Қызықты психология журналдыѕ алдыѕєыжүктеу 0.51 Mb.

бет1/6
Дата27.02.2017
өлшемі0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

40

Қызықты ПСИХОЛОГИЯЖурналдыѕ алдыѕєы 

санында 


жарияланєан 

16 нїкте 

тапсырмасыныѕ 

жауабы: 


Өсиет-әҤгімелер

Өсиет-ә гімелерді жай ә гімелер деуге келмес, өсиет-ә гімелер - ол адамзат да-

нышпанды ыны  мысалдары мен уа ыздарыны , ойларыны , әрекеттері мен оны  

салдарыны  өзара байланысыны  жиынты ы. Егер адам а бір жа сы ойды айтса ыз, 

ол басын ш л иды, біра  өз дегенін жасай береді, сол ойды сіз а ыз ә гімелер жеткізсе із, 

адам өз өмірі, ма саттары, тілектері жайлы тере ірек ойланып, кейбір с ра тарына 

жауап алуы м мкін. Өсиет ә гімелерді  бір ерекшелігі олар ты даушы а ешбір 

көз арасты, шешімдерді,  алай өмір с ру керектігі жайлы уа ыздарды та байды, олар 

тек жанама т рде өзі ізге сырт көзбен  арау а м мкіндік береді. 

Өсиет-ә гімелерді о ы ыздар, олар туралы ойланы ыздар, ж ректері із 

данышпанды пен, ал сана ыз – т сіністікпен толыссын. 

АДАМДЫ ТАНУ ТУРАЛЫ

 

Бірде оќушы Шеберден былай деп сўрайды: - Айтшы, ґмірде маєан кездесетін кез-келген адаммен ќалай тіл табыса 

аламын? 


- Ол оѕай, - деді Шебер. – Бар-жоєы жїз жиырма жеті адам типтері бар. Осы 

типтердіѕ барлыєын зерттеп жəне олардыѕ əрќайсымен ќарым-ќатынас жасау 

тəсілдерін їйрену арќылы, сен ешќандай ќиындыќќа кездеспейсіѕ. 

Оќушы адамдардыѕ жїз жиырма жеті типін зерттеп їйренуге он жыл уаќытын 

сарп етіп, оќуы аяќталды деп есептеген соѕ, їлкен ќалаєа жол тартады. Біраќ оны 

жолда ќараќшы тоќтатып, тонап кетеді. Шеберге ќайтып келуге мəжбїр болєан 

оќушы, былай деп ренжиді: 

- Маєан меніѕ білімім кґмектеспеді! Мен ол ќараќшыныѕ типін аныќтап жəне сол 

арќылы онымен ќатынас жасауєа тырыстым, біраќ ол бəрібір мені тонап кетті! 

- Алайда сен тірі ќалдыѕ єой – нəтиже осы емес пе? – деді Шебер. – біраќ ґте 

ґкініштісі, сен еѕ негізгіні тїсінбепсіѕ. Сен типтіѕ арєы жаєынан адамды байќамаєан 

екенсіѕ. РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ЕКІ АЙДА БІР ҚАЗАҚ 

ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕ ШЫҒАТЫН 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК, ТАНЫМДЫҚ-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖУРНАЛ

(Қараша-желтоқсан)

№6

(12)

  

/

  

2009

(Ноябрь-декабрь) 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНО--

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

БҰЛ САНДА – В ЭТОМ НОМЕРЕ

МЕКТЕПТЕГІ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

БЕЙСЕБАЕВА  лжамал

МЕКТЕПТЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗ-

МЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ БОЙЫНША 

ПРАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

БІКЕНОВА Айман

ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚ АРАСЫНДАҒЫ 

СУИЦИД МӘСЕЛЕЛЕРІ

ТАБЫСҚА ЖЕТКІЗЕР ФОРМУЛА

ШАКУЗАДА ЛЫ Н рхат

ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДЕГІ ОРТАҚ ҚАСИЕТТЕРПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ТРЕНИНГ МӘСЕЛЕЛЕРІ

АЙЫРОВА Жа аг л

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТЕГІ 

МЕТАФОРИЗАЦИЯ (ТЕҢЕУ)

КІШІ МЕКТЕП ОҚУШЫЛА-

РЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯСЫ

Н РЖАНОВА Алмаг л

КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ 

БАЛАЛАРДЫҢ ЕСТЕ САҚТАУЫНЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІМЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАЛАР ПСИХОЛОГИЯСЫ

А ПАНБЕТОВА Эльмира

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

СӨЙЛЕУ ЖӘНЕ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІНІҢ 

ДАМУЫ


ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЫНДАР

БЖАНОВА Адина

МАЗАСЫЗ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 

ОЙЫНДАР

03

2008 жылдың қаңтар айынан шыға бастады

07

09

13

15

ЭТНОПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ОЙЫНДАР

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ЛИЧНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ: 

КАК МОЖНО РАЗВИВАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?

ПСИХОТЕРАПИЯ

ЕЛШІБАЕВА К лмаш

НЕЙРОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАЛАУ (НЛБ)

ПСИХОДИАГНОСТИКА

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ

ЖАҺАНДАҒЫ ЖАНДЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР

ӘУЕНДІ ЖАЙ ҒАНА ТЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 

АҚЫЛДЫ АРТТЫРУҒА БОЛАТЫНЫН 

БІЛЕСІЗ БЕ?НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЕ 

МЫСЛИ

ЗАКОН МЕРФИ И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ, ПО 

КОТОРЫМ ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ТАК

ДАНАЛАР СӨЗІ

ПСИ-АФОРИЗМДЕРПРИТЧИ

ПРИТЧА О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ЦЕЛЯХ

ПРИТЧА О КРУГОВОРОТЕ ЛЮБВИ

ӨСИЕТ-ӘҢГІМЕЛЕР

АДАМДЫ ТАНУ ТУРАЛЫ25

29

31

34

35

18

38

36

23

37

40

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

2

Қызықты ПСИХОЛОГИЯҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР МЕН АВТОРЛАР! 

Журналға ұсынылған материалдар компьютерде 12 өлшемді 

Times New Roman шрифтіciмен терілуі тиіс. Материалдың 

көлемі 5-10 бет шамасында болуы керек. Мәтінге қоса жеке, 

сапасы жақсы фотосурет жіберуіңізге болады. Басқа да суреттер, 

сызбалар, штрихтар өте анық жазылуы керек. Жіберілген 

материал соңында автор туралы нақты және толық мәлімет 

болуы қажет. Мақаланы көрсетілген мекен-жайға бағалы хатпен 

немесе электрондық поштамен жіберуіңізге болады.

Предоставяемые материалы должны быть отпечатаны шрифтом 

Times New Roman (12 кегль). Объем не более 5-10 страниц. Вместе 

с материалом можете выслать фотографию хорошего качества. 

Рисунки, чертежи и штрихи должны быть четкими. В конце 

должны быть точные полные данные автора статьи. Материалы 

отправляйте заказным письмом или электронной почтой.

Құрылтайшы

«Кайырова Ж.А. ЖК»

ҚР Мәдениет және ақпарат

министрлігінің 

№10112-Ж куәлігі 

08.05.2009 ж. берілген.

Алғашқы есепке қою мерзімі 

16.10.2007 ж.

Бас редактор 

Главный редактор  

Жаңагүл ҚАЙЫРОВАКөркемдеуші

  

Камилла ДУЗБАЕВАБіздің тұрағымыз: 

050000, Алматы қаласы,

С. Қожамқұлов көшесі, 151 үй

Тел.: +7 701 3809160;

Эл. пошта: 

zhanagulкair@rambler.ru

kyzykty_psy@mail.ru

 

Басуға 15.12.2009 ж. қол қойылды. Офсеттік басылым 

Таралымы – 1000 

Индексі – 74077 

«Тел Арна» ЖШС 

типографиясында басылды.

Алматы қаласы, 

Семиреченская көшесі, 9А

«Қызықты психология» журналында 

жарияланған материалдар 

редакцияның пікірін білдірмейді. 

Фактілер мен мәліметтердің 

дұрыстығына авторлар жауапты. 

Қолжазбалар мен фотосуреттер 

рецензияланбайды және 

қайтарылмайды. Журналға шыққан 

материалдарды редакцияның 

келісімінсіз көшіріп басуға 

болмайды.

* * *


 Опубликованные материалы в 

журнале «Қызықты психология» 

не отражают точку зрения 

редакции. Ответственность 

за достоверность фактов и 

сведений в публикациях несут 

авторы. Рукописи и фотоснимки не 

рецензируются и не возвращаются. 

Перепечатка материалов, 

опубликованных в журнале 

допускаются только с согласия 

редакции.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ!

Редакциялыќ алќа:

Редакционная коллегия:

АУТАЛИПОВА  Ұлдар

психология ғылымының кандидаты, доцент 

БАЙЗДРАХМАНОВА  лия

практикалық психолог 

БАЙШУАҚОВА Рысты

арнаулы психолог, жазушы 

БАПАЕВА Мариям, 

психология ғылымының кандидаты, доцент

ЖАНСЕРІКОВА Дыбыс,  

психолог-ізденуші 

ҚАБЕКЕНОВ Ғабит

педагогика ғылымының кандидаты

МЕКТЕП-ТЕГІ Аманқос

филология ғылымының кандидаты 

МЫРЗАТАЕВА Бибімәрияш

психология ғылымының кандидаты 

СҰЛТАНОВА Ғайни

педагог-психолог

Т ЖІ Рахатдин

музыка және  нер пәнінің мұғалімі 

ШЕРЬЯЗДАНОВА Хорлан

психология ғылымының докторы, профессор

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

39

Қызықты ПСИХОЛОГИЯвсего, чего ты можешь достичь. У тебя просто отсутствует нечто, необходимое для достижения 

той самой цели, которой ты так и не достиг — талант, умение, сила воли, приоритеты или 

что-то иное. Нравится тебе это или нет, осознаешь ты это или нет, но это нечто у тебя просто 

отсутствует. Ты думаешь, что был способен на большее, и лишь неодолимые препятствия 

помешали тебе вознестись к вершинам. Но на самом деле то, чего ты не достигаешь — это то, 

чего ты не можешь достичь.О

днажды некий крестьянин постучал в двери монастыря. Когда брат ключарь отворил, 

крестьянин протянул ему гроздь великолепного винограда. 

— Дорогой брат ключарь, вот лучшие плоды моего виноградника. 

Это мой подарок. 

— Спасибо. Немедля отнесу их настоятелю. Он будет рад. 

— Нет! Я принёс их в дар тебе. 

— Мне? Я недостоин такого дивного творения природы. 

— Ты отворял мне дверь всякий раз, как я стучался. Когда засуха сгубила урожай, ты ежедневно 

давал мне ломоть хлеба и стакан вина. Я хочу, чтобы эти грозди даровали тебе толику любви 

солнца, красоты дождя и совершённого Богом чуда. 

Брат ключарь положил гроздь перед собой и всё утро любовался виноградом — тот и в 

самом деле был хорош. И потому всё же решил преподнести его настоятелю, чьи мудрые слова 

неизменно придавали ему бодрости и силы. 

Настоятель остался очень доволен виноградом, но, вспомнив, что есть в его обители больной 

монах, подумал: «Отдам-ка я эту гроздь ему. Как знать, может быть, это развеселит его». 

Но недолго пробыл виноград и в келье больного монаха, ибо тот рассудил: «Брат повар 

заботится обо мне, старается накормить повкуснее. Уверен, что виноград доставит ему радость». 

И когда повар принёс ему обед, больной отдал виноград ему со словами: «Это — тебе. Ты 

постоянно имеешь дело с дарами природы, тебе ли не знать, как обойтись с этим божественным 

творением». 

Брат повар был поражён красотой грозди и позвал своего помощника полюбоваться ягодами 

— столь совершенными, что оценить их в полной мере мог только брат ризничий, отвечавший 

за хранение Святого Причастия и слывший в обители настоящим праведником. 

Брат ризничий, в свою очередь подарил гроздь юному послушнику, дабы тот смог понять, что 

рука Творца чувствуется и в мельчайших деталях Творения. Послушник же, получив виноград, 

ощутил, как сердце его наполняется Господней Славой, потому что никогда до сих пор не 

видел он такой прекрасной грозди. Тут вспомнились ему первый приход в обитель и человек, 

отворивший ему дверь. Именно благодаря этому принадлежит он теперь к сообществу людей, 

знающих истинную цену чудесам. И вот перед наступлением ночи отнёс послушник гроздь брату 

ключарю и сказал: 

— Кушай на здоровье. Ведь ты большую часть времени проводишь тут в одиночестве. С 

виноградом будет веселей. 

Брат ключарь понял тогда, что дивная гроздь и в самом деле была предназначена ему, 

насладился вкусом каждой ягоды и уснул счастливым. Так замкнулся круг.

www.sinton.ru

Притчи


Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

38

Қызықты ПСИХОЛОГИЯЖ

ил некогда человек, который хотел достичь всего, что было в его силах. Желание это 

было его наваждением. Он ел, спал и жил поглощенный одной единственной мечтой: 

умереть, добившись всего, чего он был в состоянии добиться.

Так много возможностей лежало перед ним, что он даже затруднялся определить свои цели. 

Он чувствовал, что стоит ему по-настоящему захотеть — и весь мир будет принадлежать ему. 

Порой его самого пугали силы, таящиеся в его мыслях и сердце. Он был не просто уверен, он 

знал, что его потенциал безграничен. Он знал, что может добиться власти, которая затмит мощь 

древних владык, он знал, что может написать книги, которые потрясут грядущие поколения, он 

знал, что может внести в мир изобретения, которые навсегда изменят жизни миллионов людей. 

Он ощущал в себе силу, и сила эта была беспредельна.

Лишь одна преграда стояла на его пути: обладая таким потенциалом, но лишь одной жизнью, 

он должен был решить, как именно применить все свои способности. И с этой проблемой он 

воистину не мог справиться. Принять решение было невероятно сложно, потому что любой 

выбор влек за собой безвозвратно упущенные возможности. Размышляя над этой проблемой, он 

поступил в университет, получил образование, начал работать, женился и обзавелся детьми.

И каждую минуту своего свободного времени он проводил в раздумьях о том, куда он должен 

направить всю свою мощь. И хотя он не применял ее в своей работе, его сила не могла остаться 

незамеченной. Он преуспевал во всем, за что бы ни брался, и каждый, кто работал с ним, уважал 

его. И он думал: даже сложно представить себе, чего я смогу добиться, как только сфокусируюсь 

на том, что выберу.

Шло время, и он старел. Некоторые дороги, о которых он мечтал, были теперь недоступны. 

Но он по-прежнему мог достичь очень многого. И он продолжал напряженно размышлять, 

работать, растить детей, разбираться с повседневными заботами и жить, зная, что его потенциал 

безграничен. И многие окружающие считали так же, потому что его возможности не могли быть 

не замечены.

Однажды он вернулся домой рано, потому что почувствовал резкую боль в сердце. Кое-как 

переставляя ноги, он зашел в ванную, чувствуя, что идти становится все труднее и труднее. 

Он посмотрел в зеркало. Оттуда на него глядел седой старик. И хотя глаза его были красны и 

усталы, в них светился неиспользованный потенциал. Он всмотрелся в эти глаза и внезапно 

осознал одну простую истину. И в этот момент боль снова пронзила его сердце. И оно перестало 

биться навсегда.

Все рыдали, даже те, кто был с ним едва знаком. Боль утраты была лишь сильнее оттого, 

что они знали, какой огромный потенциал умер вместе с ним. Да, он никак не мог принять 

решение, но что было бы, если бы он его принял? Его ощущение безграничного потенциала не 

могло быть беспочвенным. Выбери он область — и он достиг бы в ней всего. Его жизнь могла 

бы стать сияющим монументом, который бы вдохновлял будущие поколения. Они рыдали, 

рыдали и рыдали.

И они не знали, что он понял за мгновение до смерти. Открывшаяся ему истина была проста. 

Люди лишь льстят себе, считая, что не достигли определенных целей из-за того, что им помешали 

обстоятельства. Однако это не более чем иллюзия. В любой момент твоей жизни, пока ты здоров 

и не был брошен судьбой в вихри войны, преступлений и сил природы, ты всегда достигаешь 

Притчи

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ3

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

Əлеуметтік-педагогикалыќ тўрєыдан кері кеткен 

балалардыѕ алдын-алу жəне оны тїзету жолдары

Мектептегі психологиялық қызмет

Ұлжамал БЕЙСЕБАЕВА

ОББЖЖТ, ПКБА және ҚДО

Педагогика және психология

кафедрасының оқытушысы

МЕКТЕПТЕГІ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ 

МАТЕРИАЛДАР

Психологиялық-педагогикалық сауықтыру, 

алдын-алу — бұл бала дамуында белгілі бір 

кемшіліктерді тудыратын сыртқы себептер, 

факторлар және жағдайларды болдырмаумен 

байланысты сақтандыру шаралары.

Психологиялық-педагогикалық түзету 

— кері кеткен бала тұлғасының қарым-

қатынасын, іс-әрекетін және өзіндік са-

насын қалыптастыруда қолданылатын 

психологиялық-педагогикалық әсер етудің 

арнайы жиынтығы.

1. Диагностиканың, сауықтырып алдын-

алудың және түзетудің кешенді және жүйелі 

тәсілі.

2. Баланың жас және жеке тұлғалық ерек-шеліктері мен бала дамуының әлеуметтік-

педагогикалық ситуациясының специфика-

сын есепке алу.

3. Кәсіби біліктілік пен функцияны бөлу.

4. Тұлғаның жағымды тұстарын тірек етіп, 

оны даму үйлесімділігіне бағдарлау.

5. Психологиялық және педагогикалық 

әдістердің бірлігі мен өзара бірін-бірі 

толықтыруы.

6. Дифференциялық тәсіл.

Кері кетудің алдын-алып, оны сауықтыру 

тікелей оқу-тәрбие процесінің сапасымен 

байланысты және де жалпы педагогикалық 

сипатқа ие.

Баланың жасына қарай сауықтырып ал-

дын-алу педагогикалық түзету әдістерін 4 

топқа бөлуге болады:

A)  Оқу-танымдық және ойын іс-әрекетіне 

ынталандыру және мотивациялау

- танымдық ойындар;

- эмоциялық қамығу ситуацияларын жа-

сау;


- өмірлік тәжірибені тірек ету ситуациясын 

жасау;


Əлеуметтік-педагогикалыќ тўрєыдан кері кеткен 

балаларды сауыќтыру мен тїзетудіѕ жалпы принциптеріҚызықты ПСИХОЛОГИЯ

4

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ- оқу-танымдық және ойын іс-әрекетінде 

жетістік ситуациясын жасау. 

Б) Балалардың тәрбие ұжымы өмірін және 

іс-әрекетін ұйымдастыру

-  тұлғалық және топтық перспективалар 

ситуациясын жасау;

-  ұжымдық ойындар;

-  ұжымға ортақ талаптар жасақтау;

-  ұжымдық жарыстар;

-  ұжымдық қызмет көрсету.

B) Әртүрлі ситуациялардағы қарым-

қатынас және өзара әрекет

-  құрметтеу;

-  педагогикалық талап қоюшылық;

-  көзін жеткізу;

-  түсіну;

-  сенім;

-  түрткі;

-  жан ашу;

-  әрекетті талдау;

-  дау-дамайлы ситуацияны шешу.

Г) Бала белсенділігіне психологиялық-

педагогикалық тұрғыдан әсер ету және ын-

таландыру:

-  үлгі ету, түсіндіру;

-  қуанышты күту;

-  қатаюды шығару;

-  өзін жақсы көруге, құрметтеуге көңіл 

бөлу;

Мектептегі психологиялық қызметҰлжамал БЕЙСЕБАЕВА

-  махаббатқа, жан ашуға, ұятқа, әдемілікке 

баулу;

-  талап ету;-  сендіру.

Педагогикалық коррекция даму үйлесім-

сіздігі, эмоциялық тұрақсыздық, ырықты 

мінездің дамымауы сияқты келеңсіздіктерді 

жояды. Педагогикалық коррекцияның негізгі 

құралы — педагогтың түсінуі, жаны ашуы, 

қатаюды шығаруы, оқу-тәрбие процесін 

рационализациялау, баланы мәдени білім 

мүмкіндіктеріне тарту болып табылады.

Ал, енді әлеуметтік-педагогикалық кері кет-

кен балалардың психологиялық коррекциясын 

қарастырайық. Бұл түзету әдістерінің тобы 

кері кеткен баламен тәрбие микросоциумы 

бойынша классификацияланады:

- кері кеткен тұлғаның иңдивидуалдық-

типологиялық, ерекшеліктері;

- қарым-қатынас субъектісінің қасиеттерін 

психологиялық түзету;

- оқу іс-әрекетінің бұзылуын зерттеу ерек-

шеліктері;

- өзін саналы дамытудағы бұзылуды түзету 

әдістері.

Аталған    мәселелерді    толыққанды    

қарастырып,  практикада қолдану, жасөс-

пірімдер арасындағы келеңсіздіктердің аза-

юына мүмкіндік береді.

Психологиялыќ тїзету баєыты

 

10-14 жастағы жеткіншектерге арналған психологиялық сабақтың бағдарламасы Сабақтың құрылымы 

Ǚ/Ǻ

ǓǮǰǮã

NJǩǹȄǺȄ

1

ǚÝǴǮǵǭǮǺǼæǰȎǶ ǻǩǶȄǺǻȄǹǼ. âǩǰȎǹ ǶǮ ǺǮǰȎǶȎǸ ǷǻȄǹǺȄã? ǚǩǪǩáǻǩǶ

ǶǮ dzéǻǮǺȎã?

2

ǏǩǻǻȄßǼ


ǏǩßȄǵǭȄ ǩǾǼǩǴ ǻǼßȄǰǩǻȄǶ ǭDZǶǩǵDZdzǩǴȄá ǯǩǻǻȄßǼ.

3

ǛǩáȄǹȄǪȄǚǩǪǩá ǻǩáȄǹȄǪȄ ǪǷDzȄǶȁǩ ǩáǹǩǸǩǻ.

4

ǖǮǬȎǰǬȎ ǪåǴȎǵǛǩǸǺȄǹǵǩǴǩǹ ǵǮǶ ǯǩǻǻȄßǼǴǩǹǭȄ ǷǹȄǶǭǩǼ. ljǴȄǶßǩǶ

ǩáǸǩǹǩǻǻȄ ǻǩǴáȄǴǩǼ.

5

âǩDzǻȄǵǭȄ ǪǩDzǴǩǶȄǺâǩǰȎǹ ǶǮ ǺǮǰȎǶǼǭǮǺȎã? ǖǮ ǯǩãǩǴȄá ǩǴǭȄã? ljǴȄǶßǩǶ

ǪȎǴȎǵǭȎ áǷǴǭǩǶǩ ǩǴǩǺȄã Ǫǩ? æǰȎãǮ ǯÝǶǮ ǻǷǸáǩ ǭǮǬǮǶ

ǻȎǴǮǬȎã? êDz ǻǩǸǺȄǹǵǩǺȄ.

6

âǷȁǻǩǺǼǡǮãǪǮǹ áçǹȄǸ ǻçǹȄǸ, ǪȎǹ-ǪȎǹȎǶǮ «ǙǩáǵǮǻ», «ǓåǹȎǺdzǮǶ-

ȁǮ dzéǶ ǯǩáǺȄ» ǭǮǸ ǩDzǻǼ áǩǯǮǻ.

Қызықты ПСИХОЛОГИЯ

37

Қызықты ПСИХОЛОГИЯМазасыз ойлар кішкентай заттарєа їлкен 

кґлеѕке тїсіреді. Шотланд мақалы

 

Жан да, тəн сияќты, немен ќоректенсе, сонымен ґмір сїреді. 

Холланд

Əкесініѕ балалары їшін жасайтын еѕ зор 

жаќсылыєы – ол балаларыныѕ анасын сїюі. 

Белгісіз автор

 

Адамдар жалєыз, себебі, олар кґпірдіѕ орнына ќабырєа салады. 

Белгісіз автор

 

 Ўсаќ-тїйек заттар бізді мазалайды: пілді айналып ґтсек те, шыбыннан ќўтыла 

алмаймыз. Биллингс

 

Ґмірде екі трагедия болады. Оныѕ бірі – Сіздіѕ ґз арманыѕызєа ќол жеткізе алмаєаныѕызда, 

екіншісі – соєан ќол жеткізгенде. Шоу

 

Їміт таѕєы асќа жаќсы, біраќ нашар кешкі ас.  

Ф. Бекон

 

Адамдар саєаттыѕ тетіктері тəрізді, ќоссаѕ жїреді, біраќ не їшін екенін білмейді. 

А. Шопенгауэр

 

Мен кґзќарасымныѕ болєанын емес, кґзімніѕ болєанын ќалаймын. 

М. Цветаева

 

Əйелдер тїсіну їшін емес, сїю їшін жаралєан. 

О. Уайльд

 

Жоєарыєа кґтерілер жолда, адамдармен сыпайы бол, себебі оларды тґменге барар жолда 

да кездестіресіѕ. Вилсон

 

Сана хандыќ етеді, біраќ басќармайды. П. Валери

 

Шындыќты іздегенге сен. Оны тапќанєа сенбе.   1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал