Гілікті полицияның қызметін бақылау, қадағалау шаралары жүргізіледіжүктеу 0.56 Mb.

бет4/6
Дата09.03.2017
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫҢ ТӘСІЛІ

Істердің басым көпшілігін келісім-

шарт (мәміле) жасау, өзгерту, бұзуға 

және келісімшарттық міндеттемелерді 

орындауға байланысты даулар құрай-

ды. Бұл санаттағы істерді қарағанда 

Конституция, Азаматтық кодекс (бұ-

дан әрі – АК), Азаматтық процестік 

кодекс (бұдан әрі – АПК), «Тұрғын үй 

қатынас тары туралы», «Жылжымай-

тын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 

тіркеу туралы» заңдар басшылыққа 

алынады. 

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

мәмілелердің нысандарын және оны 

сақтамаудың салдарын реттейтін нор-

маларды қолдануға байланысты даулар 

сот практикасында кеңінен таралған. 

Осы санаттағы қаралған істерді зерттеу 

нәтижесінде байқағанымыз, тараптар 

шарттарды уақытында ресімдемей, 

бірнеше жыл өтіп кеткеннен кейін өз 

құқығын қорғауды сұрап сотқа жүгі-

неді. Мұндай жағдайда, әдетте, сатқан 

адамдар басқа қалаға немесе респу-

блика шегінен тыс жерге кетіп қалады. 

Мәміленің нысаны сақталмай, іс жүзін-

де жасалған мәміле куәлардың жауа-

бынан басқа өзге де дәлелдермен раста-

лып (мысалы, тұрғын үйді сатып ақша 

алғаны туралы қолхатпен не иеліктен 

шығару құқығына берілген сенімхат), 

сатушының қайда екені белгісіз болған 

жағдайда  мүдделі  тарап  сатушыны 

жауапкер ретінде көрсетіп, мәмілені жа-

рамды деп тану туралы талаппен сотқа 

жүгінуге құқылы, сот сатушының бел-

гілі болған соңғы тұрған жері бойынша 

оған хабарлайды. Талап арызбен сотқа 

жүгінген тұлға АПК-нің 14-тарауында 

көрсетілген талаптарды сақтай отырып 

даулы мүліктің құқық белгілеуші құ-

жаттарын дәлелдемелер ретінде ұсына 

отырып мәмілені жарамсыз деп тануға 

қандай жағдайлармен расталатынын 

көрсетуі қажет. Сонымен қатар, мемле-

кеттік баж төленуі тиіс.

Судья іс бойынша сот отырысына 

тағайындауға ұйғарым шығарып, сотқа 

қатысушы тараптарды істің қаралу күні 

мен орны туралы хабар береді. Мазмұ-

ны заң талаптарына сәйкес келмейтiн, 

сондай-ақ, құқықтық тәртiп негiздерiне 

немесе адамгершiлiкке көрiнеу қайшы 

келетiн мақсатпен жасалған мәмiле-

лердің жарамсыздығының талап қою 

мерзімі – 3 жыл (АК 178-бабы).

АК-нің 180-бабының 1-бөлігіне сәй-

кес, талап қою мерзiмiнiң өтуi адам құ-

қық бұзушылық туралы бiлген немесе 

бiлуге тиiс болған күннен басталады. 

Алдау, зорлық, қорқыту ықпалымен 

жасалған мәмiленi, сондай-ақ, басқа та-

рап пайдаланған жағдайларға қараған-

да адам өзi үшiн мүлде тиiмсiз ауыр 

мән-жайлардың салдарынан жасауға 

мәжбүр болған мәмiленi (кiрiптарлық 

мәмiле),  сонымен  қатар,  бiр  тарап 

өкiлiнiң екiншi тараппен зұлымдық 

ниетте келiсуi нәтижесiнде жасалған 

мәмiленi сот жәбiрленушi тараптың 

талабы бойынша жарамсыз деп тануы 

мүмкiн. Бұл негiздерге сай мәмiленiң 

жарамсыздығына байланысты даулар 

бойынша талап қою мерзiмi қорлық 

немесе қорқыту ықпалымен мәмiле 

жасалып, сол зорлық немесе қорқыту 

тоқтатылған күннен бастап не талап 

қоюшы мәмiленi жарамсыз деп та-

нуға негiз болып табылатын өзге де 

мән-жайларды бiлген немесе бiлуге 

тиiс болған күннен бастап бiр жылды 

құрайды. Жәбiрленушi тарап шеккен 

залалды жәрдем беру тәртiбiмен өтеу 

терiс пиғылды өкiлге жүктелуi мүмкiн. 

Неке (ерлі-зайыптылық) және от-

басы  туралы  кодекстің  34-бабына 

сәй кес,  ерлi-зайыптылардың  ортақ 

мүл кiн иелену, пайдалану және оған 

билiк ету ерлi-зайыптылардың екеуінің 

келiсiмi бойынша жүзеге асырылады. 

Бұл  келісімнің  болмауы  мәміленің 

жарамсыздығына әкеп соқтыруы мүм-

кін.  Мәмілені  жасауда  нотариалды 

куәланған келісімі болмаған жұбайы 

сот тәртібімен бұл мәміленің жасалға-

нын білген не білуге тиіс болған сәттен 

бастап 3 жылдың ішінде сот тәртібімен 

жарамсыз деп тануға құқылы.

Меншік құқығы мемлекеттік тіркеу-

ден өткен кезден бастап алушының 

тұрғын үйге билік ету құқығы туын-

дайды. Тұрғын үйді иеліктен шығару 

жөніндегі мәмілені белгіленген нысан-

да жасаған меншік иесі оған кейіннен 

билік  етуге  құқылы  емес,  өйткені, 

аталған тұрғын үй орындалған міндет-

теменің нысаны болып, ал, мемлекеттік 

тіркеуді жасамаған сатып алушы оның 

заңды иесі болып табылады.

Тұрғын үй мемлекеттік тіркеуден 

өткеннен кейін сатып алушы сатып 

алынған тұрғын үйге ақы төлеу жөнін-

дегі міндеттемені тиісінше орындамау 

себептері бойынша дау туындаған кезде 

сатушы АК-нің 439-бабы 3-тармағының 

негізінде сатылған тұрғын үйдің құнын 

және АК-нің 353-бабына сәйкес, айып-

пұл төлеуді талап етуге құқылы. Егер 

заң немесе келісім бойынша келісім-

шартты  бұзу  және  тараптардың  ол 

бойынша алғандарын қайтару көзделсе, 

меншік құқығын тіркеу АК-нің 401-ба-

бында көзделген негіздер бойынша 

келісімшартты бұзу үшін кедергі болып 

табылмайды. Мұндай жағдайда тарап-

тар тұрғын үйді қайтарып алудан басқа, 

келтірілген залалды өтеуді талап етуге 

де құқылы.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2007 жылғы 16 шілдедегі 

«Тұрғын үйге меншік құқығын қорғауға 

байланысты дауларды шешудің кейбір 

мәселелері туралы» №5 нормативтік 

қаулысында соттар, Азаматтық кодекс-

тің 158-160 баптарында көрсетілген 

мәмілелердің жарамсыздығының нақты 

негіздерін анықтауы қажет екені көз-

делген. Бұл ретте кодекстің 157-бабы 

тек жарамсыз мәмілелер және оның 

жарамсыздығының салдары туралы 

жалпы ережелер жиынтығы болған-

дықтан, мәмілені жарамсыз деп тану 

үшін өз бетінше негіз болып табылмай-

тынын ескеру керек екені көрсетілген. 

Сот мәмілені жарамды деп танудан 

бас тартқан жағдайда егер меншік иесі 

үшінші тұлғаға белгіленген нысанда 

тұрғын үйді иеліктен шығарса, онда та-

лапкер жұмсалған шығындарын өтетуге 

құқылы.

Мәміле жарамсыз болған кезде та-раптардың әрқайсысы екінші тарапқа 

мәміле  бойынша  алынғанның  бар-

лығын қайтарып беруге, ал, заттай қай-

тарып беру мүмкін болмаған жағдайда 

(оның ішінде алынғандар мүлікті пай-

далану, орындалған жұмыс немесе көр-

сетілген қызмет түрінде болса) – қай-

тарылуға тиіс мүліктің құнын, мүлікті 

пайдаланудың, орындалған жұмыстар-

дың немесе көрсетілген қызметтердің 

құнын, егер мәміле жарамсыздығының 

өзге салдары АК-де көзделмеген болса, 

ақшалай қайтаруға міндетті.

Мақпал ЖҮНІСОВА,

Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Соты жанындағы 

Соттардың қызметін қамтамасыз 

ету департаменті 

талдау және жоспарлау бөлімінің 

сарапшысы

Ұлт жоспарыЗАҢҒА БАҒЫНУ — ӘДЕПТЕН

Кездесу


Ш

ымкент қаласындағы №45 мектеп- 

гимназиясында ерекше кездесу өт-

ті. «Прокурормен бір сағат» деп аталатын 

шараға  Оңтүстік  Қазақстан  облысының 

про куроры И.Иманов қатысып, оқушылармен  

және олардың  ұстаздары, ата-аналарымен 

кез десті. Бейресми жағдайда өткен басқосуда 

облыс прокуроры өзінің жастық шағы, бала 

кездегі армандары, қызмет барысы жайлы 

айтып берді. 

ПРОКУРОРМЕН 

ӨТКЕН БІР САҒАТ

жан-жақты бақылау жүргізіліп, 

заңмен  қарастырылған  түрлі 

шаралар қабылданып жатқанын 

жеткізді. Балалардың өміріне 

қауіп төндіретін, ой-өрісін бұза-

тын жағдайда ол сайттар жабы-

латынынан хабардар етті.  

Бұдан бөлек, кездесуде жас-

өспірімдерге  психология лық 

қол дау көрсету, мектеп оқу шы-

лары арасындағы құқық бұзу-

шылық  әрекеттерінің  алдын 

алу мәселелері әңгіме арқауына 

айналды. Облыс прокуроры кез-

десуге қатысқан оқушыларды 

да, олардың ата-аналары мен  

ұстаздарын да қылмыспен бір-

лесіп күресуге шақырды. Қажет 

болған жағдайда прокуратура 

органдарының сенім телефо-

нына хабарласып, кез келген 

мәселені шешуге болатынын 

атап өтті.  

Жиында жоғары сыныптың 

оқушылары  прокурор  ағала-

рына «Қалай прокурор болуға 

болады?», «Жетістікке жетудің 

қандай  сырлары  бар?»  деген 

сауалдар қойды. Ол сұрақтарға 

Ибраһим Иманов: «Тек алды-

на нақты мақсат қойып, соған 

жету үшін аянбай еңбек еткен 

адам ғана арманына қол жеткізе  

алады», – деп жауап берді. Ол, 

сондай-ақ, жас ұрпақты отан-

сүйгіштікке, өз елінің жарқын 

болашағы үшін аянбай еңбек-

тенетін азаматтар болып өсуге 

шақырды.     

Айнұр АҚБАЕВА, 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы прокуратурасының 

маманы


6

№51 (2829) 

17 мамыр 2016

zangazet@mail.ru

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

Астана қаласы          2016 жылғы 27 қаңтар              №33

«Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік кірістер органдары 

көрсететін мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы мини-

стрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі №284 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 4-қосымша

 «Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, 

кәсіби медиаторды тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 2-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 

болған кезде әкесінің аты (бұдан әрі – аты-

жөні) не ұйымының атауы)

________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 

қолхат 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 2-тармағын 

басшылыққа  ала  отырып,  «Азаматтарға  арналған  үкімет» 

Мемлекеттік  корпорациясының  филиалының  №__  бөлімі 

(мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартында  көзделген  тізбеге  сәйкес  құжаттардың  толық 

топтамасын табыс етпеуіңізге байланысты «Жекеше нотариусты, 

жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу 

есебі» мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан 

бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:

________________________________________;

________________________________________;

….

Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды. 

Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері)   (қолы) 

Орындаушы: аты-жөні_____________

Телефон __________

Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 5-қосымша

«Салық төлеушілерді тіркеу»

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

(Тегі, аты, әкесінің аты бар болған кезде (бұдан 

әрі – Т.А.Ә.) не қызмет алушы ұйымның атауы)

_____________________________

(қызмет алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 

қолхат 


«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Рес-

публикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 20-бабы 2-тар-

мағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» 

Мемлекеттік  корпорациясының  филиалының  №  ____  бөлімі 

(мекен-жайын көрсету) Сіздің «Салық төлеушілерді тіркеу»мемле-

кеттiк көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес 

құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда: 

Жоқ құжаттардың атауы:

________________________________________;

2) ________________________________________;

3) ________________________________________;

ұсынбаудан көрінетін «Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметке құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

Т.А.Ә.  (ХҚКО қызметшісі) 

 

 (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

Телефоны _____________

Алды: Т.А.Ә.  / қызметті алушының қолы

20__ жыл «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 6-қосымша

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық 

төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 7-қосымша

 «Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық

төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына 7-қосымша

(Тегі, аты, әкесінің аты бар болған кезде (бұдан 

әрі – Т.А.Ә.) не қызмет алушы ұйымның атауы)

_________________________________

(қызмет алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 

қолхат 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Рес-публикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 20-бабы 2-тар-

мағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» 

Мемлекеттік  корпорациясының  филиалының  №  ____  бөлімі 

(мекен-жайын көрсету) Сіздің «Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге 

асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттiк көрсетілетін 

қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың то-

лық топтамасын, атап айтқанда: 

Жоқ құжаттардың атауы:

________________________________________;

2) ________________________________________;

3) ________________________________________;

ұсынбаудан  көрінетін  «Жекелеген  қызмет  түрлерін  жүзеге 

асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметке құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

Т.А.Ә.  (Мемлекеттік корпорациясының қызметшісі)   

               (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

Телефоны _____________

Алды: Т.А.Ә.  / қызметті алушының қолы

20__ жыл «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 8-қосымша

 «Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

(Тегі, аты, әкесінің аты бар болған кезде (бұдан 

әрі – Т.А.Ә.) не қызмет алушы ұйымның атауы)

_____________________________

(қызмет алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 

қолхат 

«Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 20-бабы 

2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету 

орталығы» РМК филиалының № ____ бөлімі (мекенжайын көр-

сету) Сіздің «Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі» 

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге 

сәйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда: 

Жоқ құжаттардың атауы:

________________________________________;

2) ________________________________________;

3) ________________________________________;

ұсынбаудан көрінетін «Электрондық салық төлеуші ретінде 

тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметке құжаттарды қа-

былдаудан бас тартады.

Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

Т.А.Ә.  (ХҚКО қызметшісі) 

 

 (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

Телефоны _____________

Алды: Т.А.Ә.  / қызметті алушының қолы

20__ жыл «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 9-қосымша

«Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге 

(импорттаушыларға), сондай-ақ, акцизделетін өнімдердің 

кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен 

импорттаушылардың тауарларына дербес сәйкестендіру нөмірін 

(ДСН-код) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

1-қосымша

Мұнай өнімдерінің импортын жүзеге асыратын мұнай өнімдерін 

өндірушілерге, мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілерге 

ДСН-кодын беруге 

өтінім

_____________________________________ _____________________________бойынша

(облысы/қаласы)

салық органының басшысы ___________

20___ жылғы «__»______________

Салық төлеушінің атауы:

Субъектінің ЖСН/БСН-і:

Субъектінің түрі (өндіруші, импорттаушы):

Мұнай өнімін өндіруші ел:

Субъектінің әкімшілік-аумақтық бірлігі:

 Р/с


Мұнай өнімінің 

түрі (бензин - 

1, дизель оты-

ны - 2, мазут 

- 3, авиаотын 

- 4) (түсетін 

тізім)


Мұнай өнімінің 

атауы (егер 

бұдан бұрын 

берілмеген 

жағдайда 

енгізіледі)

Техника-

лық си-


паттама 

(МЕМСТ, 


ТШ және 

т.б.)


Сапа паспорттың 

(сынақ хаттамасы) 

немесе сәйкестік 

сертификаттың 

(сәйкестік туралы 

декларация) 

көшірмесі

1

23

4

51

 

  

 

2 

 

  

Басшы _____________________________________ ___________________

                                   (аты-жөні) (қолы)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 10-қосымша

«Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге 

(импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін өнімдердің 

кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен 

импорттаушылардың тауарларына дербес сәйкестендіру нөмірін 

(ДСН-код) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

1-қосымша

_______________________________бойынша

(облысы/қаласы) 

Мемлекеттік кірістер органының басшысына 

_______________________________

(шаруашылық етуші субъектінің 

атауы, ЖСН/БСН-і, орналасқан жері

20___жылғы «__»____________Темекі өнімдеріне ДСН-кодтарын

беруге өтінім

N

рр/с Темекі


өнімдерінің

таңбасы


Темекі өнімдерінің

(сигареттер, 

папиростар, 

сигаралар немесе

сигариллалар) атауы

Қораптағы

(бумадағы)

темекі 


өнімдерінің 

бірлік саны,

(дана)

Сүзгінің


бар-жоғы,

(бар/жоқ)

11.             

                       

             

               

22.             

                       

             

               

Басшы ______________________   _____________

                      (аты-жөні)            (қолы)    МО 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 11-қосымша

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық

төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына 7-қосымша

(Тегі, аты, әкесінің аты бар болған кезде (бұдан 

әрі – Т.А.Ә.) не қызмет алушы ұйымның атауы)

_________________________________

 (қызмет алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 

қолхат 

«Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 20-бабы 

2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған 

үкімет»  Мемлекеттік  корпорациясының  филиалының  №  ____ 

бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттiк көрсетілетін қыз-

мет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 

топтамасын, атап айтқанда: 

Жоқ құжаттардың атауы:

________________________________________;

2) ________________________________________;

3) ________________________________________;

ұсынбаудан  көрінетін  «Жекелеген  қызмет  түрлерін  жүзеге 

асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметке құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

Т.А.Ә.  (Мемлекеттік корпорациясының қызметшісі)               (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

Телефоны _____________

Алды: Т.А.Ә.  / қызметті алушының қолы

20__ жыл «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 12-қосымша

«Әкімшінің қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды 

тіркеу және оларды тіркеуден шығару» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

Мемлекеттік кірістер комитеті

_________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

____________________________________

____________________________________

(нақты тұрғылықты жері)

____________________________________

____________________________________

(байланыс телефондары)

Уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттық 

басқарушылардың қызметін жүзеге асыруға құқығы 

бар адамдарды тіркеуге

өтініш


«Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы 

Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 6-тармағына сәйкес, 

әкімші  қызметін  жүзеге  асыру  мақсатында  тіркеу  жүргізуді 

сұраймын.

Жеке тұлға туралы мәліметтер:

1. Туған жылы, күні, айы _____________________________________.

2. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері ___________________

(сериясы, нөмір және ___________________________________

_______________________________

берілген күні, құжатты берген органның атауы) 

3. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) ______________________________.

4. Біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы мәліметтер _______________

(күні және комиссия шешімі) _____________________________

___________________________________.

5. Жұмыс орны _________________________________________________.

6. Тұрғылықты жері _____________________________________________

                                (облыс, аудан, қала (ауыл, село), көше 

__________________________________________________________________

(шағын аудан), үй нөмірі, пәтер нөмірі)

7.  Өтелмеген  немесе  алынбаған  соттылығының  жоқ  екені 

туралы мәліметтер _______________________________________________________.

8. Наркологиялық және психиатриялық диспансерлерде есепте 

тұрғаны туралы мәліметтердің жоқтығы _______________________________________

_________________________________________________________________.

9. Соттың әрекетке қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі деп 

тануы туралы мәліметтердің жоқтығы __________________________________

_____

__________________________________________________________________10. Электронды поштасының мекенжайы (е-mail) ______________________.

11. Қоса берілген құжаттар:

1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы комиссия шешімінің 

көшірмесі;

3) тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде 

бір ай бұрын берілген өтелмеген немесе алынбаған соттылығының 

жоқтығы туралы анықтама;

4) тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде 

бір ай бұрын наркологиялық және психиатриялық диспансерлер 

берген медициналық анықтамалар;

5) тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде 

бір ай бұрын берілген өтелмеген немесе алынбаған соттылығының 

жоқтығы туралы анықтама.

Ескерту: құжаттардың көшірмелері салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқаларымен не құжаттардың нотариалды куәландырылған 

көшірмелерімен бір мезгілде табыс етіледі.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 

мәліметтерді пайдалануға келісемін.

________________ ___________________________

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

20 __ жыл «____» _____________

                                    (күні)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы «__» __________ № ___ бұйрығына 13-қосымша

«Әкімшінің қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды 

тіркеу және оларды тіркеуден шығару» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

Мемлекеттік кірістер комитеті

_________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

____________________________________

____________________________________

(нақты тұрғылықты жері)

____________________________________

____________________________________

(байланыс телефондары)
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал