Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢбектеріжүктеу 5.05 Kb.

бет1/45
Дата17.06.2017
өлшемі5.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


 
 
 
 
 
 


 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІ 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.АУЭЗОВА 
 
«
ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ – 11 «Қазақстан білім 
қоғамы жолында: ғылым, білім және мәдениет 
дамуындағы инновациялық бағыты» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік
 
конференциясының 
ЕҢБЕКТЕРІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРУДЫ  
Международной научно-практической 
конференции: «АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 11 
«Казахстан на пути к обществу знаний: 
инновационные направления развития науки, 
образования и культуры» 
 
ТОМ 9 
 
Шымкент 2012 
 


 
УДК 378 
ББК 74.58 
Ә 82 
                                
Әуезов  оқулары  –  11:  «Қазақстан  білім  қоғамы  жолында:  ғылым,  білім  және  мәдениет 
дамуындағы инновациялық бағыты»  
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы – Шымкент: М.Әуезов ат. ОҚМУ, 2012ж.  
9 Т. 305 бет. Қазақ және орыс тілдерінде. 
 
Ә 82 
 
Ауэзовские чтения – 11: «Казахстан на пути к обществу знаний: инновационные направления 
развития науки, образования и культуры
» 
Международная 
н
н
а
а
у
у
ч
ч
н
н
о
о
-
-
п
п
р
р
а
а
к
к
т
т
и
и
ч
ч
е
е
с
с
к
к
а
а
я
я
 
 
к
к
о
о
н
н
ф
ф
е
е
р
р
е
е
н
н
ц
ц
и
и
я
я
 
 


 
 
Ш
Ш
ы
ы
м
м
к
к
е
е
н
н
т
т
:
:
 
 
Ю
Ю
К
К
Г
Г
У
У
 
 
и
и
м
м
.
.
М
М
.
.
А
А
у
у
э
э
з
з
о
о
в
в
а
а
,
,
 
 
2
2
0
0
1
1
2
2
 
 
г
г
.
.
 
 
9
9
 
 
Т
Т
.
.
 
 
3
3
0
0
5
5
 
 
с
с
.
.
 
 
 
 
К
К
а
а
з
з
а
а
х
х
с
с
к
к
и
и
й
й
,
,
 
 
р
р
у
у
с
с
с
с
к
к
и
и
й
й
 
 
 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 
9
9
9
9
6
6
5
5
-
-
0
0
3
3
-
-
2
2
7
7
4
4
-
-
2
2
 
 
 
 
Бас  редактор:  Мырхалықов  Ж.Ҥ.  -  М.Әуезов  атындағы  Оңтҥстік  Қазақстан  мемлекеттік  университет 
ректоры,  т.ғ.д.,  профессор;    Сатаев  М.И.  –  тӛрағаның  орынбасары,  ҒЖ  және  ХБ  жӛніндегі  проректор, 
т.ғ.д.,  профессор;  Айменов  Ж.Т.  –  бірінші  проректор,  т.ғ.д.,  профессор;  Сабырханов  Д.С.
  – 
оқу-
әдістемелік  жҧмысы  бойынша  проректор
,  т.ғ.д.,  профессор; 
Искаков  Т.Ӛ.  –  ректор  кеңесшісі,  т.ғ.д., 
профессор;
 
Бай
болов Қ.С. – оқу ісі және ақпараттық технологиялар жӛніндегі проректор, т.ғ.к., доцент; 
Бейсенбаев  С.Қ.-ӘжТЖ  жӛніндегі  проректоры,  п.ғ.д.,  доцент;  Протопопов  А.В.  –  инновациялық 
орталығының  бастығы,  т.ғ.д.,  профессор;  Тағыбаев  Д.Д.  –  Ә  және  Ш  жӛніндегі  проректор,  т.ғ.к.; 
Махашов  Е.Ж.  –  ғылыми-зерттеу  басқармасының  директоры,  т.ғ.к.;  Бескенов  Н.Б.  -ҒЗБ  техникалық 
ғылымдар бӛлімінің бастығы, т.ғ.к.; Аңламасова Г.А.-ҒЗБ гуманитарлық және педагогикалық ғылымдар 
бӛлімінің  бастығы,  п.ғ.к.;  Назарбекова  С.П.,  ОӘБ  директоры,  х.ғ.д.,  профессор;  Тілеубердиев  Б.М.  – 
филология  факультетінің  деканы,  ф.ғ.д.,  профессор;  Нурлыбекова  А.Б.  –  педагогика  және  мәдениет 
факультетінің  деканы,  п.ғ.д.,  профессор;;  Сарықҧлов  Қ.Р.  –  заңтану  және  халықаралық  қатынастар 
факультетінің деканы, з.ғ.к., доцент; Сейдахметов М.К. – экономика және қаржы факультетінің деканы, 
э.ғ.к., доцент; Анарбаев А.Ә. – химия-технологиялық факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор; Байжанова 
С.Б. – жеңіл және тамақ ӛнеркәсібі факультетінің деканы, т.ғ.к., доцент; Садықов Ж.А.  – қҧрылыс және 
кӛлік  факультетінің  деканы,  т.ғ.к.;  Бесбаев  Ғ.Ә.  –  ақпараттық  технологиялар,  телекоммуникация  және 
автоматтандырылған жҥйелер факультетінің деканы, ф.-м.ғ.к., доцент; Жылқыбаев Ә.К. – агроӛнеркәсіп 
факультетінің  деканы,  б.ғ.к.;  Мадияров  Н.К.  –  жаратылыстану-педагогикалық  факультетінің  деканы, 
п.ғ.к.,  доцент;  Демеуов  А.Қ.  –  денетәрбиесі  және  спорт  факультетінің  деканы,  п.ғ.к.,  доцент  м.а.; 
Мырзалиев Д.С. – механика және мҧнайгаз ісі факультетінің деканы, т.ғ.к., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 378 
ББК 74.58 
 
 
 
 
I
I
S
S
B
B
N
N
 
 
9
9
9
9
6
6
5
5
-
-
0
0
3
3
-
-
2
2
7
7
4
4
-
-
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2012 
Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2012 
 


 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУ. ТАМАҚ ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ 
ӚНЕРКӘСІПТІ ДАМЫТУДЫҢ  ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
_________________________________________________________________________ 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
ӘОЖ  677.053 
 
ИІРІМЖІПТІ  ОРАУ  МАШИНАСЫННЫҢ  ЕКІ ҚАБАТТЫ КОНУСТЫ  
ПАТРОНДАҒЫ  ЖІПТІ  ТАРҚАТУ  БАРЫСЫНДА  ОҒАН ӘСЕР  ЕТУШІ  КҤШТЕР 
 
Абдикеримов С. Ж., Кульбаева Э.Н., Абдикадирова А.П. 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 
 
Түйін 
Орау  машинасының  қайта  орау  жабдығының  орау  жүйесінде  екі  қабатты  конусты  патронды 
қолдану  барысында,  аталған  екі  қабатты  конусты  патрон  аталған  машинада  жіптің  үзілгіштігін 
төмендетеді, демек, иірім жіптің сапасы артады деген сөз, ал осыларды ескере  отырып қорытынды 
жасасақ, яғни, аталған сапалы иірім жіптен тоқылған матаның да сапасы артады. 
 
Summary 
In the using of two layer conical tube wrapping system in the re-wrapping equipment of the wrapping machine 
the  tensile  strength  of  yarn  decreases,  so  the  quality  of  spun  yarn  will  increase.  Taking  into  account  the 
mentioned results the quality of fabric, woven with the spun yarn, will also increases. 
 
Конусты  патроннан  жіпті  тарқату  барысында  сфералы  бетті  баллон  пайда  болады,  аталған 
балон  ӛсі  бойымен  жіптің  айналуы  барысында  қҧрылады.  Ораушы  жіп  аталған  патронның  ӛсі 
бойынша айналмалы қозғалыс жасайды және патронның беті бойынша қайтушы қозғалыс жасайды.  
жҧмыста  белгілі  болғандай  кеңістіктегі  баллонның  қалыбы  жіпке  әсер  етуші  кҥштермен 
анықталады. 
 
Сурет 1. γ = ƒ (D) тәуелділігінің сызбасы 
 
Жіптің  әрбір  элементтеріне  1-суретке  сәйкес  келесі  кҥштер  әсер  етеді:  ортадан  тепкіш  кҥш 
ц
dP
Кариолистің инерция кҥші 
dQ
, ауаның кедергісі 
,
dS
  жіп элементінің ӛзіндік салмағы 
dG

жіп керілісі 
x
T
Жоғарыда аталып ӛткен кҥштерден басқа, егер жіп екі қабатты конусты патроннан 
тӛгілсе, сонымен қатар екі қабатты конусты патронның беті эластикалық материалдардан жасалған 
болса  (полиуретан  немесе  резеңкеден)  онда  жіпті  тӛгу  барысында  байланыс  зонасында  ораманың 
бетінде тағы да екі кҥш пайда болады, оның біріншісі жіптің элементіне қозғалысына ӛстік бағытта 


 
қарсы  қозғалатын  (конусты  патронның  ӛсі  бойынша)  ҥйкеліс  кҥші 
тр
F
  болса,  ал  екіншісі  екі 
қабатты  конусты  патронның  орамасының  бетіне  перпендикулярлы  тҥрде  әсер  ететін  катапульта 
әсері 
К
N
    (1-суретті  қараңыз).  Катапульта  эффектісі 
К
N
  мына  тҥрде  пайда  болуы  мҥмкін,  яғни, 
аталған катапуьта эффектісі эластикалық материал ретінде, әсіресе резина ретінде ӛзін қабылдайды, 
сондықтанда  конусты  патронның  сыртқы  қабатының  материалы  «сығу  серіппесі»  ретінде  жҧмыс 
істейді.  
Бастапқыда  жіпті  конусты  патронда  қайта  орау  кезінде,  ондағы  сыртқы  қабаттағы  резина 
ораманың  кейінгі  қабаттарының  оралуы  есебінен  пайда  болатын  қалыпты  кҥштердің  әсерінен 
деформацияға  ҧшырау  салдарынан  берілген  ауыспалы  кҥш  факторының  жҧмысына  тең  болатын 
потенциалды  энергия  кӛзін  табады.  Жіпті  тӛгу  барысында  орама  қабаты  кішірейеді,  демек, 
ораманың қабаты жағынан келетін қалыпты қысым да тӛмендейді деген сӛз. 
Аталған  резеңке  серпінділіктің  ішкі  кҥштерінің  есебінен  процесстің  жҥруі  барысында 
шығындалған жҧмыстарды қайта ӛз орнына алып келеді. Жҥктемені берудегіні сипаттайтын негізгі 
шарттастық-эластикалық  қабат  (резеңке)  деформациясының  потенциалды  энергиясы  және 
жҧмыстың  сыртқы  кҥштері  аралығындағы  теңдікке  тең.  Жҥргізілген  зерттеулер  нәтижесі  мынаны 
кӛрсетті,  яғни,  жіпті  тӛгу  процессінің  барлығында  дерлік  катапульта  эффектісі  орама  қабаты 
жағынан  келетін  қалыпты  қысымға  қарағанда  әлдеқайда  кӛп  екені  дәлелденді.  Аталған  зерттеу 
нәтижесі  мынаған  алып  келді,  яғни,  ӛстік  бағыттағы  ҥйкеліс  кҥштері 
тр
F
  нӛлге  тең  деп 
қабылданған,  демек,  ҥйкеліс  кҥші 
тр
F
  екі  қабатты  конусты  патрон  орамасының  бетінен  тӛгілетін 
жіптің керілісіне ешқандай да әсер етпейтіндігіне алып келді.  
Аталған  мҧндай  қҧбылыс  М-150-2  орау  машинасымен  екі  қабаты  конусты  патронмен  жіпті 
қайта  орау  процессінде  жҧмыс  істеу  барысында  аталған  жіптің  ҥзілгіштігін  тӛмендетеді,  демек, 
ораманың сапасын арттырады. 
Егер  жіп  қарапайым  конусты  патроннан  тӛгілсе,  онда  жоғарыда  аталғандарды  және 
ескерілгендерді  ескере  отырып  жіптің  жалпы  керілісін  тӛмендегі  мына  формуламен  анықтауға 
болады. 
 
0
ц
F
T
dG
dS
dQ
dP
W
x
c
.                                                                     (1) 
 
Жіп элементіне арналған ортадан тепкіш кҥші 
н
dS

 
н
2
1000
100
dS
g
T
dP
ц
,                                                                                     
 
g
 - ауырлық кҥшінің лездік жылдамдығы; 
 
T
 - иірім жіп қалыңдығы, тeкc;  
- оралушы жіптің айналу барысындағы бҧрыштық жылдамдығы:  
,
R
                           
                                                                           (3) 
мҧндағы,       - тарқатылудың сызықтық жылдамдығы
Кариолистің инерция кҥші тӛмендегі теңдеумен анықталады: 
 
,
1000
100
sin
2
d
g
T
dQ
 
                                                                                           (4) 
 
мҧндағы,   - ӛстің бағытына қатысты баллонның максималды ауытқу нҥктесіндегі жіп сызығының 
ауытқу бҧрышы. 
Аталған  формулада  (Кориолистің  инерция  кҥші)  мынаны  ескеру  қажет,  баллонның 
максималды  радиусынан  тӛменгісінде  Кариолистік  инерция  кҥші    айналу  бағытына  қарсы  әрекет 
жасайды, ал баллонның максималды радиусында Кариолистік инерция кҥші нӛлге тең, сондықтанда 
баллонның  максималды  радиусынан  жоғарғысында  аталған  Кариолистік  инерция  кҥші  айналу 
бағытына әсер етеді. 
Ауа кедергісінің кҥші: 
 


 
;
810
,
0
н
н
6
dS
d
dS
   
 
                                                                    (5) 
 
мҧндағы, 
н
d
 - жіп диаметрі; 
Жіп элементінің ӛзіндік салмағы: 
.
1000
100
dST
dG
     
                                                                                              (6) 
 
Жіп керілісін мына тӛмендегі теңдеу арқылы анықтауға болады: 
 
,
2
20
2
2
2
0
2
2
0
0
r
R
K
K
K
T
x
   
                                                                    (7) 
 
мҧндағы, 
0
K
 - тҥзетуші коэффициенттер; 
 
;
1000
100
2
0
g
T
K
 
 
);
arcsin
(
1
max
R
i
H
 
 
,
sin
max
cx
 
мҧндағы,  
cx
 - баллонның ағымдағы координаталары
H
баллонның биіктігі; 
i
 - баллондағы толқын саны. 
Ораманың  сыртқы  қабаты  мен  конусты  патронның беті  аралығындағы  ҥйкеліс  кҥштері 
тр
F
 
жоғары  болып келеді, ал  аталған 
тр
F
  ҥйкеліс  кҥштері  қарапайым  конусты  патронда  болмайтыны 
зерттеу барысында анықталған болатын. 
0
F
 мӛлшерін тӛменде кӛрсетілген белгілі байланыстылық бойынша анықтауға болады: 
 
,
0
fN
F
                                                                                                                    (8)   
 
мҧндағы, 
N
  -  перфорирленген  патронның  бетіндегі  жіп  элементі  жағындағы  қалыпты 
қысым; 
f
 - ҥйкеліс коэффициенті. 
Егер  жіп  екі  қабатты  конусты  патроннан  тӛгіліп  жатса,  онда  ҥйкеліс 
тр
F
  кҥші  нӛлге  тең 
болады,  ӛйткені  катапульта 
К
N
  эффектісі  екі  қабатты  конусты  патроннан  жіп  элементін  серіппе 
сияқты атып жібереді. 
Бірінші  жақындауда  катапульта  әсерін  және  резинаның  потенциалды  энергиясын  тӛменде 
ӛрнектелген белгілі теңдеумен анықтауға болады: 
 
,
2
1
P
N
K
                                                                                                                  (9) 
мҧндағы, 
P
 - резинаны жҥктеуші кҥш; 
 - жҧмыс жҥктемесі барысында иілгіш қабаттың орнын ауыстыруы. 
Сонда (1) теңдеуі конусты патронның иілгіш қабатының серпінді кҥшін есепке ала отырып 
мына тҥрге келеді: 
 
K
х
c
N
T
dG
dS
dQ
dP
W
-
ц
'
                                                                           (10) 
(1)  және  (10)  теңдеулерді  талдай  отырып,  мынаны  белгілеуге  болады,  яғни,  екі  қабатты 
конусты  патронды  қолдану  барысындағы  жалпы  керіліс  қарапайым  конусты  патронды  қолдану 
барысындағыға қарағанда әлдеқайда аз болады. 


 
 
Әдебиеттер  
1.
 
В.А. Гордеев, В.П. Зайцев, И.Н. Панин. «О замкнутых и сомкнутых крестовых намотках» // Изв. 
ВУЗов Технология текстильной промышленности, №2, 1983. 
2.
 
Асанова С.Ж.., Усенбеков Ж., Кызылова Т.С. «О неравномерности намотки нитей на сновальном 
валике» // Журнал «Индустрия дизайна и технологии» №03-09, Алматы, 2009. с.78-81 
3.
 
Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. 3-е изд., перераб. и  доп., М., Наука, 1989. - 608 
с. 
4.
 
Джаманкулов К.Д., Джаманкулов А.К. Намотка сновальных валиков с постоянной плотностью. – 
Текстильная промышленность, 1992, №7,с.32-34. 
5.
 
Прошков А.Ф. Механизмы раскладки нити (вопросы проектирования). – М.: Легпромбытиздат, 
1986. – 248с. 
 
 
УДК 67:001.89 
 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОИСХОЖДЕНИИ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ В 
СПЕЦОДЕЖДЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИИ. 
 
Абдуова А.А., Жидебаев Е.А.  
ЮКГУ им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан 
 
Түйін 
Арнайы киім – адам денесін табиғаттың зиянды әсерінен қорғайтын бұйым.Ол тек утилитарлы 
ғана емес,сонымен қатар эстетикалық,психологиялық,социалдық роль атқарады. 
 
Summary 
Special  сlothing is a means of protecting the body. She has not only utilitarian, but also aesthetic, 
psychological and social role. 
 
 
Спецодежда — это специально разработанная и созданная одежда призванная защищать 
работника от вредного воздействия окружающей среды и обеспечивать ему комфортные условия для 
работы. Вся спецодежда относится к категории "
Средства индивидуальной защиты
". Различают такие 
виды спецодежды: рабочая одежда, одежда работников пищевой промышленности и сферы услуг, 
одежда медперсонала, корпоративная одежда, одежда работников охраны и спецслужб, сигнальная 
одежда для дорожников и т.д.  
Традиционно считается, что основными признаками спецодежды являются ее удобство и заметность. 
При разработке спецодежды особое внимание уделяется ее удобству, функциональности и практичности, 
легкости ухода на ней, износостойкости, гигиеничности и т.п.  
Правильно разработанная специальная одежда не только удобная, функциональная, «дышащая», 
практичная, но и стильная. К разработке спецодежды нужно подходить творчески и очень ответственно. 
В производстве рабочей одежды необходимо использовать только качественные, 
ГОСТированные
 и 
проверенные 
материалы

Ассортимент материалов для спецодежды постоянно обновляется. Применяются различные ткани, 
нетканые материалы, искусственный и натуральный мех, натуральная кожа, дублированные материалы. 
Требования, предъявляемые к спецодежды, зависят от ее назначения, условий эксплуатации, возраста и 
пола потребителя. 
Требования  гигиенического  характера  должны  быть  обеспечены  соответствующими 
свойствами.  Они  включают  гигроскопичность,  теплозащитность,  паро-  и  воздухопроницаемость, 
водонепроницаемость, незагрязняемость, массу и др. 
Определяющая  роль  гигиенических  требовании  к  спецодежде  и  адекватных  им  свойств 
обусловлена  тем,  что  она  покрывает  около  80  %  поверхности  тела  человека,  выполняя  важные 
функции его жизнедеятельности. 
В  связи  с  этим  следует  выделить  четыре  основные  функции  гигиенического  характера, 
которые должны быть обеспечены в используемой человеком спецодежде: 
1) защита от механических, химических и биологических воздействий
2) защита от неблагоприятных климатических элементов; 
3) поддержание тела человека в чистоте; 
4) обеспечение нормальной жизнедеятельности организма. 


 
Гигиенические требования к спецодежде дифференцированы в зависимости от ее назначения 
и условий эксплуатации. В общем виде они сводятся к следующему: 
1) теплозащитные свойства спецодежды должны соответствовать деятельности человека и условиям 
внешней  среды,  в  которой  она  используется.  Поэтому  это  свойство  спецодежды  должно 
регулироваться; 
2) воздухопроницаемость  спецодежды  и  отдельных  ее  частей  также  должна  соответствовать 
условиям эксплуатации и быть регулируемой; 
3) внутренние  слои  спецодежды  должны  быть  гигроскопичны  и  легко  высыхаемы,  спецодежда  не 
должна препятствовать выведению влаги, выделяемой кожей человека
4) спецодежда должна быть мягкой и легкой; 
5) конструкция  спецодежды  должна  позволять  человеку  выполнять  различные  движения,  легко 
одеваться и сниматься, не стеснять движения и кровообращение. 
Современный  период  характерен  широким  использованием  химических  материалов  при 
изготовлении спецодежды. Они обладают рядом специфических свойств. Поэтому к спецодежде из 
них предъявляется ряд дополнительных требований: 
- химическая стабильность материалов и веществ; 
- степень электризуемости не должна превышать установленных санитарных норм
- спецодежда  из  синтетических  материалов  не  должна  быть  токсичной,  не  вызывать  раздражение 
кожных покровов. 
Особое  значение  в  обеспечении  безвредности  спецодежды  имеют  уровень  и  характер  ее 
электризуемости, т.е. образование электростатических зарядов за счет контактного трения. 
Для характеристики статического электричества, возникающего на материалах, имеет значение знак 
появляющихся  зарядов.  Так,  большинство  химических  волокон,  за  исключением  вискозы, 
электризуются отрицательно. 
Наиболее  важным  фактором,  от  которого  зависит  способность  материалов  накапливать 
заряды, является химическая природа волокон. Так, синтетические волокна, как правило, обладают 
большей степенью электризуемости, чем искусственные на основе целлюлозы. Природные волокна 
растительного  происхождения  значительно  меньше  электризуются.  Но  в  настоящее  время  ткани, 
трикотажные полотна и изделия из них нельзя считать неэлектризующимися, так как наличие в них 
химических  волокон  и  дополнительной  химической  обработки  способствуют  накоплению  на  их 
поверхностях незначительных зарядов. 
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал