Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет2/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Пәндердің арнайы сипаттамасы 

 

1.Атауы – Дінтану  

Коды – Din/Реl 1202 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 1 

Кредиттер саны – 2 /4 ECTS 

Аты – жөні – Таңжаров Мирамбек 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – философия ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Көнеден  қалған  діни,  тарихи  қолжазбаларды  оқу,  сыныптау,  ерекшеліктерін 

анықтау,  сипаттамасын  жасап,  зерттеу  жұмыстарын  жүргізе  алу  дағдысын  қалыптастыру  болып  табылады. 

Студентке  дінтану  ғылымындағы  жаңалықтар  мен  оларды  діни  үдерістерді  зерттеуде  қолдану  жолдары  мен 

олардың қазіргі кезеңдегі діни үдерістерді зерттеуде практикалық тиімділігін меңгерту және діннің қоғамдағы 

орны мен атқарар қызметіне қатысты мәселелерді толығымен меңгеруге, діни ағымдардың бағыт-бағдары мен 

мақсатын анықтай білуге, кез-келген аймақтағы діни ахуалға сараптама жасап, талдай білуді үйрету Курстың пререквизиттері: Формальді логика, Философия 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Дін  мен  дінтану  пәнінің  негіздерін  мен  «дін»  ұғымының  негіздері. 

Діндерді  классификациялау,  діндерді      тарихи  тұрғыдан  қарастыру,  жаңа  діндердің  пайда  болуымен  адамзат 

қоғамында болған күрделі өзгерістерге талдау. 

Әрбір  адам  өзінің  өзінің  дүниені  түйсінуіне,  дүниеге  көзқарасына  және  сеніміне  байланысты  дінді 

қабылдауы  немесе  қабылдамауы,  тіпті  әуелі  одан  теріс  айналуы  мүмкін.  Бірақ  діннің  бар  екендігімен 

санаспауға  болмайды.  Ал  ол  бар  болғаннан  кейін,  кез  келген  құбылыс  сияқты,  ол  терең  және  жан-жақты 

зерттелуге тиіс. Дінтану методологиясы пәні дінтану зерттейтін тақырыптарды айқындаумен айналысады. 

Құзыреттілігі:  

-қоғамда  болып  жатқан  кез-келген  модернизациялық  үдерістердің  қоғам  болашағына  ықпалы 

қаншалықты болатынына талдау жасай алу құзіретіне ие болады; 

-қазіргі  кезеңдегі  елімізде  болып  жатқан  модерниязацилық  үдерістер  мен  діни  үдерістердің  қазақ 

мәдениеті мен дәстүрлі дүниетанымына қаншалықты ықпалы болатындығын талдай білу құзіретіне ие болады; 

-әлемдік  жаһандану  жағдайында  қазақ  халқының  дәстүрі  мен  дінін  сақтаудың  қаншалықты  маңызы 

барлығы мен оның қазақ халқының тарихи тағдырындағы миссиясын сезіне алатын құзіреті болады 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Введение в общее религиоведение. Под редакцией И.Н.Яблокова.    М., 2001. 

2.

 Религиоведение: Энциклопедический словарь. М., 2006. 

3.

 Религия в истории и культуре / Под ред. М.Г. Писманика. М., 2000. 

4.

 Религии мира: Учебное пособие / Под ред. М.М. Шахнович. СПб., 2005. 

5.

 Аванесов С.С. Введение в историю религий. Томск, 2002. 

6.

 Е.  Э.  Эгильский,  А.  В.  Матецкая,  Ю.  Д.  Самыгин        Новые  религиозные  движения. 

Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения.  М., 2011. 

7.

 

Радугин  А.А.  Введение  в  религиоведение:  теория,  история  и  современные  религии.  Курс лекций.  М., 2000. 

8.

 Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность.  М., 2003. 

9.

 Панкин С.Ф. История мировых религий. Конспект лекций. М., 2008. 

 

Қосымша: 

1.

 

Ислам классический: энциклопедия.  М., 2005. 2.

 

Джон Янг. Религии мира. Христианство.  Пер. с англ. М., 2001. 3.

 

Семотюк О.П. Буддизм: история и современность. Ростов н/Д., 2005. 4.

 

А.Масперо  Религии Китая.  СПб., 2004. 5.

 

Ермаков М.Е., Кравцова М.Е., Солонин К.С., Торчинов Е.А.  Религии Китая. Хрестоматия.  М., 2001. 

6.

 Религия в истории и культуре / Под ред. М.Г. Писманика. М., 2000. 

 

2. Атауы – Философия Коды – Fil 1101 

Түрі – ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 1 

Кредиттер саны – 3 /5 ECTS 

Аты – жөні – Тоқсанбаева Гүлдана 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – философия ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Студенттерде  жеке,  өзіндік  ойлауды  дамыту,  ғылыми  танымдық  тәсілдермен 

таныстыру.  Философия  адамның  әлемге  деген  көзқарасын  кеңейтеді,  өзіндік  ойлауды  дамытады,  адамның 

әлеуметтануына көмектеседі, мәдениеттік- өркениеттік құндылықтарды түсіндіреді  

Курстың пререквизиттері: Дінтану, Формальды логика 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Философия  пәні.  Дүние  және  адам.  Философиялық  танымның  өзіндік 

ерекшелігі.  Миф.  Дін.  Ғылым.  Философиялық  бағыттар  мен  жүйелердің  көптүрлілігі.  Философия 

формаларының  этномәдени  ерекшеліктері.  Философияның  қоғамның  рухани  өміріндегі  орны  мен  маңызы. 

Болмыс ұғымының көлемін ашу. Онтология. Болмыстың философиялық және физикалық түсінігі. Материалды 

және  рухани  болмыс  және  олардың  айырмашылықтары  мен  бірлігі.  Онтологияның  негізгі  категориялары. 

Философия  пәні  және  функциялары.  Философия  пәні  және  оның  тарихи  динамикасы.  Философия  пәні 

анықтамаларының  көптүрлілігі  және  басты  философиялық  ойлар.  Философия  және  дүниетану.  Дүниетану 

ұғымы,  оның  құрылымы  және  негізгі  функциялары.  Дүниетанудың  тарихи  түрлері.  Философиялық  білімнің 

құрылымы 

Құзыреттілігі:  

Философия  пәні  тұлғаның  адамға  және  әлемге  деген  көзқарасын  қалыптастыруға  және  таным  мен 

ойлаудын жалпы әдістері мен заңдылықтарын игеруге арналған.  

- философия пәні және оның тарихи динамикасын білу;  

- философиялық ойларды білу;  

- философиялық заңдылықтарды білу. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Абдильдин Ж.М. и мировая философия. Алматы., 2008.  

2. Габитов Т.Х. Философия. Учебник. Алматы, 2006.  

3. Алексеев П.В. Философия. Учебник. М., 2007.  

4. Сәрсенова Ж. Философия.-Алматы: «Өлке», 2010.-232 б.  

5.Мырзалы С. Философия.-Алматы: «Бастау», 2008.-644 б.  

6.Философия: Оқу құралы/ Р.Е. Жүншеев, Ө.С. Төкенов, А.Ә Ізтлеуов/ Алматы, 2007.-365 

 

3. Атауы – Формальды логика 

Коды – FL\FL 1203 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 1 

Кредиттер саны – 2 /4 ECTS 

Аты – жөні – Тоқсанбаева Гүлдана 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – философия ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  курсын  осы  пәннің  мазмұнына  сай  келетін  ғылымдар  тоғысында  қарау  – 

мамандықты  жетік  игерудің  жолы.  Қазақ  тіл  білімі  саласындағы  антропоөзекті  парадигма  тілді  жеке  жүйе 

ретінде  емес,  адамның  болмысымен  бірлікте  қарастырады.  Тілді  оқытуда  оның  субъективтік  мәнін  білім 

мазмұнында жүйелі қамту қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіру талаптарымен ұштасады. Сондықтан кәсіби 

қазақ тілін мамандыққа қажет ғылымдармен байланысты оқыту маңызды. 

Курстың пререквизиттері: Дінтану, Қазақстан тарихы  

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Студентке  логика  заңдарын,  саналы  түрде  қолдану  мен  ойлау  түрін 

үйрету. Негізгі тұжырым жасап, дәл ойлауды талап ететін заңгер жұмысы үшін, логиканың орасан зор мәні бар. 

Логиканы  үйрену-  ойлаудың  нақтылығы  мен  анықтығын,  пайымдаудағы  мұқияттылық  пен  зергелікті, 

сенімділікті дамытады. Логикалық салмақты сөйлем құрау мен ой түйіндеуде көмектеседі. 

Логика  білімі  ойлау  мәдениетін  көтереді.  «Ұғым»  тақырыбымен  танысу,  ойлаудың  стандартты 

операциясын  тез  қолданып,  дұрыс  іске  асыруға  мүмкіндік  береді.  «Пайымдау»  тақырыбы  ойды  дұрыс 

жеткізуге,  нақты  мән  беруге  үйретеді.  «Ой  тұжырымы»  тақырыбы  ойыңды  ретімен  анық,  жеткізуге  және  тек 

логиканың  осы  түрлерінің  бірінші  негізінде  жаңа  ойды  тұжырымдауға  мүмкіндік  береді.  «Дәлелдеудің 

логикалық  негізі  және  аргументтеу  теориясы»,  бұлтартпайтын  дәлелдер  жасауға  және  қарсыластық  пікірінен 

қателер таба білуге үйретеді. 

Осының  бәрі  ойлау  мәдениетін  жетілдіруге  және  оны  іс-әрекеттерде  тиімді  пайдалануда  өз  септігін 

тигізеді деген ойдамыз. Құзыреттілігі:  

-

 логика заңдарын саналы түрде қолдана білу; 

-

 логикалық сөйлем құрауға дағдыландыру

-

 ой түйіндеу формасын дағдыландыру; 

-

 

өзіндік ой-пікірін саналы түрде айта білуге көмектесу; -

 

жаңа ойды тұжырымдауға мүмкіндік беріп, нәтижесін көруге үйрету. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Асмус В.Ф. Логика. М., 1947. 

2. Булекбаев С.Б. Логика. А., 1994. 

3. Булекбаев С.Б. Логика. Задачи и упражнения. А., 2003. 

4. Гетманова А.Д. Учебник по логике. 3-е изд. М., 1996. 

5. Иванов Е.А. Логика. М., 1996. 

6. Кириллов в.И., Старченко А.А. Логика. М., 1995. 

7. Кондаков Н.И. Логический словарь: Справочник М., 1975. 

8. Лосский И.О. Логика. Пр.. 1992. 

9. Мухамбеталиев Қ. Логика. А., 2003. 

10. Тұрғынбаев Ә.К. Логика А., 1999. 

11. Искакова Р., Габитов Т. Логика. А., 2001. Қосымша әдебиеттер: 

1. Аристотель Органон // соч.: в 4т. Т.2 М., 1976. 

2. Грядовой Д.И., Малахов в.П. Логика для юриста. М., 1998 

3. Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев, 1976. 

4. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1990. 

5. Кант И. Логика // Тракты и письма М., 1994. 

6. Дефорт. Логический словарь. М., 1994. 

7. Маковельский А.О. История логики. М., 1967. 

8. Малахов В.П. Нормативная логика в правом мышлении. М., 1990. 

9. Малахов В.П. Логика построения следственных версий. М., 1996. 

10. Милль Д.С. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914. 

11. Наумов А.В., Новическо А.С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. 

12. Сборник по упражнений по логике. Минск, 1990. 

13. Тоноян Л.Г. Логика. (сборник задач и упражнений). СПб., 1997. 

14. Уражнения по логике / под. ред. В.И. Кириллова. М., 1990. 

15. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения . М., 1996.  

4. Атауы – Қазақстан тарихы 

Коды – KT\IK 1104 

Түрі – ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 2 

Кредиттер саны – 3 /5 ECTS 

Аты – жөні – Сәкенов Жігер 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – тарих магистрі, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Қазақстанның  территориясында  ежелгі  уақыттан  бүгінгі  күнге  дейін  болған 

тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді білу. Курстың пререквизиттері: Формальды логика, Философия 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Қазақстан  тарихының  ежелгі  дәуірден  бүгінгі  күнге  дейінгі  кезеңдерін 

қамтиды.  Атап айтқанда ежелгі замандағы, орта  ғасырдағы  Қазақстан  кезеңдерін,  Қазақстан монғол үстемдігі 

дәуірінде, Қазақ хандығы дәуірі, Қазақ елінің тәуелсіздігінен айырылуы, осы тәуелсіздік күрес жолындағы ұлт- 

азаттық  көтерілістер,  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  Қазақстанда  жүргізілген  реформалар,  ХХ  ғасыр 

басындағы  Қазақстан,  қазақ  зиялыларының  тәуелсіздік  жолындағы  күресі,  Кеңес  дәуіріндегі  Қазақстан, 

Тәуелсіз Қазақстан тарихына жан –жақты тоқталамыз. Құзыреттілігі:  

-Жалпы  түрік  қоғамында,  көшпелі  өркениет  жүйесінде,  евразия  әлемі  халықтарының  тарихи-мәдени 

қоғам дамуында қазақ халқының, қазақ мемлекеттілігінің алатын орыны мен ролін білу.  

-  Қазақ  этносының,  көшпелі  мал  шаруашылығының,  мәдениетінің,  әлеуметтік  құрылымының  және 

саяси жүйесінің пайда болуы және дамуын білу

 - Тарихи оқиғаларды салыстыруды, оған баға беруді үйрену;  

- Қазіргі кездегі саяси жағдайларға стратегиялық бағытты анықтауды үйрену;  

- Оқытылған пәнге байланысты терминологияны білу: 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Асфендияров С.Д. История Казахстана. - Алма-Ата, 1993.  

2. Абдакимов А. История Казахстана. - Алматы, 2008.  

3. Артыкбаев Ж.О. История Казахстана. Хрестоматия. - Астана, 1999.  

4. Арын Е., Арын Р., Абен Е. и др. Казахи. В 9 томах. Алматы: ПЖ-ТІРО, 1998.  


5. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в пяти томах. - Алматы: 2009. 

 

5. Атауы – Өлкетану 

Коды – OT\KB 1204 

Түрі –БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 2 

Кредиттер саны – 2 /4 ECTS 

Аты – жөні – Сармурзина Нағима 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – тарих ғылымдарының кандидаты,  аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Туған  өлкені  зерттеу  ерекше  қанағаттандырлық  алатын,  қоғамдық  ой-пікірді 

қалыптастыратын  сала  болып  табылады.  Жергілікті  материалдар  негізінде  тарихи  өлкетанудың  тәрбиелік 

маңызы бар. Басты тәрбиелік дерек және оның механизмі ретінде жергілікті дәстүр  саналады. Яғни ол әртүрлі 

себептермен  зерттеушінің  қызығушылығын  туғызады.  Өлкенің  тарихы  –  бұл  өте  күрделі  өлкетанушылық 

жұмысты  талап  етеді,  жұмыстың  көптігімен,  уақыт  кезеңінде  де  өте  күрделі  болып  келеді.  Өлкетануды 

зерттеудің  негізі-жергілікті  жердің  тарихы.  Зерттеу  нысандары:  ауылдың,  қаланың,  ауданның,  облыстың, 

республиканың  әлеуметтік  әкономикалық,  саяси,  тарихи,  мәдени,  сонымен  қатар  олардың  табиғи 

ерекшеліктерінің дамуы болып табылады.  Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Формальды логика 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан егемендік алып, тәуелсіз даму жолына түскен уақытта тарихи 

өлкетану  сабағының  отандық  тарихтың  ақтаңдақтарын  толтыруда  атқарар  ролі  зор.  Пән  белгілі  бір  өлкенің 

тарихи,  әлеуметтік-экономикалық,  саяси,  мәдени  дамуын,  табиғи  жағдайларын  жан-жақты  зерттейді.  Пәнді 

оқыту  қоғам  дамуын,  өлке  тарихын  жалаң  зерттемей,  қоғам  мен  қоршаған  тарихи  ортаның  географиялық, 

топонимикалық, экологиялық жағымен байланыстыра зерттеу қажеттілігін көрсетеді. 

Құзыреттілігі:  

-

 Студентті өзі туып-өскен Отанын, жерін сыйлауға тәрбиелеу; 

-

 Тарихи және мәдени  ескерткіштерді айыра білу, негіздеуді білу; 

-

 Өлке  тарихына  қажетті  мағлұматтарды  іздестірудің  негізгі  ғылыми  әдістерін  және  олардың  негізгі 

белгілерін біліп, оларды қалай іздеуді анықтау

-

 

Жергілікті  жерден  табылған  тарихи  және  мәдени  ескерткіштерді  ғылыми  экспедиция  келгенге  дейін дұрыс есепке алып, сипаттап, қарапайым  алғашқы өңдеуден өткізуді білу; 

-

 Тарихи дерек түрлерін ажырата біліп, классификацияларды үйретіп, оларға сын көзбен қарау; 

-

 Топономикалық атауларды, ғылыми мәні бар терминдерді білу; 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. Историческое краеведение.М., 1980. 

2.

 Матюшин Г.Н. Историческое краеведение М. 1987 

3.

 Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане. А., 1982. 

4.

 Внеклассная работа по истории краеведения. М., 1975. 

5.

 Громов Г. Методика этнографических исследований. М., 1966. 

6.

 Кацюба Д.В. Краеведение в воспитании учащихся. М., 1965. 

7.

 Матюшин Г.Н. Археология в школе. М., 1964. 

8.

 Матюшин Г.Н. У истоков человечества М., 1982 

9.

 Акишев К.А., Байпаков К.М. Вопросы археологии Казахстана, А. 1979 

10.


 

Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана, А., 1993 

11.

 

Строев К.Ф. Краеведение. М., 1974. 12.

 

Ивлев Н.П. Находки краеведа. А., 1977. 13.

 

Жиренчин А.М. Из истории казахской книги. А., 1971. 14.

 

Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР. А., 1966. 15.

 

Мурзаев Э.Н. География в названиях. М., 1979. 16.

 

Тәтімов М.Б. Қазақ әлемі. А., 1993. 17.

 

Нұрғалымова Г.С. Қазақстан топонимикасы. А., 1998. 18.

 

Алексеев В.П. Становление человечетсва, М., 1984. 19.

 

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры, М., 1985 20.

 

Сейдимбек А. Қазақ әлемі А., 1999  

6. Атауы – Әлеуметтану 

Коды – Ale\Soc 2106 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 3 /4 ECTS 

Аты – жөні – Құсниденов Серік Құсниденұлы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – философия ғылымдарының кандидаты,  профессор 

Курстың  мақсаты:  Студенттер  қоршаған  әлеуметтік  орта,  әлеуметтік  процесстер  мен  институттар, 

нормалар, тұлға т.с.с. ұғымдар жайлы барынша мағлұмат алады. Әлеуметтік ортаны ғылыми тұрғыдан тануға 

үйретеді, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен қатынас ерекшеліктері 

жайлы  түсінік  береді;  макро  /  микро  социологиялық  зерттеулерді  жүргізе  алады;  социометриялық  зерттеудің 

негіздерін игеріп, құжаттарды және статистикалық деректерді сауатты жүйелеп және жіктей алады. 

Курстың пререквизиттері: Өлкетану, Қазақстан тарихы 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Әлеуметтану  ғылым  ретінде  (пәні,  құрылымы  және  қызметі). 

Әлеуметтанудың қалыптасу және даму тарихы (әлеуметтік-философия алғышарттар). Классикалық және қазіргі 

заманғы  әлеуметтік  теориялар.  Қоғам,  әлеуметтік  институттар,  өзара  әрекеттесу.  Әлеуметтік  топтар  және 

қауымдастықтар.  Әлеуметтік  өзара  қарым-  қатынастардағы  жеке  тұлға  (тұлғаның  әлеуметтенуі).  Әлеуметтік 

теңсіздік және әлеуметтік ұтқырлық 

Құзыреттілігі:  

- Мамандардың барлығына қазіргі сұраныстарға сай әлеуметтік ізденістерді өткізу.  

Әлеуметтану ізденістік әдістермен, тәсілдермен таныстыру. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Радугин А.А. Социология: курс лекций. М., 2000;  

2. Габдуллина К.Г. и др. Социология. Алматы, 2005;  

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология, в 3-х т. - М., 2000;  

4. Кравченко А.И. Социология - М., 2007 - 536с.;  

5.  Радаев  В.В.  Экономическая  социология.  -  М.,  1998;  Ядов  В.А.  Методология  и  методика 

социологического исследования. - М., 2002. 

 

7. Атауы – Құқық негіздері 

Коды – KN\OP 2108 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 3 /4 ECTS 

Аты – жөні – Тұрдалиев Әділбек Олжабайұлы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – тарих  ғылымдарының кандидаты,  доцент 

Курстың  мақсаты:  Заң  ғылымының  нәтижелерімен,  қоғамдық  қатынастардың  дамуындағы 

мемлекеттің және құқықтың ролімен таныстыру, нормативтік заң актілерін білуге үйрету. Курстың пререквизиттері: Әлеуметтану, Өлкетану 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Құқық  негіздері  курсының  пәні  және  жүйесі.  Мемлекет  пен  құқықтың 

негізгі  ұғымдары  мен  түсініктері.  Құқықтық  қатынастар.  Құқықтық  мінез-  құлық  және  құқық  бұзушылық. 

Заңды  жауапкершілік.  Қазақстан  Республикасы  Конституциялық  құқығының  негіздері.  Қазақстан 

Республикасы әкімшілік құқық негіздері. Құзыреттілігі: Құқық негіздерін білу құқықтың барлық салаларында қажет болады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.  Баймаханов  М.Т.  Правовое  государство.  Основы  государства  и  права  Республики  Казахстан.- 

Алматы: Жеті- жаргы, 2001.  

2.  Дулатбеков  И.О.,  Амандыкова  С.А.,  Турлаев  А.В.  Основы  государства  и  права  современного 

Казахстана: Учебное пособие.- Астана: ИКФ «Фолиант», 2000.  

3. Дулатбеков  Н.О. Дополнительные материалы по  курсу  «Основы государства  и  права».  -Караганда: 

КарГУ, 1995.  

4. Дулатбеков И.О., Койсоймасова Л.Ж. Методические  указания по изучению темы  уголовного права 

по курсу «Основы государства и права». - Караганда: КарГУ, 1995.  

5.  Дулатбеков  Н.  О.,  Полева  И.  А.  Методические  указания  к  изучению  раздела  «Семейное  право» 

дисциплины «Основы государства и права» (для неюридических факультетов) - Караганда: КарГУ, 1995.  

6.Основы государства и права./Под ред. Сапаргалиева Г.С. Алматы: ЖетіЖаргы, 1999.  

7. Сапаргалиев Г.С. Основы государства и права: Хрестоматия. - Алматы, 1996. 

 

8. Атауы – Саясаттану 

Коды – Saya\Pol 2107 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 


Кредиттер саны – 4 /4 ECTS 

Аты – жөні – Төлегенова Айгүл 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – философия магистрі, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  «Саясаттану»  курсының  негізгі  мақсаты  студенттерге  саяси  өмір  саласындағы 

күрделі  құбылыстармен  тенденцияларға  өз  бетінше  талдау  жасау  дағдысын  қалыптастыру,  саясат 

туралы  қажетті  білім  беру,  студенттердің  санасында  ұғымдық  ақпаратты  қалыптастыруға  ықпал  ету. 

«Саясаттану»  пәнін  оқып  білу  студенттердің  саяси  мәдениетін  қалыптастыруға,  азаматтық 

белсенділігін арттыруға бағытталған 

Курстың пререквизиттері: Әлеуметтану, Құқық негіздері 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Саяси  ғылымдардың  негізгі  кезеңдері  мен  қалыптасуы  және  Қазақстан 

саяси ойларының тарихы. Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Салыстырмалы саясатттану. Билік саяси феномен 

ретінде.  Әлеуметтік-этникалық  қауымдастықтар  және  ұлт  саясаты.  Қоғамның  саяси  жүйесі.  Мемлекет  және 

азаматтық қоғам. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Саяси режимдер, мәдениет, саяси элита, саяси 

идеология  мен  процестер  және  ҚР  проблемалары.  Саяси  режимдер.  Саяси  процесс  және  саяси  қызмет.  Саяси 

сана және саяси мәдениет. Саяси элита және саяси көшбасшылық. Саяси технологиялар мен саяси идеология. 

Дүниежүзілік  саясат  және  халықаралық  қатынастар  мен  саяси  болжамдар.  Егемен  Қазақстанның  саяси 

проблемалары.  Семинарлық  сабақтар.  Саяси  ғылымдардың  негізгі  кезеңдері  мен  қалыптасуы  және  Қазақстан 

саяси ойларының тарихы. Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Салыстырмалы саясатттану. Билік саяси феномен 

ретінде. Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты. Құзыреттілігі:  «Саясаттану»  курсын  оқып  үйретудің  қорытындысы  бойынша  жоғарғы  оқу  орнының 

түлегі  білу  қажет:  саяси  ғылымының  пәні  мен  әдісі  туралы  білім  алу,  саясаи  ойдың  негізгі  бағытына  көңіл 

бөлу;билік,  мемлекет,  азаматтық  қоғам,  саяси  қарым-қатынастар  және  процестер  саяси  мәдениет  жөнінде 

хабардар бөлу; саяси жүйелер мен саяси тәртіптерді ажырату, саяси партиялар мен белсенді топтарды, сонымен 

қатар саяси жетекшілерді білу қажет; өзіндік қорытынды жасауға;жазба жұмыстарды жазуға;рецензия жазуға; 

баяндамалар жасауға баулу: күнделікті өмірде және өзінің кәсіби іскерлігінде, саяси мәдениеттің жаңалықтарын 

иелену арқылы саяси білімді де меңгеруі қажет. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Политология. Учебник для вузов / под ред. М.А. Василика. М., 1999 :  

2. Гаджиез К.С. Политическая наука.- М., 2005.  

3. Пугачев В.й. Соловьев А.И. Введение в политологию. - М.: Аспект-пресс, 2002 - 477 с.  

4. История политических и правовых учений (под общей ред. B.C. Нерсесьянца). 

 

9. Атауы – Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 

Коды – TKN\OBZh 2110 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 3 /4 ECTS 

Аты – жөні – Нұрғалиева Айман 

Ғылыми атағы мен дәрежесі –  биология  магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты: болашақ мамандарға төтенше жағдайда адамды қорғау әдіс- тәсілдерін меңгерту. 

Курстың пререквизиттері: Құқық негіздері, Саясаттану 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Оқушылардың  өздерінің  жеке  басының  және  қоршаған  адамдардың 

қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға, болуы мүмкін апат, қирау және алапат зардаптарынан дұрыс қорғана 

білуді  қатерлі  жағдайларда  сауатты  шешім  қабылдай  және  болжай  алу,  сондай-ақ  адам  тіршілігінің  барлық 

саласындағы  қауіпті  жағдайлардың  алдын-алып,  өзіне  және  басқаларға  көмек  көрсете  білуді 

қалыптастыру.Теориялық  алынған  білімімен  іс-  жүзінде  атқарылатын  қауіпсіздік  шараларын  меңгеру, 

адамдардың қандайда болмасын экстремальды жағдайлардаөмірін сақтап қалуға себеп болады. Құзыреттілігі:  Тіршілік  қауіпсіздігінің  негіздерін  білу  тұрмыстық  және  экстремалды  жағдайда 

қолдануға қажет Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.  Учебное  пособие  для  студентов  ВУЗ  по  курсу  «Безопасность  жизнедеятельности».  -  Книга  1.-

Алматы: АЧС РК, Республ. Курсы ЧС и ГО, 2002.  

2.  Учебное  пособие  для  студентов  ВУЗ  по  курсу  «Безопасность  жизнедеятельности».-  Книга  2.-

Алматы: АЧС РК, Республ. Курсы ЧС и ГО, 2003.  

3.  Николаев  Л.А.  Основы  защиты  населения  от  оружия  массового  поражения.  Уч.  пособ.  для  вузов. 

Минск, 1988г.  

4.  Кауашев  С.К.,  Лещинская  Л.Ц.  Абишев  Х.А.  Сильнодействующие  ядовитые  вещества  (СДЯВ). 

Неотложная мед.помощь при острых отравлениях (на русс, и каз. яз). Методическое пособие А-Ата, 1993г. 

 

10. Атауы – Экономика теориясы негіздері 


Коды – ETN\OET 2201 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 

Кредиттер саны – 2 /4 ECTS 

Аты – жөні – Гайсина 

Ғылыми атағы мен дәрежесі –   аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  болашақ  мамандарды  қазiргi  қоғам  өмiрiнiң  экономикалық  проблемалары  мен 

таныстыру,  олардың  мемлекетiмiздiң  экономикалық  саясатын  жасауға  және  оны  жүзеге  асыруға  белсене 

қатынасу  қабiлеттiгiн  дамыту.  Нәтижесінде  студенттерге  нақты  бiлiм  беру  және  экономикалық  заңдар  мен 

категориялардың  iс-  әрекетiн  нарықтық  проблемаларын  шешуге  пайдалана  алатын,  болашақтағы  және 

ағымдағы  экономикалық  ситуацияларды  бағалай  бiлетiн  өз  еркiмен  шешiмдер  қабылдай  алатын  жоғары 

квалификациялы фундаменталды мамандар дайындау. Курстың пререквизиттері: Саясаттану, тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 

Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің 

негіздері.  Меншік  қатынастары  және  олардың  экономикадағы  орны.  Қоғамдық  өндірістің  нышандары. 

Экономикалық  құбылыстарды  зерттеудегі  жүйелік  көзқарас.  Тауарлы  өндірісті  ұйымдастыру.  Нарықтық 

шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. 

Кәсіпорын  капиталының  айналымы.  Кәсіпкерлік  қызмет,  оның  негізгі  түрлері  мен  нысандары  Кәсіпорынның 

(фирманың)  шығындары  мен  табысы.  Өндіріс  факторларының  нарығы  және  факторлық  табыстардың 

қалыптасуы.  Ұлттық  экономика  жүйе  ретінде.  Негізгі  макроэкономикалық  көрсеткіштер  Макроэкономикалық 

тепе-теңдік.  Экономикалық  дамудың  циклдылығы.  Жұмыссыздық  пен  инфляция  экономикалық 

тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу. 

Құзыреттілігі: Нарық жағдайында еркiн iс-әрекет етуге баулу;нарықтық экономиканың механизмiмен 

таныстыру, студенттердi экономикалық талдау жасауға үйрету. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.  Радаев  В.В.  Экономическая  социология.  -  М.,  1998;  Ядов  В.А.  Методология  и  методика 

социологического исследования. - М., 2002.  

2. Дулатбеков И.О., Койсоймасова Л.Ж. Методические  указания по изучению темы  уголовного права 

по курсу «Основы государства и права». - Караганда: КарГУ, 1995.  

3.  Дулатбеков  Н.  О.,  Полева  И.  А.  Методические  указания  к  изучению  раздела  «Семейное  право» 

дисциплины «Основы государства и права» (для неюридических факультетов) - Караганда: КарГУ, 1995.  

4. Основы государства и права./Под ред. Сапаргалиева Г.С. Алматы: Жеті Жаргы, 1999.  

5. Сапаргалиев Г.С. Основы государства и права: Хрестоматия. - Алматы, 1996. 

 

11. Атауы – Экология және тұрақты даму 

Коды – ETD\EUR 2109 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 

Кредиттер саны – 2 /4 ECTS 

Аты – жөні – Есенаманова Мәнсия Санаққызы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі –   техника ғылымдарының кандидаты, доцент 

Курстың  мақсаты:  болашақ  жас  мамандарға  ноосферлік  дүниетану,  жаңа  экологиялық  көзқарас 

қалыптастыру,  адам  мен  табиғатарасында  үйлесімдік  негізінде  әлемдік  жер  экологиясының  негізгі  бағыттары 

туралы түсінік беру және экологиялық мәдениеттің негізін қалау. 

Курстың пререквизиттері: Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, Экономика теориясының негіздері 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Тірі  ағзалардың  және  мекендейтін  ортаның  қарым-  қатынастарының 

жалпы заңдылықтарын зерттеу арқылы қоршаған ортаға антропогендік әсері мен байланысқан проблемаларды 

талдау  және    табиғатты  қорғау  қызметінің  және  тұрақты  даму  тұжырымдаманың  нақты  мақсаттарымен 

приоритеттерін қарастыру. Құзыреттілігі:  

-  тәжірибелік  сабақтардың  күнтізбелік-тақырыптық  жоспарға  сәйкес  рефераттарды,  баяндамаларды 

дайындау, дискуссияларға, диспуттарға, рольдық ойындарға, дөнгелек столдарға дайындалу;  

-  оқытушының  студентпен  өздік  жұмыстардың  (ОСӨЖ)  күнтізбелік-тақырыптық  жоспарға  сәйкес 

аннотацияларды, мини-дәрістердің конспектілерін жазу, глоссарийды, салыстыру сипаттамаларды құрастыру;  

-  студенттің  өздік  жұмыстарының  тақырыптарына  сәйкес  жазбаша  және  ауызша  тапсырмаларды 

орындау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В.. Экология Человек-экономика-биота-среда., М., «ЮНИТИ»,2007.  2. Шилов И.А.Экология.М.: Высшая школа,2001.  

3. Ильин В.И.. Экология,М.: «Перспектива», 2007.  

4. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. М., «ФАИР-ПРЕСС», 2003.  

5. НиканоровА.М.,Хорунжая Т.А. «Глобальная экология», М., ЗАО, «Книга сервис», 2003.  

6.  Виталиев  А.Б.,  Халилов  М.Ф.,  Шарипова  М.А.Основы  общей  экологии  Алматы,  «Қазақ 

университеті», 2007.  

12. Атауы – Орыс тілі 

Коды – KOT\KRYa 1132 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 1,2 

Кредиттер саны – 6 /10 ECTS 

Аты – жөні – Дүтбаева Сауле Сергоевна 

Ғылыми атағы мен дәрежесі –   филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  сформировать  у  будущих  специалистов  коммуникативную  компетенцию  – 

способность  решать  лингвистическими средствами реальные  коммуникативные задачи в конкретных речевых 

ситуациях  из  научной  сферы  и  представление  об  особенностях  функционирования  системы  языка  в  научном 

дискурсе;  научить  использовать  систему  предметных  и  языковых  знаний  для  решения  задач  учебно- 

профессионального общения 

Курстың пререквизиттері: Дінтану, Философия 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Курс  состоит  из  введения  и  основной  части.  Изучение 

курсапредусматривает сформировать у студентов навыки и развить умения использования научной литературы 

по  специальности  с  целью  получения  информации,  способствующей  формированию  профессиональной 

компетенции;  научить  понимать,  как  развивается  информация  текста,  видеть  и  строить  его  логико-

композиционную  основу,  выработать  соответствующую  систему  коммуникативных  умений;сформировать 

представление  у  студентов  об  особенностях  функционирования  системы  языка  в  научном  дискурсе;обучить 

методам и приемам структурно-семантического и смысло- лингвистического анализа научного текста. 

Құзыреттілігі:  

- самостоятельная работа с учебной, специальной литературой,  

-  проведение  смысло-лингвистического  анализа  текста,  -  использование  в  обиходе  всего  богатства 

языковых средств,  

- написание научных текстов, их перевода на русский язык 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

 

13. Атауы – Шетел тілі Коды – ShT\IYa 1133 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 1,2 

Кредиттер саны – 6 /10 ECTS 

Аты – жөні – Куджанов Р.  

Ғылыми атағы мен дәрежесі –    аға оқытушы 

Курстың мақсаты:  лексикалық және  грамматикалық  бірліктерді қолданысқа  ала  отырып,  диалогтық 

және монологтық сөйлеуге және жеке немесе іскери маңызы бар хабарламалар жасауға үйрету. Курстың пререквизиттері: Орыс тілі,  Философия 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Қарым-қатынастың  ауызша  және  жазбаша  нысандар  ауқымында: 

мәліметтерді жеткізу, әңгімелесушіге ақпарат беру даярлығы, қызығу, сұрау. Диалог ауқымында: дайындалған 

сөйлеу  негізіңнде  пәкәрлерәмен  алмасу.  Монологты  сөйлеуде:  жай  фразалармен  тұрғылықты  жерін,  күн 

тәртібін және т.б. суреттеу, өзә туралы, өзінің әрекеттері мен қызығушылықтары туралы қысқа ақпарат жасау. 

Жазбаша  қарым-  қатынаста:  жай  фразалармен  туған-туысқандарын,  қоршаған  адамдарды,  олардың 

жұмыстарын,үйлерін және т.б. суреттеу. Құзыреттілігі:  Бұл  пән  бойынша  игерген  білімдері  келешекте  магистратураға  түсуге  немесе 

халықаралық  түрлі  конкурстар  мен  жоба,  конференцияларға  қатынасу  үшін  арнайы  құжат  толтырғанда  өз 

көмегін тигізеді. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Alice Savage, Patricia Mayer (2005) Effective Academic Writing  

2. The short Essays. Oxford University Press.  

3.  Teaching  reading  and  viewing.  Comprehension  strategies  and  activities  for  years  1-9.  Queensland  Studies 

Authority.  


4.  Clive  Oxenden,  Christina  Latham-Koenig  (1997).  Upper-intermediate  Students  book.  Oxford  University 

Press.  


5. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig with Jane Hudson (1997). Upper-intermediate Workbook. Oxford 

University Press.  

6. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig (1997). Students book. Oxford University Press.  

7. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig with Tracy Byrne (1997). Workbook. Oxford University Press.  

8. Stuart Redman (1997) English Vocabulary in Use. Cambridge University Press  

9. Raymond Murphy (2010). English Grammar in Use. Third edition. Cambridge University Press  

10. Philip Kerr. (2009) Straightforward. Student’s book. Macmillan 

 

14. Атауы – Информатика 

Коды – Inf 2134 

Түрі –ЖМК МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 2 

Кредиттер саны – 3 /6 ECTS 

Аты – жөні –  

Ғылыми атағы мен дәрежесі –    аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  кез-келген  ақпараттық  жүйелер  туралы  жалпы  білімдералу,  олардың  құрылысы 

мен жұмыс жасауының жалпы заңдылықтарын айқындау информатиканың негізгі ұғымдарын түсіну және жаңа 

ақпараттық технологияларды меңгеру үшін студенттердің логикалық ойларын қалыптастыру. 

Курстың пререквизиттері: Орыс тілі,  Шетел тілі 

Курстың қысқаша мазмұны:  Информатика  ғылым  және  техниканың  бірлестігі.  Қазіргі информатика 

құрылымы.  Ақпарат,  оның  түрлері  мен  қасиеттері.  Деректерді  тасымалдаушылар.  Деректермен  жұмыс  істеу 

операциялары.  Буль  алгебрасы.  Графтар  және  ағаштар.  Компьютердің  логикалық  элементтері.  Машинаны 

ұйымдастыру:  Фон-  Нейман  принципі,  басқару  құрылғылары,  командалар  жүйелері  мен  типтері.  Енгізу, 

шығару  және  тоқтату.  Компьютер  жадысының  құрылғысы.  Енгізу,  шығару  құрылғылары.Есепті  шешудің 

стратегиялары және шешімді іздеу. Құзыреттілігі: Студенттерге төмендегі білімдерді қалыптастыруға ықпал етеді:  

- қазіргі информатика құрылымдарын білу;  

- деректермен жұмыс істеу операцияларын білу;  

- компьютерді толықтай игеру дағдыларын қалыптастыру Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Информатика. Базовый курс. 2-издакние/Под ред. С.В. Симоновича. - СПб. Литер, 2006. - 640с.:  

2. Могилев А.В. и др. Информатика: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов. - М.: Изд. Центр «Академия», 

2001.- 816 с.  

3. Козырев А.А. Информатика: Учебник для вузов. СПб.:., 2002 511с.  

4. Каймин В. А. Информатика: Учебник. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2003. 272 с.  

5. Морозевич А. Н. Основы информатики: Учеб.пособие. Мн.: Новое знание, 2003. 544 с.  

6. Острейковский В. А. Информатика: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. - 511 с.  

15.Атауы – Кәсіби   қазақ тілі  

Коды – KKOT / PKRYa 2209 

Түрі – БП МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 

Кредиттер саны – 2 /4 ECTS 

Аты – жөні – Есқалиева  Жанаргүл  Амантайқызы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі – педагогика магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты: Кәсіби қазақ тілі курсын осы пәннің мазмұнына сай келетін ғылымдар тоғысында 

қарау  –  мамандықты  жетік  игерудің  жолы.  Қазақ  тіл  білімі  саласындағы  антропоөзекті  парадигма  тілді  жеке 

жүйе ретінде емес, адамның болмысымен бірлікте қарастырады. Тілді оқытуда оның субъективтік мәнін білім 

мазмұнында жүйелі қамту қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіру талаптарымен ұштасады. Сондықтан кәсіби 

қазақ тілін мамандыққа қажет ғылымдармен байланысты оқыту маңызды. 

Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Философия 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Кәсіби  қазақ  тілін  оқу  барысында  студенттер  қазақ  тілі  курсы  арқылы 

меңгерген теориялық білімдерін оқушы зердесіне  жеткізудің амал-тәсілдерін, жолдарын жан-жақты тереңдете 

шыңдайды.  Кәсіби  шеберлік  оқытудың  сапасын  арттырумен,  жаңа  инновациялық  әдіс-тәсілдерді  меңгерумен, 

болашақ қазақ тілі мұғалімінің теориялық білімімен байланысты.  Құзыреттілігі:  

-ғылыми стиль мен оның жанрлық түрлері туралы түсінігі болуы;   

-ғылыми мәтін құрастыру мен жазудың ережелері және тілдік безендірілуі;  

-кәсіби мәтінге құрылымдық семантикалық және мәндік лингвистикалық талдау жасаудың әдістері мен 

тәсілдері;   

-кәсіби қарымқатынаста тілдік жүйенің жұмсалымдық қызметінің ерекшеліктері.  

-ғылыми лексика мен ғылым саласына қатысты ғылыми құрылымдарды білуі;   

-әр түрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыру;  

-қызметтің кәсіби саласына қатысты сөйлеу нормаларын меңгеру;   

-іскери байланыс пен іс қағаздары тілінің негізін білу;  

-ғылыми кәсіби ақпараттарды жүйелеу және пайымдай алу;   

-жазбаша және ауызша мәтіндердегі ақпараттардың негізгі мәні мен мазмұнын нақтылауда негізгі әдіс-

тәсілдерді қолдану;  

-коммуникативтік  интенция мен қарымқатынас  жағдаятына сәйкес тілдік бірліктерді оңтайлы  қолдана 

алу. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Бектуров Ш.К. Қазақ тілі: лексика, фонетика, морфология,  –  синтаксис: Оқуға түсуші талапкерлерге, 

студенттерге және оқытушы-мұғалімдерге арналған. -Алм.: Атамұра, 2006. -336 б.  

2.

 

Әмір Р. Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері. -Алматы,Мектеп,1977.-192б. 3.

 

Уәли Н. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері: филол. ғыл. докт. дисс.: 10.02.02. -Алматы, 2007. -328 б. 

4.

 Байтұрсынұлы А. Тіл тағылымы. -А.: Ана тілі, 1999. -448 б. 

5.

 Балақаев М.Б. Қазақ әдеби тілі.-А.:Дайк-Пресс, 2007.-470 б.  

6.

 Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. -Алматы: Мектеп, 1984. -117 б. 

7.

 Сыздық Р. Сөз құдіреті. -Алматы: Санат, 1997. -223 б. 

8.

  Базарбаева З.Қазақ тілінің интонациялық жүйесі.-А., Ғылым, 1996 ж. 

      9.     Алдашева А.М.,  АхметжановаЗ.Қ, Сүлейменова Э.Д  «Ресми іс қағаздары».  -Астана, 2000 ж. 3-6 бб.  

     10.    Тіл туралы Заң. 1998 ж. 17 шілде. 5-б.  

     11.Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама. 2000ж 14 ақпан. 

«Егемен Қазақстан». 

     12.Б.Б.Белғара, Н.Ж.Құрманова, Л.Т.Айтпанова, Н.Х.Шадиева, Д.Ж.Құсайынова «Жаңа толқын» электронды 

оқулық І деңгей. Астана 2007 ж. 

    13.Б.Б.Белғара,  Н.Ж.Құрманова,  Л.Т.Айтпанова,  Ж.Бектұрғанова  «Жаңа  толқын»  аудио  курс  І,ІІ  деңгей.  -А. 

2007.  

 

 16.Атауы – Кәсіби бағытталған шетел тілі Коды –KBShT 2210 

Түрі – БП МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 

Кредиттер саны – 2 /4ECTS 

Аты – жөні –  

Ғылыми атағы мен дәрежесі – 

Курстың  мақсаты:  тілдік  материал  нормативтік  дұрыстықпен  сипатталуы  және  жиі  қолданылатын 

фонетикалық,  лексикалық  және  грамматикалық  құбылыстар-ды,  әр  түрлі  сөз  тіркестерін  және  клишелерді 

қамтуы. Бұл курста оқылатын шетел тілінің ауызша және жазбаша түрлерін меңгерудің негіздері қаланады.  

Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Философия, Кәсіби қазақ тілі 

Курстың  қысқаша  мазмұны  Шет  тілінінің  сөздік  қорын  толықтыра  және  кәсіби  терминдер  мен 

клишелерді енгізе отырып,  тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отрып байыту,  студенттердің қабілеттерін 

жетілдіру,  түпнұсқадағы  кәсіби  дереккөздерінен  берілген  тақырыптар  бойынша  жарияланымдарды  оқу 

барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. Курс 

тілдің  орташа  және  жоғары  деңгейін  (Pre-Intermediate,  Intermediate,  Upper-Intermediate,  Advanced)  меңгерген 

студенттерге арналған Құзыреттілігі:  

 

Күнделікті  қызмет  барысында  кездесетін  жағдаяттар  мен  құжат  үлгілерін  қолдану;  -іскерлік  қарым-қатынаста  сөйлеуге  дағдылан;  -тұрмыстық-сөйлеу  тілін  кәсіби  мамандық  аясында  өз  қызметін  мемлекеттік 

тілде іскери  деңгейде жүргізе білуге үйрету. 

-жазбаша және  ауызша формадағы сөйлеуге дағдылану үшін шетел тілінің граматикасы мен лексикасын біліп 

шығу керек;  

-шетел  тілін  күнделікті  және  іскерлік  қарым-қатынаста    белсенді  қолдана  білу  керек.  Деңгейлер:  (Elementary, 

Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Ярхо В.Н., Лобода В.И. Учебник для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр.яз.». –3-е изд., перераб. -

М. : Просвещение, 1983. -319 с.  

17.Атауы – Латын жазуы 

Коды –Lat 4307 

Түрі – КП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 5 

Кредиттер саны – 2 /4ECTS 

Аты – жөні – Аташев Серік Мұратұлы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі –филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

             Курстың мақсаты: Латын тілі-болашақ филологтарды лингвистикалық дайындаудың құрамды бөлігі. 

Білім алушыларға латын тілінің граммати-калық құрылысын және қазіргі тілдердің жасалуына маңызды әсерін 

тигізген негізгі лексикалық қорын меңгерту,  еуропалық мәдениеттің дамуына ерекше ықпал еткен көне римдік 

классикалық  әдебиетпен  таныстыру  мақсатын  көздейді.  Еуропалық  тілдердің    сөздігінің    негізін  құрайтын 

латын лексикасымен танысу студенттердің ой өрісін кеңейтіп,  тілдік материалға  дұрыс баға  беруге  үйретеді. 

Латын тілін оқыту арқылы  гуманитарлық факультеттердің болашақ мамандар-ының кәсіптік дайындалуының 

негізі  қаланады,  сондықтан  студенттер  тілдің  грамматикалық  құрлымын,  сөзжасам  жүйесін,  лексика  негізін 

терең меңгеру керек.             Курстың пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

           Курстың  қысқаша  мазмұны  Аудару  техникасын  үйретуде  латын  тіліндегі  еркін  сөз  тіркесінің  тәртібі, 

тұйық рай және есімшелі орам үлкен қиындық келтіреді, сондықтан да оқырмандар басынан бастап аударудың 

негізгі ережелеріне міндетті түрде сүйенудің маңызы зор екендігін ұғыну қажет. Аудиториялық жұмыс-тардың 

негізгі түрлері ретінде ұсынылатындар: граммати-калық талдау және сөйлемді   синтаксистік талдау; берілген 

мәтінді аудару; латын сөзінің құрамын талдау және сөз тудыратын, сөз түрлендіретін морфемаларды анықтау.  

Құзыреттілігі:  Латын  тілі  -    филологтарды  лингвистикалық  дайындаудың  құрамды  бөлігі.  Латын  

тілінің  негізгі  –  лингвистикалық  білім  алу.    Латын  тілінің  қазіргі  қоғамдық-саяси  және  ғылыми-техниклақы 

терминологияның жасалуындағы маңызы.                

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Боровский Я.М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов.  –  

Изд. 4, доп. – М.: Высшая школа, 1975. –  479 с. 

2.  Винничук  Л.  Латинский  язык:  самоучитель  для  студентов  гуманитарных  факультетов  университетов  и 

педагогических вузов. -М. : Высшая школа, 1980. – 325 с. 

3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. -М. : Высшая школа, 1988. – 400 с. 

4. Городкова Ю.И. Латинский язык: учебник. –  6-е изд., перераб. и доп.  -М.: Медицина, 1982. -256 с.  

5.    Дуров  В.С.  Основы  стилистики  латинского  языка:  учеб.пособие  для        студентов    фило.  фак.  высш.  учеб. 

заведений. -СПб. : Филологический  факультет СпбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. -112 с.   

6. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык: учеб.пособие для  студентов  высш. учеб. заведений. -6-е изд. 

– М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 456 с. 

7. Розенталь И.С., Соколов  В.С. Учебник  латинского языка для юридических факультетов и  институтов.  -М. : 

Ростов н/Д. :Феникс, 2003. -320 с. 

8.  Таривердиева  М.А.  От  латинской  грамматики  к  латинским  текстам  (Латинское  предложение:  форма  и 

смысл). – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1997. -176 с. 

9.  Ярхо  В.Н.,  Лобода  В.И.  Латинский  язык:  учебник  для  факультетов  иностранных  языков  педагогических 

институтов.   2-е изд., перераб. –  М. : Просвещение, 1969. –  384 с. 

10.  Федоров  Н.А.  Древние  языки  и  культуры.  Основные  сведения  по  латинской  грамматике:  для  студентов 

современного гуманитарного университета. -М., 2001. -89 с. 

 

18.Атауы – Тіл біліміне кіріспе 

Коды –ТВК /  BB 1203 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 1 

Кредиттер саны – 3 /4ECTS 

Аты – жөні – Аташев Серік Мұратұлы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі –филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

               Курстың мақсаты: студенттерге басқа теориялық тілдік курстар өтердің алдында, тіл ғылымы жайлы, 

оның зерттеу объектісі, зерттейтін мәселелері жайлы, ең алғашқы тіл ғылымының негізін үйрету, лингвистика 

ұғымы жайлы ұғым-түсінік қалыптастыру.  тіл білімінің негізгі ұғымдар жүйесімен және тілдік терминдермен 


таныстыру,  тілдің  құрылымдық,  жүйелілік,  танымдық  болмысы,  мәні  жайлы  түсінікті  қалыптастыру  және  де 

студенттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып  табылады. Курстың пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі, Латын тілі 

            Курстың  қысқаша мазмұны  Аталған  пән  -  негізгі  іргелі  пәннің  бірі,  бүкіл  оқу  жүйесінде  жүргізілетін 

қазіргі  қазақ  тілінің  негізгі  іргетасы  іспетті.  Тілдің  қоғамдық  мәні  мен  оның  қызметі,  жүйесі  мен  құрылымы 

тәрізді  сауалдарға  жауап  алынатын  күрделі  курс  болып  табылады.  Сол  сияқты,  тілдердің  даму  заңдылығы, 

олардың  өзара  әсері  де  бір-бірінен  бөле  жаруға  келмейтін  тіл  білімінің  зерттеу  нысанындағы  мәселелердің 

бірегейі екендігі хақ. 

 Құзыреттілігі:  

- тіл білімінің өзекті мәелелерін білуі керек; 

- алған білімдерін практикада қолдана білу; 

- тілді талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек; 

- теориялық талдау жасай алу; 

- тіл білімі тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну; 

- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 1978.  

2.

 Будагов Р. А. Введение науку о языке. М.,1965. 

3.

 Булаховский Л. А. Введение в языкознание. М., 1954. 

4.

 Вандриес. Ж. Язык М.,1987.  

5.

 Головин В. А. Введение в языкознание. М., 1983. 

6.

 Гумбольдт В фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1964. 

7.

 Дирингер Д. Алфавит. М.,1963. 

8.

 Зенков Г.С., Сапожникова И.А. Введение в языкознание 

9.

 Зиндер А. Общая фонетика. М., 1979. 

10.


 

Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М.,1987. 

11.

 

 Кодухов В. И. Введение в языкознание. М.,1987.  12.

 

 Қалиев Ғ. Тіл біліміне кіріспе, А.,2008 13.

 

 Основные направления структурализма. М., 1964 14.

 

 Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967. 15.

 

 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1933 16.

 

 Степанов Ю. С. Основы языкознания. М.,1992. 17.

 

 Теоретические основы классификаций языков мира. М.,1980. 18.

 

 Хасенов Ә. Тіл біліміне кіріспе. А., 1995. 19.

 

 Широков О. О. Введение в языковедение. М.,1985. 20.

 

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974.  

19.Атауы – Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 

Коды –KKTF / FSKYa 1206 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 2 

Кредиттер саны – 2 /4ECTS 

Аты – жөні – Елеуова  Айгүл Сергейқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі –филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың мақсаты:  тілдің  қызметі  және оның өмір сүру формалары;  сөздің айтылуы  мен  жазылуы, 

дыбыстардың  қолдану  қабілттілігі,  күнделікті  қарым-қатынастағы  көрінісі,  мәні  мен  сипаты,  ерекшеліктері, 

фонетика сөздің айтылуына негізделетінін  анықтау. 

Курстың пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Латын тілі, Тіл біліміне кіріспе 

Курстың қысқаша мазмұны Тілдік қатынастың ауызша және жазбаша түрде болатыны. Сөйлеу және 

жазудың  маңызы,  арақатынасы,  тілдегі  орны.  Сөйлеу,  жазудың  дыбыстар  арасында  іске  асатыны.  Дыбыстың 

тілдегі  қызметі.  Қатынас  құралы  ретінде  дыбыстық  тілдің  алар  оры.  Дыбыс  –  тілдің  өмір  сүруін  қамтамасыз 

ететіндігі. Құзыреттілігі:  студенттер  фонетика  саласының  зерттелуі  мен  дамуы,  қалыптасуын,  дыбыс,  әріп, 

фонема,  дыбыстардың  сипаттамасын,  дыбыстар  тіркесімі,  орфография,  олардың  ерекшелігін  айқындай  білуі 

қажет . 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Лексика-фонетика. –А., 1975. 

2. Балақаев М. Қазақ тілі мәдениетінің мәселелері. –А.,1965. 

3. Бейсенбаева К. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. –А., 1973,1995. 

4. Омарбеков С., Жүнісов Н. Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. –А., 1985. 


5. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. –А.,1998. 

6. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. –А., 1993. 

7. Джунисбеков А. Сингармонизм в казахском языке. –А., 1980. 

8. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. –А., 1966. 

9. Дүйсебаева М. Қазақ әдеби тілі орфоэпиясының кейбір мәселелері. –А., 1973. 

10. Сыздықова Р. Қазақ тілінің анықтағышы. –А., 2000. 

11. Неталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. –А., 1977, 2005. 

12. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. –А., 2003, 2005, 2007. 

13. Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. –М., 1988. 

14. Алдашева А., Уәлиев Н. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. –А., 1988. 

15. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. –А., 1966 

16. Серғалиев М Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. –А., 1995. 

17. Сыздықова Р. Сөз сазы. –А., 1983. 

18. Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тіліндегі дыбыстар тіркесі. –А., 2002. 

19. Мырзабеков С. Қазақ тілінің айтылым сөздігі. –А., 2001. 

20. Мырзабектен С. Қазақ тілі фонетикасы. –А., 2004. 

21. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. –А., 1999. 

22. Қазақ тілі. Энциклопедия. –А., 1998. 

23. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. –А., 1992. 

24. Қазақ грамматикасы. –А., 2002. 

25. Қазіргі қазақ тілі. –А., 2005. 

26. Вопросы казахской фонетики и фонологии. –А., 1979. 

27. Русская грамматика. Т.1. –М.,1982. 

28. Фонетика казахского языка. –А., 1969. 

29. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркского языков. –Л.,1970. 

30. Абуов А., Джунисбеков А. Фонетическая запись казахского текста. –А.,1991. 

31. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. –Л.,1984. 

32. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. –М., 1984.  

33. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. –М.:Высшая школа, 1979. -312 с. 

34. Артемов В.А. Экспериментальная фонетика. –М.: Наука, 1956. -212 с. 

35.  Жүнісбек А.Ә. Қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық моделі.КДА., 2004.-30 б.  

36. Байтұрсынов А. Тіл тығылымы. Алматы,1992. 

37. Дуйсебаев М. Қазақ әдеби тілі орфоэпиясының кейбір мәселелері. Алматы,1973. 

38.  Кеңесбаев  І.,  Мұсаев  Ғ.  Қазіргі  қазақ  тілі.  Лексика,  фонетика.  иАлматы,  І-басылуы,1962,          2-

басылуы,1975. 

39. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, І-басылуы,1963,2-басылуы,1978,  3-басылуы, 1988,4-

басылуы ,2001. 

40. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. Алматы,1999.. 

41. Неталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. Алматы,1977. 

42. Сыздықова Р. Сөз сазы ( сөзді дұрыс айту нормалары), Алматы,1983. 

43. АралбаевЖ.А. Вокализм казахского языка. Алма-Ата,1970. 

44.  Ә.  Болғанбайұлы,  Ғ.Қалиұлы.  Қазіргі  қазақ  тілінің  лексикологиясы  мен  фразеологиясы. 

Алматы,1997 

45.Д. Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. Лексика. Алматы,1962.  

20.Атауы – Түркі филологиясына кіріспе 

Коды –TFK/VTF2303 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 2 /4ECTS 

Аты – жөні – Есқалиева Жанаргүл Амантайқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - педагогика магистрі, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  курс  негізгі  түркі  тілдерінің    бірі  –  қазақ    тілі  жайында  студенттердің  бұдан 

бұрыңғы  курстарда алған  білімін  кеңейтіп, тереңдетуіне  мүмкіндік  береді.  Түркологияның  жалпы  шығыстану 

елінде және шет елдерде  зерттелуі жайында түсінік беріледі. Сондай-ақ түркі тілдері туралы салыстырмалы – 

тарихи зерттеулер де беріледі.  Курстың  пререквизиттері:  Кәсіби  қазақ  тілі,  Латын  тілі,  Тіл  біліміне  кіріспе,  Қазіргі  қазақ  тілінің 

фонетикасы Курстың  қысқаша  мазмұны  «Түркі  филологиясына  кіріспе»  пәнінің  мақсаты  –  студенттерге 

түркология дегеніміз – шығыстану ғылымының бір саласы, қазіргі және көне түркі халықтарының тілін, рухани және  материалдык  мәдениетін,  тарихын,  әдебиетін  тексеруші  дербес  ғылым  саласы  екендігін  және  түркі 

тілдерін, түркі жазба ескерткіштерін зерттеудегі түркологияның алатын орнын түсіндіру Құзыреттілігі: 


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал