Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет3/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ТП

П

П

П

П

П

П

А

...дедім-ай, ау!

-бетте

-бетте

2

3С

С

СС

С

ее

е

ее

г

гг

г

іі

і

ііз

з

зз

з

  

г

гг

гр

рр

р

ра

а

аа

а

дд

д

дд

у

ууу

у

сс

с

сболмаса, 

селкілдей тұрамыз

Сырттан 

к

ккк

к

ее

е

ее

лл

ллл

е

ее

е

ер

р

рр

р

 тағамның талай-

талай «сыры» бар

Қазақстанға 

антитеррорлық 

комитет қ

қ

ққ

қ

қа

а

аа

а

жж

ж

жж

ее

еее

т

тт

т

т 

 

пп

п

пп

е

ее

е??


?

?

?-бетте

4

ДАТ!!

!

!

!

!

!

!

150,26

196,84

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

,

,

,

,

0

0

0

04

4

4

4

13557

1005,33

1751,50

4,89

1,31

1511,21

112,70

ДО

ДОДО

О

ДОЛЛ

ЛЛ

ЛЛЛЛ

Л

АРАР

АР

АРАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOO

O

GOLDLD

LD

L(ICE)

T

T(NY

(NY

Y

Y

Y

MEX

MEX

MEX

ME

M

)

)

)

)

)

с

сс

с

Николай ВАЛУЕВ,Ресей Думасының де

де

де

де

де

д

пу

пу

пу

пу

пу

та

та

та

та

та

ты

ты

ты

ты

ты

,,, сп

сп

сп

сп

п

ор

ор

ор

ор

тш

тш

тшы:

ы:

ы:

ы:

ы

– Мәскеу... Көлікпен келе жатыр-

мын, біреу жолымды кеседі, сосын 

көлігімен дыбыстық белгі береді, 

артынан айқайлауға кірісті. Тереземді 

аш

ашш

ш

ашуғуғ

у

ууға 

а

аа

ту

туту

у

рара

ра

рар

к

кк

к

елел

ел

лді

ді

діді

ді

...

Ол

ОлОл

О

Ол мм

м

менен көп уақыт ке

ке

кек

ші

шші

ші

шірі

рі

рімм

м сұ


сұ

сұ

ұұ

ра

рара

р

дыды

ды

ы

( жеке парақшасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 . 0 0   б о й ы н ш а

Ғаби

би

и

и

и

де

де

де

де

е

н

н

н

н

н

ЖА

ЖА

ЖА

Ж

ЖА

ЙЛ

ЙЛ

ЙЛ

ЙЛ

ЙЛ

ИН

ИН

ИН

И

,

заңгер:

Досай КЕНЖЕТАЙ,

дінтанушы, философия және 

теология ғылымдарының 

докторы, профессор:

Грек тілінен аударғанда бір-біріне қайшы келетін «жақсы өлім» деген 

екі сөзден тұратын эвтаназия әдісін қолдайтындар да, қарсылар да 

жете

те

рл

рл

рл

рл

л

ік. Ай

Ай

ық

қ

қ

пас дертке шалдығып, а

а

ур

ур

ур

ур

уру 

у 

у 

у 

жа

жа

ж

жаны

ны

на б

б

ат

ат

ат

ат

ат

қа

қ

қ

қ

қ

н

н

жа

жа

нның 

өз

өз

өз

өз

өз

е

е

е

е

е

рк

рк

рк

рк

ім

м

ім

ім

м

ен

ен

ен

ен

ен

ө

ө

ө

өмі

м

м

м

рін тоқтатуын кейбір

е

е

е

е

е

лд

лд

лд

лд

лд

ер

ер

ер

ер

е

«

«

«

«

«

ді

ді

ді

д

і

ни

ни

ни

ни

н

т

т

тұр

ұр

ұр

ұр

ұр

ғы

ғы

ғы

ғы

ы

да

да

да

да

да

д

д

д

д

д

ұр

ұр

ұ

ұр

ұр

р

ы

ыс

ы

ы

ы

 

емес, адамның жанын алу Құдайдың ғана еркімен болатын 

нәрсе» деп бағаласа, енді бір елдер жазылмайтыны белгілі 

болған, күні таянған науқастардың өз өтінішімен өмірден 

кеткісі келетінін қолдап, заңдастырып та қойған. Мәселен,

эвтаназиян

ян

ян

ян

н

ы

ы

ы

ы

ы

қо

қо

қ

қо

қ

лд

лд

д

лд

д

ан

ан

а

аныс

ыс

с

с

ысқа

қа

қа

қа

қа

е

е

енг

нг

г

нг

г

із

із

з

із

із

уд

уд

уд

у

уді Ни

Н

дерланды мемлекеті 

ең

а

а

а

а

а

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

аш

аш

аш

аш

аш

қы

қы

қы

қы

қы

ла

ла

ла

ла

ла

рд

рд

рд

рд

ың

ың

ың

ың

ың

б

б

б

б

ір

ір

ір

р

р

і 

і

і

і бо

бо

бо

бо

бо

о

лы

лы

лы

лы

лы

п қабылдаған. Ал 

Бельгияда эвтаназия 2002 жылы заңдастырылып, екі 

жылдың ішінде өлім аузындағы 360 науқастың 

қиналмай өмірмен қош айтысуына көмектескен. Екі 

жақты пікірге ие болған эвтаназия әдісін еліміздегі 

ма

ма

м

ма

м

ма

ма

мандардың талқысына са

са

а

а

а

лы

лы

лы

лы

лып

п

п

п

п

кө

кө

кө

ө

ө

рг

рг

р

рген

ен

е

ен е

е

е

е

еді

ді

ді

д

д

к.

к.

к

к.

к

бетте

Кеше ҚР «Әділет» нормативтік-

құқықтық актілер базасы сайты күллі

қаза

за

за

а

а

қ 

қ

қ

қ

жұ

жұ

жұ

жұрт

р

р

р

шылы

ы

ы

ы

ғы

ғ

ғ

ғ

ү

ү

ү

ү

ү

шін қуанышты 

мә

мә

мә

мә

мә

лі

лі

лі

лі

лі

ме

ме

ме

ме

м

тт

тт

тт

тт

т

і

і

і

жа

жа

жа

жа

жа

ри

ри

ри

и

ри

я

я

я

я

я

ет

ет

ет

ет

ет

ті

ті

ті

ті

ті

.

.

ҚР

ҚР

ҚР

ҚР

ҚР

П

П

П

Премьер-

министрі Серік Ахметов ұшқыш-жоюшы 

Айдын Айымбетовке ғарышкер 

мәртебесін беру туралы қаулыға қол 

қойды.

№186 (868) 

19 қазан, жұма

2012 жыл


Шолпан ҚАРАЕВА

ruz.azatt

yg

.or


g

 

фотфот(фотфот

о)о)о


о

yg

gф

ф

фМ

М

арат СӘРСЕНБАЕВ:

Адырна, асатаяқ, д

д

д

д

ом

ом

ом

ом

ом

бы

бы

бы

бы

бы

ра

ра

ра

ра

ра

,

,

, қы

қы

қы

қы

қы

лқ

лқ

лқоб

об

об

об

б

ыз

ыз

ыз

ыз

,,

,

шаңқобыз, жетіген, жел

е

б

б

бу

б

б

аз

аз ссе

екі

і

іі

іл іі

ді 

тағы басқа да көптеген ұлттық аспаптар 

бүгінгі қазақ жасының санасында 

экзотика есебінде қабылдана бастады. 

Жаңалықтың бәрін жаһанданудан көретін 

кө

кө

кө

кө

к

пш

пш

пш

пш

ш

іл

іл

іл

ілік

ік

ік

ік

к

б

б

б

бұл

ұ

ұ

ұ ү

ү

ү

ү

ү

ү

рд

рд

рд

рд

рд

іс

іс

іс

іс

ті

ті

ті

і

ті д

д

д

д

д

е

е

е

е

жа

жа

жа

жа

ж

ңа технологияға 

жа

жа

жа

жа

ж

бу

бу

бу

бу

бу

да

да

да

да

да

... Ән

Ән

Ән

Ән

н

ді

ді

ді

і

қ

қ

қ

қ

қ

ал

ал

алық

ық

ық

ық

ық

та

та

та

та

т

ты

ты

ы

ты

ты

п

п

п қазақ даласына 

қондырған, күйді күмбірлетіп көкірек 

көзі ояу көпке құйған біздің әдемі

аңыздардың ауылы алыстаған сайын 

ұлттық өнеріміздің де өрісі тарыла 

түскенін көресіз. Бүгінгі реализмнің 

қаталдау шындығымен бетп

п

е-бет келген 

сайын қоғамның да си

и

и

ипа

па

па

па

па

ты

ты

ты

ты

ты

ө

ө

ө

ө

ө

зг

зг

зг

зг

г

ер

ер

ер

ер

ер

іп

іп

і

і

іп, 

ұлттық құндылықтар қ

қ

қ

қ

ұн

ұн

ұ

ұн

ын

ын

ын

ының

ың ж

ж

ж

еңіілде

де

д

й

й

й

й

түскеніне куә болудамыз. Жастарды 

ұлттық аспаптардан алыстатқан қандай 

күш? Санаулы ғана мұражайларда 

кездесетін бұл қазына бүкіл ұрпаққа 

ам

ам

а

а

а

ан

ан

а

ан

а

ат

ат

ат

т

б

б

б

б

б

ол

ол

ола ал

ал

ал

ал

а

а

а 

а 

а

а

а

ма

ма

а

ма

м

?

?

?

ҚР Парламенті Сенаты

ты

ты

ты

ты

ны

ны

ны

ны

ны

ң

ң

ң

ң

кешегі отырысы әдеттегі қалып-

пен сабырлы басталып, күн 

тәртібінде қаралуы тиіс заң жоба-

лары, негізінен, ың-шыңсыз 

ма

ма

ма

ма

ма

құ

құ

құ

құ

қ

лд

лд

лд

лд

л

ан

ан

ан1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал