Хабаршы вестникжүктеу 5.07 Kb.

бет9/39
Дата13.01.2017
өлшемі5.07 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

Түйіндеме:   Әр  халықтың  мәдениетінде  және  мәдени  өмірінің  іргетасы  болған  ана  тілінде  тұрақты  сөз 
тіркестері  мен  мақал-мәтелдердің  алар  орны  бөлек.  Осы  тұрақты  сөз  тіркестері  мен  мақал-мәтелдер  әр 
халықтың  ұлттық  бояуын,  сөйлеу  түрін,  сана-сезімін,  ұғымдық  байлығын  бейнелейтін  өте  маңызды 
құндылықтар болып саналады. Қазақ халқы мен түрік халқының түп-тамыры бір, тілі мен діні ортақ. Сондықтан 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Филология», №3 (49), 2014 г. 
44
 
екі тілде де мағыналық жағынан ұқсас фразеологизмдер көптеп кездеседі. Тұрақты тіркестердің семантикалық 
нәтижесі – фразеологиялық мағына. Адамдар сөйлеу қажеттіліктерін өтеу кезінде фразеологизмдерді алдымен 
айтайын  деген  ұғымның  мағынасына  қарай  талдайды.  Сондықтан  мағыналас  фразеологизмдердің  басында 
фразеологиялық мағынаға бағыт беретін тірек сөз – лексикалық мағынадан басталуы керек. Мысалы, қателесу 
(hata  yapmak)  ұғымына  қатысты  төмендегідей  мағыналас  тіркестерді  көрсетуге  болады:  аяғын  шалыс  басу 
(ayağını  yanlış  basmak)  –  жаза  басу  (beklenmedik  yerde  hata  yapmak)  –  ағат  кету  (yanlış  yapmak)    –  от 
басу(ateş  basmak).  Шыдамау  (dayanamamak):  жүрегі  алып-ұшу  (kalbi  uçar  gibi  olmak)  –  жаны  жай 
таппау(yerinde  duramamak)  –  тағат таппау  (takat  etmeyip)  –  төзімі жетпеу  (sabrı  tükenmek)  –  шыдап  отыра 
алмау  (dayanamamak)  vs.  Көз  таныс  “Göze  aşina  olan”,  Көз  көрген  “Birbirini  tanıyan,  tanıdık  kimseler”,  Көз 
үйренді “Vakıf olmak” мағыналарын бейнелейтін бұл тұрақты тіркестер түрік тіліндегі “göz aşinalığı” (көре көз 
үйреніп кеткен таныс) тұрақты тіркестерімен мағыналық жағынан ұқсас болып келеді. Бұл мақалада Қазақ және 
түрік  фразеологизмдерінің  ортақ  тұстары  мен  семантикалық  ерекшеліктері  баяндалған.  Бұлардың  арасында 
соматикалық  фразеологизмдердің  де  Қазақ  және  түрік  тіліндегі  мағыналары  берілген.  Бұл  фразеологизмдер 
Қазақ және түрік тілдері арасындағы ортақ лексикалық байланыстың дәйегін бір мағынамен қамтамасыз еткен.   
Abstract:  In  every  nation  ,  especially  in  its  cultural,  social  life  one  of  the  most  essential  components    is  national 
folklore,  including  such  as  idioms  and  proverbs.  These  idioms  and  proverbs  are  the  most  important  values  which 
describe every nation's national colour, type of speech and of course sense too. 
An important aspect, in  fact is that the Kazakh and Turkish people have  common past in language, culture and in 
national  folklore.  These  historical  conditions  determined  similarity  and  identical  of  the  cultural-  ethinc  part,  which  is 
verbal speech culture of these nations. 
In  this  article,  there  were  given  practical  examples  for  lexical,  morphological  and  phonetic,  semantic  criterias.  
Successfully selected proverb and idiom examples which are used the same in both languages lexical items with similar 
meanings, and identical in morpho - semantic analysis of words and phrases. 
 
Her  milletin  kültür  hayatında  ve  bu  kültür  hayatının  temel  taşı  olan  konuştuğu  dilde,  birçok  deyim  ve 
atasözü  vardır.  Bu  deyim  ve  atasözleri  milletlerin  milli  varlıkları,  söyleme  şekli,  ifade  gücü  ve  kavram 
zenginliği bakımından çok önemlidir. Milli kültürün önemli bir parçası olan deyimler, her milletin pratik ve 
keskin zekasının mahsulleridir. Ne zaman söylendiği, çoğunun kim tarafından da söylendiği belli olmayan bu 
zeka  mahsulü güzel sözlerin  manalarında, milletin yaşayışı, düşünüşü, hayata bakış ve hayatı anlayış tarzı 
yatar. Dilden dile, gönülden gönüle geçerek günümüze ulaşan deyimlerimizin hepsinde, uzun sözü kısaltarak 
özetleyen  bir  özellik  vardır.  Bu  özellikleri  ile  deyimlerimiz,  fikir  ve  düşünce  hayatımızın  süsü, 
konuşmalarımızın tuzu biberi gibidir/1/. 
Deyimler esas manalarından uzaklaşarak yeni kavramlar oluşturan kalıplaşmış sözlerdir. Bu sözler duygu 
ve  düşüncelerimizi  bir  bütün  halinde  anlatan  gramer  birlikleridir.  Yazıya  kuvvet  veren,  konuşmayı 
güzelleştiren  ve  dilin  ifade  gücünü  artıran  deyimler,  asırlardan  beri  halkın  hafızasında  yaşamış,  bu  sözler 
millet hayatının temel değerlerini ve inançlarını aydınlatmada ve yaşatmada önemli rol oynamışlardır. 
Deyimlerin kaynağı halk hayatıdır. Halkın asırlar boyu başından geçen acı-tatlı olaylar zinciridir. İnsan 
yaşadığı hayatı, hasreti ve sevgisiyle, acısı ve çilesiyle, olay ve tecrübesiyle doldurmuş, böylece ortaya adına 
deyim denilen birtakım ibret levhaları çıkmıştır.  
Kazak  dil  biliminde  deyimlerin  incelenmesi  20.  asrın  40.  yıllarında  İ.  Kenesbaev’in  eserleriyle 
başlamıştır. Bu sebepten İ. Kenesbaev, Kazak dil biliminde deyim biliminin kurucusu olarak kabul edilir. O, 
1977  yılında  yıllar  süren  araştırmalarının  neticesinde  “Kazak  Dilinin  Deyimler  Sözlüğü”  adlı  eserini 
yayınlamıs ve sözlüğünde 10 binden fazla deyime yer vermistir. Sözlüğünün 
“Kazak  dilindeki  deyimler  hakkında”  diye  bilinen  son  bölümünde  Kazakça  deyimlerinin  “teorik 
meseleleri”ni  genisçe  incelemiştir.  İ.  Kenesbaev,  Kazak  dilindeki  deyimlerin  bağımsız  bir  dal  olduğunu, 
deyimlerin  söz  ve  atasözleri  ile  ilişkisi,  deyimlerin  türleri,  üslûp  bilimi  açısından  özellikleri,  ses  uyumu, 
deyimlerde eş anlam, deyimleri oluşturan sözler ve paralel deyimler v.b hakkında bilgiler vermiştir/2/. 
       Bugün Kazak Dilbiliminde frazeologizmin(deyim) tasnifi ile ilgili iki görüş vardır: aKenesbayev’in 
Tasnifi; bV. V. Vinagradof ile Sanskiy’in Tasnifi 
Kenesbayev,  frazeologizmleri  anlam  birliği  ve  kurulum  birliğine  göre  iki  gruba  ayırır.  Bunlar:  a) 
Frazeologiya kümesi b) Dizimli frazeologiyadır. Frazeologiya grubu diye isimlendirdiğimiz bölümde deyimi 
oluşturan  sözler  tamamıyla  kendi  sözlük  anlamından  uzaklaşıp  birbiriyle  bir  araya  gelerek  yeni  bir  anlam 
oluşturur  /3/.  Mesela;  [Köz  boyadı]:  Aldadı,  ötirik  ayttı  (Yalan  söylemek,  aldatmak,  kandırmak)  Bu  iki 
kelime  birbiriyle  birleşip  kendi  asıl  anlamlarından  uzaklaşarak  yeni  bir  anlam  bütünlüğü  meydana 
getirmişlerdir.  Bu  kelimelerin  yerine  başka  bir  kelime  getirdiğimizde  deyimin  “anlamsal  bütünlüğü” 
bozulur.  Birleşik  dizimsel  deyim  grubuna  bakıldığında  grubu  oluşturan  bütün  kelimeler  sözlük  anlamını 
korumaktadır. Kenesbayev, iki deyim çeşidinde de kelimelerin yerlerinin sabitliğine dikkati çeker.   

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №3 (49), 2014 ж. 
45 
Kazak dilindeki deyimlerin özellikleri şöyledir: 
a) Hazır dilsel birlik (edinitsa) içerisinde kullanılırlar. 
b) Genel olarak bilinen, kullanılan kural içinde olması 
c) Mana birliğinin saklanması 
d) İki kelimeden çok olmaması 
Kazak ve Türk Milleti aynı kültüre, aynı dile sahiptir. Bu yüzden mana bakımından benzer deyimler çok 
sayıdadır. Kazak  milletinin kendine has düşünce tarzı vardır: gerçekte olan her şeyi güzel ifadelerle kabul 
etmesi,  milli  ruhu  güzel  söz  sanatlarıyla  göstermesi,  “kalbimde  ne  ise  dilimde,  dilimde  ne  ise  yüzümde” 
diyerek  Kazak  milletinin  psikolojik  yaradılışını  hissettirmesidir.  Deyimlerin  semantik  bakımından  neticesi 
deyimdeki  manadır.  İnsanlar  konuşma  gereksiniminde,  deyimleri,  önce  söylenmek  istenilen  kavramın 
anlamına göre seçer. Bu yüzden semantik deyimlerin başında esas manaya yönelen leksikolojik anlamdaki 
kelime durur. Örneğin, katelesuv(hata yapmak) anlamına yönelik şöyle anlamdaş kelime grupları sıralanır: 
ayağın şalıs basuv(ayağını yanlış basmak) - jaza basuv(beklenmedik yerde hata yapmak)- ağat ketüv(hata 
yapmak)-  ot  basuv(ateş  basmak)vs.  Şıdamau(dayanamamak):  jüregi  alıp  uşuv(kalbi  uçar  gibi  olmak)  – 
janı  jay  tappau(yerinde  duramamak)  –  tagat  tappau(takat  etmemek)  –  tözimi  jetpeu(sabrı  tükenmek)  – 
şıdap otıra almau(dayanamamak)vs. gibi anlamdaş deyimler ortaya çıkar.  
Kavram ve anlam, düşünme yolunun esas şekilleridir. Onun dildeki görüntüsü, söz sayesinde gerçekleşir. 
Anlam  birbirine  yakın  deyimler  arasından  çoğu  zaman  eş  anlamlı  deyimleri  görürüz.  Bu  deyimlerde  aynı 
sözleri  değil,  birbirine  yakın,  benzer  sözleri  görmek  mümkündür.  Sözlüklerde  verilmiş  anlamca  yakın 
deyimler sırasına, bazen aynı kelimelerden oluşmuş eş anlamlı deyimleri de kapsar/4/. 
Örneğin: tez, çabuk- közdi aşıp jumganşa(göz açıp kapayıncaya kadar)- kirpik, kas kakkanşa(kirpik, 
kaş çarpınca) – kas pen közdin arasında (kaş ile gözün arasında)vs. 
Uyıktamau(uyumamak) – tandı  közben  atıruv(sabaha de göz kırpmamak) – tandı tanga  uruv(sabahı 
sabaha katmak) – kirpik kakpau(kirpik çırpmamak) – közü ilinbeu(gözüne uyku girmemek)vs.  
Manası  aynı  deyimlerin  sırasında  yer  alan  kelime  grupları  birbirinden  anlam  renklerine  göre  ayrılır. 
Örneğin: Uyıktau(uyumak) – köz  ilindirüv(gözüne uyku almak) – köz  şırımın  aluv(az uyumak) – tuyak 
serippey  uyıktau(çok  uyumak)  gibi  anlamları  verir.  Eş  anlamlı  deyimlerin  başında,  adeta,  manaca  üstün 
olan  kelimeler  gelir.  Mesela:  renjüv(küsmek)  –  kamıgu(gamlı  olmak)  –  naluv(kederlenmek)  – 
torıgu(dertlenmek)  –  kınjıluv(kırılmak)  –  jabıguv(üzülmek)  –  ökpelev(incinmek)vs.  Bu  kelimeler  mana 
bakımından  benzer  deyimlerin  esasını  belirleyen  kelimeler  olabilir:  moynına  su  ketüv(boynuna  su  gitmek, 
üzgün),  jüzi  sınık(kırılmış  gibi),  könili  kulazuv(morali  olmamak),  janı  keyüv(küsmek,  üzülmek)  gibi 
deyimleri küsmek, incinmek, darılmak anlamlarını verir.  
Semantik alakalı deyimler arasından “jolı boluv(şanslı olmak)” anlamına gelen birkaç Kazakça deyimleri 
sıralıyoruz: 
Auzının salımı bar – kısmeti var 
Bagı aşıluv – kısmetli olmak,talihli 
Bagı var – talihli 
Basınan kün, ayagınan ay tuvuv- başına güneş, ayağına ay doğmak 
Juldızı jogarı – yıldızı yüksek 
Kayıgı jelge örlev – kayığı rüzgarda yükselmek 
Mandayının ırısı bes eli – alnının kısmeti beş kat 
Nur jauıv – nur yağmak 
Onınan ay, solınan kün tuvuv – sağından ay, solundan güneş doğmak 
Orayı kelüv – fırsat olmak 
Sati tüsiv – zamanı gelmek 
Tası örge domalav – taşı yükseklere çıkmak 
Kazakça  dili  ve  Türk  dilinde  deyimler  arasında  anlam  bakımından  ortak  olan  deyimler  vardır.  Her  iki 
dildeki, özellikle organ adı içeren deyimler arasında anlamca aynı olan deyimler yer almaktadır.  
Köz  tanıs  “Göze  aşina  olan”,  Köz  körgen  “Birbirini  tanıyan,  tanıdık  kimseler”,  Köz  üyrendi  “Vakıf 
olmak” anlamlarındaki bu deyimler Türkiye Türkçesindeki “göz aşinalığı” (Birini zaman zaman görmekten 
ileri gitmemiş olan tanıma)deyimleriyle anlam bakımından benzerlik göstermektedir. 
Közinin astımen qaradı “Yüzüne bakmayarak başka bir yere bakmak”, Köz kıyığın saldı “Göz ucuyla 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Филология», №3 (49), 2014 г. 
46
 
bakmak”,  Köz  kıyığımen  karadı  “Bir  kimsenin  yüzüne  bakmadan  konuşmak”  anlamlarındaki  deyimler 
Türkiye  Türkçesindeki  “göz  ucuyla  bakmak  ~  göz  kuyruğuyla  bakmak”  (Başını  çevirmeden  gözlerini 
yana çevirerek bakmak, sezdirmeden bakmak) deyimleriyle anlam bakımından benzerlik göstermektedirler. 
Köz  jumdı  “Göz  yummak”,  Közi  taydı  “Ölmek”  anlamlarındaki  deyim  Türkiye  Türkçesindeki  gözü 
sönmek ~ gözleri [gözü] kapanmak (a) Ölmek, b) Çok uykusu geldiğinden göz kapakları gevşeyip birbirine 
yaklaşmak) deyimleriyle aynı anlamı taşımaktadır. 
Közi  tiydi  “Nazar  değmek”  anlamındaki  deyim  Türkiye  Türkçesindeki  “göz  [nazar]  değmek  ~göze 
gelmek” (Uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç ya da hayran bakışlar dolayısıyla fena bir duruma 
düşmek)  deyimleriyle  aynı  anlamı  taşımaktadır.  “Göz  değmek”  uğursuzluk,  kötülük  getirdiğine  inanılan 
kıskanç  veya  hayran  bakışlar  dolayısıyla  kötü  bir  duruma  düşmek  olayının  gözdeki  kötü  bir  ışık  enerjisi 
nedeniyle doğduğu bilinmektedir.  
Betinde  kan-söl  jok  deyimi    Türkçedeki  Yüzü  sapsarı  kesilmek,  yüzünde  kan  olmamak.”deyiminin 
aynısıdır. 
Anlamları aynı organ adları içeren deyimleri şöyle sıralayabiliriz:  
 Betine küye jaguv. Bir insanın yanlışlarını yüzüne vurarak o insanın değerini düşürmek. 
Betine nur jügirüv. Yüzü nurlanmak, yüzü parlamak. 
Jüz bermev. Yüz vememek, ilgi göstermemek. 
Eki jüzdi. İki yüzlü, kişinin yüzüne bir türlü, arkasından bir türlü konuşmak. 
Jüzi aşık. Sıcak kanlı, yüzü açık. 
Jüzin avdaruv. Yüzünü başka tarafa çevirmek. 
Jagı karısuv. Çenesi kenetlenmek, sesi çıkmamak, susmak. 
Jagı soluv. Çenesi solmak, zayıflamak, incelmek. 
Arıstan jürekti. Cesaretli, aslan yürekli. 
Jüregi avzına kelüv. Yüregi ağzına gelmek. 
Jüregin sızdatuv.Yüreği sızlamak, canı acımak. 
Kabagın tüyüv. 1.Kızmak, hoşlanmamak, kaşlarını çatmak. 2. Korkutmak, dur işareti yapmak. 
Kolı kıska. Eli dar, fakir, yoksul.  
Bu  deyimler    Kazak  ve  Türk  dilleri  arasındaki  ortak  leksik  bağların  ispatını  bir  anlamda  sağlamıştır. 
Örnekler çoğaltılabilir. Bir dilde kullanılan söz varlıkları o dilin kendi derinliklerinden çıkan kullanımlardır.  
Sonuç  olarak,  deyimler  bir  milletin  söz  yaratma  kudretinden  doğar.  Kelimelerin  izdivacıyla  kaynaşıp 
kalıplaşan  her  deyim,  güzel  ve  hoş  bir  buluştur.  Hayattaki  her  tecrübe,  ince  hayaller,  güzel  benzetmeler, 
çeşitli mecazlı söyleyişler ve nice söz ustalıkları küçücük bir deyimin yapısı içinde parıldar.  
Günümüz gençlerinin düşünceleri derin olmasına rağmen kelime hazinesi çok zayıftır. Bu yüzden yazılı 
edebiyatın sadece katlanmış sayfalarında kalmakta olan deyimlerimizi, milli şuura sahip her vatandaşın güzel 
ifadelerinde yerleşmiş olmalarını arzu ederiz. Milli mühürümüzü taşıyan ve dil varlıklarımız olan deyimler, 
bizi kıvanç ve kaderde birbirimize bağlar.  
 
1
 
Yakup Kavas, Açıklamalı Örnekli Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü. - İstanbul,1991. 
2
 
Smagulova G, Magınalas frazeologizmder sözdiği. - Almatı, 2001. 
3
 
BalakayevM, Tomanov, E Janpeyisov, B.Manasbayev, Kazak Tilinin Stilistikası. -  Almatı, 2005. 
4
 
Kenesbayev İ, Kazak Tilinin Frazeologiyalık Sözdigi, Kazak SSR Gılım baspası. - Almatı, 1977. 
5
 
Adıgüzel H, Deyim Hazinemiz. -İstanbul 1990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №3 (49), 2014 ж. 
47 
 
УДК 495.1:4И 
Теляпова А.Г.  
маг.фил., ст.преп. PhD докторант 
 
ТЕРМИНЫ РОДСТВА В КАЗАХСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Түйіндеме:  Ұлттардың  тарихи  байланысын,  тіпті  тілдерінің  туыстығына  меңзейтін  лингвистикалық 
фактілердің жиынтығы, соның ішінде туыстық атауларға байланысты терминдер белгілі бір дәрежеде адамзат 
мәдениетінің ұзақ жылдардағы дамуының нәтижесі және қоғамның әлеуметтік құрылымын айғақтайтын жүйе 
болып  табылады.  Шетел  тілін  үйрету  –  ол  тек  грамматикалық  құрылымдармен  таныстыру  немесе  базалық 
лексикалық бірліктерді жаттату ғана емес, сол халықтың мәдениетімен де жан-жақты таныстыру болмақ. Тіл – 
мәдениеттің  айнасы,  сондықтан  белгілі  бір  тілді  үйренуші  студент,  оқытылатын  тіл  елінің  мәдениетімен  де 
толықтай  таныс  болатыны  сөзсіз.  Қытай  тілін  үйрету  барысында  мәдениетаралық  қарым-қатынас  алдыңғы 
орынға  шығады.  Сондықтан  отбасында  немесе  жанұяда  қолданылатын  туыстық  атауларын  меңгерту  тілді 
үйретудегі негізгі мәселелердің бірі. Өйткені, қазақ үшін отбасы, бауыр, туыс ең алдыңғы орында тұратын өте 
маңызды дүние.  
Мақалада қазақ және қытай тілдеріндегі туыстық атауларын салыстыра отырып, олардың көне дәуірлердегі 
этимологиясы  жақсы сақталғандығын көруге  болады. Екі елдің мәдениетінде де  «қыз  –  жат жұрттық» ұғымы 
сақталып,  отбасындағы  билік,  барлық  мәселені  шешуге  тек  ер-азаматтар  араласатындығы  аңғарылады.  Тек 
қазақ,  қытай тілінде ғана  емес, көптеген  халықта, славян, түркі  халықтарында да  әулеттік, отбасылық қарым-
қатынасты танып, түсінуде туыстық атаулар маңызды рөл атқарады. Сондықтан да бүгінге дейін тілдердің ұзақ 
ғасырлық  тарихын  зерттеуде,  тарихи-этнографиялық  зерттеулер  жүргізуде  туыстық  атауларға  байланысты 
туған  термин  сөздер  зерттеушілер  қызығушылығын  тудырып  келеді.  «Туыстық»  концептісінің  өзі  тілдің 
әлемдік көрінісін суреттеуде айрықша орын алатындығы көптеген еңбектерде нақты талданып көрсетілген. 
Тірек сөздер: туыстық атаулар термині, мәдениетаралық қарым-қатынас, қытай тілі, қазақ тілі. 
Тірек сөздер: қытай тілі, қазақ тілі, мәдениетаралық қарым-қатынас, туыстық атаулар. 
Aннотация:  Система  терминов  родства,  понимаемая  как  своего  рода  "совокупность  лингвистических 
фактов,  свидетельствующих  об  исторических  связях  народов,  с  одной  стороны,  и  о  возможностях  языка,  с 
другой";  результат  длительного  развития  человеческой  культуры  и  языка  в  целом  и  каждой  национальной 
культуры и языка в частности, представляет собой определенную систему, отражающую социальную структуру 
общества.    Терминология  родственных  отношений  того  или  иного  языка  -  это  прежде  всего  выражение 
языковой ментальности и своего языкового образа внутреннего мира человека. Не нужно доказывать, что сам 
концепт "родства" в языковой картине мире, сама система обозначения родства у разных народов, в том числе и 
у славянских, и у тюркских, представляют собой ценнейший источник для изучения форм родовых и брачно–
семейных  отношений.  Несмотря  на  более  чем  вековую  историю  исследования  терминов  родства,  система 
терминов родства различных языков остается объектом многочисленных историко-этнографических работ, так 
как изучение  терминов родства способствует более глубокому проникновению в суть социальных отношений 
на том или ином этапе человеческого развития. В данной статье делается попытка сопоставления и выявления 
сходств  и  различий  терминов  родства  в  двух  разноструктурных  языках.  Современное  состояние  терминов 
родства  во  многих  языках  представляет  собой  картину,  в  которой  постепенно  происходит  изменение 
тематического поля «родственные связи», и носят глобальный характер, которые отражаются во многих языках 
развитых  стран.  Но  основные  наименования  терминов  родства  сохранились.    Таким  образом,  сравнивая 
термины родства казахского и китайского языков, можно сказать, что этимологически во всех двух языках сох-
ранились следы древних представлений о семейных отношениях, когда невесты  «входили» в новую семью из 
ниоткуда. Следует отметить, что как в китайской культуре, так и в казахской культуре, более ярко проявляются 
представления о том, что семья, семейное имя переходят по мужской линии, что дочери уходят из семьи после 
замужества, становятся чужими для своих родителей, что родители жены тоже чужие, они отдали свою дочь в 
новую семью и связь между ними стала второстепенной по сравнению с ее новой семьей, семьей мужа. 
Ключевые слова: термины родства, номинация, межкультурная коммуникация, китайский язык, казахский 
язык.  
Abstract: The terminology system of cognates is defined on the one hand as a  whole array of linguistic facts that 
illustrate  historical  ties  of  nations.  On  the  other  hand,  it  displays  a  wide  range  of  possibilities  that  a  language 
encompasses. Thus the terminology system of cognates is an outcome of a long-continued evolution of a general human 
culture and language, and of  every  single language and culture as  well, being a certain  system that reflects the social 
strata  of  a  society.  The  terminology  of  relative  ties  of  a  particular  language  is  firstly  an  illustration  and  essence  of 
mentality and language identity of a human being. It is not needed to prove that the concept of "kinship" itself, in the 
language  picture  of  the  world  ,  the  system  of  denotation  kinship  itself  among  different  nations  ,  including  Slavic  and 
Turkic,  are  the  most  valuable  source  for  the  study  of  kin  and  marriage  relationships  .  Despite  more  than  a  century 
history  of  research  kinship  terms,  the  system  of  kinship  terms  of  different  languages  remains  the  object  of  different 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Филология», №3 (49), 2014 г. 
48
 
historical and ethnographic works, because the study of kinship terms promotes deeper penetration into the essence of 
social relations in a particular stage of human development. This article presents an attempt to contrast the terminology 
of cognates of two languages with various structures and find out similarities and differences.  
Keywords: kinship terms, nomination, intercultural communication, Chinese,  Kazakh language. 
      
Изучение  иностранного  языка  –  это  не  только  знакомство  с  грамматическими  конструкциями  и 
заучивание  наизусть  определенного  количества  базовых  лексических  единиц,  но  и  знакомство  с 
иноязычной  культурой.  Язык  –  это  зеркало  культуры,  изучая  иностранный  язык,  студент  невольно 
знакомится  с  культурой  страны  изучаемого  языка.  Кроме  того,  в  течение  всего  учебного  года 
студенты сталкиваются с различными праздниками, народными традициями. В Казахстане знакомят-
ся  с  такими  национальными  праздниками  как  Наурыз,  Курбан  айт,  и,  конечно  же,  национальной 
казахской кухней. Приезжая в Китай, студенты знакомятся с Праздником Весны или как его обычно 
называют,  Новым  годом  по  лунному  календарю,  Праздником  фонарей  и  т. д.  Исследователи  часто 
берут  для  анализа  явления,  которые  присутствуют  в  одной  культуре  и  полностью  отсутствуют  в 
другой, многие лексемы, понятия сразу становятся лакунами для другой культуры.  
Существуют  также  празднования,  связанные  не  с  календарными  датами,  а  с  циклом  жизни 
человека. В жизни каждого человека существуют критические, переломные, рубежные точки. Таких 
основных  точек  можно  выделить  три:  рождение,  свадьба  и  смерть.  С  каждой  из  них  был  связан 
определенный – так называемый переходный ритуал, знаменующий собой переход человека в новый 
бытийный  (жизнь  -  не  жизнь),  возрастной  (ребенок,  молодой  человек,  женатый,  соответственно  – 
полноправный человек, старик), а соответственно – социальный, общественный статус. В учебниках 
по  китайскому  языку  как  иностранному,  по  казахскому  языку  и  в  практике  межкультурной 
коммуникации  можно  встретить  либо  упоминание,  либо  небольшой  урок,  посвященный  праздно-
ванию  дня  рождения  человека,  в  то  время  как  свадьба  и  похороны  остаются  без  какого-либо 
упоминания. А ведь это одни из самых древних традиций в культуре каждого народа и одни из самых 
устойчивых.  Многие  еще  языческие  элементы  свадебного  или  похоронного  обряда  сейчас  уже  не 
осознаются  как  таковые.  Мы  знаем  множество  примет,  связанных  с  этими  событиями,  но  не 
осознаем, что этим поверьям несколько сот лет. Свадебный обряд имеет очень долгую историю, он 
формировался на протяжении веков, накапливая в себя культурный опыт народа, он донес до наших 
дней  обычаи  и  верования,  сложившиеся  еще  во  времена  язычества,  символику  наших  далеких 
предков  мы  используем  и  по  сей  день.  Даже  элементы  современного  свадебного  одеяния  имеют 
многовековую  историю.  В  результате  свадебной  церемонии  из  представителей  двух  семей 
складывается  новая  семья,  между  членами  новой  семьи  и  семьями,  в  которых  они  выросли, 
возникают  новые  родственные  отношения,  имеющие  в  языке  особые  наименования.  И  не  нужно 
доказывать, что сам концепт "родства" в языковой картине мире, сама система обозначения родства у 
разных народов, в том числе и у славянских, и у тюркских, представляют собой ценнейший источник 
для  изучения  форм  родовых  и  брачно–семейных  отношений.  Семья  как  социальный  институт 
демонстрирует  триединое  отношение  «супружество  –  родительство  –  родство»  и  обеспечивает 
воспроизводство населения, преемственность семейных поколений, социализацию детей, поддержа-
ние  существования  членов  семьи.  Межкультурная  семейная  коммуникация  обладает  основными 
признаками стандартного общения в монокультурной семье, вытекающими из специфики феномена 
семьи  как  малой  группы  и  социального  института,  и  вместе  с  тем  обладает  рядом  специфических 
особенностей.  Комбинация  межличностного  и  группового  общения,  реализуемая  через  такие 
переменные,  как  состав  семьи,  брачный  возраст,  пол  брачующихся,  количество  сожительствующих 
супругов  и  т.  д.,  специфична  в  разных  культурах  и  находит  свое  отражение  на  уровне  языка,  в 
частности  в  сложной  системе  терминологии  родства.  Во  многих  культурах  имеются  наименования 
нескольких  степеней  родства.  Если  у  тюркских  народов  принято  знать  семь  поколений,  то  у 
некоторых народов, например, китайцам следует знать до девяти поколений своего рода. Отдельные 
наименования  имеют  бабушка  и  дедушка  по  линии  отца  и  по  линии  матери,  старший  и  младший 
братья,  старшая  и  младшая  сестрыневестки (жены  старшего  и  младшего братьев),  зятья (мужья 
старшей и младшей сестер), внуки по линии сына и линии дочери и т.д. Всего учеными выделено 274 
китайских терминов родства, причем и эта сложнейшая система существенно разнится в зависимости 
от того, употребляются ли они в разговорной или письменной речи, в межличностном или групповом 
семейном общении. 
Семья для казаха понятие святое. Рождаясь и воспитываясь в семье, ребенок впитывает все, что 
присуще  этому  дому.  Повзрослев  человек,  создает  семью  и  передает  полученное  им  воспитание 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №3 (49), 2014 ж. 
49 
своим  детям.  Именно  поэтому  воспитанию  детей  в  казахских  семьях  уделялось  большое  значение. 
Особые взаимоотношения внутри членов семьи были выработаны вековыми традициями народа. Эти 
традиции  позволили  казахскому  народу  пережить  века  и  сохраниться  как  единому  национальному 
образованию. 
«Бауырым»  (букв.  моя  печень)  так  казахи  называют  родного  человека.  Казахи  считают,  что  за 
родственные  чувства  «отвечает»  в  организме  человека  именно  печень.  Именно  оно  якобы 
«переживает» и болит за родственников.  
«Аға» - это и родной и двоюродный старший брат и дядя.  

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал