Хабарлаған болатын. Кешкі сағат 17жүктеу 0.77 Mb.

бет4/7
Дата03.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Бетті дайында ан  ыз алда  АЙТЖАНОВА

Қарағанды

Кеншiлер мекенi 

Кеншiлер мекенi 

кемелденуде

кемелденуде

ОБЛЫС М ЛЕМ ЛАМАСЫ

АЙМА  ЖЕТІСТІГІ

уатты


араѓанды

Қарағанды аймағы 

су жаңа жобаларды 

жүзеге асыруда 

қара үзіп тұр. 

Индус триялық

инновациялық 

жобаларды 

іске қосуда 

Қарағандының 

еліміздің басқа 

аймақтарынан оқ 

бойы озық екенін 

индустрия және 

жаңа технологиялар 

министрі 

Ә.Исекешов те атап 

айтқан болатын. Елді 

индустрияландыру 

картасына енген 

жобалар арқылы 

жаңа кәсіпорындар 

қатарға қосылуда.

ДЕРЕК 


2010-2014 жылдарға арналған Индустрияландыру 

картасына Қарағанды облысынан 56 жоба енген. 

Оның ішінде 2010 жылы 26 млрд 696 млн теңгені 

құрайтын тоғыз жоба іске қосылды. Осының 

нәтижесінде 808 адам жұмыспен қамтылған. Ал 

2011 жылы тұсауы кесілген жобалар саны – 24. 

Олардың жалпы құны – 36 млрд 692,1 млн теңге. 

Бұл жобалар аясында 1541 адамға жаңа жұмыс 

орны ашылды. Ал биыл межеде – тоғыз жоба. 

Тоғызы толық жұмыс істегенде 1412 адамға екі 

қолға бір күрек табылатын сыңайлы. Қарағанды 

облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп 

басқармасының деректеріне үңілсек, 2013-2015 

жылдар еншісінде 14 жоба тұр. 227 млрд 926,8 млн 

теңге болатын бұл жобалар негізінде 2245 жұмыс 

орны пайда болады екен. Сонда аталған жобалар 

нәтижесінде аймақта 6 мыңнан астам адам 

жұмыспен қамтылады екен. 

«Астро-Агро» ЖШС басшысы Александр 

Шимпф қазақстандық ғылыми орталықтармен 

(Алматы қаласындағы қазақ картоп және көкө-

ніс шаруашылығы ҒЗИ, Астана қаласындағы ҚР 

Ұлттық биотехнология орталығы) және Еуропа-

ның «Агрика», HZPC сияқты белгілі фирмалары-

мен байланыста. 2006 жылдан ғылыми-зерттеу 

жұ мыс тарын  жүргізуде.  Зерттеулер  картоптың 

вирустық аурулары егістің толық жойылуына 

соқ тыруы мүмкіндігін көрсеткен (мәселен, жыл 

сайын осыдан келетін әлемдік шығын 90 млн 

тоннаға дейін жетеді екен).

Екінші бір проблема, Қазақстанның өзі жы-

лы 


на картоптың іріктелген тұқымының 95 па-

йызын шетелден сатып алады. «АстроАгро» да 

– осы қатарда. Әр жылы Голландиядан 30-45 

млн теңгеге тұқым алумен келеді. Ол тұқымның 1 

тоннасы – 1000 евро, одан да қымбат. 

Серіктестіктің баға саясатында 

оның  тон на сы ның  құнын 

400 евроға дейін түсіру қа рас ты рылған. Осылай-

ша, картоптың аудан 

дас 


тырылған вируссыз 

тұқым шаруа 

шы 

лығы жүйесін енгізу импортты алмастырмақ. Сол үшін жыл бойы (2006-2008) 

шаруашылықта тәжірибе жұмыстары жүргізіліп, 

жоғары сапалы вируссыз шағын түй 

нек 


тер 

алынған. Технологиялық кешенді зерт хана зерт-

теуге мол мүмкіндік береді. 

Александрдың бұл қадамына Германияға 

көшіп барып, сонда өзі құрған «Агротех Гмбх» 

компаниясының бас директоры болған Валентин 

де қолдау көрсеткен. Ол осыдан жеті жыл бұрын 

«Астро-Агрода» өткен халықаралық семинарда 

былай деп ашық айтқан: «Біз «Фонтанэден» бас 

тартатын боламыз (голландық сорттардың бір 

түрі). Ол бізді екі рет жерге қаратты: сақталуы 

нашар. Одан да қазақстандық сорттарға жә-

не өз селекциямыздың өнімдеріне басымдық 

бере міз».

Ал «Астро-Агро» ЖШС басшысы Александр: 

«Кар 


топты голландиялықтардың бізден сатып 

алғанын қалаймын!» – дейді.ГОЛЛАНДИЯЛЫҚ 

картопты 

ҚАРАҒАНДЫЛЫҚ 

өнім ығыстырмақ

Бұйырса, картоптың «королі» – Голландияға қол жаймайтын 

боламыз. Қарағанды облысы Абай ауданы Көксу ауылындағы 

«Астро-Агро» ЖШС Қазақстан ғана емес, Орта Азия 

нарығынан Голландияның картоп тұқымын жеткізушілерді 

ығыстырмақ. Сөйтіп, импорт алмастырушы отандық 

өнімдерді сырт елде саудалауды мақсат етіп отыр. 

«Вируссыз шағын түйнектер негізінде іріктелген картоп 

өсіру» жобасымен өндірілетін өнімнің басымдығы – картоп 

тұқымының тазалығы, жоғары өнімділігі, түрлі топырақ-

климат жағдайларына бейімдігі мен экологиялық 

саулығында. Бұл бағытта серіктестік өздері өсіретін 

42 сортты картоптан жартылай голландиялық негізде 

вируссыз түйнек алуға ден қоюда.

«Арық сөйлеп, семіз шықты» дегенді ұстансақ та, өңір-

дегі өркенді істерді атап өтпеуге болмайды. Олардың 

қайсыбірінің Қазақстан түгіл, ТМД-да баламасы жоқ. Ай-

талық, жылдамдығы аса жоғары пойыз дарға арналған 

шпал шығаратын Nord Пром Нс ЖШС-ның темір бетонды 

өнімдер жобасы.

Осыған орай «Қазақстан темір жолы» АҚ 2010 жылы 

«Инновациялық теміржол өнімін шығаратын инновациялық 

отандық тауар өндіруші» деген дипломмен марапаттапты. 

Италияның үздік технологиясы мұнда сағатына 68 шпал 

шығаруға мүмкіндік береді. Бұл шпалдар пойыз жылдамды-

ғын сағатына 200 шақырымға дейін арттыруға ықпал етеді. 

Тіпті алдағы уақытта бұл отандық шпалдардың арқа-

сында пойыздар жылдамдығын сағатына 350 шақырымға 

дейін арттыра алатын болады. Қуаттылығы жылына – 300 

мың шпал.

Euro Pack ЖШС инновациялық технологияларды қол-

дана отырып, тауарларды орауға арналған резина және 

пластмасса бұйымдарды тұтынушыларына ұсынуда. Өнім 

– импортты алмастырушы және ішкі нарықта сұранысқа ие. 

Бүгінде тамақ өнеркәсібінде ауызсу мен өсімдік майын 

сақтау мен сатуға арналған 5 литрлік ыдыстарға деген 

сұраныс күн санап артып келеді. 

Сонымен қатар, Proluх kz 

ltd ЖШС 80% электр қуа тын 

үнемдеуге мүмкін дік беретін 

жарық диодты шамның жо-

ғар ғы технологиялық, автомат-

тандырылған өндірісін қолға 

алған болатын. Жобаны жүзе-

ге асыру жарық диодты шам-

дар өндірісіне бағытталған. 

Оларды қолдану электр эн-

ер гиясын едәуір үнемдеуге, 

үнемі жарық пайдаланыла-

тын өндірістер өнімінің өзіндік 

құнын төмендетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ көшелерді, 

жолдарды, көпірлерді, теміржол платформаларын, квар-

тал ішін, өндірістік және қойма ғимараттарын, жылыжай-

ларды, кеңселер мен ТКШ жарықтандыруға пайдаланыла-

тын болады. Өнім өндіру шілердің айтуынша, сынаптан ада 

мұндай шам экологиялық тұрғыда таза. Демек, адамның 

денсау лығына  залалы  жоқ. 

Индустрияландыру картасынан ауылдар да шет қалып 

жатқан жоқ. Бұқар жырау ауданы Аман кен орнындағы 

«Техноиндустрия» ЖШС фракциялық және текше пішіндес 

қиыршық тас өндіретін зауыт жобасы – соның айғағы. Бұл 

кәсіп орында  автомобиль  жә не  теміржол  құ ры лы сына 

қажетті жылына 1 млн тоннаға де йін сапалы қиыр шық тас 

шыға ратын  заманауи  тех нология лық 

жаб дық  орна тыл ған.  Сон-

дай-ақ жоға ры кернеулі 

же лі лерге  ар налған  те-

мір-бетонды баға налар 

мен басқа да темір-бе-

тон өнім 

дерін шығару 

жос парлануда.

Қазақстанда ме-

ди ци налық  мекеме-

лер дің  жұ мы сында  бір 

реттік бұйым дар (ме-

ди ци на лық  маскалар, 

бахилалар)  на рық қа 

енді ғана еніп жа 

тыр. 


«Ме рей МФ» ЖШС ме-

ди цина лық  мекемелер 

үшін бір рет пайдаланылатын өнім өндірісінің 

ерекшелігі – отан дық нарықтағы импорт алмас-

тырушы,  ме ди циналық  бұйым дар дың  замана-

уи өнімін қа лыптастырушы болып танылуында. 

Қазіргі күні бұл салада отандық өнім 

дер 


жоқтың қасы деуге болады. Негізгі жеткізушілер 

– Қытай, Ресей мен Украина. Сол себепті 

мұндай өндірісті ұйымдас тыру тек Қарағанды 

облы сы ның  ғана  емес,  респуб ликаның  басқа 

да өңірлерінің сұра нысын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. 

«Айқын жол» ЖШС жобасы әртүрлі диа-

метрлі металл құбырларын шығаруға негіз-

делген. Оны құруға 220 млн теңге инвестиция жұмсалды, 

жобалық қуаттылыққа шыққан соң, жылына 3 мың тонна 

өнім шығаратын болады. Бұл инновациялық жобаны Еуропа 

ежелден қолданып келеді. Олардағы жол құрылысы ның 70 

пайызы осындай құбыр ларды қолданған. Ресейде – 30 

пайыз. «Айқын жол» ЖШС аталмыш құбыр 

лары қала 

көшелерінде пайдаланылуда. Бұл материалдарды қол-

дану құрылыс мерзімін 35-40 пайызға қысқартуға мүмкін дік 

береді. Бетонға қарағанда, экономикалық тұрғыдан 25-30 

пайызға тиімдірек.

Картоп шаруашылығы Голландияда 

басқа елдермен салыстырғанда едәуір 

жақсы дамыған. Голландияда картоптың 

орташа өнімділігі 400-500 ц/га құрайды. 

Жыл сайын Голландия картоптың 

жалпы түсімінің үштен екісінен астамын 

экспорттайды екен. Голландиялық 

ғалымдар мен картоп өсіруші 

фермерлер, зор тәжірибеге ие бола 

отырып, картоп өсіру технологиясының 

дамуына зор үлесін қосты.

ДЕРЕК:

АЛАМ МЕН  АЛАМЫС А-Н С А

Х

АЛЫҚАРАЛЫҚ

 

БИОГРАФИЯЛЫҚ

 

ОРТАЛЫҚТЫҢ

 (А

НГЛИЯ

, К

ЕМБРИДЖШЕШІМІМЕН

 

ДҮНИЕЖҮЗІ

 

ФИЗИКТЕРІНІҢ

 

АРАСЫНДА

 «ХХ 

ҒАСЫРДЫҢ

 

ҒҰЛАМА

 

АДАМЫ

» 

АТАНҒАН

 

ФИЗИКҒАЛЫМ

 

Қ

АРАҒАНДЫДА

 

ТҰРАДЫ

. Б

ҮГІНДЕ

 

ҒАСЫР

 

АДАМЫН

 

АҒЫЛШЫНДАР

 

АТ

-

ТАЙ

 

ҚАЛАПШАҚЫРТЫПАҚЫСЫН

 

ТӨЛЕП

, О

КСФОРД

 

УНИВЕРСИТЕТІНДЕ

 

ПРОФЕССОРЛАРҒА

 

ДӘРІС

 

ОҚЫТАДЫ

 КСФОРД

 

УНИВЕРСИТЕТІ

 

ТУРАЛЫ

 

ЕЖІКТЕП

 

ЖАТУДЫҢ

 

ӨЗІ

 

АРТЫҚ

). Ж

А

-

ПОНДАР

 

ДА

 

ЖАРМАСЫПҮНДІСТЕР

 

ДЕ

 

ҮЗДІГІП

 

ОТЫР

. Қ

АШАН

 

КЕЛЕДІ

 

ЕКЕН

 

ДЕП

 

ЖОЛЫНА

 

ҚАРАПЕКІ

 

КӨЗДЕРІ

 

ТӨРТ

 

БОЛҒАЛЫ

 

БІРАЗ

 

ЖЫЛ

.

Қарағанды өңірі еліміздің 

Қарағанды өңірі еліміздің 

қақ ортасында орналасқан. 

қақ ортасында орналасқан. 

Облыс 1932 жылы 10 наурызда 

Облыс 1932 жылы 10 наурызда 

құрылды. Жер аумағы – 428 мың 

құрылды. Жер аумағы – 428 мың 

шаршы шақырым. Солтүстігінде 

шаршы шақырым. Солтүстігінде 

– Ақмола, Павлодар, шығысында 

– Ақмола, Павлодар, шығысында 

Шығыс Қазақстан, оңтүстігінде 

– Шығыс Қазақстан, оңтүстігінде 

– Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, 

– Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, 

Жамбыл, батысында Ақтөбе, 

Жамбыл, батысында Ақтөбе, 

Қостанай облыстарымен шектеседі. 

Қостанай облыстарымен шектеседі. 

Халқының саны – 2012 жылғы 

Халқының саны – 2012 жылғы 

1 мамырдағы дерек бойынша 1 млн 

1 мамырдағы дерек бойынша 1 млн 

359 мың 900 адам.

359 мың 900 адам.

Өндірісті өңірдің өнеркәсіптері өндірген өнім 

көлемі бойынша 5-орын тиесілі. Қарағандының 

алдында Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан 

және Ақтөбе облыстары бар. 

Ауыл шаруашылығы өнімін шығару 2012 жылғы 

қаңтар-сәуірде 16 838,8 млн теңгені құраған. 

Оның ішінде мал шаруашылығы – 16 728,1 млн 

теңге, өсімдік шаруашылығы – 109,7 млн теңге, 

қызмет – 1,0 млн теңге. Жалпы, еліміздегі мал 

шаруашылығы өнімін өндірудің жалпы көлемінде 

облыстың үлес салмағы ет және ет өнімдері 

бойынша – 6,4%, сүт өнімдері бойынша – 6,3%, 

жұмыртқа алу бойынша – 12,7%.

Тіркелген кәсіпорындар мен ұйымдар 

санына келсек, республикада 4- орында. Ста-

тистикалық бизнес-тіркелімде, 2012 жылғы 1 

мамырдағы есеп бойынша, 21 614 шаруашылық 

етуші субъект бар. Көліктің барлық түрімен жүк 

тасымалдау көлемі жағынан елімізде 1-орынға 

шығып отыр. 

Қарағанды облысы халқының саны – есептік 

деректер бойынша, 1359,1 мың адам. Бұл жыл 

басындағы көрсеткіштен 1000 адамға көп. 

Қарағанды облысының халқы Қазақстан Респуб-

ли касы халқының 8,1%-ын құрайды.

Әлбетте, қырқының поэзиядағы құбыласы Се-

Қаймақты қазағынан гөрі, ормандай орысы 

басым Қарағандыда аузына Алла сөз 

салған 40 ақын бар. Мұнша ақын басқа 

аймақта жоқ. Қырқы да – Ақсұңқарұлының 

шекпенінен шыққандар. Қырқы да қынаптан 

жаңа суырған алмас қылыштай. Осы 40 

ақынның жыры арнайы дискіге де жазылды. 

Қасым сайтынан тыңдауға да болады. 

Арќада Алаштыњ 

Арќада Алаштыњ 

сμзiн айтар 

сμзiн айтар 

40 аќын бар

40 аќын бар

ЌЌ

ҚОЯНДЫ ЖӘРМЕҢКЕСІҚарқаралының «Қоянды жәрмеңкесі» (1848-1930) – кезінде Орталық Қазақ-

стан да өткізіліп отырған ең ірі маусымдық сауда орны болған. Мұнда әр жазда 

көршілер – Ресей, Орталық Азия мемлекеттері және Қытаймен сауда жасасты. 

Жәрмеңкенің алғашқы саудасы киіз үйлерде жасалса, 1871 жылдан бастап арнайы 

сауда үйлері салына бастаған. Жәрмеңкедегі негізгі сауда төрт түлік мал болды. 

ТЕМІРТАУДАҒЫ 1959 ЖЫЛҒЫ ЖҰМЫСШЫЛАР КӨТЕРІЛІСІ

1958 жылы Теміртауда Бүкілодақтық комсомол-жастар құрылысы мәртебесіне 

ие болған қазақстандық «Магнитка» металлургиялық зауытының құрылысы іске 

қосылды. Осыған орай, Теміртау халқының күрт өсуіне байланысты жұмысшыларды 

тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі туындады. Одан бөлек, жұмысшылардың 

арасында ауызсу, азық-түлік, киім-кешектің жетіспеушілігінен тәртіпсіздік 

орнап, оның арты қайғылы оқиғаға ұласты. Тәртіп сақшыларымен арада болған 

қақтығыс кезінде 16 жұмысшы қаза тауып, 27 адам жарақаттанған.

лихан Б КЕЙХАНОВ – 

(1866-1937) – XIX  . со ы 

мен XX  . басында ы  аза  

зиялыларыны ,  о ам 

ж не мемлекет 

айраткерлері 

атарында ы аса ерекше 

т л а. К рнекті  о ам ж не 

мемлекет  айраткері,  лт-

азатты  ж не Алаш 

оз алысыны  жетекшісі, 

Алашорда автономиялы 

кіметіні  т ра асы, публи-

цист,  алым, аудармашы.

лімхан ЕРМЕ-

КОВ (1891 – 

1970) – Алаш 

оз алы сыны  

ай рат кері.  Ала-

шорда  кіме-

тіні  м шесі, ма-

тематика 

ылым ыны  

т

ыш  аза  

профессоры.

Н ркен 

БДІРОВ 

(1919 – 

1942) – 

скери 

ш ыш-

штурмовик, 

сержант, 

Ке ес Ода ы-

ны  Батыры.

То тар 

УБ КІРОВ 

–  аза ты  

т

ыш 

арышкері.

Сер азы 

ДЕКЕНОВ – 

химия 

ылымыны  

докторы, про-

фессор,  Р 

А академигі, 

атерлі ісікке 

арсы «Аргла-

бин» д рісін 

ойлап тап ан.

Қарағанды облысы аумағында туған және дәл қазір тұрып жатқан есімі елге белгілі азаматтар:Облыс 

Облыс 

республикадағы 

республикадағы 

марганецтің 

марганецтің 

баланстық қорының 

баланстық қорының 

– 100 пайызын, вольфрамның – 

– 100 пайызын, вольфрамның – 

80, молибденнің – 64, қорғасынның – 54, 

80, молибденнің – 64, қорғасынның – 54, 

мырыштың – 40, мыстың – 36, көмірдің – 32, 

мырыштың – 40, мыстың – 36, көмірдің – 32, 

соның ішінде коксті көмірдің – 100, барийдің 

соның ішінде коксті көмірдің – 100, барийдің 

70 пайызының қоры бар.

70 пайызының қоры бар.

4

427.06.201

№111 (793) 

27.06.2012 жыл, 

сәрсенбі


                

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

азір ауылда пайдаланылып жүрген МТЗ, ЮМЗ 

тракторларының тозығы әбден жетті. Бірақ 

жаңасын сатып алуға өте қымбат. Оның үстіне, мал 

басы 200-ден аспайтын шаруашылықтар үшін мұндай ірі 

техниканы ұстау, күтіп-баптау тиімсіз. Сондықтан оларға 

әмбебап қондырғылармен жабдықталған шағын 

техника керек. Конструктор Зинолла Ғабдуллиннің 

көтеріп жүрген идеясы – осы.

Бүгінгі алпауыт елдердің жасаған соңғы үлгідегі автокөліктері қазақ жерінде ай өтпей жатып сатыл ымға 

шығады. Бұл біздің елде автокөлікке деген сұраныстың жоғары екен  дігін 

аңғартса керек. Бір «әттеген-айымыз» – осы автокөлік 

өндірісінде  өрі сі міз дің  тарлығы.  Қолымыздың 

қысқалығы. «Жақсы автокө ліктерді тек са тып ала 

бермей, неге сатылымға шығармаймыз» деген 

өкініш бар. Қа  зақ ба лас ы автокөлік индус-

трия сын енді-енді қолға алып жатыр. 

Әзірге жет кен жетістігіміз – өзімізде 

дайын  бөлшектерді  құ рас ты ру. 

Ендігі мәселе – «қазақ қашан 

өз  мә ши не  сіне  міне-

ді?» деген 

са уал ға 

нақ ты 

жа   уап 

іздеу. 

втомобиль 

өн   ді  рісі  –  кешенді  са-

ла. Бұл саланы дамытудың әлемдік 

дәрежеде қалыптасқан екі клас си-

калық әдісі бар. Мысалы, Кеңес 

Одағы Италиядан «Фиаты» зауы-

тымен, күллі стандарттарымен, 

құрал-сайман, станоктарымен 

бірге 2 миллиард долларға сатып 

алды да, ВАЗ-ға 

орналастырды. Соның негізінде 

«Жигули» автомобилі жасалды. 

Бұл – бірінші нұсқа. Әрине, 

қыруар шығынды талап етеді. 

Мұның пайдасын тек бірнеше 

ондаған жылдан соң көруің 

мүмкін. Ал екінші нұсқаның ерен 

үл гі сін көрші Қытай елі 

көр 


сетіп отыр. Әлемдегі үлкен 

сұра нысқа ие автомобильдердің 

ли цен зия сын сатып алып, сол ма-

шинаны өз елінде жасауға құқылы 

болған соң, оның бөлшектеріндегі 

отандық үлесті жыл артқан сайын 

кө бейте береді. Құрастыру негізін-

де олар дың тәжірибесі артты және 

оған конструкторлық жаңалықтар, 

өзгешеліктер енгізіп, таза отандық 

өнім етіп шығарып жатыр. Енді ол 

автомобильдің атауын да өздері 

өзгерте алады. Өйткені бөлшектер-

дің бәрін арадағы бірнеше жылда 

өздерінде жасап шығаратындай 

деңгейге көтеріліп алды», – дейді 

елімізге белгілі автокөлік жасау са-

ласының маманы Қалыбек Қоныс-

пайұлы. 

Мемлекеттік 

техникалық саясат 

тұрғы сынан алып қарағанда, 

бізге сөзсіз, екінші нұсқа – Қытай 

елінің әдісі ыңғайлы. Қазіргі таңда 

осы нұсқамен Өскеменде «Лада», 

«Кадиллак», «Киа», «Шкода», «Шев-

ро ле» сынды бірнеше модельдерді 

құ растыру 

үстіндеміз.  Қоста най да ғы  «Агро-

маш Холдинг» АҚ ішінде Ssang 

Yongтің бірнеше түрін сәтті құрап 

шығардық. Енді тек осы өнімдердің 

отандық үлесін арттыру арқылы 

автокөлікті толықтай өз еншімізге 

жазу. 

АВТОАРМАНАВТОӨНДІРІС

Рауан ҚАЗЫБЕКОВ, инженер-механик:

– Қазақ ешқашан өзінің автокөлігін мінбейді. Өйткені бұл – 

мүмкін емес жағдай. Автокөлік жасауға маманданбадық. Әрине, 

қазір бірнеше құрастыру цехында барлық бөлшектерін шетелден 

әкеліп, жинап жатырмыз. Ол бірақ біздің өнім дегенді білдірмейді. 

Сонан соң алда-жалда біз өзіміздің отандық автокөлікті құрастыра 

қалған жағдайда оған деген сұраныс болмайды. Өзбекстан кәріс-

тердің Нексиясына лицензия алып, бірнеше жылдан бері осы 

автокөлікті өздерінде құрастырып, экспорттаумен айналысып 

келеді. Қазіргі таңда өзбектердің Нексиясы өтімділігі жағынан 

Орталық Азияда алдыңғы қатарға шықты. Енді оларды қуып жету 

қиын. 1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал