Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет6/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Сұлтан ӘКІМБЕКОВ, Азиялық 

зерттеулер институтының директоры:

– Терроризм қаупі бар екені бүгін 

ан

а

ық көрінді. Ендеше, антитеррорлық

ко

ко

ми

ми

те

тет 

т 

ке

кере

ре

к 

к 

де

де

п 

п 

ой

ойла

лайм

йм

ын. Адамдар-

ды

дың

ң өм

өм

ір

ір

і

ін

с

с

ақ

ақта

тап

п 

қа

қа

лу

лу

ү

үшін бұл құры-

лым ның қолын да ерекше құзырет болуы 

керек. Кез келген мекемеден өзіне қа-

жет ті мәліметті ала білуі керек. Дегенмен 

дәл қазір ҰҚК-нің діни радикалдарға 

ша масы  жетпей жатыр деп

еп

 айт

йт

пас едім. 

Бай қасаңыз,  қазір  аты

ы

с-

с-ша

ша

бы

бы

с,

с, ж

ж

ар

ар

ы-

ы

лыс тар  азайып қалды. Мұны күштік құ-

ры лымдардың еңбегі деп бағалауға бо-

ла тын  шығар. Дегенмен көптеген мем-

ле кт те  терроризмнің ерекшелігін ес кере 

отырып жұмыс жүргізетін құры лым дар 

ба

ба

р.

р.

Б

Б

із

із

ге

ге

де 

е 

ол

ол

қ

қ

аж

аж

ет

ет

.

Досым СӘТПАЕВ, тәуекелді бағалау 

тобының жетекшісі, саясаттанушы:

– Терроризмге қарсы шара қажет 

еке ні сөзсіз. Дәл қазір Қазақстанда, негі-

зі нен,  ді ни  сипаттағы  терр

р

оризм көрініс 

беріп, жатыр. Сондықта

а

н 

н 

оғ

оған

ан

қ

қар

ар

сы

сы

ж

ж

ұ-

ұ

мыс жүр гізетін  құрылым 

м ді

діни

ни

м

м

ам

аман

ан

да

да

р

р-

дың көмегіне зәру. Алғашында Дін істері 

агент тігі  құрылған еді. Біз бұл құрылым 

ҰҚК-ге терроризммен күресуге көмекте-

седі деп ойлаған едік. Білікті маман дар-

дан тұратын бұл агенттік сараптамалық

ма

м

териалдары

ы

н 

н

ҰҚК-ге беріп, ҰҚК қыз-

ме

ме

тк

тк

ер

ерле

ле

рі

рі

а

а

ге

ге

нт

нтті

тік 

к 

са

са

ра

р

пшыларымен 

кеңесі

і

п отыруға 

і

міндетті болуы керек 

еді. Енді сол дін үшін тағы бір мекеме құ-

ры лайын деп жатыр, оның қарама ғында 

жұмыс істейтіндер де белгілі – сол кадр-

лар, сол адамдар. Меніңше, жаңа меке-

ме нің қажеті жоқ. Дәл қаз

аз

ір

ір

гі

гі

вед

д

ом

ом

ст-

во лармен де жүйелі жұ

жұмы

мы

с 

с

іс

іс

те

те

уг

уге 

е 

бо

бо

-

лады. Жалпы, бұл Ұлттық қауіпсіздік 

ко ми тетінің  негізгі  жұмысына кіреді. 

Ұлт тық қауіпсіздік комитетіндегі діни 

тер роризммен айналысатын бөлімнің 

штатын, қаржысын көбейту  керек. Дәл 

қа

қа

 з

з

ір

ір

с

с

ол

ол

д

д

а 

а 

же

же

тк

тк

іл

іл

ік

ік

ті

ті

д

д

еп

еп

 ойлаймын.

Б

ЕЗ

БЕН


Сә

дуақас

 К

ЕБЕКБАЙ

Соңғы жылдары ра-

дикалды діни күштердің 

мемлекетпен ашық 

текетіреске 

е 

шы

шы

ғу

ғу

ы

ы

Қазақстанның б

б

үтінде

й

й

құқық қорғау жүйесінің

жұмысына салмақ түсірді. 

Бұған дейін қатардағы 

қылм

м

ыс түр

үр

лерімен ай-

на

на

лы

лысы

сып

п жү

жү

р

рген ІІМ, ҰҚК 

қызметкерлері жанынан 

безген жанкештілер-

мен бетпе-бет келген-

де көп қателіктерге бой 

алдырғаны

ы

ай

ай

ты

ты

лы

лы

п

п

жү

жү

р.

р.

 

Жуырда Мем

ем

ле

ле

ке

кет

т 

ба

ба

сш

сшы-

ы

сы лаңкестермен күресуде 

дәрменсіздік танытып 

отырған құқық қорғау 

орга

а

нд

н

арының жұмысын 

қа

қа

та

та

ң

ң 

сы

сынғ

нға 

а 

ал

а

ған болатын,

әсіресе Ұлттық қауіпсіздік 

комитетіне қатты 

шүйліккен еді. Экстремизм 

және терроризммен күресіп 

жүрген Қазақ

ақ

ст

с

ан

ан

ны

ны

ң

ң

күштік құр

ыл

ылым

ым

да

да

ры

ры

на

на

 

қатысты қоғам өкілдерінен, 

БАҚ тарапынан да түрлі 

сындар айтылуда.

Рей-


тингі-

дегі 


орны

Ел

Индекс көлемі

Кедей елдерге 

мемлекеттік

көмек, Ж


Ж

ІӨ-нің 


%

%

есес

еб

ебімм

ен

ен1

Дания


7,0

0,91


2

Норвегия


6,6

1,10


3

Швеция


6,4

0,97


4

Люксембург

6,3

1,04


9

9

ҰлҰлыб

ыб

рири

та

таниния

я

5,70,57

10

Португалия5,5

0,29


12

Германия


5,4

0,37


14

Франция


5,3

0,42


15

Испания


5,2

0,40


18

Швейцария

5,

5,

00

0,

0,40

40

19АҚШ

4,8


0,21

20

Италия4,7

0,14


21

Грекия


4,5

0,17


25

5

Польша3,6

0,08


26

26

ЖаЖа

по

пони

ни

яя

3,

3,44

0,16


27

Оңтүстік 

Корея

2,7


0,11

Дамуға ұмтылыс индексі, 2012

Басы 1-бетте

ТҰСАУКЕСЕР

Фильмнің басты идеясы – жастарды 

отан сүйгіштікке баулу. Алматы қаласы 

жас тар саясаты жөніндегі басқармасы осы 

ту

туын ды ар

р

 қылы  жасөспірімдерді тарихтхт

ы,

ы, ұл

ұл

тт

ты

тық қ 

са

сал

лт-дәстүрді, мемлекеттік

к

т

тіліл

ді

ді қас терле

й 

білуге шақырып отыр. Туынды желісі Макс есімді бай баласының өмірге 

деген көз 

қарасымен өрілген. Фильм 

басын да ол еліміздегі бай-бағландардың 

ба лала рына тән түрлі бассыздықтарды жа-

сап, ең ақырында тағдырдың тосын сы-

йына тап

б

бол

о

адад

ы. Кішкене ғ

ғ

ан

ана қи

қ

ындыққа күйзел

іп

іпж

ж

үрүр

іп

іп,

,

өзөзін

ін

іңің ө

өтк


тк

ен

енғ

ғ

асас

ыр

ырла

л

рға сапар шегіп кеткенін аңдамай да қалады.

Сол жақтан дәл өзі секілді жігіттердің Ота-

нын қорғау үшін жан алып, жан берісіп 

жүр генін көреді. Орта ғасырлардағы көш-

пен ділердің, ержүрек батырлар мен шап-

қы

қын 

н 

шышы

ла

лрд

р

ың ортасы оның өмірге дедеге

ген


н

кө

көзқзқ

ар

арасасы

ын өзгертеді. Ол да сол дәуі

уі

рд

рдегег

і

ізамандастары секілді жаумен шайқасып, 

өзіне дос табады, өмірлік махаббатымен 

кездеседі. Әрине, бір қараған адамға фан-

тастикалық фильм ретінде көрінуі мүмкін. 

Десе де, осындай қиялға құрылған туын-

ды лар ж


ж

ас

асттард

рд

ыңың

с

сен

ен

імім

м

мен

ен

сс

ез

езім

м

інн

е

еқоз-

ғау салса, жастар саясатының  алға басары

анық. Келер жылы «Таңсәріде» фильмінің 

екінші бөлімі түсірілмек. Ол бөлімде өткен 

ғасырл

р

арр

ды

дың қа

қ

с сұұ

лу

у қызы біздің қоғамға 

са

сапа

па

р р ше

шеге


ге

ді

ді

Санжар БОҚАЕВ, Алматы қаласы жастар 

саясаты жөніндегі басқарма бастығы: 

– Біз бұл патриоттық фильмді соңғы 

төрт айдың әр сенбі, жексенбі күндері 

тал май  еңбектенудің арқасында түсірдік. 

Бүгінгі қоғамда бас кейіпкеріміз секілді 

жа уапкершілікті  с

ез

ез

ін

ін

бе

бе

йтін,

,

еш нәр

әр

се

се

ге 

қызығушылығы

ж

ж

оқ

оқ

«

«ал

ал

ты

ты

н 

н ұл

ұл

да

да

р»

р» ж

ж

е-

е-

тер лік.  Бұл туынды арқылы не айтқы мыз 

келеді? Өткен ғасырларда дәл осындай 

жастарымыз Отанын жаудан қорғайтын 

еді. Ал біздің кейбір  жеткіншектер әлі 

күнге не жұмысы, не қызметі, не оқуы 

жо

жо

қ 

қ 

бо

бо

сқ

сқ

а 

а 

жү

жү

р.

р.

О

О

сы

ы

ндай жастардың са-

на

на

с

с

ын

ына 

а 

па

па

тр

тр

ио

иотт

тт

ық

ық

 сезімді ұялатқымыз 

кел ді. Осы фильмнің сәтті түсірілуіне 

қар жының  тапшылығына  қарамай қол 

ұшын берген азаматтарға, әртістерге ал-

ғы сымды  білдіргім келеді. 

Қа

Қа

на

на

т 

т 

БІ

БІ

РЛ

РЛ

ІК

ІК

ҰЛ

ҰЛ

Ы

Ы

Кеше Cinema bar кинотеатрында «Таңсәріде» атты патриоттық

фи

и

ль

ль

мн

мнің

ің

т

т

ан

ан

ыс

ыс

ты

ы

ры

ры

лы

лы

мы

мы

 бол

о

ып өтті. Жастарға арна

а

лғ

лған

ан

т

туы

уы

нд

нд

ы

ы

Ал

л

ма

ма

ты

ты

қ

қ

ал

ал

ас

ас

ы 

ы

жа

жа

ст

ст

ар

ар

с

с

ая

ая

са

са

т

ты жөніндегі басқарман

ың

ың б

б

ас

ас

та

та

ма

масы

сыме

мен

н

жарыққа шығып отыр.

ЖИЫН


Әлемдегі бейбітшілікті қамтамасыз ету 

идеясы рухани қауымдастық өкілдерін 

Қазақ астанасына ат басын  бұруға негіз 

бол ғанын бүкі

к

л әлем көрр

іп отыр. Соңғы 

кездері

і

дідін

н

ататын

ын

жж

ам

амылыл

ып

ып,

,

ұлұлтт

тт

ықық

е

ерек-

шелікті қа

қа

лқ

лқан е

і

тіп

п қылмыс


ыс

тық әр


әр

ек

екеттерге 

баратындар көбейіп кетті. Түркі халқының 

рухани орталығы аталған Қазақ даласы 

ежелгі дәуірлерде барша адамзат бала-

сының мәдени бастау бұлағы болғанына 

еш

екім қа

қ

рсылық көрсете алмас. Сондыққ

та

тан

бұ

бұл

л жи


жи

ын

ынның нақ осы елорда төр

өрін


ін

де

де өтуінің өзіндік мәні бар.

Жердегі жаратылыс атаулының барлы-

ғының өзіне жүктелген міндеті, атқарар 

қызметі бар. Сол сияқты Жер шарын ме-

кендеген адамдардың да атқарар қызметі 

біреу болуы керек. Ол – бірлік пен тұтас-

тық. Елб

ас

асым

ым

ызыз

Н

Нұр

ұр

сұсұ

лт

лтан

ан

ӘӘ

бі

бішұ

шұ

лылы

 На-


зар баев

вты


ты

ң

ңәр

әр

ЖЖол

олда


да

уы

уынднд

а

а ос

ос

ыы

мә

мәсе

се

леге басымдық беріліп, ғаламды тыныштықта 

тербетуді бағдаршы етіп жүр. Тіпті Елба-

сымыздың Globol-G жобасының түпкі мақ-

саты да осында жатыр. Әлемдегі қаржы 

дағ дарысы да  осы  рухани дағдарыстың 

ке

кесі

сі

рірі

не

нен

н

оро

ын алуда. Бір-біріне көмек

ек

те

тесусу

,

,жа

жақс


қс

ыл

ылықық

 жасау, қайырымдылығын

н

а

аақ

ақ

ыы

сұрамау деген қарапайым адами құн ды-

лықтардың барлығы нарық заманында ақ-

шаға а


а

йы

йырб

рбас


аста

та

лала

ты

тын

н

бобо

лд

лды.

ы.

СС

он

оың 

әсерінен


ен б

бір


ірі

і  қы


қы

мб

мбатат

қа

қас

с

атат

уд

удыы

кө

көзд

зд

есе, екін шісі арзанға алуды мақсат тұтады. 

Осындай қарама-қайшылық қандай қо-

ғам ды  да  тығырыққа тірері сөзсіз. Міне, 

руханият өкілдерінің шешуге тиісті мәселе-

лері осы болды. «Гуманизм» ұғымыме

м

н ой

ой л


л

ай

айтытынд

нд

ар үшін бұл – мәселені шешешуд

уд

іңің

 

таптырмас  құралы. Бірақ есеп-қисаптаа

н

өз гені  түсінбейтіндер үшін бұл ұғым пара-докс болып көрінеді. Қалай дегенде де бір 

күні бүкіл әлемнің тілегі қабыл болары 

сөзсіз. Себебі әлемді мекендеген халық-

тар дың  ба

а

рл

рығ

ы

ы әрр

 күн


ү

сай


ай

ын

,,

әр

р түн

ү

 са-йын өз

е

елі

лі

ніні

ң 

ң ам

ам

ананды

ды

ғығы

н,

н,б

бақ


ақ

ыт

ыттыты

ғ

ғұ 

ұ

мыр кешуін сұрайтыны – шындық. Адамның 

игі лігіне  жаратылған дүниенің барлығы екі 

рет жаратылады дейді. Ең бірінші мида, 

сосын өмірде... Осы қағида жүзеге асып, 

барлық адам бір-бірін бауыр көретін күн 

де алыс еместігіне конгр

г

еске жиналған өнер майталманда

да

рыры

м

менен

қ

қоғоғам

ам қ


қ

ай

айра

ра

т-т-

кер лерінің  сенімі ккәм

әм

іліл.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал