Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет7/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-қазақ  тілінің  дыбыстық  жүйесінің  заңдылықтарына 

қатысты алынған нәтижелерді сараптау, талдау;  

-фонетикалық  талдау  жүйелеріне,  қазақ  әдеби  тілінің 

нормаларын  сақталуын,  сөз  байлығы  және  сөз  жүйесіне,  қазақ 

тілінің  тазалығы  мен  тілдік  қорының  ерекшелігі,  қазақ  тіліндегі 

сөздіктердің  жасалу  тәсілдері,  сөздердің  айтылу  және  жазылу 

заңдылықтарына  және  қазақ  тілінің  грамматикалық  жүйесі  мен 

тілдің  барлық  салаларының  ерекшеліктерін  қатысты  алынған 

нәтижелерді сараптау, талдау; 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Қашқари М., Түрік  сөздігі. Үш  томдық.  -Алматы, 1997, 

1998, 1999, 2000 Аударған А.Егеубай.  

2.  Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. -

М.,1962; Историко типологическая характеристика структуры 

тюрских языков. Словосочетание и предложение. -М., 1976. 

3.  Богородицкий  В.А.  Введение  татарское  языкознание  в 

связи с другими тюрскими языками. Изд:, 2 М., 1953. 

4.  Ә.Қайдаров,    М.Оразов.  Түркітануға  кіріспе.  -Алматы, 

1992. 

5. Э.В.Севортян. Түркі тілдерінің этимологиялық сөздігі. (I 1т. 1974, 1978, II 3т. 1980, III 4т. 1989 жыл). 

5.  Серебренников  Б.А.,  Гаджиева  Н.З.«Сравнительно-

историческая грамматика тюрских языков» -Баку, 1979 г. 

6. А.Байтұрсынов. Шығармалары. I-бөлім. -А., 1989. 

7.  Аристов  Н.А.  Заметки  об  этническом  составе  тюрских 

племен  и  народностей  и  сведения  об  их  численности  Живая 

старина, вып,  СПб, 1896. 

8. Ашмарин Н.И. Материалы для исследование Чувашского 

языка.  Казань, 1998. 

9.  Исследование  по  сравнительной  грамматике  тюрских 

языков.  Фонетика.  М.,  1955;  Морфология,  М.,  1956.  Синтаксис, 

М.,1961.  Лексика. -М., 1962. 

10. Источики формирования тюрских языков Средней Азий 

и Южной Сибири. Фрунзе. 1966. 

11.  Кононов  А.Н.  История  изучение  тюрских  языков  в 

России. До октябрьский период. Изд. Второе, Л., 1982. 

12.  Нұрмұханова  Ә.Н.  Түркі  тілдерінің  салыстырмалы 


грамматикасы. -Алматы, 1971. 

13.  Айдаров  Ғ.,  Құрышжанов  Ә.,  Томанов  М.  Көне  түркі 

жазба ескерткіштерінің тілі. -Алматы, 1971. 

14.  Аманжолов  А.  Түркі  филологиясы  және  жазба  тіл 

тарихы. -А., 1966. 

15. Языки народов СССР, том 2. Тюрские языки. -М., 1966.  

Языки мира. Тюркские языки. -Бишкек, 1997 г. 

16.  Щербак  А.М.  Грамматический  очерк  языка  тюркских 

текстов- в.в. Из восточнго  Туркестана. М-Л., 1961;  Сравнительная 

фонетика тюркских языков. -Л., 1971. 

17. Структура и история тюркских языков. -М., 1971. 

18.  Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. М., 1984. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

21. Әдебиеттануға кіріспе пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Әдебиеттану және фольклористика  модулі 

Модульға жауапты 

Хайыржанова Б.С.. – п.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Атаханова Н.А. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 

Модульдің мазмұны 

Сөз  өнері  туралы  ғылым,  оның  салалары.    Әдебиеттану 

ғылымының ғылым салаларындағы орны мен даму тарихы. Көркем 

әдебиеттегі  образ  және  образдылық.      Образдың  жасалу  тәсілдері  

мен  түрлері.    Көркем  шығарманың  құрылысы.    Сюжет  және 

композиция.  Көркем  әдебиет,  тіл  мәселелері.  Тілдің  ажарлау 

құралдары.  Әдебиеттегі  құбылту  құбылыстары.  Айшықтау  және 

оның түрлері. Өлең мен оның құрылысы.    Өлең ұйқасы мен оның 

түрлері. Өлең  жүйесі. Әдебиеттің тектері мен  түрлері. Көркемдік 

әдіс. Әдеби бағыттар мен ағымдар.         

Оқытудың нәтижесі 

Әдебиеттанудың  өзге  салалары:  әдебиет  тарихын  зерттеу  аялары 

мен  жолдары,    историография,  библиография  пәндерінің  мәні  мен 

сыры,  текстология  мен  әдебиет  сынының  теориялық,  практикалық 

ерекшеліктері жайлы жан-жақты білім алады. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1. Қабдолов З. Сөз өнері.  -Алматы, 1976. 

2. Абрамович Г. Введение в литературоведение.  -М, 1979. 

3. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы.   -Алматы, 1969. 

4. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш.  -Алматы, 1989. 

5. Ахметов К. Әдебиеттану әліппесі.  -Алматы,2000. 

6. Атымов М.Көркем шығарманың композициясы туралы. -А, 1969. 

7. Мақпыров С. Әдебиеттану.  -Алматы,1991. 

8. Негимов С. Ақын-жыраулар поэзиясының бейнелігі.  -А, 1991. 

9. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы.  -Алматы, 1973. 

10. Кенжебаев Б. Қазақ өлеңінің құрылысы.  -Алматы,1955. 

11. Мақпыров С. Әдебиеттің тектері мен түрлері.  -Алматы,1994. 

12. Майтанов Б. Суреттеу мен мінездеу.   -Аламты, 1991. 

13. Литературный энциклопедический словарь.   -Москва, 1987. 

14.Жұмалиев Қ. Стиль-өнер ерекшелігі.   -Алматы, 1966. 

15. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі.   -А,1999. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 


22. Халық ауыз әдебиеті  пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әдебиеттану және фольклористика  модулі 

Модульға жауапты 

Хайыржанова Б.С.. – п.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Атаханова Н.А. – филология магистрі, аға оқытушы  

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл  біліміне  кіріспе,  Қазіргі  қазақ  тілінің  фонетикасы, 

Әдебиеттануға кіріспе 

Модульдің мазмұны 

Халық  әдебиетінің      тарихы  мен  теориясы,  ерекшелігі 

туралы түсінік. Қазақ фольклорының тарихы және фольклористика 

ғылымы.  Еңбек-кәсіпке  байланысты  өлеңдер.  Үйлену  салты  және 

наным-сенімге  байланысты  өлеңдер.  Лирикалық  өлеңдер.  Мақал-

мәтелдер.  Жұмбақ,  жаңылтпаш,  өтірік  өлең.  Шешендік  сөздер. 

Аңыз-әңгімелер  және  олардың  мифпен  байланысы.  Ертегі  және 

оның  түрлері.  Эпостық  жырлар  және  оның  зерттелуі.  Батырлық 

эпос.  Тарихи  жырлар.  Лиро-эпос.  Айтыс және  қазіргі заман халық 

поэзиясы. 

Оқытудың нәтижесі 

Қазақ  фольклорының  көркемдік  ерекшелігі  және  жазба 

әдебиеттің қалыптасуына әсер-ықпалын бағамдай білуге үйренеді. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. -Алматы, 1974. 

2.  Садырбаев  С.  Қазақ  халық  әдебиеті.  Хрестоматия.  -Алматы, 

1990. 

3. Қазақ әдебиетінің тарихы. І-т., 1-кітап. -Алматы, 1960 4. Қазақ әдебиетінің тарихы. І-т., 2-кітап. -Алматы, 1964 

5. Сейфуллин С. Шығармалар. 6-том.  -Алматы, 1964 

6. Әуезов М. Әдебиет тарихы. -Алматы, 1990. 

7. Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері.    -

Алматы, 1958 

8.Садырбаев С. Халық әдебиетінің тарихи негіздері. -Алматы,1992. 

9. Садырбаев С. Фольклор және эстетика. -Алматы,1976 

10. Уахатов Б. Қазақтың халық өлеңдері. -Алматы, 1974 

11. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. -Алматы, 1984. 

12. Қазақ фольклористикасының тарихы.  -Алматы, 1988. 

13.  Тұрсынов  Е.  Қазақ  ауыз  әдебиетін  жасаушылардың  байырғы 

өкілдері. -Алматы, 1976. 

14. Уахатов Б. Қазақтың тұрмыс-салт жырларының типологиясы.  - 

Алматы, 1983. 

15. Сейдімбеков А. Мың бір маржан.  -Алматы, 1989. 

16. Тал бесіктен жер бесікке дейін.  -Алматы, 1996. 

17.Адамбаев Б. Халық даналығы.  -Алматы, 1976. 

18.Досмұхамедұлы Х. Аламан.  -Алматы, 1991. 

19.  Ғабдулин  М.  Сыдықов  Қ.  Қазақ  халқының  батырлар  жыры.  -

Алматы, 1972. 

20. Жармұхамедов М. Айтыстың даму жолдары.  -Алматы, 1976. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

23.Балалар әдебиеті  пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әдебиеттану және фольклористика  модулі 

Модульға жауапты 

Хайыржанова Б.С.. – п.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы Атаханова Н.А. – филология магистрі, аға оқытушы  

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, Халық ауыз әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

Балалар  әдебиетінің  түп  қазығы  –  халық  ауыз  әдебиеті  үлгілері. 

Жұмбақтар, жаңылтпаш, өтірік өлеңдер, санамақтар, мазақтамалар, 

балалар  айтысы,  мақалдар  мен  мәтелдер.  Ертегілердің,  батырлық  

эпостың    балалар  әдебиетіндегі  рөлі.  Ақын-жазушылардың 

шығармашылығындағы кезеңіне қарай  балалар әдебиетіндегі орны. 

Оқытудың нәтижесі 

Қазақ  балалар  әдебиетінің  өзекті  мәселелері  бойынша 

бейімделуге  және  ғылыми  әдістеме  тұрғысынан  көркем 

шығармаларға сыни баға  беру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.

 

Ш. Ахметов,  Қазақ совет балалар әдебиеті,  Алматы, 1976 ж. 

2.

 М. Әуезов, Әдебиет тарихы, Алматы, 1991 ж. 

3.

 Ә. Қоңыратбаев,  Қазақ әдебиетінің тарихы, Алматы, 1994 

ж. 


4.

 

Б.Ыбырайым, Сырлы әлем /қазіргі қазақ балалар прозасы/, А. 1997 

5.

 Қазақ әдебиетінің тарихы, ІІІ том, Алматы, 1979 ж.  

6.

 М.  Ғабдуллин,  Қазақ  халық  ауыз  әдебиеті,  Алматы,  1996 

ж. 


7.

 

Б.Қапасова, Қазақ балалар лирикасы /60-90ж.ж./ Павлодар2004ж 

8.

 А.Ақтанова. Қазіргі қазақ балалар драматургиясы. Семей, 

2008ж. 


9.

 

Қ.Баянбаев, Қазақ балалар кітапханасы. Алматы, 1991ж. 10.

 

Қ.Матыжанов,  Бөбектерге  арналған  фольклорлық  поэзия жанры. Алматы, 1990ж. 

11.


 

С. О. Садырбаев Қазақ халық ауыз әдебиеті, хрестоматия, 

Алматы, 1992 ж.  

 12.    Ш.Ахметов  «Қазақ  балалар  әдебиеті»  /хрестоматия/, 

Алматы, 1974 ж. 

13. С. Қирабаев   «Мектеп және  қазақ әдебиеті», Алматы, 1979 

ж. 

14. Қ. Ергөбеков, «Мейірім шуағы», Алматы, 1985 ж. 15. С. Көбеев, «Орындалған арман», Алматы, 1954 ж. 

16. Ы. Алтынсарин, «Таза бұлақ», Алматы, 1988 ж.  

17.  А.  Құнанбаев,  ІІ  томдық  өлеңдері  мен  аудармалары, 

Алматы, 2002  

18. Абай тағылымы, Алматы, 1986 ж. 

19. Абай өлеңдері, Алматы, 1996 ж. 

20. Ә.Табылдиев. Халық тағылымы. Алматы, 1992ж. 

21. Қ.Мырзалиев. Қазақ балалар кітапханасы. Алматы, 1984ж. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 24.Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы  пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Лексика модулі 

Модульға жауапты 

Мұхамбетов Ж.И. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Атаханова Н.А.– филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 

Модульдің мазмұны 

Қазақ  тілі  лексикасының  семантикалық  сипаты,  сөз  – 

лексикалық  единица,  сөз  және  шарттары,  сөз  және  ұғым,  сөз  бен 

зат,  сөз  және  мағына  мәселелерін  түсіндіруді  міндет  етеді.  Бұл 

курсты  оқу  барысында  сөздік  құрам  мен  негізгі  сөздік  қордың 

айырмасын  ажырату,  сөздердің  стилистикалық  қолданысын, 

фразеологизмдер  мәселелері  қарастырылады.  Сөз  мағынасы  мен 

оның  түрлерін,  көп  мағыналы  сөздердің  жасалу  жолдарын  айыра 

білуге, омоним, синоним, антоним сөздері ажыратын, олардың көп 

мағыналы сөздерге байланысты жақтарын аша білуді қалыптастыру 

мәселері қарастырылады. 

Оқытудың нәтижесі 

 лексикологияның негізгі бірліктерін; 

 сөздің негізгі ерекшеліктері мен атқаратын қызметін

 сөздің  семантикалық  ерекшеліктері  мен  мағына  түрлерін 

білу  


Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.

 Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. А, 1996. 

2.

 Аханов К. Қазақ тілі лексикологиясының мәселелері. А, 

1956. 


3.

 

Аханов К. Қазақ тіліндегі омонимдер. А, 1958. 4.

 

Барлыбаев Р. Қазақ тілінде сөз мағынасының мен тарылуы. А, 1968. 

5.

 Белбаева М. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы. А, 1988. 

6.

 Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер. А, 1970. 

7.

 Болғанбаев Ә. Қазақ тілілің лексикологиясы. А, 1988. 

8.

 Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазірпгі  қазақ тілінің 

лексикологиясы мен фразеологиясы. А, 1997. 

9.

 

Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика). А., 1975. 

10.


 

Қалиев Б. Тіл біліміне кіріспе. А, 2004. 

11.

 

Қалиев Б. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, лексикология). А., 2004. 

12.


 

Сағындықұлы Б. Қазақ тілі лексикасы дамуының 

этимологиялық негіздері. Алматы, 1994. 

13.


 

Сауранбаев Н.Т. Қазақ тіл білімінің проблемалары. 

Алматы, 1982. 

14.


 

Жаңа атаулар (Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар) І. 

Алматы, 1992. 

15.


 

Жұмабекова А. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. Алматы, 

2000. 

16.


 

Қазақ тіліндегі туынды сөздер сөздігі. Алматы, 1988. 

17.

 

Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі, Алматы, 1977. 

18.


 

Қожахметова Х.Қ., Жайсақова Р.Е., Қожахметова Ш.О. 

Қазақша-орысша фразеологиялық сөздік. Казахско-русский 

фразеологический словарь. Алматы, 1988. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

25.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Лексика модулі 

Модульға жауапты 

Мұхамбетов Ж.И. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Атаханова Н.А.– филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Қазіргі қазақ 

тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы 

Модульдің мазмұны 

Сөзжасам  теориясы:  қазақ  тілінің  сөзжасам  жүйесі, 

сөзжасамдық  бірліктер,  сөзжасамдық  тәсілдер,  сөзжасамдық 

мағына,  сөзжасамдық  тип,  сөзжасамдық  үлгі;  туынды  сөздер: 

туынды  түбір,  күрделі  сөздер,    біріккен,  кіріккен  сөздер, 

қосарланған,  тіркескен  сөздер,  сөзжасамдық  ұя:  сөзжасамдық 

тізбек, сөзжасамдық саты,  сөзжасамдық жұп, сөзжасамдық тарам; 

есім,  етістік  сөздердің  сөзжасамы:  зат  есім  сөзжасамы,    сын  есім 

сөзжасамы,    сан  есім  сөзжасамы,  үстеудің  сөзжасамы,  етістіктің 

сөзжасамы. 

Оқытудың нәтижесі 

Сөзжасам  туралы  теориялық  мәселелер  мен  сөзжасам 

жүйесінің негізгі заңдылықтарын білу. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.

 

Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы. А., 2002 ж. 2.

 

Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тіліндегі сан есімнің сөзжасамы.А.,1988 ж. 

3.

 Төлеуов І. Сөз таптары. А.,1982 ж. 

4.

 Қасым Б. Қазақ тіліндегі күрделі сөздер: уәждеме және 

аталым. А., 2001 ж. 

5.

 

Қасым Б. Күрделі зат атауларының мағыналық құрылымы және сөзжасамдық үлгілері. А., 2000 ж. 

6.

 Қасым Б. Сөзжасам: семантика, уәждеме. А.,2003 ж. 

7.

 Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989 ж. 

8.

 Қалыбаева А.,Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің 

морфемалар жүйесі. А.,1986 ж. 

9.

 

Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі грамматикалық ұғымдар. А., 1992 ж.               

10.


 

Ибатов А. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі. А., 1988ж. 

11.

 

Салқынбай А. Тарихи сөзжасам. (семантикалық аспект). А., 1999 ж. 

12.


 

Шаһарман Г. Қазақ тіліндегі сан есімдерден жасалған 

аталымдар. А., 2002 ж. 

13.


 

Қазақ грамматикасы.  Елорда, 2002 ж. 

14.

 

Құрманалиев К. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұя мәселесінің теориялық негіздері. А., 2002 ж. 

15.


 

Қоқышева Н. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық сатылар. А., 

2001ж. 

16.


 

Есімсейітов Б. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық тізбектер. А., 

2002ж. 

17.


 

Оралбаева Н.Қазақ тіліндегі етістік аналитикалық 

форманттарының құрылысы мен мағынасы.-Алматы, 1979. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

26. Қазақ диалектологиясы  пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Лексика модулі 

Модульға жауапты 

Мұхамбетов Ж.И. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Атаханова Н.А.– филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны 

Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 

Білім алушының саны Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Қазіргі қазақ 

тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы 

Модульдің мазмұны 

Пәннің  зерттеу  нысаны,    мақсаты  мен    міндеті. 

Диалектология  –  тіл  туралы  ғылымның    дербес  саласы.  Тілдердің  

диалектілік  құрылымының әртүрлі болатындығы. Ұлттық  тіл және 

диалектілер. Әдеби тіл мен диалектілердің арақатынасы. Қазақ тілі 

–  тұтастығын  сақтаған  диалектілік  құрылымы  әлсіз,  болмашы 

дамыған 

тіл.  Диалектілік  ерекшеліктердің  таралу 

шегін 

лингвистикалық  география  әдісімен    зерттеу  арқылы    анықтау қажеттігі.  Диалектілік  ерекшеліктер  –  қай  заманда  да    халықтың 

жанды  ауызекі сөйлеу  тіліне тән құбылыс. 

Оқытудың нәтижесі 

Студенттердің  бойында  коммуникативтік,  когнитивтік, 

ақпараттық, 

этномәдениеттанымдық 

құзіреттілікті 

қалыптастырудың  маңыздылығы.   

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.

 Аманжолов С. Қазақ тілі диалектологиясы мен тарихының 

мәселелері. А, 1959. 

2.

 

Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. А, 1996. 3.

 

Аханов К. Қазақ тілі лексикологиясының мәселелері. А, 1956. 

4.

 Досқараев Ж. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. II 

бөлім (лексика). Алматы, 1955. 

5.

 

Жүнісов Н. Халық тілінің жергілікті ерекшеліктері. Алматы, 1981. 

6.

 Кәрімов Х. Қазақ диалектологиясының кейбір мәселелері. 

(Лекциялық курс). А, 1974. 

7.

 

Қазақ диалектологиясы, I-шығуы, Алматы, 1965. 8.

 

Қалиев Ғ. Қазақ диалектологиясының мәселелері. Алматы, 1960. Қазақ говорлары жүйесін зерттеу мәселелері. Алматы, 1977;  

9.

 Қалиев Ғ. Қазақ говорларындағы диалектілік сөз тудыру. 

Алматы, 1985. 

10.

 

Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы. Алматы, 1977, 1991, 2001. 

11.


 

Нақысбеков О.Қазақ тілінің ауыспалы говоры. А., 1972;  

12.

 

Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. Алматы, 1982. 13.

 

Нұрмағамбетов Ә. Түрікменстандағы қазақтардың тілі. Алматы, 1974; 

14.


 

Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. 

Алматы, 1978; Жергілікті тіл ерекшеліктерінің төркіні. Алматы,  

1985. 


15.

 

Қазақ тіліндегі аймақтық ерекшеліктер. Алматы, 1990. 16.

 

Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. Жауапты редакторы Ш.Ш.Сарыбаев. Алматы, 2005. 

17.


 

Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, 1969. 

18.

 

Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі (А-Е). 1 кітап. Алматы, 1996; 2 кітап (Ж-Л). Алматы, 1999. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

27. Ежелгі және хандық дәуір әдебиеті пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

 Әдебиет тарихы модулі 

Модульға жауапты 

Аяпова Г.Б. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Балтоғаева Ж.Е. – ф.ғ.к., аға оқытушы  

Жұмабаева Г.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 


Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе 

Модульдің мазмұны 

Ежелгі  дәуір  мен  хандық  кезең  аралығындағы  қазақ 

әдебиеті 

халқымыздың 

жыраулары 

мен 

ақындарының шығармашылығы негізінде қалыптасқан ұлтымыздың өзіне тән төл 

әдебиетінің  негізін  құрайды.  Сондықтан  бұл  дәуірдегі  қазақ 

әдебиетінің 

тарланбоз 

жыраулары 

 

мен ақындарының 

шығармашылығын  зерделей  оқып  игерудің  филолог  мамандығын 

алып шығатын, ертеңгі ұстаз қауым үшін маңызы зор. 

Оқытудың нәтижесі 

Ежелгі  дәуір  мен  жыраулық  поэзияның  даму  кезеңдерін, 

өзара  әдебиеттің  сабақтастығы,  тарихи  шындықтың  әдебиетте 

бейнеленуі туралы  молынан мәлімет алады. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

ОӘК-де  ұсынылған  тапсырмаларды  (СӨЖ,СОӨЖ,  семинар, 

емтихан  сұрақтары,  аралық  бақылау)  толыққанды  орындау  

нәтижелері бойынша.    

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Келімбетов  Н.  Қазақ  әдебиетібастаулары  Алматы,  Ана 

тілі, 1998.-256. 

2.  Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті Алматы, Атамұра, 

2005.-336. 

3.  Айдаров  Ғ.  Көне  түркі  ескерткіштерінің  тілі  Алматы, 

1986. 


4. Еңсегенұлы Т. Қазақ әдебиеті тарихының ағы арналары 

Алматы, 2001 

5. Жолдасбеко М. Асыл арналар Алматы, 1986. 

6.  Негимов  С.  Ақын-жыраулар  поэзиясының  бейнелігі.  -А, 

1991. 

7. Қазақ әдебиетінің тарихы. 3-том.- Алматы,2000. 8.  Жұмалиев  Қ.  ХҮІІІ-ХІХ  ғасырлардағы  қазақ  әдебиеті.-

Алматы, 1967 

9.  Сүйіншәлиев  Х.Қазақ  әдебиетінің  тарихы.  –  Алматы, 

1997. 


10. ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы –Алматы, 1982. 

11. Мағауин М. Ғасырлар бедері Алматы, 1991 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет. – Алматы, 2001. 

13.  Тілепов  Ж.  ХІҮ-ХҮІІІ  ғасырлардағы  қазақ  халқының 

тарихы һәм жыраулар мұрасы. – А, 2011 

14. Ақын-жыраулар.-Алматы, 1979. 

15. Бес ғасыр жырлайды. Екі томдық.- Алматы, 1989. 

16. Ертедегі әдебиет нұсқалары. – Алматы, 1967. 

17.  Қазақ  хандығы  дәуіріндегі  әдебиет.  Құрастырған 

М.Мағауин.-Алматы, 1993. 

18. Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап.-Алматы, 1994. 

19. Қыраубаева А. Ғасырлар мұрасы.-Алматы, 1988. 

20.  Кенжебаев  Б.  Қазақ  әдебиеті  тарихының  мәселелері.-

Алматы, 1973. 

21.  Қазыбайұлы  С.  ХІҮ-ХІХ  ғасырлардағы  қазақ  әдебиеті 

тарихы.-Ақтөбе, 2004. 

22. Сыдиықов Қ. Ақын-жыраулар.-Алматы, 1974. 

23. Сыдиықов Қ.Көркемдік өрнектер.-Алматы, 1992. 

24. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиеті. ХҮІІІ-ХІХ ғғ.-Алматы, 

1981. 


25.  Тілепов  Ж.  Қазақ  поэзиясының  тарихилығы.-Алматы, 

1994. 


26.  Тілепов  Ж.  Елім  деп  еңіреген  ерлер  жыры.-Алматы, 

1995. 


27..Қоңыратбаев.Ә    Қазақ  әдебиетінің  тарихы.  –Алматы, 

1994 


28. Әуезов.М  Әдебиет тарихы –Алматы,1991. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

28. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Әдебиет тарихы модулі 

Модульға жауапты 

Аяпова Г.Б. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Балтоғаева Ж.Е. – ф.ғ.к., аға оқытушы  

Жұмабаева Г.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Халық  ауыз  әдебиеті,  Әдебиеттануға  кіріспе,  Ежелгі  және  хадық 

дәуір әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

«Филология» 

мамандығында 

бакалавр 

дәрежесінде 

бітірушілер үшін жүргізілетін «ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті» пәні 

қазақ  әдебиеті  тарихының  елеулі  бір  кезеңін  қамтиды.    Пән 

мазмұнында  дәстүрлі  жыраулық  пен  ақындық  поэзияның  табиғи 

сабақтастығы ғылыми-теориялық тұрғыдан түсіндіріледі. Сонымен 

қатар,  қазақ  әдебиетінің  саяси-әлеуметтік  оқиғалармен  және 

қоғамдық құбылыстармен байланысты дамыған ерекшеліктеріне де 

ғылыми баға беріледі. 

Оқытудың нәтижесі 

Дәстүрлі  жыраулық  пен  ақындық  поэзияның  табиғи 

сабақтастығын,  саяси-әлеуметтік  оқиғалармен  және  қоғамдық 

құбылыстармен  байланысты  дамыған  ерекшеліктерін,    халықтық 

әдебиеттің ақын - жыраулық  кезеңін терең әрі жан - жақты меңгере 

алуы тиіс. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.  Сүйіншәлиев  Х.  Қазақ  әдебиеті.  ХҮІІІ-ХІХ  ғғ.-

Алматы, 1981. 

2.  Тілепов  Ж.  Қазақ  поэзиясының  тарихилығы.-

Алматы, 1994. 

3. Тілепов Ж. Елім деп еңіреген ерлер жыры.-Алматы, 

1995. 

4.Х.Сүйіншәлиев  XIXғасырдағы  қазақ    әдебиеті  –Алматы,1992 

5.Қоңыратбаев.Ә  Қазақ әдебиетінің тарихы. –Алматы, 

1994 

6. Әуезов.М  Әдебиет тарихы –Алматы,1991 7.   Байтұрсынов  А    Әдебиет  танытқыш           Ақ  жол    - 

Алматы,1991 

8. Дербісалин Ә     Ыбырай Алтынсарин 

9. Мәдібай К     Зар заман ағымы    -Алматы, 1997 

10.XIX ғасырдағы  қазақ поэзиясы   -Алматы,1985. 

11. XIX ғасырдағы қазақ ақындары –Алматы,1988 

12. Омаров Б  Зар заман поэзиясы    - Алматы, 2000 

13.  Кенжебаев    Б.XX  ғасыр  бас  кезіндегі  қазақ 

әдебиеті. – Алматы, 1994. 

14.  Исмайлов  Е.  XX  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті.  – 

Алматы, 1940. 

15. Қазақ әдебиетінің тарихы II том, II кітап. – Алматы, 

1965. 

16. Кенжебаев Б., Есназаров Ө. XX ғ.б. Қазақ әдебиеті. – Алматы, 1966. 

19.  Бекбосынов  М.Н.  ХІХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті.  - 

Семей, 2008.- 114 б. 

20.  Қазақ  ұлт-азаттық  қозғалысы:  Көп  томдық.  Т.17  -

Астана: Астана  

полиграфия, 2010. 

21. Қыраубаева А. Шығармалар жинағы. 5-томдық. Т.3. 

Шығыстық қисса-  

дастандар.- Алматы: Өнер, 2010. 

22. Махамбет. Жорық жырлары 2007. 

23.  Нар заман мен зар заман поэзиясы: (Асанқайғыдан 

Кердері Әбубәкірге  

дейін): Жыр-толғаулар.- Алматы: Раритет, 2007.- 375 б. 

24.  Сүйінбай  А.  Бөрілі  менің  байрағым:  Жыр  толғау, 

айтыстар –Алматы:, 2009.- 271 б. 

25.  Алтынсарин  Ы.  Этнографиялық  очерктер  және 

ауыз әдебиет үлгілері-Астана: Алтын кітап, 2007.- 164б. 

26. Базар жырау. Шығармалары. Қорқыт Ата атынд. 

Қызылорда мемл. ун-ті.-  Астана: Фолиант, 2008.- 379 б.- 

(Сырдария кітапханасы). 

27. Баймыш Л.Қ. Орталық Қазақстан ақындары 

шығармашылығындағы  отаршылдыққа қарсылық көрінісі: 

Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. -Астана, 2010.- 30 с. 

28. Ердембеков Б. Абайдың әдеби ортасы. Семей, 2010 

       29. Абай шығармаларының академиялық 

басылымдары. (1945, 1954, 1957, 1977  және 1995 ж.ж толық 

жинағы) 

 30. Абай энциклопедиясы. -Алматы. Атамұра, 1995.-720 б. 

 31. Абайдың өмірі мен творчествосы. Жинақ. -Алматы, 

1954. 


      32. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. -Алм.: Ана 

т.,1995.-272 б. 

      33. Әуезов М. Абай Құнанбаев. Монографиялық 

зерттеу, мақалалар 20 томдық. -Алматы: Жазушы,1987. 

34. Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа.-А., 

Санат,1997. -416 б. 

35. Әуезов М. Абайтану дәрістерінің дерек көздері.- Алм.: 

Санат,1997. -448 б. 

36. Әуезов М. Шығармаларының елу томдық жинағы. -

Алм., 1997. 

37. Мұхаметханов Қ.Абайдың ақын шәкірттері. – Ал.: 

Дәуір,1993,-224 б. 

38. Мырзахметов М. Абайтану тарихы. – Алм.: Ана 

т.,1994.-132 б. 

39. Мырзахметов М. Абайтану. Библиограф. көрсеткіш .-

Алматы: Ғылым, 1988. 

40.  Байғалиев Б. Абай өмірбаяны архив деректерінде. 

Алматы: Арыс, 2001. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

29.ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1940 жж.) пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Әдебиет тарихы модулі 

Модульға жауапты 

Аяпова Г.Б. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Балтоғаева Ж.Е. – ф.ғ.к., аға оқытушы  

Жұмабаева Г.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 


Семестр 

Білім алушының саны Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Әдебиеттануға  кіріспе,  Ежелгі  және  хадық  дәуір  әдебиеті,  ХІХ 

ғасырдағы қазақ әдебиеті  

Модульдің мазмұны 

«ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті»  пәнін  оқыту  барысында 

студенттерге  сол кездегі тұтас әдеби процесс, оның түрлі ағымдар 

мен бағыттар, сол мәселелер жайында әр кездек қалыптасқан түрлі 

дұрыс-бұрыс  түсініктер  мен  пайымдаулар  төңірегінде  талдаулар 

ұсынылады, сондай-ақ, ХХ ғасырдың басында  ғұмыр кешіп, қалам 

тербеген,  осынау  күрделі  де  жауапты  тұста  ұлт  әдебиетінің  ауыр 

жүгін арқалаған талантты ақын-жазушылар мен олардың қөрнекті-

көрнекті  шығармалары,  жалпы  әдеби  мұралары  жөнінде  кең 

көлемді мағлұматтар берілді.  

Оқытудың нәтижесі 

 -студенттерге кезеңдік әдебиет ерекшелігін түсіндіру үшін 

пән аралық байланысқа аса мән беру; 

 

-студенттердің  білім  күші  мен  жан-жақты  біліктілігін арттыру  мақсатында  тақырыпты  ауқымды  дәрежеде 

түсіндіру; 

 

-қазақ  әдебиетінің  ұлттық  ерекшелігі  мен  шығармагер тұлғалардың дербес ізденістерін айқындау мақсатында өзге 

ел әдебиеті тарихымен салыстыра сипаттау; т.б. 

 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1. «Айқап».-Алматы: Қазақ  энциклопедиясы, 1995.  

2. Әбдиманұлы Ә. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ  әдебиеті: 

Оқу құралы.. Алматы : Қазақ  университеті, 2002.  

3.  Әбдіғазиұлы  Б.  Шәкәрім    шығармашылығының 

дәстүрлік және көркемдік негіздері. -Алматы: Кенже-пресс, 2000 ж. 

4. Әбдіманов Ә. «Қазақ» газеті. -Алматы: 1993.  

5. Бес арыс. -Алматы: Жалын, 1992 

6.  Бисенғали  З.  ХХ  ғасыр    басындағы  қазақ  романы.  -

Алматы: Өлке,1997 

7.  ХХ  ғасырдың  бас  кезіндегі  қазақ  әдебиеті.-Алматы: 

Ғылым, 1994.  

8. Қазақ  әдебиетінің  тарихы. 6 томдық. 2 том, 2-кітап. -А.: 

1965  

9.  Қазақ    әдебиетінің      қысқаша  тарихы.  Т.2.-А:  Қазақ университеті, 2002 ж. 

10. Қалижанұлы У. Қазақ  әдебиетіндегі діни-ағартушылық 

ағым.-А.:1998 

11.  Қирабаев  С.  Әдебиетіміздің  ақтандақ    беттері.-Алм.: 

Білім 1995.  

12.Қирабаев  С.  Ұлт    тәуелсіздігі  және    әдебиет.-Алм.: 

Ғылым, 2001  

13. Қазақ поэзиясының  антологиясы   (ХХ  ғ.бас  кезі).  -А.: 

Ғылым, 1993.  

14.  ХХ  ғасыр  басындағы  әдебиет.  Хрестоматия.  -Алматы: 

Білім, 1994  

    


15.Кенжебаев  Б.  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті. 

А.:Өлке, 1198. 

 

16.Д.Қамзабеков.  Алаш  және  әдебиет.  Астана.  Фолиант, 2002.  

 

17.А.Шәріп. Қазақ поэзиясы және ұлттық идея. А.: Білім,2000. 

  

18.Қирабаев  С.  Әдебиетіміздің  ақтаңдақ  беттері.  Алматы, 1996. 

  

19.Нұрғалиев Р. Арқау. Алматы, Санат,1985. 20.Әуезов М.О. Әдебиет тарихы. –А., Ана тілі, 1991. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 


 

30. 1940-60 жылдардағы қазақ әдебиеті пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Қазақ әдебиеті кезеңдері модулі 

Модульға жауапты 

Садықова А.Т. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Аяпова Г.Б. -  – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Әдебиеттануға  кіріспе,  Ежелгі  және  хадық  дәуір  әдебиеті,  ХІХ 

ғасырдағы  қазақ  әдебиеті,  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті 

тарихы (1900-1940 жж.) 

Модульдің мазмұны 

Бұл  пән  бойынша  мынандай  маңызды  теориялық  және 

практикалық  мәселелер  қарастырылады:  ІІ  дүниежүзілік  соғыс, 

оның  әдебиеттегі  гуманизм,  көркем  шығармадағы  қаһармандық 

бейнелердің    соғыс  тақырыбы  аясында  сомдалуы;  халық 

шаруашылығын  қалпына  келтіру  кезеңіндегі  еңбек  тақырыбы; 

соғыстан  соңғы  жылдардағы  қаулы-қарарлар,  олардың  әдебиетке 

тигізген  кесірі;  40-60  жылдардағы  әдеби  дамудың  көркемдік 

қырлары т.б. 

Оқытудың нәтижесі 1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал