Информатика мамандығы ҥшін Алматы, 2012


 Бақылауға арналған сҧрақтарPdf просмотр
бет2/15
Дата22.04.2017
өлшемі6 Kb.
#7533
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

     1.11.2. Бақылауға арналған сҧрақтар 
1.
 
Кескіндерді тану немесе техникалық кӛру жүйесі дегеніміз не? 
2.
 
Бейнелерді і ӛңдеу жұмыстарына  қандай жұмыстар жатады? 
3.
 
Компьютерлік графика нені зерттейді? 
4.
 
Автоматтандырылған жобалау жүйелері  дегеніміз не? 
5.
 
Компьютерлік  графиканың даму тарихы. 
6.
 
Компьютерлік графиканың негізгі қолданылатын облыстарын атаңыз. 
7.
 
Компьютерлік графика қандай түрлерге бӛлінеді? 
8.
 
Векторлық графика деп қандай графиканы айтамыз? 
9.
 
Растрліқ графика деп қандай графиканы айтамыз? 
10.
 
 Фрактальдық графика мысалдарын келтіріңіз. 
11.
 
Графикалық бейнелерді шығаруға арналған қандай құрылғыларды білесіздер? 
12.
 
Дисплей  буфері дегеніміз не? 
13.
 
Экран түріне байланысты мониторлар қандай түрлерге бӛлінеді? 
14.
 
Бейнеадаптер дегеніміз не? 
15.
 
Бейнеадаптерлердің қандай түрлерін білесіздер? 
16.
 
Баспаға басу технологиясы бойынша принтерлерді қандай түрлерге бӛлуге 
болады? 
17.
 
Бүріккіш принтерлер қалай жұмыс істейді? 
18.
 
Лазерлік принтерлерге сипаттама беріңіз. 
19.
 
Плоттер дегеніміз не? 
20.
 
Сканерлер қандай түрлерге бӛлінеді? 
21.
 
Сәйкес келмейтін форматтар дегеніміз ен? 
22.
 
Ӛзіндік «арнайы» формат дегенді ұалай түсінуге болады? 
23.
 
TIFF форматы не үшін қолданылады? 
24.
 
Сығылу мүмкіндігінің жоғарылығына байланысты қандай формат Интернетте 
кеңінен таралып отыр? 
25.
 
PDF форматы не үшін қолданылады? 
26.
 
Ахроматиялық түстер деп қандай түстерді айтамыз?  
27.
 
Аддитивтік түстер жүйесі қалай алынады?  
28.
 
Субтрактифтік түстер жүйесінің негізгі түстеріне қандай түстер жатады? 
29.
 
HSB - түстік моделінде H,S,B әріптері нені білдіреді? 
30.
 
Lab- түстік моделінің ерекшелігі неде? 
31.
 
Грассман заңдылықтар атаңыз. 
36.  Фрактал түсінігі. 
37. В каком году возникли первые идеи фрактальдық геометрия түсінігі қай жылдары 
пайда болды? 
       39. Фракталдардың негізгі қасиеті неде? 

 
12 
       40. Геометриалық фрактал дегеніміз не? 
       41. Алгебралық фракталдың қандай ерекшеліктері бар?  
42.
 
Растрлық графика деп қандай графиканы айтамыз? 
43.
 
Бейнелерді қалай растрлық ӛрнектеутеуге болады? 
44.
 
Растрдың қандай түрлері бар? 
45.
 
Растрлық бейнелердің жадыдан алатын орындарына  қандай факторлар әсер 
етеді? 
46.
 
Растрлық графиканың қандай жетістіктері мен кемшіліктері бар?  
47.
 
Растрлық  графикамен  мұмыс  істеуге  арналған  қандай  графикалық  редакторлар 
бар? 
48.
 
Векторлық графика деп қандай графиканы айтамыз? 
49.
 
Векторлық графиканың логикалық элементтері не? 
50.
 
Векторлық графиканың негізгі объектісі не? 
51.
 
Векторлық бейнелер қандай құрылыммен орналасады?  
52.
 
Ең жоғарғы деңгейде не орналасады? 
53.
 
Интернеттегі векторлық графиканың қандай ерекшеліктері бар? 
54.
 
Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған қандай графикалық 
редакторларды білесіз? 
55.
 
Үшӛлшемді графиканың негізгі түсініктері. 
56.
 
Объектінің формасын ӛзгерту дегенді қалай түсінуге болады? 
57.
 
Қарапайым фигуралардан объектілер құрудың қандай тәсілдерін білесіздер? 
58.
 
Үшӛлшемді  графиканы  ӛңдейтін  программалардың  ішінен  қандай  программа  ең 
жиі таралған? 
59.
 
Шынайы  объектілерді  құру  үшін  қандай  геометриялық  қарапайым  фигуралар 
қолданылады? 
60.
 
Рендеринг дегеніміз не? 
63. Үшӛлшемді графиканы ӛңдейу үшін қолданылатын программаларды атаңыз. 
64.  3D Studio Max  пакетінің қандай ерекшеліктері бар? 
 
1.12. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
 
1.12.1. Негізгі әдебиеттер тізімі: 
 
1. М.Н.Петров,  В.П.Молочков.  Компьютерная  графика.  Учебник  (+СD)  СПб:  Питер, 
2002. – 736с:ил. 
2.Миронов Д. Corel Draw 10: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 488 с.: ил. 
3.Тайц А. Эффективная работа с Photoshop 6 (+CD ROM) – СПб.: Питер, 2001, 736с. 
4.Тайц  А.М.,  Тайц  А.А.  Самоучитель  Adobe  Photoshop  6.  –  СПб.:  БХВ-Петербург, 
2001.  –  608с.:  ил12  Кацага  Т.Я.  Параметрическое  проектирование  на  основе  AutoLISP: 
Учебное пособие. Караганда. Изд-во «Санат», 2002, 65с. 
5.Леонид Левковец. Photoshop CS. Учебный курс. Питер: 2005г.-360с. 
6.В.Е.Михайленко, 
В.Н.Кислоокий, 
А.А.Лященко 
и 
др. 
Геометрическое 
моделирование и машинная графика в САПР. Учебник. Киев: ВШ, 1991г.-373с. 
7.Мураховский В.И. Компьютерная графика. Популярная энциклопедия. Москва 2002. 
– 640 с. 
8.Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория базовых 
знаний, 2001. – 320 с.: ил. 
9.Коцюбинкский А.О. Corel Draw 10: Новейшие версии программ. – М.: Триумф, 
2000. – 320 с.: ил. 
10.Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства РС. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 1152с.:ил. 

 
13 
11.Бурлаков М. Эффекты в программах растровой графики. – М.:Биная, 2000. - 496с.: 
ил. 
12.Ковтанюк Ю.С. CorelDRAW 9 на примерах. – К.: ЮНИОР, 2000. – 376 с.: ил. 
13.Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В. Симоновича –  Питер, 2002- 640 с. 
14.Жангисина  Г.Д.,  Байсалбаева  К.Н.  Лабораторный  практикум  по  компьютерной 
графике. – Алматы: Ғылым, 2007 г. -93 с. 
 
1.12.2.Қосымша әдебиеттер тізімі: 
 
2.Шаньгин  В.Ф.,  Костин  А.  Е.,  Под  ред.  Л.Н.  Преснухина.  Микропроцессоры: 
Организация вычислительных процессов на микроЭВМ. М.: Высшая школа, 1984. 
3.Фоли  Дж.,  вэн  Дэм  А.  Основы  интерактивной  машинной  графики:  В  2-х  книгах. 
Пер. с англ.  Под ред. Ю. М. Баяковского. - М.: Мир, 1985. 
4.Полозов  В.  С..  Буденов  О.А.,  Ротков  С.  И.  и  др.  Автоматизированное 
проектирование: Геометрические и графические задачи. - М.: Машиностроение, 1983. 
5.Принс М.Д. Машинная графика и автоматизация проектирования. Пер. с англ.  Под 
ред. Ю.Л. Зимана. - М.: Сов. радио, 1975. 
6.Уокер  B.C.,  Гурд  Дж.  Р.,  Дроник  Е.А.  Интерактивная  машинная  графика.  Пер.  с 
англ. / Под ред. Е. И. Артамонова. - М.: Машиностроение, 1980. 
7.В.Е.  Михайленко,  В.А.  Антилогова,   Л.А.  Кириевский  и  др.  Справочник  по 
машинной графике в проектировании. Под ред. В.Е.Михайловского, А.А.Лященко. Киев. 
1984. - 184 с. 
8.Пореев  В.Н.  Компьютерная  графика:  учебное  пособие/  В.Н.  Пореев.  –  СПб.:  БХВ-
Петербург, 2004. -428с.: ил. 
9.Рейнбоу  В.  Компьютерная  графика:  Энциклопедия.  –М.;  СПб.;  Нижний  Новгород: 
Питер, 2003. -766с.: ил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 
Алматы экономика және статистика академиясы 
 
 «Информатика» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ  
(SYLLABUS) 
             
«Компьютерлік графика»  пәні бойынша 
 
«050602 - Информатика»  мамандығы  
 
  
               Оқыту формасы: күндізгі 
              
Барлық кредит саны 

Курс 

Семестр 

Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар
Соның ішінде: 
 
Дәрістер (сағат) 
30 
Тәжірибе    (семинар)  сабақтары 
(сағат) 
 
Зертханалық сабақтар (сағат) 
15 
СОӚЖ (сағат) 
45 
СӚЖ (сағат) 
45 
 
              
  
 
         Оқытушылар туралы мәліметтер  
Лектор:  ААЭС доценті Байсалбаева К.Н. 
 «Информатика»  кафедрасмы,  №505 кабинет 
Тел:  309-58-15 (110)    ұялы  тел. 8 7019386613 
E-mail:  k.bais@mail.ru 
 
Лаб. жұмыс: ААЭС доценті Байсалбаева К.Н. 
 «Информатика»  кафедрасмы,  №505 кабинет 
Тел:  309-58-15 (110)    ұялы  тел. 8 7019386613 
E-mail:  k.bais@mail.ru 
 
Пәнді оқыту орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. 
 
 
Алматы, 2012 

 
15 
 
2. Пәннің сипаттамасы 
«Компьютерлік  графика»    пәні  техникалық  сызба  жұмыстарын  компьютер  кӛмегімен 
салудың  тәжірибелік  негізін  құрайды.  Кӛбінесе  бейнелерді  құруда  дәстүрлі  тәсілден  де, 
компьютерді  пайдаланған    экономика  тұрғысынан  да,  эффектілік  жағынан  да  тиімді.  
Сонымен  қатар  цифрлық  бейнелерді  сақтауға,  кӛбейтуге,  басқа  мәтіндермен  немесе 
ақпараттық орталармен біріктіруге  болады.   
«Компьютерлік  графика»    пәні  студенттердің  ақпараттық  ортада  кӛзқарастарын 
қалыптастыру  және  заман  талабына  сай  ақпараттық  мәдениет  қалқанын  игеру  үшін,  
сонымен  қатар  ,  ақпаратты  ӛңдеуде,  оны  компьютерлік  ақпарат  технологиясына  салуда,  
оған  сәйкес  техникалық  және  программалық  ортада  кәсіби  маман  ретінде  жұмыс  істей 
білуі үшін қажет .  
Пән  студенттерді  әртүрлі  графикалық  пакеттерді  қолдану  мүмкіндіктерімен,  
графикалық  бейнелерді  құру  мен  ӛңдеу  әдістерімен  таныстырады  және  бейнелерді 
компьютерде ӛңдеуде оптималды графикалық ортаны таңдауға, үйретуге бағытталған. 
 
1.1  Пәннің  пререквизиті:  студенттердің  жоғары  математика,  ақпараттар  теориясы, 
ақпараттық  технологиялар,  алгоритмдік  тілдер,  программалау  технологиялары, 
операциялық жүйелер және жүйелік программалау курстарынан алған  білімдері негізінде 
орындалады.  
1.2.Пәннің  постреквизиті:  студенттердің  «Компьютерлік  графика»  курсында  алған 
білімдері  тӛмендегі  пәндерді  игеруде  кӛмегін  тигізеді:  параметрлік  моделдеу  және 
үшӛлшемдік  графика,  конструкциялау  негіздері  мен  жоба  жасауды  автоматтандыруда,  
жүйелер  мен  комплекстерді  моделдеуде,  сызу  жұмыстарында,  сызба  геометрияда, 
инженерлік графикада және дизайн жұмыстарында. 
Пәнді оқып-ҥйренудің нәтижесінде студенттер меңгеруі тиіс:   
компьютерлік графиканың базалық түсініктері мен әдістерін игеруді;  
кең таралған графикалық программалар мен баспа жүйелерін оқып-үйренуді;  суретті 
публикацияға,  сонымен  бірге  электронды  түрде  дайындауда  дағдылар  алуды; 
компьютерлік  дизайнның  негіздерін  игеруді;  компьютерлік  графиканың  әдістері  мен 
құралдарының қазіргі қоғамда қолданылуының әр түрлі сфераларымен танысуды.   
 студенттер білуі тиіс:   
–  графиканың түрлерін;  кесіп тастау алгоритмдерін, геометриялық түрлендірулерді,  
графиканы  жүзеге  асыратын  графикалық  құралдардың  жұмыс  істеуінің  жалпы  схемасы 
мен құрылымын;  

 
бейненің жасалуының математикалық, алгоритмдік, техникалық негіздерін;  

 
графикалық объектілердің формализациясының (ұсынылуы мен сүйемелденуінің) 
әдістері  мен  тәсілдерін,  суреттің  жазықтықта  психологиялық  қабылдануының 
принциптерін. 
1.3.  Пәннің мақсаты мен міндеті 
«Компьютерлік  графика»    пәні  студенттердің  ақпараттық  ортада  кӛзқарастарын 
қалыптастыру  және  заман  талабына  сай  ақпараттық  мәдениет  қалқанын  игеру  үшін,  
сонымен  қатар  ,  ақпаратты  ӛңдеуде,  оны  компьютерлік  ақпарат  технологиясына  салуда,  
оған  сәйкес  техникалық  және  программалық  ортада  кәсіби  маман  ретінде  жұмыс  істей 
білуі үшін қажет .  
1.4. Пәнді оқыту мақсаты  
Пән  студенттерді  әртүрлі  графикалық  пакеттерді  қолдану  мүмкіндіктерімен,  
графикалық  бейнелерді  құру  мен  ӛңдеу  әдістерімен  таныстырады  және  бейнелерді 
компьютерде ӛңдеуде оптималды графикалық ортанны таңдауға үйретуге бағытталған. 
 
1.5. Пәнді ҥйрету міндеттері 
 Пән  міндеттері  мынадай:  студенттердің  болашақ  кәсіби  іс-әрекеттеріне  қажетті  
біліктілік  мен  іскерлікті  қалыптастыру;  компьютерлік  графиканың  негізгі  түсініктерін 

 
16 
үйрету, негізгі анықтамалары мен олардың мазмұнына, мүмкіндіктеріне шолу жасау, және 
оларды іске асырудағы тәжірибелік мағлұматтарды кӛрсету.  
1.6. Методология 
Курсты  үйренудің  ең  негізгі  бӛлігіне  студенттердің  ӛзіндік  жұмысы  (СӚЖ  және  
СОӚЖ),  жатады.   
Студенттердің  ӛзіндік  жұмысы  тек  қана  оқытушыдан  алған  теориялық 
материалдарды  оқумен  шектелмеуі  керек,  сонымен  қатар,  міндетті  түрде  компьютерде 
іске асырулары тиіс. Сондықтан да зертханалық және тәжірибелік жұмыстарды таңдауд а 
және құрастыруда осындай қиыншылықтарды ескерген дұрыс.  
«Компьютерлік графика» пәні тағайындалған кредит сағат кӛлемі бойынша бекітілген 
сабақ  кестесіне  сай  жүргізіледі.  Барлығы:  бірінші  семестрде  аптасына  5  сағат  (2 
аудиториялық  сағат  лекция,  1  аудиториялық  сағат  зертханалық  жұмыс  және  2 
аудиториялық  сағат  СӚЖ).  Студенттер  білімін  бақылау,  оқыту  процесінде  екі  рейтинг 
бойынша (оқу семестрінің ортасында және соңында) іске асырылады, нәтижелік бақылау 
сессия кезінде алынатын емтихан арқылы жүзеге асырылады.  
 
2.7.«Компьютерлік графика» пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
№ 
п/п  
 
Тақырыптар атауы 
Сағат саны 
 
 
Б
арлығы
  
Лекц
ияла
р 
 Лаб. 
жұм
ыс
т.
 
С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 
16. 
Компьютерлік 
графикаға кіріспе. 

17. 
Компьютерлік 
графиканың негізгі  
құрылғылары.  

18. 
Графикалық 
мәліметтер туралы 
түсінік.   

19. 
Компьютерлік 
графикадағы түс 
моделдері. Түс 
түсінігі және оның 
сипаттамалары.  

20. 
Фракталдық графика.   9 
21. 
Векторлық графика.  

22. 
Растрлық графика.  

23. 
Үшӛлшемді  графика.  9 
24. 
CorelDRAW 
графикалық  
редакторы 

25. 
Сызықтар. 

26. 
CorelDraw 
графикалық 
редакторында 
мәтінмен жұмыс істеу 
негіздері.  

27. 
CorelDraw-да 


 
17 
 
1.8. дәріс, зертханалық сабақтарының  жоспары 
Тақы
рыпт
ар №   
Дәрістер жоспары 
Зертханалық жұмыстар 
жоспары 
16.  Компьютерлік графикаға кіріспе. Компьютерлік 
графиканың анықтамасы және негізгі міндеттері.  
Компьютерлік графиканың даму тарихы.  
Компьютерлік графиканың негізгі қолданылатын 
облыстары. Компьютерлік графиканың  түрлері. 
MS Paint редакторы 
 
17.  Компьютерлік графиканың негізгі  құрылғылары.  
Графикалық бейнелерді шығару құрылғылары 
және олардың негізгі сипаттамалары. Мониторлар.  
Видеоадаптерлер. Принтерлер.  Плоттерлер.  
Графикалық бейнелерді енгізу  құрылғылары және 
олардың негізгі сипаттамалары.  
CorelDRAW графикалық 
редакторы 
 
18.  Графикалық мәліметтер туралы түсінік.  
Графикалық ақпараттарды сақтау форматтары. 
Суреттерді бояу. Кӛмекші 
жұмыс режимдері. 
тәсілдері.  
19.  Компьютерлік графикадағы түс моделдері. Түс 
түсінігі және оның сипаттамалары.  
Аддитивтік түстер жүйесі. Субтрактифтік түстер 
жүйесі. HSB - түстік моделі. Lab - үш арналы 
түстік моделі.  Грассман заңдары (түстерді 
араластыру заңдылықтары).  
CorelDRAW редакторында 
сызықтың түрлерін салу 
20.  Фракталдық графика. Фрактал  түсінігі және  
фракталдық  графиканың шығу тарихы.  Фрактал   
кӛлемі және оның есептелінуі. Геометриялық 
 фракталдар. Алгебралық фракталдар.  
CorelDRAW графикалық 
редакторында текстпен 
жұмыс істеудің негізгі 
тәсілдері.  
21.  Растрлық графика. Растрлық графика туралы 
жалпы түсініктер. Бейнелерді растрлық ӛрнектеу.   
Растр түрлері. Растрлық бейнелердің жадыдан 
алатын орындарына әсер ететін факторлар. 
Растрлық графиканың жетістіктері мен 
кемшіліктері. Растрлық графиканың геометриялық 
сипаттамалары.  Растрлық бейненің түстер саны. 
CorelDRAW-да бірнеше 
объектілермен жұмыс істеу. 
 
объектілермен жұмыс 
істеу.  
28. 
PhotoShop 
графикалық 
редакторы. Негізгі 
құралдары.  

29. 
PhotoShop 
программасында 
сурет салу және 
бояумен құю. 

30. 
PhotoShop 
графикалық 
редакторында 
қабаттармен жұмыс 
істеу негіздері.  

 
 
135 
30 
15 
45 
45 

 
18 
Растрлық графикамен мұмыс істеуге арналған 
графикалық редакторлар.  
22.  Векторлық графика. Векторлық  графика туралы 
жалпы түсініктер. Векторлық графика элементтері 
мен объектілері және олардың атрибуттары.  
Векторлық графикадағы тұс ұғымы. Векторлық 
бейнелердің құрылымы. Интернеттегі векторлық 
графика. Интернетпен жұмыс   істегенде    
редакцияланатын екі ӛлшемді графика.  
Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналєан 
графикалық   редакторлар.  
CorelDRAW – мен жұмыс 
істегенде  қолданылатын 
арнайы эффектілер.                                         
 
23.  Үшӛлшемді графика. Үшӛлшемді графиканың 
негізгі түсініктері. Үшӛлшемді графикамен жұмыс 
істейтін программа құралдары.  
Photoshop интерфейсі. 
Негізгі құралдары.                          
 
24.  CorelDRAW графикалық редакторы. Жұмыс істеу 
ортасы және бағдарлама интерфейсі. Қарапайым 
фигураларды құру. 
Powerclip. Растерлік 
бейнелерді ӛңдеу.                                                    
25.  Сызықтар. Қисық моделі. Сызықтар және қолмен 
сызу мен Безье құралдары. Сызықтар және 
Суперлиния құралы. Ӛлшемді жазу құралдары. 
Редакциялау құралдары. Жұмыс ортасын баптау 
құралдары. Объектіні қисыққа түрлендіру. 
Бейне аймақтарын 
ерекшелеу тәсілдері. 
 
26.  CorelDraw графикалық редакторында мәтінмен 
жұмыс істеу негіздері.  Мәтін құралы.  Мәтінді 
енгізу. Абзацтармен жұмыс істеу.  
Photoshop программасында 
суреттерді ӛңдеу.   
 
27.  CorelDraw-да объектілермен жұмыс істеу. 
Объектілерді белгілеу. Объектілерді реттестіру. 
Перспектива. Кӛлеңке түсіру.  Клондар және 
эффектер клонын салу. 
Ерекшеленген аймақтармен 
жұмыс істеу. 
28.  PhotoShop графикалық редакторы. Негізгі 
құралдары. PhotoShop терезесі. Түс палитралары. 
Құралдар панелі мен атрибуттар панелі. Белгілеу 
құралдары.  Сурет салу құралдары. 
Photoshop редакторында 
бейнелерді ӛңдеудегі 
арнайы эффектіер. 
 
29.  PhotoShop программасында сурет салу және 
бояумен құю. Кисть құралы. Үстінен  басып салу 
режимдері. Градиентті боямен құю.  
Photoshop программасында 
мәтіндерді ӛңдеудегі 
арнайы арнайы эффектілер. 
 
30.  PhotoShop графикалық редакторында қабаттармен 
жұмыс істеу негіздері. Қабаттар. Қабаттар панелі. 
Қабаттар палитрасы. Қабаттармен жұмыс істеу 
негіздері. PhotoShop-тағы қабаттар эффектері және 
оларды орналастыру.  
Photoshop – та қабаттармен 
жұмыс істеу негіздері . 
 
1.9. СОӚЖ жҥргізудің кҥнтізбелік жоспары 
№  
п/п 
СОӚЖ тапсырмалары 
СОӚЖ  жүргізу 
түрлері 
Кҥндізгі 
16. 
Графика мен жарнама. 
Пікір талас 
17. 
Баспахана  жұмыстарындағы    компьютерлік  графика. 
Қолданбалы баспахана жүйелері. 
Тренинг, пікір 
талас 
18. 
Компьютерлік графиканың техникалық құралдары. 
Жазба жұмысы 

 
19 
19. 
Графикалық форматтар. 
Жазба жұмысы 
20. 
RGB, CMYK, HSB түс моделдері. Түс палитралары. 
Жазба жұмысы 
21. 
Corel 
Draw 
векторлық 
редакторы. 
Арнайы 
эффектілерді  қолдану.  Перспектива  қосу.  Кӛлеңке 
тұрғызу.  Иілдіргішті  қолдану.  Объект  формасын 
ӛзгерту.  
Тәжірибелік 
жұмыс 
22. 
Растерлік бейнелерді ӛңдеу Powerclip (Фигуралы кесу). 
Тәжірибелік 
жұмыс 
23. 
Мәтінді  ӛңдеу.    Мәтін  түрлері:  қарапайым  және  
фигуралы 
мәтін. 
Мәтінді 
жазу, 
редакциялау, 
форматтау.  Мәтінді қисық бойыме орналастыру.  
Тәжірибелік 
жұмыс 
24. 
Artic  Media  (Кӛркемдік  құралдар  ортасы).  Растерлік 
бейнелермен  жұмыс  істеу.  Растерлік  графикаға 
түрлендіру. Құжаттарды баспаға басу.  
Тәжірибелік 
жұмыс 
25. 
Растерлік графикалық редактор - Adobe Photoshop CS3. 
Жалпы 
мағлұматтар. 
Интерфейс. 
Құралдар 
палитралары,  баптау.  Палитраларды  ұйымдастыру. 
Бейнелерді құру, жүктеу және жабу жұмыстары. 
Тәжірибелік 
жұмыс 
26. 
Ерекшелеу  құралдары.    Ерекшеленген  аймақтарды 
қосу,  азайту  және  қиылыстыру.  Күрделі  формалы 
аймақтарды ерекшелеу тәсілдері. 
Тәжірибелік 
жұмыс 
27. 
Сурет салу техникасы. Еркін суреттер салу құралдары. 
Қылқалам, 
шашыратқыш, 
қарындаш, 
ӛшіргіш 
құралдарын  пайдалану.  Қылқалам  формасы  мен  түсін 
таңдау.  Қылқалам  кітапханасымен  жұмыс  істеу.  Жаңа 
қылқалам  жасау.  Бояумен  құю  құрылғысымен  жұмыс 
істеу. 
Тәжірибелік 
жұмыс 
28. 
Қабаттармен  жұмыс  істеу.  Кӛпқабатты  бейне  құру. 
Қабаттарды 
байланыстыру. 
Қабат 
бейнесін 
трансформациялау.  
Тәжірибелік 
жұмыс 
29. 
Коллаж салу. Мәтіндік қабаттар. Қабаттардағы арнайы 
эффектілер:  кӛлеңке  тұрғызу,  имитация  рельефке 
ұқсату,  бейне  контурын  басып  сызу.  Бейнелерді 
ӛзгерту құралдарын қолдану.  
Тәжірибелік 
жұмыс 
30. 
Adobe  Photoshop  CS3-та  бейнелерді  ӛңдеу  тәсілдері. 
«Штамп»  құралы  кӛмегімен  бейнелерді  тазарту  және 
бастапқы  қалпына  келтіру.    «History  brush»  құралын 
қолдану. 
Тәжірибелік 
жұмыс 
Сырттан оқу бӛлімі 
 
Практиче
ская работа 
1. 
1 – ден 15-ке дейінгі тақырыптардың бәрі 
Тәжірибелік 
жұмыс 
 
Каталог: computer-science
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесінің
computer-science -> Ақпараттық жүйелер мамандығы үшін Алматы, 2014 ж. 2 Ббк 32. 018. 2
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесінің
computer-science -> Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік
computer-science -> Алматы экономика жәНЕ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет