Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет1/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

СҮЙІНШІ!


Құжатта «Айымбетов Айдын Ақанұлына Қазақстан 

Рес публикасының ғарышкері мәртебесі берілсін» делін-

ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне енді. Айдын 

Айымбетов 1972 жылы қазіргі Алматы облысында 

дүниеге келген. Мектепті алтын медальмен тәмамдаған 

ол 1993 жылы Армавир жоғары әскери авиациялық 

училищесінде «ұшқыш-инженер» біліктілігі бойынша 

білім алды. Оқудан соң елге келіп, Қазақстан Қарулы 

Күштерінің қатарында ұшқыш-жоюшы ретінде Талды-

қорған маңындағы әуе базасында қызмет етті. 2002 

жылы Ресей-Қазақстан бірлескен ғарыш сапарларын іске 

асыру жөніндегі келісімдер аясында ғарышқа ұшуға 

үміткер ретінде дайындықтан өтуді бастады. 2005 жылы 

оған «ғарышкер-сынақшы» біліктілігі берілді. 2007 

жылы Жұлдызды қалашықта ғарыш сапарына дайын-

дықты аяқтады. Арада бір жыл өткенде «Союз» кемесімен 

ғарышқа ұшатын экипаж құрамына ресми түрде 

қабылданғанымен, 2009 жылы қазақстандық тараптың 

бас тартуы бойынша ғарышкер экипаж құрамынан 

алынды. Қазақстан Әуе қорғанысы күштерінің майоры 

бүгінде – Ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі. 

Енді қазақтың үш ғарышкері бар дейміз. Олар: Тоқтар 

Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов.

Тоқтар ӘУБӘКІРОВ,  қазақтың  тұңғыш  ғарышкері,           

ҚР Әуе қорғанысы күштерінің генерал-майоры:

– Сүйінші сұрауға болатын жаңалық! Көптен бері 

күткен іс орындалды. Өз бауырымды, әріптесімді, 

ізбасарымды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын! 

Ресми атағы құтты болсын! Алла тағала тілегімізді 

ескерді. Елімізде Айдын Айымбетовтей жігіттер 

көбейе берсін.  Мен үнемі айтып жүремін, біз ғарыш-

ты игере аламыз. Қазақтың мықты азаматтары бар. 

Президентіміз, Үкіметіміз ғарыш саласын дамытуға 

үлкен көмек көрсетіп отыр. Саланы қаржылай қолдау 

бар. Соған мен өте қуаныштымын.

Болатбек МҰХТАРОВ

Қазақта енді үш 

ғарышкер бар! 

ОЙ-КӨКПАРЖазылмайтын дертке шалдыққандарға қатысты өз еркімен эвтаназияны қолдануға рұқсат беру керек пе?

Білетініміз домбыра ғана ма?

Қазір биік мінберлерде ұлт тық 

тәрбие, патриоттық сезім, ұлт тық 

идеологияның қажеттігі жөнінде 

көп айтылады. Кеңестік саясаттың 

дәуірлеп тұрған кезінің өзінде бұл 

тақырып дәл бүгін гідей өзекті, дәл 

бүгінгідей қам қорлыққа зәру емес 

еді. Оның себебі қандай саясат 

үстемдік құрса да, сол кездегі 

ұлттық рухтың өзегі осы ұлттық 

фольк лор дан,  сол  қайнардан 

сусын дап, содан нәр алғанында 

бола тын. Рас, біз сыбызғыны серік 

етіп, қобызды қолтықтап, шер-

терді шертіп, асатаяқты арқа-

ламадық. Бірақ осы аспаптардың 

әрқайсысының біздің тарихпен 

етене, біздің өткенімізбен тамыр-

лас екендігін біліп, сезініп өстік. 

Олардың әрқайсысының мәні мен 

маңызын арттыратын әдемі 

аңыздар мен әңгімелер біздің ол 

аспаптарға деген құрметімізді 

арттырып, мақтанышымызды 

үдетті. Мектептегі домбыра үйір-

мелері төл өнерге деген махаб-

батымызды  қанат тан ды рып,  ұлт-

тық аспаптарымыздың қашан  да 

ұлық тұруы керек екен 

дігін 

ұғындырды. Үйірменің әр сабағы әдемі аңыздардан баста 

латын-


дықтан, ол үйірмеге қатысуға 

ниетті баланың санын да шек бол-

майтын. Мәселен, Қорқыт 

тың 


«Әуіппай» атты күйі аш 

тықтың 


азабын тартып, қолын дағы бала-

сына беретін тамақ болмай, оны 

жұбата ал май абыржып келе жат-

қан анаға арналып шыға 

рыл-

ғанын біз музыка пәні мұғалімінің айтуы арқылы есті 

дік. «Қорқыт 

осы күйді ойна 

ған сәтте жас 

нәресте күйдің әуенінен елтіп 

ұйықтап кетеді» деген ұстаздың 

әңгімесі қобыз күйінің құлаққа 

жайлы естіле 

тінінен, көңілің 

тыныш та латын дай,  бесік  жыры 

тәріздес құдіретке ие екендігінен 

хабардар боласың. Қор 

қыттың 

«Ұшардың ұлуы» атты күйінің қайтыс болған аңшы жігітті жоқтап 

жылаған анасы мен Ұшар деген 

итінің ұлуын дәл жет кізетінін естіп 

қайран қалыстық.

ОЙТҮР

ТКІ


Жалғасы 5-бетте 

Сенаттың қарауына ұсынылған 

әлгі заң жобасы 2011 жылғы 22 

маусымда Мәскеуде қол қойылған 

Кеден одағына мүше мем 

ле 


кет-

тердің кеден қызметтерінің Біріккен 

алқасы туралы шарттан туындаған. 

Яғни бұл құжат Кеден одағына мүше 

елдердің кеден қызметтерінің бірік-

кен алқасының қызметін рет темек. 

Сәйкесінше, мұндай органға Ке ден 

одағының мақсаттары мен мін-

деттерін іске асыру үшін кеден заң-

намалары мен кедендік әре кеттердің 

қолданылуын  біріз ден діру  міндеттері 

жүктелмек. Оған қоса, бұл орган 

Кедендік одаққа мүше елдердің ке-

ден қызметтерін үйлестіру, Кеден 

одағының 

бір ың ғай 

құқықтық 

базасын  қалып тас тыруға  қатысу, 

кедендік  заң на малардың  біркелкі 

қолданылуын қамтамасыз ету, тауар-

лар мен көлік құралдарын рәсімдеу 

мен бақы 

лауды ұйым 

дастырудың 

біріз дендірілген тәртібін қамтамасыз 

ету, кеден саясатын іске асыру мәсе-

ле лерін де өз міндетіне алады. Шарт-

қа сәйкес, Біріккен алқаны Кеден 

одағына  мүше  мем ле кет тердің  кеден 

қызметтерінің  бас шы ла рынан  құрал-

ған мүшелер бір жыл мерзімге сай-

лайтын төраға бас қарады. Біріккен 

ал қаның  ше шім дері  ұсынымдық 

сипатта болады. Қаржы министрі Бо-

лат Жәмішевтің кеше Сенаттың жал-

пы отырысына келіп, сена тор лар дың 

мақұлдауына ұсынған заң жобасына 

жасаған кіріспесінен ұққанымыз 

 

осы.


Бір қарағанда, алабөтен еш те ңесі 

жоқ, Кедендік одақ аясында рати фи-

ка цияланып жатқан кезекті құжат-

тардың бірі секілді көрінген. Алайда 

Болат Бидахметұлы сыр ғыта сылап, 

сипай  таныс тыр ға нымен,  бұл  құжат-

тың да бүк те месінде бүгіп қалған 

тұстары бар екен.

Алматы

+9..  +11о

+6..  +8


о

-1..  -3


о

+1..  +2


о

Астана


ИƏ

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

-бетте

3

ЖОҚ

– Шындығында, эвтаназияға 

қатысты шешім қабылдау қиын. 

Бірақ біз жазылмайтын дертке 

шал дығып, ауруы жанына батқан 

жан ның соңғы өтінішін ескеруіміз 

қажет. Яғни адам өз өміріне қа-

тысты шешімді өзі қабылдауы, ал 

біз сол шешімінің орындалуына 

мүм  кіндік беруіміз керек. Науқас 

өз өміріне қатысты өзіндік құқын 

пайдалануы қажет. Біз сол сәтте 

науқастың қандай ауыр сәтті бас-

тан кешіріп, аурудың қаншалықты 

жа нына батып жатқанын сезіне ал-

маймыз. Сондықтан бәрібір айық-

пай тын, беті бері қарамайтын нау-

қасты одан әрі азаптау дұрыс емес. 

Әрине, ұстанымымыз сай кел мей-

ді, дәстүріміз қарсы деп сырттай 

пікір айту оңай. 

– Жоқ, ол дұрыс емес. Жазыл-

майтын дертке шалдығып, ауру 

жанына батып жатқан науқастарға 

қайткен күнде де өз еркімен эвта-

на 

зияны қолдануға рұқсат бер-меуіміз керек. Жалпы, исламда 

өз-өзіне қол жұмсау, өзін өлімге 

қию ауыр күнә саналады. Адамның 

жаны – Алланың аманаты. Ал Ал-

ланың аманатына қиянат жасауға 

болмайды. Рас, бүгінде түрлі ауыр 

науқастар қатары көбейіп кетті, күн 

санап қатерлі ісік дертіне шал ды-

ға тындардың да саны артуда. Олар 

көп жағдайда ұзақ уақыт ауру жа-

нына батып, жаны қиналып жатып 

қалады. Оны түсінемін. Бірақ 

бәрібір мен эвтаназияға қар сы-

мын.  


АҢДАТПА

...дедім-ай, ау!

-бетте

-бетте

2

3Сегіз градус 

болмаса, 

селкілдей тұрамыз

Сырттан келер 

тағамның талай-

талай «сыры» бар

Қазақстанға 

антитеррорлық 

комитет қажет пе?

-бетте

4

ДАТ!

Халал мәселесінде 

өзге жұрт 

Қазақстанға 

қарайтын болды150,26

196,84

24,04

13557

1005,33

1751,50

4,89

1,31

1511,21

112,70

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Николай ВАЛУЕВ,Ресей Думасының депутаты, спортшы:

– Мәскеу... Көлікпен келе жатыр-

мын, біреу жолымды кеседі, сосын 

көлігімен дыбыстық белгі береді, 

артынан айқайлауға кірісті. Тереземді 

ашуға тура келді. Ол менен көп уақыт 

кешірім сұрады. 

( жеке парақшасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 . 0 0   б о й ы н ш а

Мәскеуде орналасатын органдардың 

Ресейге бүйрегі бұрмасына кім кепіл?

Ғабиден ЖАЙЛИН,

заңгер:

Досай КЕНЖЕТАЙ, 

дінтанушы, философия және 

теология ғылымдарының 

докторы, профессор:

Грек тілінен аударғанда бір-біріне қайшы келетін «жақсы өлім» деген 

екі сөзден тұратын эвтаназия әдісін қолдайтындар да, қарсылар да 

жетерлік. Айықпас дертке шалдығып, ауру жанына батқан жанның 

өз еркімен өмірін тоқтатуын кейбір елдер «діни тұрғыда дұрыс 

емес, адамның жанын алу Құдайдың ғана еркімен болатын 

нәрсе» деп бағаласа, енді бір елдер жазылмайтыны белгілі 

болған, күні таянған науқастардың өз өтінішімен өмірден 

кеткісі келетінін қолдап, заңдастырып та қойған. Мәселен, 

эвтаназияны қолданысқа енгізуді Нидерланды мемлекеті 

ең алғашқылардың бірі болып қабылдаған. Ал 

Бельгияда эвтаназия 2002 жылы заңдастырылып, екі 

жылдың ішінде өлім аузындағы 360 науқастың 

қиналмай өмірмен қош айтысуына көмектескен. Екі 

жақты пікірге ие болған эвтаназия әдісін еліміздегі 

мамандардың талқысына салып көрген едік.

бетте

6

Кеше ҚР «Әділет» нормативтік-құқықтық актілер базасы сайты күллі 

қазақ жұртшылығы үшін қуанышты 

мәліметті жария етті. ҚР Премьер-

министрі Серік Ахметов ұшқыш-жоюшы 

Айдын Айымбетовке ғарышкер 

мәртебесін беру туралы қаулыға қол 

қойды.

№186 (868) 

19 қазан, жұма

2012 жыл


Шолпан ҚАРАЕВА

ruz.azattyg.org (фото)Марат СӘРСЕНБАЕВ:

Адырна, асатаяқ, домбыра, қылқобыз, 

шаңқобыз, жетіген, желбуаз секілді 

тағы басқа да көптеген ұлттық аспаптар 

бүгінгі қазақ жасының санасында 

экзотика есебінде қабылдана бастады. 

Жаңалықтың бәрін жаһанданудан көретін 

көпшілік бұл үрдісті де жаңа технологияға 

жабуда. Әнді қалықтатып қазақ даласына 

қондырған, күйді күмбірлетіп көкірек 

көзі ояу көпке құйған біздің әдемі 

аңыздардың ауылы алыстаған сайын 

ұлттық өнеріміздің де өрісі тарыла 

түскенін көресіз. Бүгінгі реализмнің 

қаталдау шындығымен бетпе-бет келген 

сайын қоғамның да сипаты өзгеріп, 

ұлттық құндылықтар құнының жеңілдей 

түскеніне куә болудамыз. Жастарды 

ұлттық аспаптардан алыстатқан қандай 

күш? Санаулы ғана мұражайларда 

кездесетін бұл қазына бүкіл ұрпаққа 

аманат бола ала ма?

ҚР Парламенті Сенатының 

кешегі отырысы әдеттегі қалып-

пен сабырлы басталып, күн 

тәртібінде қаралуы тиіс заң жоба-

лары, негізінен, ың-шыңсыз 

мақұлданды. Тек «Кеден одағына 

мүше мемлекеттердің кеден 

қызметтерінің Біріккен алқасы 

туралы шартты ратификациялау 

туралы» ҚР Заңының жобасы 

болмаса... Аталған заң жобасын 

кейінге қалдыру туралы сенатор 

Ғани Қасымовтың ұсынысы дауысқа 

салынғанымен, бәрібір басым 

көпшіліктің жақтауымен ол да 

мақұлданып кетті. 

Айбын БАҚЫТҰЛЫ

Мансұр ХАМИТ (фото)Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

-

-

-

-

m

m

m

m

m

a

a

a

a

i

i

il:

:

:

:

:

 i

ii

in

n

n

n

n

ff

f

f

oo

o

o

o

@

@

@

@

@

а

а

а

а

а

а

l

l

l

l

aa

a

a

a

s

ss

s

s

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

СҮ

ІІ

ЙІ

ІІ

НШНШ


НШ

НШ

НІ!

Құ

ҚұҚұ

Құ

Құжа

жа

жажа

ж

тттт

тт

тта 

а

аа «А

«А

«А«А

«А

йыйы

й

йыы

мб

мбб

б

бет

ет

етет

е

овов

ов

ово

А

АА

А

Айд

йд

йдйд

йд

ынын

ын

ынын

А

ААқанұлына Қазақстан 

Рес публикасының ғарышкері мәртебесі берілсін» делін-

ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне енді. Айдын 

Айымбетов 1972 жылы қазіргі Алматы облысында 

дүниеге келген. Мектепті алтын медальмен тәмамдаған 

ол 1993 жылы Армавир жоғар

р

ы 

ыәс

с

ске

к

кри авиациялық

уч

учуч

уч

уил

ил

илил

и

ищесінде «ұшқыш-инженене

не

нене

р»

р»р»

р»

р»б

б

бб

б

іліл

іл

ілл

ік

кк

к

кті

ті

тіті

лі

ліл

л

л гігі

гі б


б

б

бб

ой

ойй

ой

ойынын

ы

ынын

ша

шаша

ша

ша  

бі

ббі

бі

бі

і

лім алды. Оқудан соң елге кеі

лі

іп, Қ

Қ

азақстан ҚҚ

Қарулы


Күштерінің қатарында ұшқыш-жоюшы ретінде Талды-

қорған маңындағы әуе базасында қызмет етті. 2002 

жылы Ресей-Қазақстан бірлескен ғарыш сапарларын іске 

асыру жөніндегі келісімдер аясында ғарышқа ұшуға 

үм

м

мітіт

іт

тт

ке

кеке

ке

кер

р

р р

р

рере

ре

рере

ті

тіі

тінд


нд

нд

нднд

е

ее

е да


да

да

дд

йы

йыы

йы

ынд

нд

нднд

ық

ықы

ық

қта

та

тата

а

н н 

н 

нн

өт

өтөт

өт

өтуд

уд

уді бастады. 2005 жылы оғ

ғ

анан

ан

анан

н

««

«

««

ға

ғаға

ға

рыры

ры

рыы

р

шкшк

шк

шкшк

ер

ере

ер-сын


ын

ы

ыны

ақ

ақақ

қ

ақшы

шы

шыы

»

»» 

»

бібі

бі

бб

лі

лілі

лі

ктілігі берілді. 2007 жылы Жұлдызды қалашықта ғарыш сапарына дайын-

дықты аяқтады. Арада бір жыл өткенде «Союз» кемесімен 

ғарышқа  ұшатын экипаж құрамына  ресми түрде 

қабылданғанымен, 2009 жылы қазақстандық тараптың 

ба

ба

бба

с 

 тартуы бойынша ғарышке

е

ее

р

рр

р

рэк

к

кк

ип

ипип

и

иаж

аж

жаж

ж

ққ

құр


ұр

ұр

ұр

ам

амам

ам

мын

ын

ыны

ы

анан

ан

анн

 

 ал

ал

алал

а

ынын

ы

ыы

ды. Қазақстан Әуе қорған

н

н

нн

н

ысыс

ыс

ысыс

ы

ыы

ы

ыы

ы

күкү

кү

күү

шт

штшт

ш

шер

ер

ерер

ер

інін

ін

нің

ің

ңің

ің м


м

м

ммай

ай

айай

ай

орор

ор

ры

ы

ыы 

ы

бүгінде – Ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі. Енді қазақтың үш ғарышкері бар дейміз. Олар: Тоқтар

Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов.Тоқт

т

т

т

т

ар

ар

ар

ар

а

Ә

Ә

Ә

Ә

Ә

УБ

УБӘК

ӘК

Ә

Ә

ІР

Р

ОВ

ОВ

О

О ,,

,

,

қа

қа

қ

қ

қ

за

за

за

з

з

қт

қт

қ

қ

қ

ың

ың

ң

ң  тұңғыш ғарышкері,           

ҚР

Р

Р

Р

Р

Ә

Ә

Ә

Ә

Әуе

уе

уе

уе

уе

қ

қ

қ

қ

қ

ор

ор

ор

ор

р

ға

ға

ға

ға

а

ны

н

ны

ны

ны

сы

сы

сы

сы

с

к

к

к

к

к

үш

үш

үш

үш

үш

те

те

те

те

е

рі

рі

рі

рі

і

ні

ні

ні

н

ні

ң

ң

ң

ң

ң

ге

ге

ге

ге

ге

не

н

не

не

н

рал-майоры:

– Сүйінші сұрауға болатын жаңалық! Көптен бері 

күткен іс орындалды. Өз бауырымды, әріптесімді, 

ізбасарымды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын! 

Ресми атағы құтты болсын! Алла тағала тілегімізді 

ескерді. Елімізде Айдын Айымбетовтей жігіттер 

көбейе берсін.  Мен үнемі айты

ты

ы

ты

ы

п 

п

п жү

жү

жү

жү

ү

ре

р мін, біз ғар

ар

р

р

р

ыш

ы

ы -

тты игере аламыз. Қазақтың

ң

ң

ң

ң

мы

мы

мы

мы

мы

қт

қт

қт

қт

қт

ы 

ы

ы 

ы 

ы 

аз

аз

аз

з

ам

ам

ам

ам

а

ат

а

ат

т

та

та

та

та

а

ры

ры

ры

ры

ры

б

б

б

б

бар

ар

ар

ар

ар..

Президентіміз, Үкіметіміз ғарыш саласын дамытуға 

үлкен көмек көрсетіп отыр. Саланы қаржылай қолдау 

бар. Соған мен өте қуаныштымын.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал