Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балыжүктеу 0.51 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата08.01.2017
өлшемі0.51 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6

Бағасы келiсiм бойынша

Таралымы – 1000 дана. 

Тапсырыс №486

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакция-

ның көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, 

үш компьютерлiк беттен асатын материалдар 

қабылданбайды.

 «Қыздар университетiне» жарияланған мақала 

көшiрiлiп басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.ҚҰРЫЛТАЙШЫ

:

Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университеті

«Қыздар 

университеті» медиа 

орталығы

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Қ.МЫРЗАЛИМОВА – Жауапты хатшы

К.САРТБАЕВ – 

Қоғаммен байланыс бөлімінің бастығы, 

А.ҰЙҚАСБАЕВА – 

Ақпараттық саясат бөлімінің меңгерушісі

Тілшілер:

 Н.ЖҰМАҚҰЛОВА

 Г.БЕКТАСОВА 

 А.ӨТЕЕВА

Беттеуші: 

 Н.МӘДЕЛІ

Фототiлшi: 

Д.АБДИЛЬДИНОВ

Жетекші-Бас редактор – 

Д.СМАЙЫЛ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050000, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 99-үй 

Байланыс телефоны:

8 (727) 279-38-05 

Газет «Қыздар университеті» газеті 

редакцияның компьютерлік орта-

лығында терiлiп, беттелдi.

«Бизнес Информ» баспаханасында 

(Төле би көшесі, 108) басылды. 

Тел.: 8 (727) 293-09-09

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгiнде 16.03.2012 ж. қайта 

тiркелiп, №12345-Г куәлiк берiлген. 

Смағұл Махмұтұлы Мах-

мұтов – ұзақ жылдар бой-

ғы өмірін ғылымға арнаған 

адам. 1973 жылы «Шығыс 

Қазақстан облысындағы Алтай 

бұзаубасының экологиясы және 

Футбол, баскетбол, волейбол, 

боулинг, жоғарыға өрмелеу, ха-

лықтық ұлттық спорт ойында-

ры сынды бірнеше спорт түрлері 

бойынша қыздар арасында өткен 

жарыстың соңғы айналымы зама-

науи хип-хоп, брейк биімен және 

қол күресімен жалғасты. 

Би жарысы бойынша, яғни 

заманауи хип-хоп биін шебер 

орындаған өнер және мәдениет 

факультетінің студенттері 2 орынға 

Ұстаздық еткен жалықпас... ҚЫЗДАР УНИВЕРСИТЕТІ – 

Олимпиада жеңімпазы 

14 мамыр күні Қазақ 

мемлекеттік қыздар 

педагогикалық 

университетінде 

жаратылыстану факультеті 

экология кафедрасының 

ұйымдастыруымен  

ұлағатты ұстаз Смағұл 

Махмұтұлы Махмұтовтың 

өміріне арналған 

«Ұстаз  ұлы тұлға» атты 

тәрбие сағаты өтті. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті IV 

Әйелдер денсаулығы олимпиадасының бас жүлдесіне ие болды.  

Алматы қаласының жоғарғы оқу орындары мен колледждерінің 

студенттері арасында ұйымдастырылған бұл олимпиада бір айдан 

аса уақыт өткізілді. 

Көп адамдардың беттерінде секпіл 

болады. Ол әсіресе күн ысығанда анық 

байқалып кетеді. Секпілді біреулер 

ерекшелік деп қабылдаса, енді бірі оның 

азайғанын, тіпті мүлдем кеткенін қалайды. 

Дәрігерлердің кеңесі бойынша мына 

тәсілдерді қолдануға болады: 

• Лимонның, пияздың сөлін және асқа 

пайдаланатын сіркесуын (әрқайсысы 25 

грамнан) бір ыдысқа құйып, жақсылап ара-

ластырып, бетіңізге 25 рет маска жасаңыз. 

Әр жасаған сайын сумен жақсылап шайып 

тастаңыз. 

Сутегінің 3% тотығын 100 грамм 

мөлшерінде алып, оған 5 грамм мүсәтір 

спиртін қосып, бетіңізді ылғалдаңыз. 15 

минуттан кейін теріні ағартатын крем 

жағыңыз. 

• Бір лимонның сөліне 100 грамм бал 

араластырып, оны бетіңізге 5-10 мәрте 

жағыңыз. Содан соң жылы сумен шайып 

тастаңыз. 

Егер беттегі секпіл көбейіп, қарайып 

үлгерсе:

•  Беттің  терісін  ағартуға  арналған 

косметикалық құралдар – крем, гельдерді 

қолданыңыз;

• С витамині көп жеміс, көкөністерді 

(лимон, құлпынай, қарақат)  күнде 

пайдаланыңыз;

•   Т е р і н і   а ғ а р т а т ы н   қ о с п а л а р ы 

ақжелкек, ақжелкен, қияр, лимон шыры-

ны бар маскалар жасап, бетіңізге жағып 

жүріңіз. Халықтық емдік шаралардың 

ішінде бақбақ гүлдерінің қайнатпасы, 

ұйытылған сүт, бадам жаңғағы қосылған 

маскалар да бар.

Ал секпілді жаратылыстың ерекше сый 

деп қабылдаған жандарға косметикалық 

компаниялар арнайы кремдер мен бояу 

қарындаштарын ойлап тапқан. Сондай-ақ, 

жарнамалық роликтерге секпілді қыздарды 

жиі көрсету арқылы секпілді сәнге айнал-

дырды. Сондықтан секпілді қыздар еш 

мұңаймасын.Дайындаған 

Ақшагүл АХМЕДЖАНОВА

Керек кеңес

Сүйінші!!!

Секпілді қалай 

кетіреді?

тасымен  марапатталды. Жасы 

сексеннің сеңгіріне келіп 

қалса да әлі ұстаздықтан қол 

үзбеген. Сондықтан да тәрбие 

сағатын өткізудегі басты мақ-

сат – студенттердің бойына 

ізгі тілегімен салтанатты түрде 

ашып,  тәрбие сағаттарын өткізу 

арқылы студенттердің бойы-

на үлкенге құрмет көрсетуді 

с і ң і р с е ,   е к і н ш і   ж а ғ ы н а н 

болашақ педагогтарға сабақ 

өткізуді, тәрбие сағаттарын 

ұ й ы м д а с т ы р у д ы   ү й р е н у г е 

т ә ж і р и б е   б о л а т ы н д ы ғ ы н 

жеткізді

Шара барысында студент-

тер өз өнерлерін ортаға са-

лып, мың бұралған би, әсем 

әндерін орындады. Тіпті, 

ақындық қабілеті бар ару-

лар өлеңдерін арнады. Пікір-

алмасу түрінде өткен тәрбие 

сағатында С.Махмұтов өмірлік 

тәжірибесімен бөлісіп, ғылым 

жолы, жалпы ұстаздық қызметі  

жайында әңгімелеп берді. 

Ұлағатты ұстаздың ұзақ 

жылғы еңбегіне шәкірттері мен 

әріптестері алғыстарын жау-

дырып, ақ тілектерін жеткізді. 

Солардың қатарында биология 

кафедрасының меңгерушісі 

Рысман Қоңырұлы, экология 

кафедрасының меңгерушісі 

Н.Әлиқызы, кафедра доктор-

лары А.Әбуұлы, А.Сілемханова, 

Х.Айдарқызы бар. 

Тәрбие сағатында С.М.Мах-

мұтовтың  еңбек те рінен  көрме 

ұйымдас ты рылып,  онда  жа-

рыққа шық қан кітаптары

жариялан ған мақалалары мен 

зерттеу еңбектері қойылды. 

К а ф е д р а   а т ы н а н   С м а ғ ұ л 

Махмұтұлының иығына шапан 

жабылып, жұбайына камзол 

тарту етілді. 

Маржан ӘБІШ, 

Студенттік медиа клуб 

мүшесі

халық шаруашылығындағы 

маңызы» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертациясын 

қорғады. Зоология ғылымына 

көп еңбек сіңірді. 2003 жыл-

дан бері ҚазМемҚызПУ-да 

ұстаздық жолын жалғастыруда. 

Ғ а л ы м н ы ң   2 5 0 - д е н   а с т а м 

ғылыми еңбектері жарық көрді. 

Осы еңбектері бағаланып, 

ҚР Білім және ғылым ми-

нистрлігінің «Құрмет» грамо-

ұстаз ұлағатына деген құрмет 

көрсетуді сіңіру, болашақ пе-

дагогтарды ғылым жолына 

нұсқау. 

Тәрбие сағатына ғалымның 

Роза Тәліпқызы және Қыздар 

университетінің  оқыту шы-

профессорлар құрамы мен 

студенттері қатысты. Тәр-

бие сағатын Жаратылыста-

н у   ф а к у л ь т е т і н і ң   д е к а н ы 

Қажымұқан Оразұлы өзінің 

қол жеткізді. Бұл жарыстың 

үздіктері деп Әл-Фараби атындағы 

ұлттық университет студенттері 

танылды, ал сәйкесінше  үшінші 

орынды Халықаралық бизнес 

академисы еншіледі. Түрлі дене 

қимылдары арқылы музыка лық 

әуенмен ырғақты билеп шық-

қан Қыздар университеті құ-

рамасының жетекшісі – Нейлям 

Оразбекова. 

Қыздар арасында бұқаралық 

спортты дамыту және сала -

уатты өмір салтын насихаттау 

мақсатында ұйымдастырылған 

жастардың спорттық фестивалінде 

қол күрестіруден қарсыластарын 

ұтқан Айсұлу Мұсаева мен Ақерке 

Әлімбек 3 орынға табан тіреді. 

Қыздар 50 кг-ға дейін және 60 

кг-нан жоғары салмақ дәрежелері 

бойынша сайысқа түсті. Қыздарды 

даярлаған жаттықтырушы Нұрлан 

Усбановтың еңбегінің жемісі 

көрінді деп айтуға толық негіз бар. 

Алматы жастарының, оның 

ішінде қыздар арасында са-

лауатты өмір салтын насихат-

тау мақсатындағы өткізілген 

спорттық фестиваль – I V Әйел-

дер денсаулығы олимпиадасы-

ның қорытындысы бойынша 

ҚазМемҚызПУ құрамасы үздік деп 

танылып, кубокқа ие болды. Ал ба-

скетбол, волейбол, футбол сынды 

жекелеген спорт түрлері бойынша 

жоғары деңгейде ойын көрсеткен 

командалар арнайы дипломдармен 

марапатталып, сый-сияпаттарға ие 

болды. 

Осындай айтулы шараның ұйымдастырушы Алматы қа-

лалық Жастар  саясатын дамы-

ту мемлекеттік қорының дирек-

торы Совет Сеитов марапаттау 

салтанатында: «Қазір жастарда 

мүмкіншілік мол. Қай саланы 

алып қарасаңыз, білімді, көкжиегі 

кең жастар бар екені қуантады. 

Әсіресе, спорт саласындағы 

қыздарымыздың көбейіп келе 

жатқаны жүрегімізге жылу сый-

лайды», – деп жалынды жастарды 

одан ары жігерлендіре түсті. 

Ал Қыздар университетінің 

құрамасын әрбір жарыс сайын 

жүлделі орындардан көрінуіне ат-

салысып жүрген спорт клубының 

басшысы Сәдуақас Шыңғысбаев: 

«Екі жылда бір рет өткізіліп оты-

ратын «Әйелдер денсаулығы олим-

пиадасында» біздің уни верситет 

биыл да алдыңғы орынды иеленді. 

2012 жылы көрсеткен нәтижені 

қайталап, биыл да кубокқа ие бол-

ды. Майя Манезадай әлем чемпи-

оны шыққан Қыздар университеті 

басқаша болуы мүмкін емес, – деп 

ағынан жарылды. 

Әр ойын түрлерінен бел-

сенділік танытқан Қыздар уни-

верситетінің спортшылары мен 

жанкүйерлері салауаттты өмір 

салтын ұстанатындарын, спорт-

пен шұғылданатындарын, жан 

сұлулығы мен тән сұлулығын қатар 

күтетіндіктерін тағы бір мәрте дәлелдеді.

Арай ЖҰМАШҚЫЗЫ

Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2014
2014 -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол
2014 -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
2014 -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Айбыным, арым – Ата Заң Жамаловтың жобасы үздіктер
2014 -> «Қыз жібек» студенттер газеті «Исаев» олимпиадасы
2014 -> Семинар-тренинг тәжірибені арттырады Жуырда күрделі уақытта бағыт-бағдар, қиындықтан шығуды
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы

жүктеу 0.51 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет