Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет4/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ан

н

ды

ды

ды

д

.

.

Те

Те

Те

Те

е

к 

к 

к

к 

к 

«К

«К

«К

«К

ед

ед

ед

ед

ед

ен

ен

ен

н

о

о

о

дағына 

мү

мү

мү

м

мү

ше

ше

ше

ше

ш

м

м

мем

ем

ем

ем

ем

ле

ле

ле

л

л

ке

ке

ке

е

тт

тт

тт

т

ер

ер

ер

р

ді

ді

ді

і

ң

ң

ң 

ң

ке

ке

ке

е

е

д

д

ден 

қызметтерінің Біріккен алқасы 

туралы шартты ратификациялау 

туралы» ҚР Заңының жобасы

болмаса... Аталған заң жобасын 

ке

ке

ке

ке

ке

йінге қалдыру туралы

ы

ы

ы

ы с

сс

с

с

ен

ен

ен

ен

ен

ат

ат

ат

т

ат

ор

ор

ор

ор

ор

 

 

Ғ

Ғани Қасымовтың ұсынысы дауысқа 

салынғанымен, бәрібір басым 

көпшіліктің жақтауымен ол да 

мақұлданып кетті. 

Айбын БАҚЫТҰЛЫ

Манс


ұр ХАМИТ (фото)ұр

ф


№186 (868) 

19.10.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Туристерге салық салу тәжірибесі қай елдерде бар?

САЯСИ БЮРО

Газеттің өткен нөмірлерінде Өзбекстанда туристерге 

қыдырып барғаны үшін салық салынатыны туралы жазды-

ңыздар. Салықтың мұндай қызық түрі өзге елдерде бар ма?

Гүлнәр, Алматы

Шетелден қонақ болып не-

ме 

се жұмыс бабымен келген-дер ге салық төлету тәжірибесі 

әлемнің көптеген елінде бар. 

Дегенмен ол турис тік тұрғыдан 

дамыған қалаларға не месе ша-

ғын өңірлерге қатысты ғана қол-

данылады. Мәселен, Ис па ния-

ның Каталониясын, Италияның 

Рим, Флоренция, Милан қалала-

рын келтіруге болады. Алайда 

көптеген елде бұл салық белгілі 

бір қала 

ға қатысты ғана қол-

данылады. Жуырда Ресей де 

өзінің курорттық өңірлеріне са-

лық енгізу мәселесін қа растыр-

ған болатын. Германия де путат-

тары 1994 жылдан бері Бер-

линге туристік салық енгізу мә-

се лесін талқылап, бір шешімге 

ке 


ле алмай тартысып келеді. 

Алай да бүтіндей мемлекет аума-

ғына салық белгілеу тәжірибесі 

дәл қазір кездеспейді.

Альтруист елдердің көшбасшысы – Дания

«Альтруизм» деген 

ақжүректік, жомарттық, 

жанашырлықты білдіретін 

жақсы ұғым бар. Альтруист 

мемлекеттер де бар екен. Қай 

мемлекет альтруизмнен алда 

келеді?

Шынар, Алматы облысы

Ғаламдық даму орталығы «Дамуға 

ұмтылыс индексі» бойынша жылдық 

есе бін жария етті. Бұл индексте қаржы-

лай кө мек, сауда, инвестиция, мигра ция, 

қор шаған орта, қауіпсіздік және тех но ло-

гия көр сеткіштері сараланған. 

Толығырақ тізім төмендегі кестеде 

берілген.

Мәскеуде орналасатын органдардың 

Ресейге бүйрегі бұрмасына кім кепіл?

Сенатор Ғани Қасымовтың сөзімен 

айт сақ, әңгіме ұлттық мүддеге қатысты 

мәселелерге тіреліп тұр. Ең алдымен, 

осын 

дай түрлі ықпалдастық ұйымдар ара сында көптеген органды құрып, қол 

қой 


ған түрлі құжаттардың көптігінен 

«шай тан сүрінетінін» алға тартқан Ғани 

Қасы 

мов 


тың бірінші шүйліккені – 

Біріккен алқаның төрағалығын сайлау 

тәртібі. Онда бір жыл ға сайланған төра-

ғаның өкі лет тігі Біріккен алқа мүшеле-

рінің мақұл да уымен әрі қарай ұзартылу 

мүмкіндігін қа рас тырған бап бар болып 

шықты.  Сена тор дың  айтуын ша,  мұндағы 

түйткілді жайт 

тардың бірі – барлық 

органдардың Мәс кеуде орналасатын ды-

ғында. Ал осын дай еларалық органдарға 

бір жылға деп сай ланатын тұлғалардың 

Мәскеуде 10 жыл дап отырып қалатын 

әдеті бар. «Мы сал ай тайын, Ұжымдық 

қауіпсіздік шарты ұйы мының төрағасын 

да бір жылға деп сай лағанбыз. Алайда 

сол төрағалыққа сай ланған Ресей өкілінің 

отырғанына 15 жылдың жүзі болды. Біз-

дікілер маңа йын да да жоқ!» – деген Ғани 

Есенгелдіұлы осындай теңқұқылы болуы 

тиіс орган дар да басымдық ылғи Ресейге 

берілетінін, мұндайда біздің мүддеміз 

ескерілмей қала беруі мүмкіндігін мең-

зеді. Соған орай, «Біріккен алқаның хат-

шы лығын ат қару жұмысы неліктен Ресей 

Федера ция сының кеден органына жүк-

теледі?» деген сауалын да төтесінен қой-

ды. Сенатордың сөзін тарата айтсақ, Бі-

рік кен алқаның шешімдері директивтік 

сипатта болса, оны орындау міндетті бол-

мақ. Ал, бұл ретте, ол шешімнің қабыл-

дануына төрағаның және оның айнала-

сындағы жұмысшы ор 

ганның ықпалы 

көбірек болуы ықти мал. Мұндай жағдай-

да біздің елдің мүддесіне қайшы шешім-

дер қабылданып кетуі бек мүмкін деген 

кү дік қылтиятыны анық. Алай да қаржы 

нелік тен бұл мәселе енді көтеріліп отыр?» 

– деп Ғ. Қасымовтың бүгінгі ұсынысы бос 

бай 

балам екенін аңғартты. Сонымен, дауыс қа салғанда Ғ.Қасымовтың ұсыны-

сын төрт депутат қолдап, 36-сы қарсы 

болды. Ал тұтастай заң жобасын мақұлдау 

туралы қаулыны дауысқа салғанда, 42 

депутат жақтады. Сөйтіп, «Кеден одағына 

мүше мемлекеттердің кеден қызмет-

терінің Бірік кен алқасы туралы шартты 

ратифика 

циялау туралы» ҚР Заңының 

жобасы  қа был данды.Астана

министрі бұл жерде біз қорқа 

тын 

дай 


ештеңе жоқтығын, Кеден одағының 

Біріккен алқасы таза кеңестік орган 

екенін, оның шешімдері ұсынымдық 

сипатта бо лып, қолданыстағы заңнама-

лардың аясы 

нан шықпайтынын алға 

тарт 

ты. «Ал төра ға 

ға келсек, ол осы 

алқаның кеңес, мәжі лістерін жүргізуден 

басқа өкі леттікке ие емес», – дейді Б. 

Жәмішев. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҚҰЖАТТАҒЫ ТІЛ МҮДДЕСІН 

СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ 

ОЙЛАУЫ ТИІС

Ғани Есенгелдіұлы қызды-қыздымен 

Кедендік одақтың құжаттарында жұмыс 

тілінің бірі ретінде қазақ тілінің неге қарас-

тырылмағанын, біздің жауапты министр-

лер осы мәселені ескермегендігін де еске 

салған. Соның қатарында Кеден дік одақ-

қа мүше мемлекеттердің Дүниежүзілік 

сауда ұйымы аясындағы өзара сауда-та-

риф 


тік қарым-қатынастарына қатысты 

мәселелерді де қозғаған ол әрбір бапты 

қайта қарау үшін ратификациялауға ұсы-

ныл ған құжатты мақұлдауға асықпауды 

ұсынды. Алайда ұсынысты дауысқа сал-

мас бұрын өз пікірін айтқан палата төра-

ғасы Қайрат Мәми бірдеңеге килікпес бұ-

рын, оның бастауына қарау керектігін ес-

кертті. «Ғани Есенгелдіұлының көтерген 

мә 


селесі бүгінгі құжатқа ғана қатысты 

емес. Бұл – кешенді, күрделі мәселе. Егер 

біз Кедендік одақпен жұмыс істеуіміз 

керек болса, осылай жұмыс жасауымыз 

керек. Сыртқы істер министрлігі өзі қарай-

тын болар. Өйткені біз ТМД-ны құрған 

кез дегі ең басты келісімнен бастасақ, онда 

ТМД-ның негізгі жұмыс тілі – орыс тілі. 

БҰҰ-да басқа да жүздеген мемлекет бар, 

олардың әрқайсысы өз тілін жұмыс тілі 

болсын деп жатқан жоқ, қабылданған 

төрт тілмен жұмыс істеп жатыр. Сон дық тан 

бұл мәселеде бастауына қарап, әр жолы 

келісім келгенде мұны қайта-қайта 

көтерудің қажеті жоқ. Сұрау керек болса

мұны Сыртқы істер министрлігінен баста-

уымыз керек. Ал ұсынысқа келер болсақ, 

менің қолымда Бас комитеттің қорытын-

дысы бойынша заң жобасын Сенаттың 

тұрақты комитеттері қараған және олар-

дың тарапынан ешқандай қосымша ұсы-

ныс болмаған. Олай болса, Ғани Есен-

гелдіұлы ол отырыстарға қатыспаған, ал 

бұл – тәр тіптік мәселе. Ал қатысқан болса, 

СЕНАТ

Өткен аптада ҚР Президентінің кеңес-шісі Ермұхамет Ертісбаев «Қазақстанға ан-

ти террорлық комитет керек» деген пікір 

айтқан болатын. Ертісбаев мұндай меке-

менің қажет болып тұрғанын ғана айтып 

қоймай, оның нақты құрылатынын және 

оның басшылығына кім отыруы мүмкін 

екенін де болжап қойды. Оның айтуынша, 

ҰҚК-нің жұмыс көлемі шектен тыс көп. Ал 

терроризммен күрес өте ауқымды әрі жү-

йелі жұмысты қажет етеді. 

Дәл қазір күштік құрылымдардың, 

оның ішінде арнайы жасақ сарбаздарының 

тер роршыларға қатысты іс-әрекетінің дұ-

рыс-бұрыстығына тоқталып жатпайық. 

Жал пы, террорлық әрекеттің кейбір тұста-

рын соғыстағы партизандық әдіспен са-

лыс тыруға болатын шығар. Тұтқиылдан, 

ке неттен, ойламаған жерден, болжамаған 

тұстан шабуылдайды. Ондай партизан-

дар ға әскери ұшақ пен тікұшақты, броне-

тех никаларды, танктер мен үлкен диви-

зия ны қарсы қойып береке таппайсың. 

Партизандар орман арасына бой тасаласа, 

терроршылар халық арасына сіңіп, ізім-

ғайым жоқ болады. Сондықтан соғыс уа-

қы тында әскери қолбасшылар партизан-

дармен соғысу үшін сарбаздардың шағын 

тобынан тұратын арнайы адамдарды да-

йындаған екен. Сол секілді терроршы лар-

мен күрес те өзіндік ерекшеліктері қамтыл-

ған мекемені қажет етеді. Радикалды діни 

топтарды өзге қылмыстық топтармен еш 

салыстыра алмаймыз. Мәселен, бесқаруы 

түгел, қаржысы жеткілікті, жұмысы жүйе-

лен ген ең мықты қылмыстық топтардың 

өзі құқық қорғаушыларға бетпе-бет қарсы 

шығудан сескенеді, ал тұтылып қалған 

жағ дайда басы аман, бауыры бүтін күйде 

темір торға қамалуды жөн көреді. Ал ра-

дикалды діни топтардың іс-әрекеті, мінез-

құлығы мүлде бөлек, себебі олардың мақ-

сатында саяси мүдде жатыр. 

Қазақстан – Тәуелсіз мемлекеттер дос-

тастығы жанындағы антитеррорлық коми-

теттің мүшесі. Аталған мекеменің баста уы-

мен ұйымдастырылған конференциялар 

мен семинарларға, әскери жаттығуларға 

қатысып тұрады. Сондай-ақ Шанхай ын-

ты 

мақтастығы ұйымының, ҰҚШҰ-ның мүшесі ретінде де аймақтағы қауіпсіздікті 

қамта ма сыз ету үшін терроризмге қарсы 

шара

 

лар ға атсалысады. Яғни аймақтық дең гейдегі белсенділігі қалыпты деңгейде, 

мә селе ішкі күресте болып тұр. 

Антитеррорлық комитет құру тәжіри-

бесі әлемнің көптеген елінде бар. АҚШ, 

Германия мен Францияда антитер рор лық 

жөнінде арнайы заң бар. Ресей, Австралия, 

Франция секілді бірқатар ел дерде анти-

тер рорлық комитет жұмыс іс тейді. Тоқете-

рін айтқанда, Қазақстанға тер ро ризм мә-

се лесімен сауатты түрде айналысатын құ-

рылым қажет-ақ. Мәсе лен, лаңкестер қап-

тап кетті деп шулап жүр генімізге екі жыл 

болса да, тыйым салын ған діни топтардың 

тізімі осыдан бес-алты жыл бұрын жария-

ланған 14 ұй ым ның атымен шектеліп тұр. 

Жоғарғы сот бұл ті зім ді жариялаған кезде 

Қазақстанда әлі бірде-бір террорлық оқи-

ға тіркелмеген болатын. Өзіміз мүше бо-

лып саналатын ШЫҰ аясында 40-қа жуық 

радикалды  ді ни  ұй ым ға,  Кедендік  одақ-

тағы әріптесіміз Ресей мен Белоруссияда 

21 ұйымға, ал БҰҰ-ның есе бінде жүздеген 

ұйымға ты йым салын ған. Ал тыйым са-

лын ған діни әдебиет тер дің тізімі үш жыл 

бойы жаңарған жоқ. Яғни бұл салада күр-

делі жұмыс керек. Сұлтан ӘКІМБЕКОВ, Азиялық 

зерттеулер институтының директоры:

– Терроризм қаупі бар екені бүгін 

анық көрінді. Ендеше, антитеррорлық 

комитет керек деп ойлаймын. Адамдар-

дың өмірін сақтап қалу үшін бұл құры-

лым ның қолын да ерекше құзырет болуы 

керек. Кез келген мекемеден өзіне қа-

жет ті мәліметті ала білуі керек. Дегенмен 

дәл қазір ҰҚК-нің діни радикалдарға 

ша масы жетпей жатыр деп айтпас едім. 

Бай қасаңыз, қазір атыс-шабыс, жары-

лыс тар азайып қалды. Мұны күштік құ-

ры лымдардың еңбегі деп бағалауға бо-

ла тын шығар. Дегенмен көптеген мем-

ле кт те  терроризмнің  ерекшелігін  ес кере 

отырып жұмыс жүргізетін құры лым дар 

бар. Бізге де ол қажет. 

Досым СӘТПАЕВ, тәуекелді бағалау 

тобының жетекшісі, саясаттанушы:

Терроризмге қарсы шара қажет 

еке ні сөзсіз. Дәл қазір Қазақстанда, негі-

зі нен,  ді ни  сипаттағы  терроризм  көрініс 

беріп, жатыр. Сондықтан оған қарсы жұ-

мыс жүр гізетін құрылым діни мамандар-

дың көмегіне зәру. Алғашында Дін істері 

агент тігі құрылған еді. Біз бұл құрылым 

ҰҚК-ге терроризммен күресуге көмекте-

седі деп ойлаған едік. Білікті маман дар-

дан тұратын бұл агенттік сараптамалық 

материалдарын ҰҚК-ге беріп, ҰҚК қыз-

меткерлері агенттік сарапшыларымен 

кеңесіп отыруға міндетті болуы керек 

еді. Енді сол дін үшін тағы бір мекеме құ-

ры лайын деп жатыр, оның қарама ғында 

жұмыс істейтіндер де белгілі – сол кадр-

лар, сол адамдар. Меніңше, жаңа меке-

ме нің қажеті жоқ. Дәл қазіргі ведомст-

во лармен де жүйелі жұмыс істеуге бо-

лады. Жалпы, бұл Ұлттық қауіпсіздік 

ко 

ми 

тетінің негізгі жұмысына кіреді. 

Ұлт тық қауіпсіздік комитетіндегі діни 

тер роризммен  айналысатын  бөлімнің 

штатын, қаржысын көбейту керек. Дәл 

қа зір сол да жеткілікті деп ойлаймын.

БЕЗБЕН


Қазақстанға антитеррорлық 

комитет қажет пе?

Сәдуақас КЕБЕКБАЙ

Соңғы жылдары ра-

дикалды діни күштердің 

мемлекетпен ашық 

текетіреске шығуы 

Қазақстанның бүтіндей 

құқық қорғау жүйесінің 

жұмысына салмақ түсірді. 

Бұған дейін қатардағы 

қылмыс түрлерімен ай-

налысып жүрген ІІМ, ҰҚК 

қызметкерлері жанынан 

безген жанкештілер-

мен бетпе-бет келген-

де көп қателіктерге бой 

алдырғаны айтылып жүр. 

Жуырда Мемлекет басшы-

сы лаңкестермен күресуде 

дәрменсіздік танытып 

отырған құқық қорғау 

органдарының жұмысын 

қатаң сынға алған болатын, 

әсіресе Ұлттық қауіпсіздік 

комитетіне қатты 

шүйліккен еді. Экстремизм 

және терроризммен күресіп 

жүрген Қазақстанның 

күштік құрылымдарына 

қатысты қоғам өкілдерінен, 

БАҚ тарапынан да түрлі 

сындар айтылуда.

Рей-


тингі-

дегі 


орны

Ел

Индекс көлемі

Кедей елдерге 

мемлекеттік 

көмек, ЖІӨ-нің 

% есебімен

1

Дания7,0

0,91


2

Норвегия


6,6

1,10


3

Швеция


6,4

0,97


4

Люксембург

6,3

1,04


9

Ұлыбритания

5,7

0,57


10

Португалия

5,5

0,29


12

Германия


5,4

0,37


14

Франция


5,3

0,42


15

Испания


5,2

0,40


18

Швейцария

5,0

0,40


19

АҚШ


4,8

0,21


20

Италия


4,7

0,14


21

Грекия


4,5

0,17


25

Польша


3,6

0,08


26

Жапония


3,4

0,16


27

Оңтүстік 

Корея

2,7


0,11

Дамуға ұмтылыс индексі, 2012

Басы 1-бетте

ТҰСАУКЕСЕРЖастарға арналған патриоттық 

фильм түсірілді

Фильмнің басты идеясы – жастарды 

отан 

сүйгіштікке баулу. Алматы қаласы жас тар саясаты жөніндегі басқармасы осы 

туын ды ар қылы жасөспірімдерді тарихты, 

ұлт 

тық салт-дәстүрді, мемлекеттік тілді қас тер

 

лей білуге шақырып отыр. Туынды желісі Макс есімді бай баласының өмірге 

деген көз 

қарасымен өрілген. Фильм 

басын да ол еліміздегі бай-бағландардың 

ба лала рына тән түрлі бассыздықтарды жа-

сап, ең ақырында тағдырдың тосын сы-

йына тап болады. Кішкене ғана қиындыққа 

күйзеліп жүріп, өзінің өткен ғасырларға 

сапар шегіп кеткенін аңдамай да қалады. 

Сол жақтан дәл өзі секілді жігіттердің Ота-

нын қорғау үшін жан алып, жан берісіп 

жүр генін көреді. Орта ғасырлардағы көш-

пен ділердің, ержүрек батырлар мен шап-

қын шылардың ортасы оның өмірге деген 

көзқарасын өзгертеді. Ол да сол дәуірдегі 

замандастары секілді жаумен шайқасып, 

өзіне дос табады, өмірлік махаббатымен 

кездеседі. Әрине, бір қараған адамға фан-

тастикалық фильм ретінде көрінуі мүмкін. 

Десе де, осындай қиялға құрылған туын-

ды лар жастардың сенім мен сезіміне қоз-

ғау салса, жастар саясатының  алға басары 

анық. Келер жылы «Таңсәріде» фильмінің 

екінші бөлімі түсірілмек. Ол бөлімде өткен 

ғасырлардың қас сұлу қызы біздің қоғамға 

сапар шегеді. Санжар БОҚАЕВ, Алматы қаласы жастар 

саясаты жөніндегі басқарма бастығы: 

– Біз бұл патриоттық фильмді соңғы 

төрт айдың әр сенбі, жексенбі күндері 

тал май еңбектенудің арқасында түсірдік. 

Бүгінгі қоғамда бас кейіпкеріміз секілді 

жа уапкершілікті  сезінбейтін,  еш  нәрсеге 

қызығушылығы жоқ «алтын ұлдар» же-

тер лік. Бұл туынды арқылы не айтқы мыз 

келеді? Өткен ғасырларда дәл осындай 

жастарымыз Отанын жаудан қорғайтын 

еді. Ал біздің кейбір жеткіншектер әлі 

күнге не жұмысы, не қызметі, не оқуы 

жоқ босқа жүр. Осындай жастардың са-

на сына патриоттық сезімді ұялатқымыз 

кел ді. Осы фильмнің сәтті түсірілуіне 

қар жының тапшылығына қарамай қол 

ұшын берген азаматтарға, әртістерге ал-

ғы сымды білдіргім келеді. 

Қанат БІРЛІКҰЛЫ

Кеше Cinema bar кинотеатрында «Таңсәріде» атты патриоттық 

фильмнің таныстырылымы болып өтті. Жастарға арналған туынды 

Алматы қаласы жастар саясаты жөніндегі басқарманың бастамасымен 

жарыққа шығып отыр.

ЖИЫН


Рухани келісім – 

бейбітшіліктің бастауы

Әлемдегі бейбітшілікті қамтамасыз ету 

идеясы рухани қауымдастық өкілдерін 

Қазақ астанасына ат басын бұруға негіз 

бол ғанын бүкіл әлем көріп отыр. Соңғы 

кездері дін атын жамылып, ұлттық ерек-

шелікті қалқан етіп қылмыстық әрекеттерге 

баратындар көбейіп кетті. Түркі халқының 

рухани орталығы аталған Қазақ даласы 

ежелгі дәуірлерде барша адамзат бала-

сының мәдени бастау бұлағы болғанына 

ешкім қарсылық көрсете алмас. Сондықтан 

бұл жиынның нақ осы елорда төрінде 

өтуінің өзіндік мәні бар.

Жердегі жаратылыс атаулының барлы-

ғының өзіне жүктелген міндеті, атқарар 

қызметі бар. Сол сияқты Жер шарын ме-

кендеген адамдардың да атқарар қызметі 

біреу болуы керек. Ол – бірлік пен тұтас-

тық. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы На-

зар баевтың әр Жолдауында осы мәселеге 

басымдық беріліп, ғаламды тыныштықта 

тербетуді бағдаршы етіп жүр. Тіпті Елба-

сымыздың Globol-G жобасының түпкі мақ-

саты да осында жатыр. Әлемдегі қаржы 

дағ дарысы да осы рухани дағдарыстың 

кесірінен орын алуда. Бір-біріне көмектесу, 

жақсылық жасау, қайырымдылығына ақы 

сұрамау деген қарапайым адами құн ды-

лықтардың барлығы нарық заманында ақ-

шаға айырбасталатын болды. Соның 

әсерінен бірі қымбатқа сатуды көздесе, 

екін 

шісі арзанға алуды мақсат тұтады. Осындай қарама-қайшылық қандай қо-

ғам ды да тығырыққа тірері сөзсіз. Міне, 

руханият өкілдерінің шешуге тиісті мәселе-

лері осы болды. «Гуманизм» ұғымымен 

ой лайтындар үшін бұл – мәселені шешудің 

таптырмас құралы. Бірақ есеп-қисаптан 

өз гені түсінбейтіндер үшін бұл ұғым пара-

докс болып көрінеді. Қалай дегенде де бір 

күні бүкіл әлемнің тілегі қабыл болары 

сөзсіз. Себебі әлемді мекендеген халық-

тар дың барлығы әр күн сайын, әр түн са-

йын өз елінің амандығын, бақытты ғұ мыр 

кешуін сұрайтыны – шындық. Адамның 

игі лігіне жаратылған дүниенің барлығы екі 

рет жаратылады дейді. Ең бірінші мида, 

сосын өмірде... Осы қағида жүзеге асып, 

барлық адам бір-бірін бауыр көретін күн 

де алыс еместігіне конгреске жиналған 

өнер майталмандары мен қоғам қайрат-

кер лерінің сенімі кәміл.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал