Issn 1563-0218 Индекс 75866жүктеу 5.01 Kb.

бет4/21
Дата11.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Зерттеу нысандары мен əдістемелері 
Зерттеу жұмыстары 2006-2008 жылдар аралығында жүргізілді. Зерттеу нысаны болып батыс Тянь-Шань 
тау сілемдеріндегі мұздақтардан бастау алып, Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас жəне Сайрам аудандары 
арқылы ағатын Машат өзені алынды. Машат өзені Арыс өзенінің басты саласы болып табылады. Өзен арнасы 
сирек жəне өте құнды өсімдік түрлері кездесетін шатқалда орналасқан. Өткен ғасырдың соңына дейін Машат 
өзені 1-2 сапа класстарына жататын су көзі болып саналатын. Соңғы жылдары өзен суының ластану дəрежесі 
күрт  артып  келеді,  минералдық  жəне  органикалық  қоспалардың  мөлшері  жыл  бойында  ШМК  деңгейінен 2-5 
есе артық жəне жыл мезгіліне орай, əртүрлі дəрежеде ауытқып отырады. Бұл құбылыс техногендік жүктеменің 
артуымен  тікелей  байланысты.  Тау  бөктерлерінен  жазықтыққа  қарай  өзен  арнасының  кеңейіп,  ағым 
жылдамдығы  төмендеп  жəне  техногендік  жүктеменің  артуына  байланысты  əртүрлі  өсімдік  қауымдастықтары 
кездеседі. 
Су өсімдіктерінің түрлері «Қазақстан флорасы 1968» анытауышы, ҚР ҰҒА «Ботаника» ғылыми-зерттеу 
институтының гербарийлік қорын пайдалану арқылы жүргізілді. Су ортасының ластану дəрежелері облыстық 
экология басқармасының арнайы зертханаларында атомды адсорбциондық əдіс арқылы жүргізілген химиялық 
анализдерде анықталды. 
Нəтижелері жəне оларды сараптау 
Соңғы  он  жылдың  ішінде  өзен  арнасын  жағалай,  Машат  шатқалында 30-дан  астам  шипажайлар  мен 
демалыс орындары  пайда болды.  Бұл  мекемелерден шыққан  коммуналды  ағын  сулар  өзенді ластайтын  басты 
көздер болып табылады. Бұл тұжырымды өзеннің бастауына жақын жəне техногенді аймақтарында жүргізілген 
химиялық сараптамалар дəйектейді. Географиялық ағым деңгейі бойынша, демалыс аймағынан жоғары болып 
табылатын,  Даубаба  елді  мекенінің  тұсында  жүргізілген  химиялық  талдаулар,  өзен  суының 2 сапа  класына 
жататынын  көрсетті.  Керісінше,  демалыс  аймақтардан  кейінгі  арнада  минералдық  жəне  органикалық  
қоспалардың  үлесі  ШМК  деңгейінен 2-5 есе  артық  тіркелді.  Бұл  кезде,  минералды  қоспалардың  басым  үлесі 
магний иондарына тиесілі болса (4,12  ШМК), мыс, мырыш жəне қорғасын иондары тиесілі 1,3., 1,6  жəне 1,1 
ШМК деңгейін құрайды (1 сурет).  
Өзеннің  органикалық  қоспалармен  ластану  дəрежесінің  ШМК  деңгейінен 2-3 есеге  дейін  артуы  су 
ортасының  өздігінен  ластауына  себеп  болуда,  ОБС
5
  көрсеткіші  қалыпты  жағдайдан  үш  есе  артық (9,3 мг/л). 
Нитраттар мен нитриттердің үлесі тиесілі 13,65  жəне 0,04 мг/л, - 1,5  жəне 2,1 ШМК деңгейіне тең (2 сурет). 
Бұл көрсеткіштер өзен суының 4-5 сапа кластарына жататынын көрсетеді.  

19 
 
Өзен  суының  ластану  динамикасы  жыл  бойында  бірдей  емес.  Көктемгі  жəне  жазғы  айларда  ластаушы 
заттардың  концентрациясы 5-6  есеге  дейін  көтеріліп,  күзгі  жəне  қысқы  айларда  қайта  төмендеп  отырады. 
Дегенмен,  бұл  құбылмалыққа  қарамастан,  техногендік  аймақта  орналасқан  өзен  арнасындағы  су  ортасының 
ластану дəрежесі айтарлықтай жоғары. Осыған орай, бұл аймақтағы су ортасын мекендейтін гидромакрофиттік 
өсімдіктер қауымдастығының түрлік құрамы да өзгеше.  
Өзен  гидрофитоценозына  жүргізілген  флористикалық  талдау  нəтижелері,  аталған  су  ортасындағы 
өсімдіктер  қауымдастығының  ерекше  түрлік  құрамын  көрсетті.  Макрофиттік  өсімдіктердің 17 тұқымдастарға 
жататын 22 басым түрлері анықталды.  
 
 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Mg+2
Cu+2
Zn+2
Pb+2
ШМ
К
 де
ң
ге
й
і
Өзен бастауы аймағында
Техногенді аймақта
 
1 сурет – техногенді аймақтағы су ортасының минералды ластану дəрежесі 
 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Өзен бастауы аймағында
Техногенді аймақта
ШМК
мг

ОБС5
Нитраттар
 
2 сурет – техногенді аймақтағы су ортасының органикалық ластануы  
мен биохимиялық үрдістердің қарқындылығы (ОБС
5

 
Машат өзеніндегі гидрофитоценоздың түрлік құрамы, өзен бастауынан Арыс өзеніне құятын атырауына 
дейін күрт өзгереді: 
1.  өзеннің  таза  сулы  аймағында,  таулы  өзендерге  тəн  көпжапырақты  сарғалдақ  (Ranunculus polyphyllus 
Waldst. et Kit.), батпақ қалтагүлі (Calpha palustris L.), сірне жəне бұлақ бөденешөптері (Veronica beccabunga L., 
Veronica anagallis-aguatica L.),  гмелин  сарғалдағы  (Ranunculus gmelini DC)  доминантты  өсімдіктер 
қауымдастығынан құралған; 
2.  өзеннің  техногенді  ластанған  арнасындағы  гидрофитоценозын  шығыс  қамысы  (Phragmitis. australis 
Train),  су  жалбызы  (Mentha. aquata L.),  көл  қамысы  (Scirpus.  lacustris L.),  кəдімгі  жебежапырақ  (Sagittaria. 
sagittifolia L.),  жалпақжапырақты май қоға (Typha. latifolia L.), көде тікеншөбі ( Scolochloa festucacea Link.) жəне 
кіші балықотынан (Lemna. minor L.) тұратын доминанттық түрлер топтамасы құрайды (3 сурет).  
Екінші топтаманы құрайтын өсімдік түрлері  органикалық ластану дəрежесі жоғары жəне биохимиялық  
үрдістердің жүру динамикасы қарқынды су ортасын индикациялайды. 

20 
 
31%
4%
4%
3%
2%
40%
16%
Шығыс қамысы
Жебежапырақ
Жалпақ жапырақты майқоға
Кіші балықоты
Су жалбызы
Көде тікеншөбі
Көл қамысы
 
Сурет  3 - Машат өзенінің жоғары дəрежелі ластанған арнасындағы гидромакрофиттік өсімдіктер 
қауымдастығының түрлік құрамы 
 
Анықталған доминантты топтамада сизаротəріздес сужелкен (Sium. sizaroideum DC.),  қосмекенді таран 
(Polygonum.  аmphibium L.),  сірне  бөденешөбі  (V. beccabunga L.)  жəне  бұйра  шылаң  (Potamogeton crispus L.) 
сияқты өсімдіктер кірме түрлер ретінде кездесті, ұшырасу жиілігі Друде шкаласы бойынша «Sol»- бірен – саран 
жəне «Un»- жеке дара  болып сипатталды. 
Сонымен,  жүргізілген  зерттеу  нəтижелерінде  су  өсімдіктерінің 17 тұқымдастарына  жататын 22 түрден 
құралған  қауымдастық  анықталды.  Техногендік  жүктеменің  артуына  байланысты,  Машат  өзенінің  ластану 
дəрежесі əртүрлі арналарында басым түрлерден құралған ерекше қауымдастықтар орнық 
 
Резюме 
Флористическими исследованиями гидрофитоценоза реки Машат установлено, что, загрязненность воды 
существенно влияет на видовое разнообразие растительных сообществ. 
 
Summary 
Floristic researches of specific structure water plants the rivers Mashat were estallished that pollution waters 
essentially influences on specific variety of vegetative communities. 
 
 
 
 
УДК 58.04 (574.25) 
Огарь Н.П.
1
, Леонова Ю.М. 
2
 
АККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОЧВОЙ В ЗОНЕ 
ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОСТОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ Г. ПАВЛОДАРА 
(
1
ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра»,  
2
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова) 
 
Приводятся результаты исследования содержания тяжелых металлов (Ti, Mn, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr) 
в  почвенных  и  растительных (Agropyron pectiniforme Roem. et Schult.) пробах,  собранных  в  зоне  влияния 
предприятий восточной промышленной зоны г. Павлодара. 
 
Среди  крупных  индустриальных  центров  Казахстана  Павлодар  является  одним  из  самых  загрязненных 
[1,2] вследствие функционирования ведущих предприятий региона - Павлодарского алюминиевого (ПАЗ, или 
АО «Алюминий Казахстана»), нефтеперегонного заводов (ПНПЗ), ТЭЦ-1,2,3, Аксуского завода ферросплавов 
(АЗФ),  Аксуской  электростанции  (АГРЭС),  а  также  работавших  ранее  тракторного  (сейчас  на  его  базе - АО 
«Кастинг» - переплавка стали) и химического заводов [3,4,5].  
Тяжелые металлы (ТМ) поступают в окружающую среду большей частью путем техногенного рассеяния. 
Отличие  их  от  многих  других  загрязняющих  веществ  в  том,  что  к  ним  в  принципе  неприменимо  понятие 
«самоочищение».  В  итоге  всех  процессов  миграции  и  рассеяния  происходит  необратимое  увеличение 
концентраций  ТМ  во  всех  природных  средах,  т.е.  их  загрязнение [1], значительно  изменяющее  естественный 
химический состав почв и растений.  
Растительность, как физиономический компонент экосистем, является хорошим индикатором  различных 
видов воздействия. Кроме того, растения аккумулируют продукты химических выбросов, в том числе  и ТМ, 
выполняя при этом роль буфера и детоксиканта.  Влияние избытка металлов на растения может быть прямым 
(накопление  поллютантов  непосредственно  в  растении),  и  косвенным  (через  негативное  воздействие  ТМ  на 
состав, свойства почвы  и ее плодородие) [6].  

21 
 
Для биоты не все металлы одинаково опасны. Наиболее токсичными для растений являются Hg, Cu, Ni, 
Pb, Co и Cd [7]. Многие исследователи [7,8,9,10,11] полагают, что ТМ по органам растений распределяются по 
акропетальному типу (корни > наземные части растений). При изменении  условий окружающей среды, вида 
растения и металла, являющегося загрязнителем, эта последовательность может стать иной.  
Распределение  химических  элементов  в  почвенном  покрове  отображает  процессы  загрязнения  во  всех 
геосферах. А так как скорость миграции вещества здесь значительно ниже, чем в других средах, то почвенный 
состав  отражает  длительные  процессы  загрязнения,  вызванные  производственной  деятельностью 
промышленных  предприятий.  Многие  исследователи  в  своих  работах  отмечают,  что  для  техногенных 
территорий, независимо от типа почв, характерна приуроченность максимальных концентраций ТМ к верхнему 
почвенному  горизонту,  непосредственно  контактирующему  с  приземным  слоем  атмосферы  (до 10-20см) 
[1,12,13].  
Исследования по оценке загрязнения растительности проводились в промышленной зоне в радиусе 50 км 
от  границы  г.  Павлодара.  В  данной  работе  приводятся  результаты  исследований  территории  воздействия 
предприятий восточной промзоны города. Пробы почв и растений для химических анализов отбирались в 2006г 
на различных расстояниях от АО «Аллюминий Казахстана» (ПАЗ) и ТЭЦ-1 (таблица1,2) согласно стандартным 
методическим  рекомендациям [14,15]. Точки  отбора  проб  приурочены  к  преобладающим  растительным 
сообществам,  в  которых  сделаны  детальные  геоботанические  описания,  включая  оценку  флористического 
состава,  эколого-биоморфологическую  характеристику  отдельных  видов,  вертикальную  и  горизонтальную  
структуру.  Определение  содержания  элементов  в  почве  и  растениях  осуществлялось  методом 
рентгенофлюоресцентного анализа (для почвы – с отжигом, для растений – с предварительным озолением) на 
РФА-спектрометре  «Спектроскан GF-1E» (Россия, 2000г/в).  Сопоставление  предельно-допустимых 
концентраций  элементов  в  почве  устанавливалось  согласно  нормативам  ПДК [16,17,18] (концентрации Fe 
сравнивали с фоновым содержанием). В таблице 1 приводятся показатели степени загрязнения почв ТМ.  
 
Таблица 1 -  Показатели  степени  загрязнения  почв  металлами (Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Sr) (валовое 
содержание) 
М 
О 
П  
Глу 
бина, 
см 
Валовое содержание металлов в почве 
(числитель – в мг/кг; знаменатель – в долях ПДК) 
Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb Sr 
1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1* 0-5 
59
,
0
2970
 
04
,
1
52
 
32
,
0
481
 
20610 
57
,
0
26
 
55
,
0
22
 
42
,
0
42
 
3
,
1
26
 
51
,
0
253
 
10-15 
0,65
3254
 
3
,
1
65
 
37
,
0
550
 
22668 
69
,
0
31
 
53
,
0
21
 
43
,
0
43
 
9
,
0
18
 
47
,
0
237
 
2* 0-5 
0,68
3383
 
76
,
1
88
 
31
,
0
472
 
31028 
67
,
0
30
 
65
,
0
26
 
64
,
0
64
 
3
,
2
46
 
49
,
0
245
 
10-15 
0,6
2977
 
26
,
2
113
 
37
,
0
560
 
25576 
76
,
0
34
 
55
,
0
22
 
72
,
0
72
 
2
,
2
44
 
52
,
0
259
 
3* 0-5 
0,67
3361
 
56
,
1
78
 
36
,
0
536
 
25718 
71
,
0
32
 
53
,
0
21
 
54
,
0
54
 
3
,
1
26
 
49
,
0
245
 
10-15 
0,66
3281
 
22
,
1
61
 
33
,
0
497
 
27622 
73
,
0
33
 
53
,
0
21
 
44
,
0
44
 
1
20
 
46
,
0
231
 
4* 0-5 
0,46
2275
 
3
,
1
65
 
24
,
0
363
 
16236 
42
,
0
19
 
53
,
0
21
 
25
,
0
25
 
75
,
0
15
 
54
,
0
268
 
10-15 
0,49
2458
 
16
,
1
58
 
35
,
0
528
 
17749 
56
,
0
25
 
5
,
0
20
 
4
,
0
40
 
8
,
0
16
 
48
,
0
241
 
5* 0-5 
0,68
3408
 
72
,
1
86
 
38
,
0
570
 
24542 
64
,
0
29
 
73
,
0
29
 
73
,
0
73
 
25
,
1
25
 
44
,
0
220
 
  
10-15 
0,66
3289
 
28
,
1
64
 
35
,
0
524
 
22368 
64
,
0
29
 
73
,
0
29
 
47
,
0
47
 
7
,
0
14
 
48
,
0
240
 

22 
 
6* 0-5 
0,61
3059
 
3
,
1
65
 
3
,
0
452
 
19940 
49
,
0
22
 
55
,
0
22
 
41
,
0
41
 
75
,
0
15
 
5
,
0
252
 
10-15 
0,54
2682
 
08
,
1
54
 
31
,
0
465
 
19712 
6
,
0
27
 
68
,
0
27
 
34
,
0
34
 
55
,
0
11
 
51
,
0
257
 
7* 0-5 
0,54
2708
 
2
,
1
60
 
29
,
0
430
 
18600 
47
,
0
21
 
53
,
0
21
 
28
,
0
28
 
75
,
0
15
 
57
,
0
285
 
10-15 
0,59
2935
 
24
,
1
62
 
3
,
0
455
 
18728 
49
,
0
22
 
53
,
0
21
 
3
,
0
30
 
9
,
0
0
,
18
 
54
,
0
271
 
8* 0-5 
0,83
4155
 
2,24
112
 
0,67
1012
 
27458 
71
,
0
32
 
53
,
0
21
 
87
,
0
87,0
 
15
,
1
23,0
 
44
,
0
218
 
10-15 
0,9
4483
 
1,66
83
 
0,59
878
 
23916 
73
,
0
33
 
55
,
0
22
 
58
,
0
58,0
 
95
,
0
19,0
 
45
,
0
223
 
Ф 
О 
Н  
0-5 
0,61
3059
 
14
,
1
57
 
31
,
0
466
 
19948 
62
,
0
28
 
53
,
0
21
 
34
,
0
34
 
1
,
1
22
 
45
,
0
223
 
10-15 
0,58
2920
 
2
,
1
60
 
27
,
0
411
 
17970 
56
,
0
25
 
53
,
0
21
 
26
,
0
26
 
8
,
0
16
 
45
,
0
225
 
ПДК, мг/кг 
5000 
50 1500 
-  45 40 100 20 500 
 
Условные обозначения: МОП – место отбора проб (1* - 0,5км восточнее ТЭЦ-1; 2* - 0,5км западнее ТЭЦ-
1; 3* - 1км южнее ТЭЦ-1 или  юг ПАЗ 2км; 4* - 5км южнее ПАЗ; 5* - 5км севернее ПАЗ; 6* - 10км восточнее 
ПАЗ; 7* - 11км южнее ТЭЦ-1 или восток АГРЭС 18 км; 8* - 20км западнее ПАЗ или север АЗФ 12км и север 
АГРЭС 10км; ФОН – 50км восточнее г. Павлодара) 
 
Данные аналитического обследования почвы исследуемой территории свидетельствуют о ее загрязнении 
хромом (Cr) и свинцом (Pb). Диапазон концентраций Cr - от 1,04 (1*) до 2,24 ПДК (8*)  в слое почвы 0-5см и от 
1,08 (6*) до 2,26 ПДК (2*)  в слое 10-15см (в фоновых пробах  - 1,14 и 1,2 ПДК соответственно). Содержание Pb 
–  от 0,75 (4*,6*,7*) до 2,3 ПДК (2*) в  слое  почвы 0-5см  и  от 0,55 (6*) до 2,2 ПДК (2*) в  слое 10-15см,  при 
фоновых значениях в 1,1 и 0,8 ПДК. Значительные концентрации Cr (и Fe, см. далее), скорее всего, связаны с 
деятельностью АЗФ, а превышение ПДК по Pb, видимо, с выхлопными газами автотранспорта. 
В  почвенных  пробах  отмечены  высокие  концентрации  железа (Fe) (максимально – 31028 (2*) в  слое 
почвы 0-5см  и 27622мг/кг (3*) в  слое 10-15см  при  фоновых  концентрациях  в 19948 и 17970мг/кг 
соответственно). Для титана (Ti) (при фоновых концентрациях в 0,61 и 0,58 ПДК) максимум составляет 0,83 и 
0,9  ПДК (8*, 0-5 и 10-15см);  для Zn – 0,87 (8*, 0-5см)  и 0,72 ПДК (2*, 10-15см) (фон – 0,34 и 0,26 ПДК 
соответственно);  максимальное  содержание  никеля    (Ni)  составляет  0,71 (3*,8*, 0-5см)  и 0,76 ПДК (2*, 10-
15см) при фоновых значениях 0,62 и 0,56 ПДК; меди (Cu) – 0,73 ПДК (5*, 0-5 и 10-15см) (фон - 0,53 ПДК).  
Максимальные концентрации марганца  (Mn) – 0,67 и 0,59 ПДК (8*, 0-5 и 10-15см), стронция  (Sr) – 0,57 
и 0,54 ПДК (7*, 0-5 и 10-15см).  
Таким  образом,  максимальные  концентрации  металлов  в  почве  отмечаются  в  пробах,  отобранных:  в 
0,5км к западу от ТЭЦ-1 (Pb полностью; Fe – в слое почвы 0-5см; Cr, Ni, Zn – в слое 10-15см); в 20 км к западу 
от ПАЗ (Ti и Mn - полностью; Cr, Ni (и 3*), Zn – в слое почвы 0-5см); в 1км к югу от ТЭЦ-1 (Ni – в слое почвы 
0-5 см (и 8*); Fe – в слое 10-15см); в 5км на север от ПАЗ (Cu полностью); в 11км южнее ТЭЦ-1– Sr полностью. 
Минимальные – в пробах, отобранных: в 5км южнее ПАЗ (Fe, Ti, Cu – полностью; Pb, Mn, Ni, Zn – в слое почвы 
0-5см);  в 11км южнее ТЭЦ-1 (Pb, Cu (и 4*)  – в слое почвы 0-5см и Mn, Ni, Zn – в слое 10-15см); в 20 км к 
западу от ПАЗ (Cu  в слое почвы 0-5см (и 3*,7*), и Sr полностью); в 10км восточнее ПАЗ (Cr в слое почвы 10-
15см и Pb полностью); в 0,5км восточнее ТЭЦ-1 (Cr в слое 0-5см). 
Для  оценки  загрязнения  территории  нами  отбирались  подземные  и  наземные  части  Agropyron 
pectiniforme Roem. et Schult. – пырея  гребневидного,  поскольку  сообщества  с  участием  этого  дерновинного 
злака имеют широкое распространение  на территории наших исследований. Пырей гребневидный может быть 
отнесен к сорным видам, поскольку является дигрессионно-активным и  быстро занимает свободные ниши на 
деградированных участках, в то же время это ценное кормовое растение. В сообществах он часто доминирует 
или выступает в роли субдоминанта, поэтому может служить надежным индикатором загрязнения. В таблице 2 
–  содержание  (мг/кг)  тех  же  металлов  в  растительных  пробах  и  коэффициент  биологического  поглощения 
(КБП) А
х
, который определяли по формуле /19/: 

23 
 
А
х
 = 
x
x
n
l
  = 
почве
в
x
элемента
содержание
растения
золе
в
x
элемента
содержание
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
 (усредненное содержание ТМ в почве рассчитано для каждой пары  проб  (0-5см и 10-15см) (из таблицы 
1)). 
Для  всех  рассмотренных  элементов  наблюдается  большее  накопление  их  подземными,  чем 
надземными частями растений (за исключением четырех проб – 2* и 8* – для Ni, 8* – для Sr, для Cr – фон). 
Разница между содержанием металлов в подземных и наземных частях для некоторых из рассматриваемых 
элементов незначительна, а для других составляет несколько десятков раз.  
При анализе содержания металлов в наземной и подземной частях пырея выявлено, что коэффициент 
биологического  поглощения  (КБП)  А
х
 Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Pb и Sr невысок,  поэтому  можно  считать,  что 
пырей эти элементы аккумулирует слабо. Так,  среднее значение А
Ti
 составляет для наземных частей пырея 
0,02, для подземных – 0,21; A
Fe
 – 0,03 и 0,24; A
Cu
  – 0,06 и 0,16; A
Pb
 – 0,08 и 0,46; A
Sr
 – 0,1 и 0,13; A
Mn
 – 0,17 и 
0,4; A
Ni
 – 0,22 и 0,29. С  увеличением  КБП  элементы  более  активно  переходят  из  окружающей  среды  в 
растения /20/. Так, среднее значение  A
Cr
 составляет для наземных частей пырея 0,4, для подземных – 0,79; 
A
Zn
 – 0,19 (из 4 проб,  см.  Табл. 2) и 1,4 (все  пробы)  соответственно.  Для  всех  элементов  рассчитанные 
средние значения КБП в подземных частях пырея выше, чем в наземных частях этого растения. 
Диапазон  содержания  свинца (Pb), относящегося  к  элементам  первого  класса  опасности  (классы 
опасности  указаны  по [1]), в  Agropyron pectiniforme на  разных  участках  колеблется:  в  наземных  частях 
растений – от 0,8 до  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал