I с а х н а Алыста тау, етегіндс ауыл, ауыл сырты бүтажүктеу 405.22 Kb.

бет1/5
Дата02.03.2017
өлшемі405.22 Kb.
  1   2   3   4   5

П Ь Е С А Л А Р

Ш Е Р Н И Я З

Ш ерн иязды ң ш ері бар,

Ш срлі қалған  елі  бар,

К өзінде қанды   селі бар,

А узы н да  зарлы   ж слі  бар,

Ел  ниязы   -  Ш ернияз.

Қ араңғы   казақ  көп не 

Ө рмелеп  ш ы ғы п  күн  болам  

Қ араң ғы лы қты ң   кегінг,

К үн б олм аған д а  кім   болам?!  - 

деп   өрттей  заулап   келе  ж атқан д а,  аж ал  оғы н а 

тап  болы п,  арм ан ы н а  ж ете  алм ай ,  ж астай   кет- 

к ш  ар к а н

ың аркар ж анды , асқар ж үректі, аяулы  

ақы ны   С ү л тан м ах м ү т  Т о р ай ғы р ү л ы н ы ң   аруа- 

ғы н а  арнаймы н.

К і  с  і л  е  р і

Ш ерн ияз  - оқы ған ж іп т ,  ж асы   26-да 

Р а у ш а н - қы рды ң қы зы , Ш ерниязды ң әуелгі 

қаты ны ,  ж асы   17-де

Ж  ә м и л а - оқыған қы з, Ш ерн иязды ң екініш і 

қаты ны ,  ж асы   21-де

Б азарбай -  оқы ған  ж ігіт, ж асы   25-те 

А лш ағы р  -  кы р  қа зағы ,  Ш ерн иязды ң  ағасы , 

40-та

Қ ордабай  -  Р ауш ан н ы ң   әк есі,  60-та Ж аң ы лтай   -  келін ш ек,  22-де 

Р  ә з  и  я  - дая р ш ы   қаты н,  25-теЖ үсіпб ек Аймауьггов

I  с  а х  н  а

Алыста тау, етегіндс ауыл, ауыл сырты бүта 

лы бүлак,  Жарык  айлы  жаздың түні. 

ШЕРНИЯЗ  бш   БАЗАРБАЙ 

Ш  е р  н  и  я  з 

(қаміиылы қолымен көкті нус 

қап).  Мівг,жүмак!

Б а з а р б а й  

(артын  ала  булақты  нусқап) 

Әне, бүлак!

Ш  е р н  и я з 

(шапанын төсеп,  отырып). 

Мынау  қырдың  қасында 

Қала бір бей іе тамүк кой!

Б а з а р б а й  

(отырып).

Жазғы ә>есі демесең,

Қалаға,  жаным,  ш  жетсін.

Ш  е р н и я  з.  Ой,  тәнірі-ай!

Орыс  болған  екдасің  ғой.

Б  а з а р б ай 

(мырс етіп).

Па, шіркін-ай!

Көрермін әлі.

Қаладан безги ің ді.

Ш  е р  н и я  з. 

Сен, сірә,  елді 

Сағынасың  ба?

Б а з а р б а й .   Сағынам.

Ш  е р н и  я  з.  Несін сағынасың? 

Б а з а р б а й .   Несіндеймісің?

Таза а>есін,

Ет,  кымызын 

сағынам.

Ш е р н и я  з.  Одан баска?

Б а з а р б а й  

(ойланып).

Тағы  несі  бар еді?

Уа, һа!

Қызын  сағынам!

Ш  е  р  н  и  я  з. 

Міне,  с ® ің   тап  оры с  болған- 

ды ғы ң,

Қ азакты ң   кең сах ар а даласы н а,

Д ал ан ы ң   судай  тұ н ы қ  ауасы н а,

Біз тугілі,  келеді  оры стар да,

Қ ы зы ғы п  қы м ы зы   мен  мол  асына.

Б  а з  а р б  а й.  А л  енді  өзің  несін  сағы н асы ң ? 

Ш  е  р  н  и  я  з. 

(омырауын  агытып,  сыбанып, 

сврпіп).  Мен бе?

М ы н ау  тұрған   көк күм бездей  көк  ш аты р, 

Ж ы м ы ң д аған   мер^ерттей  көп  ж үлды з,

С ар таб ақтай   ж аркы раған   сүлу  ай!

А нау  ж аткан  үлан  б ай тақ кең  дала, 

С аң ғы р аған   салауатты   сандал  тау.

Бүта  сайы н  бүлбүл  қүсы   сайраған,

Ж ү п ар   иіс  ж асы л  гүлі  ж а й н а ғ а қ  

О сы   оты рған  м иуа  талды   сай  бүлақ, 

О сы ларды   қалай  көрм ей,  ш ы дарсың! 

Б а з а р б а й . С е н  бүл ж ер д еа қы н д ы қты  ақта- 

ды ң,


О сы лар  ед  м енің-дағы   айтпағы м .

Ш е р н и я з (Базарбайды туртіп).  Әне, тыңда! 

(Қой кузеткен баланың әні естіледі.)

Калай  сы ң ғы р л аған   күм іс,  не  болат!

Неткен таза,  неткен тә тт і,  неткен жат.

Тау,  сай,  д ал а  -  б әрі  үн  қосып  сы ңғы рлайт! 

Б а з а р б а й  

(тыңдап).

Рас, м ы нау нағыз өнші бала екен (Тыңдасады.) 

Қ ала ән ш ісі  он есе  а р ты к б олса да,

М үны ң  ән і  ж ағы п  кетті-ау күлаққа.

Ш  е  р  н  и  я  з (тыңдап).  Тоқта,  тоқта!  (Тың- 

дайды,  дауыс басылады).

Қ ү л ағы м а  м айдай  ж ағы п  барады,Ж үсіпб ек   Аймауьггоз

Бсйы м   балкы п, ж аны м   сая табады. 

Б а з а р б а й .   О рыстьщ  қай ақы ны   еді, 

Туған  ж ерін ж ы рлаған?

Ш   е р н и я з 

(әндетеді).

Бұл ж ары ққа аяқ басып туған  жер,

К ін дік кесіп, кірім  сенде ж уған  жер.

Ж асты қ  алтын,  кайты п келм ес күнім де, 

О йы н  ойнап,  ш ы бы н-ш іркей  қуған  жер! 

Ж араты лды м  топ ы рағы н нан  сеп түбім , 

Ж алғаны  жоқ,  б әр і сенде жан-тәнім.

Сенен  басқа ж ерде м аған  караңғы ,

Ж ары к  болар,  Ш олпан,  А йы м   -  сен  Күнім... 

(Аяк кезінде қаттырақ көтереді.) 

Б а з а р б а й  (түртіп қалады).  Әй,  ақырын! 

Ш  е р н и я з (шошып).

Н е  көрінді, япырым!

Б а з а р б а й .   А уыл  жақын,  қатты   айғайы ң 

естілед.


Ш   е р н  и я  з.  М а ш   гөрі  сен  болды ң-ау  есті- 

рек...


А уыл деген  естен  шығып  кетіпті...

Ш іркін,  қы рды н  ән-күй,  сауық-сайраны, 

Е ркіндікті, ерлікті еске салғаны! 

Б а з а р б а й .   С ерке тартқан  көкбарды   мен 

үнатам.

Ш   е  р  н  и  я  з.  Күрес,  ж ары с,  алтыбақан,  ақ сүйек,

Соқыр теке,  кара  қүлақ,  әйгөлек,

А йт  пеи  тсйда қы з  қуаты н  кызығы. 

Ш ілдахана, қынаменде - бір  бөлек.

Н еш е түрлі  ойындарды іс т ^ ш і ек, 

Қ ы з-бозб ала  оты ры сы п дөңгелек.К е р ек у -Б ая н   кітапханасы  ‘‘Р ухн ам а’

Б а з а р б а й .  Т алай  кы зы қ сонда болады  екен гой:

Беттен  сүю ,  қол  ж үгірту  не  керек!

Қ алад ағы   ноғай  кы зд ар ы н   әкеп ,

Сол  ойында  о ртаға  алса  не  дер  ед?

Ш е р н и я з. Н оғай қы зы  сүш суге ты м  күмар, 

С үй м ек түрсын,  е р ін ів д і  ж еп   қояр. 

Б а з а р б а й .   У ай,  сен  бай қады ң ба?

Ш  е  р  н  и я  з.  Немшені?

Б а з а р б а й .   Т әлім сіген талай  ноғай  әйелі, 

Т еатрда  б ітіред екен ш аруаны .

Ш е р н и я з,  О ндай ж үм ы с түрм ы стан  туады 

ғой!


Н е  пәле  ү ялған н ан   ш ы ғады   ғой...

Н еғүрлы м   бір  нәрсені  кы м тай  берсе, 

С оғүрлы м   кө ң іл ің   соған  ауады   ғой. 

Қ азақты ң  карап  тү р с аң   әдет-ғүрп ы н ,

Мінез  жоқ  адам ы н да  қы лты ң -қы лты ң .

С үйсе де,  ж ек  көрсе  де,  аш ы п  айтад,

Боялып  бүзб айды   әйел  м інез-күлқын. 

Б а з а р б а й .   С ен щ ш е  бар  ж аксы н ы ң   бәрі 

кы рда,

Қ алада қаси етті  н әр се ж ок  па?Ш  е  р  н  и  я  з.  Қ ал ан ы ң  те атр ы , м узы касы , 

Ә йелдің  к ө л гір сігш   кы лм ы ң дасы ,

К өңілім е  кейде м енің м үң салады:

Бәрі  алдау,  б әрі  сауда,  кадам  басы. 

Б а з а р б а й .   Қ ал ан ы ң  м узы касы , бүраң  белі, 

Билесең,  б үраң д аты п   бүрар  сені.

Қ ы збай ты н  сол д у м ан ға  кан дай   ж үрек?! 

Қ ы зы қты ң  сол  ем ес  пе тү р а р  жері!

Ш  е  р  н  и  я  з.  С ол  ай тқан   қы зы ғы ң а  бармас 

едім.


Ж үсіпб ек   Аимауъгтов

Көзімді бұраң белге салмас едім.

Соның бәрін  кырдағы  кара  көздің, 

Жаудырап бір карасына алмас  едім. 

Б а з а р б а й .   Пай,  пай,  пай!  Сонша  әулие 

кылатұғын,

Қыр  кызының  сонша  артык  несі  бар  еді? 

(куледі.)

Ш  е  р  н  и  я  з.  Күлме.  К өздің  м әнісін  сен 

білмейсің?!

Б а з р б а й .   Не ғып  білмейік?!

Ш  е р н и  я  з.  Білсең айтшы!

Б а з а р б а й .   Жаксы  көз  беп-белгілі  ж сін  

айтам?

Ш е р н и я з .   Қүр белгілі десең де,  Көз баға- 

сын  білмейсің?

Шіркін, бір кара көз болад:

Қарап калса  көзіңе,

Ж үм ак лебі енеді.Бойынды бір  бу жеңеді;

Түнғиык терең  сыры  бар.

Бейж бір  гауһар  нүры  бар...

Дәриға,  сондай  есіл  көз,

Жаманға кез келеді.

Енді бірі бота көз,

Айнаны  көр  де,  оны  көр.

Бейнг бір моншак, мөп-мөлдір,

Барлык  ойы,  жүрегі 

Көзінде  оның сайрап  түр.

«Айналайын  көзіңнен,

Жаутандаған!» дегізіп,

Жанынды  билеп,  жайнап  түр.

Б а з а р б а й .   Қиялға кеткен екшсің, 

Қайырын  берсін,  шырағым!

К е р ек у -Б ая н   кітапханасы  мР ухн ам а'

Көздеріңді сорттай бер!

Өзіме бір-ак көз жақсы.

Ш  е  р  н  и  я  з.  Қандай  көз?

Б а з а р б а й .   Өзімді  м анң кім  сүйсе,

Соның  көзі  жақсы  көз.

Ш  е р  н  и  я  з.  Сүймейтін сенің  кызың  жоқ, 

Бәрінің көзі жақсы ма?!

Б а з а р б а й .   Әрине,  жақсы.  Біз  көзді 

Мадақтап  әуре болмаймыз,

Не де болса бір деңе,

Таматын  жағын  ойлаймыз.

Ш  е  р  н  и  я  з. 

(жантая  кетіп).  Рас,  енді  со- 

лайсын... 

(Аз  тым-тырыс)

Б а з а р б а й .   Өй!

Ш  е р н  и я  з. 

(басын көтеріп алып).  Немаіе? 

Б а з а р б а й .   Көзді  мақтап  отырмыз,

Әлгі  өз  кызың  қайда жүр?

Ш  е  р  н  и  я  з.  Ауыл  жатқан жоқ  шығар. 

Б а з а р б а й .   Осы қызды шын алғалы жүрсщ  

бе0!


Ш  е  р  н  и  я з.  Несі  бар?

Б а з а р б а й .   Отызға  келмей  қатын  алып  ж

керек?...

Басты  байлап...  қызық көрмей  жастыкта. 

Ш е р н и я з .   Қызыкты  кезі  жастықтың, 

Жиырма бес,  отыз арасы.

Бүл д әуір де жар қүшпай,

Сағым  қуған,  сарпалдаң,

Бір  әуре  байғүстай.

Б а з а р б а й .   Оның  кате,  меніңше үйленуғе, 

Әйелдің  сырын ондап  білу  керек.

Өмірдеи көп тәж ірибе алу керек,

Еркін  жүріп,  жастықтың дәмін  татып,

Ж усіпб ек  А йм ауы тов

Сол  сарпалдаң өмірдш  кашу керек. 

Бұзьшсаң да жақсы  әйел тауып аласың, 

Жаксы әйел ерді жолға салу керек.

Ш  е р  н  и  я  з.  Тәж ірибе  жаман  әдетке  үйре- 

теді,

Жаман әдет м іж зд і күйретеді.

Орта жаска келгш де қайта жасап,

Қатын түзей  алмайды,  күн  өтеді. 

Б а з а р б а й .   Сшіщне,  бізге ш ді түзелу жок 

па?!

Ш е р н и я з. Түзелуге болаттай жігер керек, 

С ш де ондай жігер  бар деп  айта алмаймыа 

Сондыктан  саған  т и г «   әйелдің де,

Бағы  жок,  сорлы  деуге тайсалмаймыа 

Б а з а р б а й .   Қой,  шырағым!

Бізге тигш  әйел не сорлы  болсын!

Ш  е  р  н  и  я  з 

(ауылды  нүсқап).  Әвг,  шықты 

бүркшіп!

Б а з а р б а й .   Е, күдай берерсің!

Қыз ба, қатын  ба?

Ш е р н  и я з.  Басы  ағарад.

Бүл әлде Жаңылтай ма?

Б а з а р б а й .  Қыз  келмесе, қүрыдың,

Акын  батыр!

Ш  е р н и я з.  Келер,  келер...  Хабаршым келе 

жатыр.

Б а з а р б а й .  

(мырс етіп).

Хабаршы жіберетін үлық-ау ол!

Ш е р н и  я з.  Ол  үлыктьщ ұлығы,  әмірі  мол 

Б а з а р б а й .   Бөсе,  бәсе!  Қатын болды.

Ш е р н и я  з.  Қарлығаштың келіншегі... 

Бүлдіршіндей тым-ақ онды!

К ер е к у -Б а я н   кітапханасы  “Р ухн ам а’

Б а з а р б а й .   Е ндеш е,  мен  айналдырып 

көрейін.

Ш  е  р  н  и  я  з.  Ой,  соккан-ай!

Босап  кетті-ау көмейщ!

Б а з а р б а й .   Мінг,  кызық!..  Сен  кызыңмоі 

Мыршымға  белдш   батқанда.

Сүйіп-күшып  екі  ғашық,

Мауқын  басып  жатқанда,

Сүйек  күткен  иттен  жаман,

К өзін  сүзіп  отырған  жан 

Нағыз  бір  қүдай  атқан  да!

Ш  е  р  н  н  я  з 

(күліп).  Тауып  айттың,  Базар- 

бай! 

(Жаңылтай келеді.)

Амансың ба! 

(Қолын устайды.)

Неге  мүнша  кешіктің?

Б а з а р б а й .   Есш сіздер...

Қашан  сонш а  кешіктім? 

(қолын  устайды). 

Сәлеметсіз.

Ж а ң ы л т а й . Ү  ш-шүкір.

Ш  е р  н  и  я  з.  Н ем ак? Ел  жатты  ма?

ІІІырт үйқыға  батты  ма  үй.

Ж  а  ң  ы  л т  а  й.  Тіпті  асығыс  екенсіз. 

Б а з а р б а й .   Сіз д есабы р лы ек ш сіз. 

Ж а ң ы л т а й .   «Асыққан  жетпес,

Бүйырған  кетпес».

Ш  е р  н  и  я  з.  Батыреке!

Малыңды  соң  жайла,

Келе  ме?  Раушан  кайда?

Ж  а  ң  ы  л  т а й.  Басы  ауырып  жатыр.

Ш  е р н  и  я  з.  Басы  ауырса,  басына бас косы- 

лар,

Ж  а  ң ы л т а й.  Сіздер де ырым етеді  екш сіз. 

Ш  е  р  н  и  я  з.  Сендерден  жүққаны  ғой.

Ж үсіпбек  А ймауы тов

Б а з   а р б а й .  Менің де басым ауырыңкыра 

тұрғаны.

Маған  кімнің  басы  қосылар  екен?

Ш  е  р  н и я з. 

(Жаңылтай екеуінің басын со- 

гыстырып).

Міне,  саған қосатын  бас бар  екен! 

Ж а ң ы л т а й  

(шегініп).  Қойшы, қалқам, ұят 

емес  пе?

Ш  е р  н  и я з.  Жас  кісіге уяты жок.

Ж а ң ы л т  а й.  «Кісі  асына  сабыр» дегяі.

Ш  е р  н и я  з.  «Піскен  астың күйігі  ауыр», 

Ауызға салған тәуір  деген.

Ж а ң ы л т а й.  «Неткен оңай батпан күйрық! 

Ш  е р н и я з. Же!  - деп келді ақтан бүйрық... 

Бос қалжынды тасталық,

Раушанды тез  алып шық!

Ж  а ң ы л т а й.  Пай,  пай, Шекен! 

Сабырыңыздың  жоқтығы-ай!

Қалай шығад, ауыл тегіс үйықтамай? 

(Кетіп 

бара жатып.)

Асықпаныз, келерміз кеп тоқтамай. 

(Кетеді.) 

Ш е р н и я з. Міне, шырағым, қазақтың әйелі, 

Мынау аспан  қандай  ашық  болса,

Бүлардың жаны  да  сондай ашық. 

Б а з а р б а й .   Мынаны  мен бір айналдырып 

көрейін.

Ш е р  н и я з. Бастап бердім, өнеріңді білейін... 

Б а з а р б а й .   Кәпірің сөзге сайрап түр. 

Сүріндіріп кетпесе.

Ш  е р н и я з.  Жігіттігің күрысын,

Соған  айлаң  жетпесе.Б а з а р б а й .   Әзілге шорқак, болушы ем.

Ш  е р н и я з.  Боз бала боп көріп пе  ең?

К ер е к у -Б ая н   кітапханасы  "Рухнам а"

Б а з а р б а й .   Кісі  аркы лы  түруш ы   ем.

Ш е р н и я з 

(ауылга қарсы). Әне шыкты өзі де. 

Б  а  з  а р  б  а  й.  О ны   ау лакка  т а р тай ы қ  

С ш   ж әр д ем   қы л сөзім е.

Ш  е р  н и я з. Д үры с. (Аз күтіп түрады.  Жа- 

ңылтай.  Раушан квледі)

С ау  ж ү р д ің  бе, сәулем! (Қолын  устайды.)

Р  а у  ш  а н (сызылып).  Ү ш -ш үкір. 

Б а з а р б а й  (Раушанмен амандасып).  Сәле- 

м ет  пе,  қүрбы м!

Р  а у  ш  а н. Ү ш -ш үкір.

Б а з а р б а й  (аналарга  қарап).  Бакы тты   бо- 

лы ндар!


Ш  е  р  н  и  я  з.  А й ткан ы ң   келсін!

Базарбай,  ж ан досы м   сен,

Сүйген  ж ары м   -  бүл  Раушан,

Р ауш анны ң  досы  Ж аңы лтай,

Б әр ің  менщ  касымда!

Д осты қ,  бакы т,  м ахаб бат,

Бәрі қазір  басымда,

Ө м ірдегі бүл менін 

Бір  б акы тты   м инуты м .

К е д   достары м ,  д осты қка,

Қ олдары ңды   беріндер.

Б а з а р б а й  (қол үстап).  Мен  ки ям еттік до- 

сын!


Р  а у  ш  а  н 

(қолын беріп).  Етегіннен  үстасам, 

Ж олы ң а  күрбан  бір  басы м .

Ж а ң ы л т а й  

(қолын  беріп).  Талайы ң,  кал- 

Кам,  аш ылсы н!

Ш  е  р  н  и  я  з.  Ж аң а көң ілім   ж ай  тапты ,

Е ке/-  екеу  болайы қ.

Екеуің  арм ан  бары ңдар,


Жас адамға  сол лайық.

Ж а ң ы л т а й.  Бә-ә-лі!

Ш  е р н и я  з. Жаңылтай,  сен Раушанды 

Жақсы көрсең,  бұл түнді 

Қызықпен  алғым кеп  еді,

(Жаңылтай  Раушанга  жалтақтайды). 

Б а з а р б а й .   И ә, қүрбым  бүл  жалған 

Екі  айналып келмейді.

Р а у ш  а н.  Бара ғой ш ді,  қайтушы  ед!

Ш  е р н и я з.  Әзілдш  басқа не  айтушы  ед. 

Ж а ң ы л т а й  

(жьшиып).  Мыналарың  жат 

екш!

Б а з а р б а й .   Бүл екеуін әдейі 

Аңдуға келмесеңіз,

Былай таман барайық. 

(Жетектейді). 

Ж а ң ы л т а й  

(азырақ,  жүріп тоқталды). 

Осы жерде-ақ түрайық.

Б а з а р б а й .  Олардың сөзі бүл жердш естіліп 

түрады  ғой.

Ж а ң ы л т а й.  Бү ж ердш  де естілмес. 

Б а з а р б а й .   Кішкше  былай  баруға, 

Қорқасыз ба, замандас?

Ж а ң ы л т а й.  Ондай кісі  қорқатын 

Қүбыжығыңыз бар ма еді?

Б а з а р б а й .   Жай...  әшейін...

Ж а ң ы л т а  й.  Әшейін дегш   немше? 

Б а з а р б а й .   Әшейін тек, әшейін. 

(Аналарга 

қарап.)

Аналардың  жарасуын!

Ж  а  ң  ы  л  т  ай 

(жарыса).  О  гыкырға,  бүл 

тықыр  не қосылсын!

Б а з а р б а й .  Не дедіңіз?

Ж үсіпбек  Аймауы товК ер ек у -Б ая н   кітапханасы  “Рухнам а'

і 

Ж  а н ы л т а й.  Тек...  әш ейін. (Базарбай жел- 

кесін қасиды.)

Ш  е  р  н  и  я  з.  С ағы нды ң  ба,  ж аны м ?

Р  а у  ш  а  н.  С ағы нбай...

Ш  е р н  и я  з (бетіне қарап,  аз турып).

Бүгін   алы п  кетсем ,  кайтед і?

Р  а  у  ш  а а   Кім ді?

Ш  е  р  н  и  я  з. Сеиі.

Р  а  у  ш  а  н.  Ш ы н  ба? (Курсініп.)

Қан ш н  қап ерсіз  кеп  түрсам ...

Ш  е  р  н  н  я  з 

(жымиып).  О йнап  айтам. 

Р а у ш а я   Бәсе!

Ш  е р н н я  з.  О сы келш  ж үргдан щ  өзі  кандай 

тамаша!


Р а у ш а и   Көріне  к е л г а і  ж ақсы   ғой, 

Ж асы р ы н б ақтан   оңаш а.

Ш  е  р  н  и  я  з.  Қ ол үстауды   ай тасы ң   ғой? 

Күйеу  болы п  сы зы лы п ,

Қ аты н дар  келіп  кам аса,

Д у ан а ш а таласа,

О й ы ң  сол-ау,  балаш а.

Р а у ш а а   О ңайы н тә у ір   көресіз.

Ә й тп есе елдің   салты   да 

Ж арасы м ды  ем ес  пе?!

Ш  е р  н и  я  з.  Ж арасты ғы н  біздерден, 

Ө згелер-ақ істесін.

Р а у ш а а   Боласы з ба  айтқанға,

Өз еркің із болм аса.

Ш  е  р  н  и  я  з 

(Базарбайга).  Базарбай!  Қал 

қалай?


Б а з а р б а й  

(куліп).  Теріс емес.

Ш  е р  н  и  я з.  Қ ай ы рлы   болсы н! (Жаңылтай 

бетін басады.)

Ж үсіпбск  Аймауы тов

Қане, жаным! 

(Раушанды суйеді). 

Б а з а р б а й  

(Жаңылтайга).  Аналарды қара, 

кел біз де... 

(Суйеді.)

II  с а  х  н  а

Шернияздын отауы.  ШЕРНИЯЗ бен АЛША- 

ҒЫР

А л ш а ғ ы р.  Шекен, әлғі сорлыға бір жапырак 

Қағаз  бере салсаң ед жонін  сұрап.

Ш  е  р  н  и  я  з.  Не  деп?  Малы  ұрланғанын 

көргемін  жок,

Моййына  салған  жерде  болғамын  жок.

А  л  ш  а  ғ  ы  р.  Сот саған  таныс  адам дегенді 

естіп,

Бізді  арка ғып әдейі  келгеннен  соң.

Бір  жапырақ  кағазын да аяды деп,

Өкпелеп  қайтады  ғой  бермеген  соң.

Ш е р н и я з. Ағатай, тап осындай уақ жұмыска, 

Қинамасаңыз  екен  бостан-босқа.

А л ш а ғ ы р.  Шырағым,  саған уак болғанме- 


  1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал