Газет «а полиграфия» жшс баспаханасындажүктеу 498.23 Kb.

бет1/5
Дата29.01.2017
өлшемі498.23 Kb.
  1   2   3   4   5

 Газет «А - Полиграфия» ЖШС баспаханасында

(Ақтөбе қаласы, Т. Рысқұлов көшесі, № 190 үй) ба-

сылды. Басылу  сапасы жөнінде 56-21-54

телефонына хабарласуға болады.

Газет аптасына бір рет шығады.

Таралымы 1956 дана. Тапсырыс № 915

Көлемі 1 баспа табақ, Индексі 65510

* Редакция о қырман хаттары-

на жауап бермейді, оны қайтар-

майды.


* Авторлық мақалалар редак-

цияның түпкілікті көзқарасы бо-

лып табылмайды.

*  Жарнамалар  мен  хабарлан-

дырудың  мазмұны  мен  мәтініне

жарнама беруші жауапты.Директор - Редактор — Ұлықпан КӘДІР

«Жем - Сағыз» газеті редакциясының

мекен - жайы: 030300,       Байғанин ауда-

ны,  Қарауылкелді  селосы,  Д.  Қонаев

көшесі, № 35.

email:     zhemsagyzgazeti@mail.ru

Меншік иесі:

Аудандық «Жем – Сағыз»

газеті ЖШС-і

Телефон/факс: 8 (71345) 22 - 4 - 95.

Газет Қазақстан Республикасы

Байланыс және Ақпарат агенттігінде

2014 жылғы 5 мамырда тіркеліп,

№14317-Г куәлігі берілген.

Байғанин техникалық колледжі және кәсіподақ ұйымы осы колледждің

өндірістік оқу шебері Әріп Жаңабайдың апасыДинаның

ауыр  науқастан  қайтыс  болуына  байланысты  жанұясына    ортақтасып,

көңіл айтады.

2014 жылдың 17 - 20 маусым аралығында

«Экспертиза және сертификациялау Ұлттық орта-

лығы» АҚ-ы автокөлік құралдарына техникалық

байқау өткізеді.Өткізетін орын: Қарауылкелді

ауылы,Табын Бөкенбай Батыр көшесі,

18-ші үй. Байланыс телефоны:

8 (777) 832 29 87,  8 (701) 574 14 78.

Қ а з і р   о қ у   ж ы л д а р ы н д а ғ ы

сабақтардың аяқталуына байла-

нысты мектеп оқушылары жазғы

д е м а л ы с қ а   ш ығ ы п   ж а т қ а н ы

белгілі .  Осыған   орай ,  мектеп

оқушыларының  жазғы  демалыс-

тарында  Байғанин  ауданының

төтенше  жағдайлар  бөлімі  тара-

пынан  мектеп  о қушылары  мен

олардың ата - аналарына жазғы

демалыс  кезінде  о қушылардың

суға шомылуы кезінде қауіпсіздік

шараларын  сақтау  мақсатында

түсінік жұмыстарын көрсете кет-

кенді жөн көрдік.

Яғни,  әрбір  ата-ана  жазғы  де-

малыс  кезінде  балалардың  бос

уақытындағы  іс - әрекеттеріне

к ө п   к ө ң і л   б ө л г ен д е р і   а б з а л.

М ұ н ы м ен   а й т а й ы н   д е г ен і м і з ,

табиғат  аясында,  өзендер  мен

к ө л д е р д е ,   б ө г ен д е р д е   су ғ а

шомылғанда  балалардың  абай

болғаны жөн.

Себебі,  жүзу  білмесеңіз  неме-

се өзіңізге белгісіз (ағысы қатты,

терең, жар - қабақтар) жерлерге

шомылмау  керек.  Ересектерсіз

өз бетіңізше суға түспеңіз.  Сал-

қын  суларда  көбіне  қол-аяқтар

құрысып  қалып  жатады.  Терең

су л а р   к еу д ен і   қ ы с ы п ,   т ы н ы с

алудытарылтады. Мүмкіндігінше,

саспаған  (үрейленбеген)  дұрыс.

Адам су ішінде айқайлап, қарма-

на  берсе  әлі  кетіп,  су  жұтады.

Төменде  жәбірленуші  су  жұтқан

к е з д е г і   к ө р с е т і ле т і н   а л ғ а ш қ ы

көмек, кейбір әдістер келтірілген.Су жұту – тыныс алу жолдарын

сұйықтықпен  немесе  сұйық  мас-

салармен толтыру. Су жұту бел-

гілері болып, ауыздан көбік бөлу,

жүрек  қызметінің  және  тыныс

алудың  то қтауы,  көз  ұлпасының

кеңейуі,  тері  жамылғыларының

көгеруі табылады.АЛҒАШҚЫ КӨМЕК

  Ауыз  қуысын  тазарту,  сосын

зақымданушыны  құтқарушының

ж а м б а с ы н а   қ ой ы п ,   б ұ л   к е з д е

зақымданушының  басы  жерге

қарай  салбырап  тұруы,  кеудесі

м ен   а р қ а с ы н   қ а т т ы р а қ     қ ы су

арқылы іштегі және өкпедегі суды

шығару керек.

Бұдан  кейін  тездетіп  жасанды

тыныс  алдыруды  жүргізеді.

Ремендерді,  тартпаларды,

орамалдарды және т. б.

қолдану әдісі:

«бір - екі» санауымен зақымда-

н у ш ы н ы   с ә л   к ө т е р і п   -   ж ұ т у

жүреді;


«үш - төрт»  санауымен  оны

жерге  түсіреді;

« б е с   -   а л т ы »   с а н а у ы м ен   -

үзіліс,  шығару  жүреді.

Ж ү р е к   қ ы з м е т і н   қ а л ы п қ а

келтіру үшін жасанды тыныс ал-

дырумен  қатар  жүрекке  тікелей

массаж  керек.  Жүрек  аймағына

әрбір 5 - 6 басу арқылы жәбірле-

н у ш і н і ң   а у з ы   не м е с е   м ұ р н ы

арқылы ауа үрлейді. Мұны тыныс

а л у   ж ә не   ж ү р е к   со ғ у   т о л ы қ

қалыпқа келгенше жасайды.

Балалардың жазғы

Балалардың жазғы

Балалардың жазғы

Балалардың жазғы

Балалардың жазғы

демалыстары кезінде...

демалыстары кезінде...

демалыстары кезінде...

демалыстары кезінде...

демалыстары кезінде...

Жүрек қызметі және тыныс алу

қалыпқа келгеннен кейін жәбірле-

нушіні  жылытып,  жамылдырып

және  медициналық  пунктке  жет-

кізу керек.

Биыл да жылдағыдай, ауданы-

мызда  мектептер  жанынан 20

лагерь  ұйымдастырылып  отыр.

Бұл  лагерлерде  балалар  ойын-

дар ойнап, жазғы демалыстарын

жақсы  өткізері  анық.  Десек  те,

бұл  демалыс  орындарындағы

балалардың өмірі мен денсаулы-

ғының қауіпсіздігіне көбірек көңіл

б ө л г ен і м і з   а б з а л.   Я ғ н и ,   о л

о р ы н д а р ды ң   ө р т   қ а у і п с і з д і г і

талаптарына  сәйкестігі,  мекеме

басшылығы  мен  өрт  қауіпсіздігі-

не  


ж а у а п т ы  

т ұ л ғ а л а р ды ң ,

қызметкерлердің  өрт  қауіпсіздігі

ережелерін қаншалықты дәреже-

де орындап отырғандығы маңыз-

ды болмақ.

Оқу  орнының  әр  қызметкері,

т і п т і   о қ у ш ы л а р   ө р т т і   не м е с е

жанып  жатқан  жерді  байқаған

к е з д е   т е з   а р а д а   ө р т   с ө н д і р у

бөліміне  қоңырау  шалып,  өрт

с ө н д і р у   қ ұ р а м ы н   ш а қ ы р т у ғ а

міндетті. Ал көмек келгенге дейін

өрт сөндіргіштерді және басқа да

қолда бар құралдарды пайдала-

н у   к е р е к .   Ө р т   ш ы қ қ а н   ж е р г е

к е л г ен   м е к е м е   л а у а з ы м ды

тұлғасы, өрттің шыққаны туралы

м е м ле к е т т і к  

ө р т к е  

қ а р с ы

қызметтің  шақырылғаны  туралы

тексеруге  және  мекеме  басшы-

лығын өрт жөнінде хабардар ету-

ге міндетті.

Оқу орнының басшысы немесе

лауазымды тұлғалар өрт сөндіру

б ө л і м ш е с і  

к е л г ен г е  

д ей і н


м ү м к і н д і г і нш е  

а д а м д а р ды

э в а к у а ц и я л а у д ы ң ,  

ө р т т і

сөндірудің  және  материалдық

құндылықтарды  сақтап  қалудың

ш а р а л а р ы н   а л у ғ а   б а с ш ы л ы қ

ж а с а у   к е р е к .   Ө р т   с ө н д і р у

бөлімшесін  қарсы  алуға,  келу

жолдарын  және  су  көздерінің

орналасқан жерін білетін адамды

бөлуге  міндетті.

Өрт кезінде сабыр сақтап, қор-

қып - саспаған (паника) жөн. Сол

сияқты  өртте  терезенің  әйнек-

т е р і н   с ы н д ы р у ғ а   б о л м а й д ы ,

өйткені жел соғып (сквозняк) өрт

қ а т т ы   ө р ш и д і .   Ө р т   к е з і н д е

т ү т і н д ен г ен   б ө л м е д е   қ а л ғ а н

адам,  мүмкіндігінше  тыныс  алу

органдарын (мұрнын, ауыз) мата-

мен, бинтпен немесе респиратор-

мен  тұмшалап  алуы  тиіс,  бұл

улы газдардан, түтіннен қорғауға

көмектеседі. Өту, кіру және шығу

жолдары және өрт сөндіру құрал-

д а р ы н ы ң   о р н а л а с қ а н   ж е р і

ә р т ү р л і  

м а т е р и а л д а р д а н,

жабдықтардан бос болуы керек.

Жанғыш  сұйықтықтарды  (бен-

зин, керосин, мұнай, майлау май-

л а р ы )  

к ө п і р ш і к т і  

ө р т

сөндіргіштермен  немесе  құмменсөндіру  керек.

Өрт  сөндіру  іс - шараларына

б а й л а н ы с т ы  

е м е с  

б а р л ы қ

жұмыстарды  то қтатып,  ғимарат-

тағы тоқ көздерін ажырату керек.

Б а р л ы қ   қ ы з м е т к е р ле р   м ен

о қушыларды  қауіпті  аймақтан

тысқары  жерге  шығарып,  адам-

дардың өміріне қауіп төнген жағ-

дайда,  дереу  оларды  құтқару

үшін  қолдан  келген  барлық  күш

пен шараларды қолдану  қажет.

Осы жоғарыда көрсетілген ша-

раларды оқу орындарының қыз-

меткерлері мен о қушылары білу-

ге және төтенше жағдайдаларды

басшылыққа  ала  отырып  шара-

лар  жасауды  жадында  ұстауы

шарт.

Яғни,  әрбір  ата - ана  жазғыдемалыс кезінде балалардың бос

уақытындағы  іс - әрекеттеріне

(бастауыш  класс  о қушылары)

көп көңіл бөлгендері абзал. Бұны-

мен  айтайын  дегеніміз,  көшеде,

а у л а д а   б а қ ы л а ус ы з   қ а л ғ а н

кішкентай  балалар  отпен  ойнап,

өрт  о қиғаларының  орын  алула-

рына жол беріп жатады.

М е к т е п  

о қ ы т у ш ы л а р ы н а ,

ата - аналарға айтарымыз, бала-

лардың  қолдары  оңай  жететін

ж е р ле р г е   с і р і ң к е   ( з а ж и г а л к а )

сияқты  өрттің  шығуына  тікелей

әсер  ететін  нәрселерді  қалды-

р у ғ а   б о л м а й д ы .   С о л   с и я қ т ы ,

теледидарды,  жылыту  аспапта-

рын,  компьютер және т. б. электр

б ұ й ы м д а р ы н   қ осу л ы   к ү й д е

бақылаусыз  қалдыруға  болмай-

ды. Мүмкіндігінше, розеткаларды

балалардың  «ермегіне»  айнал-

дырмас  үшін,олармен  (ажырату-

лы  күйде  болған  дұрыс)  ұқыпты

болған жөн.

«Қыстың  қамын – жаз  ойла»

деген сөз бар, яғни біздер, жазғы

уақыттарда  қысқы  мал  азығын

(жем - шөп) дайындауға кірісеміз.

Бұл жерде, аулалардағы жинал-

ған  шөптің  қасына  балалардың

отпен ойнамауын қадағалауымыз

м і н д е т т і .   Б а л а л а р ды ң   о т п ен

ой н а у ы н а н   а у д а н ы м ы з д а   ө р т

сияқты  келеңсіз  жағдайлардың

орын алып жүргені белгілі. Осын-

дай  өрт  о қиғаларына  оқытушы-

лар,  ата - аналар  болып  бәріміз

атсалысуымыз  керек.  Сонымен

қатар, жоғары класс о қушылары,

балалардың аға - апаларының да

ө р т т ен   с а қ т а н у ы н а   с е б е п к е р

болуы  тиіс.  Үлкендер  кішкентай

і н і   -   қ а р ы н д а с т а р ы н а   о т п ен

ойнаудың жақсылыққа апармай-

тындығын  түсіндіріп,  балаларға

ескерткендері  жөн.

Сөзімізді  қортындылай  келе,

а т а   -   а н а л а р ,   о қ ы т у ш ы л а р

бәріміз  бірігіп,  төтенше  жағдай-

л а р ,  

ө р т т ен  

а м а н  

б о л у

үшін    балалардан  «көз  жазбай»о р н ы   т о л м а с   ө к і нш к е   ж о л

бермейік.Е. АСКАРОВ,

Байғанин ауданының

төтенше жағдайлар бөлімінің

бастығы, өртке қарсы қызмет

полковнигі.

Т Е Х Б А Й Қ А У  –  2 0 1 4Құрметті Байғанин ауданының автокөлік иелері!

ЮМЗ - 6 тракторы мен тіркеме-

сімен және КУН - 10 көтергіш са-

тамын. Бағасы келісім бойынша.Ұялы телефон: 8 701 165 85 24,

8 777 158 94 62.

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Туған күнің құтты болсын, әкешім,

Кім сыйламас асқар таудай әкесін

Бізді өсіріп жетілдірген жасынан

Бәйтеректей биіксің сен, әкешім

Бар сабырлық табылған өн бойынан

Бала кезден ұғатынбыз ойыңнан

Қатарыңнан қалма деп сіз өсірдің

Бүгін міне келіп қалдық бәріміз

Елу беске келген бүгін тойыңа.

Ұлдарыңыз өз орнымен ер жетті

Қыздарыңыз жиен сыйлап бой жетті

Ұлдарым мен қыздарымның қамы деп

Елу бестің жазы тағы кеп жетті.

Анамызбен қартайыңыз өмірде

Кірбің салмай шатырадай көңілге

Шат күлкісі немереңмен жиеннің

Алға қарай жетелесін өмірге

Құттықтаушылар: зайыбы Нағима, балалары Бақытгүл,

Жомарт – Гүлжауһар, Асылбек, Ақзия, немерелері Қолқанат, Кәусар,

Зенфира, жиендері Алихан, Әлия, Айым.

Қарауылкелді ауылы

Бармақ батыр көшесі №108 үй тұрғыны

Әуес Дәулетоваға!

Асыл ана, ардақты ана өзіңсің

Ұлы тұтар ғасырлардың көзісің

Құтты болсын 77 жасыңыз

Тек амандық жақсылықты көріңіз

Үлгі тұтар немере шөбереңіз

Әрқашан сізді ардақтап жүреміз біз

Әкемізбен әлі талай жүз жасап

Бақытты болып қуанышты өмір сүріңіз

Құттықтаушылар: бала - келіні,

немерелері Әйгерім, Әділжан, Әлихан, Бейбіт.

Қарауылкелді ауылы

Қазақстан көшесі №65 үйдің тұрғыны

Жұмалы Айтжановқа!

Құрметті Бәтима Кенжебайқызы!

Сізді 10 маусым зейнеткерлікке толған туған күніңізбен құттықтаймыз!

Отбасымыздың  атынан  сізге  зор  денсаулық,  мол  бақыт  тілей  отырып,

бауырларыңыздың қызығын көруге тілектеспіз.Игі тілекпен: апа - жездең Гүлсім – Шоқан,

жиендерің Дидар – Азидолла, Шынболат – Іңкәр, Ибрагим,

Әмина, Бекмұханбет, Кәусар.

Қарауылкелді ауылының тұрғыны

Бәтима Кенжебаеваға!

Қарауылкелді ауылы

Бармақ батыр көшесі, № 136 үйдің тұрғыны

Әбенов Амандыққа!

Анамыздың көзін көрген, нағашым,

Көрген кезде қалжыңдасып қаласың.

Пайғамбарлық жасқа толдың бүгінде,

100-ге қарай қанат қағып барасың.

Шүрендердің арасында дарасың,

Жиендерге боласың ба қарасын?!

Назарына қалмай жиендеріңнің

«Железный» жеңгеміздің тілін жақсы табасың.

Мырзалығын әркезде жасырмаған,

Нұр - Атаның ұрпағы ең, басың аман.

Ағайындар, бала - шағаң есен болып,

Нұржеңгемнің жүре бер қасында аман.

Тілек білдірушілер: Беркалиндер жанұясы.

Төлегенова Толқын өзінің жеке

кәсіпкерлігін  жабатындығын

хабарлайды.  Серия 07915,

№0024246, 

берілген 

күні


28.05.2009 жыл.

Т. Жармағамбетов атындағы орта мектептің ұжымы осы мектептің мұға-

лімдері  Абдуллина  Ляззатқа  анасының,  Арипова  Оразгүлге  апасының,

Мусина Динаға қайынапасыАрипова Динаның

қайтыс болуына байланысты туған - туысқандарына  көңіл айтады.Муканов  Қанат  Рахметуллаевичтің    атына  Жаңажол  орта  мектебін

бітіргендігі туралы берілген №ОА - ІІ0058708 санды аттестатының жоға-

лып табылмауына байланысты жарақсыз деп танылсын.

С.  Жиенбаев  көшесіндегі  №8  үй  сатылады.  Бағасы  келісім  бойынша.Байланыс телефоны: 8 771 181 99 69.

Байғанин ауданының газетіГазет 1935 жылғы

шілдеден бастап шығады

№ 23 (7230)

12 маусым,

Бейсенбі

2014 жыл

Құрал  Беркалиннің  айтуынша,

ауданға келген қатынас қағазын-

дағы  сайыс  ережелері  бойынша

дайындық  жасаған  жігіттер,  той

болатын  күні  Миялыға  жетеді.

Алғашқы сында Дәулет қазақтың

қара домбырасын серік етіп сах-

наға  шығып,  өзін  таныстырады.

Осы  сында-ақ  көзге  түскен  ол

қ а з ы л а р ды ң   п а й ы м д а у ы нш а

серілердің сән үлгісін көрсететін

тұста  да  осал  көрінбей,  озық

к е ле д і .  

Ө не р  

с а й ы с ы н д а

Ф.Оңғарсынованың  «Жетімнің

монологы» өлеңін нақышына кел-

тіре орындайды. Келесі бөлімдер

жастайынан спортқа жаны құмар

Дәулет үшін аса қиын соқпайды.

Дегенмен сайдың сақа тасындай,

мірдің   оғындай   дайын   келген

батыстың  дарабоздары  да  осал

емес тұғын. Айтқандай аударыс-

пақта Дәулет алғашқыдан кейінгі

орынға жайғасады. Ат құлағында

ой н а р   а р ы с т а н д а й   а й б а т т ы ,

ж о л б а р ы с т а й   қ а й р а т т ы л а р ды

сынаған  байқау  одан  әрі  күрес

к і ле м і н д е   ж а л ғ а с а ды .   Қ а з а қ

күресінің  жейдесін  киіп,  белін

бекем  буған  бағлан  осы  тұста

жауырыны  жерге  тимей,  бірінші

орынға  ие  болады.  Гір  тасын

көтеруде де оның білек күші бас-

қ а л а р ы н а н   б а с ы п   о з у ғ а   с е п

болыпты. Сөйтіп, сайыс ережеле-

рінен  тайсалмай  өткен  Дәулет

со ң ғ ы   а в т о к ө л і к т і   к е д е р г і ле р

арасымен  жүргізу  бөлімінде  де

ж ү р і с і нен   ж а ң ы л м а й ,   ж е ң і с

Жігіттің сұлтаны

Жігіттің сұлтаны

Жігіттің сұлтаны

Жігіттің сұлтаны

Жігіттің сұлтаны – 

ДӘУЛЕТ


ДӘУЛЕТ

ДӘУЛЕТ


ДӘУЛЕТ

ДӘУЛЕТ


Атырау облысы,

Қызылқоға ауданы,

Миялы ауылында

Қызылқоға ауданы-

ның құрылғанына

70 жыл толуына

орай дүркіреген

той өтті. Алқалы

жиында атырау-

лықтар ат шапты-

рып, палуан

күрестіріп, әртүрлі

мәдени шаралар

ұйымдастырды.

70 жылдық ме-

рейтойдың бағдар-

ламасы аясында

өткен «Жігіт сұлта-

ны» байқауы да

батыс аймақтық

көлемде ұйымдас-

тырылып, оған

Орал, Ақтөбе сынды

облыстардың

оғыландары қатыс-

қан. Осы сында

Ақтөбе облысының

намысын байға-

ниндік Дәулет

Мергенбаев пен

Нұрсұлтан Қаратаев

қорғаған. Жерлес-

теріміз көрші

облыста өте жақсы

өнер көрсетіп,

жігіттің төрелері

Байғанинде

екендігін дәлелдеп

қайтыпты.  Ұйым-

дастырушылар

Нұрсұлтанның   өне-

ріне сүйсініп,

«Өнерлі жігіт» но-

минациясын ұсын-

са, Дәулеттің талан-

тына таңдай қағып,

бас иіп, «Бас

жүлдені»  ұстатып-

ты. Редакциямызға

бұл қуанышты ха-

барды бағландарды

баптап апарған

аудандық мәдениет

үйінің қызметкері

Құрал Беркалин

жеткізді. Іле

жігіттің сұлтаны

атанған Дәулеттің

өзімен де

сұхбаттастық.

т ұ ғ ы р ы н а н  

б і р - а қ

шығады.  Қазылардың

ұпай  нәтижелері  бас

жүлдені   Байғаниннің

ұлына  бұйыртады.

Ж ү р г і з у ш і ле рбізді сахнаға    шақыр-

ғанда  Ақтөбе  облысы

деп  хабарлады.  Бүтін

б і р   о б л ы с т ы ң   ж ү г і н

арқалап  тұрғасын  да

Нұрсұлтан  екеуміздің

осал  шығуға  хақымыз

д а   ж о қ   е д і .   Б а р

өнерімізді  де,  спортқа

ш е б е р л і г і м і з д і  

д е

к ү ш і м і з д і   с а л а   е л г екөрсеттік. «Ер  шекіс-

пей  бекіспейді»  демей

ме, күрес пен аударыс-

п а қ   қ а н ы м ы з д а   б а р

спорт  түрлері.  Жалпы,

« Ж і г і т  

с ұ л т а н ы »

б а й қ а у ы н ы ң  

к е ң

к ө ле м д і   ө т у і   ж ә неұ л т т ы қ   қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з ды

ұлықтауы  маған  ұнады.  Намыс-

ш ы л   қ а з а қ п ы з   ғ ой ,   о б л ы с т ы ң

атына жеңіс әкеліп, үздік шыққа-

ныма қуандым. Мені қолдап, қол-

әрі әріптесім Ертай Жиенбаевқа,

інім  Зейнетке  көп  рахмет  айта-

мын,- дейді Дәулеттің өзі.

Дәулет  Мергенбаев  Т.Жарма-

ғ а м б е т о в  

а т ы н д а ғ ы  

о р т а


мектептің  түлегі. 2008 жылдан

бері  Қаражар  орта  мектебінде

д ене   ш ы н ы қ т ы р у   п ә н і н і ң   ж а с

мұғалімі. Өзі айтпақшы, дені сау,

ұзақ уақыт еңбек етуге жарамды,

мұғалімі», «Үздік дене шынықты-

р у   п ә н і н і ң   м ұ ғ а л і м і   -   2 0 1 4 » ,

«Үздік сынып жетекшісі» атанған,

облыстан  ІІ  орын  алған.  «Үздік

ж а с   а у ы л   м ұ ғ а л і м і   –   2 0 1 3 »

атағын  өткен  жылы  иемденген,

аудандық  білім  бөлімінің  алғыс

хаттары да жетістік қоржынында

ж и н а у л ы .  

Қ а з а қ  

к ү р е с і нен

«Жас  барыс – 2014»            белде-

паштап  серілер  сайысына  бірге

б а р ғ а н,   к ө м е к т е р і н   а я м а ғ а н

аудандық  мәдениет  үйінің  қыз-

меткері  Құрал  Беркалинге,  ағам

Жанболат  Рахмановқа,  о қушым

р у х а н и   ж е т і л г ен,   н а м ы с ш ы л

шәкірт  тәрбиелеуді  мақсат  етіп

қ ой ғ а н   Д ә у ле т т і ң   м а м а н д ығ ы

б ой ы нш а  

ж е т і с т і к т е р і  

д е


ж о қ   е м е с .   М е к т е п т е     « Ж ы л

су і н д е   а у д а н д а     ж е ң і м п а з

а т а нс а ,   о б л ы с т а   І І І   о р ы н н а н

көрінген.Рита  ХАЛЫҚҚЫЗЫ.

2

12 маусым 2014

2014 жылдың маусым айының

09  мен 15 аралығында  «Шартты

түрде сотталған» атты күшейтіл-

ген мерзім уақыты өтеді. Осы ата-

лғанға  байланысты  Байғанин

аудандық  ҚАИ-ның  есебінде

тұрған  сотталғандардың  тұрғы-

лықты  мекен-жайлары  тексері-

леді.

М. Н. Бакес,

Байғанин аудандық ҚАИ-ң

аға инспекторы әділет аға

лейтенанты.

А л ғ а ш қ ы   б о л ы п   с ө з   а л ғ а н

о б л ы с т ы қ   д енс а у л ы қ   с а қ т а у

басқармасының баспасөз хатшы-

с ы   І з б а с қ а н   Н ұ р и д д и н ұ л ы  е л

президентінің  әрқашан  денсау-

лық  сақтау  саласына  жіті  мән

берілетіндігіне  то қталды.  СалаДенсаулық сақтау саласындағы оң өзгерістер

Өткен бейсенбіде

аудан әкімшілігінің

залында денсаулық

сақтау саласын-

дағы оң өзгерістер

турасында келелі

жиылыс өтті. Аудан

әкімі Нұржан Аққұл-

дың басшылығы-

мен өткен    жина-

лысқа облыстық

денсаулық сақтау

басқармасының

баспасөз хатшысы

Ізбасқан Нұриддин-

ұлы Аймағамбетов,

республикалық

электрондық

денсаулық сақтау

орталығының ди-

ректоры Мира

Жексенқызы Мәзін,

мәслихат хатшысы

Бақтыгерей Тұрлы-

баев және

ауданның

бөлім, мекеме

басшылары мен

қызметкерлер, ауыл

тұрғындары

қатысты.

2015 жылдарға арналған «Сала-

матты  Қазақстан»  мемлекеттік

бағдарламасы жүзеге асырылып

ж а т қ а н ы н   с ө з   е т к ен   І з б а с қ а н

Н ұ р и д д и н ұ л ы   т о ғ ы з   б ө л і м нен

тұратын  бағдарламаның  басты

бағыты —  әлеуметтік  маңызы

мойны және сүт безі обыры, сары

аурудың  В  және  С  түрлері,  тік

және то қ ішек қатерлі ісігін анық-

тау  бойынша    скрининг  өтуде.

Негізінен  тұрғындардың  скри-

нингтік тексеруден өтуін үйлесті-

ру салауатты өмір салтын қалып-

а л ғ а   т а р т қ а н   с а л а   м а м а н ы

екпенің маңыздылығы жөнінде де

сөз қозғады. Деректер келтірді.«“Бірінші байлы қ - денсаулы қ”

деген  нақыл  сөз  бар  қазақта.

Денсаулы қты  дүниенің  ешқан-

дай  байлығына  да  сатып  ала

алмайсың.  Сол  үшін  әрбір  адам

с п о р т п ен  

ш ұ ғ ы л д а н ы п ,

к ү т і н г ен і  

д ұ р ы с .  

Қ о р ы т а

айтқанда, спортпен шұғылдану-

ды ң   а д а м   д енс а у л ығ ы   ү ш і н

пайдасы  зор,» - деген  маман

ауыл  тұрғындарын  салауатты

өмір салтын ұстануға шақырды.

А л   э ле к т р о н д ы қ   д енс а у л ы қ

сақтау  орталығының  директоры

Мира  Жексен қызының  сөзінен

электронды  денсаулық  саласы-

ның  қарқынды  дамып  жатқанын

ұқтық.  Бұл  жаңа  жүйе  еліміздегі

электронды медицинаны дамыту

аясында жүзеге асуда. Электрон-

ды  денсаулық  сақтау  жүйесін

дамыту арқылы әрбір азаматтың

дер  кезінде  әрі  нақты  әрі  өзекті

ақпарат алып отыруы көзделуде

дейді  маман.  Сонымен  қатар,

«әрбір  азамат  сапалы,  қауіпсіз

медициналық көмекпен қамтама-

с ы з   е т і л у і   т и і с   д е с е к ,   дә л

осы  жаңа  жүйе  соған  кепілдік

береді», - дейді,  құзырлы  сала

маманы.


Е л і м і з д і ң   ә р б і р   а з а м а т ы

т е к   м е д и ц и н а л ы қ   а қ п а р а т п ен

ж ә не   м е д и ц и н а л ы қ   к ө м е к п ен

ш е к т е л і п   қ а н а   қ а л м а й ,   ө з

денсаулығына  жауапкершілікпен

қарау  керек  екенін  ұмытпағаны

а б з а л  

е к ен і н  

ұ ғ ы н д ы р ғ а н

жиналысты аудан әкімі Н. Аққұл

қорытындылады.  1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал