И. К. Бейсембетов ректор Зам главного редакторажүктеу 9.04 Mb.

бет4/92
Дата11.09.2017
өлшемі9.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92 Жер туралы ғылымдар 

 

ҚазҰТЗУ хабаршысы №1 2017  19 

Кесте 1 көріп тұрғанымыздай 1932-2011 жылдар аралығындағы ең жоғарғы су өтімі байқалатын 

бекет ол – Қошқарбаев бекеті бойы, сонымен қатар дал осы бекет бойынша ең жоғарғы қателік яғни       

δ = 1,61 тең. Ең төменгі су өтімі ұзақ мерзім бойынша Бес-Обада, оның қателігі δ = 0,04 тең болды [7].  

Нұра өзенінің бойындағы негізгі бекеттердің барлығы Фишер, Стьюдент, Вилкоксан критерийі 

бойынша  біртектілікке  тексеріледі.  Өзен  алабының  ағынды  қатарының  қашан  бұзылғанын  анық-

тауымыз керек. Ол үшін барлық бекеттер бойынша айырымдық интеграл қисығын тұрғызамыз (сурет 

1)  және  ағынды  режимін  бұзуға  себеп  болатын  негізгі  антропогендік  факторлар  анықталады.  Бұл 

алапта ағынның бұзылуына негізгі факторлар: 

  Ертіс-Қарағанды каналының жұмыс жасауы 

  Ірі бөгендердің салынуы 

 

  

 

 1-сурет. Нұра өзені бойындағы бекеттердің айырымдық интеграл қисықтары 

 

 

 Науки о Земле 

 

№1 2017 Вестник КазНИТУ  20 

Тұрғызылған айырымдық  интеграл  қисығымыз  мынаны  көрсетті:  бекеттердің  басым  бөлігінде 

1970 жылдан кейін каналдың іске қосылу, яғни каналға су жіберіле бастағаннан кезден  бастап Нұра 

өзені су өтімі төмендеген. Бірақ 1986 жылдан бастап су өтімінің көтерілуі анық байқалады. 

Бақылау катарлары біртектілігіне статистикалық талдау жасау келесі негізгі этаптардан тұрады; 

нольдік және альтернативті (балама) гипотезаларды тұжырымдау, тексеріліп отырған гипотезаға жә-

не оның баламаларына байланысты маңыздылық деңгейін (бір жақты немесе екі жақты) анықтау кү-

дікті аймақы таңдау, нольдік гипотезаны бекерге шығару (жарамсыздандыру) немесе қабылдау. 

Бақыланған қатардың біртектілігін бағалау берілген екі жиынтықтар не олардың параметрлері 

аралығында  ерекше  айырмашылық  болмайды  деген  жорамалдаудан  (гипотеза)  басталады.  Бұл  жағ-

дайда олардың арсындағы айырмашылық гольге тең болу керек, сондықтан мұндай гипотеза гольдік  

гипотеза  деп  аталады.  Нольдік  гипотезаға  қарама-қарсы  гипотезалар  альтернативті  (балама)  гипоте-

залар деп аталады [8]. 

Нолдік  гипотезаны  Н

0

  тексеру  критерийі  ретінде  іріктеме  мәндерінің    орташаландырылған (нормальданған) айырмасы алынады. 

  

 

  

  (1) 


 

мұнда   және  ,   және   іріктемелерінің орташа мәндері; σ

(у-х) орташа мәндер айырмасының орташа квадраттық ауытқуы. 

Егер  орташа  квадраттық  ауытқулардың  шын  мәндері  σ

х 

  және  σу

      белгілі  болса  немесе  олар 

белгілі деп ұйғарылса  (бас жиынтық), онда:  

 

   

 

  

(2) 


 

мұнда n


1  

және n


2

 - У және Х жиынтықтарына сәйкес қатарлар саны.  

Орташа  мәндердің  біртектілігін  бағалау  үшін,  Стьюдент  критерийін  қолдану  қарастырылып 

отырған  жиынтықтардың  орташа  квадраттық  ауытқулары  тең  болып  келген  жағдайда 

 

атқарылуы керек. Мұндай ұйғарымды қабылдасақ,  

 

  

 

(3)  

Бұдан туатыны, Стьюдент статистикасын мына түрде жазуға болады 

 

t=

  

 

 (4) 

 

Бұл жағдайда σх

және σу

2

есептеуде және орташалары үшін екі қатынас қолданылатындықтан t үлестірімі ν=n

1

+n2

-2 еркіндік дәрежеде болады.  

Қазіргі уақытта орташа квадраттық ауытқудың біртектілігін бағалауға арналған бірқатар крите-

рийлер бар. Гидрологиялық жұмыстарда олардың тек кейбіреулері ғана қолданылады, атап айтқанда 

Фишер критерийі мына түрде қолданылады: 

 

    

 

 (5) 

 

мұнда  σ1

  және  σ

2

  біртекті  деп  болжалған  қатарлардан  есептеліп  табылған  орташа  квадраттық ауытқулар [4].  

Вилкоксон критерийі статистикасы   (ранг бойынша) 

 екі  жиынтығын да өсу түрінде 

жалпы тізбекке реттегеннен кейін (рангталғаннан кейін) есептелінеді. Сонда   

 

 

  

 

  (6) 

  Жер туралы ғылымдар 

 

ҚазҰТЗУ хабаршысы №1 2017  21 

мұнда


 – жиынтық көлемінен кіші болып келген шамалардың рангтары, ал олар 

тең болып келгенде олардың біріншісі, яғни 

 болса, онда х және у үшін ½ ранг қабылда-

нады [8] 

Қалпына  келтірілген  су  өтімі  мәндерін,  яғни  ағынды  қатарын параметрлік  Фишер  және  Виль-

коксан критерийлері бойынша және параметрлік емес Стьядент критерийлері бойынша есептейміз (2-

кесте). 

 

2-кесте.  Нұра  өзені  бойындағы  бекеттер  бойынша  ағынды  қатарларының  біртектілік критерийлер мәндері 

 

Крите-рий 

Өл-


шем 

Нұра өзені бойындағы бекеттер 

Қош-

қарбаев 


Шешен-

қара 


Чкалово Ақ-мешіт

Балық-


ты 

Темір-тау Меркеле

Алмаз 

Бес-Оба 


Волков-

ский 


Проле-

тарский 


Фишер 

31,2 9,45 

3,02 


3,13 

2,63 


1,48 

1,41 


5,35 

1001 


874,5 

61,5 


F

a

 1,62 

1,62 


1,622 

1,62 


1,62 

1,62 


1,62 

1,62 


1,62 

1,62 


1,62 

Вилькок-


сан 

5930 5966 

5907 


3814 

4647 


4317 

5733 


2007 

5120 


6342 

4964 


U

1

 2625 

2625 


2625 

2625 


2625 

2625 


2625 

2625 


2625 

2625 


2625 

U

2 

3774 


3774 

3774 


3774 

3774 


3774 

3774 


3774 

3774 


3774 

3774 


Стью-

дент 


9,59 


10,3 

11,4 


2,98 

5,34 


3,66 

10,3 


1,78 

7,14 


11,1 

7,11 


t

a

 1,98 

1,98 


1,98 

1,98 


1,98 

1,98 


1,98 

1,98 


1,98 

1,98 


1,98 

 

Нұра  өзені  бойындағы  бекеттер  бойынша  бақылау  қатарының  біртектілікке  талдаудың  пара-метрлік критерийлері, яғни Фишер, Стьюдент, және параметрлік емес критерий Вилькоксан парамет-

рлері  бойынша  есептелді.  Параметрлер  бойынша  есептелген  мәндер  2-кестеде  жазылды,  яғни  бұл 

мәндерге сәйкес Теміртау, Меркеле бекеттерінің мәндері Фишер критерийі бойынша біртекті. Алмаз 

бекетінде  есептелген  ағынды  мәні  параметрлік  емес  Стьюдент  критерийі  бойынша  біртекті.  Қалған 

бекеттердің  ағынды  қатары  параметрлік  және  параметрлік  емес  параметрлер  бойынша  біртектілік 

расталмады,  оның  басты  себебі  Ертіс-Қарағанды  каналы.  Жоғарыда  аталған  Теміртау,  Алмаз  және 

Меркеле бекеттері қаналдан жоғарғы ағыста жатыр, сондықтані бұл бекеттердің ағынды қатары бір-

текті.  


Нұра  бойында  ағынды  қатарының  қашан  бұзылғандығын  анықтау  қажет.  Ол  үшін  Z  бұзылу 

уақыыты анықталды (3-кесте). 

 

3-кесте. Нұра өзені ағындысының Z бұзылу уақыты  

Қошқарбаев бекеті –1969 жыл 

Кезеңдер 

σ

2Т

 

Т T*σ

2

Т 

Кезеңдер 

σ

2

n-Т 

n-T 


(n-T)*σ

2

n-Т 

Z

Т 

1932-1967 

14,7 

36 


528,2 

1968-2011 

14,0 

44 


614,0 

1142,3 


1932-1968 

13,6 


37 

501,8 


1969-2011 

13,9 


43 

597,6 


1099,4 

1932-1969 

14,4 

38 


548,0 

1970-2011 

14,0 

42 


586,4 

1134,5 


1932-1970 

14,2 


39 

555,0 


1971-2011 

14,1 


41 

578,6 


1133,6 

1932-1971 

14,4 

40 


574,1 

1972-2011 

14,3 

40 


570,6 

1144,7 


1932-1972 

14,2 


41 

582,0 


1973-2011 

14,2 


39 

554,7 


1136,7 

1932-1973 

14,1 

42 


591,3 

1974-2011 

14,4 

38 


547,8 

1139,1 


1932-1974 

14,0 


43 

601,5 


1975-2011 

14,5 


37 

535,1 


1136,6 

1932-1975 

13,8 

44 


608,5 

1976-2011 

14,5 

36 


520,6 

1129,0 


1932-1976 

13,7 


45 

616,8 


1977-2011 

14,6 


35 

512,3 


1129,1 

Ақмешіт бекеті – 1971 жыл 

Кезеңдер 

σ

2Т

 

Т T*σ

2

Т 

Кезеңдер 

σ

2

n-Т 

n-T 


(n-T)*σ

2

n-Т 

Z

Т 

1932-1967 

7,89 

36 


284,0 

1968-2011 

7,86 

44 


346,0 

630,0 


1932-1968 

7,85 


37 

290,3 


1969-2011 

7,84 


43 

337,2 


627,5 

1932-1969 

7,75 

38 


294,7 

1970-2011 

7,89 

42 


331,2 

625,9 


1932-1970 

7,65 


39 

298,4 


1971-2011 

7,97 


41 

326,9 


625,3  Науки о Земле 

 

№1 2017 Вестник КазНИТУ  22 

1932-1971 

7,61 

40 


304,5 

1972-2011 

8,06 

40 


322,4 

626,9 


1932-1972 

7,72 


41 

316,4 


1973-2011 

8,05 


39 

313,8 


630,2 

1932-1973 

7,63 

42 


320,5 

1974-2011 

8,15 

38 


309,9 

630,4 


1932-1974 

7,57 


43 

325,5 


1975-2011 

8,19 


37 

303,1 


628,6 

1932-1975 

7,52 

44 


331,0 

1976-2011 

8,20 

36 


295,3 

626,3 


1932-1976 

7,44 


45 

334,7 


1977-2011 

8,32 


35 

291,1 


625,8 

Балықты бекеті –1971 жыл 

Кезеңдер 

σ

2Т

 

Т T*σ

2

Т 

Кезеңдер 

σ

2

n-Т 

n-T 


(n-T)*σ

2

n-Т 

Z

Т 

1932-1967 

5,05 

36 


181,9 

1968-2011 

4,53 

44 


199,1 

381,0 


1932-1968 

5,03 


37 

186,2 


1969-2011 

4,46 


43 

191,8 


378,0 

1932-1969 

4,97 

38 


188,7 

1970-2011 

4,48 

42 


188,1 

376,9 


1932-1970 

4,91 


39 

191,3 


1971-2011 

4,49 


41 

184,0 


375,3 

1932-1971 

4,91 

40 


196,5 

1972-2011 

4,53 

40 


181,1 

377,6 


1932-1972 

4,85 


41 

198,9 


1973-2011 

4,58 


39 

178,5 


377,5 

1932-1973 

4,80 

42 


201,6 

1974-2011 

4,64 

38 


176,2 

377,8 


1932-1974 

4,74 


43 

204,0 


1975-2011 

4,69 


37 

173,5 


377,6 

1932-1975 

4,71 

44 


207,4 

1976-2011 

4,76 

36 


171,2 

378,6 


1932-1976 

4,70 


45 

211,3 


1977-2011 

4,82 


35 

168,7 


380,0 

 

3-кесте мәндері бойынша Нұра өзені бойында ағындының бұзылу сәті көбіне 1971 жылға сәйкес. Қорытынды.  Бұдан  бөлек  ағынды  қатарының  біртектілігін  бағалау  үшін  жиынтық  интеграл 

қисығы  тұрғызылды.  Сонымен  қатар  арнайы  Z  статистикасы  бойынша  ағынды  қатарының  бұзылу 

сәті анықталды. Біртектілікті бағалау критерийлері бойынша анықтамалар 4-кестеде берілген. 

 

4-кесте.  Нұра  өзені  бойындағы  бекеттер  бойынша  ағынды  қатарларының  біртектілікті бағалау және ағынды қатарының бұзылу уақыты 

 

Бекет Біртектілікті бағалау критерийлері 

Жиынтық ин-

теграл қисығы 

бойынша 


Z бұзылу 

сәті 


Фишер 

Вилькоксан 

Стьюдент 

Қошқарбаев  

Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1969 

Шешенқара  Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз  

біртексіз 

1977 

Чкалова 


Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1977 

Ақмешіт 


Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1971 

Балықты 


Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1971 

Теміртау Біртекті 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1971 

Меркеле 


Біртекті 

Біртексіз 

біртексіз 

біртекті 

Алмаз 


Біртексіз 

Біртексіз 

біртекті 

біртексіз 

1971 

Бес-Оба 


Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1970 

Волковский Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1971 

Пролетарский Біртексіз 

Біртексіз 

біртексіз 

біртексіз 

1971 

 

 Кесте 4 мәліметтері бойынша Теміртау, Меркеле бекеттерінің ағынды қатары Фишер критерийі 

бойынша  біртекті.  Алмаз  бекетінің  ағынды  қатары  параметрлік  емес  Стьюдент  критерийі  бойынша 

біртекті. Тұрғызылған жиынтық интеграл қисығы мәндері бойынша Меркеле бекетінің ағынды қата-

ры  біртекті,  яғни  Меркеле  бекетінің  ағынды  қатары  параметрлік  Фишер  критерийі  бойынша  және 

жиынтық  интеграл  қисығының  мәндері  бойынша  біртекті  болғандықтан  Меркеле  бекетінің  ағынды 

қатары бұзылмаған деген қорытындыға келеміз. 

Ағынды режимінің бұзылғандылығы анық дәлелденді. Сол себепті ағынның статистикалық па-

раметрлерін 3 кезең бойынша ажыратамыз: 

 
 Жер туралы ғылымдар 

 

ҚазҰТЗУ хабаршысы №1 2017  23 

  Ұзақ кезең 1932-2011 жылдар 

  Ағын бұзылғанға дейінгі кезең 1932-1970 жылдар – яғни табиғи ағын 

  Ағын бұзылғаннан кейінгі кезең 1971-2011 жылдар – ағын реттелген кезең. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР  [1] Ресурсы  поверхностных  вод.  Целинных  и  Залежных  земель.  Карагандийской  области.  вып.2  –  Л.: 

Гидрометеоиздат, 1969. – С. 420. 

[2] Ресурсы поверхностных вод. Целинных и Залежных земель. Акмолинской  области. вып.2 – Л.: Гид-

рометеоиздат, 1960. – С. 185. 

[3] Государственный водный кадастр РК. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод 

суши. Книга1. Ч.1 Целинных и Залежных земель. Центрального Казахстана- Алматы: Казгидромет.-2001. 

[4] Государственный  водный  кадастр  РК.  Ежегодные  данные  о  режиме  и  ресурсах  поверхностных  вод 

суши. 2001 г. Ч.1.- Реки и каналы. Ч.2.- Озера и водохранилища. Вып.4. Бассейны рек Центрального Казахста-

на- Алматы: Казгидромет.-2002. 

[5] Государственный  водный  кадастр  РК.  Ежегодные  данные  о  режиме  и  ресурсах  поверхностных  вод 

суши. 2010 г. Ч.1.- Реки и каналы. Ч.2.- Озера и водохранилища. Вып.7. Бассейны рек Центрального Казахстана 

- Алматы: Казгидромет.-2012. 

[6] Молдахметов М.М. Гидрологиялық есептеулер. – А.: Қазақ Университеті, 2006. – 212 б. 

[7] Горошков И.Ф. Гидрологические расчеты. Л.: Гидрометеоиздат, 1975.– 190 с.  

[8] С.Қ  Дәулетқалиев,  Д.Қ.  Жүсіпбеков  Гидрологиялық  мәліметтердің  біртектілігіне  талдау  жасау:  Оқу 

құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. -5 б. 

 

Елбасиева Б.Б., Оспан Г., Арықбаева К.М. Определение момента нарушения годового стока реки Нура 

Резюме. 

Исследован момент нарушения естественного годового стока реки Нура. Река Нура является 

са-

мой  крупной  рекой  Нура-Сарысуского  бассейна.  Бассейн  реки  располагается  на  территории  двух  областей  – Карагандинской и Акмолинской. 

Река играет важную роль в развитии индустрии и сельского хозяйства

. Были 

собраны и обработаны гидрологические данные по 11 гидрометео постам расположенные на реке  с 1931-2011 годы. В случае не достатка или отсутствие данных за определенные годы, данные были восстановлены графо-

аналитическим методом. Гидрологические данные были проверены на однородность ряда по критериям Фише-

ра, Вилкоксана и Стьюдента. В ходе исследования были установлены моменты нарушение естественного годо-

вого стока на каждом участке реки за счет антропогенного и климатического фактора.  Ключевые  слова: Нура,  критерий  Стьюдента,  критерий  Фишера,  критерий  Вилкоксана,  однородность 

ряда, восстановление данных, естественный сток, зарегулированный сток. 

 

Yelbassiyeva B.B., Ospan G., Arykbayeva K.M. Defining the moment of violations the annual runoff of the Nura river 

Summary. Defined the moment of violations the natural annual runoff of the Nura river. Nura river is the largest 

river  of  Nura-Sarysu  basin.  The  basin  is  located  on  the  territory  of  two  regions  -  Karaganda  and  Akmola.  The river 

plays an important role in the development of industry and agriculture. Hydrological data were collected and processed 

for  11  hydrometeo  posts  located  on  the  river.  In  case  of  no  wealth  or  lack  of  data  for  certain  years,  data  has  been 

restored graphic-analytical method. Hydrological data were checked  for homogeneity  of a series in criterias of Fisher 

Vilkoksan and Student. The study established a violation of the moments of the natural annual flow in each section of 

the river due to anthropogenic and climatic factors. 

Key  words:  Nura,  Student's  t  test,  Fisher's  exact  test,  Vilkoksan  criterion,  homogeneity  of  number,  data 

recovery, natural flow, regulated flow. 

 

 

УДК 338.26  С.Дж. Усубалиева 

(АО «Университет НАРХОЗ», 

Алматы, Республика Казахстан  

salta-74@mail.ru)  

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ИЗ РАССЕЯННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ В ГОРОДАХ 

 

Аннотация. На мировом уровне назрела необходимость принятия решительных мер по борьбе с измене-

нием климата за счет перехода на низкоуглеродный путь развития. Одним из действенных инструментов декар-

бонизации  экономики    является  развитие  углеродной  торговли.  Это  эффективный  механизм  стимулирования 

мер по снижению выбросов, а также привлечения "зеленых" инвестиций. Казахстан обладает огромным потен-

 Науки о Земле 

 

№1 2017 Вестник КазНИТУ  24 

циалом  для  развития  углеродного  рынка  как  внутри  страны  между  предприятиями,  так  и  на  международном 

рынке, который необходимо задействовать в соответствии с международными стандартами углеродного финан-

сирования. Исследование вклада в формирование выбросов парниковых  газов городами является актуальным 

направлением на сегодняшний день.  

Ключевые слова –  парниковый эффект, углеродная торговля, геоинформационные системы 

 

Изменение  климата  -  серьезная  угроза  для  окружающей  среды,  здоровья  населения  и  в  целом для  благополучия  человечества  и  мировой  экономики.  Столкнувшись  с  этой  проблемой  и  до  конца 

осознав  масштабы  этого  экологического  явления,  общество  пришло  к  такому  выводу,  что  нерацио-

нальное использование углеродного ископаемого приведет цивилизацию к плачевным последствиям.  

Учитывая  важность  проблемы,  на  международном  и  национальном  уровнях  активно  ведется 

работа над формированием законодательной и нормативно-правовой базы для обеспечения сокраще-

ния антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу, стабилизации их концентраций в атмо-

сфере для предотвращения опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.  

В начале 80х годов ученые всего мира заговорили об этой проблеме  открыто, и дали понять о 

том, что если сейчас не начать действовать, то процесс глобального потепления приведет к катастро-

фическим  последствиям.  Исходя  из  существующей  ситуации  в  мире,  был  проведен  ряд  всемирных 

саммитов, одним из которых является Конференция в Киото. Принятие «Киотского протокола» стало 

важным шагом на пути к снижению объемов выбросов парниковых газов. Этот документ, принятый в 

1997 году, обязал ряд государств сократить или стабилизировать в 2008-2012 годах выбросы парни-

ковых газов по сравнению с 1990 годом. Протокол регулирует выбросы следующих газов: CO2, CH4, 

N2O.  Присоединяясь  к  данному  документу  страны,  обязуются  пересмотреть  экономические  и  про-

мышленные механизмы таким образом, чтобы  они были направлены на снижение ПГ и способство-

вали устойчивому развитию общества. 

Состояние экономики Казахстана, ее приоритеты и направления развития напрямую связаны с 

теми тенденциями, которые сегодня происходят в мировой экономике и мировой политике. При этом, 

кроме  экономических  механизмов  и  кризисов,  стимулирующих  или  наоборот  сдерживающих  разви-

тие  отдельных  секторов  экономики  Казахстана все  чаще  звучит  призыв  от  стран  ОЭСР  о  необходи-

мости  принятия  решительных  мер  по  борьбе  с  изменением  климата  за  счет  перехода  на  низкоугле-

родный путь развития. При этом, страны ОЭСР готовы вводить ограничительные меры для товаров и 

услуг,  производство  которых  связано  с  высокими  удельными  выбросами  парниковых  газов  (ПГ). 

Например,  введённый  налог  на  выбросы  парниковых  газов  (ПГ)  для авиаперевозчиков,  осуществля-

ющих полеты в Евросоюз, уже  оказывает свое влияние на Казахстанские авиакомпании. Так нацио-

нальный перевозчик Эйр Астана уже приобретает углеродные разрешения и включает их в стоимость 

авиабилетов.  Американский  парламент  также  призывает  к  введению  углеродного  налога  на продук-

цию  из  стран,  которые  не  осуществляют  мероприятия  по  снижению  выбросов  ПГ  и  использования 

более чистых технологий, например, при производстве метала. Вот почему со стороны правительства 

Казахстана и Министерства охраны окружающей среды выдвинуты ряд инициатив, направленных на 

перевод  экономики  на  низкоуглеродные  технологии,  поддержку  реализации  проектов  по  энергоэф-

фективности  и  энергосбережению,  а  также  использования  альтернативных  видов  энергии  и  ВИЭ.  

Для этих целей начиная с 2011 г. была разработана законодательная база для создания в стране внут-

реннего углеродного рынка, а также механизм контроля выбросов ПГ на предприятиях Казахстана. 

Одним  из  действенных  инструментов  декарбонизации  экономики    является  развитие  углерод-

ной торговли. Это эффективный механизм стимулирования мер по снижению выбросов, а также при-

влечения "зеленых" инвестиций. Так, в 2013 году оборот европейского рынка разрешений на выбро-

сы достиг 120 миллиардов евро. По прогнозам Bloomberg New Energy Finance,  к 2016 году глобаль-

ный углеродный рынок составит 180 миллиардов евро[1].  

Казахстан обладает огромным потенциалом для развития углеродного рынка как внутри страны 

между  предприятиями,  так  и  на  международном  рынке,  который  необходимо  задействовать  в  соот-

ветствии с международными стандартами углеродного финансирования. 

Таким образом, в настоящее время осуществление мер по сокращению выбросов ПГ и по адап-

тации к возможным последствиям изменения климата является важным условием стабильного разви-

тия  и  безопасности  региона.  При  этом,  помимо  рассмотрения  процесса  глобального  изменения  кли-

мата  в целом  для  планеты  или  отдельных  континентов,  интересно  изучение  вклада  в  формирование 

выбросов ПГ отдельных административных единиц, а именно - городов, которые являются крупными 

источниками выбросов парниковых газов (ПГ) в атмосферу: они занимают менее 1% площади земли, 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал