Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет6/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қосымша: 

7.

 

Ислам классический: энциклопедия.  М., 2005. 8.

 

Джон  Янг.  Религии  мира.  Христианство.    Пер.  с англ. М., 2001. 

9.

 Семотюк  О.П. Буддизм: история  и современность. 

Ростов н/Д., 2005. 

10.

 

А.Масперо  Религии Китая.  СПб., 2004. 11.

 

Ермаков  М.Е.,  Кравцова  М.Е.,  Солонин  К.С., Торчинов Е.А.  Религии Китая. Хрестоматия.  М., 2001. 

12.


 

Религия  в  истории  и  культуре  /  Под  ред.  М.Г. 

Писманика. М., 2000. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

2.Философия пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әлеуметтану-гуманитарлық модулі 

Модульға жауапты 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Дінтану, Формальды логика 

Модульдің мазмұны 

Философия  пәні.  Дүние  және  адам.  Философиялық 

танымның  өзіндік  ерекшелігі.  Миф.  Дін.  Ғылым.  Философиялық 

бағыттар  мен  жүйелердің  көптүрлілігі.  Философия  формаларының 

этномәдени  ерекшеліктері.  Философияның  қоғамның  рухани 

өміріндегі  орны  мен  маңызы.  Болмыс  ұғымының  көлемін  ашу. 

Онтология.  Болмыстың  философиялық  және  физикалық  түсінігі. 

Материалды 

және 


рухани 

болмыс 


және 

олардың 


айырмашылықтары 

мен 


бірлігі. 

Онтологияның 

негізгі 

категориялары.  Философия  пәні  және  функциялары.  Философия 

пәні  және  оның  тарихи  динамикасы.  Философия  пәні 

анықтамаларының  көптүрлілігі  және  басты  философиялық  ойлар. 

Философия  және  дүниетану.  Дүниетану  ұғымы,  оның  құрылымы 

және  негізгі  функциялары.  Дүниетанудың  тарихи  түрлері. 

Философиялық білімнің құрылымы. 

Оқытудың нәтижесі 

Философия  пәні  тұлғаның  адамға  және  әлемге  деген 

көзқарасын  қалыптастыруға  және  таным  мен  ойлаудын  жалпы 

әдістері мен заңдылықтарын игеруге арналған.  

- философия пәні және оның тарихи динамикасын білу;  

- философиялық ойларды білу;  

- философиялық заңдылықтарды білу.  

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

 1. Абдильдин Ж.М. и мировая философия. Алматы., 2008.  

2. Габитов Т.Х. Философия. Учебник. Алматы, 2006.  

3. Алексеев П.В. Философия. Учебник. М., 2007.  

4. Сәрсенова Ж. Философия.-Алматы: «Өлке», 2010.-232 б.  

5.Мырзалы С. Философия.-Алматы: «Бастау», 2008.-644 б.  

6.Философия:  Оқу  құралы/  Р.Е.  Жүншеев,  Ө.С.  Төкенов, 

А.Ә Ізтлеуов/ Алматы, 2007.-365. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 


3.Формальды логика  пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әлеуметтану-гуманитарлық модулі 

Модульға жауапты 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Дінтану, Қазақстан тарихы 

Модульдің мазмұны 

Студентке  логика  заңдарын,  саналы  түрде  қолдану  мен 

ойлау  түрін  үйрету.  Негізгі  тұжырым  жасап,  дәл  ойлауды  талап 

ететін  заңгер  жұмысы  үшін,  логиканың  орасан  зор  мәні  бар. 

Логиканы  үйрену-  ойлаудың  нақтылығы  мен  анықтығын, 

пайымдаудағы мұқияттылық пен зергелікті, сенімділікті дамытады. 

Логикалық салмақты сөйлем құрау мен ой түйіндеуде көмектеседі. 

Логика  білімі  ойлау  мәдениетін  көтереді.  «Ұғым» 

тақырыбымен  танысу,  ойлаудың  стандартты  операциясын  тез 

қолданып,  дұрыс  іске  асыруға  мүмкіндік  береді.  «Пайымдау» 

тақырыбы  ойды  дұрыс  жеткізуге,  нақты  мән  беруге  үйретеді.  «Ой 

тұжырымы»  тақырыбы  ойыңды  ретімен  анық,  жеткізуге  және  тек 

логиканың  осы  түрлерінің  бірінші  негізінде  жаңа  ойды 

тұжырымдауға  мүмкіндік  береді.  «Дәлелдеудің  логикалық  негізі 

және  аргументтеу  теориясы»,  бұлтартпайтын  дәлелдер  жасауға 

және қарсыластық пікірінен қателер таба білуге үйретеді. 

Осының  бәрі  ойлау  мәдениетін  жетілдіруге  және  оны  іс-

әрекеттерде тиімді пайдалануда өз септігін тигізеді деген ойдамыз.. 

Оқытудың нәтижесі 

-

 

логика заңдарын саналы түрде қолдана білу; -

 

логикалық сөйлем құрауға дағдыландыру-

 

ой түйіндеу формасын дағдыландыру; -

 

өзіндік ой-пікірін саналы түрде айта білуге көмектесу; -

 

жаңа  ойды  тұжырымдауға  мүмкіндік  беріп,  нәтижесін көруге үйрету.   

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


 1. Асмус В.Ф. Логика. М., 1947. 

2. Булекбаев С.Б. Логика. А., 1994. 

3. Булекбаев С.Б. Логика. Задачи и упражнения. А., 2003. 

4. Гетманова А.Д. Учебник по логике. 3-е изд. М., 1996. 

5. Иванов Е.А. Логика. М., 1996. 

6. Кириллов в.И., Старченко А.А. Логика. М., 1995. 

7.  Кондаков  Н.И.  Логический  словарь:  Справочник  М., 

1975. 


8. Лосский И.О. Логика. Пр.. 1992. 

9. Мухамбеталиев Қ. Логика. А., 2003. 

10. Тұрғынбаев Ә.К. Логика А., 1999. 

11. Искакова Р., Габитов Т. Логика. А., 2001. Қосымша әдебиеттер: 

1. Аристотель Органон // соч.: в 4т. Т.2 М., 1976. 

2.  Грядовой  Д.И.,  Малахов  в.П.  Логика  для  юриста.  М., 

1998 


3. Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев, 

1976. 


4. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1990. 

5. Кант И. Логика // Тракты и письма М., 1994. 

6. Дефорт. Логический словарь. М., 1994. 


7. Маковельский А.О. История логики. М., 1967. 

8. Малахов В.П. Нормативная логика в правом мышлении. 

М., 1990. 

9.  Малахов  В.П.  Логика  построения  следственных  версий. 

М., 1996. 

10.  Милль  Д.С.  Система  логики  силлогистической  и 

индуктивной. М., 1914. 

11.  Наумов  А.В.,  Новическо  А.С.  Законы  логики  при 

квалификации преступлений. М., 1978. 

12. Сборник по упражнений по логике. Минск, 1990. 

13.  Тоноян  Л.Г.  Логика.  (сборник  задач  и  упражнений). 

СПб., 1997. 

14.  Уражнения  по  логике  /  под.  ред.  В.И.  Кириллова.  М., 

1990. 


15. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения . М., 1996. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

4.Қазақстан тарихы пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Тарих модулі 

Модульға жауапты 

Қазақстан тарихы кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Формальды логика, Философия 

Модульдің мазмұны 

Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі 

кезеңдерін  қамтиды.  Атап  айтқанда  ежелгі  замандағы,  орта 

ғасырдағы  Қазақстан  кезеңдерін,  Қазақстан  монғол  үстемдігі 

дәуірінде,  Қазақ  хандығы  дәуірі,  Қазақ  елінің  тәуелсіздігінен 

айырылуы,  осы  тәуелсіздік  күрес  жолындағы  ұлт-  азаттық 

көтерілістер,  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  Қазақстанда 

жүргізілген  реформалар,  ХХ  ғасыр  басындағы  Қазақстан,  қазақ 

зиялыларының  тәуелсіздік  жолындағы  күресі,  Кеңес  дәуіріндегі 

Қазақстан, Тәуелсіз Қазақстан тарихына жан –жақты тоқталамыз.. 

Оқытудың нәтижесі -Жалпы  түрік  қоғамында,  көшпелі  өркениет  жүйесінде, 

евразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қоғам дамуында қазақ 

халқының, қазақ мемлекеттілігінің алатын орыны мен ролін білу.  

-  Қазақ  этносының,  көшпелі  мал  шаруашылығының, 

мәдениетінің,  әлеуметтік  құрылымының  және  саяси  жүйесінің 

пайда болуы және дамуын білу

 -  Тарихи  оқиғаларды  салыстыруды,  оған  баға  беруді 

үйрену;  

-  Қазіргі  кездегі  саяси  жағдайларға  стратегиялық  бағытты 

анықтауды үйрену;  

- Оқытылған пәнге байланысты терминологияны білу. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


 1.  Асфендияров  С.Д.  История  Казахстана.  -  Алма-Ата, 

1993.  


2. Абдакимов А. История Казахстана. - Алматы, 2008.  

3.  Артыкбаев  Ж.О.  История  Казахстана.  Хрестоматия.  - 

Астана, 1999.  

4.  Арын  Е.,  Арын  Р.,  Абен  Е.  и  др.  Казахи.  В  9  томах. 

Алматы: ПЖ-ТІРО, 1998.  


5. История Казахстана с древнейших времен до наших дней 

в пяти томах. - Алматы: 2009. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

5.Өлкетану пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Тарих модулі 

Модульға жауапты 

Қазақстан тарихы кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Формальды логика, Қазақстан тарихы 

Модульдің мазмұны 

Қазақстан  егемендік  алып,  тәуелсіз  даму  жолына  түскен 

уақытта  тарихи  өлкетану  сабағының  отандық  тарихтың 

ақтаңдақтарын толтыруда атқарар ролі зор. Пән белгілі бір өлкенің 

тарихи,  әлеуметтік-экономикалық,  саяси,  мәдени  дамуын,  табиғи 

жағдайларын  жан-жақты  зерттейді.  Пәнді  оқыту  қоғам  дамуын, 

өлке  тарихын  жалаң  зерттемей,  қоғам  мен  қоршаған  тарихи 

ортаның  географиялық,  топонимикалық,  экологиялық  жағымен 

байланыстыра зерттеу қажеттілігін көрсетеді.. 

Оқытудың нәтижесі 

-

 Студентті  өзі  туып-өскен  Отанын,  жерін  сыйлауға 

тәрбиелеу; 

-

 

Тарихи және мәдени  ескерткіштерді айыра білу, негіздеуді білу; 

-

 Өлке  тарихына  қажетті  мағлұматтарды  іздестірудің  негізгі 

ғылыми  әдістерін  және  олардың  негізгі  белгілерін  біліп,  оларды 

қалай іздеуді анықтау; 

-

 Жергілікті  жерден  табылған  тарихи  және  мәдени 

ескерткіштерді  ғылыми  экспедиция  келгенге  дейін  дұрыс  есепке 

алып, сипаттап, қарапайым  алғашқы өңдеуден өткізуді білу; 

-

 Тарихи дерек түрлерін ажырата біліп, классификацияларды 

үйретіп, оларға сын көзбен қарау; 

-

 

Топономикалық  атауларды,  ғылыми  мәні  бар  терминдерді білу; 

-

 Студентті  өзі  туып-өскен  Отанын,  жерін  сыйлауға 

тәрбиелеу; 

-

 

Тарихи және мәдени  ескерткіштерді айыра білу, негіздеуді білу; 

-

 Өлке  тарихына  қажетті  мағлұматтарды  іздестірудің  негізгі 

ғылыми  әдістерін  және  олардың  негізгі  белгілерін  біліп,  оларды 

қалай іздеуді анықтау; 

-

 Жергілікті  жерден  табылған  тарихи  және  мәдени 

ескерткіштерді  ғылыми  экспедиция  келгенге  дейін  дұрыс  есепке 

алып, сипаттап, қарапайым  алғашқы өңдеуден өткізуді білу; 

-

 Тарихи дерек түрлерін ажырата біліп, классификацияларды 

үйретіп, оларға сын көзбен қарау; 

-

 

Топономикалық  атауларды,  ғылыми  мәні  бар  терминдерді білу. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.

 

 Ашурков  В.Н.,  Кацюба  Д.В.,  Матюшин  Г.Н. Историческое краеведение.М., 1980. 

2.

 Матюшин Г.Н. Историческое краеведение М. 1987 

3.

 Ахметова  С.Ш.  Историческое  краеведение  в 

Казахстане. А., 1982. 

4.

 Внеклассная  работа  по  истории  краеведения.  М., 

1975. 


5.

 

Громов Г. 

Методика 

этнографических 

исследований. М., 1966. 

6.

 

Кацюба Д.В. Краеведение в воспитании учащихся. М., 1965. 

7.

 Матюшин Г.Н. Археология в школе. М., 1964. 

8.

 Матюшин Г.Н. У истоков человечества М., 1982 

9.

 Акишев К.А., Байпаков К.М. Вопросы археологии 

Казахстана, А. 1979 

10.

 

Байпаков К.М., 

Таймагамбетов 

Ж.К., 

Жумаганбетов Т. Археология Казахстана, А., 1993 11.

 

Строев К.Ф. Краеведение. М., 1974. 12.

 

Ивлев Н.П. Находки краеведа. А., 1977. 13.

 

Жиренчин  А.М.  Из  истории  казахской  книги.  А., 1971. 

14.


 

Масанов  Э.А.  Очерк  истории  этнографического 

изучения казахского народа в СССР. А., 1966. 

15.


 

Мурзаев Э.Н. География в названиях. М., 1979. 

16.

 

Тәтімов М.Б. Қазақ әлемі. А., 1993. 17.

 

Нұрғалымова  Г.С.  Қазақстан  топонимикасы.  А., 1998. 

18.


 

Алексеев В.П. Становление человечетсва, М., 

1984. 

19.


 

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, 

культуры, М., 1985 

20.


 

Сейдимбек А. Қазақ әлемі А., 1999. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

6.Әлеуметтану пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Әлеуметтану-құқықтық модулі 

Модульға жауапты 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Өлкетану, Қазақстан тарихы 

Модульдің мазмұны 

Әлеуметтану  ғылым  ретінде  (пәні,  құрылымы  және 

қызметі).  Әлеуметтанудың  қалыптасу  және  даму  тарихы 

(әлеуметтік-философия  алғышарттар).  Классикалық  және  қазіргі 

заманғы  әлеуметтік  теориялар.  Қоғам,  әлеуметтік  институттар, 

өзара  әрекеттесу.  Әлеуметтік  топтар  және  қауымдастықтар. 

Әлеуметтік  өзара  қарым-  қатынастардағы  жеке  тұлға  (тұлғаның 

әлеуметтенуі). Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік ұтқырлық. 

Оқытудың нәтижесі 

-  Мамандардың  барлығына  қазіргі  сұраныстарға  сай 

әлеуметтік ізденістерді өткізу.   - 

Әлеуметтану 

ізденістік 

әдістермен, тәсілдермен таныстыру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

3 семестр 

Әдебиет 


 1. Радугин А.А. Социология: курс лекций. М., 2000;  

2. Габдуллина К.Г. и др. Социология. Алматы, 2005;  

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология, в 3-х т. - 

М., 2000;  4. Кравченко А.И. Социология - М., 2007 - 536с.;  

5. Радаев В.В. Экономическая социология. - М., 1998; Ядов 

В.А.  Методология  и  методика  социологического  исследования.  - 

М., 2002. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

7.Құқық негіздері пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Әлеуметтану-гуманитарлық модулі 

Модульға жауапты 

Азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Әлеуметтану, Өлкетану 

Модульдің мазмұны 

Құқық негіздері курсының пәні және жүйесі. Мемлекет пен 

құқықтың негізгі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. 

Құқықтық  мінез-  құлық  және  құқық  бұзушылық.  Заңды 

жауапкершілік. 

Қазақстан 

Республикасы 

Конституциялық 

құқығының  негіздері.  Қазақстан  Республикасы  әкімшілік  құқық 

негіздері. 

Оқытудың нәтижесі 

Құқық  негіздерін  білу  құқықтың  барлық  салаларында 

қажет болады. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

 1.  Баймаханов  М.Т.  Правовое  государство.  Основы 

государства и права Республики Казахстан.- Алматы: Жеті- жаргы, 

2001.  


2.  Дулатбеков  И.О.,  Амандыкова  С.А.,  Турлаев  А.В. 

Основы  государства  и  права  современного  Казахстана:  Учебное 

пособие.- Астана: ИКФ «Фолиант», 2000.  

3.  Дулатбеков  Н.О.  Дополнительные  материалы  по  курсу 

«Основы государства и права». -Караганда: КарГУ, 1995.  

4.  Дулатбеков  И.О.,  Койсоймасова  Л.Ж.  Методические 

указания  по  изучению  темы  уголовного  права  по  курсу  «Основы 

государства и права». - Караганда: КарГУ, 1995.  

5. Дулатбеков Н. О., Полева И. А. Методические указания к 

изучению  раздела  «Семейное  право»  дисциплины  «Основы 

государства  и  права»  (для  неюридических  факультетов)  - 

Караганда: КарГУ, 1995.  

6.Основы государства и права./Под ред. Сапаргалиева Г.С. 

Алматы: ЖетіЖаргы, 1999.  

7.  Сапаргалиев  Г.С.  Основы  государства  и  права: 

Хрестоматия. - Алматы, 1996. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

8.Саясаттану пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Әлеуметтану-гуманитарлық модулі 

Модульға жауапты 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны 

Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 

Білім алушының саны Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Әлеуметтану, Құқық негіздері 

Модульдің мазмұны 

Саяси  ғылымдардың  негізгі  кезеңдері  мен  қалыптасуы 

және  Қазақстан  саяси  ойларының  тарихы.  Саясат  қоғамдық  өмір 

жүйесінде.  Салыстырмалы  саясатттану.  Билік  саяси  феномен 

ретінде.  Әлеуметтік-этникалық  қауымдастықтар  және  ұлт  саясаты. 

Қоғамның  саяси  жүйесі.  Мемлекет  және  азаматтық  қоғам.  Саяси 

партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Саяси режимдер, мәдениет, 

саяси  элита,  саяси  идеология  мен  процестер  және  ҚР 

проблемалары. Саяси режимдер. Саяси процесс және саяси қызмет. 

Саяси  сана  және  саяси  мәдениет.  Саяси  элита  және  саяси 

көшбасшылық.  Саяси  технологиялар  мен  саяси  идеология. 

Дүниежүзілік  саясат  және  халықаралық  қатынастар  мен  саяси 

болжамдар. 

Егемен 

Қазақстанның саяси 

проблемалары. 

Семинарлық  сабақтар.  Саяси  ғылымдардың  негізгі  кезеңдері  мен 

қалыптасуы  және  Қазақстан  саяси  ойларының  тарихы.  Саясат 

қоғамдық өмір жүйесінде. Салыстырмалы саясатттану. Билік саяси 

феномен ретінде. Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт 

саясаты. 

Оқытудың нәтижесі 

«Саясаттану»  курсын  оқып  үйретудің  қорытындысы 

бойынша  жоғарғы  оқу  орнының  түлегі  білу  қажет:  саяси 

ғылымының  пәні  мен  әдісі  туралы  білім  алу,  саясаи  ойдың  негізгі 

бағытына  көңіл  бөлу;билік,  мемлекет,  азаматтық  қоғам,  саяси 

қарым-қатынастар  және  процестер  саяси  мәдениет  жөнінде 

хабардар бөлу; саяси жүйелер мен саяси тәртіптерді ажырату, саяси 

партиялар  мен  белсенді  топтарды,  сонымен  қатар  саяси 

жетекшілерді  білу  қажет;  өзіндік  қорытынды  жасауға;жазба 

жұмыстарды  жазуға;рецензия  жазуға;  баяндамалар  жасауға  баулу: 

күнделікті  өмірде  және  өзінің  кәсіби  іскерлігінде,  саяси 

мәдениеттің  жаңалықтарын  иелену  арқылы  саяси  білімді  де 

меңгеруі қажет.  

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

 1.  Политология.  Учебник  для  вузов  /  под  ред.  М.А. 

Василика. М., 1999 :  

2. Гаджиез К.С. Политическая наука.- М., 2005.  

3.  Пугачев  В.й.  Соловьев  А.И.  Введение  в  политологию.  - 

М.: Аспект-пресс, 2002 - 477 с.  

4.  История  политических  и  правовых  учений  (под  общей 

ред. B.C. Нерсесьянца). 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

9.Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Экологиялық-экономикалық модулі 

Модульға жауапты 

Биология және ауылшаруашылық пәндері  кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

ҚҰқық негіздері, Саясаттану 

Модульдің мазмұны 

Оқушылардың  өздерінің  жеке  басының  және  қоршаған 

адамдардың  қауіпсіздігіне  жауапкершілікпен  қарауға,  болуы мүмкін  апат,  қирау  және  алапат  зардаптарынан  дұрыс  қорғана 

білуді қатерлі жағдайларда сауатты шешім қабылдай және болжай 

алу,  сондай-ақ  адам  тіршілігінің  барлық  саласындағы  қауіпті 

жағдайлардың  алдын-алып,  өзіне  және  басқаларға  көмек  көрсете 

білуді  қалыптастыру.Теориялық  алынған  білімімен  іс-  жүзінде 

атқарылатын қауіпсіздік шараларын меңгеру, адамдардың қандайда 

болмасын  экстремальды  жағдайлардаөмірін  сақтап  қалуға  себеп 

болады. 


Оқытудың нәтижесі 

Тіршілік  қауіпсіздігінің  негіздерін  білу  тұрмыстық  және 

экстремалды жағдайда қолдануға қажет. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


  

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

10.Экономика теориясы негіздері пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Экологиялық-экономикалық модулі 

Модульға жауапты 

Менеджмент кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Саясаттану, Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 

Модульдің мазмұны 

Экономикалық  теорияның  пәні  және  әдіс-тәсілдері. 

Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың 

экономикадағы 

орны. 


Қоғамдық 

өндірістің 

нышандары. 

Экономикалық  құбылыстарды  зерттеудегі  жүйелік  көзқарас. 

Тауарлы  өндірісті  ұйымдастыру.  Нарықтық  шаруашылықтың 

жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. 

Бәсеке  және  монополия.  Кәсіпорын  капиталының  айналымы. 

Кәсіпкерлік  қызмет,  оның  негізгі  түрлері  мен  нысандары 

Кәсіпорынның  (фирманың)  шығындары  мен  табысы.  Өндіріс 

факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. 

Ұлттық  экономика  жүйе  ретінде.  Негізгі  макроэкономикалық 

көрсеткіштер  Макроэкономикалық  тепе-теңдік.  Экономикалық 

дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық 

тұрақсыздықтың  көрінісі  ретінде.Мемлекеттік  реттеу:  мәні, 

мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу. 

Оқытудың нәтижесі 

Нарық  жағдайында  еркiн  iс-әрекет  етуге  баулу;нарықтық 

экономиканың 

механизмiмен 

таныстыру, 

студенттердi 

экономикалық талдау жасауға үйрету. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі  құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1. Радаев В.В. Экономическая социология. - М., 1998; Ядов 

В.А.  Методология  и  методика  социологического  исследования.  - 

М., 2002.  

2.  Дулатбеков  И.О.,  Койсоймасова  Л.Ж.  Методические 

указания  по  изучению  темы  уголовного  права  по  курсу  «Основы 

государства и права». - Караганда: КарГУ, 1995.  

3. Дулатбеков Н. О., Полева И. А. Методические указания к 

изучению  раздела  «Семейное  право»  дисциплины  «Основы 


государства  и  права»  (для  неюридических  факультетов)  - 

Караганда: КарГУ, 1995.  

4. Основы государства и права./Под ред. Сапаргалиева Г.С. 

Алматы: Жеті Жаргы, 1999.  

5.  Сапаргалиев  Г.С.  Основы  государства  и  права: 

Хрестоматия. - Алматы, 1996. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

11.Экология және тұрақты даму пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Экологиялық-экономикалық модулі 

Модульға жауапты 

Химия және экология кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, Экономикалық теория негіздері 

Модульдің мазмұны 

Тірі  ағзалардың  және  мекендейтін  ортаның  қарым- 

қатынастарының  жалпы  заңдылықтарын зерттеу арқылы  қоршаған 

ортаға антропогендік әсері мен байланысқан проблемаларды талдау 

және    табиғатты  қорғау  қызметінің  және  тұрақты  даму 

тұжырымдаманың 

нақты 


мақсаттарымен 

приоритеттерін 

қарастыру. 

Оқытудың нәтижесі 

тәжірибелік сабақтардың 

күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарға  сәйкес  рефераттарды,  баяндамаларды  дайындау, 

дискуссияларға,  диспуттарға,  рольдық  ойындарға,  дөнгелек 

столдарға дайындалу;  

-  оқытушының  студентпен  өздік  жұмыстардың  (ОСӨЖ) 

күнтізбелік-тақырыптық  жоспарға  сәйкес  аннотацияларды,  мини-

дәрістердің  конспектілерін  жазу,  глоссарийды,  салыстыру 

сипаттамаларды құрастыру;  

-  студенттің  өздік  жұмыстарының  тақырыптарына  сәйкес 

жазбаша және ауызша тапсырмаларды орындау. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


 1.  Акимова  Т.А.,  Хаскин  В.В..  Экология  Человек-

экономика-биота-среда., М., «ЮНИТИ»,2007.  

2. Шилов И.А.Экология.М.: Высшая школа,2001.  

3. Ильин В.И.. Экология,М.: «Перспектива», 2007.  

4.  Новиков  Ю.В.  Экология,  окружающая  среда  и  человек. 

М., «ФАИР-ПРЕСС», 2003.  

5.  НиканоровА.М.,Хорунжая  Т.А.  «Глобальная  экология», 

М., ЗАО, «Книга сервис», 2003.  

6.  Виталиев  А.Б.,  Халилов  М.Ф.,  Шарипова  М.А.Основы 

общей экологии Алматы, «Қазақ университеті», 2007. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 12.Орыс тілі пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Коммуникативтік модуль 

Модульға жауапты 

Орыс филологиясы және журналистика  кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Біліктіліктің шеңберінен шығатын қосымша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны Кредит саны 

Оқыту түрі Күндізгі 

Семестр 


1,2 

Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Дінтану, Философия 

Модульдің мазмұны 

Курс  состоит  из  введения  и  основной  части.  Изучение 

курсапредусматривает сформировать у студентов навыки и развить 

умения  использования  научной  литературы  по  специальности  с 

целью  получения  информации,  способствующей  формированию 

профессиональной 

компетенции; 

научить 

понимать, 

как 

развивается  информация  текста,  видеть  и  строить  его  логико-композиционную  основу,  выработать  соответствующую  систему 

коммуникативных 

умений;сформировать 

представление 

у 

студентов  об  особенностях  функционирования  системы  языка  в научном  дискурсе;обучить  методам  и  приемам  структурно-

семантического  и  смысло-  лингвистического  анализа  научного 

текста. 

Оқытудың нәтижесі 

-  самостоятельная  работа  с 

учебной,  специальной 

литературой,  

-  проведение  смысло-лингвистического  анализа  текста,  - 

использование в обиходе всего богатства языковых средств,  

- написание научных текстов, их перевода на русский язык. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

  

Жаңарту мерзімі 28.08.2015 жыл 

 

13. 

Шетел тілі  пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Коммуникативтік модуль 

Модульға жауапты 

Аударма ісі және шетел тілдері кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Біліктіліктің шеңберінен шығатын қосымша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


1,2 

Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Философия, Орыс тілі 

Модульдің мазмұны 

Қарым-қатынастың  ауызша  және  жазбаша  нысандар 

ауқымында:  мәліметтерді  жеткізу,  әңгімелесушіге  ақпарат  беру 

даярлығы, қызығу, сұрау. Диалог ауқымында: дайындалған сөйлеу 

негізіңнде  пәкәрлерәмен  алмасу.  Монологты  сөйлеуде:  жай 

фразалармен  тұрғылықты  жерін,  күн  тәртібін  және  т.б.  суреттеу, 

өзә туралы, өзінің әрекеттері мен қызығушылықтары туралы қысқа 

ақпарат жасау. Жазбаша қарым- қатынаста: жай фразалармен туған-

туысқандарын, қоршаған адамдарды, олардың жұмыстарын,үйлерін 

және т.б. суреттеу. 

Оқытудың нәтижесі 

Бұл 

пән 


бойынша 

игерген 


білімдері 

келешекте 

магистратураға  түсуге  немесе  халықаралық  түрлі  конкурстар  мен 

жоба, конференцияларға қатынасу үшін арнайы құжат толтырғанда 

өз көмегін тигізеді. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта,  электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 


Әдебиет 

 1.  Alice  Savage,  Patricia  Mayer  (2005)  Effective  Academic 

Writing  

2. The short Essays. Oxford University Press.  

3.  Teaching  reading  and  viewing.  Comprehension  strategies 

and activities for years 1-9. Queensland Studies Authority.  

4.  Clive  Oxenden,  Christina  Latham-Koenig  (1997).  Upper-

intermediate Students book. Oxford University Press.  

5. Clive Oxenden, Christina  Latham-Koenig with Jane Hudson 

(1997). Upper-intermediate Workbook. Oxford University Press.  

6.  Clive  Oxenden,  Christina  Latham-Koenig  (1997).  Students 

book. Oxford University Press.  

7. Clive Oxenden, Christina  Latham-Koenig  with Tracy Byrne 

(1997). Workbook. Oxford University Press.  

8.  Stuart  Redman  (1997)  English  Vocabulary  in  Use. 

Cambridge University Press  

9.  Raymond  Murphy  (2010).  English  Grammar  in  Use.  Third 

edition. Cambridge University Press  

10.  Philip  Kerr.  (2009)  Straightforward.  Student’s  book. 

Macmillan. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

14.


 

Информатика пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Коммуникативтік модуль 

Модульға жауапты 

Ақпараттық жүйелер және есептуіш техникасы кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Біліктіліктің шеңберінен шығатын қосымша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Орыс тілі, Шетел тілі 

Модульдің мазмұны 

Информатика  ғылым  және  техниканың  бірлестігі.  Қазіргі 

информатика  құрылымы.  Ақпарат,  оның  түрлері  мен  қасиеттері. 

Деректерді 

тасымалдаушылар. 

Деректермен 

жұмыс 


істеу 

операциялары. 

Буль 

алгебрасы. Графтар 

және 


ағаштар. 

Компьютердің  логикалық  элементтері.  Машинаны  ұйымдастыру: 

Фон-  Нейман  принципі,  басқару  құрылғылары,  командалар 

жүйелері  мен  типтері.  Енгізу,  шығару  және  тоқтату.  Компьютер 

жадысының  құрылғысы.  Енгізу,  шығару  құрылғылары.Есепті 

шешудің стратегиялары және шешімді іздеу. 

Оқытудың нәтижесі 

 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


 Студенттерге  төмендегі  білімдерді  қалыптастыруға  ықпал 

етеді:  


- қазіргі информатика құрылымдарын білу;  

- деректермен жұмыс істеу операцияларын білу;  

- компьютерді толықтай игеру дағдыларын қалыптастыру. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

15. 

Кәсіби қазақ тілі пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Кәсіби коммуникациялар модулі 

Модульға жауапты 

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Салимова Н. – филология магистрі, оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазақстан тарихы, Философия 

Модульдің мазмұны 

Кәсіби  қазақ  тілін  оқу  барысында  студенттер  қазақ  тілі 

курсы  арқылы  меңгерген  теориялық  білімдерін  оқушы  зердесіне 

жеткізудің  амал-тәсілдерін,  жолдарын  жан-жақты  тереңдете 

шыңдайды.  Кәсіби  шеберлік  оқытудың  сапасын  арттырумен,  жаңа 

инновациялық  әдіс-тәсілдерді  меңгерумен,  болашақ  қазақ  тілі 

мұғалімінің теориялық білімімен байланысты. 

Оқытудың нәтижесі 

-тілдің  грамматикалық  құрлымын,  сөзжасам  жүйесін, 

лексика негізін терең меңгеру керек;  

-грамматикалық  талдау  және  сөйлемді      синтаксистік 

талдау; 

-берілген  мәтінді  аудару;  -латын  сөзінің  құрамын  талдау  және  сөз 

тудыратын, сөз түрлендіретін морфемаларды анықтау.    

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Бектуров  Ш.К.  Қазақ  тілі:  лексика,  фонетика,  морфология,  –  

синтаксис:  Оқуға  түсуші  талапкерлерге,  студенттерге  және 

оқытушы-мұғалімдерге арналған. -Алм.: Атамұра, 2006. -336 б. 

2.Әмір Р. Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері.  -

Алматы,Мектеп,1977.-192б. 

3.Уәли  Н.  Қазақ  сөз  мәдениетінің  теориялық  негіздері:  филол. 

ғыл. докт. дисс.:10.02.02. -Алматы, 2007. -328 б. 

4.Байтұрсынұлы А. Тіл тағылымы. -А.: Ана тілі, 1999. -448 б 

5.Балақаев М.Б. Қазақ әдеби тілі.-А.:Дайк-Пресс, 2007.-470 б.  

6.Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. -Алматы: Мектеп, 1984. -117 б. 

7.Сыздық Р. Сөз құдіреті. -Алматы: Санат, 1997. -223 б.. 

8.Базарбаева  З.Қазақ тілінің интонациялық жүйесі.-А.,  Ғылым, 

1996 ж. 

      9.Алдашева  А.М.,    АхметжановаЗ.Қ,  Сүлейменова  Э.Д    «Ресми 

іс қағаздары».  -Астана, 2000 ж. 3-6 бб.  

     10. Тіл туралы Заң. 1998 ж. 17 шілде. 5-б.  

    11.Тілдерді  қолдану  мен  дамытудың  2001-2010  жылдарға 

арналған  мемлекеттік  бағдарлама.  2000ж  14  ақпан.  «Егемен 

Қазақстан». 

    12.Б.Б.Белғара,  Н.Ж.Құрманова,  Л.Т.Айтпанова,  Н.Х.Шадиева, 

Д.Ж.Құсайынова  «Жаңа  толқын»  электронды  оқулық  І  деңгей. 

Астана 2007 ж. 

   13.Б.Б.Белғара,  Н.Ж.Құрманова,  Л.Т.Айтпанова,  Ж.Бектұрғанова 

«Жаңа толқын» аудио курс І,ІІ деңгей. -А. 2007.  

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл  

16.


 

Кәсіби бағытталған шетел тілі пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Кәсіби коммуникациялар модулі 

Модульға жауапты 

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Салимова Н. – филология магистрі, оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 
Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазақстан тарихы, Философия, Кәсіби қазақ тілі 

Модульдің мазмұны 

Шет  тілінінің  сөздік  қорын  толықтыра  және  кәсіби 

терминдер  мен  клишелерді  енгізе  отырып,  тыңдап  жауап  беру 

дағдыларын  дамыта  отрып  байыту,  студенттердің  қабілеттерін 

жетілдіру, 

түпнұсқадағы 

кәсіби 

дереккөздерінен берілген 

тақырыптар  бойынша  жарияланымдарды  оқу  барысында  және 

кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу 

дағдыларын  дамыту.  Курс  тілдің  орташа  және  жоғары  деңгейін 

(Pre-Intermediate, 

Intermediate, 

Upper-Intermediate, 

Advanced) 

меңгерген студенттерге арналған. 

Оқытудың нәтижесі 

 -жазбаша  және    ауызша  формадағы  сөйлеуге  дағдылану  үшін 

шетел тілінің граматикасы мен лексикасын біліп шығу керек;  

-шетел  тілін  күнделікті  және  іскерлік  қарым-қатынаста    белсенді 

қолдана  білу  керек.  Деңгейлер:  (Elementary,  Pre-Intermediate, 

Intermediate и Upper-Intermediate 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық  проектор, 

көрнекі  құралдар,  тақта,  электронды  құралдар,  оқулықтар 

т.б.Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Ярхо  В.Н.,  Лобода  В.И.  Учебник  для  студентов  пед.  ин-тов  по 

спец. № 2103 «Иностр.яз.». –3-е изд., перераб.  -М. : Просвещение, 

1983. -319 с. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

17. 

Латын жазуы пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Кәсіби коммуникациялар модулі 

Модульға жауапты 

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Салимова Н. – филология магистрі, оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Кәсіби қазақ тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Модульдің мазмұны 

Аудару  техникасын  үйретуде  латын  тіліндегі  еркін  сөз  тіркесінің 

тәртібі,  тұйық  рай  және  есімшелі  орам  үлкен  қиындық  келтіреді, 

сондықтан  да  оқырмандар  басынан  бастап  аударудың  негізгі 

ережелеріне міндетті түрде сүйенудің маңызы зор екендігін ұғыну 

қажет.  Аудиториялық  жұмыс-тардың  негізгі  түрлері  ретінде 

ұсынылатындар: 

граммати-калық 

талдау 


және 

сөйлемді   

синтаксистік  талдау;  берілген  мәтінді  аудару;  латын  сөзінің 

құрамын  талдау  және  сөз  тудыратын,  сөз  түрлендіретін 

морфемаларды анықтау.  

 

Оқытудың нәтижесі Аудару  техникасын  үйретуде  латын  тіліндегі  еркін  сөз  тіркесінің 

тәртібі,  тұйық  рай  және  есімшелі  орам  үлкен  қиындық  келтіреді, 

сондықтан  да  оқырмандар  басынан  бастап  аударудың  негізгі 

ережелеріне  міндетті түрде  сүйенудің маңызы  зор екендігін ұғыну 

қажет.  

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Боровский  Я.М.,  Болдырев  А.В.  Учебник  латинского  языка  для 

гуманитарных  факультетов  университетов.  –    Изд.  4,  доп.  –  М.: 

Высшая школа, 1975. –  479 с. 


2.  Винничук  Л.  Латинский  язык:  самоучитель  для  студентов 

гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов. 

-М. : Высшая школа, 1980. – 325 с. 

3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. -М. 

: Высшая школа, 1988. – 400 с. 

4. Городкова Ю.И. Латинский язык: учебник. –  6-е изд., перераб. и 

доп.  -М.: Медицина, 1982. -256 с.  

5.  Дуров В.С. Основы стилистики латинского языка: учеб.пособие 

для    студентов  фило. фак. высш. учеб. заведений. -СПб. : 

Филологический  факультет СпбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. -112 с.   

6. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык: учеб.пособие для  

студентов    высш.  учеб.  заведений.  -6-е  изд.  –  М.  :  Гуманит.  изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. – 456 с. 

7.  Розенталь  И.С.,  Соколов  В.С.  Учебник  латинского  языка  для 

юридических факультетов и институтов. -М. : Ростов н/Д. :Феникс, 

2003. -320 с. 

8.  Таривердиева  М.А.  От  латинской  грамматики  к  латинским 

текстам (Латинское предложение: форма и смысл). – М. : Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 1997. -176 с. 

9.  Ярхо  В.Н.,  Лобода  В.И.  Латинский  язык:  учебник  для 

факультетов иностранных языков педагогических институтов.   2-е 

изд., перераб. –  М. : Просвещение, 1969. –  384 с. 

10.  Федоров  Н.А.  Древние  языки  и  культуры.  Основные  сведения 

по 

латинской грамматике: 

для 


студентов 

современного 

гуманитарного университета. -М., 2001. -89 с.  

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

18. 

Тіл біліміне кіріспе пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Тіл білімі негіздері модулі 

Модульға жауапты 

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Елеуова А.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Мұхамбетов Ж.И. - ф.ғ.к.,қауымдастырылған профессор 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазақстан тарихы 

Модульдің мазмұны 

Аталған  пән  -  негізгі  іргелі  пәннің  бірі,  бүкіл  оқу  жүйесінде 

жүргізілетін  қазіргі  қазақ  тілінің  негізгі  іргетасы  іспетті.  Тілдің 

қоғамдық  мәні  мен  оның  қызметі,  жүйесі  мен  құрылымы  тәрізді 

сауалдарға  жауап  алынатын  күрделі  курс  болып  табылады.  Сол 

сияқты,  тілдердің  даму  заңдылығы,  олардың  өзара  әсері  де  бір-

бірінен  бөле  жаруға  келмейтін  тіл  білімінің  зерттеу  нысанындағы 

мәселелердің бірегейі екендігі хақ. 

Оқытудың нәтижесі - тіл білімінің өзекті мәелелерін білуі керек

- алған білімдерін практикада қолдана білу; 

- тілді талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек; 

- теориялық талдау жасай алу; 

- тіл білімі тарихының даму және қалыптасу сатылары, 

бағыттары және концепция мәселелерін түсіну; 

- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін 

жинақтай білу. 

 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсымаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 


Әдебиет 

1.

 Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 1978.  

2.

 Будагов Р. А. Введение науку о языке. М.,1965. 

3.

 Булаховский Л. А. Введение в языкознание. М., 1954. 

4.

 Вандриес. Ж. Язык М.,1987.  

5.

 Головин В. А. Введение в языкознание. М., 1983. 

6.

 Гумбольдт В фон. Избранные труды по языкознанию. М., 

1964. 


7.

 

Дирингер Д. Алфавит. М.,1963. 8.

 

Зенков Г.С., Сапожникова И.А. Введение в языкознание 9.

 

Зиндер А. Общая фонетика. М., 1979. 10.

 

Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М.,1987. 11.

 

 Кодухов В. И. Введение в языкознание. М.,1987.  12.

 

 Қалиев Ғ. Тіл біліміне кіріспе, А.,2008 13.

 

 Основные направления структурализма. М., 1964 14.

 

 Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967. 15.

 

 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1933 16.

 

 Степанов Ю. С. Основы языкознания. М.,1992. 17.

 

 Теоретические основы классификаций языков мира. М.,1980. 

18.


 

 Хасенов Ә. Тіл біліміне кіріспе. А., 1995. 

19.

 

 Широков О. О. Введение в языковедение. М.,1985. 20.

 

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

19.Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Тіл білімі негіздері модулі 

Модульға жауапты 

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Елеуова А.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Мұхамбетов Ж.И. - ф.ғ.к.,қауымдастырылған профессор  

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе 

Модульдің мазмұны 

Тілдік қатынастың ауызша және жазбаша түрде болатыны. 

Сөйлеу және жазудың маңызы, арақатынасы, тілдегі орны. Сөйлеу, 

жазудың  дыбыстар  арасында  іске  асатыны.  Дыбыстың  тілдегі 

қызметі. Қатынас құралы ретінде дыбыстық тілдің алар оры. Дыбыс 

– тілдің өмір сүруін қамтамасыз ететіндігі. 

Оқытудың нәтижесі 

студенттер  фонетика  саласының  зерттелуі  мен  дамуы, 

қалыптасуын,  дыбыс,  әріп,  фонема,  дыбыстардың  сипаттамасын, 

дыбыстар  тіркесімі,  орфография,  олардың  ерекшелігін  айқындай 

білуі қажет . 

 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.  Кеңесбаев  І.,  Мұсабаев  Ғ.  Қазіргі  қазақ  тілі.  Лексика-

фонетика. –А., 1975. 

2.  Балақаев  М.  Қазақ  тілі  мәдениетінің  мәселелері.  –

А.,1965. 

3.  Бейсенбаева  К.  Қазіргі  қазақ  тілінің  фонетикасы.  –А., 

1973,1995. 

4.  Омарбеков  С.,  Жүнісов  Н.  Ауызекі  тіліміздің  дыбыс 

жүйесі. –А., 1985. 

5.  Аралбаев  Ж.  Қазақ  фонетикасы  бойынша  этюдтер.  –


А.,1998. 

6. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. –А., 1993. 

7.  Джунисбеков  А.  Сингармонизм  в  казахском  языке.  –А., 

1980. 

8. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. –А., 1966. 

9.  Дүйсебаева  М.  Қазақ  әдеби  тілі  орфоэпиясының  кейбір 

мәселелері. –А., 1973. 

10. Сыздықова Р. Қазақ тілінің анықтағышы. –А., 2000. 

11.  Неталиева  Қ.  Қазақ  тілінің  орфоэпиялық  сөздігі.  –А., 

1977, 2005. 

12.  Қазақ  тілінің  орфографиялық  сөздігі.  –А.,  2003,  2005, 

2007. 

13.  Баскаков  Н.А.  Историко-типологическая  фонология 

тюркских языков. –М., 1988. 

14.  Алдашева  А.,  Уәлиев  Н.  Қазақ  орфографиясындағы 

қиындықтар. –А., 1988. 

15. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. –А., 1966 

16.  Серғалиев  М  Қазақ  тілінің  орфоэпиялық  сөздігі.  –А., 

1995. 

17. Сыздықова Р. Сөз сазы. –А., 1983. 

18. Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тіліндегі дыбыстар тіркесі. 

–А., 2002. 

19.  Мырзабеков  С.  Қазақ  тілінің  айтылым  сөздігі.  –А., 

2001. 

20. Мырзабектен С. Қазақ тілі фонетикасы. –А., 2004. 

21. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. –А., 1999. 

22. Қазақ тілі. Энциклопедия. –А., 1998. 

23. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. –А., 1992. 

24. Қазақ грамматикасы. –А., 2002. 

25. Қазіргі қазақ тілі. –А., 2005. 

26. Вопросы казахской фонетики и фонологии. –А., 1979. 

27. Русская грамматика. Т.1. –М.,1982. 

28. Фонетика казахского языка. –А., 1969. 

29.  Щербак  А.М.  Сравнительная  фонетика  тюркского 

языков. –Л.,1970. 

30.  Абуов  А.,  Джунисбеков  А.  Фонетическая  запись 

казахского текста. –А.,1991. 

31.  Сравнительно-историческая  грамматика  тюркских 

языков. –Л.,1984. 

32.  Аванесов  Р.И.  Русское  литературное  произношение.  –

М., 1984.  

33. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. –М.:Высшая школа, 1979. 

-312 с. 

34.  Артемов  В.А.  Экспериментальная  фонетика.  –М.: 

Наука, 1956. -212 с. 

35.    Жүнісбек  А.Ә.  Қазақ  тілі  дыбыстарының 

артикуляциялық моделі.КДА., 2004.-30 б.  

36. Байтұрсынов А. Тіл тығылымы. Алматы,1992. 

37.  Дуйсебаев  М.  Қазақ  әдеби  тілі  орфоэпиясының  кейбір 

мәселелері. Алматы,1973. 

38.  Кеңесбаев  І.,  Мұсаев  Ғ.  Қазіргі  қазақ  тілі.  Лексика, 

фонетика. иАлматы, І-басылуы,1962,     2-басылуы,1975. 

39.  Қазақ  тілінің  орфографиялық  сөздігі.  Алматы,  І-

басылуы,1963,2-басылуы,1978,  3-басылуы, 1988,4-басылуы ,2001. 

40.  Мырзабеков  С.  Қазақ  тілінің  дыбыс  жүйесі. 

Алматы,1999.. 

41.  Неталиева  Қ.  Қазақ  тілінің  орфоэпиялық  сөздігі. 

Алматы,1977. 

42. Сыздықова Р. Сөз сазы ( сөзді дұрыс айту нормалары), 

Алматы,1983. 

43.  АралбаевЖ.А.  Вокализм  казахского  языка.  Алма-

Ата,1970. Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

20.Түркі филологиясына кіріспе пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Тіл білімі негіздері модулі 

Модульға жауапты 

Аташев С.М. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Елеуова А.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Мұхамбетов Ж.И. - ф.ғ.к.,қауымдастырылған профессор  

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 

Модульдің мазмұны 

«Түркі  филологиясына  кіріспе»  пәнінің  мақсаты  – 

студенттерге  түркология  дегеніміз  –  шығыстану  ғылымының  бір 

саласы,  қазіргі  және  көне  түркі  халықтарының  тілін,  рухани  және 

материалдык  мәдениетін,  тарихын,  әдебиетін  тексеруші  дербес 

ғылым  саласы  екендігін  және  түркі  тілдерін,  түркі  жазба 

ескерткіштерін зерттеудегі түркологияның алатын орнын түсіндіру. 

Оқытудың нәтижесі 1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал