Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет26/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

АРЫСТАН 

Жа

ЖаЖа

Жа

Жақ ы

қ ы


қ ы

қ ы


қ

қ

н дн д

н д


д

н д а р


а р

а р


а р

а р


ы ң

ы ң


ы ң

ң

ы з д а н ал

ал

алға

ға

ғаға

ға

нн

н

нн

н

қақа

қа

ақа

ры

рыры

ры

ыы

зы

зызы

зы

зыы

ңы

ңыңы

ңы

ңыңы

з

здз

з

ы те-зірек қайтарыңыз. Жеке 

жұ  мыс 


жоспарыңыздан 

ауытқымаған жөн. Жан-

жағыңыздағы кей адамдарға 

күдікпен қарауды доға-

рыңыз. Рас, сақтықта қорлық 

жоқ.  Әйтсе де сіз 

з 

з 

зше

ше

шеш

ше

шект

к

кк

к

кен

ен

енен

ен 


шығып кеттіңіз. 

БИКЕШ

Бүгін жолыңыз бо ла-

ды.  Жаңа таныстардың 

қарапайымдылығы мен 

іскерлігі тың бастама бас-

та

тата

а

уғғ

ғ

ғғ

а

аа

а

аа

се

сесе

с

епт

пт

птп

іг

ігіг

іг

іг

ін

інін

ін

інн

тиг


и

и

иізбек. 

Та

ТаТа

Та

Тяқ

яқ

яқя

ты

тыты

ты

тың

ң

ңң 

ң

ңек

ек

еке

е

еііі ұш

ұш

ұшұш

ұш

ы ы

ы

ыы

ы

баба

ба

баба

р

р р

р

рекенін 

білесіз. Сондықтан да асығыс 

шешім қабылдамаңыз. 

Табысқа кенеліп, қуануыңыз 

мүмкін. 

 

www.alashainasy.kzy

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

е

зекшi  р

ед

актто

р

 –  ол

ол

Шол

ол

панпапа

па

 Қ

АР

АЕВА

Респ

у

бликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

а

қпа

р

аттық газет

Ба

Б

Б

Б

Б

с редактор  – Сер

iк 

ЖА

НБНБ

НБ

НБ

НБ

ОЛАТ 

МұММ

р

атқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

БаБ


Б

Б

Бс ред

а

ктордың 

б

iрiншi орын

ын

ынын

ын

баб

б

бб

са

ры

Да

Д

Д

Д

Д

рхан БЕ

Й

СЕНБЕКҰЛЫ 

БаБ


Б

Б

Бс 

р

едак

то

рдың о

р

ынб

ас

аы

ы

ыры

ы

Ай

дын ҚАБ


А

 – ж


а

пп

уап

п

тыты

т

тт

ха

тшы

Талға


т 

КIРШIБ


А

ЕВ

  ж

ауапты х

а

тшыныо

ң о


о

о

рынрыры

ры

рыб

ас

ары

Н

ұрлы

б

ай ИТЕКБА

В 

ЕВ  –

те

хед

акто

р

Кү

ләш НАҚЫП

О

ВА

 –––аға к


о

рр

екто

р

, те

л.: 


388388388

88

8

-80

-7

6

е

еГа

зе

зее

т 20


т 20

т 20т 20


т 20

08 ж


0

0

00

ылдың 17 қар

а

шасынд


а ҚР Мәдение

т

жәнжән

жән


жән

жән


е ақ

еа

ее

е

пара

т 

минини

ни

нн

стрлст


р

с

стр

р

iгiнде тiрке

лiп, 


б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


ын е

ын е


ын е

ын

сепксес

е қою 


ра

ра

тура

р

лы №лы №

лылы №

лы №


9650-Г  к

у

әлiгi б

ерiлг


ен

.

дада

Ре

да

да

кциякцкц авт

орла


р ма

қаласы мен ж

арна

ма м


мұ

мұ

азмұмұ

нына


ы

ны

ныжа

уап


 

рм

бермрм

рм

рейдi

ей

йей

.

тотоАвт

о

тото

рлар


рл

рл

 қолж

аз

басы өңде

лмейдi және к

ерi қай

та

ры

рыры


лмай

лм

млм

ды

.Көле

ле

леле

ле

мi емi 

мi

мiмi

кi к


омпью

те

рлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

тма

т

мат

ериа


е

е

ее

лд

ар

 

қабыбы

бы

ыы

лд

анлд

д

бай

д

ы.ла

«Ала


ла

ла

лш айш ш 

ш

шнасынд

а» ж


а

рияланған ма

териалд

ар

ененмен

ен

есу

р

суу

су

етт

е

рдiшiшi

көшi


ш

рiп 


рiп 

рiп 


рiп 

р

немесе өңдеп 

б

асу үшiн ред

акцияның ж

ба

ба

азба

ба

аша рша 

ша 


ша 

ш

ұқса

ты

ынынн

алын


ы

ып,ыпып


ы

га

зетк

е с


iлт

еме ж


а

са

луы мiнде

тт

i.Құрылт

айш

йш

йшй

ысы

ы

ы

ы

 және мен

iкiк

шiкк

иеиеие

ие

ие

сi 

– «

ТОЛ

ҒАУ

» Ж

ШС

Дир

ектор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

вич

чч

АН

АН

АН

Н

АН

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.:

8

(727) 27

2

2

3-12

2

-04,

-04,-04,

-04,

04

273

-12-54

Тапс


ырыс

 – №1635


А

ст

ана  қаласы «А

ст

ана-П

олигр


аф

ия»


,

Б

русиловски

й

 көшесi, 87-үй

. Т


ел.:

8

(717

23

7-05

7-05

-05

7-05

70

5

-59

-

Тапс


ырыс

 – №1


906

Бағасы  к

е

лiсiмд


i

Та

р

алым

ы –

1

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәр

сен


б

i, 


бе

ейсен


б

i, 


ұмаұма

жұма


ұма

ұма


, се

, се


се

, се


, се

н

бi к

үнде


р

i шығ


а

«Ал


аш

 

йайнй

асы


» г

аз

етiнн

е ж


аз

ы

лу 

лу

 лу

 

лулу

ин

дин

д

инд

ин

дин

ек

сi: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның

 мек


енж

ай

ы: А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00551,

 Б

ел

га

лл

ин

ин 

ин

 и

и

көш

к

кес

і, 1


4

8/А

e-m


ai

l:

info@

alash

a

in

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ы

ағы

ы

ы

тi

тi

тiтi

тi

лшi

лш

лш

лш

лер:

қр

А

тыра

у – 


қ

Бақ


қ

ытг


ытг

ытг


ытг

г

үл үл

үл

үү

БА

БАШ

, т


е

л.: 8701553365

3

Қа

рағанды – 

Қыз


Қыз

Қыз


Қыз

ғалғ


ғ

ғ

дақ

 А

ЙТЖА

НОВ


А

, т


ел

.: 


8

7

014

90

19

7

6Жа

м

был – 

Гүлүлүл


үл

үл

жан

жа

жажа

а

жа КӨШЕРОВ

А

,тел

.: 


870

1 7


711

648


Қ

ызылж


а

р –ЕрЕрЕр

ба

қб

б

бб

ыт

АМАНТА

Й,

тел.:

8

 705

 441


8255

Қызыло


р

д

а – 

ӘдіӘ


Ә

лж

ан ҮМБЕ

Т,

 тел

.: 


8

777 7


05

44

66Ө

ск

емен –Аз

Аз

АзА

ама


ама

ама


ама

ам

т ҚАС

Ы

М,

тел


.: 

8

777 355

411


4

Шымк


ент –

Ша

Шаа

Ша

Шадиядиди

д

др

 М

ОЛДАБЕК, т

е

л.: 8

7

098

77799

О

рал

 –

 То

қт

ааа

а

р Кр КрК

р К


ЕНЖЕ

Е

ЕЕ

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Қ

ұб

аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с

а

яси би би б

б

июрою

ю

юю

, т


е

л.:


388-80-7

2

Бе

рiк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:


л:

л:

лл

 3883

3

3

-80-69

Қалд


а

р

 КӨМЕКБАЕВ – қо

м

ғамм

м

м, т

, т


т

, т


, т

ел

.е

е

е: 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – ө

р

кениет,

тетете


е

л.:


л:

л

 388-80

-64

Н

ұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

спорор

ор

орпор

т),


т

т

т т

е

л.: 388-80-7

4

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңа

а

аа

а

лықлық

лық


лық

л

тар

, т


е

л.: 


388-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

нн

мен


н

н

шiкшiк

шiк


шiк

шi

тi тт

тiлшiле


р

 қосыны, т

е

л.:


388

0

80

-80

0

-80

-62-6

6

-6

Та

рат

у қызме


тi 

(бө


лшек

теп с


ат

у және ж


аз

ылуылу


лу

л

ы)

)

))

ру

тел.: 

8

 (

7

2

7388

-80

-88

Ж

арнама бөлім

і

тел.:

8

 (727) 388-81-00 8 (727) 3

80-

--41-41-41-

41

1

78

7

7

7

7

e-

mailalikulova.a@orang

epoi

nt.

t.t.

t.

kzkz

kz

kz

z

Қабылда

у бөлмесі: 

8(

(727272

72

7

7)388-80-60, факс: 8(727

)3)3)3

)3

)3

8888

8

8

-80-61

Астана бюрос

ы:ы:ы:

ы:

ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейфйф

йфйф


йф

ул

лул

л

улл

ул

лу

ин көшесi, 31, офис 414«б

»

Те

л.:

 8

 (717

2

)

5

5

5

5

5

4-2

4-2

4-2

4-2

4-2

7-3

1

E-m


ai

l: aa


_

as

tana@na@na@

a@

na@maim

m

mm

l.r


u

Айбын


ШАҒ

АА

АЛА

ҚОВҚОВҚОВ

Қ

Қ

 –Аста

н

а бю

р

осыны

ң жң


ң

ң

етекшiсi 

Қан


ат

 Т

ОҚАБА

ЕВ 


В 

В 

В– т

– т


– т

–т

ілші

Ар

ман А

С

ҚАРО

ВВВ


––

тілтіл


тіл

і

ші

А

А

А

А

А

уа рай

й

й

й

й

ы

Ауа райы

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ОҚЫРМАН ЛЕБІЗІ

19

Қ

азан 

20

1212

12

122

2

21

1

11

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

141

14

141

15

1515

15

51

1

1617

18

2021

22

2324

25

2627

28

282

2

22

29

2929

29

292

29

3031

Дс

ДсДс

Дс

ДД

Д

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкЖ

Ж

ЖЖ

Ж

ЖДс

Дс

ДсДс

Д

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкЖ

Ж

ЖЖ

Ж

ЖДс

Дс

ДсДс

Д

ДСс

Ср

СКАНВОРДpodrpodrpodr

r

podr

r

podrpodrpodrpodrpodrpodpodpod

d

od

podpodpodpod

oo

pppppppppp

bnobno

no

o

no

bno

o

no

o

no

bno

o

bnobno

o

bno

nono

o

no

bno

no

bno

o

bnobno

o

bno

obnoobno

no

bnobn

nnnn

bn

nn

bn

nnnnnnn

bbbbb

ob

b

ob

bb

ob

b

obobob

b

obooooooooooooooo

ti.

i.

i

i

sti.

sti.

sti.

sti.

stitstttt

t

stttsttstt

t

sttstttstststssssssssssssssss

aa

ua

ua

a

a

a

uaua

u

u

z

z

z

z

z

giz

z

z

g

g

g

g

g

od.

.

mod

od

d

mod

o

o

mo

o

o

o

mo

o

mo

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

ruu

rur

rr

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

о

о

До

До

ық даңғыл

ы

Луга

у

у

Л

Лу

нски

й

 көшес

і

Бега

Б

л

ин к

ө

ш

есі

Бега

Бега

Бега

Бега

галин

лин

лин

лин

ли

лин

ли

көше

көше

көше

өше

ш

ш

ш с

сі

сі

сі

«Алаш айна

на

на

а

на

на

на

сы

сы

сы

сы

сы

сы

сы

»

»

»

»

»

»

»

га

г

га

га

га

г

г

зе

зе

зе

зе

зе

зе

зе

тi

т

тi

тi

т

не

н

н

н

не

н

е

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

аз

аз

аз

аз

аз

з

з

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

у

у

у 

у 

у

у

у 

ин

ин

ин

ин

ин

ин

н

де

д

де

де

д

д

д

ксi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Сот залы


ы

ы

ыы

ы

нднд

нд

нднд

нд

ндн

а:

::

:

::

:

– Сіз нене

не

нене

не

елі

лі

лілі

лі

лілі

кт

кткт

кт

кткт

кт

енен

ен

енен

ен

енк

к

кк

к

кк

өр

өрөр

өр

өрөр

өр

рші

ші

шіш

ші

шіші

ңі

ңіңі

ңі

ңіңі

ңі

здзд

зд

дд

зд

дің

ің

іңің

ің

іңің

к

кк

к

кк

к

өлөл

өл

өлөл

өл

өлігіг

іг

ігіг

іг

ігінін

ін

інін

ін

нің

ің

іңің

ің

іңің

д

дд

д

дд

д

оо

о

оңо

о

оғалағын

пышақпен тілгілеп, жарып тастадыңыз?

– Монша жағайын деп...

– Моншаға мұның қатысы қанша?

– Көліктің резеңке доңғалағы күшті жанады емес пе?!

***


Бі

Бі

БіБі

Бі

іБі

Б

рере

ре

рере

ре

рре

р

у у 

у

уу

у

уу

у

мұмұ

мұ

мұмұ

м

мұм

мұ

рны қансырап емханаға түтү

тү

түтү

тү

түтү

се

сесе

се

сесе

се

сесе

д

дд

д

дід

д

дд

:

::

:

::

– Не жағдай болды?

– Әйеліме «енді ішсем – мұрнымды кесіп берейін» 

деп уәде беріп едім.

– Содан...

– Ішіп қой

ой

й

ыпп

п

пп

 едім...


*

**

***

*

Балабақшада:– Атың кім?

– Болат.


– Өскенде кім болғың келеді?

БәБә

Бә

БәБә

Бә

Бәке

ке

кеке

ке

кеке

.

..

– Он


Он

Он

ОнОн

Он

Онда

да

дада

а

дай

й

йй

й

йй

мамандық жоқ қой?!

Соны да білмейсіз бе, Бәке деген – бастық деген

сөз ғой.


Белгілі есімнің белгісіз сыры

РА

РА

РА

А

РА

ХЫМЖАН – діни ныспы. А

А

АА

А

рара

ра

рар

ра

рабш

ш

бшш

бш

бшад

ад

адад

да

аа

а

а«р

«р

«р«р

ах

аа

а

имим

им

имим

и

»»

»

»»

»

»бо

бо

боо

бо

олы

лы

лылы

лы

лыы

п

пп

п

пай

ай

йай

тылатын бұл сөз аса 

ме

ме

меме

е

мемейірімді, құдіретті, кең пейі

йі

йійі

йі

ййі

йі

лдлд

лд

лдлд

д

лдл

іі

і де

де

дде

де

дде

д

геге

ге

геге

ге

геге

нд

нднд

д

ндд

нд

діі

і

іі і

бі

бібі

бі

білд

лд

лдлд

д

лдл

ір

ірір

ір

ірір

р

сесе

се

сесе

се

с ,,

,

,ал

ал

алал

ал

алал

а

««

«

««

«

жажа

жа

жажа

ж

жан

н

н»н

н»

н қазақ тілінде адам 

жаны, өмір деген сөзге балама бола алады. Атап өткен жөн болар, «рахим» сөзі 

Құран Кәрімде өте жиі кездеседі. Баласын имани ортадан көргісі келетін қазақ 

халқы жаңа туған сәбиге осы атты ырымдап қоятын болған.Газетіміздің  №185 (867) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: Кәшек. Фут. Лори. Чапек. Нұр. Монарх. Әпке. Жамбыл. Ару. Ақи. Шұрай. Аруз. Штат. Азу. Не. Ұйық. Гаур.

ТІГІНЕН: Тәкаппар. Рай. Ішу. Келемеж. Ұзақ. Коко. Акр. Ном. Ашуг. Афина. Байт. Ұрлық. Ану. Стерх. Лихтер.

Бюджеттің 

өтеусіз несиесі

Құр


Құр

Құр


Құр

р

ұт 

т

ттт

т

кептіретінши, жайма

Бекініс


ішіндегі

қауіпсіз жер, 

бөлме

Кейінгі 


ұрпаққа

айтылатын

ақыл-кеңес

Чехиядағы 

өзен

Шар


Шар

Шар


Шар

Шар


р

иға


иға

иға


иға

и

итқа

тқ

тқақа

қ

қарсы ісҚаракүйе

Израиль


автоматы

Одағай сөз

Дәстүр

Каустик.


сода

Намыс, ар

Құран

сөздер


д

д

дд

іні


н ң

түс


түс

түс


түс

түс


т

інд


інд

інд


інд

інд


нд

ірм


рм

м

рмрм

рм

есесі

есі


е

ес

Латвия қаласы

Төл анасы

Мал азығы

Ш

ШилШил

Шил


Шил

и

анан

ан

анан

ан

Түн құсыҚомағай

Ертедегі 

Германиядағы 

жалдамалы 

атты әскер

...


Шәріпов

(Жазушы)


Жеміс

Сау


Сау

Сау


Сау

Сау


Сау

ыт

ытсытс

ытс


тс

ытс


ыз 

ыз

ыз ыз 

ыз

залы

алы


алы

ы

ып т

п т


п т

п т


т

асб


асб

б

асбақа

ақа


қа

ақа


а

қ

Ой, ақылБақсылар 

тілі


Ризық

Теріс іс


Жәрдем

Қазақ


ханы

Көлем, 


мөлшер

Ден


Ден

Ден


Ден

ен

Дене

е

ее

е

Құран сүресі+6+8

о

+1 +2

о

+15+17

о

+3 +5

о

+13

+13+15

+15

о

   0  +2

о

+2

+2

0+2

0+2

2

2

о

о

о

о

о

+8 

+8

+8

+8

+10

+10

+10

+

0

0

0

о

о

о

о

о

+

+

+1

+

+

+

+

+

+1

+

+

6+1

6+18

8

о

+2 +4

о

+10+12

о

0 +

0 +2

2

о

 

+77+

7+

7+

7+

+7+

9

9

9

9

9

9

+1 +3

о

+12+14

о

  -2 -3

о

+13

+13

+

+15

+15

о

о

-1

-

-

+1

о

+

+9+

+9+

+9+

+9+

+9+

+

+

+

+

11

1

1

1

1

о

о

о

о

о

о

0 +2

+2

+2

2

2

+2

+2

+2

+2

о

о

о

о

о

+7+9

+7+

+7+

+7+

+7+

+7+

+

+

+

9

9

9

9

9

9

9

9

о

о

о

о

о

+2

+2 +4

+4

о

о

+8+10

о

0 +

0 +

0 +

0 +

2

2

2

о

+5+7

о

 -2

2

-4

о

+5+7

+5+

+

+5+

+5+

+5+

+5+

7

7

7

7

7

О

О

О

-1 -3

О

 

+9 

+9

+9

+9

9

+11

1

11

9

9

+9

+

+9

+9

+9

+9

9

9

+9

+

+

+

+

+11

1

1

1

+11

+11

+11

+1

1

1

1

1

о

о

о

о

-1

-1

-1

1

1

-

-

-3

3

3

3

3

о

о

о

        


6+

+

+8

8

8

+6

+6

+

+6

6

6

6

6+

6+

6+

6

6+

6

6+

+6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

о

о

о

о

о

  0 +2

+2

+2

+2

+2

о

  

+7+9

О

+1  +3

+

+

+

+

+

+

+

О

  

+8+

8

10

о

0 -2

0

0

0

0

0

  

-2

-2

-2

-2

-2

о

Асқар НАЙМАНТАЕВ,

Қа

Қа

Қа

Қа

Қа

за

за

за

за

за

қс

қс

қс

қс

қс

қ

та

та

та

та

та

н

н

н

н

нның еңбек сіңірген 

қайраткері, режиссер, сатирик

Ресейдің И.Моисеев атындағы 

Мемлекеттік академиялық халық 

биі ансамблі Алматы мен Астана 

қа

қа

қа

қ

қ

қ

ла

ла

л

ла

л ла

ла

ла

ла

ла

ла

ла

ры

р

ры

ры

ры

р

ры

нд

д

нд

д

нд

нд

да 

а 

а 

а 

а

а

ко

к

ко

ко

ко

нц

н

н

н

ерт береді. «Әлем 

ха

х

х

ха

халы

ы

лық

қт

қт

қт

қт

т

қ

қ

ар

а

ар

ар

ар

ын

ын

ын

ын

ын

ын

ың

ың

ың

ың

ы

ы

ы б

б

б

б

б

б

б

и

и

иі

и » деп аталатын 

бағдарлама «Ресей – Қазақстан: ХХІ 

ғасыр» фестивалі аясында өтеді.

Аfi sha.kz порталы мен ҚР Мәдениет және 

ақпарат министрлігі сайтының хабар 

ла-


уынша, танымал ұжымның шығар ма шы лық 

концерті Алматыдағы 

ы 

ы

ы  

ы Ре


Ре

Ре

РеРе

Р сп


п

п

пп

п

убуб

уб

убу лика са ра

р

рр

йы

йыйы

йы

ыйы

ы

ндд

да 


қазанның 26-сы күн

н

нн

н

ні

і

іі

са

саса

са

саса

сс

ғаға

ға

ғаға

ға

ттт 

т 

т 1919

19

191

1 .0


.0

.0

.0.0

.0

00-

0-

0-0-

0

-д

д

дее

д

бб

б

бб

б

бб

ол

олол

л

лл

ад

адад

ад

ы.ы.

ы

ыы.

ы

ыы

 

Балет әртістерінің үлкен тобымен және халық аспаптарымен толық тырыл ған шағын сим-

фониялық оркестр алматылық өнер сүйер-

лерге әлемнің түрлі халықтарының әні мен 

биін паш етеді. Ал ансамбльдің Аста надағы 

ко

ко

око

ко

онцнц

нц

ннц

нц

нер

ер

ер

ер

ерті

і

іі

і

іқ

қ

ққ

қ

қаз

аз

аза

азан


ан

ан

анан

ан

ныны

ны

ныны

ны

ныы

ң

ңң

ң

ңң

28

22

2

-іне жос парланған. Өн

Өн

ӨнӨн

Өн

нер

ер

ерер

е

кеш

еш

ешеш

еш

еі

іі

і саса

са

аға

ға

ғаға

ға

ға

т

т т

т

191

1

191

9

.00-де «Кон гресс-

Холлда» өтеді. Әйгілі хореограф, ба 

лет-

мейстер, педагог Игорь Моисеев атын дағы Мемлекеттік академия 

лық халық биі 

ансамблі – Ресейдегі тарихы  бай  ұжым-

дардың  бірі. 1937 жы

ж

жы

жыжы

ж

жж

лы

ыы

ы

  құрұр

ұр

ұұр

ылған  ір

р

ір

ірр

ір

ірр

гелі 


өнер ұжымының ер

р

рр

р

екек

ек

екек

ек

екше

ш

шеше

ше

шее

лі

лілі

лі

лл

л

гігі

гі

ггдд

д

дд

д

үнүн

үн

үнү

н

иеие

и

 жж

ж

жж

ж

үзүз

үз

үзз

і

іі ме

ме

меме

е

енн

н

н н

н

посткеңестік кеңістіік мәдениетіндегіі

 дәстүр 


мен жаңашылдықты байланыстыра наси хат-

тауында. Ансамбль репертуарындағы фоль-

клорлық стиль әр кезең сайын жаңа сахна-

лық өмірге ие болып келеді. Бұл ұжым 

қа

қа

қақа

а

аззз

зз

ақақ

ақ

аақ

ты

ттыт

т

ң ң

ң 

ңң 

ң 

ң«К

«К

«К«К

«

«Көк

өк

өкөк

ө

кпапа

па

ппа

па

р»р»

р

р»р»

р

бб

б

бб

иін әлемге танытып 

жү

жү

жүжү

жү

жүүү

р.

рр

р

р  Болатбек МҰХТАРОВ

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал