Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет3/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің заңдылықтарына қатысты алынған нәтижелерді сараптау, талдау;  

-фонетикалық  талдау  жүйелеріне,  қазақ  әдеби  тілінің  нормаларын  сақталуын,  сөз  байлығы  және  сөз 

жүйесіне, қазақ тілінің тазалығы мен тілдік қорының ерекшелігі, қазақ тіліндегі сөздіктердің жасалу тәсілдері, 

сөздердің  айтылу  және  жазылу  заңдылықтарына  және  қазақ  тілінің  грамматикалық  жүйесі  мен  тілдің  барлық 

салаларының ерекшеліктерін қатысты алынған нәтижелерді сараптау, талдау; 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Қашқари М., Түрік  сөздігі. Үш  томдық. -Алматы, 1997, 1998, 1999, 2000 Аударған А.Егеубай.  

2.    Баскаков  Н.А.  Введение  в  изучение  тюркских  языков.  -М.,1962;  Историко  типологическая 

характеристика структуры тюрских языков. Словосочетание и предложение. -М., 1976. 

3.  Богородицкий  В.А.  Введение  татарское  языкознание  в  связи  с  другими  тюрскими  языками.  Изд:,  2 

М., 1953. 

4. Ә.Қайдаров,  М.Оразов. Түркітануға кіріспе. -Алматы, 1992. 

5. Э.В.Севортян. Түркі тілдерінің этимологиялық сөздігі. (I 1т. 1974, 1978, II 3т. 1980, III 4т. 1989 жыл). 

5. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З.«Сравнительно-историческая грамматика тюрских языков» -Баку, 

1979 г. 


6. А.Байтұрсынов. Шығармалары. I-бөлім. -А., 1989. 

7.  Аристов  Н.А.  Заметки  об  этническом  составе  тюрских  племен  и  народностей  и  сведения  об  их 

численности Живая старина, вып,  СПб, 1896. 

8. Ашмарин Н.И. Материалы для исследование Чувашского языка.  Казань, 1998. 

9. Исследование по сравнительной грамматике тюрских языков. Фонетика. М., 1955; Морфология, М., 

1956. Синтаксис, М.,1961.  Лексика. -М., 1962. 

10. Источики формирования тюрских языков Средней Азий и Южной Сибири. Фрунзе. 1966. 

11. Кононов А.Н. История изучение тюрских языков в России. До октябрьский период. Изд. Второе, Л., 

1982. 

12. Нұрмұханова Ә.Н. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. -Алматы, 1971. 13. Айдаров Ғ., Құрышжанов Ә., Томанов М. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. -Алматы, 1971. 

14. Аманжолов А. Түркі филологиясы және жазба тіл тарихы. -А., 1966. 

15.  Языки  народов  СССР,  том  2.  Тюрские  языки.  -М.,  1966.    Языки  мира.  Тюркские  языки.  -Бишкек, 

1997 г. 


16. Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов- в.в. Из восточнго  Туркестана. М-Л., 

1961;  Сравнительная фонетика тюркских языков. -Л., 1971. 

17. Структура и история тюркских языков. -М., 1971. 

18.  Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. М., 1984. 

 

21.Атауы – Әдебиеттануға кіріспе 

Коды –АК / BL 2302 

Түрі – КП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 1 

Кредиттер саны – 2 /4ECTS 

Аты – жөні – Дәулетова Анаргүл Нәсіпқалиқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология магистрі, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  «Әдебиеттануға  кіріспені»  жеке  пән  ретінде  оқыту  арқылы    студенттерді 

әдебиеттану  ғылымының  өзекті  мәселелерін  белгілі  бір  монистикалық  қасаңдықпен  қарастырмай,  барынша 

тиімді, ашық және жан-жақты қарастыра отырып, ғылыми зерттеу жұмысын жүргізуге баулу.  

Курстың пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Тіл біліміне кіріспе, Түркі филологиясына кіріспе 

Курстың  қысқаша  мазмұны  Сөз  өнері  туралы  ғылым,  оның  салалары.    Әдебиеттану  ғылымының 

ғылым салаларындағы орны мен даму тарихы. Көркем әдебиеттегі образ және образдылық.   Образдың жасалу 

тәсілдері    мен  түрлері.    Көркем  шығарманың  құрылысы.    Сюжет  және  композиция.  Көркем  әдебиет,  тіл 

мәселелері. Тілдің ажарлау құралдары. Әдебиеттегі құбылту құбылыстары. Айшықтау және оның түрлері. Өлең 

мен  оның  құрылысы.        Өлең  ұйқасы  мен  оның  түрлері.  Өлең    жүйесі.  Әдебиеттің  тектері  мен    түрлері. 

Көркемдік әдіс. Әдеби бағыттар мен ағымдар.         Құзыреттілігі:  Әдебиеттанудың  өзге  салалары:  әдебиет  тарихын  зерттеу  аялары  мен  жолдары,  

историография,  библиография  пәндерінің  мәні  мен  сыры,  текстология  мен  әдебиет  сынының  теориялық, 

практикалық ерекшеліктері жайлы жан-жақты білім алады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Қабдолов З. Сөз өнері.  -Алматы, 1976. 

2. Абрамович Г. Введение в литературоведение.  -М, 1979. 


3. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы.   -Алматы, 1969. 

4. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш.  -Алматы, 1989. 

5. Ахметов К. Әдебиеттану әліппесі.  -Алматы,2000. 

6. Атымов М.Көркем шығарманың композициясы туралы. -А, 1969. 

7. Мақпыров С. Әдебиеттану.  Алматы,1991. 

8. Негимов С. Ақын-жыраулар поэзиясының бейнелігі.  -А, 1991. 

9. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы.  -Алматы, 1973. 

10. Кенжебаев Б. Қазақ өлеңінің құрылысы.  -Алматы,1955. 

11. Мақпыров С. Әдебиеттің тектері мен түрлері.  -Алматы,1994. 

12. Майтанов Б. Суреттеу мен мінездеу.   -Аламты, 1991. 

13. Литературный энциклопедический словарь.   -Москва, 1987. 

14.Жұмалиев Қ. Стиль-өнер ерекшелігі.   -Алматы, 1966. 

15. Әдебиеттану терминдер сөздігі.   -А,1999. 

 

22.Атауы – Халық ауыз әдебиеті 

Коды –НАА / UNT 1205 

Түрі – КП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 2 

Кредиттер саны – 3 /5ECTS 

Аты – жөні – Атаханова Нұрасила Амангелдіқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты: Қазақ халқы өзінің қоғамдык өмірі, тұрмыс-тіршілігі, қарекет-кәсібі, дүниетанымы 

мен  наным-сенімі,  қуаныш-қайғысы,  арман-үміті  т.б.  жайында  сан  алуан  түрлі  өлең-жыр,  аңыз-ертегілер, 

мақал-мәтелдер  шығарып  және  оны  ауызша  айту  арқылы  таратқан.  Фольклорлық  мұралар  ұрпақтан-ұрпаққа 

ауысып біздің заманымызға жеткен. Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде 

оқыта отырып, оның өзіндік сыр-сипатын танытып, жастарға тағылым беру көзделді. 

Курстың пререквизиттері:  Түркі филологиясына кіріспе, Әдебиеттануға кіріспе 

Курстың  қысқаша  мазмұны  Халық  әдебиетінің      тарихы  мен  теориясы,  ерекшелігі  туралы  түсінік. 

Қазақ фольклорының тарихы және фольклористика ғылымы. Еңбек-кәсіпке байланысты өлеңдер. Үйлену салты 

және  наным-сенімге  байланысты  өлеңдер.  Лирикалық  өлеңдер.  Мақал-мәтелдер.  Жұмбақ,  жаңылтпаш,  өтірік 

өлең. Шешендік сөздер. Аңыз-әңгімелер және олардың мифпен байланысы. Ертегі және оның түрлері. Эпостық 

жырлар  және  оның  зерттелуі.  Батырлық  эпос.  Тарихи  жырлар.  Лиро-эпос.  Айтыс  және  қазіргі  заман  халық 

поэзиясы. Құзыреттілігі: Қазақ фольклорының көркемдік ерекшелігі және жазба әдебиеттің қалыптасуына әсер-

ықпалын бағамдай білуге үйренеді. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. -Алматы, 1974. 

2. Садырбаев С. Қазақ халық әдебиеті. Хрестоматия. -Алматы, 1990. 

3. Қазақ әдебиетінің тарихы. І-т., 1-кітап. -Алматы, 1960 

4. Қазақ әдебиетінің тарихы. І-т., 2-кітап. -Алматы, 1964 

5. Сейфуллин С. Шығармалар. 6-том.  -Алматы, 1964 

6. Әуезов М. Әдебиет тарихы. -Алматы, 1990. 

7. Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері.    -Алматы, 1958 

8.Садырбаев С. Халық әдебиетінің тарихи негіздері. -Алматы,1992. 

9. Садырбаев С. Фольклор және эстетика. -Алматы,1976 

10. Уахатов Б. Қазақтың халық өлеңдері. -Алматы, 1974 

11. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. -Алматы, 1984. 

12. Қазақ фольклористикасының тарихы.  -Алматы, 1988. 

13. Тұрсынов Е. Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері. -Алматы, 1976. 

14. Уахатов Б. Қазақтың тұрмыс-салт жырларының типологиясы. - Алматы, 1983. 

15. Сейдімбеков А. Мың бір маржан.  -Алматы, 1989. 

16. Тал бесіктен жер бесікке дейін.  -Алматы, 1996. 

17.Адамбаев Б. Халық даналығы.  -Алматы, 1976. 

18.Досмұхамедұлы Х. Аламан.  -Алматы, 1991. 

19. Ғабдулин М. Сыдықов Қ. Қазақ халқының батырлар жыры. -Алматы, 1972. 

20. Жармұхамедов М. Айтыстың даму жолдары.  -Алматы, 1976. 

 

23.Атауы – Балалар әдебиеті Коды –BА / DL 2302 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 2 4ECTS 

Аты – жөні – Хайыржанова Бибігүл Сейілханқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  -педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Қазақ  балалар  әдебиеті  өкілдерінің  шығармашылығын  қазақ  әдебиеті  мен 

дүниежүзі әдебиеті тарихындағы алар орнын айқындау. Курстың  пререквизиттері:    Түркі  филологиясына  кіріспе,  Әдебиеттануға  кіріспе,  Халық  ауыз 

әдебиеті Курстың  қысқаша  мазмұны  Балалар  әдебиетінің  түп  қазығы  –  халық  ауыз  әдебиеті  үлгілері. 

Жұмбақтар,  жаңылтпаш,  өтірік  өлеңдер,  санамақтар,  мазақтамалар,  балалар  айтысы,  мақалдар  мен  мәтелдер. 

Ертегілердің, батырлық  эпостың  балалар әдебиетіндегі рөлі. М.Өтемісұлы өлеңдерінің балалар әдебиетіндегі 

орны. Ы.Алтынсарин  -  балалар әдебиетінің  негізін салушы. Абай Құнанбаев  және  балалар әдебиеті. Шәкәрім 

Құдайбердіұлы  және балалар әдебиеті. Ахмет Байтұрсынов мысалдарының балалар әдебиетінде алатын орны. 

М.Жұмабаев,  М.Дулатов,  Ж.Аймауытов  шығармаларының  балалар  әдебиетіндегі  орны.  С.Көбеев  -  балалар 

жазушысы. Б.Өтетілеуовтің балалар әдебитінде алатын орны. Сәбит Дөнентаев шығармашылығы және балалар 

әдебиеті. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы балалар әдебиеті: Баубек Бұлқышев,  Қалмақан Әбдіқадыров, Ғали 

Ормановтардың  балалар  әдебиетіне  қосқан  үлесі.  Өтебай  Тұрманжанов  және  балалар  әдебиеті.  Мұқан 

Иманжанов, Сәуірбек Бақбергенов шығармашылығының балалар әдебиетінде алатын орны.          Құзыреттілігі:  Қазақ  балалар  әдебиетінің  өзекті  мәселелері  бойынша  бейімделуге  және  ғылыми 

әдістеме тұрғысынан көркем шығармаларға сыни баға  беру Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Ш. Ахметов, Қазақ совет балалар әдебиеті, Алматы, 1976 ж. 

2.

 М. Әуезов, Әдебиет тарихы, Алматы, 1991 ж. 

3.

 Ә. Қоңыратбаев, Қазақ әдебиетінің тарихы, Алматы, 1994 ж. 

4.

 Б.Ыбырайым, Сырлы әлем /қазіргі қазақ балалар прозасы/, А. 1997 

5.

 Қазақ әдебиетінің тарихы, ІІІ том, Алматы, 1979 ж.  

6.

 М. Ғабдуллин, Қазақ халық ауыз әдебиеті, Алматы, 1996 ж. 

7.

 Б.Қапасова, Қазақ балалар лирикасы /60-90ж.ж./ Павлодар, 2004ж 

8.

 А.Ақтанова. Қазіргі қазақ балалар драматургиясы. Семей, 2008ж. 

9.

 Қ.Баянбаев, Қазақ балалар кітапханасы. Алматы, 1991ж. 

10.


 

Қ.Матыжанов, Бөбектерге арналған фольклорлық поэзия жанры. Алматы, 1990ж. 

11.

 

С. О. Садырбаев Қазақ халық ауыз әдебиеті, хрестоматия, Алматы, 1992 ж.   12.  Ш.Ахметов «Қазақ балалар әдебиеті» /хрестоматия/, Алматы, 1974 ж. 

13. С. Қирабаев  «Мектеп және қазақ әдебиеті», Алматы, 1979 ж. 

14. Қ. Ергөбеков, «Мейірім шуағы», Алматы, 1985 ж. 

15. С. Көбеев, «Орындалған арман», Алматы, 1954 ж. 

16. Ы. Алтынсарин, «Таза бұлақ», Алматы, 1988 ж.  

17. А. Құнанбаев, ІІ томдық өлеңдері мен аудармалары, Алматы, 2002  

18. Абай тағылымы, Алматы, 1986 ж. 

19. Абай өлеңдері, Алматы, 1996 ж. 

20. Ә.Табылдиев. Халық тағылымы. Алматы, 1992ж. 

21. Қ.Мырзалиев. Қазақ балалар кітапханасы. Алматы, 1984ж.  

24.Атауы – Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы 

Коды –KKTLҒ / LҒSKYa 2206 

Түрі – БП МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 3 /5ECTS 

Аты – жөні – Салихова Айымгүл Зинелғабденқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Қазақ  тілі  лексикасының  семантикалық  сипаты,  сөз  –  лексикалық  единица,  сөз 

және шарттары, сөз және ұғым, сөз бен зат, сөз және мағына мәселелерін түсіндіруді міндет етеді. Курстың  пререквизиттері:    Кәсіби  қазақ  тілі,  Түркі  филологиясына  кіріспе,  Тіл  біліміне  кіріспе, 

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы Курстың  қысқаша  мазмұны:  Қазақ  тілі  лексикасының  семантикалық  сипаты,  сөз  –  лексикалық 

единица, сөз және шарттары, сөз және ұғым, сөз бен зат, сөз және мағына мәселелерін түсіндіруді міндет етеді. 

Бұл  курсты  оқу  барысында  сөздік  құрам  мен  негізгі  сөздік  қордың  айырмасын  ажырату,  сөздердің 

стилистикалық  қолданысын,  фразеологизмдер  мәселелері  қарастырылады.  Сөз  мағынасы  мен  оның  түрлерін, көп  мағыналы  сөздердің  жасалу  жолдарын  айыра  білуге,  омоним,  синоним,  антоним  сөздері  ажыратын, 

олардың көп мағыналы сөздерге байланысты жақтарын аша білуді қалыптастыру мәселері қарастырылады. Құзыреттілігі:  

 лексикологияның негізгі бірліктерін; 

 сөздің негізгі ерекшеліктері мен атқаратын қызметін; 

 сөздің семантикалық ерекшеліктері мен мағына түрлерін білу  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. А, 1996. 

2.

 Аханов К. Қазақ тілі лексикологиясының мәселелері. А, 1956. 

3.

 Аханов К. Қазақ тіліндегі омонимдер. А, 1958. 

4.

 Барлыбаев Р. Қазақ тілінде сөз мағынасының мен тарылуы. А, 1968. 

5.

 Белбаева М. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы. А, 1988. 

6.

 Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер. А, 1970. 

7.

 Болғанбаев Ә. Қазақ тілілің лексикологиясы. А, 1988. 

8.

 Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазірпгі  қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. А, 1997. 

9.

 Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика). А., 1975. 

10.


 

Қалиев Б. Тіл біліміне кіріспе. А, 2004. 

11.

 

Қалиев Б. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, лексикология). А., 2004. 12.

 

Сағындықұлы Б. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері. Алматы, 1994. 13.

 

Сауранбаев Н.Т. Қазақ тіл білімінің проблемалары. Алматы, 1982. 14.

 

Жаңа атаулар (Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар) І. Алматы, 1992. 15.

 

Жұмабекова А. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. Алматы, 2000. 16.

 

Қазақ тіліндегі туынды сөздер сөздігі. Алматы, 1988. 17.

 

Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі, Алматы, 1977. 18.

 

Қожахметова  Х.Қ.,  Жайсақова  Р.Е.,  Қожахметова  Ш.О.  Қазақша-орысша  фразеологиялық  сөздік. Казахско-русский фразеологический словарь. Алматы, 1988. 

 

25.Атауы – Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы 

Коды –KKTS / SSKYa 2208 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 2 /4ECTS 

Аты – жөні – Салихова Айымгүл Зинелғабденқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Қазақ  тілі  сөзжасам  жүйесінің  негізгі  заңдылықтары  мен  тәсілдерін,  теориялық 

түсінігі мен ішкі семантикалық құрылымына талдау жасай отырып кешенді түрде оқыту. Курстың  пререквизиттері:    Түркі  филологиясына  кіріспе,  Тіл  біліміне  кіріспе,  Қазіргі  қазақ  тілінің 

фонетикасы, Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы Курстың  қысқаша  мазмұны  Сөзжасам  теориясы:  қазақ  тілінің  сөзжасам  жүйесі,  сөзжасамдық 

бірліктер,  сөзжасамдық  тәсілдер,  сөзжасамдық  мағына,  сөзжасамдық  тип,  сөзжасамдық  үлгі;  туынды  сөздер: 

туынды  түбір,  күрделі  сөздер,    біріккен,  кіріккен  сөздер,  қосарланған,  тіркескен  сөздер,  сөзжасамдық  ұя: 

сөзжасамдық  тізбек,  сөзжасамдық  саты,    сөзжасамдық  жұп,  сөзжасамдық  тарам;  есім,  етістік  сөздердің 

сөзжасамы:  зат  есім  сөзжасамы,    сын  есім  сөзжасамы,    сан  есім  сөзжасамы,  үстеудің  сөзжасамы,  етістіктің 

сөзжасамы. Құзыреттілігі: Сөзжасам туралы теориялық мәселелер мен сөзжасам жүйесінің негізгі заңдылықтарын 

білу. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Оралбай Н. Қазақ тілінің сөзжасамы. А., 2002 ж. 

2.

 Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тіліндегі сан есімнің сөзжасамы.А.,1988 ж. 

3.

 Төлеуов І. Сөз таптары. А.,1982 ж. 

4.

 Қасым Б. Қазақ тіліндегі күрделі сөздер: уәждеме және аталым. А., 2001 ж. 

5.

 Қасым Б. Күрделі зат атауларының мағыналық құрылымы және сөзжасамдық үлгілері. А., 2000 ж. 

6.

 Қасым Б. Сөзжасам: семантика, уәждеме. А.,2003 ж. 

7.

 Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. А.,1989 ж. 

8.

 Қалыбаева А.,Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. А.,1986 ж. 

9.

 Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі грамматикалық ұғымдар. А., 1992 ж.               

10.


 

Ибатов А. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі. А., 1988ж. 

11.

 

Салқынбай А. Тарихи сөзжасам. (семантикалық аспект). А., 1999 ж. 12.

 

Шаһарман Г. Қазақ тіліндегі сан есімдерден жасалған аталымдар. А., 2002 ж. 13.

 

Қазақ грамматикасы.  Елорда, 2002 ж. 14.

 

Құрманалиев К. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұя мәселесінің теориялық негіздері. А., 2002 ж. 15.

 

Қоқышева Н. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық сатылар. А., 2001ж. 16.

 

Есімсейітов Б. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық тізбектер. А., 2002ж. 17.

 

Оралбаева Н.Қазақ тіліндегі етістік аналитикалық форманттарының құрылысы мен мағынасы.-Алматы, 1979. 

 

26. Атауы – Қазақ диалектологиясы Коды –KD / KD 2207 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 

Кредиттер саны – 2 /4 ECTS 

Аты – жөні – Мұхамбетов Жомарт Ибатоллаұлы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Курстың  мақсаты:  Тіл  дамуының    шарттарының  бірі  –  тілдерді  оқытумен  қызмет  саласын  кеңейту 

бүгінгі заман  талабынан туындап отыр. Мемлекет тарапынан тілдерді қолдану  мен дамытудың  мемлекеттік  

стратегиялық    бағдарламасын  қолданып,    онда  нақты  іс-шаралардың    жолдары  мен    бағыт-бағдары 

айқындалған. Курстың  пререквизиттері:    Түркі  филологиясына  кіріспе,  Тіл  біліміне  кіріспе,  Қазақ 

диалектологиясы Курстың  қысқаша  мазмұны  Пәннің  зерттеу  нысаны,    мақсаты  мен    міндеті.  Диалектология  –  тіл 

туралы  ғылымның    дербес  саласы.  Тілдердің    диалектілік    құрылымының  әртүрлі  болатындығы.  Ұлттық    тіл 

және  диалектілер.  Әдеби  тіл  мен  диалектілердің  арақатынасы.  Қазақ  тілі  –  тұтастығын  сақтаған  диалектілік 

құрылымы әлсіз, болмашы дамыған тіл. Диалектілік ерекшеліктердің таралу шегін лингвистикалық география 

әдісімен    зерттеу  арқылы    анықтау  қажеттігі.  Диалектілік  ерекшеліктер  –  қай  заманда  да    халықтың  жанды  

ауызекі сөйлеу  тіліне тән құбылыс. Құзыреттілігі: 

Студенттердің 

бойында 

коммуникативтік, 

когнитивтік, 

ақпараттық, 

этномәдениеттанымдық құзіреттілікті қалыптастырудың  маңыздылығы.   

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Аманжолов С. Қазақ тілі диалектологиясы мен тарихының мәселелері. А, 1959. 

2.

 Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. А, 1996. 

3.

 Аханов К. Қазақ тілі лексикологиясының мәселелері. А, 1956. 

4.

 Досқараев Ж. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. II бөлім (лексика). Алматы, 1955. 

5.

 Жүнісов Н. Халық тілінің жергілікті ерекшеліктері. Алматы, 1981. 

6.

 Кәрімов Х. Қазақ диалектологиясының кейбір мәселелері. (Лекциялық курс). А, 1974. 

7.

 Қазақ диалектологиясы, I-шығуы, Алматы, 1965. 

8.

 Қалиев  Ғ.  Қазақ  диалектологиясының  мәселелері.  Алматы,  1960.  Қазақ  говорлары  жүйесін  зерттеу 

мәселелері. Алматы, 1977;  

9.

 

Қалиев Ғ. Қазақ говорларындағы диалектілік сөз тудыру. Алматы, 1985. 10.

 

Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы. Алматы, 1977, 1991, 2001. 11.

 

Нақысбеков О.Қазақ тілінің ауыспалы говоры. А., 1972;  12.

 

Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. Алматы, 1982. 13.

 

Нұрмағамбетов Ә. Түрікменстандағы қазақтардың тілі. Алматы, 1974; 14.

 

Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. Алматы, 1978; Жергілікті тіл ерекшеліктерінің төркіні. Алматы,  1985. 

15.


 

Қазақ тіліндегі аймақтық ерекшеліктер. Алматы, 1990. 

16.

 

Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. Жауапты редакторы Ш.Ш.Сарыбаев. Алматы, 2005. 17.

 

Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, 1969. 18.

 

Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі (А-Е). 1 кітап. Алматы, 1996; 2 кітап (Ж-Л). Алматы, 1999.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал