Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет14/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

компания мен қаржы 

институт

у

тарының өкілдері бар. 

Бү

Бүгі

гі

нгнг

і 

татаңд

ңд

аа

Қа

Қаза

за

қсқс

танда индустрия-

лық-инновациялық дамуға ерекше мән 

беріліп отыр. Мемлекет басшысының тап-

сырма сымен осы мақсатта қабылданған 

бағдар ла ма аясында сан алуан істер қолға 

алынып отыр. Осындай игілікті істер Сыр 

өңірінде де жасалуда. Бұрынғы жылдарда 

ауыл ша руашылығы сала

лас


сына

н

аа

рқ

рқа

а

сүсү

йе

еге

ге

нн

өңірде қазір өндіріс

с

о

оша

ша

қтқтар

ар

ыы

да

да өркрк

ен

ен 

жаяды. Мұнай өндіру  ісі жылдан-жылға 

артып келеді. Мәселен, Оңтүстік Торғай 

иінінде бүгінгі күнге дейін 50 млн тоннадан 

астам «қара алтын» өндірілген. Кейінгі ке-

зеңде бұл бағытта барлау жұмыстары жүр-

гі

гізі


зі

лі

ліп,

п,

жж

аң

ңад

ад

анан

к

кен

ен

ішіш

те

тр тұсауын кесіп 

жа

жаты

ты

рр. 

Сондай-ақ Сыр өңірінде уран, мырыш 

пен мыс қорлары мол. Халықаралық дең-

гейде шыны өндіруге болатын кварц құмы 

да – осы өңірде. 

Әд

Әд

іл

іл

жан ҮМБЕТ,

Т

Қы

Қызы

зыло

ло

рд

рд

а

а об

об

лы

лы

сы

сы 

ЖИЫН


Қызылордада 

х

х

а

а

л

л

ы

ы

қ

қ

а

а

р

р

а

а

л

л

ы

ы

қ бизнес-

Қ

рд д

форум өтті

р

р

Бұл сауалға Алматы қаласы Әділет департа-

ментіндегілердің берген төменгі жауабын ұсынамыз:

– Азаматтық кодекстің 1038-бабының 

1-пунктіне сәйкес, мұрагерлік қайтыс болған адам 

мү

үлк

л

інн

ің

ңөзге  тұлғағ

ағ

а-мұұ

ра

ргерг

р

е өтуі болып та бы-ла

лады


ды

.

.Со

Со

ндндай

айқ 

қ атат

ал

алға

ға

нн ко

коде


декстің 1040-бабының 

1-пункті бойынша, мұрагерлік құрамына мұраны 

қалдырушыға тиесілі мүлік, оның о дүниелік 

болғанға дейін жалғастырып келген міндеттері және 

құқығы енеді. Осы жағынан ал ғанда, көзі тірісінде 

немеріңіз ЖШС үлесіне құ қықты  толықтай  тір-

кетпегендіктен, сіз тіркелген орны бойынша но-

тариусқа барып, немереңіздің мүліктік емес 

құқы

қы

ғығы

на

н  мұр

ұр

агерр

лі

лік 

к

құқұ

қы

ққ 

қ

туу

ра

рлы куәлік беріңіз 

де

деп

п

жажа

зб

збашаш

а

аөт

өтін


ін

іш

ішж

ж

азазуы

уыңыз керек. Осы 

процедурадан соң немереңіздің баласы мұ-

рагерлікке құқықты тіркейтін куәлік беру бойынша 

нотариус қызметіне жүгіне алады.

Қыс айларында жыл сайын болатын ірі

апаттардан зәрезап болды ма, апат қаупі

зор аймақтар да белгіленді. Бұлар – 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы Кентау 

қа

қала

ла

сысы

,

,Се

Се

меме

йд

йдің

ің

жж

ылу жүйелері, Қа-

ра

раға


ға

нд

нды

ы об


об

лы

лысысынд

нд

аа – Теміртау ГРЭС-1, 

Қызылорданы жылумен жабдықтауға

отынның аз мөлшерде жеткізілуі, Қос-

танайда – Арқалық, Алматыдағы МЭС – 

Алматының  ауыртпалық көп түсетін 

подстансысы, Алматы облысы бойынша 

Текелінің жылу желілері «жүдеу». 

Қазанның бас

с

ын

ындада

к

ком

ом

итит

ет

етке

к

22

0

0кә

кә

--

сіпорыннан ғана жы

жы

лу

лум

м

ауау

сы

сымымы

на

над

дай


айын

ын 


екендігін  растайтын құжат келіп түскен.

Жекелеген кәсіпорындарға кем шіліктері 

көрсетіліп, құжаттар кері қайтарылыпты.

Бұлар: «Солтүстік Қаз энерго», «Алматы-

жылукомэ

э

нен

рго» және «Жаңатас Су». Егер жылу маусымында пәтеріңіз жылымаса, мына мекемелерге шағымдануға 

болады: 

«Алматы жылу желілері» Байзақов көшесі, 221, Қарасай көшесінің қиылысы. 

Көпарналы телефон: +7 (727) 341-07-77, жұмыс уақыты: 08:00-ден 17:00 дейін.

«Алмат

т

ыЖ

ыЖ

ыл

ы

у 

у

холдингі

гі

» 

»

+7 (727) 267-65-15 и +7 (727) 292-25

5

-0

0

1.

.

ҚР Мемлекеттік қуат қадағалау 

және

не

 бақылау комитетінің 

мә

мә

лі

л

ме

ме

ті

тінш

нше,

е, ж

жыл

ыл

у маусымының 

басталу кестесі мынадай: 

Астана — 10 қазан

Степногорск — 20 қыркүйек 1 қазан

Көкшетау — 1 қазан

Алматы — 10 қазан

Талдықорған — 10

10 қ

қ

аз

зан

ан

Қапшағай — 10 

0 қа

қа

за

зан

н

Ақтөбе — 1 қазан

Өскемен — 20 қыркүйек

Риддер — 1 қазан

Шымкент — 15 қазан

Кентау — 1 қараша

Ор

Ор

ал

ал— 1

15 қа

қа

за

за

н

н

Қа

Қа

ра

раға

ға

нд

нд

ы

ы — 

1

1 қа

қа

за

з

н

Жамбыл обл. — 1 қараша

Қызылорда — 15 қазан

Қостанай обл. — 15 қазан

Маңғыстау обл. — 15 қазан

Павлодар обл. — 

1

1

қа

қа

за

з

н

Солтүстік Қазақс

қста

та

н 

н 

об

обл.

л.

1

1 қ

қ

аз

азан

ан

 

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)№186 (868) 

19.10.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ӨРКЕНИЕТ


 

Естуімше, таяу күндерде Алматыда Халықаралық театр фестивалі өтетін көрінеді. 

Аталған шараға шетелден қандай көрнекті театр ұжымдары келеді? 

Ернар НҰРҚАНАТ, Талғар

Еліміздің Мәдениет және ақ-

па рат  министр лігінің  баспасөз 

қызметі  хабар ла ғандай,  21-27 

қа зан  аралы ғын да  Ал маты  қала-

сын 


да өтетін ІV Ха 

лықаралық 

театр  фес ти ва ліне  Ор талық  Азия 

елдерінің сахна шеберлері ке ле-

ді деп күті луде. Фестивальға Қыр-

ғызстан, Тәжік 

стан, Өзбек 

стан 


мем лекет

 

терінің  жә не  Қа зақ стан-ның  теа тр лары  қаты сады.  Нақ-

тырақ  айт қанда,  Б.Кы дыке ева 

атын да ғы  Қырғыз  мем лекеттік 

жасөс пірім дер  теат ры,  Хорог 

қа ласы  М.Назаров атын дағы Тә-

жік мем лекеттік  музы ка лық  ко-

ме дия  театры,  Өз бек стан  мем-

ле 


кеттік өнер және мәде 

ниет 


ин сти туты  мен  шығар ма шылық-

өн дірістік  «Өзбек теа тр»  бірлес-

тігі, сондай-ақ Қазақ стан театр-

ла рынан да бірнеше бел гілі труп-

палар бар. Фести валь ға театр 

ұжымдары соңғы үш теа тр лық 

маусымда сах 

наланған үз 

дік 

қойылым дар ды  ұсынуы  тиіс. Фестивальдың ашылуы М.Әуе-

зов атындағы Қазақ мемле кет-

тік академиялық драма теат-

рында 21 қазанда сағат 17:00-

де, жа бы луы 27 қазанда сағат 

11:00-де өтеді. Спектакльдерді 

М. Әуе зов атындағы Қазақ мем-

ле кеттік  ака демиялық  драма 

театры мен Ғ.Мүсірепов атын-

дағы Қазақ ака демиялық бала-

лар мен жас өспірімдер театры-

ның  сахна сы нан  тамашалауға 

болады.

Фестивальға қандай театрлар қатысады?ОЙТҮРТКІ

Білетініміз домбыра ғана ма?

Күйді тыңдағанда баласын жоқтаған 

ана ның зары, иесін іздеп жылаған иттің 

да уысы күйден аңғарылады екен. Қобыз 

арқылы осы күйлерді шертіп көрсетпесе 

де, білікті ұстаз оқушысын ұлттық аспап-

тар 

ға осындай әдемі аңыздар арқылы ұйы татын. Қазақта бұдан өзге де әр аспап-

тың төңі регінде құрылған аңыз көп. Сы-

бызғы мен шертердің, асатаяқ пен адыр-

наның әсем саздары да талай аңызға өзек 

болғаны анық. «Ынтасы жоқ, зейіні төмен» 

деп біз бұл мәселелердің бәріне бү 

гін 

жасөспірімдерді кінәлай беруге да йын 

тұрамыз. Шын мәнінде, ұлт аспап тар ды 

ұлықтауға дәл қазіргі уақытта ыжда һатты 

ұстаздардың аздығы себеп болып жатқаны 

да жасырын емес. Ұлт тарихымен етенедей 

болуға тиіс төл аспаптарымыздың жас 

жеткіншек санасына бүгін экзотикалық 

құндылықтардай қабылдана бастауының 

бір себебі де – осы ұлт аспаптарын үйре те-

тін мамандардың азайып кеткендігінде. 

Ата-ананың ұлт аспаптарды ұлықтау-

да ғы рөлінің де айтулы екендігі әу бастан 

белгілі. Әйтсе де ата-ананың осы жауап-

кер шілігі бүгінде азайып кетті. Үйдегі үл-

кен 

 

де рінен қаймығып, төрдегі домбы раға үзіле қарайтын бұрынғының баласын бүгін 

сол төрдегі киелі құндылықты есікке сүй-

реп, ойыншыққа айналдырған кішкен тай-

лар алмастырды. Мұндай өзгерісте, ең ал-

ды мен, ата-ананың үлесі айрықша. Бізге 

қазір «Музыка денені шынықтыратын гим-

нас тика тәріздес, ол адамның жанын же-

тіл діреді. Алдымен ләззатқа бөлейді, одан 

соң құмарлықты оятады, қиялға жетелей-

ді» деген ұлы ойшыл әл-Фараби тұжы ры-

СҰХБАТ

Өркениетке ұмтылған жақсы, бірақ 

ұлттық болмыстан ажырап қалмау қажет

– Смағұл  ағай, сіздің қаламгерлі-

гіңізді айтпағанның өзінде, жоғарғы 

оқу орнын бітіре салысымен, 1972 

жыл дан кино саласында еңбектеніп 

келесіз. Мәс 

кеу 

дегі жоғарғы сцена-

рис тер кур сында да тәжірибе жинақ-

та дыңыз. Бұл оқу сізге не берді?

– Николай Фигуровский дейтін кино-

дра ма тургияның мықты маманынан дәріс 

ал дым,  ол  менің  жазғандарыма  жетек ші-

лік етті. Ал енді бізде сабақты Туррин, Со-

ловь ев  сияқты  кинодраматургтер  жүргізіп 

отыр 

ды. Кинорежиссерлер Ж.Бючосов, А.Кон ча ловскийлермен  талай  кездесулер 

бол ды. Жалпы, ол курстың бір ерекшелігі  

– бү кіл әлемнің кино тарихындағы алтын 

қор түгелдей көрсетіледі және пікірталас қа 

түсіп отыратынбыз. Негізгі сабақ сол көр-

сетілім дер болды дегім келеді. Тағы бір 

ерек шелігі, біз оқыған жылдар – комму-

нистік идео ло гияның, бір жағынан, тоқы-

рау, екін ші жағынан, шарықтау биігіне 

шы ғып тұрған кезі. Мынау еркін ойлау, ер-

кін жазу мүмкін емес жағдайда жеке тұл-

ға ларды  шақы рып, философтар, саясат-

кер лер,  зерт теу ші лермен  кездесіп,  пікір 

алмасатын быз,  олар біздің көзімізді аша-

тын, олардың рес 

ми көзқарастарымен 

көп теген жағдай да қабы са бермейтін біз 

үшін ол кездесу лер пайдалы болды.– Осыдан біраз бұрын Жапония елін-

де Дүниежүзілік Пен-клубтың конгре-

сіне қа ты сып, осы алқалы жиын

 

да Се-

мей по ли гоны мен Арал қасі реті ту-

ралы сөз сөйле ге ніңізді естідік...

– Пен-клуб – бүкіл әлем жазушылары-

ның басын қосатын әлемдегі жалғыз ха-

лық аралық ұйым, жыл сайын бір елдің ас-

та насында жиыны өтеді. Бұл жолғы тақы-

рыбы «Қоршаған орта және әдебиет» бол-

ды. Осы ретте, біз Аралды айттық, сол 

Арал тақырыбына байланысты жазылған 

Реп ресовтің «Сеңбір аралын», Семей по-

ли гонының жағдайын айттық. Жапония – 

дәл біз сияқты ядролық апатты бастан 

кешкен ел, олар соғыс жағдайында бастан 

кешсе, біз соғыс емес жағдайда Жапония-

дағы қопарылыстан жүз есе артық қопа-

ры лысты бастан кештік. Жапондардың жа-

сы әлемдегі ең жоғары өмір сүру жасы на 

жетсе, ал біз ондай дәрежеге жетуден әлі 

алыс пыз. Жиналыста осының құпиясын 

сұра дым. Елдің экономикалық дамуы, сөз 

жоқ, көңілдің ұзаруына әкеліп соғады. 

Содан кейін әртүрлі елден келген жазушы-

лармен әңгіме-дүкен болды. Бұл жиын кей» фильмінің, ме нің ойым ша, кино 

нұсқасы әдеби нұсқамен салыс тыр-

ғанда солғын дау шыққан сы ңайлы? 

– Енді ол уақытта әдеби нұсқаны 

экранда дәл бере алмайтын. Өйткені 

шынын айтқан кезде, әдеби нұсқа – өзінің 

табиға тына сай жазылған туынды. Ал енді 

экран бас қа жанр болғаннан кейін, ол сол 

оқи ға ны басқаша көрсетуге тиіс еді. Бірақ 

біз сол романды пайда лана отырып сце-

на рий жаздық. Бұл сце нарий бойынша 

түсірілген фильм болды. Дегенмен роман-

дағы көптеген желі сақ талды. Негізінде

екі сағаттық фильмге үл кен романды салу  

– қиянат. Өздеріңіз көріп отырсыздар, 

көрі ністер қысқа-қысқа өткі зілді. Соған 

қара 

мастан талантты режис сер Дамир 

Мана 


бай уақыттың келбетін, сұмырай 

саясат тың зымияндығын, халық тың көрген 

қия натын, қазақтың бастан кеш кен ұлттық 

трагедиясын бере білді деп ой 

лаймын. 

Фильм осы тұрғысынан 30- жыл дардың үл-

кен дерегі ретінде бола шаққа пайдалы 

дүние болып қалады деп ой лай мын. Әри-

не, бұл романнан ең бол мағанда 20-25 

бөлімнен тұратын сериал жасау керек еді. 

Сонда ғана романның кел бетін, болмысын 

түгел қамтыған болар еді.– Бүгінгі қазақ киносы жайлы не 

айта аласыз? Бізде  сценаристер қа-

лып тас қан  ба?

– Өзім Өнер академиясында дәріс 

бергеннен соң, мақсатым – студенттерге 

шапшаң, тез арада сценарий табиғатын

кино процесін, кинодраматургияның жал-

пы рөлін түсіндіру болып отыр. Ал енді 

«Қа зақфильмге» келсек, онда сценарий-

лік коллегия дейтін бар, бұл – шығарма-

шылық ұйым, негізінен, редакторлар мен 

кинодраматургтерден құралған, тірі ағза-

ның негізгі миы деуге болады. Бұл жерде 

кез келген сырттан келген сценарий сол 

жерде не қайтарылады, не батасын алып, 

өндіріске кетеді немесе қара қазанға 

салынады да, қайта пісіріледі. Шама кел-

генше жаман нәрсені өткізбей, жақсы нәр-

сені өткізу – осылардың міндеті. Мүмкінді-

гінше жақсы фильм жасап,  жаман кино 

жасамау осылардың ар-ұятына, намы сы-

на байланысты деп айтсақ болады. Әлі 

күнге дейін осы жұмысқа араласып отыр-

мын. Сондықтан да жас мамандарды сол 

процестерге тікелей араластыруға тыры-

самын.


Сұхбаттасқан Гүлдана БЕЙСЕНОВА

әлем 


дік проб 

леманы шеше алмайды, 

бірақ жазу шы ларды араластыра алады. 

Жапония – Азия құрлығында жаһан да-

нуға өткен ға сырдың екінші жарты сында 

кіріп кеткен ин дустриялды, капиталистік 

жүйенің ал дыңғы шебінде келе жатқан ел. 

Экономи касы Америка елінен кейін екінші 

орында тұр, сондықтан да біз осыған көңіл 

бөлдік. Бізді «Бұлай даму бақыт па, сор 

ма?» деген ой маза лады. Токио дейтін 

қаласы бізден бір ғасыр алдыға кеткен, ал 

Кио 

то дейтін қа ла – тарихи ас 

та

 насы, 

жапон пат 

шала 

рының соңғы мұ расы, 

храмдары ның бәрі сонда. Бұл – жапон 

халқының өзінде үл кен айтыс тудырып 

келе жатқан мәселе, өр кениетке ұмтылу 

керек пе, әлде өзінің дәс түрлі мәде ниетін 

сақтау керек пе?– Қазіргі жаһандану жағдайында 

біз 

дің қоғам өркениетке ұмтылып, 

ұлт 

тық болмысын жоғалтып алмай 

ма?

– Егер біз дәстүрлі мәдениетімізді ұмы-

тып, далақтап Батыстың соңынан кете бе-

ретін болсақ, дамуымыз мүмкін, бірақ біз 

қазақтығымыздан, тілден, діннен – бәрі-

нен айырылып, тек ақша жинайтын робот-

тарға айналамыз. Кере мет үйде тұратын, 

кере мет көліктерді мінетін, технологиясы 

Мұражай қашан ашылады?

Өткен жылы Астанада Қазақстан тарихы мұражайының 

құрылысы басталғаны мәлім болған. Мәдени нысан 

пайдалануға қашан беріледі және мұражай жобасында 

қандай артықшылықтар бар? 

Гүлназ СЫЗДЫҚОВА, Жезқазған

Елорда әкімшілігі берген мәлі-

меттерге сенсек, Астана қала сын-

да салынып жатқан Қазақ 

стан 

та 


рихы мұражайы 2013 жы 

лы 


пай далануға  беріл мек.  Мұ ражай 

Тәуелсіздік пен Ж.Нә 

жімеденов 

көшелерінің  қиы лы сында  салы-

нуда. Елорда әкім 

дігінің ресми 

сай тындағы  мәлі метке  қарағанда, 

жалпы аума ғы – 9,4 гектар. Ғи-

маратта 250 ор ындық мейрам-

хана, 300 ор ындық акт залы, 60 

орындық кон 

ференц-зал, 138 

орынға ар налған кітапхана жа-

сақ талуда, сондай-ақ ашық авто-

тұрақта 470 автокөлік қоюға бо-

лады. Мұн да 400 мұражай қыз-

мет 

кері мен Қазақстан тарихы ҒЗИ-дың 500 маманы жұмыс іс-

тей тін бо лады. Ғимарат мүмкіндігі 

шек теу лі  азаматтардың  қажеттілігі 

еске ріле отырып салынған.пайтыны белгілі. Бірақ ол аспаптың не 

екенін біліп, оның атауына ең болмаса 

құлағы сіңісті болып өседі. Біз ешкімді 

классикалық өнермен таңғалдыра ал-

май мыз. Ол салада бізден де мықты 

италиялықтар, испандықтар бар. Бізге 

шет елдіктер келетін болса, ең алдымен, 

осы ұлт аспаптар музейіне келеді. Өйт-

кені оларға біздің ұлттық өнер қызық, 

ұлттық дүниелер таңсық. 

Абдулхамит РАЙЫМБЕРГЕНОВ, 

«Көкіл» мектебінің директоры, күйші, 

өнер зерттеушісі:

– Алдымен, мектеп қабырғасында 

ұлт аспаптарға арналған арнайы пән өтуі 

керек. Үйірме деген, меніңше, еш бе ре-

ке сі жоқ нәрсе. Менің осы саламен ай-

на лысқаныма, міне, 30 жылдан асып ты. 

Біздің мектептегі балалар ұлттық ас пап-

тарды біліп қана қоймайды, сол ас пап-

тардың құлағында ойнайды, жыр ай-

тады, сол аспаптармен айтысады да. Біз 

қазір осы проблеманың айналасында, 

орыстанып кеткен қазақ балаларын ұлт-

тық аспаптарға, ұлттық құндылықтарға 

баулу мақсатында жақын күндерде Өс-

кемен қаласында үлкен семинар өткіз-

гелі жатырмыз. «Мұрагер» бағдарлама-

сы: Ұлттық құндылықтарды жаңғырту-

дың жаңа құралы» деген тақырыпта. 

«Мұрагер» бағдарламасы білім жүйе-

сіндегі стандартқа енетін болса, бұл 

жер де бүкіл нәрсе бар. Онда шығыс му-

зы касынан тартып, Еуропа музыкасы, 

қазақтың бүкіл аспаптары, ұлттық ән-

күйлер – бәрі-бәрі балалардың жас ер ек-

шелігіне қарай реттеліп қойылған. 

дамыған ел болып, бірақ 

ұлт  ре тінде  шар уа мыз  бітуі 

мүмкін. Бұл қауіп жапон-

дарда да бар, бірақ ол ар-

дың бір ерек шелігі – олар 

сон шалықты  да мы ға нына 

қа ра мастан,  өзі нің  ұлттық 

дәстүрін,  мәде ние тін  көзі-

нің  қа рашы ғындай  сақтай 

білген. Мінеки, даму және 

ұлт тық мәдениет осы Жа-

по ния тір лігінде қалай үй-

ле сіп жа тыр, сол бізді көп 

алаңда тады. Бұл ретте ол-

ар дан  үй ре нетін  тірлігі міз 

көп, жалпы, даму деп да-

лақтап жүгіре беретін бол-

сақ, сол даму бары сы мен 

жоғалып кетуіміз мүм 

кін 

екен, соған да көзі міз жетті. Капиталис 

тік даму – ол 

халықтың да муы емес, шы-

нына ке лер болсақ, ол ұлт-

тық  мә де ниет тің,  ар-ож-

дан ның,  иман ның  да муы 

емес, ол – тек қана эко но-

миканың, ақ шаның дамуы, 

тек адам тұрмысының жақсаруы,  жеңіл-

денуі. Со ған қарамастан Жапония елі – 

суицид жө ні нен әлемдегі алдынғы қатар-

лы елдің бірі. Дамыған сайын адам дар-

дың  бақыт 

сыз 


дығы да үдей беретіні 

көрініп отыр. Біз барған кезде сол елдің 

премьер-министрі сөз сөйледі. «Ұлт тық 

пробле 


маның бірі – суицидтің санын 

төмен дету, яғни адам дардың өз-өзіне қол 

жұм са уын қалай төмендетеміз?» деп сөз 

қоз ғады. Мінеки, дамудың екінші беті, ол 

бақыт па, бақыт сыз дық па? Біз соны ажы-

ра туымыз  керек.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал