«Қыз жібек» студенттер газеті «Исаев» олимпиадасыжүктеу 0.52 Mb.

бет3/6
Дата09.04.2017
өлшемі0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6

университеті» газетінің 

қосымшасы ретінде «Қыз 

Жібек» студенттер газеті 

тұсауын кесіп отыр. 

Бұл – тек қана студенттердің 

өмірінен ақпарат беретін, 

олардың төл шығармалары 

жарияланатын нағыз 

студенттік басылым. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың кезекті «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» 2014 жылғы Қазақстан халқына Жолдауы 

жарияланды. Жолдауда көптеген мәселелер талқыланып, еліміздің кемелді, 

жарқын болашағына жоспарлар құрылып, бағыт-бағдарлар берілді. 

Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде «Қыз Жібек» студенттер 

газеті жарық көріп отыр. Бұл «Қыздар университеті» газетінің 

студенттерге арналған қосымшасы,«Қыз Жібек» клубының жұмысын 

насихаттайтын жастар басылымы. Осыған орай алғашқы санына клуб 

жетекшісі Маржан Ахтаевадан сұқбат алуды жөн санадық...

«Қыздар университеті» медиа 

орталығына қарасты «Студенттік 

медиа клуб» мүшелері газеттің 

жоспарынан бастап, макетінің 

жасалуына дейін басы­қасында 

болып, шығармашылық процеске 

араласа алады. 

« Қ ы з   Ж і б е к »   с т у д е н т т е р 

газетінде тарихи тұлғалар – 

ұлт ана лары жайында, ұлттық 

құндылықтар турасында мол ақ­

па рат тар мен салмақты мақа­

лалар жарияланатын болады 

және үйірме ұжымдарынан бас­

тап, ғылым­білімде, спортта 

жеткен жетістіктерін танысты­

ру мақсатында «Университет 

мақтанышы» айдарында үздік 

студенттер таныстырылмақ. 

Сондай­ақ, студенттердің проза 

мен поэзияның түрлі жанрында 

қалам тартқан шығармалары же­

келеген айдар бойынша беріліп 

отырады. 

Қыз Жібектің қылығын, Баян­

ның бұрымын сақтаған киелі орда 

аруларының жұлдызды сәт тері 

«Қыз Жібектен» көрініс таба­

ды. «Қыз Жібек» студенттер шы­

ғармашылық газетінің әдебиет­

мәдениет бағына қош келдіңіз­

дер! Жазыңыздар, оқыңыздар, 

талдаңыздар!Маржан ӘБІШ, 

«Қыз Жібек» студенттер 

газетінің бас редакторы

–   С ұ қ б а т ы м ы з д ы   « Қ ы з 

Жібек» клубының ашылуы жай­

ынан бастасақ...

– «Қыз Жібек» клубы 2013 

жылдың 4 наурызында Білім 

және Ғылым министрлігі, Дін 

істері агенттігінің бастамасы­

мен Университетіміздің ректо­

ры Динар Жүсіпәліқызының 

қолдауымен «Әйел және Дін» 

форумының аясында құрылған 

болатын. 

Қ а з а қ с т а н д ы қ   қ о ғ а м 

дамуының басты стратегия лық 

бағыты – жастар тәр биесі, соның 

ішінде  ару  қыз да ры мыздың 

тәрбиесі. Қылығымен көркем 

көрінетін қыздардың бүгінгі 

жүрісі көңіл құлазытарлық 

к ү й г е   е н у і н е   д ә н е к е р   б о п 

тұрған жағдайлардың барлығын 

тәрбиенің жоқтығына теліп 

жатамыз. Көпшілікті қазақ 

қыздарының ашық­шашық не­

месе қысқа киіп, темекі шегіп 

кеткені ғана толғандыратын 

сияқты. Бірақ,жастарға қо­

ғамдағы келеңсіз жайттар мен 

әрекеттердің біршама ықпалы 

ретіндегі рөлін қалыптастыруға, 

иманды қыз, ибалы келін, ардақты 

ана болуларына үлес қосу, салт­

дәстүрімізді насихаттау, ең алды­

мен студенттердің әдебиетке деген 

қызығушылығын тудырып, асыл 

сөз арқылы жанға қуат беріп, руха­

ни байлықты арттыру. Ең бастысы, 

студенттердің шығармашылығын 

қолдап, оларға бағыт­бағдар 

көрсету. 

Қазіргі таңда жастарға қолдау 

көрсетіп, үгіт­насихат жұмыстары 

үнемі жүргізілуі керек. Қыздар 

университетінің талантты да 

дарынды студенттері арасынан 

болашақ ақындар мен жазушы­

лар шығады деген оймен «Қыз 

Жібек» қаламдарының ұшталуына 

көмек беретін басылымға айна­

лады деп ойлаймыз. Жобаның 

үлкен бір ерекшелігі – басылымға 

студенттер тікелей атсалысып, 

жұмысын басқаратын болады. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 

деген халқымыздың даналық сөзі 

бар. Барша Қазақстандықтарды 

«Қазақстан–2050» Стратегиялық 

бағдарламасын жүзеге асыру үшін 

мақсаты айқын бағдарлы жоспарлар 

құрып, оларды орындауды кезең­

кезеңге бөліп көрсеткен Елбасы 

10 салалық идеяны ұсынды. Бұл 

идеяларды жүзеге асырылуы үшін, 

халықаралық аренада еліміздің абы­

ройын асқақтату үшін халықтың 

бірлігі нығайып, жастар белсенді 

болуы керек.

Ел Президентінің жаңа Жол­

дауын дағы ана тіліміз – қазақ тілінің 

қандай жағдай болса да ешқашан 

ұмытылмайтын, мәңгілік өшпес 

тілге болатыны қадап айтылды. 

Нағыз ұлтжанды азаматтар үшін 

бұл сөз жігерлендіретін ұранға 

айналғандай. Ол бізді қуантпай 

қоймады. Оның үстіне қазақ тілінде 

білім алатындардың саны жыл сайын 

көбейіп келеді. Өзге ұлт өкілдерінің 

балалары қазақ тілді балабақшаларға 

барып, қазақ тілді мектептерден 

білім алуы, мемлекеттік тілді 

үйрететін орталықтардың көптеп 

ашылуы – осының куәсі. Сұраныс 

болмаса ол орталықтар өз жұмысын 

бастамас еді. Бұл жайында мем­

лекет басшысы да: «Қазақ тілінде 

білім алатындардың саны жыл өткен 

сайын көбейіп келеді. Еліміз бо­

йынша мемлекеттік тілді оқытатын 

57 орталық жұмыс істейді. Олардан 

мыңдаған азаматтар қазақ тілін 

үйреніп шықты, әлі де үйренуде. 

Б ы л т ы р ғ ы ғ а   қ а р а ғ а н д а   б и ы л 

қазақ тілін білемін деген өзге 

ұлт өкілдерінің саны 10 пайызға 

өскен. Бұл да біраз жайттан хабар 

береді», – деген болатын. Осындай 

мазмұнды ақпаратты жеткізе оты­

рып, «Енді ешкім өзгерте алмайтын 

бір ақиқат бар. Ана тіліміз Мәңгілік 

Елімізбен бірге Мәңгілік тіл бол­

ды! Оны даудың тақырыбы емес, 

ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз 

жөн» деп айтылған Жолдау қазақ 

тілінің болашағы жарқын екендігін 

білдіреді. Мәңгілік Елдің мәңгілік 

т і л і н е   а й н а л д ы р у   ж а с т а р д ы ң 

қолында. Қазақша тілдесіп, қазақша 

ойлап, қазақ тілін құрметтеп, кең 

қолданыста болуына әрбір азамат 

борыштымын деп сезінгенде ғана 

ана тіліміз нағыз мемлекеттік тілге 

айналады.

Сымбат БӨРІБЕК,

физика­математика факултетінің 

1 курс студенті

барын ескерген жөн. Қыздың 

қылығы өз қоғамынан алыстап 

кете алмайды. Өйткені, қыз – 

мінезі жібектей есілген, ибалы 

да инабатты, болашақ ана, асыл 

жар емес пе?

Сонымен қоса халқымыз­

дың бойына біткен ұяңдық та 

өз кезегінде қазақ қызының 

жаңа заманда қалыптасуына 

кері әсерін тигізуде. Көптеген 

бойжеткендеріміз ата­аналарына 

ой­пікірін, сырын ашық тұрғыда 

жеткізе алмайды. Соның сал­

дарынан жадау көңілдеріндегі 

шерді сейілтуге тырысқанда руха­

ни қолдау көрсетіп, риясыз ниет­

пен көмектесер жандыалыстан 

іздейді. Осы орайда «Қыз Жібек» 

клубы ниеттес дос та, сырлас 

та бола алатын орта болады деп 

олаймын. Қыздардың ортасында 

бір­біріне оң ықпал ететін, өзді­

өздерін тәрбиелейтін органға 

айналып отыр деп айта аламын.– Қазақ тарихында үлгі 

боларлықтай арулар, әйел­аналар 

жетерлік. Клуб неліктен «Қыз 

Жібек» деп аталды?

– Біздің оқу орнымыз – жас­

тардың қайнаған ортасы. Со­

нау ертеден­ақ қазақ хал қының 

тарихында  ақыл дылықтың, 

өжеттіліктің,  сұ лулық  тың,  қай­

сарлылықтың,  пара саттылық 

п е н   т а п қ ы р  л ы қ т ы ң   ж ә н е 

м а х а б б а т т ы ң   с и м в о л ы н ы ң 

айналған Қыз Жібектің бейнесі 

аруларымыз болмысына сай 

келеді деп ойлап, клубқа атауы 

берілді. 

– Клубтың негізгі мақсаты 

мен міндетіне жіті тоқталып 

өтсеңіз... 

– «Жаман тәрбие – бола­

шақтағы қайғыңыз» деп айтқан 

екен Абай атамыз. (Жалғасы 8-бетте)

Маржан АХТАЕВА, «Қыз Жібек» клубының жетекшісі:

6

№1 (01), 14 наурыз, 2014 жылҚабілеттіліктің

Қыздар университетінің да-

ралығы, ерекшелігі – тек қана қыз балаларды 

білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беруінде ғана 

емес, жаны нәзік, болмысы ерекше аруларымыз оқу орнында 

білімі мен біліктілігін жетілдіріп қана қоймай, өнер сахнасында 

шыңдалып танымал таланттар қатарынан табылуда. Парасат 

мектебі студенттерді болашақта әр шаңырақтың шырақшысы болуға 

тәрбиелеумен шектелмей,оларды ел мүддесін ойлайтын қоғамдық 

ұйымдардың белсенді мүшесі болуға да баулып келеді. Сол себепті, 

университет мақтанышына айналған шығармашылық 

және ғылыми ұйымдар туралы ақпараттарды 

назарларыңызға ұсынамыз!

«Парасатты НЛО (Нағыз 

Лидерлер Одағы)» клуб жал­

п ы   А л м а т ы   қ а л а с ы   ж ә н е 

у н и в е р с и т е т   ж а с т а р ы н ы ң 

м ә д е н и ,   ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ , 

интеллектуалдық,  эконо ми­

калық, материалдық және 

әлеуметтік мүдде лерін, құ­

қықтары  мен  бостан дық тарын 

іске асыру және қорғау, олардың 

белсенділігі мен өнерпаздығын 

дамыту, кәсіби және әуес қой 

қы зығушылығын  қанағат тан­

дыру мақсатында құрылған. 2003 

жылы Қазақ мемлекеттік қыздар 

педа го гикалық  университетінің 

қабырғасында «Назқоңыр» 

пікірсайыс клубы өз жұмысын 

бастады. Онда алғашқы болып 

Нальвира Ұнатбаева жетекшілік 

етті және ол ең бірінші болып 

«Азамат жастар парламенті» 

бағдарламасы мен соның аясын­

да жұмыс жасайтын «Азамат» 

пікірсайыс клубымен байла­

ныс орнатты. Содан бері клуб 

мүшелері жыл сайын көптеген 

жаңа достар табуда. Тек универ­

ситет қабырғасында емес, басқа 

да ЖОО­ның студенттерімен 

д о с т ы қ   қ а р ы м ­ қ а т ы н а с т а . 

«Парасатты НЛО» мүшелері 

«Азамат» пікірсайыс клубымен 

тікелей байланыста. 

Клубтың негізгі мақсаты – 

сөйлеу шеберлігіне үйрету, білім 

жинақтау, өз ойын жеткізе білу, 

қоғамдағы саяси­әлеуметтік 

проблемаларды қозғап, шешу 

ж о л д а р ы н   ұ с ы н у .   А л м а т ы 

қаласы және университет жаста­

ры ның жан­жақты дамуына 

әлеу меттік­экономикалық  және 

басқа да жағдайларды жасау, 

оның рухани, адамгер шілік, 

инте ллектуалдық әлеуетін, әлеу­

меттік мәртебесін жоғарылату 

болып табылады.

Қ ы з д а р   у н и в е р с и т е т і н д е 

студенттердің өзін­өзі басқаруын 

жетілдіру мақсатында студенттердің 

құқықтарын қорғаушы міндеттерін 

атқаратын студенттік омбудс мен 

бар екенін айтуымызға болады. 

Студенттік омбудсмен – ашықтық, 

т а б а н д ы л ы қ ,   п а т р и о т т ы л ы қ 

қасиеттерімен студенттердің құ­

қық тарын қорғау мақсатында түрлі 

шаралар атқарады. Студенттік 

омбудсменнің қызметі жария және 

қоғамдық сипатта болады. Сту­

денттер құқығы бойынша өкілетті  

студенттік омбудсмен­ресми емес 

тұлға, сайланатын қызметі болып 

табылады.Студенттік омбудсмен өз 

мақсаттарымен міндетте рін жүзеге 

асыру үшін ЖОО­дың бар лық 

бөлімшелерімен, студенттік ом­

будсменттің қалалық және респуб­

ликалық штабымен, сон дай­ақ 

Қазақстан Студенттері Альянсымен 

өзара байланыс жасап келеді. 

Университеттегі Студенттік 

омбудсмен студенттердің құқық­

тық сауаттылығын арттыру жо­

л ы н д а   с а у а л н а м а л а р   а р қ ы л ы 

толғандырып жүрген әлеуметтік 

м ә с е л е л е р і н   а н ы қ т а , а р ы з –

шағымдарын қадағалап, жоғары 

жаққа мәлімет беру арқылы шара­

лар қабылдап келеді. Университет­

тің тәрбие ісі жөніндегі прорек­

тормен, Жастар саясаты жөніндегі 

б ө л і м   м е ң г е р у ш і с і м е н   ж ә н е 

студенттік ұйым басшылығымен 

б і р г е   ш и е л і н і с т е р д і   ш е ш і п , 

студенттердің жан­жақты дамуына 

үлес қоса отырып, студенттердің 

құқықтарының бұзылуына жол бер­

меу үшін түрлі акциялар, құқық 

қыз меткерлері және басқа да әр 

саланың қызметкерлерімен кез­

десулер ұйымдастырады. Жыл са­

йын белсенді студенттері студенттік 

омбудсмен болуға ұсыныстар 

жасап,университет көлемінде бір 

жылда атқаратын жоспарларымен 

алдын­ала таныстыра отырып, да­

уыс жинау арқылы өз басшыларын 

тағайындайды.

Қыздар университеті ректоры­

ның Кіші ғылым академиясы 

туралы №115 бұйрығымен 2004 

жылдың 18 мамырында құрылды. 

Кіші ғылым академиясы өзіндік 

құрылымдық басқарудағы жеке 

жүйесі бар ғылыми орталық 

болып табылады. Кіші ғылым 

академиясын құрудағы негізгі 

мақсат – мемлекетіміздің білім 

жөніндегі саясатын, білім беру 

т ұ ж ы р ы м д а м а с ы н ы ң   н е г і з г і 

бағыттарын іске асыруға қолдау 

көрсету, студент жастардың 

интеллектуалдық дамуына кепіл 

бола алатын бәсекелестікке 

қабілетті сапалы білім деңгейіне 

жетуге күш салу, жан­жақты білікті 

маман болып шығу үшін ғылым 

мен білімді ұштастыру. 

Жастар қашан да қоғамның 

маңызды бөлшегі. Олар барлық 

салаларда белсенді, жаңашыл 

және көшбасшы. Қоғам дамуының 

қозғаушы күші – білімді де тапқыр, 

жүйрік ойлы жастар екендігі дау­

сыз. Университеттің білім әлеуеті 

мен студенттердің ғылымға деген 

қызығушылығының артуы жал­

пы еліміздің ғылым деңгейінің 

жоғарылауына да өз үлесін тигізері 

сөзсіз. Сондықтан ғылым мен 

білімді ұштастырған ұйымның 

қыздары алдағы уақытта Қыз­

дар университетін тек биіктерден 

көрсетеді және заман талабы­

на лайықты мамандар болып 

шығады.

Студенттердің ғылыми орта­лы ғы талантты жастарға қолдау 

көрсетіп, ғылыми­зерттеу жоба­

ларын іске асыруға, тәжірибелер 

жүргізуге мүмкіндіктер туғызып, 

республиканың ғылыми­зерттеу 

орталықтарымен тығыз байланы­

ста жұмыс жасап, басқа да жоғарғы 

о қ у   о р ы н д а р ы м е н   б і р л е с і п 

жұмыстар жүргізуде. Студенттердің 

білім деңгейін көтеру мақсатында 

әртүрлі олимпиадалар, интел­

лектуалды ойындар, дебаттар 

ұйымдастыру, өз қатарына жа­

старды тарту, университет ішінде 

жыл сайын студенттердің ғылыми­

практикалық конференцияларын 

өткізу, үздік жұмыстарды жария­

лау, түрлі конкурстар ұйымдастыру 

сынды іс­шаралар өткізеді. Қазіргі 

таңда Кіші ғылым академиясы 

құрамында 47 студент бар. Алдағы 

уақытта оның қатары ғылым жо­

лында тың ізденістермен жүрген 

жаңа жастармен толығатынына 

сеніміміз мол. 

«Тек қана қыздар» КТК командасы 

Қыздар  педагогикалық  универ си тетінде 

2010 жылы құрылған. Осы уақытқа дейінгі 

КТК командасының ізін жалғап, жаңа 

атау қойған студент әрі осы команданың 

капитаныМерекеҚалбаеваның бастауымен 

тұсауларын кесті. Бүгінде қыздарымыз 

әдемі әзілдерімен көптің көңілін бау­

рап келеді. Командадағы қыздардың 

мақсаты – өнерге құрмет көрсету, әзіл 

арқылы қоғамдағы жайларды жеткізе 

білу болды. Қазіргі таңда қыздар биік 

белестерді бағындыра білді. Айта кетсек, 

2012 жылы Алматы қаласында өткізілген 

суперлига ойындарында чемпион ата­

нып, 2013 жылы Ақтөбе қаласының 

әкімі кубогында бас жүлдені жеңіп алып, 

2012 жылдың 17­20 шілде аралығында 

Павлодар облысы Баянауыл өңірінде 

өткен «Жасыбай толқыны­2012» атты 

дәстүрлі республикалық қазақ КТК жазғы 

фестивалінде үздік өнер көрсетіп 3­орынға 

ие болып, 2013 жылдан бастап «Жай­

дарман» ойындарында жоғарғы лигадан 

көрініп жүр.

КТК команда қыздары ендігі кезекте 

2015 жылы 5 жылдық мерейтойларын атап 

өтуін жоспарлап отыр. Өнер жолында 

аянбай еңбек етіп, университет мәртебесін 

көтеріп жүрген қыздардың әзіл әлеміндегі 

жұлдыздары биік болады деген сенімдеміз. 

Жарайсыңдар, «Тек қана қыздар!»

Қ а з а қ   м е м л е к е т т і к 

қ ы з д а р   п е д а г о г и к а л ы қ 

у н и в е р с и т е т і   д а р ы н д ы , 

қ а б і л е т т і   с т у д е н т т е р д і ң 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ   д а м у ы ­

на барлық жағдайлар мен 

мүмкіндіктерді жасап отыр. 

Қыздар университетінің 

Қ а з а қ с т а н ғ а   к е ң   т а н ы ­

мал «Томирис» би ансамблі 

қалалық, республикалық 

және халықаралық мәдени 

шараларға белсене қатысады.

Құрылған сәттен­ақ «Томи­

рис» көпшіліктің көңілінен 

шықты. Ансамбль 2000 жылы 

5 қаңтарда құрылып, Вен­

грия, Чехословаки, Польша, 

Болгария, Түркия, Австрия 

елдеріне шығармашылық 

іс­сапарға шығып тез та­

нылды. «Томирис» соңғы 

екі жылда үлкен табыстарға 

қол жеткізіп, қалалық «Жас 

жұлдыз» фестивалінде І 

орынды иеленді және ТМД 

елдерінде, Украинада өткен 

Еуропа елдері арасындағы 

халықаралық Дельфий ойын­

дарында ІІ орынды алды. 

Репетуарларында бірнеше 

ұлттың биі бар. Батыстың 

ұстамдылығы мен шығыстың 

шуақты колориті қыздар 

б и і н д е   ж а қ с ы   ү й л е с і м 

тапқан. ҚазМемҚызПУ би 

ұжымының қоржынында 

көптеген жетістіктер мен 

марапаттаулар бар. Сту­

денттер арасында өткен 

VII республикалық «Жас 

толқын» фестивалінде ла­

у р е а т   а т а н ы п ,   а н с а м б л ь 

мүшесі Мақпал Садықова бас 

жүлдені иеленді. Сонымен 

қатар, «Томирис» ансамблі 

V I   х а л ы қ а р а л ы қ   « Е р т і с 

жұлдыздары» фестивалінде, 

Алматы қалалық «Рухсара» 

халықтық би байқауында бас 

жүлдені жеңіп алды. Өткен 

жылдың желтоқсан айында 

«Томирис» би ансамблі БАӘ 

сахнасында өнер көрсетті. 

« Т о м и р и с »   а н с а м б л і н і ң 

шет елдерде өнер көрсетуі 

ҚазМемҚызПУ үшін ғана 

емес, Қазақстан үшін де үлкен 

мәртебе.


Бүгінгі күні «Томирис» би 

ансамблі осы жетістіктермен 

тоқтап қалмай, әлі талай 

гастрольдік сапармен шет 

елдерге шығып, әлем сахнала­

рында өнер көрсету үшін тың 

дайындықтар жасау үстінде.

«ПАРАСАТТЫ НЛО»

пікірсайыс клубы

CТУДЕНТТЕРДІҢ 

құқығын қорғайды

Жайдарманның

 «Тек қана қыздары»

«Томирис» ансамблінің 

жұлдызды жолы 

КЕЛЕШЕГІ ЗОР 

Кіші ғылым академиясы


7

№1 (01), 14 наурыз, 2014 жылбелсенді мінбері

Қазақ мемлекеттік кыздар 

педагогикалық университетінің 

«Ұлар» фольклорлык­этнография­

лық ансамблі 1987 жылы кара­

ша айында профессор Б.Р.Раева­

ның бастамасымен аталмыш 

қ ұ р ы л д ы . 1 9 8 7   ж ы л ы   « Ұ л а р » 

ФЭА­і уни вер ситеттің үлкен за­

лында өзінің алғашқы дәріс­кон­

цертін берді. Осы кезден бастап 

ансамбльді биік таулардың еркін 

де ерке құсы Ұлар атымен атау ойы 

жарық көрді. 

Ансамбльдің алғашқы құра­

мына, музыка факультетінін әр 

курс тарынан арнайы музыкалық 

дайындығы бар үздік студенттер 

арасынан 15 қыз іріктеліп алын­

ды. Жылдан­ жылға ансамбль 

құрамы жаңа дарын иелері мен 

келешек жұлдыздармен толығып, 

жаңарып отырды. 25 жыл ішінде 

«Ұлар» ансамбліне университеттің 

100­ден астам қыздары қатысты. 

Олардың басым көпшілігі танымал 

музыкант, эстрада орындаушыла­

ры, опера әншілері және музыка 

мен бидің білікті окытушылары 

болып еліміздің және әлемнің 

түкпір­түкпірінде қызметтерін 

жалғастыруда.

Ансамбль репертуарына қазақ 

халық әндері мен күйлері,шет ел 

шығармалары да енді. Ансамбль­

дің бастапқы орындауында 12 

фольклорлық аспап колданылса, 

қазіргі танда аспаптар саны 20­дан 

асады.

С о н д а й ­ а қ ,   а н с а м б л ь қ ұ р а м ы н а   б и   б а ғ д а р л а м а с ы 

да енгізілді. Сонымен қатар, әр 

түрлі ұлт өкілдерінен тұратын 

тыңдармандарды есепке ала оты­

рып, ансамбль репертуарына орыс, 

түрік, қытай, кәріс, моңғол, ал­

тай, қалмақ, қырғыз, өзбек, татар 

және т.б. шығармалары өңделіп өз 

тілдерінде шырқалды. Ансамбль 

Түркия, Монғолия, Қытай, Ресей, 

Өзбекстан, Қырғызстан т.б. ел­

дерде болып, түрлі жүлделерге ие 

болды. «Адамның сезімін музыка 

ғана оятады» дегендей музыка­

ны сүйетін ұстаздар өз еңбегінде 

өтеу тілемей бар ынта­жігерін 

қажымай­талмай шәкірттеріне 

үйретуден жалыққан емес. 

Мәдени­бұқаралық  жұ мыс­

тардың теориясы мен әдіс темесі 

кафедрасы жанынан «Жан са­

райы» атты әуесқой драма те­

атры Г.Ж.Қарамолдаеваның 

қолдауымен құрылып, әртүрлі 

өзекті тақырыптардағы «Жан 

а з а б ы »   т е а т р л а н д ы р ы л ғ а н 

қойылымы, «Ауылым – алтын 

бесігім» әдеби музыкалық ком­

позициясы, «Алланың өзі де рас, 

сөзі де рас» театрландырылған 

қойылымы және «Күшік күйеу» 

сынды спектакльдерді сахналап, 

тамаша өнер көрсетуде. 

2 0 0 7   ж ы л д а н   б е р і   ө з 

жұмысын бастаған «Жан са­

райы» студенттердің әуесқой 

драма театрының жетекші­

режиссері Ә.Д.Шорабек 2007­

2011 жылдары атқарса, қазіргі 

т а ң д а   А қ с а р а й   т е а т р ы н ы ң 

белді актерлары Е.С.Илясов 

пен М.Жонусов театр жұмысын 

жаңаша жандандырып қоюда. 

Атап айтсақ, 2012­2013 оқу жы­

лында Т.Ахтановтың «Күшік 

күйеу» спектаклін 2­3 курс 

студенттер құрамымен өте 

жоғары деңгейде сахналап 

ш ы ғ а р д ы .   Р . М ұ қ а н о в а н ы ң 

« М ә ң г і л і к   б а л а   б е й н е » , 

С.Балғабаев «Қыз жиырмаға 

толғанда» қойылымын тың 

ізденісте көркейтіп жыл сайын 

көрермендерге ұсынуда.

1992 жылдың 22 мамырын­

д а   қ а з а қ т ы ң   б і р т у а р   б ұ л б ұ л 

ә н ш і с і ,   н е б ә р і   2 4   ж а с ы н д а 

КСРО­ның халық әртісі атағын 

алған Күләш Байсейітованың 

туылғанына 80 жыл толуына 

орай Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогика институты музыка 

факультетінің ұстаздары мен 

студенттері бірлесіп, жаңа өнер 

отауын құрып, оған «Өнер – жас­

тан» деп ат қойды. Студенттік 

театрдың алғашқы директоры му­

зыка факультетінің сол кездегі 

деканы п.ғ.к. Қ.Меңдаяқова. Жаңа 

отаудың алғашқы жұмысы ұстаз­

дар дайындаған – «Қыз Жібек» 

операсы.


Бұл музыкалық театрдың 

атының өзі айтып тұрғандай, 

өнерпаз жастарға кеңінен жол 

а ш ы п ,   о л а р д ы ң   б о й ы н д а ғ ы 

өнерді көпшілікке таныту бола­

тын. Отаудың алға қойған басты 

міндеттері – халықтың және қазақ 

композиторларының әндерін 

кеңінен насихаттау, студенттер­

ге әлемдік классикаға айналған 

музыкалық мұраларды таныстыру 

және өнер шеберлерімен кезде­

сулер ұйымдастырып, жастардың 

жан­дүниесін рухани байыту.

О с ы   у а қ ы т   а р а л ы ғ ы н д а 

«Өнер – жастан» опера театры 

М.Төлебаевтың «Біржан­Сара», 

А.Жұбанов пен Л.Хамидидың 

« А б а й » ,   Д ж у з е п п е   В е р д и д і ң 

«Травиата» опералары мен Имре 

Кальманның «Сильва» оперетта­

сын сахнаға шығарды.

Бұл сахналық қойылымдар 

Алматы облысында, Көкшетау, 

Қарағанды, Қызылорда, Шым­

кент, Астана қалаларының те­

атрларында халық назарына 

ұсынылды. «Өнер – жастан» 

театрын да өнерлерін шындаған 

бірнеше түлектеріміз бүгінде 

мақтанарлықтай үлкен сахналарда 

өнер көрсетіп жүр.

Қазіргі кезде «Өнер – жас­

тан» студенттердің опера театры 

нағыз кемелдену шағында. Үздік 

қойылымдармен көрерменнің 

көзайымына айналары сөзсіз.

«Айгүл» вокалды­аспаптық 

ансамблі Қазақ мемлекеттік 

қ ы з д а р   п е д а г о г и к а л ы қ 

университетінің жанынан 

құралған. Ең алғаш, 1968 жылы 

вокалды­аспаптық квартет 

түрінде құрылды. Репертуарын­

да қазақтың халық әндерімен 

қатар басқа да ұлттардың әндері 

орындалып жүр. «Айгүл» – қазақ 

халық музыкасын жаңғыртып 

жүрген ансамбльдердің бірі. 

Ансамбльге 1975 жылы «Халық 

ансамблі» атағы берілді. «Айгүл» 

гастрольдік сапармен бұрынғы 

о д а қ т а с   р е с п у б л и к а л а р д ы 

аралап, шет мемлекеттерді 

қазақтың әсем әнімен тамсан­

дырып келеді. 

  2 0 0 4   ж ы л ы   б ұ р ы н ғ ы 

университет ректоры Ш.К. 

Беркімбаеваның қолдауымен 

«Айгүл» ансамблінің жаңа жас 

құрамы құрылды. Ансамбль 

жетекшісі 40 жылдық тари­

хы бар «Айгүл» ансамблінің 

мүшесі, ҚР мәдениет қай­

раткері, профессор Гали ­

на Қарамолдаева болды. Ал 

музыкалық жетекші Сұлтан Ка­

булов. Ансамбль өзіндік тамаша 

әуезімен университет жалау­

ын талай биіктерде желбіретіп 

келеді. 

А н с а м б л д і ң   н е г і з г і 

жетістіктеріне тоқталып кетер 

болсақ, 2009 жылы «Алтын да­

уыс» фестивалінде, 2011 жылы 

«Алтын микрофон» конкурсын­

да, тағы да осы жылы «Наурыз 

джем» жастар фестивалінде 

жүлделі орындарға ие болды. 

Алда алар асулары аз емес деген 

үміттеміз.1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал