Хабаршы вестник


“TÜRK” KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİжүктеу 5.07 Kb.
Pdf просмотр
бет2/35
Дата08.01.2017
өлшемі5.07 Kb.
#9
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

“TÜRK” KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ 
 
Ş. Auelbekova - 
S. Demirel Üniversitesi, Türkoloji bölümü öğretim görevlisi PhD. Doktor. 
 
Аңдатпа:  Мақалада  «Түрік»  сөзінің  шығу  тарихы  жан  жақты  зертеліп,  талданып  беріліп  отыр.  Ескі 
жылнамаларда  «Түрік»  сөзінің  қандай  түбірден  шыққаны  жайлы  айтылған  пікірлерге  тоқталдық.  Түріктер  жайлы 
ғұлама  ғалымдардың  ой  пікірлері  сарапталып  мақаламызда  мысалдармен  берілді.  Түріктердің  ата  жұрты,  шыққан 
жері мен салт дәстүрлері де қолға алынды. Жыл мезгілдеріне қарай өмір сүрген жерлері, киген киімдері мен тұрмыс -
тіршіліктері  жайлы  қызықты  мағлұматтар  берілді.  Ескі  жылнамаларда  «Түрік»  сөзінің  қандай  түбірден  шыққаны 
жайлы айтылған пікірлерге тоқталдық. Түріктер жайлы ғұлама ғалымдардың ой пікірлері сарапталып мақаламызда 
мысалдармен берілді. Түріктердің ата жұрты, шыққан жері мен салт дәстүрлері де қолға алынды. Жыл мезгілдеріне 
қарай өмір сүрген жерлері, киген киімдері мен тұрмыс -тіршіліктері жайлы қызықты мағлұматтар берілді. 
Тірек сөздер: «Түрік» сөзінің этимологиясы, түркологтардың ой пікірлері, түріктердің салт дәстүрі. 
Аннотация: В данном материале написано о истории происхождение и значение слово «Тюрк». При подготовке 
материалов  нами  проведен  анализ  мнений  и  заключений  знаменитых  ученых  тюркологов  в  отношении  слова 
«тюрк». В данной статье мы попытались охватить все сведения в отношении тюрков, времия и места проживания, 
традиции и обычаи тюрков, а также их прежнее название. 
Ключевое словапроисхождение и значение слово «Тюрк», языковой (лингвистический)анализ, времия и места 
проживания, традиции и обычаи тюрков, 
Abstract: This article describes the history of the emergence of the word "Turk". While preparing the materials the views 
and  conclusions  of  famous  scientists  –turkologists  were  analyzed.  In  this  article  an  attempt  was  made  to  cover  all  the 
information related to the Turks, time and place of their location, traditions and customs, as well as their previous titles.  
Key words: the history of the emergence of the word "Turk", linguisticanalisis, the Turks, time and place of their location, 
traditions 
 
Türkler  eski  bir  millet  oldukları  için  adları  merak  edilmiş  ve  araştırmalar  yapılmıştır.  Heredots:  Doğu 
kavimleri,  “Targitalar”,  “Tyrkae  (Yurkae)”,  “Toghormalar  (Tevrat’ta  adları  geçiyor),  “Turukha  (Hint 
kaynaklarında geçiyor), “Thraklar veya Turukhular. Ayrıca Çin kaynaklarında Tik (veya Di)’ler Hatta Roialılar 
v.b. bizzat Türk adını taşıyan kavimler olmalıdır.  
İran  kaynaklarında  Nuh’un  torunu (Yafes’in oğlu) Türk’de veya  İran’daki Feridun’un oğlu Turac  veya Tur 
olarak  rastlanmaktadır.  Bu  kelime  Göktürk  kaynaklarında  tek  hecelidir.  Kitabelerde  ad  Türk  şeklindedir.  Adın 
Çin’ce transkripsiyonu iki hecelidir. (T’u-küe).  Son araştırmalarda Türk  kelimesinin 6. ve  8. asırlarda hem tek 
hem  de  çift  heceli  olarak  telaffuz  edildiği,  4-5.  asırlardan  önce  yalnız  çift  söylendiği  daha  eskiden  ise  Törük 
şeklinde olabileceği belirtilmiştir.  
Türk adına a) Çin kaynaklarında: T’u-küe (Miğfer), İslam kaynaklarında: Türk (terk edilmiş), Türk: Olgunluk 
çağı, Takye: Deniz kıyısında oturan adam, cezb etmek manalarında kullanmaktadır.  
A. Wambery: Türk kelimesinin “türemekten” geldiğini söylüyor. Ziya Gökalp: “türeli” diye açıklamıştır. W. 
Barthold’un düşüncesi buna yakındır. A.V. le Coq: “Türk” sözü millet adı olan Türk ile aynı der. Thomsen de bu 
görüşü kabul eder. 
Türk sözünün cins isim olarak güç, kuvvet; sıfat halinde ise güçlü, kuvvetli anlamı bir vesikada var.  
Coğrafi  ad  olarak  Turkhia  (Türkiye)  tabirini  ilk  defa  Bizans  kaynaklarında  tesadüf  edilmektedir.  13.  asırda 
Memluk  devleti  zamanında  Mısır  ve  Suriye’ye  “Türkiye”  deniliyordu.  Anadolu  ise  12.  yüzyıldan  itibaren 
“Türkiye” olarak tanınmıştır. 
Türk  adı  (Türik)  terk  edilmiş  anlamına  gelir.  Türk  kelimesi  Divan-ı  Lügati’t  Türk’te:  Olgunluk,  güzellik 
manasındadır. Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Farslarda da “ güzellik” anlamındadır. İran 
şiirinde Türk: “güzel” demektir. Uygurca metinlerde: “güçlü, kuvvetli” anlamındadır. 
Türk kelimesi daha çok Uygur metinlerinde “erk Türk” şeklinde geçer. Türkiye’de “erklikTürklük” daha çok 
kabul görüyor.  
Türk  kelimesini  Mustafa  Uğurlu  ise  tür-i-k  (tür,  cins,  kök  v.s.  )  anlamında  kabul  ediyor.  Tür  kökünden 
almaktadır. Tür kökünden aldığımız zaman kelimeyi iki şekilde kabuledebiliriz: 
1.
 
Tür-ü-k, 2. Tük-i-k. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №1(47), 2014 ж. 

Kelimeyi tahlil ececek olursak, Türik (Tür-i-k: tür-isim kökü, -i: isimden fiil yapma eki, -k: fiilden isim yapma 
eki). 
Türük: (Tür-ü-k: tür-isim kökü, -ü: isimden fiil yapma eki, -k:fiilden isim yapma eki). 
Mustafa Uğurlu, A. Wambery’den farklı olarak (A. Wambery: türemek diyor) tür-ü-k, veya tür-i-k şekillerinin 
daha uygun olacağını belirtmektedir. Türük veya Türik şeklinden Türk şekline gelmesini ise: Türkçe bir kelime 
ünlü ile biten bir ek aldığı zaman ortada bulunan vurgusuz orta hece ünlüsü düşer. Örnek: Türük-üm=Türküm; 
Türük-ler=Türkler şekline gelir ve buralardaki ‘ü’ ünlüleri düşer. 
Türk  kelimesi  yaratılmış  anlamına  geliyor.  İnsan  oğlu  kendi  varlığı  ile  diğer  varlıklar  arasına  bir  fark 
koymuştur. İlk önce, canlılar ile cansızları ayırmıştır. Bir sonraki safhada canlıları da konuşanlar / insan olanlar 
insan olmayanlar diye ayırıyor. İnsanlara en yakın olan şepanzeler var. Bunlar kasaları üst üste koyarak yukarıda 
ipe asılı olan bir muzu alıyorlar. Ama insanlar gibi konuşamıyorlar. İnsanların bunlardan farkı: Konuşması, dili, 
gülmesi hıçkırması gibi. 
İnsanlar sadece kendi kabilesini görüyor, diğrlerini görmüyor. M.Ö. 3000 yıllarında, biraz daha gidersek (1000 
ile 2000 yıl kadar) 5000 yıl öncesine kadar giden insan izlerine rastlıyoruz. İnsan nesli yaklaşık olarak bir milyon 
öncesine dayanıyor. Tarihi çok eskidir. Bunun gibi Türk tarihi de çok eskiye dayanıyor. 
7-8  çadırda  100-200  kişilik  gruplar  halinde  Türk  yaşıyor  olsun.  Farklı  olan  bu  gruplarda  ad  şöyledir:  ‘Bir 
toplulukta insan anlamına gelen kelime o topluluğun adı olmuştur.’ 
Bir başka örnekte ise Eskimoları görüyoruz. Eskimo: Çiğ eti yiyen demektir. Avrupalılar bunların buzları kırıp 
tuttukları balıkları çiğ çiğ yediklerini görüyorlar. Bundan dolay bunlara Eskimo diyorlar. O dönemde Türkler de 
dünyanın  küçük  bir  kıyısında  kalmıştır.  Aynı  dönemde  birçok  kavim  yaşasa  da  bu  kavimler  medeniyetçe 
birbirinden  çok  farklıdır.  Biz  şöyle  bir  hipotez  ortaya  koyabiliriz:  Hayli  bir  zamanda  20  kişilik  bir  topluluk 
kendine “insan” demiş. Bunu o topluluk halk adı olarak benimsemiş. Eğer nüfusları da çoğalmışsa bu ad ortaya 
konulmuş olur. İnsan ‘yaratılmış’ anlamına gelen bu kelime; önce hayvanlardan kendisini ayırıyor. Sonra diğer 
kabilelerden ayırt edici bir vasıf olduğunu  görüyoruz.  Bu aşamada etnonim olma yolunda. Etnonim olabilmesi 
için ikinci bir toplumun olması gerekir. Birinci grup ikinci bir insan grubuyla karşılaştığı zaman halk adı oluyor. 
Sonra  Erklik  bodun.  (Güçlü,  kuvvetli  millet).  Eğer  bu  grup  insan  karşılarına  çıkan  başka  bir  kabileyi  yenerse 
kuvvetli,  güçlü  bir  millet  olarak  ortaya  çıkar.  Millet  olarak  ortaya  çıktıktan  sonra  bugünkü  anlamda  bir  isim 
veriliyor. 
İbrahim Kafesoğlu’na göre Türk kelimesini ilk kullanan Göktürkler’dir. Türk kelimesi cins bir isimdir, daha 
sonra devletin adı olmuştur. 
Hayali dört kabile adı koyalım. Bu kabilelerin adları taka, puka, luka ve Türk olsun. Bunlardan üçü Türk adı 
altında birleşiyor ve o adla anılıyor. Peki bu nasıl oluyor? Şu şekilde düşünebiliriz: Bunlar temel bir kaynaktan 
yayılan kabiledir. Çünkü Abbasiler döneminde devletin çok üst kademelerinde görev yapan Türkler var. Bunlar 
kurdukları devletin adını Et Devletü’t Türkiye koyuyorlar. Ayrıca bunlar kendilerinin Kıpçak Türkü olduğunu 
söylüyorlar. Bunlardan başka Codex Cumanicus’un Türki tilde yazıldığını söylüyor. Bütün bunlardan şu sonucu 
çıkarabiliyoruz:  Bunlar  temel  bir  kaynaktan  yayılmış  olan  bir  kabilenin  insanları  tarafından  kaleme  alınmış 
eserlerdir.  
Göktürkler  dönemine  baktığımız  zaman  onların  siyasi  tarihi  çok  eskiye  gitmiyor.  200  yıl  kadar  bir  siyasi 
ömürleri vardır. Bu dönemde kurultay senede bir toplanıyor. Bu kurultayda birisi başkan seçiliyor. Diğerleri yıllık 
vergilerini  (kürk,  tereyağı  gibi)  ödüyorlar.  Başka  bir  şey  tanımıyorlar.  Onlar  tanısalar  bile  halka  bunu  kabul 
ettiremezler. Eğer yukarıdaki dört kabile Türk adı altında bir araya geliyorsa demek ki bir kökten geliyor olması 
gerekir. Bunlar laka, puka, taka adlarını bırakarak Türk adını alıyrlar. Tekrar başa dönecek olursak görüldüğü gibi 
herbirisi  kendisine  ‘insan’  anlamına  gelen  bir  ad  veriyor.  Birileri  diğerlerinden  farklılığını  göstermek  için 
kendilerine  bu  adları  veriyor.  Göktürkler  kendi  dönemlerinde  Oğuzlar’a  karşı  savaşmışlar.  Türk  adının 
Göktürklerden geldiği fikri de bu şekilde çürümüş oluyor. Demek ki Türk (insan anlamına gelir) kelimesini aynı 
soydan gelen kabileler kullanmıştır. Müşterek noktalarını gördükleri zaman birleşmişler.  
Türklerin  anavatanı  hakkında  şunları  söyleyebiliriz:  İslam  Ansiklopedisinde  Türklerin  anayurdu  ile  ilgili 
olarak  değişik  yazarların  görüşleri  vardır.  Çin  kaynaklarında  ise,  Türklerin  anayurdu  olarak  Altay  dağları 
düşünülüyor.  Bazıları  Yenisey  Nehri’nin  başlangıç  yerleri,  Altay  dağlarının  yakınarı  olarak  düşünüyorlar.  Bir 
kısım insanlar, Altay dağları ile bugünkü Tanrı dağlarının arasındaki bölge (Tiyan Şan bölgesi) Baykal gölünün 
güneyi olarak düşünmüş. Bazıları ise Altay’ların doğusu olarak düşünmüşler.  
Bize göre Türklerin anayurdu muhtemelen Altay dağlarının merkezinde ya da yakınlarında bir yerdedir. Türk 
denilen insan topluluğunun yaşayış olarak da diğer kavimlerden ayrıldığını görüyoruz. Türklerin hoşlandığı belli 
bir bölge, coğrafya vardır. İnsanlar yaşayış şartlarını kolay kolay değiştiremiyorlar. Örnek olarak: Türkler sulak ve 
batak  olan  yerlerde,  yüksek  olan  dağlarda  yaşamayı  sevmemişler  ve  denize  varamamışlardır.  Tropikal  olan 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №1(47), 2014 г. 
10 
bölgeyi istememişlerdir. Orman ürünleri ve balıkçılıkla geçinememişler. Toplayıcılıkla yaşayan kavimlerden çok 
farklıdırlar.  O  dönemde  Ortadoğu’da  Çin’in  denize  bakan  sınırında  da  tarım  yapılıyordu.  Samoyed  kavimi 
Tunguzlar kuzeyde balıkçılık yapıyordu. Türkler daha çok bozkırları severler. Bozkırlarda hafif ağaçlık ve otlaklar 
vardır. Otların boyu yağışa bağlı olarak ya küçük ya da koyunun boyunda olur. Baykal gölü civarında kayın ağacı, 
kavaklar ve söğüt ağaçları vardır.  
Türkler giyim olarak da pantolon ve şalvar giyiyorlar. Bunlar kendileri yapıyorlardı. Türkler daha çok koyun 
ve  sürüler  halinde  at  besliyorlar.  Atları  hem  biniyorlar  hem  de  onları  yiyiyorlar.  Türkler  hayvanları  çok  iyi 
tanıyorlar.  
Türkler  Karpat’lara  kadar  gidiyorlar.  Buralarda  Türklerin  yaşayışlarına  uygun  olan  iklim  şartları  vardır. 
Türkler 10. yüzyıla kadar İran’a gelmemişlerdir. Çünkü o dönemde İran güçlü bir devlettir. Samani’lerin gücünü 
kaybetmesinden sonra Türkler İran üzerine gitmişlerdir.  
Altay civarında yaşayan Türkler ve diğer insan grupları en güzel otlakları ele geçirmek için kendi içlerinde 
devamlı  hareket  halindedir.  Divan-ı  Lügati’t  Türk’te  devamlı  mevsim  karşılaştırmaları  olur.  Çünkü  Türkler 
mevsime göre yaşamışlar. Kışın “Kışlag” dediği yerde yaşamış. Belli bir boy veya aile belli bir yerde kışlıyor. 
Kışlaglarda agıl denilen yerler yapılıyor. Kışlag olarak ılıman ve otlakı olan yerler seçiliyor. 
Yazın ise Türkler tabiyatı güzel, sulı yerlerde yaşar. Bu yerlere “yaylag” adını verir. Türkler dağın yamaçlarını 
kendi aralarında paylaşarak bölüyorlar. Kışa kadar hayatlarını burada geçiriyorlar. 
Biz bu  makalemizde “Türk” kelimesinin etimolojisini araştırmaya  çalıştık. “Türk” kelimesinin anlamını ele 
aldık. Türklerin anavatanı olan coğrafilere bir göz attık. Bu milletin yaşayış tarzı ve diğer özelliklerini vermeye 
çalıştık. 
 
 1  Hüseyin Namık ORKUN, “Eski Türk Yazıtları”, Ankara 1994. s.365 
      2 L.LIGETI “Bilinmeyen İç Asya”, çev. S. KARATAY, Ankara 1986. s.243 
3 A. Von GABAİN, “Eski Türkçenin Graeri”, çev. M. Akalın, Ankara 1995. s.298 
     4 Ahmet Bican ERCİLASÜN, “Türk Dünyası Üzerine İncelemeler”, Ankara 1993.s. 161. 
     5 W. RADLOFF, “Sibirya’dan”, İstanbul 1994.s.205. 
    6  M. UĞURLU. “Türkçe Ders Notları” Kırıkkale 1997.s.20. 
 
УДК 711.161.1’1 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ 
 
Л.В. Фот  
докторант КазНПУ им. Абая 
 
Аннотация: В настоящей статье осуществляется попытка обзора и систематизации отечественных и зарубежных 
стратегических научных направлений, характерных для современной научной парадигмы. Представленные в статье 
научные  направления  соответствуют  концепции  антропоцентризма,  согласно  которой  «центром  мироздания» 
является  человек.  В  рамках  выделенных  направлений  описываются  такие  междисциплинарные  науки,  как 
лингвокультурология,  когнитивная  лингвистика,  коммуникативная  лингвистика  и  др.  Указанные  дисциплины, 
появившись в прошлом веке, активно развиваются в настоящее время, что обусловлено стремлением современной 
науки к интеграции достижений различных областей научного знания. Также статья содержит описание основных 
научных  принципов  (экспансионизма,  антропоцентризма,  экспланаторности,  функционализма,  когнитивнизма, 
семантикоцентризма и текстоцентризма), определяющих облик науки XXI века. 
Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, научные направления, научные принципы 
Аңдатпа:Бұл  мақалада  заманауи  ғылыми  парадигмаға  тән  отандық  және  шетелдік  стратегиялық  ғылыми 
бағыттарды  жүйелеу  және  оларға  шолу  жасау  әрекеті  орын  алады.  Мақалада  берілген  ғылыми  бағыттар 
антропоцентризм  концепциясына  сәйкес  келеді,  соған  орай  адам  «әлем  орталығы»  болып  табылады.  Белгіленген 
бағыт  көлемінде  лингвокультурология,  когнитивтік  лингвистика,  коммуникативтік  лингвистика,  т.б.  пәнаралық 
ғылымдар суреттелген. Белгіленген пәндер өткен ғасырда пайда болып, бүгінгі күнде де белсенді дамып жатыр, бұл 
заманауи  ғылымның  ғылыми  біліктіліктің  әр  түрлі  саласындағы  жетістіктер  интеграциясына  талпынуымен 
байланысты. 
Сондай  –  ақ  мақалада  XXI  ғасыр  ғылымының  көрінісін  анықтайтын  негізгі  ғылыми  ұстанымдардың 
(экспансионизм,  антропоцентризм,  экспланаторность,  функционализм,  когнитивнизм,  семантикоцентризм  және 
текстоцентризм) сипаттамасы қамтылған. 
Тірек сөздер: антропоцентрикалық парадигма, ғылыми бағыттар, ғылыми ұстанымдар 
Abstract: This article is an attempt to review and systematize local and foreign scientific schools and directions, which 
are  typical  to  the  modern  anthropocentric  scientific  paradigm. Research  areas  that  are  presented  in  the  article  reflect  the 
concept of anthropocentrism, according to which "the center of the universe" is a man. These include such interdisciplinary 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №1(47), 2014 ж. 
11 
subjects as cultural linguistics, cognitive linguistics, communicative linguistics etc., which, appearing in the last century, are 
actively  developing  at  the  moment.  Its  rapid  development  owes  the  fact  that  the  modern  science  tends  to  integrate  the 
achievements of various areas of scientific knowledge. This article also provides a description of the basic scientific principles 
(expansionism,  anthropocentrism,  explanatory,  functionalism,  cognitivism,  semantiko-centrism  and,  textocentrism),  which 
form the shape of Science in XXI century. 
Key words: anthropocentric paradigm, research areas, scientific principles. 
 
Язык  всегда  имел  статус  важнейшей  характеристики  этноса,  а  проблемы  соотношения  языка  и 
культуры,  языка  и  человека  всегда  оставались  актуальными,  в  том  числе  в  трудах  В.  фон  Гумбольдта, 
А.А.Потебни, Э.Бенвениста, Г.Штейнталя и других ученых. Но, несмотря на давнюю историю развития 
научных  исследований,  имеющих  антропоцентрическую  составляющую,  лишь  во  второй  половине  XX 
века  наука  осознала  необходимость  комплексного  изучения  языка  и  человека.  О  тенденции  изучения 
языка  «в  себе  и  для  себя»,  характерной  для  науки  вплоть  до  конца  первой  половины  XX  века, 
Ю.К.Волошин пишет: «многие десятилетия лингвисты изучали «человека молчавшего» (язык был как бы 
сам по себе, а человек – сам по себе). Осознание необходимости изучать язык и человека комплексно, т.е. 
«говорящего  человека»,  побудило  исследователей  уделить  серьёзное  внимание  всем  аспектам  этой 
сложной проблемы» [1, 20]. 
Антропоцентрическая  парадигма  возвратила  человеку  статус  «меры  всех  вещей»  и  вернула  его  в 
«центр  мироздания».  Антропоцентрический  подход  способствовал  переключению  интересов 
исследователей с объекта познания на субъект, т.е. в рамках данной научной парадигмы анализируется 
человек в языке и язык в человеке. Человек – точка отсчета в анализе тех ли иных явлений и процессов, 
он вовлечен в этот анализ и определяет его перспективы и результаты.  
В  рамках  антропоцентрической  парадигмы  выделяют  следующие  направления:  психолингвисти-
ческое, прагматическое, деривационное, коммуникативное, речеведческое. 
Но,  находим  и  другие  классификации.  Например,  С.Г.Васильева  выделяет  4  направления  в 
антропоцентрической парадигме лингвистики ХХ в.: 
Первое  направление  «исследует  язык  как  «зеркало»  человека,  базовым  для  него  является  понятие 
языковой картины мира, а основной задачей – изучение того, как человек отражает себя в языке» [2]. В 
последние  десятилетия  развития  науки  не  вызывает  дискуссий  то  факт,  что  языкознание  «пронизано 
культурно-историческим  содержанием,  ибо  своим  предметом  имеет  язык,  который  является  условием, 
основой и продуктом культуры» [3, 8], язык не просто тесно связан с культурой, он «прорастает в нее, 
развивается  в  ней  и  выражает  ее»  [3,  9].  В.К.Волошин  отмечает,  что  «культура  зачастую  сама  по  себе 
нема,  и  в  этих  случаях  ей  без  языка  не  обойтись»  [1,  5],  в  свою  очередь,  В.А.Маслова  пишет:  «все 
тонкости  культуры  народа  отражаются  в  его  языке,  который  специфичен  и  уникален,  т.к.  по-разному 
фиксирует  в себе  мир и  человека  в нем» [3, 3].  Подобный подход к  языку  в современной лингвистике 
реализуется в рамках молодой науки – лингвокультурологии. Эта наука возникла на стыке лингвистики и 
культурологи, в результате взгляда языкознания конца XX века на язык как «продукт культуры, как ее 
важная составная часть и условие существования, как фактор формирования культурных кодов» [3, 6]. В 
результате  становления  лингвокультурологии  как  самостоятельной  науки,  был  осуществлен  разворот 
«лингвистической  проблематики  в  сторону  человека  и  его  места  в  культуре,  ибо  в  центре  внимания 
культуры и культурной традиции стоит  языковая личность  во всем ее многообразии: Я-физическое, Я-
социальное,  Я-интеллектуальное,  Я-эмоциональное,  Я-речемыслительное»  [3,  7].  Основными 
понятийными  категориями  лингвокультурологии  являются  «языковая  личность»  и  «концепт»,  данные 
понятия создают ментальный прототипический образ «обобщенного носителя языка».  
Второе направление – коммуникативная лингвистика, характерной особенностью которой является 
«интерес к человеку в первую очередь в его отнесенности к процессу коммуникации» [2].  
Как  отмечалось  ранее,  на  любом  этапе  развития  языкознания  текст  являлся  одним  из  основных 
объектов исследования, в том числе и в рамках коммуникативного направления. Вплоть до XX века акт 
коммуникации  в  основном  исследовался  в  рамках  логического  подхода,  в  основе  которого  лежало 
предположение  о  едином  для  всех  образе  логического  мышления,  а  на  первый  план  выдвигалось 
описание  общих  закономерностей  развития  языка.  Кроме  логического  подхода  в  указанный  период 
сформировался и психологический подход к речевому общению (но с менее древней историей). Основой 
этому  подходу  послужили  идеи  В.  фон  Гумбольдта,  в  результате  чего  язык  стал  изучаться  с  учетом 
участников  коммуникации  –  говорящего  и  слушающего,  с  учетом  психической  деятельности  носителя 
языка.  В  рамках  психологического  подхода  к  процессу  коммуникации  такие  ученые  как  А.А.Потебня, 
Х.Штейнталь,  И.А.Бодуэн  де  Куртенэ  и  другие  неоднократно  высказывали  в  своих  трудах  идеи  о 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №1(47), 2014 г. 
12 
необходимости  изучения  языка  в  процессе  речевой  деятельности,  с  учетом  ролей  слушающего  и 
говорящего,  а  также  процессов,  происходящих  в  коммуникативном  акте  и  т.д.  Основным  недостатком 
данного  подхода  был  атомистический  его  характер,  в  результате  чего,  был  создан  настолько  сложный 
объект  исследования,  который  не  мог  быть  адекватно  описан  имеющимися  на  данном  этапе  развития 
лингвистики средствами. С целью решения сложившихся научных проблем была осуществлена попытка 
вывода  науки  за  рамки  атомистического  подхода  и  приведение  ее  к  системному  анализу.  В  результате 
системного  анализа  языка  в  языкознании  начала  XX  века  сформировалась  новая  научная  парадигма  – 
системно-структурная,  в  рамках  которой  были  выявлены  новые  свойства  и  аспекты  изучения 
коммуникативного  акта  в  частности,  а  также  новые  закономерности  развития  языка  в  целом.  Но 
стремление  к  системному  описанию  привело  к  тому,  что  наука  вновь  отвернулась  от  человека.  Язык 
исследовался  путем  теоретического  описания  составляющих  его  элементов,  без  учета  человеческого 
фактора.  Решающую  точку  в  вопросе  неполноценности  системно-структурного  подхода  поставил 
«информационный  взрыв»,  который  явился  результатом  научно-технической  революции  второй 
половины прошлого века. В результате развития средств массовой информации возникает ряд вопросов о 
функционировании языка в процессе коммуникации, а также способах хранения, обработки и передачи 
информации,  которые  была  не  в  состоянии  решить  наука  исключительно  в  рамках  существующего 
подхода  к  языку.  Так,  в  дополнение  к  «общенаучному  принципу  системности»  в  анализе  текста 
добавляется  «специальнонаучный  принцип  коммуникативности»,  который  опирается  на  признание 
коммуникативной  природы  текста.  Таким  образом,  главенствующая  роль  при  анализе  процесса 
коммуникации  справедливо  возвращается  человеку,  человек  получает  статус  «активного  субъекта 
познания (по Д.П.Горскому). Новый взгляд на процесс коммуникации способствует тому, что во второй 
половине XX века в рамках коммуникативного направления формируется новый подход, новый взгляд с 
учетом  «говорящей  личности»,  а  основным  инструментом  познания  этой  личности  провозглашается 
текст.  Главной  задачей  новой  парадигмы  становится  изучение  взаимодействия  текста  с  личностью 
коммуниканта  в  конкретной  ситуации  общения.  В  работе  указанного  периода  Е.В.Колшанский 
подчеркивал,  что  «текст  теснейшим  образом  связан  с  речемыслительной  деятельностью  человека  и 
поэтому его структура отражает логические взаимосвязи между соответствующими коммуникативными 
действиями» [4, 124].  
В  науке  последних  десятилетий  коммуникативная  лингвистика  обрела  собственный  специфический 
облик;  в  настоящее  время  коммуникативная  лингвистика  не  только  анализирует  языковые  единицы  в 
условиях конкретного коммуникативного акта, но и признает высказывание (текст) основным объектом 
лингвистической науки в целом. Современным языкознанием текст признается «высшей реалией языка», 
а наука о тексте превращается «в одно из магистральных направлений мировой науки о языке ХХI в.». В 
результате  обращения  филологических  наук  (как  языкознания,  так  и  литературоведения)  к  человеку 
«говорящему»  появляется  категория  HomoLoquens,  которая  объединяет  в  себе  и  HomoSapiens  (человек 
разумный),  и  HomoLitteratus  (человек  культурный/национальный),  и  HomoCivis  (человек  гражданский/ 
социальный). HomoLoquens в рамках коммуникативного акта выполняет как функцию говорящего, так и 
функцию  слушающего,  но,  как  отмечает  Л.А.Новиков,  разница  заключается  в  том,  что  «в  реальном 
процессе  общения  автор  и  адресат  решают  разнонаправленные  задачи:  если  автор  решает 
преимущественно коммуникативную задачу, связанную с отбором и распределением языковых средств в 
тексте,  то  адресат  решает  преимущественно  когнитивную  задачу»  [5].  На  основе  коммуникативного 
подхода  формируется,  так  называемый,  функционально-коммуникативный  подход,  который 
способствует  изучению  текста  с  учетом  его  творца  (автора)  и  адресной  направленности  произведения. 
Подобный подход к анализу текста  учитывать не только лингвистические, но и экстралингвистические 
особенности.  
В  ходе  развития  коммуникативного  и  функционально-коммуникативного  подходов  формируется 
суждение  о  том,  что  «человек  говорящий»  обладает  собственной  системой  знаний  и  представлений  о 
мире,  которая  формирует  когнитивную  базу  –  языковую  картину  мира.  Так,  на  передовые  позиции 
антропоцентрической  парадигмы  современной  лингвистической  науки  выходит  когнитивное 

жүктеу 5.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет