Иә, дәл қазіргі кезеңде барлық бі лім ордасындағы қыз-келіншекжүктеу 0.7 Mb.

бет6/6
Дата07.02.2017
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6

– Ал бізде неге олай емес?

– Бұл сауалды маған шетелдік әріп тес-

те рім де қойған. Олар біздегі жағдаймен 

таныса келе, «бүкіл жұмыс процесін неге 

күрделендіріп қойғансыңдар» деп өз таң-

да ныстарын жасыра алмады. Бірақ, өкі-

нішке қарай, біздің жүйе – сондай. 

Көбіне бізде кішкентай жол оқиғалары 

орын алғанда тараптар мәселені өзара ше-

шіп, тарқасып жатады. Әрине, бір жағынан 

бұл – сақтандыру компаниясына тиімді. 

Өйт кені шығуы керек деген шығын шықпай 

қа лады ғой. Дегенмен екінші жағынан, 

осындай фактілер сақтандыру нарығына 

деген сенімді ақырындап төмендете бас-

тай ды. Егер міндетті сақтандыруға сенім 

төмен болса, онда ерікті сақтандыру ешқа-

шан дамымайды. Сондықтан міндетті сақ-

тан дыру арқылы осы нарық қызметіне қы-

зығушылықты арттырып, сенімді беки түсу 

керек. Біздің алдымыздағы басты мақсат 

– осы. Сол себепті сақтандыру омбудсманы 

Веревкиннің көтеріп жүрген мәселесін 

толықтай қолдаймыз. Өз тарапымыздан да 

заң жобасын әзірлеуге үлес қосудамыз. 

– Ал бұл заң жобасын қабылдау 

бойынша қандай да бір алға жылжулар 

бар ма? 

– Мысалы, Қаржылық қадағалау агент-

ті гі тарапынан бұл ретте қандай да бір алға 

жыл жу байқалмайды. Бұл мәселені Ви-

талий Веревкин де, кейбір сақтандыру 

ком панияларымен қатар, біз де бірқатар 

бас пасөз мәслихатында көтеріп жүрміз. 

Алай  да осы нарыққа қатысушылардың ба-

сым бөлігі, бір қызығы, оны қолдап-қол-

паш тап ала кете қойған жоқ. Өйткені шы-

нын айту керек, бұл қысқа мерзімде пайда 

кө руді  ойлайтын  сақтандыру  ком п а ния ла-

ры үшін тиімсіз. Мұндай жағ дайда, бас қа-

сын айтпағанда, кішігірім жол оқи ға ла ры-

нының шығынына дейін міндетті түрде 

төлеу керек болады. Қазір процестің күр-

де лілігінің салдарынан көлік иелерінің көп-

шілігі сақтандыру қызметіне жүгініп жатқан 

жоқ. Мәселе жол оқиғасы орын алған жер-

де өзара шығынды өтеу арқылы шешіліп 

жатыр. Ал егер заң өзгеретін болса, мұндай 

келеңсіздікке жол берілмейді. Сондықтан 

да бұл заң жобасын қабылдау өзектілік 

танытуда. Сонда біз сақтандыру мәдениетін 

көтеруге айтарлықтай үлесімізді қосамыз. 

Бұл арада сақтандыру сапасы мен мә де-

ниетін арттырудағы біздің компанияның 

жеке-дара тәжірибесіне тоқтала кеткен жөн 

болар. Мәселен, былтыр біз тұтынушыларға 

«50х50» деген ерікті сақтандыру өнімін 

ұсындық. Ол тұтынушыларымыздың кө ңі-

лі нен шығып отыр. Өйткені сол адамдар 

биыл да ерікті сақтандыру жасауға келіп 

жатыр. Бұл өнімнің артықшылығына тоқ та-

латын болсақ, біздің тұтынушы даулы емес, 

кішігірім жол оқиғасына тап келсе, сол 

жерге біздің апат комиссарымыз келіп 

рапорт тіркейді. Содан кейін екі тарапқа да 

50 мың теңгеге дейінгі көлемдегі шығын 

өтеледі. Бұл процеске Жол полициясы мүл-

де қатыспайтындығын баса айта кетейін. 

Әрі біз төлемді бір күннің ішінде жасаймыз. 

Сондай-ақ көлікті техникалық күрделі жөн-

деу ден өткізу саласында өзіміздің тұрақты 

әріптесіміз де бар. Яғни тұтынушыға таң дау 

да береміз. Шығын өтемін алуына да 

болады, не болмаса, көлігін бірден жөн-

деу ге өткізеді. Міне, нарықта осындай күр-

делі емес сақтандыру қызметін ұсына 

алсақ, онда адамдар ойлана бастайды. 

«Мынау пайдалы нәрсе екен, онда мүл-

кімді, жауапкершілігімді, бала-шағамды да 

сақ тандырып алмаймын ба» деп ойлануы 

мүмкін.


– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан Кәмшат САТИЕВА 

Жиында алғашқы сөз кезегін алған 

Сұл 

тан Жиенбаев жиналғандарға дара тұл ғаның көпшілік біле бермейтін адам-

гер шілік, биік парасаттық қыры туралы 

әңгімелеп берді. «Мен Дінмұхаммед 

Ахмет ұлының ең алдымен биік адам гер-

шілік парасаты туралы әңгімелегім келеді. 

Ол кісі қанша мемлекет басқарса да еш қа-

шан өзін халқынан жоғары қойған емес. 

Әрқашан халқымен бірге болды, қиын-

дық та да, қуанышта да. Ол үнемі халқы 

туралы айтып отыратын. Халқымен бірге 

күйзеліп, халқымен бірге шын қуанатын 

жан болған»,– деп сөзін бастаған ол бұдан 

кейін мемлекет және қоғам қайраткерінің 

100 жылдық мерейтойы кең көлемде ата-

лып өту қажеттігін айтты. Мерекелі бас қо-

суда, сондай-ақ «Нұр Отан» ХДП-ның хат-

шы сы Қайрат Сатыбалды мұндай жиынды 

ұйымдастыруды партия өкілдерінің бір-

ауыз дан қолдап, мерейлі тойды қуана той-

лай тынын жеткізді. Сонымен бірге партия 

хатшысы алдағы күні де осындай шара-

лар дың жалғасын табатынын айтты. Кеш 

соңында құрметті қонақ ретінде шақы рыл-

ған Бибігүл Төлегенова, Ескендір Хасан ға-

лиев сынды еліміздің танымал өнер қай-

рат керлері ән шырқап, Д.Қонаев туралы 

ес теліктерімен  бөлісті. 

Нұрмұхаммед МАМЫРБЕКОВ

АЛАШ АЗАМАТЫ?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Жапония осымен үшінші ірі зілзаланы бастан өткеріп отыр

ДАТ!

Талғат ҮСЕНОВ, «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ басқармасының төрағасы: 

Сақтандыру нарығы 

қазір алапат дауыл 

алдындағы тымырсық 

сәтті бастан кешуде

e-mail: info@alashainasy.kz

ағасы:

Қытай алма өсіруден 

көш бастайды

Қазақстанды «алманың отаны» дейді. Ал еліміз дүние-

жүзіндегі алма экспорттаушы ірі елдер қатарына ене ме?

Жайнагүл, Астана қаласы

Оксфорд университеті ғалым-

да 

ры 


ның зерттеу еңбегі ар 

қа-


сында 2009 жылдан бері еліміз 

ресми түрде «алманың отаны» деп 

сана латын  бол ды.  Бірақ  Қазақ  стан 

алма өн дірісі мен экспорты жө ні-

нен әлем дегі үздік ондыққа ен-

бейді.  Соң ғы  мәлі мет ке  қара-

ғанда, алма экспорты ал пауыт-

тарының  алғаш қы  он ды ғы на 

Қы тай, АҚШ, Иран, Түркия, Ресей, 

Италия, Үндістан, Франция, Чили 

және Ар ген тина енеді. 2008 жылы 

Қытай әлем дік нарық үшін жы-

лына 27 507 000 тонна,  Аме ри ка 

– 4 237 730, Иран – 2 660 000, 

Түр кия  –  2  266  437,  Ресей  –              

2 211 000 тонна алма өн дірген.

Алматы қаласы Мәдениет басқармасы 

ма 


мандарының хабарлауынша, Халық 

әртісі, Халық Қаһарманы, Қазақстан Рес-

пуб ликасы Мемлекеттік сыйлығының лау-

реаты, талантты композитор, біртуар ди-

ри жер, дәулескер домбырашы Нұрғиса 

Тілен диев ескерткішінің таңдаулы жоба сы-

на арналған республикалық байқау ашық 

жүргізіледі. Байқаудың мақсаты – ор на-

тылатын ескерткіштің тарихи бейнесін 

ашып, тамаша мүсіндік-көркемдік шешім 

ой лап табу. Ұсынылатын жобалар жоғары 

идея лық және сәулеттік-көркемдік деңгей-

де орындалуы тиіс. Нұрғиса – қазақтың 

төл музыкасын ұлттық аспаптар оркестрі 

арқылы дамытудың сара жолын қалып тас-

тырған дарын иесі. Сал-серілік дәстүрдің 

соңғы тұяғы саналатын ол 500-ден астам 

туынды жазып, қазақтың кәсіби музыка 

мәдениетіне өшпейтін із қалдырды. Оның 

тұлғалық ерекшеліктерін халық жадында 

мәңгі қалдыруға арналған байқауға өті-

ніш тер 2011 жылдың 20 наурызы мен 20 

сәуірі аралығында қабылданады. Кон курс-

тық жоба ұсыныстарының құрамы мен та-

лап 

тарын Алматы қаласы, Республика алаңы, № 4 ғимараттағы Мәдениет бас-

қар масының №421 бөлмесінен алуға не-

ме се 8(727)272-10-01 телефоны арқылы 

білуге болады.Болатбек МҰХТАРОВ

Қазақ музыкасының 

марғасқасына 

ескерткіш тұрғызылады

Алматыда КСРО Халық 

әртісі, Халық Қаһарманы, 

дарынды сазгер, атақты 

күйші Нұрғиса Тілендиевке 

арналған ескерткіш жобасы 

үшін байқау жарияланды. 

Мүсін қазақтың айтулы 

перзентінің тарихи-тұлғалық 

бейнесін дәл айқындауы тиіс.

МЕРЕЙТОЙ


А

ЛАШ-АҚПАР

А

Т

Қонаевтың100 жылдығына 

арналған ресми 

шаралар басталды

Алматыда аса көрнекті 

мемлекет және қоғам 

қайраткері Дінмұхаммед 

Қонаевтың 100 жылдығына 

арналған алғашқы ресми 

шаралардың бірі басталды. 

Жамбыл мемлекеттік 

филармониясында өткен 

шара «Д.А.Қонаев және 

қазіргі Қазақстан» деп 

аталды. Жиынға белді қоғам 

қайраткерлері, ақын-

жазушылар, жастар, басқа да 

қоғам азаматтары қатысты.

Қазір әлемнің назары Жапонияға ауып отыр. Бір-екі күннің ішінде 

шығыстағы экономикасы мықты елдің быт-шыты шықты. Бұл елде осыған 

дейін қай жылдары ірі табиғи апаттар болды?

Талғат ҮМБЕТОВ, Алматы қаласы

Жапония осы кезге дейін бірнеше ірі 

зілзаланы бастан өткергені белгілі. 1923 

жылы 1 қыркүйекте Канто провинциясында 

8,3 балдық жер сілкінісі болып, Токио жә-

не Йокогама қалалары айтарлықтай зар-

дап шекті. 143 мың адам қаза тауып, 542 

мың адам әлі күнге дейін хабар-ошарсыз 

кетті. 1 миллионға жуық тұрғын бас па на-

сынан айырылды. 1995 жылы жойқын 

зілзала тағы қайталанды. 72 жыл ішінде 

ел еңсесін тіктеп, апат туралы ұмыта бас-

таған еді. Хонсю аралындағы Кобеде 7,3 

балдық дүмпу болып, 6434 адам қиранды 

астында қаза тапты. Араға 16 жыл салып 

Күншығыс елі тағы қайғы жұтты. Мияги 

превектурасы аумағында 9 балдық зілзала 

оянып, оның арты цунами азабына ұласты. 

Соңғы мәліметке қарағанда, 2500-ге 

жуық адам қаза тауып, тағы мыңдаған 

адам із-түссіз жоғалған. Жапонияға жа-

нар таулар мен тайфундар да жиі қауіп 

төндіреді.


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№45 (497) 16.03.2011 жыл, сәрсенбі             www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

ДОДА

САЙЛАУ


ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

Жақында Астанада 

Қазақстан футбол 

федерациясының VІІ сайлау 

конференциясы өтіп, Әділбек 

Жақсыбеков төрт жылдық 

жаңа мерзімге осы 

федерацияның президенті 

болып қайта сайланды.

Биыл қазақ күресінен 

халықаралық деңгейде бірнеше 

белдесу өткізілмек. Бұл төл 

күресіміздің қанат жая дамып 

келе жатқандығына дәлел бола 

алады деген ойдамыз.

Жақсыбеков 

ел футболын 

тағы төрт жыл 

басқарады

Қара құрлық 

та қазақша 

күреседі әлі

Әділбек Рыскелдіұлы енді 2015 жыл-

дың наурыз айына дейін ел фут бо лының 

басшысы болып өз қызметін одан әрі жал-

ғастыра бермек. Осы сайлауда атал мыш 

федерацияның атқару комитетінің де құ-

ра мы сайланды: Ә.Жақсыбеков (пре зи-

дент), Б.Әбдубайтов, А.Ақылбеков, С.Ах-

метов, Э.Бабаян, С.Байшақов, М.Гур ман, 

С.Еңсегенұлы, И.Қанағатов, В.Катков, 

Т.Құр манғалиев, А.Мазманьян, Н.Нығ ма-

тулин, Қ.Оразбеков, Г.Хутиди.

Тексеру (ревизиялық) комиссиясының 

құ рамына О.Соколов, А.Гончаренко, Қ.Әб-

діраимов кірсе, төрт жылдық жаңа мер-

зімге үш вице-президент қайта сайланды 

(С.Байшақов, В.Катков, М.Гурман).

Әлихан ЖАППАР

Жақында Дүниежүзілік қазақ күресі фе-

де рациясының президенті Серік Төкеевпен 

кездесіп, тілдескен едік. Сонда қазақ 

күресінің басы-қасында жүрген маман: 

– Төл күресіміз Халықаралық күрес 

түр лері федерациясы (FILA) туы астына ен-

ген нен бастап ұлттық өнерімізді халық ара-

лық аренаға шығаруға мол мүмкіндік туып 

отыр. Мамыр айының соңында Лит ва ның 

Шаули қаласында жазғы Олимпиада 

ойын дары бағдарламасына енбеген күрес 

түрлерінен Еуропа ойындары өтеді. Біз 

Азия құрлығында болғандықтан, бұл до-

да ға тек қазақ күресін таныстыру үшін ба-

ра мыз. Әйтсе де осы Еуропа ойындарына 

келген «Кәртамыс құрлық» елдері ара сын-

да Еуропа чемпионатын өткізбекпіз. Содан 

кейін шілде айында Қытайдың Үрімші қа-

ла сында Азия чемпионаты өтеді. Биыл 

әлем чемпионаты өтпейтіндіктен, күзде 

тұң  ғыш рет әлем кубогы бәсекесін ұйым-

дас тырмақпыз. Жоспар бойынша бұл сын 

Түр кияның Анталия қаласында өтеді. Оған 

Азиядан – екі, Америкадан – екі, Еуро па-

дан – екі, Африкадан екі командадан қа-

тыс тырамыз деген ойдамыз, – деді.

Телжан КҮДЕРОВ

«АҚТӨБЕ»

Қақпашылар: №29. Сергей 

Бойченко  (1977, 195/88), 

№55.  Андрей  Си дель ни ков 

(1980, 190/87).

Қорғаушылар: №5. Петр Бадло 

(1976, 178/75), №6. Антон Чичулин 

(1984, 182/75), №8. Самат Смаков 

(1978, 182/69), №12. Юрий Мокроусов 

(1989, 183/70), №18. Данияр Мұқанов 

(1976, 179/76), №20. Еміл Кенжесариев 

(1987, 175/68), №21. Роберт Праймус 

(Три нидад және Тобаго, 1990, 187), №25. 

Мак сим  Семенов  (1988, 180/67), №26. 

Ни кита  Хохлов (1983, 185/78).

Жартылай қорғаушылар: №3. Алан 

Боно (Камерун, 1983, 188/88), №7. Рус-

лан Сахалбаев (1982, 168/59), №10. Ма-

рат Хайруллин (1984, 177/74), №14. Ас-

лан Дарабаев (1989, 177/78), №23. 

Юрий Логвиненко (1988, 187/77), №24. 

Хуан Аляркон (Испания, 1981, 175), №30. 

Ев гений  Аверченко  (1985, 171/68).Шабуылшылар: №11. Малик Мане 

(Сенегал, 1988, 181), №19. Сергей Ли-

сен ков  (1991, 193/82), №50. Тити 

Эссомба (Ка мерун, 1986, 179/75).

Бас бапкер – Владимир Мұханов 

(Ресей).

«АТЫРАУ»

Қақпашылар: №1. Андрей 

Ша ба нов  (1986), Иван Си во-

же лезов  (1985).

Қорғаушылар: Джонатас 

Рикардо Соуза да Коста (Бразилия, 1985)

Леон Джавиер Игнасио (Аргентина, 1982), 

Сергей Куцов (1977), Владимир Яковлев (1984), Денис Володин (1982), Бақыт 

Әбуов (1989), Валентин Чуреев (1986)

Абзал Жұмабаев (1986).

Жартылай қорғаушылар: Тельман Зуну-

нов (1989), Денис Родионов (1985), Ра-

миль Акбаров (1987), Андрей Травин 

(1979), Тарас Данилюк (Украина, 1984).

Шабуылшылар: Бейбіт Тәтішев (1984), 

Кон стантин  Алейников  (1987), Бауыржан 

Джол чиев  (1987).

Бас бапкер – Рамиз Мамедов (Әзір бай-

жан).

«ВОСТОК» (Өскемен)

Қақпашылар: №1. Кирилл 

Прядкин (1977, 190/86), №24. 

Денис Төлебаев (1987, 

203/94).

Қорғаушылар: №2. Мартин Ковачев 

(Болгария, 1982, 192/83), №5. Игорь 

Авдеев (1973, 183/79), №19. Владимир 

Седельников  (1991, 194/87), №21. 

Михаил Габышев (1990, 185/75), №25. 

Жорже Мржанин (Сербия, 1981, 192/88), 

№27. Андрей Шабаев (1987, 179/75), 

№77. Ренат Абдулин (1982, 188/87).

Жартылай қорғаушылар: №6. Вла ди-

мир Вуйович (Черногория, 1982, 190/81), 

№7. Санат Жұмаханов (1988, 185/77), 

№9. Саша Добрич (Сербия, 1982, 177/74), №13. Жандос Оразов (1991, 

180/70), №15. Роман Кисметов (1987, 

172/69), №17. Сергей Ларин (1986, 182/80), №18. Дмитрий Мамонов (1978, 

173/67).

Шабуылшылар: №8. Евгений Лунев 

(1976, 185/80), №10. Павел Удалов 

(1983, 182/78), №11. Рафаэль Ораз-

бахтин  (1978, 180/73), №14. Джимми 

Мулиса  (Руанда, 1984, 177/72), №92. 

Абзал Бейсебеков (1992, 187/77).Бас бапкер – Вахид Масудов.

«ЖЕТІСУ» (Талдықорған)

Қақпашылар: №1. Владимир 

Логиновский (1985, 192/87), 

№16. Сергей Степаненко 

(1981, 188/81). 

Қорғаушылар: №2.Айдар 

Күмісбеков (1979, 177/75), №4. Вла ди-

ПРЕМЬЕР-ЛИГА – 2011

мир Берікбаев (1988, 182/70), №5. Мак-

сим Самченко (1979, 180/77), №21. Ми-

лош Михайлов (Сербия, 1982, 185/79), 

№23. Захар Коробов (1988, 178/70), 

№24. Виктор Ковалев (1980, 190/80), 

№28. Арунас Климавичус (Литва, 1982, 

187/84).

Жартылай қорғаушылар: №6. Дарко 

Кременович (Словения, 1981, 178/73), 

№7. Серікжан Мұжықов (1989, 175/65), 

№8. Андрей Харабара (1985, 171/72)

№10. Сергей Скорых (1984, 184/78), 

№13. Ақжол Серікжанов (1990, 175/65), 

№14. Дәурен Сүйінов (1990, 168/66), 

№17. Айдос Мейірманов (1990, 177/67), 

№22. Саят Сариев (1992, 168/66), №29. 

Әсет Мұқашев (1990, 170/65), №31. 

Иван Цветкович (Сербия, 1981, 

177/75).

Шабуылшылар: №9. Сергей Остапенко 

(1986, 191/90), №11. Алексей Щеткин 

(1991, 193/87), №18. Дәурен Құсайынов 

(1984, 182/75), №20. Ұлықбек Бакаев 

(Өзбекстан, 1978, 183/81).

Бас бапкер – Асқар Қожабергенов

«ЕРТІС» (Павлодар)

Қақпашылар: №1. Давид 

Лория (1981, 185/78), №22. 

Никита Калмыков (1989, 

184/74), №30. Антон Цирин 

(1987, 195/85).

Қорғаушылар:  №2. Елдос Ахметов 

(1990, 186/71), №3. Владислав Чер ны-

шов (1981, 186/80), №4. Максим Жал-

ма ғамбетов  (1983, 195/85), №5. Алек-

сандр Кучма (1980, 183/84), №14. Виктор 

Крюков  (1990, 178/67), №23. Алексей 

Михайлюк (1982, 181/76), №84. Мамуту 

Кулибали (1984, 183/77). 

Жартылай қорғаушылар: №6. Алексей 

Шакин  (1984, 178/70), №7. Павел 

Шабалин  (1988, 184/75), №8. Эдуард 

Сергиенко (1983, 180/78), №11. Сергей 

Иванов  (1980, 173/65), №20. Федор 

Симиниди (1985, 170/64), №27. Азамат 

Әубәкіров (1987, 178/74), №37. Милан 

Николич (Сербия, 1983, 188, 77), №55. 

Предраг Говедарица (Сербия, 1984, 

189/78)

Шабуылшылар: №9. Мұрат Тілешев 

(1980, 187/90), №10. Глеб Мальцев 

(1988, 187/87), №15. Анатолий Дорош 

(Молдавия, 1983, 183/77), №19. Георги 

Даскалов  (Болгария, 1981, 189/77)

№25. Виталий Головешкин (1989, 

180/73).

Бас бапкер – Талғат Байсуфинов.

«ҚАЙРАТ» (Алматы)

Қақпашылар: №1. Даниил 

Рихард (1974, 190/80), №30. 

Андрей Цветков (1980, 

190/90).

Қорғаушылар: №4. Илья 

Воротников  (1986, 186/78)

№16. Евгений Горячий (1991, 186/71)

№23. Евгений Коструб (1982, 177/71)

№25. Мадияр Мүмінов (1982, 187/80)

№26. Марко Джорджевич (Сербия, 1983, 192/85), №44. Евгений Климов (1985).

Жартылай қорғаушылар: №5. Павел 

Кирильчик (Белоруссия, 1981, 187/82)

№6. Рақымжан Розыбакиев (1991, 

180/67), №7. Артем Фомин (1988, 

180/75), №10. Руслан Балтиев (1978, 

174/69), №11. Шыңғыс Әбуғалиев 

(1986, 183/75), №14. Нұрсайын Жол-

дасов (1991, 185/67), №17. Константин 

Головской  (1975, 186/80), №20. Орал 

Павиз  (1987, 184/75), №21. Арман 

Халықов (1990, 177/64), №22. Кирилл 

Шес таков  (1985, 179/68).Шабуылшылар:  №9. Мұрат Сүй-

мағамбетов (1983, 179/78), №18. Деян 

Христов (Болгария, 1983, 188/84), №27. 

Сергей Струков (Ресей, 1982, 192/87), 

№32. Владимир Байрамов (Ресей, 1980, 

182/77).

Бас бапкер – Владимир Никитенко.

«ҚАЙСАР» (Қызылорда)

Қақпашылар: №1. Ахмет 

Алайдаров (1983, 184/73)

№77. Aрыслан Сатыбалдин 

(1984, 193/80)

Қорғаушылар: №2. Егор 

Азовский  (1985, 186/ 74), №3. Алдан 

Балтаев  (1989, 185/73), №5. Градемир 

Црнагорац (Босния, 1982, 190/85). №6. 

Николай Орловский (Молдова, 1985, 

193/81), №18. Серік Сағындықов (1984, 

180/77), №21. Арман Бірқұрманов (1982, 

180/69), №30. Евгений Кузнецов (1986, 

170/65).

Жартылай қорғаушылар: №7. Асет 

Меңліқожа  (1989, 179/65), №8. Әділ 

Мұсабаев (1990, 175/65), №11. Бағдат 

Исмаилов (1991, 169/58), №12. Руслан 

Эсатов (1984, 180/71), №20. Сабырхан 

Ыбыраев  (1988, 176/73), Сүйіндік Кө-

шеков (1990, 174/72), Ерлан Тұрашбаев 

(1991, 169/69), Евгений Чепурненко 

(Украина, 1989, 186/76), Талғат Сыздықов 

(1978, 180/77).

Шабуылшылар: №14. Александр Максим 

(Молдова, 1986, 180/74), №17. Жасұлан 

Молдақараев  (1987, 180/74), №25. 

Филипп Эдейпо (Нигерия, 1986, 180/83)

№26. Никита Билдинов (1990, 173/70).Бас бапкер – Альгимантас Любинскас 

(Литва).

«ЛОКОМОТИВ» (Астана)

Қақпашылар: №1. Ненад 

Эрич 


(Сербия, 1982, 

197/93), №33. Вячеслав 

Котляр  (1982, 185/82)

№55. Алексей Белкин (1981, 

192/84).

Қорғаушылар: №2. Дамир Дәуітов 

(1990, 183/75), №5. Пірәлі Әлиев (1984, 

180/67), №6. Қайрат Нұрдәулетов (1982, 

185/79), №8. Иван Шевченко (1987, 

185/82), №12. Зауырбек Плиев (1991, 

182/69), №14. Александр Киров (1984, 

188/80), №19. Марк Гурман (1989, 

185/80), №27. Михаил Рожков (1983, 

187/81).

Жартылай қорғаушылар: №4. Андрей 

Карпович  (1981, 178/70), №7. Ұлан 

Қонысбаев (1989, 175/69), №9. Нұрбол 

Жұмасқалиев  (1981, 174/69), №11. 

Драган Богавац (Черногория, 1980, 

169/61), №15. Дмитрий Божиновски 

(Македония, 1981, 182/74), №20. 

Дмитрий Шомко (1990, 182/72), №22. 

Марат Шахметов (1989, 180/73).

Шабуылшылар: №10. Игорь Бугаев 

(Молдова, 1984, 184/75 ), №13. Данило 

Белич  (Сербия, 1980, 185/80), №17. 

Таңат Нөсербаев (1987, 174/68), №18. 

Максим Азовский (1986, 188/78).Бас бапкер – Хольгер Фах (Германия).

«ОРДАБАСЫ» (Шымкент)

Қақпашылар: №1. Роман 

Нестеренко (1977, 189/83)

№16. Алмат Бекбаев (1984, 

194/89), №32. Самат 

Отарбаев (1990, 192/81).Қорғаушылар: №2. Фар-

хат бек  Ырысметов  (1981, 183/76), №3. 

Эндри Мвесинга (Уганда, 1984, 182/76), 

№4. Мұхтар Мұхтаров (1986, 188/79), 

№6. Александр Трайкович (Сербия, 1981, 

191/81), №5. Гафуржан Сүйінбаев (1990, 

172/67), №15. Абылайхан Махамбетов 

(1991, 178/73), №23. Дәулет Дүйсеқұлов 

(1993, 174/69).

Жартылай қорғаушылар: №7. Азат 

Нұрғалиев (1986, 174/69), №8. Виталий 

Евстигнеев (1985, 185/74), №10. Қайрат 

Әшірбеков (1982, 169/61), №12. Артем 

Касьянов (Украина, 1983, 180/69), №17. 

Ұлықбек Асанбаев (1979, 186/72), №19. 

Талғат Адырбеков (1989, 176/71), №21. 

Қанат Иманов (1991, 168/65), №27.

Абзал Ешманов (1990, 167/59), №38. 

Игорь Зайцев (1990, 172/68)Шабуылшылар: №11. Вагнер Перейра 

(Бразилия, 1987, 186/86), №13. Евгений 

Чикризов (1990, 178/71), №18. Дәу-

ренбек Тәжімбетов (1985, 187/81),  

№55. Иван Перич (Сербия, 1982, 192/83).

Бас бапкер – Владимир Белявский 

(Белоруссия).

«ТАРАЗ»

Қақпашылар: №20. Мұрат 

Мұқашев  (1982, 187/80)

№35. Рамиль Нұрмұхаметов 

(1987, 182/77).

Қорғаушылар: №5. Нұртас 

Кургулин  (1986, 175/68), №13. 

Вячеслав Соболев (1984, 169/69), №19. 

Дмитрий Евстигнеев (1986, 181/75)

№23. Дамир Мемишевич (Босния, 1984, 

185/79), №24. Неманья Йованович 

(Сербия,1984, 189/89).

Жартылай қорғаушылар: №8. Остойя 

Степанович  (Сербия, 1985, 183/78)

№9. Бауыржан Байтана (1992, 174/66)

№14. Ваид Талгаев (1990, 181/72)

№15. Абдулаи Диаките (Сенегал, 1988, 

184/71), №17. Олег Недашковский 

(1987, 184/78), №21. Азат Ерсалимов 

(1984, 167/62), №22. Әзиз Анарметов 

(1982, 182/73), №33. Бауыржан 

Исламхан (1993, 174/63).Шабуылшылар: №6. Амангелді Жүсіпов 

(1988, 169/67), №7. Антон Землянухин 

(Қырғызстан, 1990, 174/70), №10. 

Роман Пахолюк (1979, 175/73), №11. 

Ерзат Кенбаев (1988, 178/75), №18. 

Қайрат Сүлей (1985, 182/76).Бас бапкер – Ваит Талғаев.

«ТОБЫЛ»

(Қостанай)

Қақпашылар: №1. Ярослав 

Багинский (1985, 185/81)

№35. Александр Петухов 

(1987, 187/82).

Қорғаушылар: №2. Ана-

толий Стукалов (1991, 178/70), №4. 

Алексей Данаев (1979, 173/70), №13. 

Александр Кислицын (1986, 189/80)

№15. Олег Лотов (1975, 184/77), №17. 

Евгений Овшинов (1980, 179/74), 25. 

Стефан Кучера (Чехия, 1984, 191/87).

Жартылай қорғаушылар: №5. Анатолий 

Богданов  (1981, 186/75), №6. Мақсат 

Аханов (1990, 180/62), №8. Игорь Юрин 

(1982, 171/68), №9. Виталий Волков 

(Ресей, 1981, 175/66), №10. Ненад 

Сливич  (Сербия, 1985, 180/72), №14. 

Сергей Костюк (1978, 175/70), №18. 

Ринат Хасенов (1987, 181/75), №19. 

Дәурен Жәтеков (1991, 187/76), №20. 

Ермек Қуантаев (1990, 174/55), №21. 

Алексей Малышев (1989, 186/75), №23. 

Ермек Нұрғалиев (1986, 170/65)Шабуылшылар: №7. Самир Бекрич 

(Босния, 1984, 182/78), №11. Сергей 

Гридин  (1987, 194/91), №77. Олег 

Шептицкий (Украина, 1986, 182/71).

Бас бапкер – Равиль Сабитов (Ресей).

«ШАХТЕР»

(Қарағанды)

Қақпашылар:  №1. Алек-

сандр Григоренко (1985, 182/74), №35. Александр 

Мокин (1981, 192/82).Қорғаушылар: №4. Никола 

Василевич (Босния, 1983, 185/83), №5. 

Қайрат Отабаев (1980, 177/71), №7. 

Асқат Борантаев (1978, 170/65), №15. 

Игорь Солошенко (1979, 174/70), №17. 

Андрей Порываев (Белоруссия, 1982, 178/73), №19. Евгений Тарасов (1985, 

178/75), №20. Алдин Джидич (Босния, 

1983, 198/92), №22. Арсен Тюленев 

(1990, 188/76).

Жартылай қорғаушылар: №3. Геди-

минас Вичюс (Литва, 1985, 184/85)

№6. Ильнур Мангуткин (1986, 188/82)

№10. Жамбыл Көкеев (1988, 173/68)

№11. Мақсат Байжанов (1984, 178/74), 

№13. Вадим Боровский (1986, 165/60)

№21. Григорий Дубков (1990, 178/76)

№23. Вячеслав Эрбес (1988, 178/72)

№26. Қанат Әлиев (1985, 173/62).

Шабуылшылар: №8. Серік Досманбетов 

(1982, 173/66), №9. Миланко Рашкович 

(Сербия, 1982, 185/73), №14. Андрей 

Финонченко  (1982, 177/68), №18. 

Марғұлан Еріков (1988, 184/80), №91. 

Сергей Хижниченко (1991, 187/80).Бас бапкер – Виктор Кумыков (Ресей).

Өздеріңізге белгілі, 

футболдан Қазақстан 

премьер-лигасының 

жаңа маусымы 6 нау-

рыз да басталып кетті. 

Біз премьер-лига 

командаларының 

құрамын оған дейін 

бе руге  ниеттенген 

едік. Алайда мерекелік 

үзілістерге байланысты 

жоспарымызды жү-

зе ге асыра алма дық. 

Дегенмен оқыр ман-

дардың толассыз сұ-

ра нысынан кейін пре-

мьер-лига  клуб та ры  ның 

құрамын кеш те бол-

са беруді жөн көріп 

отырмыз.

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Норвегия биатлоншылары мәрт жігіттер екен

Бір ойында 36 қызыл қағаз көрсетілген

Оралда орын 

ауыстырса,

Қарағандыда 

қозғалыс болмады

Әйелдер арасындағы Ұлттық лигада 

«Жетісу» тағы да ешкімге дес бермеді. Тал-

ды қорған қыздары кеншілер қаласындағы 

бес ойында да жеңіске жетті. Төрт турдан 

соң 39 ұпаймен сол бұрынғысынша бірінші 

орында тұр. «Ертіс-Қазхром» (Павлодар 

облысы) бұл турда екі мәрте ұтылса да, 33 

ұпаймен екінші орнын сақтап қалды. «Қа-

ра ғанды» клубының қыздары өз же рін де 

тек «Жетісудан» ұтылып, «Ертіс-Қазхром» 

клу бын қуып жетті. Яғни олардың да ен ші-

сінде – 33 ұпай. Бұдан кейінгі орындарда 

– 29 ұпаймен «Астана» және 25 ұпаймен 

«Алматы» арулары. Теміртаудың «Ме тал-

лург АМТ» атты клубы соңғы орыннан қоз-

ға лар емес (21 ұпай). Бесінші тур 28 нау-

рыз дан бастап 2 сәуірге дейін Алматыда 

өтеді.

Ал ерлер арасындағы Ұлттық лигада 37 ұпаймен Алматының «Алматысы» көш 

бастап келеді. Бірақ олар Оралда екі рет 

же  ңіліске ұшырады. Осы турда барлық 

ойынын жеңіспен аяқтаған Хромтаудың 

«ТНК Қазхромы» алматылықтармен ара-

да ғы ұпай айырмасын қысқартты. Қазір 

олардың еншісінде – 35 ұпай. Өскеменнің 

«Шығыс-СвинецСтрой» деген атауы шұ ба-

лаңқы клубы бұл турда үш рет жеңіліске 

ұшырап, жанкүйерлерін жасытты. Әйтсе 

де 31 ұпаймен үшінші орнын сақтап қалды. 

Оралдың «Конденсаты» екі матчта жеңіске 

жетіп, ұпай қорын 26-ға жеткізіп, төртінші 

орынға көтерілді. Соңғы орындағы «Аты-

рау» мүлде әріге шапты. Осы турдағы бес 

матчтың үшеуінде жеңіске жетіп, 26 ұпай-

мен бесінші орынға көтерілді. Ал осы тур-

да ғы барлық кездесуде жеңілістің кермек 

дәмін татқан «Есіл» (Петропавл) қара ба-

сып, үшінші орыннан бесінші орынға сыр-

ғы ды. Әзірше қоржынында 25 ұпай бар. 

Ерлер арасындағы Ұлттық лиганың бе сін-

ші туры 31 наурыз бен 6 сәуір ара лы ғында 

Өскеменде өтеді.Айқын ЖАППАР

11 наурыз күні Жапонияда жер сіл-

кініп, арты қайғылы оқиғаға ұласқан 

кү ні биатлоннан Ханты-Мансыда өтіп 

жат 

қан әлем чемпионатында ерлер ара сындағы эстафеталық жарыс өткен 

болатын. Шектен тыс шиеленісті өткен 

осы эстафетада Норвегияның биат лон-

шы жігіттері жеңіске жетіп, әлем чем-

пио ны атанған-ды. Ауа райы қолайсыз 

бо лып, нысана көздеуде биат лон шы-

лардың бәрі қателескенімен, Нор ве гия 

жігіттері  қарқынды  жыл дам дық та-

рының арқасында топ жарған. Осы же-

ңістері үшін оларға 10 000 евро сыйақы 

бөлінген екен. Олар осы соманы 

Жапониядағы жер сілкінісі мен цуна ми-

ден зардап шеккендерге аударды. Әрі 

олар: «Біз зардап шеккендеге көп кө-

мек тесе алмаймыз. Бірақ біздің аздаған 

со мадағы осы қаржымыз бен қылы ғы-Кеше «Норвегия биатлоншылары әлем чемпионатында алған 

сыйақыларын Жапонияда зардап шеккендерге аударды» деп естідім. 

Аударған сыйақыларының қанша екенін білуге бол ма?

Ербол ӨМІРЗАҚ, Балқаш қаласы

Волейболдан ХІХ ел 

чемпионатының төртінші туры 

тамамдалды. Жігіттер Оралда 

додаға түссе, қыздар бұл турды 

Қарағандыда өткізді.

ВО

ЛЕЙБОЛ

ШАЙБ


А

ЛЫ ХОККЕЙӨскемендіктер 

де алғашқы 

белесте сүрінді

Шайбалы хоккейден Ресейдің Жоғарғы 

хок кей лигасында өтіп жатқан плей-офф 

до дасында Өскемен хоккейшілерінің жол-

дары болмады. Олар да Құрлықтық хоккей 

лигасындағы Астананың «Барысы» сияқты 

алғашқы белестен аса алмай, жер шұқып 

қалды. 


ЖХЛ-дың «Шығыс» дивизионындағы 

ширек финалдық кездесулер үш жеңіске 

дейін созылған болатын. «Қазцинк-Тор пе-

до» үшін плей-оффтың пердесі Пермьде 

тү ріліп еді. Сәтті болмады. Алғашқы екі 

матчты түзде өткізген Өскемен клубы 

«Молот-Прикамьеден» 0:7 және 1:2 есеп-

терімен ұтылып, жеңілістің кермек дәмін 

татты. Алайда өз айдынында өткізген екі 

матчта есе қайтарған болды. Екі мәрте 4:3 

есебімен басым түсіп, жалпы есепте таразы 

басын теңестірді.

Осылайша, екі команда да екі рет же-

ңіске жетіп, бесінші әрі шешуші кездесуді 

өткізуге мәжбүр болды. Шешуші матч 

Пермь де өтті. Себебі Жоғарғы хоккей ли-

га 

сы 


ның негізгі кезеңінде (алғашқы 

бөлігінде) «Молот-Прикамье» 56 матчтан 

96 ұпай жинап, үшінші орынға орналасса, 

«Қаз цинк-Торпедо» дәл осынша ойыннан 

86 ұпай еншілеп, алтыншы орынға табан 

тіреген болатын. Яғни Ресей клубының 

рей тингі жоғары, сондықтан шешуші ойын 

Пермьде өтеді.

Соңғы матчта Өскемен хоккейшілері 

«шайқасып» бақты. 1:3 есебімен ұтылып 

жатса да, намысты қолдан бермей, қақ па-

шысын алтыншы ойыншыға ауыстырып, 

алға қарай лап қойды. Ойынның аяқ та-

луына бір жарым минут қалғанда бақтары 

жанып, бір гол соғып, есепті қысқартты да. 

Соңғы секундтарда тағы да қақпашыларын 

алтыншы ойыншыға алмастырып, есепті 

теңестіруге тырысып еді... Жолдары бол-

ма ды. Матчтың аяқталуына 3 секунд қал-

ғанда айдын иелері жерлестеріміздің қа-

рауыл 

сыз қалған қақпасына төртінші шай 

баны тоғытып, өскемендіктердің 

аптығын басты. Есеп – 2:4.

Осылайша, жалпы есепте «Молот-

Прикамье» 3:2 есебімен басым түсіп, 

плей-оф фтың келесі сатысына шықты. Ал 

«Қазцинк-Торпедо» үшін биылғы маусым 

аяқталды.Нұрғазы САСАЕВ

Өскеменнің «Қазцинк-

Торпедосы» Ресейдің 

Жоғарғы хоккей лигасының 

плей-офф жүйесімен өтіп 

жатқан ширек финалында 

Пермьнің «Молот-Прикамье» 

атты клубынан ұтылып 

қалды.

Кім қайда ойнамақ?

Жасыл алаңда бір мезгілде 22 

футболшы өнер көрсете алады. Қо-

салқы құрамнан жасыл алаңға қо-

сылатын алты футболшыны қос-

қанда бір ойында, ары кетсе, 28 

фут болшы ойқастайды деген сөз. Ал 

сіз сұраған оқиға жақында ғана Ар-

гентина чемпионатының төменгі 

ди  визионында орын алған. Буэнос-

Ай рэс дербиіндегі «Клей пул» мен 

«Викториано аренас» кез десуінде 

бас төреші Дамиано Рубино қал та-

сынан қызыл қағазды 36 мәрте 

алып шығыпты. Есеп – 2:0-ге жет-

кен 


де футболшылардың жүй 

кесі 


сыр беріп, жиі қақтығысып қала 

бер ген. Ақыры ойын соңына таман 

жасыл алаңда нағыз төбелес бас та-

лып, оған қос команданың қосалқы 

құ рамы да, бапкерлері мен мас са-

Қай елдің футбол біріншілігі екені есімде жоқ. Әйтеуір, естуім 

бойынша, екі команда арасындағы кездесуде төреші 36 қызыл 

қағаз көрсетіпті. Мұндай жайттың шынымен де футбол 

матчында орын алуы мүмкін бе? Әлде төреші қателесті ме?

Ринат КЕРІМБЕКОВ, Тараз қаласы

жис тері де араласып кеткен кө рі-

неді. Амалы қалмаған төреші қал-

та 


сынан қызыл қаға 

зын алып 

шығып,  тө бе лес құ мар лар ға  қай та-

қай та көрсете бер ген. Сөйтіп, фут-

бол шылар  мен  жат тық ты ру шы лар-

ды қосқанда, бар лы ғы 36 қа тысушы 

ойыннан  алас та тылған. 

Мамандар мұны бірауыздан 

фут болдың антирекордына жат қы-

зып отыр. Естеріңізге сала ке тейік, 

мұның  алдындағы  ан ти ре корд 

1993 жылы Парагвай чем 

 

пио-


натында жасалған бола тын. Ол кез-

де төреші бар бол ға ны 20 фут бол-

шыны алаңнан қу ған еді.

мыз өзгелерге үлгі бола ма деген 

ниеттеміз», – деп жүрек тебірентерлік 

сөз дер  айтты.  Норвег  биат лон шы ла ры-

ның бұл шешімін ең бірінші жа рия лаған 

әлемнің 16 дүркін чемпионы Оле Эйнар 

Бьёрндален болды. Ал дәл осы күнгі 

эстафетада онымен бірге Алек сандр Ус, 

Эмил Хегле Свендсен, Тарьей Бё сынды 

Норвегияның ғана емес, дү ниежүзінің 

үздік биатлоншылары бақ сынаған 

болатын.


Сәл кейінірек шетелдік ақпарат көздері 

«Норвегия биатлон феде ра ция сы да дәл 

осындай соманы Жапо 

ния 


да зардап 

шеккендерге аударады» деп жазды.РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№45 (497) 16.03.2011 жыл, сәрсенбі             www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№45 (497) 16.03.2011 жыл, сәрсенбі             www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

К

езекшi  ред

ак

тор – Те

лмұх


аме

т  КҮДЕРОВРеспубликалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Қабылд

а

у бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Айдын ҚАБ

А – ж

а

уапты ха

тшы


Талға

т КIРШIБ


АЕВ  – 

ж

ауапты х

а

тшының орынбас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

тор


Күләш НАҚЫПОВ

А – 


аға к

оррек


тор, т

е

л.: 388-80-76

Газе


т 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т  


минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқаралық ақпар

а

т құралын есепк

е қою 


тур

алы №9650-Г  к

уәлiгi берiлг

ен.


Р

ед

акция авторлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уап 


бермейдi.

Авт


орлар қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 кег

ль) ас


а

тын ма


териалд

ар 


қабылд

анб


айды.

«Алаш айнасынд

а» ж

арияланған материалд

ар мен с


уре

тт

ердi көшiрiп немесе өңдеп б

ас

у үшiн редакцияның ж

азб


аша рұқс

а

ты алынып, г

азе


тк

е сiлт


еме ж

ас

алуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк 

иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Тар


ат

у қызме


тi 

те

л.: 8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00

8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kz

Алма

ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС Қалд

аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 

8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №904

А

стана  қаласы «А

ст

ана-Полигр

афия»,


Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Тапсырыс – №493

Шымк


ент қаласы «Оңтүс

тiк по


лигр

афия» б


аспалар үйi» ЖШС

Байтұрсынұлы  көшесi, 18-үй. Т

ел.: 

8

 (7252) 30-03-30, 30-03-31

Тапсырыс – №3173 

 

  

   


Бағасы  к

е

лiсiмдiТаралымы – 10 000 дана

Газе


т сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

насы» г

аз

ете ж


аз

ы

лу и

нд

ексi: 6

42

59Ре

да

кци

ян

ың ме

ке

нжай

ыА

лм

аты

 қ

алас

ы

,050

0

51, Б

ег

али

н кө


ш

ес

і, 14

8/

1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тырау – Нарғыз ҒАБДУ

ЛЛИНА, т


ел.: 8702 5876587

Қар


ағанды – Серiк САҒЫНТ

АЙ, т


ел.: 8777 3909779

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т, т


ел.: 8777 7054466

Өск


емен – А

зама


т ҚА

СЫМ, т


ел.: 8777 3554114

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

е

л.: 388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

е

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т, т

е

л.: 388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

е

л.: 388-80-62

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 215

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

А

стана бюросының ж

ет

екшiсi Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Бүркiт НҰР

А

СЫЛ – тiлшiҚана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

Эльвир

а ЕРКІНБЕКОВ

А – үйлес

тір

уші


БҮГІН:

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

НАУРЫЗ

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

Наурыздың 16-сы

Алаштың атаулы күні

• Республикалық ұланның құрылған күні. 1992 жылғы наурыздың 

16-сында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назар-

баевтың Жарлығымен Қарулы Күштердің өз алдына бөлек әскери 

құрылымы және резерві болып құрылған Республикалық ұлан бүгінде 

шын мәніндегі армиямыздың таңдаулы бөлімі.Туған күн иелері

Амантай қажы Асылбек

 (1941) – «Аттан Қазақстан!» ан тия д-

ро лық майданының жетекшісі; 

Қазыбек Алдамжаров (1947) – Азаматтық авиация ака де мия-

сының ректоры, профессор, академик; Серік Құрманғалиев (1949) – «Ұлттық аккредиттеу орталығы» 

АҚ бас директорының бірінші орынбасары; Нағашыбек Қапалбекұлы (1950) – Республикалық кітап мұ ра-

жайы ның  директоры,  жазушы; Еркін Жиенбаев (1950) – Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

де пар тамент  директоры; Молдияр Оразәлиев (1953) – генерал-майор; 

Жомарт Нұрғалиев (1958) – Қостанай қаласының әкімі; 

Марат Оңғарбеков (1959) – Батыс Қазақстан облысы ауыл 

шаруашылығы басқармасының бастығы; Ермек Абасов

 (1971) – «Хлопкопром» ЖШС-нің президенті.Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

 мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ 

ТАРАЗЫ

Сізді бүгін айтарлықтай 

сынақтар күтеді. Бәсе ке лес-

те ріңіздің арандатуына бе-

рілмей, құрған қақпандарына 

қар сы тұра алуыңыз қажет. Кей-

бір қаржылық мәселені кейінге 

қал дырмай, қазір шешіңіз. Сәт-

тілікке сенбесеңіз де болады. 

САРЫШАЯН

Бұл күніңіз оңай емес, 

алайда сіз айтарлықтай күр-

делі кедергілерден тез өтіп 

кете аласыз. Бұл жерде сізге 

жаңа ниеттес жандардың 

көмегі тиюі әбден мүмкін. 

Әртүрлі адамдармен ортақ тіл 

табыса білу үлкен табысқа 

жеткізеді.МЕРГЕН 

Бұл күніңіз көп жағымды 

сәт сыйлайды. Кәсіби са-

лада алға қойған мақ-

сатыңызға жете аласыз. Жұ-

м ы с ы   ң ы зд ы  

ау ы ст ы ру ғ а 

байланысты  ой лар ды  жүзеге 

асыратын  мүм кін дік тер  туады. 

Ұсыныстар да дер кезінде келіп 

түседі. 

ТАУЕШКІ

Бұл  күні  жақын да ры ңыз-

бен қарым-қатынас ой 

да-


ғыдай  оңай  қалып тас пай ды. 

Соңғы кезде өзіңіз көп көңіл 

бөл меген түсініспеушіліктер со-

ған себеп болуы мүмкін. Өз қа-

теңізді мойныңызға алған-

мен,оны қалай түзетеріңізді 

біл мейсіз. 

СУҚҰЙҒЫШ

Күніңіз тыныш өтеді. Бі-

лік тілігіңізді арттыратын, ой-

өрісіңізді кеңейтетін жаңа 

істермен айналыссаңыз, жо лы-

ңыз болады. Кешкі уақытқа 

айтарлықтай ештеңе жос пар-

ла ма ңыз, одан да миыңызды 

ты нық тырып,  демалғаныңыз 

жөн.


БАЛЫҚТАР

Бүгін іскерлік істерде жо-

лыңыз болғанымен, махаб-

батта жолыңыз болмауы 

мүм кін.  Сондықтан  келіссөздер 

өткізуді жоспарлаңыз, ал енді 

ро мантикалық  кездесулерді 

кейінге қалдырыңыз. Себебі 

сіз ді дұрыс түсінбей қалу қаупі 

бар.


ТОҚТЫ

Жаңа таныстық ор нат-

қанда өте талғампаз болу 

қажет. Қарым-қатынастың 

барлығы кеше ғана түсінікті 

бо лып көрінгенімен, бүгін күт-

пе ген тосын сыйға толы болуы 

мүм кін. Есіңізде болсын, «ескі 

дос жаңа екі достан гөрі сенім-

ді». 


ТОРПАҚ

Байланыс аясын, қарым-

қатынас ортасын кеңейте 

түсуден қорықпаңыз. Жаңа 

таныстық орнату осы күні сәтті 

болады. Серіктестік шарттарын 

ақыл дасып, біріккен жоба бас-

тауға болады. Азға қана ғат тан-

бай, алға ұмтылғаныңыз жөн. 

ЕГІЗДЕР

Бұл күніңіз сәтті болып 

қалыптасады.  Көмек ші ле рі-

ңіз дің риясыз көмегіне сене 

аласыз. Егер қол астыңызда іс-

тейтін адамдар болса, берген 

тап сырманы  бұлжытпай  орын-

дайды. Олардың ерлік жасауы 

үшін шабыттандырып оты ры-

ңыз. 


ШАЯН

Айтарлықтай сәтті күн 

күтеді. Серіктестеріңізбен 

пайдалы келісімшарттарға 

қол қоясыз. Бүгін іскерлік іс-

тер мен қатар, жеке өміріңізде 

де қажетсіз қарым-қаты нас-

тар  дан арылып, керекті бай ла-

ныс тарыңызды нығайта түс ке-

ні ңіз  жөн. АРЫСТАН

Кейбір кәсіби қиын шы-

лық тарға қарамай, ай тар-

лықтай табысқа жете ала-

сыз. Мәселе – сіздің қажетті 

бай  ланыстар  орнатып,  оны 

дер кезінде пайдаға жарата бі-

ле тін қабілетіңізде. Бұл күн іс-

ша раларға, мәслихатқа қа ты-

суға сәтті болады. БИКЕШ

Бұл күні сіз іскерлік қа бі-

ле тіңізді көрсете аласыз. Кез 

келген келіссөзде үлкен та-

быс 

қа жетуге мүмкіндігіңіз бар. Пікірлер екіге бөлініп, тү-

сі ніспеушілік орын алып жатса, 

ойдағыдай жайғастырасыз. 

Жа ғымды әсерлерге толы күн 

күтеді.

Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 07:14  

 

            11.55 

 

           18:59    

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Құрбылардың әңгімесінен:

– Күйеуім ұялы телефон ұстағалы бері қылтың-сылтыңы 

басылып, жақсы жүр.

– Оған телефонның не қатысы бар?

– Қашан хабарлассам да, жұмыста отырады.

***

Әйелі күйеуіне:– Жаным, мен кеше қатты қажет болған соң, сенің каби-

не 


тіңе кіріп, тоныңның қалтасынан 500 доллар алып 

едім...


– Біз бір апта бұрын кеңсемізді ауыстырып едік...

– Бәсе, хатшы қыз сонша шырылдап еді...

***

Бүгінгі ертегі:Баяғыда бір үлескер өмір сүріпті. Оның Астанада бір 

үйі, Алматыда екі үйі және саяжайы болыпты. Бірақ 

Астанадан үлеске алмақ болған тағы бір жаңа пәтерге 

қолы жетпей қи на лып, банкке қарыз бола берген соң, 

аштық жариялапты. Оған әйелі күніне үш уақыт тамақ 

апарып тұратын болыпты. Содан бір күні үлескер:

«Қой, бұлай өмір сүруге болмайды. Алматыдағы бір 

үй мен саяжайымызды сатып, қарызымыздан құтылайық. 

Үлес кер болып қиналғанша, сол үйді баяғыдан бері қол-

ма-қол ақшаға сатып ала салу керек еді, басты қатырмай», 

– депті.

Алматтың әзілдеріАуа райы

 

   

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?Қытайдың Юньнань провинциясының тұрғыны 

1,7 шақырымнан асатын кеспе әзірлеп, Гиннестің 

рекордтар кітабына енді. Құлаш-құлаш кеспені ол 

небәрі 25 минутта пісірген.

Жергілікті бұқаралық 

ақ  па рат  құ ралдарының  мә-

лі метінше,  Юнь нань  про-

вин  ция сының  ас па зы ның 

ре   корды  1000-ға  жуық  ас-

сис  тенттің  куәгерлігімен 

есеп  ке  алынды.  Кеспенің 

ұзын дығы 1704 метр бол-

ды! Оны әзірлеу үшін аспаз 

15 келі ұн мен 2,5 келі май-

ды пайдаланды. Кес пе Қы-

тай халқы үшін ең басты, әрі 

қастерлі ас саналады. Айта ке тейік, мұның алдында ғана 

Қытайда 10 267 адам домино тә різді «тірі тізбек» құрас-

тырып, рекордтар кіта бына енген болатын.

1,7 шақырымнан 

асатын кеспе әзірлендіЖапониядағы жойқын жер сілкінісі мен цунами жаңа мұз дәуірінің бас-

талуына себеп болуы мүмкін. Ғалымдар Жер шарының өз осінен ай на луын 

тездеткен табиғи апат енді бұл құрлықта ауаның кезең-кезеңмен суы туына 

әкеліп соғатынын болжайды.

Физик-теоретик Мичио Каку алапат зіл-

зала кезінде Тынық мұхиты астындағы тек-

тоникалық плиталар арасында 400 ша-

қырымдық терең жырықтар пайда 

бол ғанын хабарлады. Соның салдарынан 

жер қыртысының айтарлықтай бөлігі тұң-

ғиыққа опырылып түсті. Ғалымның ай туын-

ша, тәулік уақытының 1,26 мик ро се кундқа 

қысқаруына түрткі болған жайт – осы. Енді 

Жер шарының өз осінен ай на луы жыл дам-

дай түсті. Ал мұндай құбылыс ға лам ша ры-

мызда ауа температурасының тө мендеуіне 

әкеліп соғады. Катаклизм жағ дайында бұл 

тарихта «мұз дәуірі» ата лып кеткен жұтқа 

ұла 


суы ықтимал. Ес 

теріңізге салайық, 

наурыздың 11-і күні 9 балдық жер сіл кі ні-

сінен Жапония қара жа мылған болатын. 

Ар тынша аралға цу на ми ауып, апат ға лам-

дық сипат алды. Бү гінге дейін 2414 адам-

ның қаза тапқаны нақ тыланды. Мамандар 

бұл елде жерасты дүм пулері әлі бір айға 

созылатынын болжап отыр.

Жапония апатынан соң

жер бетін мұз басуы мүмкін

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


Газетіміздің  №44 (496)  санында жарияланған сканвордтың жауабы 

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: 

Бақи. Ааре. Пирс. Дуда. Ескі. Флора. Идо. Кимешек. Хорда. Норд. Негр. Шарж. Уна. Ау. Шейх. Қопа.ТІГІНЕН: 

Жадуал. Есе. Округ. Билатрид. Рух. «Аман». Гарем. Ошақ. Асс. Ишара. Көде. Драп. Сері. «Ока». Жуа. 

Фильмдегі 

жазу


Алтын 

Орда 


ханы

Кескін-


келбет

Тарих 


музасы

Күйдіргіш 

химиялық 

қышқыл


Балшық

Құрт 


қалдығы

Жердің 


беткі 

қабаты


Баскиім

Ұшқыш


Перу

Ас

атасыЛатын

әрпі


Тылсым 

қасиет


Жасанды 

тіл


Тартпа

Халық-


аралық 

бірліктер 

жүйесі

Үлкен


Мәтек

Жемісті 


ағаш

Зерлі 


көмкерме

Жарлық


хат

Шебер


Назым 

Хикмет ...

Пьеса 

бөлімі


Тәсіл

Кения 


қаласы

Ныспы


Моңғол 

ақсүйегі


Құн,

баға


Ит 

тұқымы


Түтін

 -4-6

о

 

  -9-10

о

0+1

о

 

 

-3-5о

0-2

о

 

-10-12

о

 +5+7

о

 

 -1-3

о

 +7+9

о

 

 0+2

о

 

0-2о

 

-8-10

о

 

-3-5о

 

-10-12

о

 -3-5

о

 

  -13-15

о

+6+8

о

 

-5-7

о

+5+7

о

 

 -3-5

о

 

-3 -5о

 

 -12-14

о

 -6-8

о

 

  -14-16

о

  

-6-8

о

 

 -

12-14

о

 

-6-8

о

 

   -10-12

о

 

0-2

о

 

-5-7

о

  

0+2

о

 

-3-5

о

 -2-4

о

 

    -8-10

о

         -2-4

о

 

-11-13

о

ӨМІР – ТЕАТР!М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік

академиялық драма театры (Алматы)

Қ.Қуанышбаев атындағы Қазақ

музыкалық драма театры (Астана)

К.Байсейітова атындағы

Ұлттық опера және балет театры (Астана)

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік

академиялық балалар мен жасөспірімдер театры (Алматы)

Абай атындағы Мемлекеттік

академиялық опера және балет театры (Алматы)

Жамбыл атындағы Қазақ

мемлекеттік филармониясы (Алматы)

КСРО халық артисі Ы.Ноғайбаевқа арналған

«Театр көктемі – 2011» фестивалінің ашылуы

24 наурыз

18.30

«Абай» 


(трагедия)

М.Әуезов


реж. Е.Обаев

25 наурыз

18.30

«Үйлену»


(комедия)

Н.Гоголь 

ауд.О.Қиқымов

реж.В.Захаров

16 наурыз

18.30


«Мұрагерлер» 

(драма)

Д.Исабеков

реж. О.Кенебаев

17 наурыз

18.30

«Мәңгілік бала бейне» 

(қасіретнама)

Р.Мұқанова

реж. Б.Атабаев

18 наурыз  18.30

«Аршын

мал алан»(екі бөлімді 

комедия)

Ү.Ғаджыбеков 

реж. Т.әл-Тарази

20 наурыз  18.30

«Жүрейік жүрек 

ауыртпай» 

(драма )

Б.Жәкиев


ауд.Ә.Сығай

реж.Е.Обаев

18 наурыз

18.30


Премьера! «Дон 

Жуанның думаны» 

(комедия)

М.Фриш


19 наурыз

18.30


Премьера! «Дон 

Жуанның думаны» 

(комедия)

М.Фриш


20 наурыз

18.30


«Күшік күйеу» 

(комедия)

Т.Ахтанов

23 наурыз

18.30

«Ақ кеме» (драма) Ш.Айтматов 

24 наурыз

18.30

«Абай» (трагедия)М.Әуезов

25 наурыз

18.30

«Қымбатты Памелла» (комедия) 

Дж.Патрик 

17 наурыз  19.00

 «Отелло»(екі қойылымды опера) 

Дж.Верди


19 наурыз  18.00

 «Баядерка» (үш қойылымды балет) 

Л.Минкус


22 наурыз  15.00

 «Наурыз әнім» (мерекелік концерт, кіру 

тегін) 

Өнер 


жұлдыздарының 

қатысуымен

25 наурыз  19.00

«Аққу көлі»(төрт қойылымды балет)

П.Чайковский

16 наурыз

18.30


«Бөлтірік бөрік астында» 

(комедия) 

авт. Қ.Мұхамеджанов 

реж. Т.Теменов

17 наурыз 

18.30

«Балкон»


(романтикалық иллюзия) 

авт. Е.Аманшаев 

реж. С.Қарабалин

19 наурыз 

18.30

«Кішкентай үйдің үлкен құпиясы»  (комедия)

авт. А.Вампилов  

ауд.және реж. Т.Теменов

20 наурыз 

18.30

Премьера! «Махаббат пен 

ғадауат»  (трагедия)

авт.Ф.Шиллер, ауд.

Т.Теменов реж. Р.Виктюк

22 наурыз

18.30


«Сүйе білсең...» 

(лирикалық комедия) 

авт. Э.Хушвақтов

ауд. И.Сапарбай

реж. Б.Сейітмамытұлы

23 наурыз 

18.30


«Тұншыққан сезім» 

(драма)

авт. М.Байджиев 

ауд. Р.Сейітметов 

реж. Б.Сейітмамытұлы

24 наурыз

18.30


Премьера! «Қозы Көрпеш –

Баян сұлу» (трагедия) 

авт. Ғ. Мүсірепов

реж. Ж. Хаджиев

25 наурыз

18.30


 «Келіндер көтерілісі»  (комедия) авт. 

С.Ахмад


ауд. А.Сүлейменов

реж. М.Ахманов 

17 наурыз

18.30


 «Жизель» 

(екі сахналы балет

А.Адан


18 наурыз

18.30


«Лючия ди Ламмермур» 

(екі сахналы балет) 

Г.Доницетти

20  наурыз

17.00


Мемлекеттік  сый лық тың 

иегері, әнші Талғат 

Күзембаевтың  кон цер ті

Талғат Күзембаев

24 наурыз

18.30


«Трубадур»  (3 сахналы,8 

картиналы опера)  

Дж.Верди


25 наурыз

18.30


  «Красная Жизель»  (2 

актілі балет) 

П.Чайковский, 

А.Шнитке, Ж.Бизе

16 наурыз

18.30

Камералық музыка кеші. Жеке орындаушы – Айжан Нүркенова

18 наурыз

18.30

Фортепьяно музыкасының кеші. Жеке орындаушы – халықаралық байқаулардың лауреаты Майа Сепп

18 наурыз

18.30 

ҚР Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің және Б.Байқадамов атындағы Мемлекеттік хор 

капелласының концерті 

19 наурыз

17.00


Орган музыкасының кеші.  Жеке орындаушы – ҚР еңбек 

сіңірген әртісі Ғабит Несіпбаев 

23 наурыз

18.30


Фортепьяно музыкасының кеші. Жеке орындаушы – 

халықаралық байқаулардың лауреаты Айжан 

Нүркенова 

24 наурыз

18.30

ҚР Мемлекеттік үрмелі аспаптар оркестрінің концерті25 наурыз

18.30


Орыс вокалды музыкасының кеші

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал