Газет 1988 жылдыѓ 1 шiлдесiнен бастап шыѕады №2 (5351), 7 ћаѓтар, сенбi, 2017 жылжүктеу 0.51 Mb.

бет1/4
Дата15.09.2017
өлшемі0.51 Mb.
  1   2   3   4

Газет 1988 жылдыѓ

1 шiлдесiнен бастап шыѕады

№2  (5351),

7 ћаѓтар, сенбi, 2017 жыл.

almaty-akshamу.kz E-mail: almaty-aksham@mail.ru

Мыѓ  жасаѕан  шањардыѓ  шамшыраѕы

2

3

ЋАЛА-ЋАРБАЛАС

5

НЕ БАЙЋАДЫЃЫЗ?

КЕРЕК ДЕРЕК

7

БАЙЫПТАМА

«Алматы

метрополитенi» КМК

2016 жылы 873 млн.

теѓге к лемiнде табыс

тапты. Былтыр метро

ћызметiн 12,4 млн. адам

пайдаланѕан. Кљн

сайын метро ћызметiн

40 мыѓнан 50 мыѓѕа

дейiн адам

пайдаланады. 5 жыл

жыл iшiнде метро

ћызметiн 42 млн. адам

пайдаланѕан.

Алматыда

лаѓкестiкке

ћарсы кљрес

штабы жедел

желi ћџрды

Аталѕан керi байланыс желiсi

арћылы тџрѕындар лаѓкестiк

ќрекеттер туралы жедел хабарлай

алады. «Атап айтћанда, 110 н мiрiн

теру арћылы ЋР ЏЋК-не, 254-40-07;

263-36-36 жќне 263-38-38 н мiрлерiн

теру арћылы IIД кезекшiсiне, 265-03-

03; 265-03-70 н мiрiн теру арћылы

Алматы прокуратурасына лаѓкестiк

ћауiп туралы аћпар жеткiзуге

болады.


Ћалалыћ IIД баспас з

ћызметi.

УНИВЕРСИАДАЅА 22 КЉН ЋАЛДЫ

НАН

ЋЫМБАТТАЙ МА?

ЋЏРМЕТТI АЛМАТЫ

ЋАЛАСЫНЫЃ МЕМЛЕКЕТТIК

ТЏРЅЫН ЉЙ ЋОРЫНАН ТЏРЅЫН

ЉЙ АЛУЅА МЏЋТАЖДАРДЫЃ

ЕСЕБIНДЕ ТЏРЅАН

АЗАМАТТАР!

ЋАЛАЛЫЋТАР ЋАПЕРIНЕ!

ТАМАЋ

ТАПЋЫШ

ТАЯЋ

тарих


ћойнауына кеттi

8-9

РУХАНИЯТ

ЋЏРБЫЃДЫ

БИЛIККЕ

АРАЛАСТЫРСАЃ,

ЋЏРИСЫЃ...

КЕРУЕН КЕТIП

БАРАДЫ ...

МЏРАЖАЙДА

16

СПОРТ

Универсиада-2017

ћарсаѓында

жеѓiлдiктер маусымы

басталады

Суреттi тљсiрген – Д.Исаев

КЕРЕК ДЕРЕК

Нџрлан СЉЙIН

Алматы – елiмiздiѓ еѓ алып мегаполисi.

Ресми санаћ бойынша, 1 млн. 700 мыѓнан

астам тџрѕыны бар алып шањарда бљгiнде,

шын мќнiнде, екi жарым миллионнан астам

адам тiршiлiк етедi. Бљгiнгi таѓда жекемен-

шiк секторды есептемегенде, 8,5 мыѓ к п-

пќтерлi тџрѕын љй бар. Осы орайда, ћаланыѓ

тџрѕын љй ћорын жаћсы жаѕдайда џстап тџру

– шањар басшылыѕыныѓ алдында тџрѕан

маѓызды мќселелердiѓ бiрi.

Жаѓа жылдыѓ алѕашћы аптасын

аймаћтарда кездесулермен бастаѕан ЋР

Парламент Мќжiлiсi депутаттарыныѓ бiр

тобы Алматыда жџмыс сапарымен жљр. ЋР

Парламент Мќжiлiсiнiѓ т раѕа орынбасары

Гљлмира Есiмбаева бастаѕан депутаттар

тобы Алматы ћаласы ќкiмдiгiнде тџрѕын љй

заѓнамасына  згерiстер енгiзу туралы

Алматы ћаласы ќкiмдiгiнiѓ џсынысын

талћылаѕан отырыс  ткiздi.

Отырысћа Алматы ќкiмдiгiнiѓ жџмыс-

шы тобы, ћалалыћ мќслихат депутаттары,

Алматы ћоѕамдыћ кеѓес мљшелерi, ћалалыћ

ќдiлет, прокуратура, iшкi iстер, Тџрѕын љй

басћармалар  кiлдерi, ПИК т раѕалары,

т.б. ћатысты. Кљн тќртiбiндегi «Алматы

ћаласы ќкiмдiгiнiѓ ЋР Тџрѕын љй заѓнама-

сыныѓ ПИК ћызметiн реттеу ж нiндегi

џсынысы» таћырыбында Алматы ћаласы

ќкiмi аппаратыныѓ жетекшiсi Марат

Сембеков баяндама жасады.

Бљгiнгi таѓда мегаполисте 800-ден астам

ПИК бар. 1997 жылдан берi жџмыс iстейтiн

«Пќтер иелерi кооперативi» жљйесiне

бљгiнгi кљнге дейiн ешћандай  згерiстер,

ћайта ћџрылымдау жасалмаѕан. Сол себептi

де бљгiнгi таѓда ПИК-тер жџмысын ћада-

ѕалау, тексеру, реттеу мљмкiн емес. Осы

тџрѕыда Алматы ќкiмдiгiнiѓ жџмыс тобы

Тџрѕын љй заѓнамасыныѓ ПИК ћызметiне

байланысты 29 тармаћтан тџратын  згерiс

енгiзуге џсыныс жасап отыр.

Отырыс барысында ћалалыћ Тџрѕын љйТЏРЅЫН ЉЙ ЗАЃНАМАСЫНА  ЗГЕРIСТЕР КЕРЕК

жќне тџрѕын љй инспекциясы басћармасы

басшысы Ќ. скенбаев, Алматы ћалалыћ

ћоѕамдыћ кеѓес  кiлi М.Ћисыћов, мќжiлiс

депутаты С.Ћџсайынов, т.б. Алматы ћаласы

ќкiмдiгiнiѓ џсынысына байланысты

пiкiрлерiн бiлдiрдi.

Кљн тќртiбiндегi мќселенiѓ  зектiлiгiне,

заѓнамаѕа  згерiстер ћажеттiлiгiне тоћ-

талѕан Алматы ћаласы ПИК-тер ассоциа-

циясы т райымы Б.Жљнiсбаева да џсы-

нысты ћолдайтындыѕын айтты. Барлыћ

тараптарды тыѓдаѕан ЋР Парламент

Мќжiлiсiнiѓ депутаттар тобы Тџрѕын љй

заѓнамасына  згерiстер енгiзу ж нiндегi

Алматы ћаласы ќкiмдiгiнiѓ џсынысын жан-

жаћты ћарап, мемлекеттiк заѓ шыѕару

органдары деѓгейiне жеткiзу ћажеттiлiгiне

тоћталды.

* Алматыда 8,5 мыѓ

к ппќтерлi тџрѕын љй бар.

* Олардыѓ мыѓнан астамы

пайдалану мерзiмi 40 жылдан

асћан ескi љйлер.

* Мегаполисте 800-ден

астам ПИК жџмыс iстейдi.

* Алматы ћаласы ќкiмдiгi ЋР

Тџрѕын љй заѓнамасына ПИК

ћызметiн реттеу ж нiнде

џсыныс енгiздi.

* Џсыныста салаѕа ћатысты

29  згерiс енгiзу бар.

Алматы ќкiмдiгiнде ЋР Парламент Мќжiлiсi депутаттарыныѓ ћатысуымен

Тџрѕын љй заѓнамасына џсынылѕан  згерiстер талћыланды

10


7 ћаѓтар 2017 жыл.

№2 (5351)

2

ЋАЛА-ЋАРБАЛАС

Мќжiлiс т раѕасыныѓ

орынбасары аудан

тџрѕындарымен кездестi

Ћонысбай ЋЏРАЛБАЙЏЛЫ

«Нџр Отан» партиясыныѓ атынан

сайланѕан Мќжiлiс депутаттары  ѓiрлердi

аралап, кездесулер  ткiзуде. Ћаѓтардыѓ

4-i кљнi ЋР Парламентi Мќжiлiсi

т раѕасыныѓ орынбасары, Мќжiлiстегi

«Нџр Отан» партиясы фракциясыныѓ

жетекшiсi Гљлмира Есiмбаева Алатау

ауданыныѓ «Шаѓыраћ-2» ыћшамауда-

нындаѕы №26 мектепте аудан жџртшы-

лыѕымен кездестi.  Кездесуге «Нџр Отан»

партиясы АЋФ т раѕасыныѓ орын-

басары, Алматы ћалалыћ мќслихатыныѓ

депутаты Станислав Канкуров ћатысты.

Бiлiм беру саласыныѓ љлкен жана-

шыры, бiлiктi маманы ретiнде алматы-

лыћтар, алатаулыћтар жаћсы бiлетiн

Гљлмира Естайбекћызы елмен кездесу-

ден бџрын оћушылар саны 3000-нан

асатын №26 мектептiѓ жанынан

тџрѕызылып, жаћында пайдалануѕа

берiлген 900 оћушыѕа арналѕан мектеп

ѕимаратын к рiп, балалардыѓ сапалы

бiлiм алуына жасалып жатћан мљм-

кiндiктермен тиянаћты танысып, кеѓес-

џсыныстарын айтты.

Кездесуде Алатау ауданыныѓ ќкiмi

Баѕдат Мќнiзоров ћџрылѕанына 8 жыл

болѕан Алатау ауданыныѓ бiлiм беру

саласында соѓѕы екi жылда елiмiздiѓ еѓ

љздiк аудандары ћатарына к терiлуi –

мемлекет тарапынан жасалѕан ћамћор-

лыћтыѓ нќтижесi екендiгiн атап  ттi.

Аудан ћџрылѕалы берi мџнда 9

мектеп, 12 балабаћша ашылѕан. Оныѓ

љстiне, мџнда 3000-ѕа жуыћ џстаздар

еѓбек етедi. Дегенмен, ауданда ќлi де

бiлiм саласына байланысты шешiлетiн

мќселелер баршылыћ, «алайда, оныѓ

барлыѕы бiрте-бiрте шешiлетiн болады»,

– дедi аудан ќкiмi.

Мќжiлiс депутаты Гљлмира Естай-

бекћызы  з с зiнде елiмiздiѓ болашаѕы

–  жас џрпаћћа сапалы бiлiм берiп, жо-

ѕары саналы азамат етiп ћалыптастыру

љшiн мемлекетiмiз барынша жаѕдай

жасап жатћандыѕын тiлге тиек еттi.

– Жас жеткiншектер мектеп ћабыр-

ѕасынан оѓ-солын танып, болашаѕына

айћын маћсат ћоя бiлуi керек. Тiптi,

олардыѓ мектептен кейiн, ћоѕамда  з

орнын табатын кќсiби мамандыћ иесi

болып ћалыптасуына бќрiмiз атсалысуы-

мыз ћажет. Мектептен жастар љлкен

мiрге ћажеттi дайындыћпен шыѕуы

тиiс, – дедi ЋР Парламентi Мќжiлiсi

т раѕасыныѓ орынбасары Гљлмира

Есiмбаева.

Айта кетейiк, 2017 жылдан кќсiптiк-

техникалыћ бiлiм беру баѕытында

жоспарлы жџмыстар жасалынып, 9-

сыныптан соѓ аттестат алѕан балаѕа

кќсiптiк мектептен мамандыћ беру

к зделуде.

Алатау ауданыныѓ бiлiм беру

баѕытындаѕы жетiстiктерiне  з љлестерiн

ћосћан џстаздарѕа еѓбектерi љшiн

ризашылыѕын бiлдiрген Гљлмира

Естайбекћызы жџртшылыћћа жаѓа

жылда жаѓа табыстарѕа жетулерiне

тiлектестiгiн бiлдiрдi.КЕРЕК ДЕРЕК

Алатау ауданында 8 жылда 9 мектеп,

12 балабаћша пайдалануѕа берiлген.

Бљгiнгi кљнi  аудан бойынша 25 бiлiм беру

мекемесi бар, оныѓ iшiнде 2 – физика-

математикалыћ лицей, 1 – мектеп-лицей,

1 – мектеп-гимназия, 21 – жалпы бiлiм

беру мектебi.

Ал, денсаулыћ саћтау саласы бойын-

ша, ауданда 5 денсаулыћ саћтау мекемесi

халыћћа ћызмет к рсетедi. Аудандаѕы

ћалалыћ емханаларда 2016 жылы

мемлекеттiк тапсырыс бойынша 195 834

тџрѕын тiркелген. Ћазiргi таѓда, аудан-

даѕы денсаулыћ саћтау мекемелерiнде 731

медицина саласыныѓ ћызметкерлерi

ћызмет етедi. Оныѓ iшiнде, 245 – дќрi-

гер, 486 – медбике.

Нџржамал БАЙСАЋАЛ

Осы iссапар барысында Ћазаћстан

Республикасы Парламент Мќжiлiсi

т раѕасыныѓ орынбасары, «Нџр Отан»

партиясы фракциясыныѓ жетекшiсi

Гљлмира Есiмбаева, Мќжiлiс депутаттары –

Серiк Сейдуманов, Жќмила Нџрманбетова,

Серiк Ћџсайынов, Гљлнар Бижанова, Ольга

Шишигина  Алматы жџртын ѕана  емес,

Талдыћорѕан,  Астана, Ћызылорда, Аћтау,

Шымкент, Тараз жќне басћа да ћалаларѕа

тљрлi нан  нiмдерiн џсынып отырѕан

«Аћсай-нан» ЖШС нан  нiмдерi комби-

натында болып,  комбинаттыѓ жџмыс

барысымен танысты.   1300-ден аса  адамды

жџмыспен ћамтып, тќулiгiне 150  тоннадан

артыћ нан  нiмдерiнiѓ 200-ден аса тљрiн

шыѕаратын «Аћсай-нан» комбинатыныѓ

жџмысшыларымен кездесу барысында

Мќжiлiстегi «Нџр Отан» партиясы фрак-

циясыныѓ жетекшiсi Гљлмира Есiмбаева

комбинат ћызметкерлерiне Елбасы, Партия

т раѕасы Нџрсџлтан Назарбаевтыѓ

жаѓажылдыћ ћџттыћтауындаѕы елiмiзде

агро ндiрiстiк саланы кешендi тљрде

дамытудыѓ жаѓа баѕдарламасы мен  жаѓа

жылдан бастап  жљзеге асырылатын Елбасы

тапсырмаларыныѓ маѓыздылыѕын атап

ттi.  Елбасыныѓ  отандыћ  нiм  ндiру,

кљнделiктi тџтынатын азыћ-тљлiк  нiмдерiн

жќне басћа да  з  нiмдерiмiздi к птеп

шыѕару арћылы халыћтыѓ ќл-аућаты мен

тџрмыстыћ ахуалдарын жаћсарту жолын-

даѕы партияныѓ  алдына ћойып отырѕан

маћсаттары мен мiндеттерiне  жан-жаћты

тоћталып, комбинат ћызметкерлерiнiѓ

сауалдарына жауап бердi. Комбинатты

аралап к рген депутаттар сонау тоћсанын-

шы жылдардыѓ  басындаѕы экономикалыћ

ћиындыћтардыѓ  зiнде халыћты нан

нiмдерiмен ћамтамасыз ету жџмысын

тоћтатпаѕан «Аћсай нанныѓ» ћазiргi

уаћытта да  нiм тљрлерiн арттырумен

ћатар, жаѓа технологияларды да кеѓiнен

игерiп, тџтынушыларды  тљрлi нан  нiмде-

рiмен ћамтамасыз етiп отырѕан комбинат

жџмысшыларыныѓ  еѓбектерiне ризашы-

лыћтарын бiлдiрдi.  Нан  нiмдерiн  ндiруде

немiс технологиясын басшылыћћа алѕан

«Аћсай нан» комбинаты бљгiнде ћанатын

кеѓге жайѕан. Комбинаттыѓ «Аћсай-нан–

К кшетау», «Аћсай нан– скемен»

филиалдары iске ћосылса, елiмiздiѓ басћа

ѓiрлерiмен де осы баѕытта келiсс здер

жљргiзiлiп жатћан к рiнедi. Ал ћазiр

«Аћсай нан» љш мыѓѕа жуыћ сауда-саттыћ

нљктелерiмен жџмыс iстейдi. Ал комбинат

директорыныѓ экономика жќне  ћаржы

мќселелерi ж нiндегi  орынбасары Р.В.Цы-

ганок  комбинаттыѓ жетiстiктерiн, 2008

жылы Президентiмiздiѓ ћолынан  «Алтын

сапа» сыйлыѕын алѕандарын айта келiп,

электр энергиясыныѓ, газдыѓ, басћа да

коммуналдыћ  ћызметтердiѓ баѕаларыныѓ

суiне байланысты  комбинат шыѕындары-

ныѓ к бейгенiн тiлге тиек етiп, депутат-

тарѕа нан баѕасын ћымбаттату ж нiнде

џсынысын бiлдiрген болатын. Бiраћ, Гљл-

мира Есiмбаева  нан баѕасыныѓ ћымбат-

тауына ешћандай негiз жоћтыѕын, ел

Парламентiнде агро неркќсiптiк  саланы

баѕытталѕан бiрћатар жаѓа заѓдар ћабыл-

данѕанын, осыныѓ нќтижесiнде нарыћтыѓ

талаптарына сќйкес, экономика секторын-

даѕы ћиын саланыѓ  ркендеуiне ћџћыћтыћ

негiздер  ћаланѕанын,  з кезегiнде бџл

ћадамныѓ тауар  ндiрушi кќсiпкерлердi

ћорѕау мен ћолдауѕа арналѕанын атап

айтты. «Еѓ бастысы, елiмiзде азаматтардыѓ

ќлеуметтiк жаѕдайларын жаћсарту  маћса-

тында аућымды  iс-шаралардыѓ ћолѕа

алынѕанын, «Нџр Отан» партиясыныѓ ћол-

дауымен мемлекеттiк деѓгейде ћабылдан-

ѕан жоспарларды жљзеге асырудыѓ наћты

ћадамдары белгiленгенiп отырѕандыѕын, ал

ол жоспарларды, оныѓ iшiнде агро нер-

кќсiптiк саланы  дамыту ж нiндегi жоба-

ларды осы салаѕа ћатысты барлыћ  ндiрiс

орындары,  сiздермен бiрлесе  жљзеге

асырамыз, – дедi Гљлмира Естайбекћызы.

Жаѓа жыл басталѕалы Алматыда нан

баѕасы ћымбаттайды екен деген  ћауесет ел

кезiп жљрген едi. Депутаттар ол мќселеге

нљкте ћойып, мемлекет бюджетiнiѓ 48

пайызы ќлеуметтiк баѕдарламаларѕа

арналып отырѕандыѕын, ал халыћ еѓ к п

тџтынатын нан  нiмдерiнiѓ ћымбаттауына

жол берiлмейтiндiгiн, бџл мќселенi

депутаттар  жоѕарыдаѕыларѕа жеткiзетiн-

дiктерiн айтты.  «Жаћсы с з – жарым

ырыс» деген емес пе, астыћты елде  оты-

рып, ћымбат нан жеудiѓ ретi жоћ шыѕар.

Бџл ретте Мќжiлiстегi  «Нџр Отан» фрак-

циясыныѓ жетекшiсi Гљлмира Есiмбаева-

ныѓ «бiз баѕа мќселесiне жауапты емеспiз,

дегенмен, халыћтыћ мљддеге келгенде,  з

џсыныс-тiлектерiмiздi айтуѕа,  сайлаушы-

ларымыздыѓ ќлеуметтiк мљдделерiн ћор-

ѕауѕа  ћашанда мљдделiмiз. Бџл – партия-

ныѓ  алдына ћойып отырѕан  еѓ басым

баѕыттары» деген с зi комбинат жџмыс-

шыларына жiгер бердi.

Алматыѕа келген депутаттар тобын

«Нџр Отан» партиясы Алматы ћалалыћ

филиалы т раѕасыныѓ бiрiншi орынбасары

Жџлдыз Омарбекова мен Алматы ћалалыћ

ќкiмдiгi мен  атћарушы органдардыѓ

кiлдерi бастап алып жљрдi.НАН  ЋЫМБАТТАЙ МА?

4 ћаѓтардан бастап Ћазаћстан Республикасы Парламент  Мќжiлiсiнiѓ депутаттары  ѓiрлердi аралап,

сайлаушыларымен кездесiп, «100 наћты ћадам» Џлт жоспары,  «Нџрлы жол» мемлекеттiк баѕдарламасын жќне

«Нџр Отан» партиясыныѓ «Ћазаћстан-2021: Бiрлiк. Тџраћтылыћ. Жасампаздыћ» атты сайлауалды тџѕырнамасын

жљзеге асыру жолдары мен осы  баѕыттар бойынша жаћын уаћытта атћарылуѕа тиiстi  негiзгi баѕыттарды тљсiндiрдi.

тџрмыстыћ жаѕдайын к рiп, к збе-к з ќѓгiмелесудiѓ

маѓыздылыѕына тоћталып, елiмiздiѓ дамуы жолындаѕы Елбасыныѓ

«Нџрлы жол», «Нџрлы жер», «Жџмыспен ћамту жол картасы-2020»

жќне таѕы басћа да ќлеуметтiк баѕдарламаларѕа тоћталып, жастар

саясатын дамыту баѕытында ћолѕа аланып отырѕан басты

шараларѕа жан-жаћты тоћталды.  Оныѓ iшiнде ќлеуметтiк меке-

мелердiѓ тљлектерiнiѓ жан-жаћты ћалыптасуына, олардыѓ тџрѕын

љймен ћамтылуына айрыћша к ѓiл б лiнiп, ћамћорлыћтар

жасалып отырѕандыѕын  айтып  ттi.  Ж.Нџрманбетова мемлекеттiк

бюджеттiѓ 46 пайызыныѓ ќлеуметтiк баѕдарламаларѕа баѕытталѕан-

дыѕын,  ал осы баѕдарламалардыѓ басым б лiгi жастардыѓ  бiлiм

алып,  еѓбек етулерiне арналѕанын  айтты. Кездесу барысында

«Жастар љйiнiѓ» тќрбиеленушiлерi  здерiнiѓ к кейiнде жљрген

сауалдарын ћойып, оѕан тиiстi жауабын алды.  Жастарды мџћият

тыѓдаѕан Жќмила Нџрманбетова  «жастар – бiздiѓ болашаѕымыз»

деп тоћсан ауыз с здiѓ тобыћтай тљйiнiн айтып, депутат жастар

тарапынан айтылѕан џсыныс-тiлектердi  назарѕа алып, оны тиiстi

орындарѕа жеткiзетiндiгiн мќлiмдедi.

ЖАСТАР – ЕЛДIЃ  БОЛАШАЅЫ,

олардыѓ келешегi нџрлы болуы љшiн елiмiзде барлыћ мљмкiндiк ћарастырылѕан, – дедi   «Жастар љйi»

мемлекеттiк мекемесiнiѓ тќрбиеленушiлерiмен кездесу барысында ЋР Парламентi Мќжiлiсiнiѓ депутаты,

«Нџр Отан» партиясы депутаттыћ фракциясыныѓ мљшесi Жќмила Нџрманбетова

Мќжiлiс депутаты Жќмила Нџрманбетованыѓ

Жастар љйiнiѓ тџрѕындарымен болѕан кездесуiн Ќуезов

аудандыћ «Нџр Отан» партиясыныѓ аудандыћ филиалы

т раѕасыныѓ  орынбасары Мџрат Омаров ашып,

депутатћа мекеменiѓ ћызметкерлерi мен тќрбие-

ленушiлерiн таныстырып, мекеме бойынша жљргiзiлiп

отырѕан тќрбиелiк жќне басћа да жастардыѓ ћоѕам-

даѕы  з орындарын табу баѕытында атћарылып

отырѕан жџмыстар мен iс-шараларымен таныстырып

ттi.

з кезегiнде с з алѕан  Жќмила  Нџрманбетова «Жастар љйiне»

келгендегi маћсаты – тќрбиеленушiлердiѓ тџрмыс-тiршiлiгiнен

аћпарат алып, џсыныс-тiлектерiн тыѓдау екендiгiн,  сонымен

ћатар, Парламенттiѓ заѓ шыѕарушы орган екендiгiн  айта келiп,

жастарѕа  з џсыныс-тiлектерiн, ойларын айтуды џсынды. С зiн

жаѓажылдыћ ћџттыћтаумен бастаѕан депутаттыѓ  кездесуi

жылышырайда  ттi. Жќмила Нџрманбетова тќрбиеленушiлердiѓ7 ћаѓтар 2017 жыл.

№2 (5351)

www.almaty-akshamy.kz3

ЋАЛА-ЋАРБАЛАС

КЕРЕК ДЕРЕК

Бљлдiршiндердi

бiр ћуантты

Рая ЕСКЕНДIР

Жетiсу ауданы ќкiмшiлiгi мен аудандыћ

мљгедек балалар жќне психоневрологиялыћ

ауытћулары бар мљгедек балаларѕа љйден

ќлеуметтiк к мек к рсету б лiмшесi бiрлесiп,

№98 б бекжай-балабаћша шаѓыраѕында

Жаѓа жыл шыршасын  ткiздi. Жетiсу ауданы

ќкiмiнiѓ орынбасары Жанат Мџрынова бала-

ћайларды Жаѓа жылмен ћџттыћтап,

балалармен бiрге ертеѓгiлiктi тамашалады.

Бџл кљнi мљмкiндiгi шектеулi балалар №98

б бекжай-балабаћша бљлдiршiндерiнiѓ  нерiн

тамашалап, балабаћша ћызметкерлерi сахналаѕан ћысћы

ертегiнi ћызыѕа к рiп, ћуанышћа кенелдi. Олардыѓ ата-

аналары да бiр сќтке к ѓiл к терiп, к ѓiлi жарым

балаларѕа ћуаныш сыйлаѕан ќкiмшiлiк ћызметкерлерiне

алѕыстарын бiлдiрдi.

– Бљгiнгi Жаѓа жыл шыршасына келiп, ћатысып

отырѕан балалардыѓ да, олардыѓ ата-аналарыныѓ да

к ѓiл кљйлерi жоѕары. Бала бiткен Жаѓа жылды, Аяз

атаны асыѕа кљтетiнi аныћ ћой. Ќсiресе, бiздiѓ аудан

к лемiнде тџрып жатћан мљгедек жќне психонев-

рологиялыћ ауытћулары бар љйде ќлеуметтiк к мек

к рсетiлетiн б лiмшенiѓ тiзiмiнде тџратын

балаћайлардыѓ ћуанѕанын к рсеѓiз. Сондыћтан басћа

балаћайлар сияћты шырша мерекесiне ћатысуѕа

мљмкiншiлiк жасап отырѕан барлыћ ћайырымды

жандарѕа алѕысымыз шексiз, – дейдi б лiмше

меѓгерушiсi Маржан Ћырѕызбаева.

Мерекелiк кештен соѓ барлыћ бљлдiршiнге сыйлыћ

табыс етiлдi.Бас ћаланыѓ брендi болуѕа тиiстi љздiк

жобаларѕа байћау жарияланды.

Астанада жыл басынан берi 360 мыѓнан

астам ќкiмшiлiк ћџћыћбџзушылыћ тiркелген.

Астанадаѕы Есiл  зенiнiѓ љстiне

циферблатыныѓ диаметрi 17 метр болатын

саѕат орнатылды. Саѕат сќуле шашып, аймаћты

нџрландырып тџрады.

Алматы Универсиадасыныѓ ћџрылысы мен

инфраћџрылымын дамытуѕа республикалыћ

бюджеттен 109 млрд. теѓге жџмсалды.

Алдаѕы жылы 26 бiлiм мекемелерiнiѓ

нысандарын сейсмикалыћ жаѕынан кљшейту

ћолѕа алынбаћшы.

Аѕымдаѕы жылы бюджеттен 164,2 млрд.

теѓге ќлеуметтiк саланы жаћсартуѕа

жџмсалады.

Алматыда 170 мыѓнан астам шаѕын жќне

орта кќсiпкерлiк субъектiлерi бар.

Ћала ћазынасынан туберкулезбен

ауыратындарѕа 51 миллион теѓге жџмсау

ћарастырылѕан.

Универсиаданы ќлемдiк опера жќне балет

жџлдыздары ћолдайды.

Ћазiр к з ауруы жасарып барады. Ќсiресе,

жас жеткiншектердiѓ бљгiнгi технология

заманында бџл дертке жиi џшырап жататынын

айѕаћтайтын дерекк здерi жеткiлiктi.

Сондыћтан психологтар бџл мќселемен

тљбегейлi айналысуда. Кљнделiктi ћолданатын

ћалта телефондары, смартфон тек к з ауруына

џшыратып ћоймайды, сондай-аћ, баланыѓ

психикасына орасан зор ќсер етуде. Бџл ретте

оны ћалай ћолдану ж нiндегi дќрiгерлер мен

психологтардыѓ арнайы кеѓесiне ћџлаћ асћан

ж н.

Ћытайда тџрмыс ћџрѕан жастардыѓ 50

пайызы екiншi бала тууѕа ћџлыћты емес.

Оѕан экология, т.б. тљрлi себептер кедергi

болып тџрѕан к рiнедi. Таяуда

телеарнадан Пекин к шесiнен жљргiзiлген

сџхбаттар осыѕан куќ.

К з ауруы к бейiп

келедi

ЖЕДЕЛ ЖЌРДЕМДI

ШАЋЫРУДЫЃ ДА Ж НI БАР

Нџржамал ТЕГIНБАЙЋЫЗЫ

Ауа райыныѓ ћџбылмалы мiнезiне

байланысты ћазiргi уаћытта ћалада жедел

респираторлыћ вирусты аурулар кеѓ етек

алып  отыр. Осыѕан байланысты жедел

жќрдем шаћырушылардыѓ ћатары да арта

тљскен.

Тек  ткен жылдыѓ  желтоћсан айыныѓ

зiнде  жедел жќрдемге 65 мыѓ шаћыру

тљскен.  Осынша шаћырулардыѓ iшiнде 23

мыѓы ѕана жедел к мектi ћажет етсе,

ћалѕандары емханаѕа барѕысы келмейтiн,

дене ћызулары к терiлiп, басы ауырѕаны

љшiн шаћырѕандар болып шыћћан. Ал

ћалѕан 50 пайызы, жоѕарыда айтып

ткендей, емханаѕа баруды ћиынсыѕандар

болып отыр.  Жедел жќрдем ћызметiнiѓ бiр

шаћыруѕа бiр саѕаты кететiнiн ескерсек,

олар басы ауырѕандарѕа барып ћайтћанша,

ћаланыѓ екiншi жаѕында шџѕыл к мекке

зќру талай адам  жедел жќрдем кљтiп ћала-

тындыѕын, тiптi, кешiгудiѓ салдарынан

кейде ћиын жаѕдайлар орын алып жата-

тындыѕын ескерткен Алматы ћалалыћ

Денсаулыћ саћтау басћармасы ћала тџр-

ѕындарына  жедел жќрдем к мегiн тек

шџѕыл жаѕдайларда ѕана шаћыртуды ес-

кертедi. Басћарма басшысы  ћала тџрѕын-

дарына ыѓѕайлы болу љшiн емханалардыѓ

жџмыс кљнiн таѓѕы сегiзден кешкi сегiзге

дейiн џзартылѕанын, барлыћ емдеу

мекемелерiнiѓ сайтында ЖРВИ-дiѓ алдын

алу мен саћтау туралы ескертпелердiѓ,

алѕашћы к мек тљрлерi туралы дќрiгерлiк

кеѓестердiѓ жазылѕандыѕын айта  келiп,

ауру ћатты љдеп бара жатћан жаѕдайда

Денсаулыћ саћтау басћармасыныѓ СаLL

орталыѕына 3000-103 н мiрi арћылы

болмаса  274-45-19 н мiрi  бойынша

басћармадаѕы ћоѕамдыћ ћабылдау б лiмiне

хабарласып, тиiстi дќрiгерлiк аћыл-кеѓес

алуѕа болатындыѕын ескертедi. «Сiз ба-

сыѓыз ауырып, балтырыѓыз сыздаѕан

секiлдi болмашы сырћатћа  жедел жќрдем

шаћыртып жатћанда, басћа  бiр адам

дќрiгердiѓ к мегiне мџћтаж болып жатуы

ќбден мљмкiн. Сондыћтан 103 н мiрiн

термес бџрын,  шџѕыл к мекке зќру адам-

дардыѓ барын да  ескергенiмiз  ж н-ау.  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал