Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет2/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Болатбек МҰХТАРОВ

к

ОЙ-КӨКПАР

Қазір биік мінберлерде ұлт тық 

тәрб


рб

б

рбрб

ие

иеие

ие

ие,

,,

па

папа

па

патр

тр

ртр

р

иоио

ио

иоо

тт

тттт

тт

тық

ы

ыы

ы

сс

с

сс

ез

езез

е

езім

ім

імім

і

,,

,

,ұл

ұл

ұлұл

ұлт 


т 

т 

тт

ты

тыты

ты

тқ 

ид

део

ео

еоео

о

лоло

ло

лоо

ги

гиги

и

янян

ян

яныңың

ың қ


қ

қаж


ж

аж

ажет

ет

етет

е

тіті

ті

тгі

гі

гіг

ж

жж

жөн


өн

өн

өнін

ін

індеде

де

е 

көп айтылады. Кеңестік саясаттың 

дәуірлеп тұрған кезінің өзінде бұл 

тақырып дәл бүгін гідей өзекті, дәл 

бүгінгідей қам қорлыққа зәру емес 

еді. Оның  себебі қандай саясат 

үс

үс

үсүс

үс

тете

те

темд

м

мм ік құрса да, сол кездегі

гі

ігі

гі

  ұл

ұл

ұлұл

л

тттт

т

тттт

ы

ыық  рухтың өзегі осы ұлтт

т

ықық

ық

ықық

 

фольк лор дан, сол қайнардан 

сусын дап, содан нәр алғанында 

бола тын. Рас, біз сыбызғыны серік 

етіп, қобызды қолтықтап, шер-

терді

і

іі

ше

шеше

ше

шерт

рт

ртр

р

іп,,,

, асатаяқт

қт

қт

тқ

ы  ар


р

р

рқа

қ

ққ

-

лала

ла

лала

ма

мама

а

дыды

ды

дыды

қ.

ққ Бір

ір

ірір

р

ақақ

ақ

ақақ

о

оо

о

сысы

сы

сыы

а

аа

а

спсп

сп

спап

ап

апап

а

тардың әрқайс

й

йй

й

ысының бб

біз


і

і

дііі

ң тарихпен 

етене, біздің өткенімізбен тамыр-

лас екендігін біліп, сезініп өстік. 

Олардың әрқайсысының мәні мен

маңызын арттыратын әдемі 

аңыздар мен әңгімелер бі

бі

бібі

бі

здзд

зд

здзд

ің

іңің

ң

ңо

о

оо

о

лл

л

ласпаптарға деген құр

ме

меме

меті


ті

ті

тіт

мі

мімі

мі

мзд

д

дд

іі

іі

арттырып, мақтанышымызды 

үдетті. Мектептегі домбыра үйір-

мелері төл өнерге деген махаб-

батымызды қанат тан ды рып, ұлт-

тық аспаптарымыздың  қашан  да 

ұл

ұл

ұлұл

ұл

ықық

ық

ықт

т

ттұр

ұр

ұрұр

р

уыуы

уы

уыы

к

кк

кер


ер

ер

ерр

ек

екек

ек

  екек

к

к н дігінұғ

ұғ

ұғұ

ұ

ынын

ын

ыны

ды

дыды

ды

дырд

рд

рды

ы. Ү


Ү

Ү

ҮҮ

йі

ййі

й

рмрм

рм

мен

ен

енен

ен

іңің

ің

іңә

ә

әә

р

рр сабағы 

әдемі аңыздардан баста 

латын-

дықтан, ол үйірмеге қатысуға ниетті баланың санын да шек бол-

майтын. Мәселен, Қорқыт тың 

«Әуіппай» атты күйі аш т

т

тт

т

ықық

ық

ыық

ты

тыы

ты

тың 

ң 

ңазабын тартып, қ

қ

ққ

қ

олол

ол

олол

ын

ынын

ын

ы д

 д

 дд

д

ағағ

ағ

аға

ы 

ы ы 

ы

баба

ба

лала

л

аа

-

сына беретін тамақб

б

бб

б

олмайй

й

йй, оны 

жұбата ал май абыржып келе жат-

қан анаға арналып шыға 

рыл-


ғанын біз музыка пәні мұғалімінің 

айтуы арқылы есті 

дік. «Қорқыт 

ос

осос

ос

оы

ы

ыы кү

кү

күкү

кү

йдйд

йд

йдйд

і 

 ой

ой

ойой

ойна


на

на

нна

 ғғ


ғ

ған


а

а

аа

 сәтте жас 

нә

нә

нәрре

р

стст

ст

стсте

е

екү

кү

ккүйд

йд

йдйд

йд

іңің

ің

іңі

ә

әәу

у

уеу

нінен елтіп 

ұйықтап кетеді» деген ұстаздың 

әңгімесі қобыз күйінің құлаққа 

жайлы естіле 

тінінен, көңілің 

тыныш та латын дай,  бесік  жыры 

тәріздес құдіретке ие екендігінен 

хабардар болас

с

ыңың

ың

ыңың

.

..Қо

Қо

ҚҚо

Қо

рр

р

рқықы

қы

қық

тт

тттт

ттың


ың

ың

ыңың

 

«Ұшардың ұлуу

у

уы»

ы»

ы»ы»

ы»

ыа

а

аа

тт

ттт

тт

ты

ы

ы ы

кү

күкү

ү

күйі

йі

йінні

ні

ң ң

ң

ңқайтыс болған аңшы жігітті жоқтап 

жылаған анасы мен Ұшар деген 

итінің ұлуын дәл жет кізетінін естіп 

қайран қалыстық.

ОЙ

ТТТ


Т

Т

ҮҮҮ

Ү

ҮРТ

К

ІЖа

Жа

Ж

Жа

Ж

Жа

лғ

лғ

лғ

лғас

с

с

с

ы 5-бетте

Сенаттың қарауына ұсынылған

әлгі заң жоб

б

бб

б

асас

ас

аа

ы 

ы ы 

ы 

ы20

20

011

11

111 ж

ж

жж

ж

ылыл

л

лғығы

ғы

ғы2

2

222

2

22

маусымда


М

М

ММ

М

әсәс

әс

әсәске

ке

кеке

е

удуд

уд

удуд

е 

е е 

е

қоқ

қо

қоқо

л

лл

л

лқо

қо

қоқо

о

йыйы

й

йыйы

й

лғлғ

лғ

лан

ан

анан

н

 Кеден одағына мүше мем 

ле 


кет-

тердің кеден қызметтерінің Біріккен

алқасы туралы шарттан туындаған. 

Яғни бұл құжат Кеден одағына мүше 

ел

ел

елл

е

дедерд

р

ің кеден қызметтерінің бірік-ке

ке

кеке

е

ен

н

н алал

ал

алал

қа

қақа

а

асы

сы

сысы

сы

нын

н

нң қызметін рет темек. 

Сәйкесінше, мұндай органға Ке ден

одағының мақсаттары мен мін-

деттерін іске асыру үшін кеден заң-

намалары мен кедендік әре кеттердің 

қо

қоқо

қо

қолд

лд

лдлд

лд

анан

ан

ана

ыл

ылыл

ыл

ылуы

уы

уыуы

у

нн 

н

нн

бі

бібірі

рі

іі

і

зз з

з

зде

де

деде

де

н н

нді


ді

діру


ру

ру

ру мм

м

мм

м

інін

ін

ні

де

деде

е

дттері 

жүктелмек. Оған қоса, бұл орган 

Кедендік одаққа мүше елдердің ке-

ден қызметтерін үйлестіру, Кеден 

одағының бір ың ғай 

құқықтық 

ба

ба

б зазз сын қалып 

тас 


тыруға қат

т

тт

ыс

ысыс

ыс

ыу,

у,

,,

кеке

ке

кее

д

дед

ндік  заң на малардың б

ір

ір

ірр

ір

кеке

ке

кекелк

лк

лклк

лк

іі

і 

іқолданылуын қамтамасыз ету, тауар-

лар мен көлік құралдарын рәсімдеу 

мен бақы 

лауды ұйым дастырудың 

біріз дендірілген  тәртібін қамтамасыз 

етту,


у,

у,

у,у,

кед


д

ед

едд

ен саясатын іс

іс

іс

ісіс

ке асыру


ру

ру

у мәсе-

ле

леле

ле

ле л

 л

 лл

л

ерер

ер

ерер

ін

інін

ін

нд

д

дд

д

е е

е

е өз

өз

өөз

өз

мм

м

мм

ін

нін

і

деде

де

деде

ті

тт

т

нене

не

нен

а

аала

ла

лала

ла

дыды

ды

дыды.

.

.. ШаШ

Ш

ШШ

рт-


қа сәйкес, Біріккен алқаны Кеден 

одағына  мүше  мем ле кет тердің  кеден 

қызметтерінің бас шы ла рынан  құрал-

ған мүшелер бір жыл мерзімге сай-

лайтын төраға бас 

с

сс

қа

қақа

қ

қаа

ра

рара

ра

рады

ды

дыд

ды

.  БіБі

Бі

БіБ

рі

рірі

р

ркк

кк

ккк

ен

енен

ен 


ал қаның  ше шім дері ұсынымдық 

сипатта болады. Қаржы министрі Бо-

лат Жәмішевтің кеше Сенаттың жал-

пы отырысына келіп, сена тор лар дың 

ма

ма

амақұ

құ

құұ

лд

лдл

ау

ауу

ау

уын

ын

ынын

ын

а а

а

аұс

ұс

ұсс

ын

ынын

ынға


ға

ғ

ғ н н

 

заң жобасына жа

жа

жажа

жа

саса

са

аса

ға

ғаға

а

н н 

н

н н

кі

кікі

к

ррі

рі

рір

сп

спсп

сп

пес

ес

есес

ес

інін

н

інін

ен

енен

ен

е ұққанымыз 

 

осы.Бір қарағанда,  алабөтен  еш те ңесі 

жоқ, Кедендік одақ аясында рати фи-

ка цияланып жатқан кезекті құжат-

тардың бірі секілді кө

ө

ө

өрі

рі

рір

р

нгг

г

ене

е

е. Алайда 

Болат Бидахметұлы 

ы 

ы

ыы

сы

сысы

сы

сыр 

р 

р р

р

ғығы

ғы

ғығы

та

тата

та

тс

с

сс

с

ылыл

ыл

ылыл

а

апа

ап

ап,,

,,

,сипай таныс тыр ға нымен,  бұл құжат-

тың да бүк те месінде  бүгіп қалған 

тұстары бар екен.

Алматы


+9..  +11

о

+6..  +8о

-1..  -3


о

+1..  +2


о

Астана


ИƏ

ЭКОНОМ

ОМ

М

М

М

М

М

М

ИКА АЙНАСЫ

-бетте

ЖОҚ

Шындығында, эвтаназияға

қатысты шешім қабылдау қиы

иы

иыиы

иы

н. Бі

Б

БіБір

р

рақ  біз жазылмайтын деде

де

дед

рт

ртрт

рт

ртке

ке

кеке

ке

 шал дығып,  ауруы жанына ба

б

бтқан 

жан ның соңғы өтінішін ескеруіміз 

қажет. Яғни адам өз өміріне қа-

тысты шешімді өзі қабылдауы, ал

біз сол шешімінің орындалуына

мү

мүү

мү

мүм

м

мм

 к

ккін

ін

інін

ді

дід

дік


к

к бе


бе

бе

руру

руім


м

м

міз

із

зз

з

кк

кер


ер

р

рер

р

екек

е

еке

.  На


На

На

ауқ

у

ас өз

өз

өзөз

өз

өө

ө

өө

мі

мімі

мі

мрі

рі

рірі

і

нене

не

нене

е

ққ

қ

ққ

ат

атат

а

атыс

ысс


с

ты

тыты

ты

тыө

ө

өө

зі

зізі

і

зіі

нд

нднд

нд

ндік

ік

ікік

к

кқ

қ

ққ

қ

ұұқұ

ұ ын 


пайдалануы қажет. Біз сол сәтте 

науқастың қандай ауыр сәтті бас-

тан кешіріп, аурудың қаншалықты

жа нына  батып жатқанын сезіне ал-

маймыз. Сондықтан бәрібір айық-

па

папа

п

й й

тын, беті бері қарамайты

ы

ы

н н 

н

нн

на

нана

на

нау-

у-

у-у-

у-

қақа

қа

қақа

сссты одан әрі азаптау дұрыс

с

с е


е

е

ее

ме

меме

ме

мс.

с

сс  

Әрине, ұстанымымыз сай кел мей-

ді, дәстүріміз қарсы деп сырттай 

пікір айту оңай. 

– Жоқ, ол дұрыс емес. Жазыл-

майтын дертке ша

ша

ш

шаша

лд

дд

д

дығып,  ауру

ру

руру 

жанына батып ж

ж

ж

жж

ат

атат

ат

атқа

қ

қақа

н 

н н 

н

нана

на

нан

уқ

уқуқ

уқ

асас

ас

аста

та

тарғрғ

рғ

рғрғ

а 

аа

қайткен күнде де өз еркімен эвта-

на 

зияны қолдануға рұқсат бер-меуіміз керек. Жалпы, исламда

өз-өзіне қол жұмсау, өзін өлімге 

қию ау

у

уыр күнә саналады. Адамның

ж

жаж

ж

жны

ны

ныны

н– А


А

А

Алллл

лл

лллл

ан

анан

н

ыңың

ың

ың аманаты. Ал Ал-

ла

лаланы

ны

ның

ң 

амам

ам

ана

ан

ана а

а

атат

ат

аын

ына қиянат жасауға 

болмайды. Рас, бүгінде түрлі ауыр 

науқастар қатары көбейіп кетті, күн

санап қатерлі ісік дертіне шал ды-

ға тындардың да саны артуда. Олар

көп жағдайда ұ

ұ

ұұза

за

аа

а

қ қ 

қ 

қ қ 

уа

уауа

уа

уақы

қы

қық

қы

т т 

т ау


ау

ау

ауруру

ру

рж

ж

жж

а-

аа

а

анына батып, жа

а

аа

а

ныны

ны

ныы

қ

ққ

қ

инин

и

ини

ал

алал

ал

аып

ып

ыпып

ы

жж

ж

жат

а

аып

ып

ыпып

ы

 қалады. Оны түсінемін. Бірақ 

бәрібір мен эвтаназияға қар сы-

мын.  

АҢ

Ң

Ң

ДА

Д

Д

Д1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал