Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференция международная научно-практическая конференцияжүктеу 6.57 Mb.

бет1/72
Дата08.09.2017
өлшемі6.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» ДББҰ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АОО «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ»

ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

AEO «NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOLS»

CENTER OF EXCELLENCE«БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖОҒАРЫ САПА ЖӘНЕ КӨШБАСШЫЛЫҚ-2013»

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ - 2013»

INTERNATIONAL RESEARCH-TO-PRACTICE CONFERENCE

«EXCELLENCE AND LEADERSHIP IN EDUCATION – 2013»

СЕКЦИЯ: ОРТА БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢҒЫРТУ

ғылыми баяндамалар1 том

СЕКЦИЯ: ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

научные докладытом 1

SECTION: REFORMING SECONDARY  

EDUCATION CURRICULUM

report bookvolume 1

ҚАРАША

НОЯБРЯ

NOvEMbER

13-15

2013

4

УДК  37.0

ББК  74.04

П 84


Баспаға «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ

Педагогикалық шеберлік орталығының

Әдістемелік кеңесі ұсынған

Рекомендован к печати Методическим советом

Центра педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Recommended for publishing by Methodological Council of

Center of Excellence

AEO «Nazarbayev Intellectual Schools»

Баяндамалар жинағын баспаға «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ дайындады

Сборник докладов подготовлен к публикации АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

A collection of reports published by AEO «Nazarbayev Intellectual Schools»

Рецензенттер:    педагогика ғылымының докторы, профессор Шалғынбаева К.К.

            педагогика ғылымының кандидаты, доцент Құсайынов Ғ.М.Рецензенты:    доктор педагогических наук, профессор Шалгынбаева К. К.

            кандидат педагогических наук, доцент Кусаинов Г. М.Reviewers:       Doctor of Education, Professor Shalgynbayeva K. K.

            Candidate of Pedagogic Science, Associate Professor Kusainov G.M.

    Білім берудегі жоғары сапа және көшбасшылық – 2013

П 84  Халықар. ғыл.-тәж. конф. баянд. жинағы (Астана қ., 13-15 қараша, 2013 жыл).  

    – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2013

    Высокое качество и лидерство в образовании – 2013 

П 84  Сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Астана, 13-15 ноября 2013 года).  

    – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2013

    Excellence and leadership in education – 2013

P 84   Report book. International research-to-practice conference (Astana, November 13-15, 2013). 

    – Astana: AEO «Nazarbayev Intellectual Schools»,  2013 


5

ISBN 978-601-7417-13-0 

Т.1. - 456 б.

ISBN 978-601-7417-14-7

«Білім  берудегі  жоғары  сапа  және  көшбасшылық-2013»  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның  баяндамалар  жинағы  білім  берудің  басым  бағыттарының  бірі  «Орта  білім  мазмұнын 

жаңғырту»  тақырыбына  арналған.  Баяндамалар  мазмұны  қазақстандық  және  шетел  ғалымдарының, 

мұғалімдердің орта білім мазмұнының өзекті ұйымдастыру, әдістемелік және технологиялық аспектілері 

бойынша үздік тәжірибелерін ашып көрсетеді. Басылым орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру ұйымдарына, ғалымдарға, магистранттарға, докторанттарға арналады.

ISBN 978-601-7417-13-0 

Т.1. - 456 с.

ISBN 978-601-7417-14-7 

Настоящий сборник докладов Международной научно-практической конференции «Высокое качество 

и лидерство в образовании-2013» посвящен одному из ее приоритетных направлений – «Обновление со-

держания среднего образования». Содержание докладов отражает лучший теоретико-практический опыт 

казахстанских  и  зарубежных  ученых,  учителей-практиков  по  актуальным  организационным,  методиче-

ским и технологическим аспектам содержания среднего образования. Издание рекомендовано для орга-

низаций среднего, высшего и послевузовского образования, ученых, магистрантов, докторантов.

ISBN 978-601-7417-13-0 

V.1. - 456 p.

ISBN 978-601-7417-14-7

This collection of reports of the International research-to-practice conference “Excellence and leadership in 

education – 2013” is devoted to one of the most strategic areas – «Reforming secondary education curriculum». 

The content of the reports reflects the best theoretical and practical experience of Kazakhstani and international 

scholars, teachers on important aspects of organizational, methodological and technological contents of secondary 

education.  The  publication  is  recommended  to  secondary,  high  and  potsgraduate  educational  organizations, 

scholars, master and PhD students. 

                                         

УДК 


37.0

                                         

ББК 

74.04


ISBN 978-601-7417-14-7 (1 том)      © «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2013 

ISBN 978-601-7417-13-0 (жалпы)                      

                                         

УДК 


37.0

                                         

ББК 

74.04


ISBN 978-601-7417-14-7 (том 1)       © АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2013 

ISBN 978-601-7417-13-0 (общий) 

                                         

UDC  37.0

                                         

LBC 


74.04

ISBN 978-601-7417-14-7 (Volume 1)    © AEO «Nazarbayev Intellectual Schools», 2013

ISBN 978-601-7417-13-0 (general)


6

ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЕ КУРРИКУЛУМА 

Заманова М. А.

Азербайджанский Государственный педагогический университет

АЗЕРБАЙДЖАН

Аңдатпа

Білім берудің құрылысы оның мағынасынан басталады. Әзірбайжанда заманауи оқыту әдістерінің жобасын 

қолдана бастағанына 5 жылдан асты. Тұжырымдылық маңызы бар құжат Ұлттық Курpикулум – білім берудің 

прогрессивтік  модельдерінің  бірі  болып  есептеледі.  Білім  беру-  халықтың  болашағы.  Әзірбайжанда  білім  беру 

мазмұнын реформалаудың ең маңызды ерекшелігі, ол «жады мектебінен» бас тартып, жаңа шығармашылықпен 

ойлау арқылы оқытуға көшу. Оқушы білім берудің ортасына орналасады. Білім беру негізінде басты құндылық – 

шығармашыл, өздігінен дамушы тұлға болып табылады.

Аннотация

Формирование образования обусловлено его содержанием. Использование проекта современных методов обуче-

ния в Азербайджане реализуется более 5 лет.

Концептуальный документ Национальный Куррикулум является одной из прогрессивных модeлей образова-

ния: образование, как будущее народа.

Наиболее значимой особенностью реформирования содержания образования в Азербайджане является отказ от 

«школы памяти» и обучение новому творческому мышлению, в центре которого находится личность ученика. 

Abstract

Construction begins on the content of education. The project on use of modern methods of teaching in Azerbaijan is being 

applied for more than 5 years.

Conceptual document of National Curriculum is one of the most progressive modley education. Education – the future 

of the people.

The most important feature of the content of the reforms in Azerbaijan is a rejection of the «School of Memory», training 

with  new  creative  thinking.  Pupil  is  at  the  heart  of  education.  The  main  value  of  education  is  creative,  self-developing 

personality.

Азербайджан, который имеет богатую культуру и древнюю историю, с начала 90-х годов ХХ века 

вступил на новый этап развития.

После принятия Акта о независимости (1991) в Азербайджане начался процесс построения наци-

ональной государственности. После второго прихода к политической власти, по настоятельным тре-

бованиям народа, Великого лидера Гейдара Алиева была обеспечена общественно-политическая ста-

бильность, с уверенностью был продолжен процесс строительства республики. Страна заняла свое 

достойное место в мировой позиции, в активной форме присоединилась в процесс международной 

интеграции, был подписан контракт века – «Нефтяной контракт». В Азербайджане было воплоще-

но в жизнь строительство демократического, правого государства, были приняты законодательные 

акты, которые стали предпосылкой серьезных реформ в социально-экономической области, была 

принята Государственная Программа Реформ в области образования.

Было  начато  проведение  реформ  в  области  образования,  которые  опирались  на  националь-

ные  и  мировые  ценности,  международную  практику  и  национально  исторические  традиции. 

Принятие основного закона, Конституции строение национального государства, соответствующей 

ему Государственной Программы Реформ, связанный образованием, выродили нужду строения на-

ционального образования в Азербайджане с новым содержанием и сутью на основе принципов не-

зависимости, проведения фундаментальных реформ в этой области. Проведение самостоятельной 

государственной политики в области образования считается одним из основных опор, атрибутов не-

зависимости, независимого государства. Без достижения прогресса в национальном образовании не-

возможно говорить о реальном развитии, прогрессе государства. Великий лидер Гейдар Алиев был 

прав, когда сказал: «Образование – будущее народа».

Азербайджанские ученые педагоги провели исследование по вопросам что (содержание), кому 

(возраст), где (организационная форма), почему (цель), с помощью чего (средства), как (с помощью 

каких методов и приемов) учить, изучая требования общественно-экономического развития, учиты-

вая соответствие целей и задач каждого этапа образования этим требованиям, определением опти-

мальное содержание образования.


7

Мировое сообщество вступило в третье тысячелетие. Дети, которые сейчас учатся в школе, в ближа-

щее будущее станут полноправными членами общества. Наверное, трудно найти человека, который 

бы не задал себе такой вопрос: «Что нас ждет в XXI веке? Каково будет образование в XXI веке, учитывая 

его особенности? Какие знания, навыки, привычки и качества необходимы людьям в XXI веке?».

Мы живем в быстроразвивающемея мире. Ограниченность времени порождает необходимость 

быть активным и творческим, быстро разбираться в ситуации, быть инициативным, самостоятельно 

поставить перед собою новые задачи и уметь принять решение. Привычки организованности, пла-

нирования своей деятельности и самодисциплинированность помогут решать проблему ограничен-

ности времени.

Происходящие в обществе социальные проблемы тоже выдвигают особые требования в развитие 

личности. Повышение ценности свободы личности мы наблюдаем в социальных противоречиях, ко-

торые выражаются в поддержке демократических принципов обществом и, одновременно, в увели-

чении нарушений прав человека. Все это требует от личности быть самостоятельным, свободным в 

своих рассуждениях и деяниях, думать критически и ответственно, уметь защищать свою позицию. 

Невозможно уважать ценности демократического общества, без присвоения демократических взаи-

моотношений на основе уважения прав и обязанностей других, зная свои права и обязанности.

Принятие «Закона об образовании», Программы Государственных Реформ, связанных с образова-

нием, формирование новых научно-педагогических теорий в Европе и России обусловили развитие 

дидактики в новом направлении в Азербайджане. Так как цели обучения и воспитания, уровень эко-

номического и культурного развития общества определяются в зависимости от политики государ-

ства, изменение плодотворных сил и производительных отношений приобрели новое содержание. 

Цели обучения и воспитания для подготовки к выполнению определенных общественных функций 

подрастающим поколением обусловливаются потребностями общества.

В 90-е годы основные цели общеобразовательных школ формировались как «помогать интеллек-

туальному, нравственному, эстетическому развитию личности, выявить всеми средствами его твор-

ческие возможности, формировать в нем гуманные отношения, обеспечивать необходимыми усло-

виями для развития его деятельности, учитывая возрастные особенности ребенка». Содержание, 

формы и методы обучения и воспитания подчиняются целям. Поэтому цели обучения и воспита-

ния считаются одним из важнейших проблем педагогики. Исследователи и практики всегда дума-

ли над одним вопросом: к чему стремятся школы и учителя?, какой результат должен достигаться? 

Несмотря на то, что цели обучения и воспитания определяются учеными исследователями, эти 

цели в объективной форме выражаются в потребностях общества. Сегодня не оправдывают себя 

идеи «учить всех всему» или «развивать всех закономерно и всесторонне». Поэтому в педагогиче-

ских исследованиях считается необходимым создание благоприятных условий для обучения всех 

учеников,  учитывая  их  общее  развитие,  наклонности  и  интересы.  Гуманистическая  психология 

оценивает личность как целостная и редкая система. По новым педагогическим подходам, для раз-

вития и формирования учеников как личность, образование должно демократизироваться, гума-

нитизироваться, индивидуализироваться и дифференциализироваться, образование должно быть 

развивающим и воспитывающим. Аксиологическая характеристика педагогической деятельности 

отражает суть его гуманистичности. Гуманизация образования имеет в виду такую организацию 

содержания,  форм  и  методов  обучения  и  воспитания  с  одной  стороны,  с  другой  стороны  гума-

нистических отношений между учителем и учеником, учеников, что в это время обеспечивается 

качественное развитие личных качеств, интеллек-туальных проблем, индивидуальности каждого 

ученика, создается благотворное условие для того, чтобы ученик мог хорошо учиться и захотел хо-

рошо учиться. Гуманизация образования, в первую очередь, имеет ввиду создание благоприятных 

условий для самореализации, утверждения себя, как личность, ученика, его развития непосред-

ственно в процессе образования.

В Национальном Курикулуме имеется ввиду такая организация обучения, чтобы ученик сам за-

хотел учиться. Насильно переданное знание душит ум. «Если мы можем привести коня к воде, точно 

так же можем привести ребенка в школу. Но как мы не можем заставить коня пить воду, точно так 

же мы не сможем заставить ребенка учиться, если он сам этого не хочет» (Г. Д. Айзенк). Известный 

психолог Б. С. Блум писал, что при правильном организации учебного процесса 95% учеников смо-

гут полностью усвоить содержание обучения. А. Глассер говорил, что в школе будущего не будет 

неуспевающего ученика. Поэтому источником обучения должны быть ре-альная жизнь и практика. 

Отношения между учителем и учеником должны основываться на взаимоотношение и гуманистиче-

ским идеям. Учитель должен войти во внутренний мир ученика, изучать его мнение, поощрять его 

самостоятельность и инициативность, органически согласовывать чувство уважения и требователь-

ности. Часто ученики не бывают готовыми к личной инициативности, самостоятельности, творче-

ству, несмотря на то, что в школе учебно-воспитательный процесс организуется на высшем уровне. 

Потомy,  что  во  многих  школах  окоченели  такие  непродуктивные  учебные  методы,  как  зубрешка. 


8

повторение, работа над учебником. До сих пор основную часть учебной методики составляет под-

ражание.  Учебно-воспитательный  процесс  основывается  на  модели  «учитель  центр  обучения»  и 

«ученик среднего уровня». Эти модели немножко далеки от потребностей, способностей, стараний 

учеников. На уроках, которые рассчитываются на учеников среднего уровня, способные и слабые уче-

ники остаются без внимания и заботы. Для устранения этих недостатков берется в основу результаты 

итогового оценивания в конце основного уровня образования, чтобы на среднем уровне образования 

ученики обучались в со-ответствии по склонностям или минимальным стандартам.

Изменение в республике общественных отношений, переход из одного общественного строя к 

другому, из тоталитарного режима к демократическому, из плановой экономики к рыночной эко-

номике, информационное богатство, интеграция стали причинами необходимости изменения со-

держания образования. 

Утвержденная постановлением №233 от 30 октября 2006 Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики  Концепция  общего  образования  в  Азербайджанской  Республике  –  Национальной 

Курикулум,  являясь  документом  концептуального  характера,  охватывает  результаты  обучения  и 

стандарты содержания по общему образованию, предметы на каждом этапе общего образования, 

количество часов недельных уроков и внеурочных занятий, основные принципы организация педа-

гогического процесса, оценивание и мониторинг достижений в учебе.

Национальный Курикулум разработан основываясь на нижеследующие общие принципы:

 

–  учет национальных и мировых ценностей; 

–  создание благоприятных условий для обучения всем ученикам, учитывая общее развитие, 

наклонности и интересы;

 

–  требованиенаправленность; 

–  результатонаправленность;

 

–  учениконаправленность; 

–  интегративность.

Курикулум, один из прогрессивных моделей образования принимается Азербайджане. Проект 

применения современных методов обучения в Азербайджане претворяется в жизнь уже более 5-и 

лет.  Применение  интерактивного  обучения  в  общеобразовательных  школах  Азербайджанской 

Республики является одним из основных целей реформ образования.

Обучение должно уметь подготовить современного ребенка к жизни его времени. Обучение не 

может существовать вне реальностей вечно изменяющегося мира.

Самая важная особенность реформы содержания является то, что здесь отказывается от модели 

«школа памяти», берется в основу не чередование знаний в механической форме, а формирование в 

учениках умений развития и применения, основывающих на логическое мышление.

Информациализация,  демократизация  общества,  рост  роли  образования  в  обществе,  интегра-

ция Азербайджанской Республики в Европейскую и мировую систему образования, присоединение к 

Болонскому процессу породили необходимость проведения непрерывных реформ в системе образова-

ния в целом, в том числе и в системе непрерывного педагогического образования и подготовке учителей.

Успешному применению в общеобразовательных школах современных отношений образования 

и новых документов об образовании могут достичь только и теоретически, и практически подготов-

ленные учителя. Подготовка таких учителей составляет основную цель предмета «Основы образова-

ния». Предмет «Основы образования», являющийся одним из направлений в подготовке учителей 

в «Программе Реформ в области образования в Азербайджанской Республике», которая претворя-

ется в жизнь с 1999 года с указанием Великого лидера Гейдара Алиева, уже 4-й год преподается в 

3-х высших учебных заведениях (Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, 

Азербайджанский  Институт  Учителей,  Гянджинский  Государственный  Университет).  Выпускники 

этих высших учебных заведений входят в средние школы, как учителя новаторы, исследователи.

Как известно из мировой практики, в ХХI веке для существования и развития и общества, и каж-

дого его члена основной ценностью является творческая, саморазвивающая личность. Использованная литература

1.  Аббасов А. Специфические особенности новых Курикулумов. Журнал «Курикулум», 2008, №1, с. 

31-37 

2.  Ахмедов В. Учим и обучаем мыслить. Журнал «Азербайджан мектеби», 1997, №1, с. 14-173.  Ализаде А. Психологические проблемы современных Азербайджанских школ. Баку, «Педагогика», 

2004, с.432

4.  Ализаде А. Мотивы обучения социального сотрудничество и методы работы с группами. Журнал 

«Азербайджан мектеби», 1999, №3, с. 74-789

CТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЯ

Рустамов Ф. А.

Азербайджанский Государственный педагогический университет

АЗЕРБАЙДЖАН

Аңдатпа

Мақалада  оқуға  түрткі  болатын  технологиялар  қарастырылады  және  табыс  негізі  ретінде  оқушыға  деген 

сенім  сарапталады.  Осыған  байланысты  мұғалімдерге  келесі  ұсынымдар  жасалады:  балалардың  өзіне  сүйену, 

бәсекелестікті өте сақ қолдау, балаларды сынау, олармен бірге қуану және қайғыру, оларға қателіктерін түзетуге 

мүмкіндік беру, туындаған мәселелерді стандартты емес жолдармен шешу, оларға өз жетістіктерін көрсетуге 

мүмкіндік беру. 

Аннотация

В статье рассматривается технология стимулирования деятельности учения, анализируется феномен до-

верия учащимся как основа успеха. Учителям предложены рекомендации по вопросам воспитания самолюбия у 

детей, деликатной поддержки соперничества, критики детей, сопереживания им, предоставления шанса обуча-

ющимся для сохранения своего престижа, поиска нестандартных решений возникающих проблем, демонстрации 

своих достижений.

Abstract

The  article  reviews  stimulation  technology  of  learning  activity,  analyzes  the  phenomenon  of  trust  in  students  as  a 

foundation of success. There are given some recommendations on how to approach to child’s dignity, carefully support their 

competitiveness, criticize the students, allow them to have a voice, to seek non-standard ways of resolving a problem, show 

students their achievement.

«Стимулировать» в современном понимании значит «подталкивать, побуждать человека к чему-

либо». Человек так создан, что нужно постоянно ему напоминать о его будущих делах.

Было время, когда нерадивое отношение к делу расценивалось как простая лень. Для преодоле-

ния его применялось простое и естественное средство. Это принуждение, выступавшее в различных 

формах и видах ипустившее глубокие корни в истории человеческих отношений. Со временем при-

шло и понимание разнообразия воздействий на человека. Примитивными понуканиями побуждать 

его к активной деятельности становилось все труднее. А теперь свободная и независимая личность 

требует иного подхода.

Мало найдется факторов, сравнимых со стимулированием по эффективности своего влияния на 

продуктивность педагогического процесса. Занимаемое восьмое место стимулирования среди наи-

более влиятельных причин говорит само за себя.

Потребности, мотивы, стимулы взаимосвязаны между собой. Стимулы опираются на потребно-

сти и мотивы неотделимы от них. Человек обычно испытывает одновременное действие различных 

потребностей и мотивов и поступает в соответствии с наиболее сильным побуждением. При этом 

главную  роль  выполняют  стимулы.  Дается  предпочтение  им  в  осуществлении  намерения.  Очень 

важно их значение в конфликтных ситуациях. С одной стороны стоят мотивы, имеющие для чело-

века нравственный смысл (чувство долга, ответственности), а с другой стороны – противоположные 

потребности, рационально менее ценные, но эмоционально более привлекательные. В этом случае, 

произвести выбор, определиться, принять правильное решение и действовать в нужном направле-

нии помогают стимулы.

Выбор стимула очень трудный процесс, с которым не всегда справляется и взрослый человек, а 

тем более учащийся. Здесь решают дело правильно подобранные и примененные стимулы. 

Вспомним пирамиду потребностей А. Маслоу. По его мнению, средний человек удовлетворяет 

свои физиологические потребности на 85%, потребности в безопасности – на 70%, в общении – на 

50%, в уважении – на 40%, в самовыражении и творчестве – только на 10%.

Какой вывод должен из этого сделать педагог? Прежде всего несомненно тот, что и стимулы нуж-

но искать в преобладающей сфере потребностей, опираться на достигнутый уровень их развития. Но 

большинство людей лишь удовлетворяют свои физиологические потребности. Стимулирование по 

мере накопления опыта развития интеллектуальной и эмоциональной сфер должно развиваться по 

восходящей линии. Каждый новый стимул в чем-то превышает предыдущий. 


10

Мотивация самый верный путь достижения успеха. И поэтому западные психологи проблему 

мотивации изучают тщательнее. Д.Карнеги утверждает, что на свете есть только один способ побу-

дить людей что-то сделать. Он заключается в том, чтобы «заставить» человека захотеть это сделать.

Мотивация деятельности и поведения в школьном возрасте имеет свои особенности. В школе в 

учебно-воспитательной работе все ошибки происходят от того, что учитель не интересуется подлин-

ными мотивами поведения учащегося. Учитель в большинстве случаев скользит по поверхности со-

бытий. В свете стимулирования призыв изучать учащихся приобретает новый смысл –изучать, чтобы 

найти и правильно использовать адекватные стимулы.

Сущность бихевиористического учения – знаменитая формула «стимул-реакция» (С-Р), значит, 

что поведение человека (его реакции) обусловлено применяемыми стимулами. По популярной по 

всему  миру  идее  Бихевиористического  учения,  правильное  стимулирование  и  особенно  положи-

тельное подкрепление открывают неограниченные возможности для изменения поведения людей и 

даже их личностных особенностей. 

Все люди различных возрастей чувствуют большую потребность в доверии, поощрении и похва-

ле. Они вдохновляют людей к приятным поступкам, проявляет в них доверие и побуждает их еще 

лучше работать, служить, учиться.

Наполеон говорил, что игрушки управляют миром. Проявляя щедрость, он награждал своих сол-

дат и офицеров всевозможными знаками отличия. Наполеон знал всех по имени солдат и офицеров 

своей армии. На первый взгляд они кажутся «мелочью», но имеют огромный эффект. Носить в своей 

груди знак, утверждающий его доблесть, быть замеченным и отмеченным, знание командующего 

имя каждого солдата было приятно каждому служащему-солдату.

Быть  близким  со  своим  руководителем,  очень  много  значит  для  рядового  исполнителя. 

Сокращение дистанции таит в себе мощный заряд вдохновения.

Нет надобности утверждения важности отношений в учебных учреждениях, основанных на взаи-

моуважении и доверии между руководством и членами педагогического коллектива.

Д. Карнеги пишет, что не забывайте, что имеете дело не с логично рассуждающими создани-

ями, а с созданиями эмоциональными, исполненными предрассудков и движымыми в своих по-

ступках гордыней и тщеславием. Этими недостатками страдают и подрастающие дети. Поэтому 

принимайте  его  таким,  каким  он  есть,  откажитесь  от  иллюзий,  опирайтесь  на  действительное, 

а не желаемое. Постарайтесь понимать ученика, вместо того чтобы его насильственно изменять. 

Должны понять, почему он поступает так, как он поступает, и почему он не хочет поступить иначе. 

Это намного полезнее и интереснее, чем заниматься критикой и понуканиями. Он развивает в нас 

сочувствие, терпимость, доброжелательность к ребенку. В глубине нашего сознания таятся скры-

тые возможности,нажимая на которые можно приводить человека в активное состояние,полное 

энергии и желания действовать. Натура человеческая многолика, а поэтому всегда предпочтитель-

нее применять многие слабые стимулы, чем один сильнодействующий: в таком случае что-нибудь 

обязательно сработает, а сильнодействующий стимул, на который сделана ставка, может и не по-

пасть в цель. 

В работе с учащимися учителя должны соблюдать нижеследующие рекомендации:

1. Обращайтесь к самолюбию ребенка. Нет людей, утверждают психологи, согласных всю свою 

жизнь ходить в неудачниках, нормальному человеку свойственно стремление улучшить свое поло-

жение. Это стремление следует поощрять и активизировать его, взывая к самолюбию, подчеркивая 

возможность улучшения достижений. Любой школьник прекрасно понимает, что занимается недо-

статочно и мог бы улучшить свою успеваемость. Одного сознания мало, нужен и толчок. Это должен 

выполнить педагог, опираясь на уже существующее внутреннее стремление. В педагогической лите-

ратуре описано немало конкретных приемов, побуждающих учащегося работать лучше. Большая 

часть применяемых стимулов носит ситуационный характер и опирается на личность школьника. 

Но самолюбие игнорируется. Заставьте его произнести: «И я не хуже других!».

Важно, чтобы учашийся почувствовал озабочанность и поверил вам. Тогда возможность довери-

тельной беседы увеличивается: «Самир, твой долг перед собой, твоими родителями и обществом – 

учиться лучше. Не каждому дано быть гением. Но каждый может и должен много работать. Никто 

не ожидает от тебя невозможного. Тебе нечего стыдиться и расстраиваться из-за того, что у других 

дела идут лучше, просто старайся изо всех сил. Никто не требует от тебя большего. И ты обязательно 

добьешься успеха».

2. Показывайте детям их достижения. Несомненно, стимулом к прилежной учебной работе слу-

жит представление обучаемому объективной информации о его индивидуальном познавательном 

прогрессе, причем в сравнении с другими участниками процесса. Лучшим средством для этого слу-

жит  открытый  рейтинг  или  «система  открытых  перспектив».  Педагоги,  использующие  эти  прие-

мы стимулирования, достигают более высоких темпов продвижения в учебе. И секрета тут особого 11

нет – большинство людей любят слушать, когда о них говорят приятные вещи: на какое-то время 

доброе слово, обнародованный рейтинг придают чувство уверенности и удовлетворения собой.

Участникам,  вовлеченным  в  познавательный  процесс,  необходимо  в  каждый  данный  момент 

знать, где они находятся, насколько продвинулись. Обратная связь в любой форме должна доходить 

до учащихся вовремя. Контрольная или конкурс в среду, оглашение результатов в четверг – это во-

время, сообщать же о результатах месяц спустя практически бесполезно.

3. Осторожно поддерживайте соперничество. Человек- существо конкурирующее. И от этого фак-

та нам никуда не деться. Современная жизнь требует закалки, умения выстоять в борьбе с соперни-

ками. На вопрос, должна ли школа поощрять соперничество и в какой мере, пока нет однозначного 

ответа. Но, судя по опыту зарубежной, в частности американской, школы, соперничество между уча-

щимися необходимо поощрять и использовать его как стимул для побуждения их к более активно-

му труду. Методы соревнования в школе позволяют не только предвосхищать будущие жизненные 

ситуации, но и формируют готовность достойно встречать неудачи, радоваться успехам.

Педагогу, прибегающему к данному стимулу, необходимо хорошо все взвесить. Нужно учесть, что 

проигравшие окажутся в невыгодном свете, их престиж снизится. У них может развиться чувство не-

уверенности, безысходности, собственной неполноценности, а в особенно трудных случаях и страш-

ное эмоциональное состояние – стресс.

Поэтому пусть соперничество между учениками больше напоминает спортивное соревнование, 

где победы и неудачи чередуются, но азарт остается всегда. Пусть у каждой группы соревнующихся 

будут одинаковые шансы на победу. Уравнивайте группы так, чтобы у каждой из них была равная 

доля побед и поражений. Если в процессе соревнования у кого-то из учащихся наступит чрезмерное 

эмоциональное напряжение, постарайтесь его деликатно отстранить от участия в дальнейшем со-

перничестве, назначив, к примеру, разработчиком заданий, условий.

4. Хвалите учащихся. Это не такой простой стимул, как кажется на первый взгляд. Для достиже-

ния успеха кое-что потребуется.

1) Похвала должна возникать спонтанно, ее не стоит планировать, ее нельзя назначать, как по 

расписанию.

2) Не превозносите до небес рутинную, а тем более плохо выполненную работу. Похвала хал-

турно сделанного становится оскорблением интеллекта и того, кто это сотворил, и того, кто 

это нахваливает.

3) Похвала должна быть конкретной, точно адресованной. Благодарности получать всегда при-

ятно, но общие, безликие трафареты не идут ни в какое сравнение с написанными от руки, 

адресованными тебе одному теплыми словами. Четко скажите, за что «спасибо», чем вы об-

радованы и восхищены.

4) Хвалите так, чтобы в похвалу верилось. Язык мимики и жеста тут очень важен. Если учитель 

говорит, что ему понравилось сочинение, но вид при этом имеет наступленный и угрюмый, 

то учащийся, скорее всего, не поверит его словам.

5. Критикуйте, сопереживая ученика. Психологи советуют делать это грамотно, во всеоружии со-

временных научных достижений:

1) подбадривающая  критика  («Ничего.  В  следующий  раз  сделаешь  лучше.  А  в  этот  раз  не 

получилось»);

2) критика-упрек («Ну, что же ты? А я на тебя так рассчитывал»);

3) критика-аналогия («Когда я был таким, как ты, я допустил точно такую же ошибку. Ну и по-

пало же мне тогда от моего учителя»);

4) критика-надежда («Надеюсь, что в следующий раз ты выполнишь задание лучше»);

5) критика-похвала («Работа сделана хорошо. Но только не для этого случая»);

6) безличная критика («В нашем классе есть еще ученики, которые не справляются со своими 

обязанностями, не будем называть их фамилии»);

7) критика-озабоченность («Я очень озабочен сложивщейся ситуацией, особенно у таких наших 

учеников, как … »);

8) критика-сопереживание («Я хорошо тебя понимаю, вхожу в твое положение, но и ты войди в 

мое. Ведь работа-то не выполнена…»);

9) критика  сожаление  («Я  очень  сожалею,  но  должен  сказать,  что  работа  выполнена  не 

качественно»);

10)  критика-удивление («Как? Неужели ты не подготовил урок? Не ожидал…»);

11)  критика-ирония («делали, делали и … сделали. Работа что надо! Только как теперь в глаза 

людям будем смотреть?!»);

12) критика-упрек («Эх, ты! Я был о тебе гораздо более высокого мнения…»);

13) критика-намек («Я знал одного человека, который поступил точно так же, как и ты. Потом 

ему пришлось плохо…»);


12

14) критика-смягчение («Наверное, в том, что произошло, виноват не только ты…»);

15) критика-укоризна («Что же ты сделал так неаккуратно? Не вовремя?»);

16) критика-замечание («Не так сделал. В следующий раз постарайся сделать лучше»);

17) критика-требование («Работу тебе придется переделать!»);

18)  конструктивная  критика  («Задание  выполнено  неправильно.  Что  ты  собираешься  теперь 

предпринять?»);

19) критика-опасение («Я очень опасаюсь, что в следующий раз работа будет выполнена на та-

ком же уровне»).

6. Ищите нестандартные решения. Лучше все-таки децйствовать по проверенным правилам. Но 

ведь кому-то нужно создавать и проверять новые. Старайтесь, но осторожно.

7. Дайте обучаемому шанс спасти свой престиж. В 99 случаев из 100, отмечают психологи, люди 

ни в чем себя не упрекают, как бы не правы они ни были. Превосходно! Будем использовать эту сла-

бость. Пусть обучаемый думает, что в плохой оценке виноват не он, а исключительно учитель. Пусть 

он оправдывается неблагоприятным стечением обстоятельств и невезением. Не будем торопиться с 

разрушением его иллюзий. Дадим ему шанс спасти свой престиж, оправдаться перед собой.

8. Создавайте хорошую репутацию своим питомцам. Особенностью воспитания детей в семьях 

различных странах является выражение одобрения за каждый малейший успех, каждую удачу. Мать 

или отец семейства никогда не скажут, что их ребенок ленив, неспособен или неряшлив. Они хвалят 

его беззастенчиво и постоянно, создавая тем самым комплекс превосходства и заставляя ребенка тя-

нуться к вымышленному идеалу. В еврейских школах педагоги стремятся создавать своим ученикам 

хорошую репутацию, которую они будут стараться оправдать.В этом, кажется, и состоит главный 

секрет их воспитания, которое в подавляющем большинстве случаев достигает успеха.

Поощрения, которые применяются в наших школах невыразительные. Главное, что они редко 

осуществляются публично, а как будто мимоходом. Чаще надо прибегать к поощрениям. Создавайте 

впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, легко исправима: дейстьвуйте 

так, чтобы все, на что побуждаете своих учащихся, казалось им нетрудным. Пусть они верят в соб-

ственные силы. Пусть они будут рады сделать все, что вы им предложите.

Присваивайте  титулы,  звания,  облекайте  высокими  полномочиями  успешно  работающих  уча-

щихся. Не скупитесь! Некоторые из них так ждут вашего признания, что сделают все, что угодно. 

Лишь бы оказаться замеченными.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал