Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет5/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Иосиф КОБЗОН, 

Ресей Мемлекеттік Думасының депутаты

КСРО-ның Халық әртісі:

– Қазір әлемдегі қалыптасқан элита 

әлемді лайықты басқара алмайтынын көр-

сетті. Оған мына Қиыр Шығыстағы, Орта-

лық Азия елдеріндегі, Еуропаның бірқатар 

бөлігіндегі көршілес Қырғызстан, Украина, 

Африкадағы жағдайлар дәлел бола алады. 

Бір ғана мемлекет қазір әлемнің құлағын 

ұстап отыр. Қаласа – соғыс ашады, ойына 

кел се – іріткі салады. Бірақ билікке құмар 

мем лекеттер халқының көзқарасы мүл де 

бөлек екенін мен өз көзіммен талай рет 

көр генмін. Әлемнің тұрақты дамуына руха-

ни қауымдастық өкілдері үздіксіз қол соз ға-

нымен, барлығы бос әурешілікке тап болып 

жатыр. Себебі барлығын біріктірер ортақ 

идея жоқ. Адамзатты басқарудың басты 

құралы – рухани-мәдени тұрақтылықты 

қамтамасыз ету. Қазір түрлі ағымдар мен 

экстремистік топтар осы тұрақтылықтың 

күл- талқанын шығарды. Өйткені «бөліп ал 

да, билей бер» деген ұстаным – отарлаушы 

елдердің әу бастан қолданатын шаралары. 

Ал адамзат баласын бөлу үшін алдымен 

түрлі наным-сенімге, содан кейін ұлттық 

ер ек шеліктерге бөлуден оңайы жоқ. За-

лым дардың осы бір әрекеті өз жемісін бер-

ген сайын, біз рухани күресті тоқтатпауымыз 

керек. Рухани күрес дегеніміз – қару алу 

емес, айналамыздың барлығын бірлікке 

шақыру. Сол себепті біз, жалпы адамзат 

баласы, рухани құндылықтарды Кұрметтей 

алатын, сабырлы, байсалды, шыдамды, 

бейбітшілікті бастау ететін жаңа адамдар 

тобын тәрбиелеп өсіруіміз керек.

Ұлағат ХАНЗАДА,

Астана

Бүкіл әлемдегі рухани мәдениет өкілдері Астанада бас қосып, әлемдегі 

бейбітшілік пен тұрақтылық мәселесін сөз етті. Жиынға жиналғандар 

Жаратқан алдында барлық адам баласы бірдей, тең құқылы деген 

ұстаным да екендігін көрсетті. Адамзат жаратылысындағы өнер де, ғылым 

да, дін де – барлығы – пенденің жан дүниесіне қажетті рухани құнды-

лықтар. «Сондықтан рухани құндылықтарды нәсілге, топқа, жікке бөлуге 

болмайды» дейді барлығы бірауыздан. Құрылғанына 20 жыл толған 

Рухани келісім конгресі бұл кеңесте де жылдағы дәстүрінен жаңылмай, 

ауқымды мәселелерді көтеріп, өзіндік ой-пікірлерін ортаға салды.

Мансұр ХАМИТ (фото)

Мансұр ХАМИТ (фото)

№186 (868) 19

9

.1

1

0.

0.

20

20

12

12

ж

ж

ыл

ылжұ

жұма

ма

www.alashainasy.kze-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТГазеттің өткен нөмірлерінде Өзбекстанда туристерге 

қыдырып барғаны үшін салық салынатыны туралы жазды-

ңыздар. Салықтың мұндай қызық түрі өзге елдерде бар ма?

Гүлнәр, Алматы

Шетелден қонақ б

б

ол

оып

ы

 не-ме се  жұмыс бабы

ме

менн

ке

келглген

ен

--

дер ге салық төлету тәжірибесі 

әлемнің көптеген елінде бар. 

Дегенмен ол турис тік тұрғыдан 

дамыған қалаларға не месе ша-

ғын өңірлерге қатысты ғана қол-

да

да

ныны

ла

лады

ды

..

Мә

Мәсе

се

леле

н,

н  Ис па ния-

ны

ның ң 

Ка

Ката

та

лолони

нияс


ясын

ын 

Ит

Италияның Рим, Флоренция, Милан қалала-

рын келтіруге болады. Алайда 

көптеген елде бұл салық белгілі 

бір 


р

қа

қла 

ға қатысты ғана қол-

да

даны


ны

ла

ладыды

ЖуЖуырда Ресей де 

өзінің курорттық өңірлеріне са-

лық енгізу мәселесін қа растыр-

ған болатын. Германия де путат-

тары 1994 жылдан бері Бер-

линге туристік салық енгізу мә-

се лесін  талқыла

лап


п, б

б

ірр

ш

шеш

еш

імім

ге

ге 

ке ле  алмай 

та

тарт


ртыс

ыс

ыпып к

к

елел

ед

ді.і.

 

Алай да бүтіндей мемлекет аума-ғына салық белгілеу тәжірибесі 

дәл қазір кездеспейді.«Альтруизм» деген 

ақжүректік, жомарттық, 

жанашырлықты білдіретін 

жақсы ұғым бар. Альтруист

мемлекеттер де бар екен. Қай 

мемл

л

ек

екет

ет

а

аль

ль

тр

тр

уи

уизм

змне

не

н

н

ал

алда

да 

келеді

ді

?

?

Шынар, Алматы облысы

Ғаламдық даму орталығы «Дамуға 

ұмтылыс индексі» бойынша жылдық 

есе бін  жария етті. Бұл индексте қаржы-

ла

ла

йй

кө

көм

м

еке

, сауда, инвестиция, мигра

 ц

ц

ияия

қоқо

р 

р шашаға

ға

нн

орта, қауіпсіздік және тех

н

н

о о 

ло

ло-

гия көр сеткіштері сараланған. 

Толығырақ тізім төмендегі кестеде 

берілген.

Сенатор Ғани Қасымовтың сөзімен 

ай

ат сақ,  әңгім

м

е ұлттық мүддеге қатысты мә

мә

сесе

ле

лел

ле

ргрг

е

е тіті

ре

релі

лі

пп

тұ

тұр. Ең алдымен, 

осын д


й

ай  түрлі ықпалдастық ұйымдар 

ара сында көптеген органды құрып, қол 

қой ған  түрлі құжаттардың көптігінен 

«шай тан  сүрінетінін» алға тартқан Ғани 

Қасы мов тың 

бірінші шүйліккені – 

Біріккен алқаның төр

өр

ағ

ағал

л

ығығ

ын

ынс

с

айай

ла

лау 

у 

тәртібі. Онда бір жыыл 

л 

ғаға с

сай


ай

ла

ланғ

нған


ан

 т

өрөра-

а-

ғаның өкі лет тігі Біріккен алқа мүшеле-рінің мақұл да уымен әрі қарай ұзартылу 

мүмкіндігін қа рас тырған бап бар болып

шықты.  Сена тор дың  айтуын ша,  мұндағы 

түйткілді жайт 

тардың бірі – барлық 

ор

орга

га

нднд

ар

арды

ды

ң ң 

Мә

Мәс 

с 

кеке

уд

уде

е

орналасатын ды-ғы

ғы

нднда

а.

АА

л 

осос

ын

ын ддай

ай е


е

ла

лар

ралық органдарға 

бір жылға деп сай ланатын тұлғалардың 

Мәскеуде 10 жыл дап отырып қалатын 

әдеті  бар. «Мы сал ай тайын, Ұжымдық 

қауіпсіздік шарты ұйы мының төрағасын 

да  бір жылға деп сай лағанбыз. Алайда 

сол төрағалыққа сай ланған

н

 Ресей өкілінің ң

отырғанына 15 жылд

д

ың

ыңж

ж

үзүз

і

ібо

бо

лдлд

ы.

ыБ

Б

ізіз

-

-дікілер маңа йын да  да

а

жоқо

!» – деген Ғ

Ғ

ан

и Есенгелдіұлы осындай теңқұқылы болуы 

тиіс орган дар да басымдық ылғи Ресейге 

берілетінін, мұндайда  біздің мүддеміз 

ескерілмей қала беруі мүмкіндігін мең-

зе

з

ді. Соған орор

ай, 


,

«Бір


р

іккен алқаның хат-

шы

шы

 л л

ығ

ығы

ын

аат 

т

қақа

ру

руж

ж

ұмұм

ыс

ысы неліктен Ресей 

Федера ция сының  кеден  органына  жүк-

теледі?» деген сауалын да төтесінен қой-

ды. Сенатордың сөзін тарата айтсақ, Бі-

рік кен алқаның шешімдері директивтік 

сипатта болса, оны орындау міндетті бол-

мақ. Ал, бұл ретте, ол

л ш


ш

еш

ешім

м

ніні

ң 

ңқа

қа

быбы

л-

л-дануына төрағаның

ң

жәжәне

не о


о

ны

ныңң  ай

ай

наа

ла

ла-

-

сындағы жұмысшы  ор ганның ықпалы көбірек болуы ықти мал. Мұндай жағдай-

да біздің елдің мүддесіне қайшы шешім-

дер қабылданып кетуі бек мүмкін деген 

кү дік қылтиятыны анық. Алай да  қаржы 

нелік тен  бұл мәселе енді кө

ө

тете

рілі


л

п отыр


р

?» 


– деп Ғ. Қасымовтың бүгі

гі

нгнгі

і

ұсұсын

ыныс


ыс

ы

ыбо

бо

с бай балам екенін аңғартты. Сонымен, 

дауыс қа салғанда Ғ.Қасымовтың ұсыны-

сын төрт депутат қолдап, 36-сы қарсы 

болды. Ал тұтастай заң жобасын мақұлдау 

туралы қаулыны дауысқа салғанда, 42

де

дпу

пу

тата

т 

т жа

жа

қтқ

ад

ады.

ы.

СС

өй

өйті

ті

п,п,

«

«Ке

К

ден одағына мү

мү

шеше

м

мем

ем

леле

ке

кетттт

ер

ердіді

ң 

ң кеке

ден қызмет-

терінің Бірік кен алқасы туралы шартты 

ратифика 

циялау туралы» ҚР Заңының 

жобасы қа был данды.Астана

министрі бұл жерде біз қорқа тын дай

ештеңе

ңе

жж

оқтығын, К

К

ед

еен одағының

Бірі


кк

кк

енен а

алқ


лқас

ас

ыы та

а

заза к

к

еңең

ес

есті

ті

кк

орган


екен

і

ін, оның шеші

імдері  ұсынымдық 

сипатта бо лып, қолданыстағы заңнама-

лардың аясы 

нан шықпайтынын алға 

тарт 


ты. «Ал төра ға ға  келсек,  ол  осы 

алқаның кеңес, мәжі лістерін жүргізуден

ба

ба

сқс

а

аөкі леттікке ие емес», –

д

дей

е

діді

Б

Б.

Жә

Жәмі

мі

шеш

в. 


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҚҰЖАТТАҒЫ ТІЛ МҮДДЕСІН 

СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ 

ОЙЛАУЫ Т

Т

ИІС

Ға

Ғани

ни

ЕЕ

се

енгнг

ел

елді

ді

ұлұлы

ы

қықы

зд

зды-ы-

қы

қыз

здымен


Кедендік одақтың құжаттарында жұмыс

тілінің бірі ретінде қазақ тілінің неге қарас-

тырылмағанын, біздің жауапты министр-

лер осы мәселені ескермегендігін де еске

салған. Соның қатарында Кеден дік одақ-

қа мүше мемлекеттердің Дүниежүзі

з

лік


са

са

удуд

а

аұйымы аясындағы өзара

а

саса

уд

уда-

а-

тата

-

-риф 

ф і


тік қарым-қатынастарына

а

қаа

ты

стымәселелерді де қозғаған ол әрбір  бапты

қайта қарау үшін ратификациялауға ұсы-

ныл ған құжатты мақұлдауға  асықпауды

ұсынды. Алайда ұсынысты дауысқа сал-

мас бұ

ұ

рыры

н

нөз пікір

р

ін айтйт

қан палата төра-

ғасы

ы Қ


Қ

ай

айра

рат 


т 

Мә

Мәми

ми

 бір

ірде


де

ңе

ңеге

ге к


кил

ил

ікік

пес бұ-


рын, оның бастауына қарау керектігін ес-

кертті. «Ғани Есенгелдіұлының көтерген

мә селесі  бүгінгі құжатқа ғана қатысты

емес. Бұл – кешенді, күрделі мәселе. Егер

біз Кедендік одақпен жұмыс істеуіміз

ке

кере

р

к к 

болса, осылай жұмыс жа

са

сауы


уы

мы

мызз

ке

керерек.

к. Сыртқы істер министрліг

і

і өз


өз

і

і қақа

ра

рай-

й-

тын болар. Өйткені біз ТМД-ны құрғанкез дегі ең басты келісімнен бастасақ, онда

ТМД-ның негізгі жұмыс тілі – орыс тілі.

БҰҰ-да басқа да жүздеген мемлекет бар,

олардың  әрқайсысы өз тілін жұмыс тілі

болсын деп жат

т

қақа

н

нжоқ,

қ

 қабылл

да

днған 

төрт тілмен жұ

мы

мыс 


с 

іс

істе

теп 


п

жа

жаты

ты

рр. С

С

онон д

 д

ықық

 т

 танан

 

бұл мәселеде бастауына қарап, әр жолы келісім келгенде мұны қайта-қайта 

көтерудің қажеті жоқ. Сұрау керек болса, 

мұны Сыртқы істер министрлігінен баста-

уымыз керек. Ал ұсынысқа келер болсақ, 

ме

м

ніні

ң 

ң қо

қо

лылы

мд

мда Бас комитеттің қорытын-

ды

дысы

сы

бб

ой

ойын

ынша


ша

 заң жобасын Сенаттың 

ң

тұрақты комитеттері қараған және олар-дың тарапынан ешқандай қосымша ұсы-

ныс  болмаған. Олай болса, Ғани Есен-

гелдіұлы ол отырыстарға қатыспаған, ал 

бұл – тәр тіптік мәселе. Ал қатысқан болса, 

СЕНАТ

Өткен аптада ҚР Президентінің кеңес-шісі Ермұхамет Ертісбаев «Қазақстанға ан-

ти террорлық комитет керек» деген пікір 

айтқан болатын. Ертісбаев мұндай меке-

менің қажет болып тұрғ

рғ

анын


ы

 ғана айты

ы

п 

пқоймай, оның нақты

ы

ққұр

ұр

ылыл

ат

атынын

ын

ынж

жән


әне

е 

оның басшылығына  к

ім отыруы мүмк

і

ін 


екенін де болжап қойды. Оның айтуынша

ҰҚК-нің жұмыс көлемі шектен тыс көп. Ал 

терроризммен күрес өте ауқымды әрі жү-

йелі жұмысты қажет етеді. 

Дә

Дә

л  қаа

зі

зір

р

күкү

шт

штік қ

қ

ұрылымдардың,он

он

ыңың

і

іші

ші

нднд

е

е ар

арна


на

йы

йыж

жас


ас

а

ақ сарбаздарының тер роршыларға қатысты іс-әрекетінің дұ-

рыс-бұрыстығына тоқталып жатпайық. 

Жал пы,  террорлық әрекеттің кейбір тұста-

рын соғыстағы партизандық әдіспен са-

лыс тыруға болатын шығар.  Тұтқиылдан,

ке неттен,  ойламаған ж

ж

ер

ерде

ден


н, б

б

олол

жа

жама

ма

ғаға

н 

н тұ

тұ

стст

ан

н шабуылдайды. Ондай па

а

ртрт

из

изан

ан

-да

да

р рға

ға

 әскери ұшақ пен тікұшақты

тыбр

брон


он

е-

е-тех никаларды, танктер мен үлкен диви-

зия ны  қарсы қойып береке таппайсың.

Партизандар орман арасына бой тасаласа,

терроршылар халық арасына сіңіп, ізім-

ғайым жоқ болады. Сондықтан соғыс уа-

қы тын


ында

да

әәск

ск

ерер

и

иқо

қо

лбб

ас

асшы

шы

лала

р 

р па

па

ртр

изан-


дарм

м

енен с

соғ


оғ

ыс

ысу

у

үшүш

ін

інс

сар


ар

ба

базд

здар


ар

ды

дың

ң шағын


тобынан тұратын арнайы адамдарды да-

йындаған екен. Сол секілді терроршы лар-

мен күрес те өзіндік ерекшеліктері қамтыл-

ған мекемені қажет етеді. Радикалды діни

топтарды өзге қылмыстық топтармен еш

салыстыра алмаймыз. Мәселен, бес

ес

қа

ару

р

ытү

тү

геге

л,

л, қаржысы жеткілікті, жұм

ыс

ысы

ы

жүжү

йе

йе-

-

лен ген ең мықты қылмыстық топтардыңөзі құқық қорғаушыларға бетпе-бет қарсы

шығудан сескенеді, ал тұтылып қалған

жағ дайда басы аман, бауыры бүтін күйде

темір торға қамалуды жөн көреді. Ал ра-

дикалд

д

ы ы

ді

діни

ни

топоп

тард


рд

ың

ыңіс-әр

әр

екек

еті, мінез-

құлы

ығы


ғы

м

мүлүлде

де б


бөл

өл

екек, се

себе


бе

бі

біо

ола


лард

рды


ың мақ-

сатында саяси мүдде жатыр. 

Қазақстан – Тәуелсіз мемлекеттер дос-

тастығы жанындағы антитеррорлық коми-

теттің мүшесі. Аталған мекеменің баста уы-

мен  ұйымдастырылған конференциялар

ме

ме

нн

се

семинарларға, әскери жат

т

тыты

ғу

ғула

ла

рғрғ

а

ақа

қа

тыты

сы

сып 

п 

тұтұ

ра

рады

ды

. Сондай-ақ Шанхай ын-ты

ты

 ммақ

ақ

тата

ст

стығ

ығ

ыы

ұ

ұйымының, ҰҚШҰ-ныңң

 

мүшесі ретінде де аймақтағы қауіпсіздікті қамта ма сыз ету үшін терроризмге қарсы 

шаралар ға атсалысады. Яғни аймақтық 

дең гейдегі белсенділігі қалыпты деңгейде, 

мә селе ішкі күресте болып тұр. 

Антитеррор

р

лылы

қ 

қко

ко

мими

те

тет 

т

құқ

ру

рут

т

әжәж

ір

іри-

и-

бесі әлемнің ккөп

өпте


те

ге

ген

н ел


ел

ін

інде

де б


б

ар

арАҚ

АҚШ,Ш

 

Германия мен Францияда антитер рор лық жөнінде арнайы заң бар. Ресей, Австралия, 

Франция секілді бірқатар ел дерде анти-

тер рорлық комитет жұмыс іс тейді. Тоқете-

рін айтқанда, Қазақстанға тер ро ризм мә-

се лес

с

імім

ен сауатты түрде айналысатын құ-

ры

ры

лылы

м

м қақа

же

жет-

т-

ақақ

. Мәсе лен, лаңкестер қап-

тап кетті деп шулап жүр генімізге екі жыл 

болса да, тыйым салын ған діни топтардың 

тізімі осыдан бес-алты жыл бұрын жария-

ланған 14 ұй ым ның  атымен  шектеліп  тұр. 

Жоғарғы сот бұл  ті зім ді  жариялаған кезде 

Қазақстанда әлі бі

бі

рд

ре-

е-

бір р

те

терр

рр

орор

лы

лық

қ

оқоқ

и-

иға тіркелмеген

н

бб

ол

олат

ат

ынын

.

.Өз

Өз

імім

із

зм

м

үшүш

е

е бо

бо

--

лып саналатын ШЫҰ аясында 40-қа жуық 

радикалды ді ни ұй ым ға,  Кедендік  одақ-

тағы әріптесіміз Ресей мен Белоруссияда 

21 ұйымға, ал БҰҰ-ның есе бінде жүздеген 

ұйымға ты йым салын ған. Ал тыйым са-

лы

лы

н н 

ға

ған н ді

ді

нини

ә

әде

е

биет тер дің  тізімі  үш жыл бойы жаңарған жоқ. Яғни бұ

бұ

лл

са

сала

ла

дада

к

күр

үр

-делі жұмыс керек. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал