Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет9/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-әдеби  шығармалардың  оның  жазылу  дәуірімен  байланысын, 

авторлық  позиция  мен  оған  байланысын,  сөз  өнері  ретінде 

әдебиеттің  табиғатын  түсіну,  тыңдалған  немесе  оқылған  мәтін 

бойынша сұрақтарға жауап беру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.

 История  литератур  народов  Средней  Азии  и 

Казахстана. -Москва, 1960  

2.

 

Шошин  В.А.  итература  народов  СССР.-Москва, 1977. 

3.

 Литература  народов  СССР.  Хрестоматия.    -

Москва. 1976 

4.

 

Литература  народов  СССР.  Хрестоматия.    -Москва. 1976 

5.

 Литература народов СССР. -Москва. 1986 

6. Әуезов М. Уақыт және әдебиет. -Алматы, 1962 

7. Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы. 

8. Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар. -А.; 1973 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 44. Түркі халықтарының әдебиеті пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әлем әдебиеті модулі 

Модульға жауапты 

Жұмабаева Г.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Орыс әдебиетінің тарихы 

Модульдің мазмұны 

Жалпы  түркі  халықтары  әдебиетінің  зерттелуі.  Түркі 

халықтары 

әдебиетінде 

көтерілген 

тақырыптар 

ауқымы.  

Әзірбайжан  әдебиеті.  Кеңес  дәуіріндегі  өзбек  әдебиеті.  Қазан 

татарларының  ертедегі  жазба  әдебиеті.  ХХ  ғасырдағы  татар 

әдебиеті. Түрік әдебиетінің тарихи негіздері: көне түркі өркениеті. 

Қырғыз  халық  ақындарының  шығармаларындағы  ағартушылық, 

демократтық  бағыт.  Башқұрт  әдебиеті.  Қарақалпақ  әдебиетінің 

даму жолы.  

Оқытудың нәтижесі 

Түркі  халықтары  әдебиеті  мен  қазақ  әдебиеті  арасындағы 

әдеби байланыс түрлерін игереді.  

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.  История  литератур  народов  Средней  Азии  и  Казахстана.-

Москва,1960  

 

2. Шошин В.А.Литература народов СССР.-Москва,1977  

3. Литература народов СССР.Хрестоматия.-Москва.1976 

 

4. Литература народов СССР.-Москва.1986  

5. Узбекская литература.-Москва.1968 

6. Тебегенов Т. Шетел әдебиетінің тарихы Алматы, 1996 

7.Әуезов М. Уақыт және әдебиет Алматы, 1962. 

9. Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы 

10.Марғұлан Ә. Шоқан және Манас Алматы, 1985. 

11.Нұрқатов  А.  Идея  және  образ  (Ш.Айтматов  туралы)  Алматы, 

1971 


12. Сейдеханов К. Достық әуендері Алматы, Мектеп, 1978 

13.Ш.Айтматов шығармалары Алматы, 1958 

14.Мусинов  А.  Казахско-киргизские  литературные  связи  Алматы, 

1974 


15.Мүшайра. Өзбек поэзиясының антологиясы Алматы, 1972 

16.Науаи Ә. Таңдамалы шығармалары Алматы, 1948 

17.Антология туркменской поэзии Москва, 1969 

18.Түркімен  жырлары  (Түркімен  ақыдарының  өлеңдері)  Алматы, 

1963 

19. Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар Алматы, 1973 20. Жолдасбекоа М. Асыл арналар Алматы, Жазушы, 1966 

21. Бердібаев Р. Кәусар бұлақ Алматы, 1989 

22.  Бердібаев Р. Достық кемесінде Алматы, 1970 

23. Бердібаев Р. Гүлстан бұлбұлдаы Алматы, жазушы, 1970 

24. Қоңыратбаев Ә. Қазақ эпосы және тюркология Алматы, 1987 

25.Шаяхметұлы Қ. Шартарап Семей-Новосибирск, 2006  

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 45. Шетел әдебиетінің тарихы пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әлем әдебиеті модулі 

Модульға жауапты 

Жұмабаева Г.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 


Семестр 

Білім алушының саны Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Орыс әдебиетінің тарихы, Түркі халықтарының әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

Студенттерге  шетел  әдебиетін  оқып-үйрену  Қазақстан 

Республикасының  «Мәдени  мұра»  мемлекеттік  бағдарламасының 

да  басты  мұрағаттарының  бірі.  Сондықтан  адамзат  тарихы 

дамуының 

біздің 

жыл 


санауымызға 

дейінгі 


антикалық 

мәдениетінен  бастап,  қазіргі  заманымызға  дейінгі  әдеби- 

фольклорлық мазмұнын оқып- үйрену, әлемдік сөз өнері дамуының 

тарихын әдеби шола оқытуды көздейді. Аталған пәнді қазақ тілінде 

өтуде 

қазіргі 


заманғы 

әдебиеттану 

ғылымындағы 

жеке 


халықтардың  әдебиеттерін  дұние  жүзілік  әдеби-мәдени  даму 

аясында қарастыруды  басты назарға алынады. 

Оқытудың нәтижесі 

-Шетел  халықтарының  әдебиет  тарихындағы  көрнекті 

ақын-жазушылардың шығармашылық мұраларын білуі керек;  

- теориялық және тәжірибелік тұрғыда жан-жақты меңгеруі 

керек;  


- Мемлекеттік тілді сүйетін, ұлттық сөз өнерін дәріптейтін, 

қастерлейтін,  сана-сезімі  жоғары  азамат,  патриот  қалыптастыру 

құзыреттілігі болып табылады. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Античная  литература/под.ред  А.А.  Тахо-  Годи.  М.., 

«Просвещение», 1986. 

2.  Тронский  И.М.  История  античной  литературы.  М. 

«Высшая школа», 1988. 

3.Чистакова  И.А.,  Вулих  Н.В.  История  античной 

литературы. М. «Высшая школа»,1977-454с. 

4. История всемирной литературы в 9 томах. «Наука»,1983. 

5.Геродот. «Тарих», «Қазақ әдебиеті» №10,6наурыз,1992ж. 

6.Сыма  Цянь.  Тарихи  жазбалар.  «Қазақ  әдебиеті» 

№11,13наурыз,1992ж 

7.Рашид  аддин.  «Жылнамалар  жинағы».  «Қазақ  әдебиеті» 

№1, 27наурыз,1992ж 

8.Анахарс. 

Дала 


даналығы. 

«Қазақ 


әдебиеті» 

№15,көкек,1992ж. 

9.Плано  Карпани.  Моңғолдар  тарихы.  «Қазақ  әдебиеті» 

№18 1 мамыр,1992ж. 

10.Ребрук.  Шығыс  елдеріне  саяхат.«Қазақ  әдебиеті»  №21 

,22 мамыр,1992ж. 

11.Кенжебаев  Б.  Қазақ  әдебиеті  тарихының  мәселелері. 

Алматы:Ғылым,170б. 

12.Қазақстанның көне алтыны, Алматы: Өнер,1983,264б. 

13.Марғұлан 

Ә. 

Ежелгі 


жыр 

– 

аңыздар. Алматы:Жазушы,1985-368б. 

14.СүйіншәлиевХ. 

Ғасырлар 

поэзиясы. 

Алматы:Жазушы,1987-216 б. 

15.Древности южного Хорезма. М.Наука,1991-287б. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 46. Когнитивті лингвистика пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Жалпы теориялық модуль 

Модульға жауапты 

Абдрахманова Ж.М. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор,  

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 


Семестр 

Білім алушының саны Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Риторика, Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Модульдің мазмұны 

Тіл  біліміндегі  танымдық  теорияның  ғылыми  негіздерін  меңгеру, 

оның  басты  тұжырымдары  мен  негізгі  қағидалары  арқылы 

студенттердің  ой-өрісін  кеңейту  болып  табылады.  Ойлау  және 

таным  процестерінің  байланысы,  сана  мен  тілдің  бірлестігі.  Сана 

арқылы таным процесінің кенеюі.  Ойлау және таным кеңістігі. Тіл 

және  ойлау.  Ойлау  және  сөйлеу.  Таным  процесі  мен  сөйлесім 

әрекетінің  түрлері  арасындағы  байланыс,  оның  мәні.  Тілдесімнің 

таным  процесінің  негізінде  жүзеге  асуы.  Жеке  тұлағаның 

қалыптасуына  таным  мен  тілдік  қатынастың  әсері.  Таным  процесі 

мен тілдік қатынастың бірлестігі. Танымдық мәні мен өзгешелігіне 

байланысты 

тілдің 


когнитивтік 

қызметтері. 

Аталымдық, 

дискурсивтік,  кумулятивтік  қызметтің  анықтамасы,  мысалдары. 

Концепт пен ұғым, фрейм. 

Оқытудың нәтижесі 

Тіл  біліміндегі  танымдық  теорияның  ғылыми  негіздерін 

меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы 

студенттердің ой-өрісін кеңейту.  

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.  Ә.Қайдар. Қазақ тілі білімінің өзекті мәселелер. Алматы, 

1998. 

2.  Балақаев  М.  Қазақ  тілі  мәдениетінің  мәселелері.  –

А.,1965. 

3. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік 

суреті. Автореф. док. дисс. Алматы, 2004. 

4. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004. 

5. 


Сағидолда 

Г. 


Поэтикалық 

фразеологизмдердің 

этномәдени мазмұны. А, 2003. 

6. Соломоник А. Язык и знаковая система. Москва, 1992. 

7. 

Ислам  А.  Лингвомәдениеттану:  тіл  мәдениеті контексінде. Алматы-Астана, 2004ж 

8.  Тарасов  И.П.  Структура  смысла  и  структура  личности 

коммуниканта // Вопросы языкознания, 1992, № 4. 

9.  Яковлева  Е.С.  Фрагменты  русской  языковой  картины 

мира (модели пространства, времени, воспрития). Москва, 1994. 

10. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. Москва, 1976. 

11.Психолингвистические  исследования  слова  и  текста. 

Тверь, 1998. 

12. Этнопсихололингсистика. Москва, 1988. 

13.Языковое 

сознание: 

формирование 

и 

функционирование. Москва, 1998. 14.  Қордабаев  Т.,  Қалиев  Ғ.  Жалпы  тіл  білімі.  Алматы, 

2004. 

15. Абақан Е. Тілдің мәдени философиясы. Алматы, 1999. 

16.Бекмағамбетов  Ш.  Тілдік  таным  неіздері  және  тілдік 

символдар. Қызылорда, 1999. 

17.Юрченко В.С. Очерк по философи грамматики Сагатов, 

1995. 

18. Лурия А.Р. Язык и сознание. Москва, 1979. 

19.Философия. Логика. Язык. Москва, 1987. 

20.  А.Салқынбай,  Е.Абақан.  Лингвистикалық  түсіндірме 

сөздік. Алматы, 1998. 

21. Абдрахманова Ж.М. Тіл мен дүниетаным сабақтастығы. 

Фил.ғыл.канд. Автореферат.10.02.02-қазақ тілі. Алматы, 2004 

  

22. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1983 

23. Мәдениеттану. Оқулық. Алматы,2004 

24.  Қондыбай  С.  Арғы  қазақ  мифологиясы.  Алматы.- 

«Дайк-Пресс, 1 кітап, 2004.-524 б. 25.Бекежан  Ө.  Қоғам  және  миф.  Алматы:  «Домино» 

баспасы, 2002. -124б. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 47. Жапы тіл білімі пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Жалпы теориялық модуль 

Модульға жауапты 

Абдрахманова Ж.М. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор,  

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, Когнитивті лингвистика 

Модульдің мазмұны 

Тіл 

теориясы, тіл 

білімінің 

тарихы, 

тілдердің 

классификациясы  мен  типологиясы  және  тілтану  ғылымының 

негізгі  бағыттары  мен  мектептерін  меңгерту,  болашақ  лингвист 

мамандардың  ғылыми  көзқарасын  қалыптастырып,  біліктілік 

деңгейін жоғарылату.   

Оқытудың нәтижесі 

Жалпы тіл білімінің зерттеу әдістерін пайдалана отырып, меңгерген 

білімдерін тәжірибе және ғылыми зерттеу барысында қолдана алу. 

 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Амирова, Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по 

истории лингвистики. - М., 1975.  

2. Березин М. История лингвистических учении. - М., 1975.  

3.Березин М., Головин Б.Н. Общее языкознание. - М., 1979. 

4.Қалиев Б. Жалпы тіл білімі. – А., 2000 

5.Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. – А., 2001 

6.Кодухов В.И. Общее языкознание. - М., 1974 

7.Қордабаев Т.Р. Жалпы тіл білімі. - А., 1975 және 1981, 1999 

8.Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 

9.Мейе  А.  Сравнительный  метод  в  историческом  языкознании.  - 

М., 1954. 

10.Методы лингвистических исследований. - М., 1973. 

11.Мұсабекова Ф.М. Лингвистикалық ілімдердің тарихын оқыту.  - 

А., 1985. 

14.

 

Общее языкознание. - М., 1970. М., 1972. 15.

 

Рүстемов Л.З. Тіл білімі тарихына қысқаша шолу. - А., 1984. Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 48. Этнолингвистика пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Жалпы теориялық модуль 

Модульға жауапты 

Абдрахманова Ж.М. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор,  

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Когнитивті лингвистика, Жалпы тіл білімі 

Модульдің мазмұны 

Тілді  мәдениетке  қатысты  зерттейтін,  сонымен  бірге  тілдің 


қызметіндегі 

және 


дамуындағы 

тілдік, 


 

этномәдени 

және 

этнопсихологиялық   факторлардың   өзара   әсерін    қарастыратын   тіл  білімінің  саласы.  Қазақ  этнолингвистикасының  қалыптасу 

барысында  айқындалған  өзіндік  дәстүрі  мен  үрдісі,  зерттеу 

объектісі 

мен 


әдіс-тәасаілдері, 

ұстанған 

принциптерімен 

таныстыру.  Этнолингистика  пәні  өзге  мәдениет  өкілдерінің 

дүниетанымы,  эстетикалық  нормалары,  діни  наным-сенімдері 

туралы  жан-жақты  ақпарат  алуға  мүмкіндік  береді.    Сондай-ақ  

прагмалингвистика, 

психолингвистика, 

социолингвистикамен 

байланысын ұштастыра көрсету болып табылады. 

Оқытудың нәтижесі 

Этнолингвистиканың 

қоғамдық-әлеуметтік 

пәндермен 

сабақтастығын,    этнолингвитика  тарихының  даму  және  қалыптасу 

сатыларын,  бағыттары  және  концепция  мәселесін  түсіну  және  

этнолингвистика,  лингвомәдениеттану,  психолингвистика  және 

когнитивтік лингвистика лардың байланысын анықтау. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.  Ә.Қайдар. Қазақ тілі білімінің өзекті мәселелер. Алматы, 

1998. 

2.  Балақаев  М.  Қазақ  тілі  мәдениетінің  мәселелері.  –

А.,1965. 

3. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. –А., 1993. 

4. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. –А., 1966. 

5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва, 1998. 

6. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік 

суреті. Автореф. док. дисс. Алматы, 2004. 

7. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004. 

8. 


Сағидолда 

Г. 


Поэтикалық 

фразеологизмдердің 

этномәдени мазмұны. Алматы, 2003. 

9. Соломоник А. Язык и знаковая система. Москва, 1992. 

10.  Ислам  А.  Лингвомәдениеттану:  тіл  мәдениеті 

контексінде. Алматы-Астана, 2004ж 

11.  Тарасов  И.П.  Структура  смысла  и  структура  личности 

коммуниканта // Вопросы языкознания, 1992, № 4. 

12.  Яковлева  Е.С.  Фрагменты  русской  языковой  картины 

мира (модели пространства, времени, воспрития). Москва, 1994. 

13. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. Москва, 1976. 

14.Психолингвистические  исследования  слова  и  текста. 

Тверь, 1998. 

15. Этнопсихололингсистика. Москва, 1988. 

16.Языковое 

сознание: 

формирование 

и 

функционирование. Москва, 1998. 17.  Қордабаев  Т.,  Қалиев  Ғ.  Жалпы  тіл  білімі.  Алматы, 

2004. 

18. Абақан Е. Тілдің мәдени философиясы. Алматы, 1999. 

19.Бекмағамбетов  Ш.  Тілдік  таным  неіздері  және  тілдік 

символдар. Қызылорда, 1999. 

20.Юрченко В.С. Очерк по философи грамматики Сагатов, 

1995. 

21. Лурия А.Р. Язык и сознание. Москва, 1979. 

22.Философия. Логика. Язык. Москва, 1987. 

23.  А.Салқынбай,  Е.Абақан.  Лингвистикалық  түсіндірме 

сөздік. Алматы, 1998. 

24. Абдрахманова Ж.М. Тіл мен дүниетаным сабақтастығы. 

Филол.  Ғылым. Канд. Автор 

ферат.10.02.02-қазақ тілі. Алматы,2004    

28. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1983 

29. Мәдениеттану. Оқулық. Алматы,2004 

30.  Жанұзақ  Т.  Қазақ  ономастикасы.  Атаулар  сыры. 

Алматы., «Дайк-Пресс,2007.-524 б. 31.  Қондыбай  С.  Арғы  қазақ  мифологиясы.  Алматы.- 

«Дайк-Пресс, 1 кітап, 2004.-524 б. 

32.Бекежан  Ө.  Қоғам  және  миф.  Алматы:  «Домино» 

баспасы, 2002. -124б. 

33. Потебня А.А. Теоретическая поэтика.М.; 1990. – 235с. 

34.  Ерғали  І.Е.Қазақ  дүниетанымының  негізгі  ұғымдары. 

Астана, 2003. – 283б. 

35.  В.фон  Гумбольдт.  Избранные  труды  по  языкознанию 

.М.:2000. – 400с. 

36.  Сағындықұлы  Б.  Қазақ  тілі  лексика  дамуының 

этимологиялық негіздері. –  Алматы: Санат, 1994.- 168 б. 

37.  Айдарбек  Қ.  Фразеологизмдер,  тұрақты  теңеулер, 

құрамындағы  мәдени  коннотация  //  Тілтанымдық  зерттеулер 

(2003-2005жж) /Жауапты ред. Н. Уәли, М. Малбақов.  – Алматы: 

«Арыс» баспасы, 2007. – 491 б. 

38.Елемесова  Ш.  Көркем  мәтіндегі  ұлттық  мәдениеттің 

тілдік релеванттары: Ф.ғ.к. дис. Алматы, 2003. – 127 б. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

49. Батыс өңірі жыраулық  дәстүрі пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Қазіргі әдеби процесс модулі 

Модульға жауапты 

Жүсіп Қ.Ө. – ф.ғ.д., профессор 

Балтоғаева Ж.Е. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Түркі халықтарының әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

ХІХ  ғасырдан  бастау  алған    Батыс  қазақстан  өңірі  ақын-

жырауларының әдеби мұрасы және жыршылық дәстүрі. 

Оқытудың нәтижесі 

Батыс  өңірі  жыраулық  дәстүр  жалғастығы  негіздерін 

зерттеу  объектісі  мен  міндеттерін  қарай  әдеби 

көзқарастарына  сай  талдап,  жыраулық  дәстүр 

теорияларын талқылай білу. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Айтыс. Көп томдық. 1-том. -Алматы: 1988 ж. 

2. Айтыс, I кітап, -Алматы: Жазушы, 1965 ж. 

3. Атырау энциклопедиясы. -Алматы: Атамұра, 2000 ж. 

4.  Атырау-Жайық.  Поэтикалық  шығармалар  жинағы.  Гурьев: 

Халық творчествосы үйінің баспасы, 1997 ж. 

5. Ақын-жыраулар. Алматы, Ғылым, 1979 ж. 

6.  Ақындар  жыры.  Алматы:  Қазақ  ССР  Ғылым  академиясының 

баспасы. 1963 ж. 

7.  Атырау  ақын-жазушыларының  кітапханасы  –  100  томдық.  11 

том. Майдангер. -Алматы: Арыс- 2002 ж. 

8.  Ақберен  18-20  ғасырлардағы  қазақ  ақын-жырауларының 

жырлары.  -Алматы: Жазушы, 1972 ж. 

9. Алқаласа әлеумет. Алматы: Жазушы, 1991 ж. 

10. Ақсақалдар толғайды. «А-Полиграфия» ЖШС. Ақтөбе, 2003 ж. 

11. Айтыс. 3 – том, Алматы: Жазушы, 1996 ж. 

12. Әбілғазы «Түрік шежіресі».  -Алматы: Ана тілі, 1992 ж. 

13. Әміржанұлы А. Жем жыры. -Алматы: Арыс, 2002 ж. 

14. Н.Әбуталиев «Сегіз сері». Жалын баспасы.  -А., 1991 ж. 

15. Бес ғасыр жырлайды. Алматы, 1984 ж. 


16.  Боранбайұлы  Сарышолақ  Азаттық  еді  аңсаған,  өлеңдер, 

дастандар, айтыстар. -Алматы: «Ел-шежіре» 2006 ж. 

17.  Байтұрсынов  А.  «Қобыланды  Жаскілең»,  Жыр  толғаулар. 

Ақтөбе, 2007 ж. 

18. Досмұхамедұлы Х., Аламан.  -А., 1991 ж. 

19.  Жұмалиев  Қ.  Қазақ  эпосы  мен  әдебиет  тарихының 

мәселелері.Алматы, 1958 ж. 

20. Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және  Абай 

поэзиясының тілі. Алм.: Каз.мем.көркем әдебиет баспасы, 1960 ж. 

21. «Жырдария» Маңғыстау ақындарының жырларының жинағы.  -

Ақтау, 1992 жыл. 

22. Қазақ халық әдебиеті (көп томдық).  -Алматы:  «Жазушы», 1988 

жыл. 

23.  Қазыбайұлы  Сабыр.  XV-XIX    ғасырлардағы  қазақ  әдебиеті.  -А.,«Полиграфия» Ақтөбе, 2004 жыл. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

50. Қазақ әдебиеті сынының таихы пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Қазіргі әдеби процесс модулі 

Модульға жауапты 

Жүсіп Қ.Ө. – ф.ғ.д., профессор 

Балтоғаева Ж.Е. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Түркі халықтарының әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

Пәнді  оқыту  барысында  шәкірттерді  қазақ  әдеби  сынының  пайда 

болу, қалыптасу жолдарынан, өткен ұзақ  тарихынан хабардар ету, 

әдебиеттің дамуы сыншыл ой-пікірлердің  дамуына қатыстылығын 

аңғарту.   

Оқытудың нәтижесі 

-қазіргі  қазақ,  орыс  және  шетел  әдебиеттерінің  тарихына  тән 

әдебиеттанудың жаңа бағыттарымен таныстыру;  

-әдеби  қатысымды  ғылыми  тұрғыдан  жүйелеп,  заңдылықтарын 

негіздеп  оқытатын  ғылыми  курстың  қағидаларын  саналы  игеріп, 

тәжірибеде қолдану;  

-қазақ  әдебиеттану  ғылымының  тарихы  мен  процесінде  айрықша 

орны  бар  сыни  мақалалар  мен  көрнекті  сыншы  ғалымдардың 

шығармашылық  ізденістерін,  олар  туралы  ілгері  зерттеулер  мен 

еңбектерді барынша толық қамту. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.  Белинский  В.Г.  Собрание  сочинений  в  трех  томах.  -Алма-Ата, 

1948. 

2. Кәкішев Т. Сын сапары.    -Алматы,  1971. 3. Кәкішев Т. Оңаша отау.     -Алматы,  1987. 

4. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы.   -Алматы,  1994. 

5. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті,   -Алматы, 1999. 

6.  Нұрғали  Р. Вершины  возвращенной  казахской  литературы.          -

Алматы,  1998. 

7. Ордалиев С. Қазақ дрмртургиясының очеркі.  -Алматы,  1964. 

8. Серікқалиев З.  Алтын жамбы.    -Алматы,  2001. 

9. Ысқақұлы Д.   Сын шын болсын.   -Алматы,  1993. 

10. Ысқақұлы Д.  Сын жанрлары.      -Алматы, 1999. 

11. Әуезов М.    Әдебиет тарихы.     -Алматы, 1991. 

12. Әшімбаев С.  Сын мұраты.    -Алматы, 1974. 


13. Базарбаев М.  Әдебиет және дәуір.   -Алматы, 1981.  

14.  Бердібаев  Р.    Қазақ  совет  әдебиетінің  қалыптасуы.  -Алматы, 

1971. 

15.  Дербісәлин  Ә.  Қазақтың  Октябрь  алдындағы  демократияшыл          әдебиеті.  -Алматы, 1966. 

16.  Дүйсенов  М.    Әдебиеттегі  мазмұн  мен  форманың  бірлігі  -

Алматы,  1962. 

17. Еңсегенов Т.  Әдебиетіміздің бастауы Авестада. -Алматы, 1996. 

18. Ергөбек Қ.  Жазушы шеберханасы.  -Алматы, 2002. 

19.  Егеубаев  А.    Ежелгі  дәуірдегі  қазақ  әдебиетінің  көркемдік      

жүйесі.   -Алматы, 1999. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

51. Әдебиет теориясы пәнінің формуляры 

Модульдің атауы мен шифры 

Қазіргі әдеби процесс модулі 

Модульға жауапты 

Жүсіп Қ.Ө. – ф.ғ.д., профессор 

Балтоғаева Ж.Е. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазақ әдебиеті сынының тарихы 

Модульдің мазмұны 

Эстетикалық, әдеби ой-пікірлердің туу, даму тарихы мен кезеңдері. 

Әдеби шығармашылық және әдебиет теориясының методологиясы. 

Қазіргі  әдебиеттану  теориясындағы  ғылыми  ағымдар.  Қазақ 

әдебиеттану ғылымындағы эстетика мен теория мәселелері. Көркем 

әдебиеттің  табиғаты,  ерекшелігі  және  мәндері.  Әдебиет 

теориясындағы  әдеби  шығарма,  орта  және  автор  мәселелері. 

Көркем әдебиеттегі  «образдылық»  пен  «көркем образ»  мәселелері. 

Әдеби  туынды  және  оның  мазмұны  мен  құрылымы.  Әдебиеттің 

көркем  шығарманың  көркемдеу  құралдары  мен  тілі.  Өлең  сөздің 

теориясы. Шығармашылық әлемі және әдеби жанрлар мен  олардың 

түрлері.  Әдеби  үдеріс  (процесс),  әдеби  әдіс,  бағыттар  мен 

көркемдік тәжірибелер. Әдеби дәстүр мен жаңашылдық.                               

Оқытудың нәтижесі 

Әдеби  процесс,  әдебиеттің  тектері  мен  түрлері,  көркемдік 

әдіс, ағым, бағыттар туралы кеңінен мәлімет беру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.

 

Қабдолов З. Сөз өнері. –Алматы, 1976. 2.

 

Абрамович Г. Введение в литературоведение.-М, 1979. 3.

 

Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. – Алматы, 1969. 4.

 

Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. –Алматы, 1989. 5.

 

Ахметов К. Әдебиеттану әліппесі. –Алматы, 2000. 6.

 

Әуезов М. Әдебиет тарихы.- Алматы, 1991ж. 7.

 

Введение в литературоведение. Хрестоматия.–М, 1979 8.

 

Введение в литературоведение. Хрестоматия.–М, 1997. 9.

 

Виноградов В.В. О языке художественной прозы.–М,1980. 10.

 

Горький М. Әдебиет туралы. –А,1954. 11.

 

Дүйсенов М. Әдебиеттегі форма мен мазмұн  бірлігі. 12.

 

Дәстүр және жаңашылдық. – А,1980-1981. 13.

 

Негімов М. Өлең өрімі. –А,1970. 14.

 

Атымов М.  Көркем шығарманың  композициясы  туралы.  –А, 1969 

15.


 

Мақпыров С. Әдебиеттану. –Алматы, 1991. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл  


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал