халықты масыл дық қа үндейді» де-

ген пікір тудырушы лар да баршылық. 

Қалай десек те, жұ 

мыссыз қалған 

азамат тар мемлекеттік қолдау ды сезі-

нуі керек. Бұл жағы да зерттеу ден өтіп, 

арнайы бағдарлама лар ға осы іспетті 

жаңа жүйе енсе, жөн болар еді. 

Абзалында, мемлекеттік жәрдемақы 

ту расында сөз еткенде сарапшылардың 

дені «жұмыссыз азаматтар өз алдына, біз 

де 

мографиямызға ерекше үлес қосып отыр 

ған батыр аналарға да болмашы 

жәр демақы төлеу арқылы оларды емек сі-

тіп отырмыз» дейді. 

Рас, бұрынғыдай емес, қазірде «Алтын 

алқа» және «Күміс алқамен» марапаттау 

шарттары өзгертілді. Қазіргі қолданыстағы 

заңнама бойынша «Алтын алқамен» ма-

ра паттау үшін олар туған және тәрбиелеген 

бала саны оннан жетіге, ал «Күміс алқа» 

сегізден алтыға дейін азайтылды. Деген-

мен бұл батыр аналарға көп баланы өмір-

ге әкелгені үшін зейнетақысына қосылып 

берілетін сома шамамен 9 240 теңгені 

құрайды. Міне, осы соманы ұлғайту қа-

жеттігін мамандар баса айтып отыр. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал