Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет7/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Иосиф КОБЗОН,

Ресей Мемлекеттік Думасының депутаты

КСРО-ның Халық әртісі:

– Қазір әлемдегі қалыптасқан элита 

әлемді

д

лай

ай

ық

ық

ты басқа

қ

ра алмайтынын көр-

се

се

тт

тт

і.

і. О

О

ға

ға

н 

н мы

мына

на

Қ

Қиы

иыр Шығыстағы, Орта-

лық Азия елдеріндегі, Еуропаның бірқатар 

бөлігіндегі көршілес Қырғызстан, Украина, 

Африкадағы жағдайлар дәлел бола алады. 

Бір ғана мемлекет қазір әлемнің құлағын 

ұстап отыр. Қаласа – соғыс ашады, ойына 

кел се – іріткі салады. Бірақ билікке құмар 

мем лекеттер  халқы

ы

ны

ны

ң 

кө

көзқ

зқ

ар

ар

ас

ас

ы 

ы 

мү

мү

л 

л

де

де 

бөлек екенін мен

н

ө

ө

з 

з кө

кө

зі

зі

мм

ммен

ен

т

тал

ал

ай

ай

р

рет

ет

 

көр генмін. Әлемнің тұрақты дамуына руха-

ни қауымдастық өкілдері үздіксіз қол соз ға-

нымен, барлығы бос әурешілікке тап болып 

жатыр. Себебі барлығын біріктірер  ортақ

идея жоқ. Адамзатты басқарудың басты 

құ

құ

ра

ра

лы

лы –

– р

р

ух

ух

ан

ан

и-

и-

мә

мә

дени тұрақтылықты 

қа

қамт

мт

ам

амас

ас

ыз

ыз

е

е

ту

ту

. Қа

Қа

зі

зі

р

р түрлі ағымдар мен 

экстремистік топтар осы тұрақтылықтың 

күл- талқанын  шығарды. Өйткені «бөліп ал 

да, билей бер» дег

г

ен

ен ұ

ұ

ст

стан

ан

ым

ым –о

о

та

та

рл

рл

ау

ау

шы

шы

 

елдердің әу бастан

н

қ

қол

ол

да

дана

на

ты

тын

н 

ша

ша

ра

рала

ла

ры

ры. 

Ал адамзат баласын  бөлу үшін алдымен 

түрлі наным-сенімге, содан кейін ұлттық

ер ек шеліктерге  бөлуден оңайы жоқ. За-

лым дардың осы бір әрекеті өз жемісін бер-

ген сайын, біз рухани күресті тоқтатпауымыз 

ке

ке

ре

ре

к.

к. Р

Рух

ух

ан

ан

и 

и  кү

кү

ре

рес 

с  д

дегеніміз – қару алу 

емес,  ай

й

наламыздың  барлығын  бірлікке 

шақыру. Сол себепті біз, жалпы адамзат 

баласы, рухани құндылықтарды Кұрметтей 

алатын, сабырлы, байсалды, шыдамды, 

бейбітшілікті бастау ететін жаңа адамдар 

тобын тәрбиелеп өсір

ір

уі

у

мі

мі

з 

з

кере

р

к.

Ұлағат ХАНЗАДА,

Астана

Бү

Бүк

кі

л 

л 

әл

әлем

ем

де

дегі

і р

р

ух

ухан

ан

и

и 

мә

мәде

де

ниет өкілдері Астанада

а

б

бас

ас

қ

қос

ос

ып

ып

,әл

әл

ем

ем

де

де

гі

гі

 

бейб

йбі

ітшілі

і

к пе

н 

тұра

қт

ылық

 м

әселесін сөз етті. Жиынға жиналған

да

р 

Жаратқан алдында барлық адам баласы бірдей, тең құқылы деген 

ұстаным да  екендігін көрсетті. Адамзат жаратылысындағы өнер де, ғылым 

да, дін де – барлығы – пенденің жан дүниесіне қажетті рухани құнды-

лықтар. «Сондықтан рухани құндылықтарды нәсілге, топқа, жікке бөлуге 

болмайды» дейді барлығы біра

ра

уы

уы

зд

зд

ан. Құ

Құ

ры

р

лғ

лғ

анына 20 жыл толған 

Ру

Ру

ха

хан

ни келісім конгресі бұл ке

ке

ңе

ңе

ст

ст

е 

е

де

де

ж

ж

ыл

ыл

да

дағы

ғы д

д

әс

әстү

тү

рі

рін

нен жаңылмай,

ауқымды мәселелерді көтеріп, өзіндік ой-пікірлерін ортаға салды.

М

ансұр

 Х

ұрИТ

АМИТ


(

(фото


ф

)

фМанс

ұр

 Хұр

АМИТ 


ото)


ф

                

www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№186 (868) 19.10.2012 жыл, 

жұма


Алматыдағы мемлекеттік бағдарламамен берілетін пәтер кезегінің жариялылығына қашан қол жеткіземіз?

Сейілбек 

ҚАЛАҚОВ,

Алматы қаласы 

мәслихатының 

депутаты:

Мұрат ӘБЕНОВ, 

Мәжіліс депутаты:

? А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Біріншіден, заң талаптары орын далуы тиіс. Екін-

ші ден, пәтер, ең алдымен, әлеуметтік жағдайы төмен 

аза  мат тарға беріледі. Заңға сәйкес, мемлекеттік бағ-

дар ла мамен берілетін пәтер кезегінің тізімі халыққа 

ұсынылуы керек. Егер кейбір шенеуніктер мұндай 

ақпараттарды жасыратын болса, демек, оның бір ғана 

себебі бар деп түсінеміз. Ол – сыбайлас жемқорлық. 

Яғни ол ше неунік ақша алып, кезектен тыс азаматтарға 

пәтер кілтін сыйлап отыр. Сон дықтан азаматтар құқық 

қорғау органдарына арыз түсіріп, прокуратура қыз-

меткерлерінің көмегіне жүгінсін. Тіпті басылым 

беттеріне ашық хаттар жа рия ласын. Біз бұл мәселені 

неге депутаттық сауал ретінде ұсына ал 

маймыз? 

Себебі бізде дәлел жоқ. Егер сол аза 

маттар бұл 

мәселемен тіке 

лей прокуратураға шағым 

данып, 


болмаса қоғамдық ұйымдар бұ 

қа 


ралық ақпарат 

құрал дарында көтеріп жатса ғана біз араласа аламыз.

– Мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алуға кезекте тұрған аза маттар 

өз кезектеріне қатысты ақпараттарды ешқандай проб лемасыз ғаламтордан 

және Тұрғын үй басқармасына келіп ала алады. Ал маты қаласы әкімдігінің 

ресми сайтында электронды қыз меттер ен гізілген парақша бар. Ол қызметті 

қолдану үшін кезекте тұрған аза маттың СТН-і мен жеке бас куәлігінің нөмірін 

енгізу жеткілікті. Сол жерде барлық мағлұмат көрсетілген. Егер ғаламтор 

желісін қолдану қолғабыс болып жатса, Тұрғын үй бас қар масы қызметкерлері 

кез келген уақытта сол мағлұмат көр сетілген парақшаны азаматтарға бере 

алады. Бір сөзбен айтқанда, Алматыдағы мемлекеттік бағ дар ламамен 

берілетін пәтер кезегінің жариялылығына қатыс ты ешқандай мә селе жоқ.

– Алматы қаласы бойынша әрбір пәтер бюросында кезекте тұрған дар-

 дың тізімі бар. Және ол жерлерде өз кезегінің қалай жылжып жатқанын 

біл гісі келген азаматтар өздеріне керек ақпараттарды ала алады. Бірақ не-

ліктен олардың ғаламторда жарияланбай жатқанын біз білмейміз. Жалпы, 

пәтер алу мәселесіне қатысты бізге мынадай ұғым қалыптастыру қажет: 

«Қазір пәтер аламын деген сөз жоқ. Қазір пәтерді сатып аламын деген сөз 

бар». Себебі мұндай жүйе кеңес заманында ғана болған, біз қа зір нарықтық 

экономика заманында өмір сүріп жатырмыз. Яғни бұл за манда «жағдай 

бар, сатып аламын» деген ғана ұғым орынды. Иә, мүгедектер, Ұлы Отан 

соғысының ардагерлері белгілі жеңілдіктермен тізім 

дерге ілікпесе, 

қалғандары ол пәтерлерді сатып алады емес пе? Сон дықтан ол тізімдер 

бұрмаланып, кезектен тыс біреулерге беріліп жатуы мүм кін емес, бұл жүйе 

қатаң тексеріліп отырады. Қысқасы, тізім бар, бірақ пәтерге қол жеткіземін 

дегендер мыңның біріне емес, миллионның біріне ғана бұйырады деп 

есептегендері жөн болады. Жалпы, бұл тізім – құпия құ жат емес. Сондықтан 

қалалық мәслихат депутаттарының келесі оты 

рысында оның 

жариялылығына қатысты сұрақты міндетті түрде қозғаймын.

Алматы қалалық Жол полициясы бас-

қар масы қызметкерлерінің хабар лауынша, 

қазанның 18-іне қараған түні бұл көпірде 

бір мезгілде үш жол-көлік оқиғасы тіркел-

ген. Алдымен, біреуі бастап, бірден жеті 

көлік, кейін тағы алты көлік соқтығысқан. 

Көп ұзамай бірін-бірі түйіп жатқан көлік-

тердің қатарына «Жигули» маркалы екі 

көлік пен «BMW» қосылды. Алдын ала 

мәліметтер бойынша, жол-көлік оқиға сы-

ның басты себебі – өткен тәуліктегі ауа 

райының қолайсыздығы. Апат салдарынан 

бір адам зардап шегіп, жедел жәрдем дә-

рі герлері оны жақын арадағы ауруханаға 

жатқызған. Осы оқиғаның кесірінен 

Райым 

бек пен Сейфуллин даңғылдары қиы 

лысының аумағындағы қозғалыс 

азанға дейін тоқтап қалды. Көліктердің 

бірі нің үстіне бірі соғылуы Алматыда ал ғаш 

рет тіркеліп отырған жоқ. Үш апта бұ рын 

ғана Құлжа күре жолында 14 ав то көлік 

соқтығысып, екі адам қаза тапқан еді.

Еркін ӨТЕГЕНОВ, Алматы қаласы ІІД Жол 

полициясы басқармасы үгіт-насихат және 

БАҚ-пен жұмыс істеу бөлімінің бастығы, 

полиция майоры:

– Бұл жерде бір емес, бірнеше 

жол-көлік оқиғасы болды. Көліктер 

бір-бірі 

не соқтығыса берген. Ең 

бірінші, Mercedes көлігі Ford Transit-ті 

соға 

ды. Содан басталып, басқа 

көліктер де үсті-үстіне зардап шегеді. 

Ең алғашқы соқтығысқан Mercedes-

тің 38 жастағы жүргізушісі жарақат 

алып, №4 қалалық клиникалық ауру-

ханаға жет кізілді. Алайда жарақаты 

сонша лықты ауыр болмағандықтан, 

қазір ол үйіне жіберілді. Басқа ешкім 

зардап шеккен жоқ. Енді апаттың 

нақты қалай бол ға ны, жол ережесі 

бұзылды ма, қай сысы жылдамдықты 

арттырды – соның барлығы тергеу 

амалдары бойынша анық 

талатын 

болады.

ОҚИҒА


Көпірде 16 көлік соқтығысты 

Алматы қаласы Райымбек пен Сейфуллин даңғылдарының 

қиылысындағы көпірде жол-көлік оқиғасынан 16 көлік зардап шекті. 

Дайындаған  Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Ж

АҢҒЫРЫҚБет-бейнесі әшкереленіп келеді

Олигарх Әблязовтың шетелдегі жасырын қаржылық актив тері, 

медиаресурстары мен тіркелмеген «Алға!» партиясын Тәуелсіз еліміздің 

бірлігі мен тыныштығына қарсы айтақтағаны, осындай қауіпті күшті 

мемлекетке қарсы жұмыс істеткені Ақтаудағы В.Козловтың соты 

барысында әшекере болғанын ел-жұрт біліп отыр. «Алғаның» істі болған 

жетек шісінің орнына серке қойылмайтыны да ұйым жасанды жолмен 

құрылған деген қисынды ойға жетелейді. Әншейінде оңды-солды сұхбат 

беруден шаршамайтын М.Әблязовтың бұған қатысты дәйекті уәжі де қал-

май дымы құрыған болуы керек, үнсіздік құшағына батып кеткен сияқты. 

Әблязов, Кетебаев, Козлов «Рес пуб ли-

ка», «Взгляд», «Стан ТВ» және «К+» ақ па рат 

құралдары арқылы былтыр Жаңаөзен жұ-

мысшыларын ереуілдеуге шақырып, ахуал-

ды бейбіт жолмен шешу мүмкін емес деген 

ойды саналарына сіңіріп отырды. «Қайы-

рым ды» Козлов мұнайшыларға қай та рым-

сыз түрде ақшалай және моральдық жағы-

нан көмектескен болып, ақылын айтып 

бақты. Кейбір сайттардағы мақа ла лар «Рес-

публика» басылымының тек тап сы рыс пен 

ма 

қала басатынын, онда Әбля зовтың 

сөздерін жиі беретінін жазды. Әблязовтық 

ақпарат құралдарына ел халқының гүлденуі 

мен мемлекеттің өсіп-өркендеп жатқаны 

жайлы жазуға тыйым салынуы осы жердің 

топырағына аунап өскен Мұхтар Әблязовтың 

өз мемлекетін соншалықты жек көргенін 

білдірмей ме? «Алғалықтардың» аз екенін 

білдіртпеуге де тырысып бақты әблязовтық 

БАҚ. Оның өз жерінен жеріп, жек көруінің 

себебі неде жатыр? Біріншіден, мемлекет 

оған БТА банк тің салымшыларының нәпа қа-

сын қым қыруына жол берген жоқ. Екіншіден, 

жымқырған қаржысын сақтау үшін және 

қылмыстық жобаларын іске асыру үшін өз 

елін тұрақсыздандыруға мүдделі болғаны 

әшкереленді. Үшіншіден, Лондонның жоға-

ры соты Әбля зовты тұтқындауға әлдеқашан 

санк ция беріп қойғанын ескеру керек.

Қалай дегенмен, В.Козловтың сотынан 

кейін Әблязов пен оның маңайын да ғы лар-

дың не істеп қойғаны, олардың құпия іс-

әрекеттері белгілі болып қалды. Митингіге 

шақырып, тамағы қарлыққанша айқай 

салған бел 

сенділер де Әблязов жақтан 

жеткен ақ 

ша 


дан құр алақан қалмаған 

тәрізді. Ғаламтор сайт та рының жазуынша, 

ереуілдеуші  бел сен ділер  5  мың  теңгеден      

5 мың дол 

лар 

ға дейін қалтаға басқан көрінеді. Сенімді тұлғалар арқылы сырттан 

ақша жет кізіліп отырған. Мәселен, Мұхтар 

Әбля зовтың «Алға» партиясының бел сен-

дісі болған Симбиновтің ашық мойын дауы-

на назар аударсақ: «2001 жылдың 29 сәуі-

рінде, 29 қыр күйе гінде және қазан айының 

29-ы күндері үш мәрте мен Мәс 

кеуге 


ұшақпен барып келдім. Ол жаққа партияны 

қаржыландыратын ақша үшін бар 

дым. 

Бірінші жолы мен өзімнің орын  ба сарым Данил Носенконы, ал қалған екі сапарымда 

қызым Рамина Симбинованы ертіп ала 

бардым. Сапарымыздың негізгі мақсаты 

туралы олар ештеңе білген жоқ, білулері де 

мүмкін емес еді. Дәл сол күндері ақша алып 

келу үшін Мәскеуге ба руым қажеттігін маған 

үйлестіру ко митетінің жетек шісі Владимир 

Козлов хабарлап отыр ды. Әр барған сайын 

мен ұшар алдында ақшаны алып келудің 

тәсіл-тәртібін алып, Мәскеуге жетіп, ол 

қалада тұтас бір күн болып, сол күні кешке 

ора 


ла 

тынмын. Тәсіліміз былай бола 

тын: 

мен Мәскеуде отырып скайп арқылы хабар-ла сатын адамымның телефон нөмірін ала-

мын, ол адам – Кетебаев Мұратбек Қамал-

бекұлы. Сосын ол кісіден ақшаны алу үшін 

кездесетін жерді келісеміз. Мен Мәскеуге 

келісімен Ресей телефон операторының 

сим-картасын сатып аламын, сосын Кете-

баевпен хабарласамын. Ақшаны екі мәрте 

маған Кетебаевтың өзі берді. Ақша пакетке 

оралып беріледі. Әрине, мықтап оралған 

пакеттің ішіндегі затқа қарауға мүмкіндік 

жоқ, бірақ ол қаржыны декларациясыз 

алып өтуге болатын құжаттардың беріл ге-

ніне қарап оның ақша екенін аңғару қиын 

емес. Бірінші жолы біз Носенко екеуміз 100 

мың доллар әкелдік. Ал екінші және үшінші 

сапары мыз дың құны 120 мың евро болды. 

Ақшадан өзге бір жолы бізге Кетебаев 

ақпаратты автоматты түрде өзі жоятын 

флеш-карта беріп жіберді». Осы 

дан-ақ 


Әблязов тарапынан келген ақша арқы лы 

құпия іс-әрекеттер жасалып отырғанына көз 

жет кіземіз. Осындай келеңсіз жайларды 

іске асыр ған М.Әблязов ғалам тор сайтта-

рын дағы 

мақалалардың 

ныса на сына 

айналған. Оның әртүрлі шетелдік басы лым-

дарда айт қан сөздері олигархтың болмысын 

аша түс кен дей. News of the World басы лы-

мының 2005 жылдың 28 тамызындағы 

санында ол былай деген: «Жер бетіндегі 

адамдардың 10 пайызын оп-оңай алдай 

салуға болады, тағы 25 пайызын жылы-

жылы сөйлеп, май жа ға мақтап отырып 

қатырасың.  Қал ған да рына  ештеңенің  керегі 

жоқ, ақшаларын күш 

теп тартып ала 

саламын». Оның әлеу мет тік аз қорғалған, 

қарапайым азамат тар ға деген көзқарасын 

NewsGB сай 

тынан байқау қиын емес. 

«Біздің қоғамда әлеу меттік салаға тым көп 

көңіл бөлінеді. Кәрі-құртаңдарға, мүге-

дектер мен бала-шағаға ақша шығындап не 

қажеті бар? Керек болса өздері жандарын 

бақсын. Баға алмаса, өмірем қапсын. 

Әйтпесе қоғамға масыл адам дар көбейіп 

кетті» дейді М.Әб лязов. Қалай дегенмен 

оның  сөздері мен іс-әре 

кеттері оның 

болмысын біл діретіні, өзі күмән ді істері үшін 

ақталуға тырысқанымен, оған оқырманның 

өзіндік пайымы бары анық.Сұлтан КӨБЕЕВ

 Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

Алматы қаласы Тұрғын үй басқармасының мамандары берген 

мәлімдемеден кейін қалалық әкімдіктің ресми сайтына кірдік. 

Бірақ ұсынылған ақпаратқа толықтай қанағаттану мүмкін болмады. 

Себебі Астана қаласындағыдай толық тізім жоқ. Бар болғаны пәтер 

кезегінде тұрған азаматқа қатысты ғана мәліметтер көрсетілген. 

Тұрысбек 

ІЗМАҒАНБЕТОВ, 

Алматы қаласы 

Тұрғын үй бас қар-

ма сы  басты ғының 

бірінші 

орынбасары:

ҚОҒАМ


ТҮЙТКІЛ

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Ғабиден ЖАЙЛИН,

заңгер

Досай КЕНЖЕТАЙ,

дінтанушы, философия және теология 

ғылымдарының докторы, профессор

Сырттан келер тағамның 

талай-талай «сыры» бар

БЕЙТАРАП ПІКІР

– Бұл – өте ауыр сұрақ. Шынымен, бұл сұраққа біржақты жауап беру 

қиын. Мен дәрігер болсам, эвтаназияны қолдана алмас едім. Бірақ өлім 

аузындағы науқастың да шешімін тыңдап, қалауын орындауға тиіспіз. 

Сондықтан ұзақ уақыт қоғамның талқылауынан өткізген соң ғана 

эвтаназияға қатысты шешім қабылдауымыз керек деп ойлаймын.

Гүлнұр МАҚСҰТОВА, «Дәрігерлер мен пациенттердің ауыр науқастармен 

күрес қозғалысы» қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры:

Ал ауыр дертті өз басыңнан өткізу қиын. 

Осы орайда, біз ең алдымен нау 

қас 


тың 

тілегін ескергеніміз жөн. Жалпы, эвта на зияға 

қатысты ойларымды саралай келе, өзім 

ауыр дертке шалдыққан жан дардың тілегін 

ескеруді құп көремін.

Соңғы жылдары Батыс елдерінде ауыр 

науқасқа шалдыққандарды өз өтініші 

бойынша, қинамай о дүниелік ететін 

эвта назия тәсілі кеңінен қолданылуда. 

Француз дәрігерлерінің үштен екісі 

жаны қиналыста жатқан, жазылуы 

мүмкін емес науқастарға қатысты 

эвтаназия әдісін қолдануды қол-

дайды екен. Бұл – нау қас тар дың 

қиналысын көзімен көрген 

дәрігерлердің шешімі. Әркімнің 

өз өміріне өзі ғана жауапты 

екенін де естен шығармаған 

абзал. Онсыз да өмірден үмі ті 

қалмаған жан, шы дат пас ау-

рудың зардабын тартып, 

өлім сағатын күтіп жатқан 

науқастың тілегін орындау 

дәрігерлердің парызы деп 

білемін. Рас, қазір науқастың ауруын 

уақытша баса 

тын әсері күшті дәрілер 

жетерлік. Бірақ олардың өзі уақыт өте науқас-

тың ағзасына әсер етпей қала тын дық тан, ол 

дәрілерді де ұзақ уақыт қолдану мүмкін емес.

Мүмкін, дәл қазіргі таңда қоғамымыз 

бұған дайын емес шығар. Сондықтан 

эвтаназия шешімін қабылдар алдында жан-

жақты талқылаудан өткізіп, нау қастың тіле-

гін  айқындап,  туыс қан да ры ның  да  өтінішін 

ескере отырып жасалуы керек. 

Сондықтан науқас өз еркімен эв-

таназияны сұрап жатса да, біз оған 

қолы 

мыздан келгенше көмектесуге тыры суымыз керек. Мәселен, бүгінгі 

күні науқастардың ауруын жеңіл-

детуге көмектесетін дәрілер бар. 

Науқастың саусақпен санарлықтай 

күні, санаулы сағаты қалса да, 

ауруын бәсеңдететін дәрілер егу 

арқылы эвтаназияны сұра май-

тын 


дай етуге болады. Осы-

ларды ескеріп біз әлі де болса 

елімізде эвта назияны енгізуге 

қар сы лық  танытуымыз  ке-

рек.

«Үмітсіз – шайтан» деген  дей,  қандай  жағ дай 

болсын пенденің Алладан 

үміті үзілмеуі керек. Оның 

үстіне Алланың бар екеніне сенген 

адам да мұндай қадамға бар майды деп 

ойлаймын. Тағы бір ескере кететін жайт – 

елімізде  айықпас  дертке  шал ды қ қан дарға 

қатысты өз еркімен эвтаназияны қолдануға 

рұқсат етуге қоға мымыз да дайын емес. 

Тіпті эвтаназияны қолдануға рұқсат етсек, 

елімізде түрлі қылмыстық оқиғалар да төбе 

көрсетуі әбден мүмкін. Сондықтан «басқа 

елдер эвтаназияны қабылдапты» деп тұра 

жүгірмей, өзіміздің ұлттық болмы сы мызды, 

діни ұста ны мымызды да еске руіміз керек. 

Адамның жанына ауыр дерт батқан кезде 

мұндай әдістерді ұсынудан гөрі рухани 

сүйеу болуға тырысуымыз қажет. Әрбір 

мұсыл ман тағдырға мойын сұнып, басқа 

түскенге сабыр етсе, Алла алдында ең үлкен 

сауап ты іс және сол үшін есеп күні сыйлық 

барын қаперінде ұстауы қажет.

Осы орайда айта кетер жайт – Алматы 

қаласында бірнеше хоспис жұмыс істейді. 

Айықпас дертке шалдыққан жандар мекен 

ететін бұл жерде осы уақытқа дейін бірде-

бір науқас эвтаназияға өтініш білдіріп 

көрмепті. Бұл – сол жерде жұмыс істейтін 

ма 

мандардың пікірі. Демек, біздің қо-ғамымыз эвтаназияны қажет етіп отырған 

жоқ. Бұл – қуанышты жайт. Жалпы, эвта-

на зияға дініміз де, салтымыз да, дүние-

танымымыз да қарсы болғандықтан, қайт-

кен күнде бұл әдісті қоғамымызға 

ен гіз  беуіміз  керек.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал