Газет 1988 жылдыѓ 1 шiлдесiнен бастап шыѕады №154-156 (5349)жүктеу 1.7 Mb.

бет1/16
Дата12.09.2017
өлшемі1.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Газет 1988 жылдыѓ

1 шiлдесiнен бастап шыѕады

№154-156  (5349),

29 желтоћсан, бейсенбi, 2016 жыл.

almaty-akshamу.kz E-mail: almaty-aksham@mail.ru

Мыѓ  жасаѕан  шањардыѓ  шамшыраѕы

10

«АЋШАМ» ЖЌНЕ АЅАЙЫН

3

5

ШАЊАР ШАРУАШЫЛЫЅЫ

БАЙЫПТАМА

18

34

ЕСТЕН КЕТПЕС КЕЗДЕСУ

* Бiз тарихћа есесi кеткен халыћпыз. «Бiздiѓ тарих

ол-даѕы ћалыѓ тарих, оћулыѕы жџп-жџћа, бiраћ, таѕы»

деп Ћадыр аћын айтпаћшы, џлы империяныѓ  ктем

саясатыныѓ салдарынан к п к мбенiѓ Тќуелсiздiкке

дейiн к зi ашылмай келгенi аћићат. Сол тарихы-

мыздыѓ бiрi Алматыныѓ мыѓжылдыѕы едi. Мемлекет

басшысы Нџрсџлтан Назарбаевтыѓ тапсырмасымен

ћолѕа алынып, ЮНЕСКО деѓгейiнде тойланѕан

мыѓжылдыћтыѓ Алматыда  ткен салтанатына

Елбасыныѓ  зi келiп ћатысып, ћџттыћтады. Осынау

ћос мерекенiѓ аясында  ткен мыѓдаѕан iс-

шаралардыѓ арћасында Алматы аспанын џлт рухы

кернеп, ел еѓсесi биiктеп ћалды. Бљгiнгi арнаулы

н мiрде де жаѓа индустрияландыру саясатына орай

ћала аумаѕындаѕы жыл бойына атћарылѕан аућымды

iс-шаралар, жаѓадан ашылѕан кќсiпорындар, оћу-

аѕарту, спорттыћ нысандар туралы айтылады.

ЖЫЛДЫЃ БАСТЫ

ОЋИЅАСЫ

«Аћжайыћ сенiѓ орныѓ алаб тен» демекшi,

алты Алаш љшiн Алматыныѓ да орны ала-

б тен. Алматыныѓ ќрбiр ћазаћ баласына одан

сайын ыстыћ болатын себебi, Елбасыныѓ

айтћанындай, ол – «Тќуелсiздiгiмiздiѓ алтын

бесiгi».  Алматыда тџсауын кескен осынау

џлыћ мерекемiздiѓ 25 жылдыѕы таяуда елiмiз

бойынша тойланып, џлыћталды.

МЕГАПОЛИСТIЃ

ИНЖЕНЕРЛIК

ИНФРАЋЏРЫЛЫМЫН

ЖЕТIЛДIРУ ЖАЛЅАСАДЫ

Алматыда 2017 жылы 167

шаћырым су жќне кќрiз

жљйесi салынады«АДАМ  ЖЉРЕГI

ЋЏС  ЋАНАТЫНДАЙ,

СОЅА-СОЅА ЅЏМЫРЫ

ЋЫСЋАРАТЫНДАЙ...»

УНИВЕРСИАДАЅА

31 КЉН ЋАЛДЫ

АЛМАТЫНЫ

АЙШЫЋТАЅАН

ЖЫЛ БОЛДЫ

ЖЫЛ ЖЕТIСТIКТЕРI

15

ТЕЛЕАРНАЛАРДЫЃ

«ЖЏЛДЫЗДАРДЫ»

К РСЕТКЕННЕН

БАСЋА IСI

ЖОЋ ПА?

АЛМАТЫ

БАЛАЛАР

СПОРТЫНЫЃ

ОРТАЛЫЅЫНА

АЙНАЛАДЫ

50 ЖЫЛДАЅЫ  ЕЃ

ЕЛЕУЛI ОЋИЅА

МЕШIН ЖЫЛЫ ЕЛ

ЭКОНОМИКАСЫНДА

АЙТАРЛЫЋТАЙ  СIМ

БОЛДЫ


29 желтоћсан 2016 жыл.

№154-156 (5349)

2

www.almaty-akshamy.kzКЕРЕК ДЕРЕК

ТЌУЕЛСIЗДIК –

ЕЛIМIЗДIЃ ЕЃ ЏЛЫЋ

МЕРЕКЕСI

Айтатыны жоћ,  тiп бара жатћан мешiн жылындаѕы еѓ

џлыћ мереке – ел Тќуелсiздiгiнiѓ 25 жылдыѕы екенiнде с з

жоћ. Тiптi, ћазаћта бџдан  ткен џлы мереке болѕан емес

жќне болмайды да десек, артыћ айтпаѕанымыз.  йткенi,

бiздiѓ ћазаћ бодандыћтыѓ ауыр азабын тартћан халыћ.

Сондыћтан да Ћазаћ елi Тќуелсiздiктiѓ алѕашћы 25

жылында ѕасырѕа бергiсiз кезеѓдi басынан  ткердi.

Биыл Тќуелсiздiктiѓ 25 жылдыѕын елiмiз љлкен жетiстiк-

термен ћарсы алды. Бџѕан Елбасымыз Нџрсџлтан

Назарбаевтыѓ «Егемендiк жылдары Ћазаћстан

экономикасы 24 есе, азаматтар табыстары 20 есеге артты»

деген с здерi айћын дќлел бола алады. Ал осы тџрѕыда Елба-

сыныѓ  зi «Тќуелсiздiктiѓ алтын бесiгi» деп ардаћ тџтћан

ару ћала – Алматыныѓ жетiстiгi де желпiне айтуѕа тџрар-

лыћ. Мысалы, Тќуелсiздiктiѓ 25 жылдыѕына арналѕан

басты мерейлi жиын  ткен Республика сарайындаѕы салта-

натты жиында ћала ќкiмi Бауыржан Байбек бљгiнде ћала-

мызда тџратын ќрбiр 10 алматылыћтыѓ жетеуi шаѕын жќне

орта бизнесте жџмыс iстейтiнiн айта келiп, «ћала тџрѕын-

дарыныѓ орташа еѓбекаћысы 27 пайызѕа артып отыр. Ана

лiмi 33 есеге, сќби  лiмi 2,5 есеге азайып, ћаладаѕы  мiр

сљру к рсеткiшi 75 жасћа џзарды» деп атап  ттi.

Жалпы, 25 жылда шањарымыздыѓ ћалай ћарыштап

дамыѕанын мына дќйектерден де к руге болады. Атап

айтћанда, 1991 жылдары ћала бюджетi ћазiргi баѕаммен

есептегенде шамамен 37 млн. теѓгенi ћџраса, ал бљгiнде

мегаполистiѓ наћтыланѕан бюджетi 526 млрд. теѓгеге жетiп

отыр. К рдiѓiздер ме, Алматы ћаласы 25 жылда

ћаншалыћты дамыѕанын?.. Тiптi, Дљниежљзiлiк банк пен

БЏЏ-ныѓ жiктеуi бойынша, соѓѕы кезде алматылыћтар

мiр сљру деѓгейi жоѕары халыћћа жатћызылѕан. Мџныѓ

бќрi, ќрине, Тќуелсiздiктiѓ арћасы екенiнде кљмќнiмiз

жоћ...


ОРТАЛЫЋ АЗИЯДАЅЫ

ЕЃ IРI «АЙНАЛМАЛЫ

Д ЃГЕЛЕК»

Биыл ћазан айында Алматыдаѕы «МEGA Alma-Ata»

ойын-сауыћ орталыѕында Орталыћ Азиядаѕы еѓ биiк

«Айналмалы д ѓгелек» (Колесо обозрения) ќткеншегi iске

ћосылды. Алматыны биiктен тамашалауѕа мљмкiндiк

беретiн бџл ќткеншектiѓ биiктiгi 60 метрдi ћџрап, онда 208

орындыћ 40 жабыћ кабина бар. Балалар ћуанышына

жџмыс iстейтiн бџл ќткеншектi тџрѕызуѕа 1,5 млрд. теѓге

инвестиция тартылѕан.

Ќсел ДАЅЖАН

Делегацияны бастап келген Джон

Хо Джеон Азия аймаѕындаѕы бiрден-

бiр жетекшi ел – Ћазаћстан мен

Оѓтљстiк Корея екенiн атап  ттi. Со-

КЌРIСТЕР АЛМАТЫЅА

ЋАРЖЫ ЋЏЮЅА ДАЙЫН

Кореядан келген бизнес-делегация Алматыныѓ  неркќсiбi

мен энергетикасына инвестиция ћџюѕа дайын

ныѓ арћасында екi елдiѓ арасындаѕы

бизнес-ќрiптестiк белсендi жандануда.

Егер 2016 жылдыѓ ћаѓтар-ћазан

айларындаѕы Алматы мен Корея

арасындаѕы тауар айналымын ћар-

жыѕа шаћсаћ, ол 110 млн. долларды

к рсетедi. Оныѓ iшiнде экспорт – 1

млн. доллар, ал импорт – 119 млн.

доллар. Бљгiнгi кљнi Алматыда 185

бiрiккен жќне 493 кќрiс кќсiпорны

жџмыс iстейдi.

Кездесу барысында Джон Хо

Джеон Алматыныѓ инвестициялыћ

тартымды ћала ретiндегi љлкен

ќлеуетiн баса айтты.

– Мегаполистiѓ экономикалыћ

жќне индустриалды-инновациялыћ

даму ћарћыны  те жоѕары. Ћалада

шетелдiк капиталдыѓ ћатысуымен

жаѓа кќсiпорын ашуѕа мљмкiндiк

беретiн бизнес-аумаћтар табысты

жџмыс iстеуде, – дедi Джон Хо

Джеон.


Кќрiстiк бизнесмендер бџл жолы

Алматыныѓ  неркќсiбi мен энерге-

тикасына ћаржы ћџюѕа мљдделi

екендiктерiн бiлдiрдi.  йткенi, Ансан

ћаласыныѓ экономика к зi – жоѕары-

технологиялы  ндiрiсте. Яѕни, элек-

троника, машина ћџрастыру, метал-

лургия жќне текстильдi  неркќсiп.

Айта кетейiк, бџдан бiраз уаћыт

бџрын екiжаћты келiсiм аясында

Елбасы Корея Республикасына ресми

сапармен барып ћайтћан болатын.ПОЛИЦИЯЅА 118 АВТОК ЛIК ТАПСЫРЫЛДЫ

Айнабай МЌДИ

«Астана» алаѓында Алматы ћала-

сыныѓ  ќкiмi Бауыржан Байбек

ћалалыћ Iшкi iстер департаментiне

газбен жљретiн отандыћ 118  ћызметтiк

авток лiк кiлтiн тапсырды.

Iшкi iстер органы ћызметкерлерiнiѓ

ћоѕамдаѕы тџраћтылыћты ћамтамасыз

етудегi орны ерекше. Полицияныѓ

кќсiби ћызметi –  ћылмыс пен бџза-

ћылыћћа ћарсы тџру, азаматтардыѓ

ћџћыѕы мен мљддесiн ћорѕау. Осы-

лайша, мемлекет мљддесiне ћызмет

етiледi. Iшкi iстер ћызметкерлерi тќулiк

бойы ћоѕамдыћ тќртiп кљзетiнде тџр.

Полицейлердiѓ ћиын да ћауiптi

ћызметi ел тыныштыѕымен тыѕыз

байланысты.

– Елбасы атап айтћандай,

«Полиция ћызметкерлерi азаматтар-

дыѓ сенiмiне ие болып, олардыѓ

ћызметi, еѓ алдымен, халыћћа ћызмет

к рсетуге баѕытталуы тиiс». Осы тџста

ћала тџѕындарына к мек к рсетуге

жылдам жету љшiн ћызметтiк авто-

к лiктер табысталып отыр. Темiр

тџлпарларыѓыз кќсiби ћызметтерiѓiздi

жоѕары деѓгейде орындауѕа љлкен

ыћпал етедi деп сенемiн. Мџныѓ бќрi

ел игiлiгiне, халыћтыѓ ризашылыѕына

алып келедi. Ћаламыздыѓ ћауiпсiздiгi

ныѕая берсiн, – дедi Алматы ћаласы-

ныѓ ќкiмi Бауыржан Байбек.

Ћысћы Универсиада ћарсаѓында

ћалалыћ IIД-iне табыс етiлген 118

авток лiктiѓ 107-сi – жеѓiл авток лiк,

бесеуi – автобус пен алтауы – ар-

наулы автотехника. Оѕан ћоса, шањар

тџрѕындары мен ћонаћтарыныѓ к п

жиналатын орындарына: саябаћтарѕа,

гљлзарларѕа, алаѓдарѕа

бейнекамералар к птеп орнатыла

бастады.  Сондай-аћ, ћалалыћ IIД-нiѓ

Жедел басћару орталыѕы жаѓѕырты-

латын болады.

Айта кетерлiгi, былтырѕымен

салыстырѕанда (былтыр бюджет

есебiнен 97 жаѓа ћызметтiк авток лiк

сатып алынѕан болатын), ћџћыћ

ћорѕау органдарын  материалдыћ-

техникалыћ жараћтау шыѕыны 2 есе

артћан. Келер жылы IIД-нiѓ авто-

паркiн толыћтай жинаћтау љшiн таѕы

да газбен жљретiн 250 авток лiкке ћол

жеткiзу жоспарлануда.ЋАЛА ЌКIМIНIЃ ЖАЃАЖЫЛДЫЋ

ШЫРШАСЫНА 1700 БАЛА ШАЋЫРЫЛДЫ

Рая ЕСКЕНДIР

Ћазаћ  нерiнiѓ ћара шаѓыраћта-

рыныѓ бiрi – Мемлекеттiк цирк љйiне

Алматы ћаласыныѓ еѓ кiшкентай

1700 тџрѕыны бас ћосып, шањар бас-

шысы Бауыржан Байбектiѓ  здерiне

арнаѕан шырша мерекесiн тамаша-

лады. Биылѕы шырша мерекесiне

балалар љйiнiѓ тќрбиеленушiлерi, ата-

ана ћамћорлыѕынан тыс ћалѕан

балалар, мљмкiндiгi шектеулi балалар,

ќлеуметтiк жаѕынан аз ћамтылѕан,

к пбалалы отбасы балалары, сондай-

аћ, оћуда озат, белсендi оћушылар да

шаћырылып отыр. Сонымен ћатар,

ћосымша таѕы 45 бала жетiм бала-

ларды ћолдау жќне «Мен  мiрдi

сљйемiн» атты ќлеуметтiк жаѕынан аз

ћамтылѕан отбасы балаларын ћолдау

ћоѕамы атынан ћатысып, шырша

тойын бiрге тойлады.

Сан алуан оттар жанѕан цирк

аренасына велосипед мiнген Аяз ата,

Аћшаћар, басћа да ертегi кейiпкерлерi

шат-шадыман к ѓiл-кљймен келiп

кiрдi. Аяз ата бџл жолы шанамен

келмей, салауатты  мiр салтын џстану

керектiгiн бiлдiре келгенге џћсайды.

Барша кiшкентай ћала тџрѕындарын

шањар басшысы Бауыржан Байбек

ћџттыћтап, былай дедi:

– Биылѕы жыл – бiздiѓ елiмiз љшiн

мерейлi мерекелер жылы. Елiмiз 25

жыл iшiнде тамаша табыстарѕа ћол

жеткiздi. Ћаншама балабаћшалар,

мектептер мен спорт алаѓдары

ашылып, сiздердiѓ игiлiктерiѓiзге

берiлдi. Жаѓа жыл – балалар љшiн

орны ерекше мереке. Балалар дќл осы

кљнi небiр сићырлы ќлемнiѓ таѓѕа-

жайыптарымен кездеседi. Бљгiнгi

шырша мерекесiне сабаћты жаћсы

оћып,  нер мен спортта жаћсы нќти-

желерге ћол жеткiзген балалар ћаты-

сып отыр. Осыдан аз уаћыт бџрын

ћаламыздыѓ екi жљзден астам озат

оћушысы Президент шыршасына

ћатысып, ћуанышћа кенелген едi.

Мемлекеттiѓ болашаѕы болып табыла-

тын жас џрпаћтыѓ алдымен денi сау,

мыћты болуы керек. Жаѓа ѕана алыс-

тан келген Аяз атаныѓ  зi велосипедке

мiнiп келiптi. Мџныѓ  зi спортты серiк

ету керек дегендi бiлдiредi емес пе?! –

деген шањар басшысы ќлемдiк љрдiс

бойынша балалармен бiрге љлкен

шыршаны айналып шыћты.

Осыдан соѓ бала бiткен «Цирктегi

Щелкунчиктiѓ таѓѕажайып оћиѕала-

рын» тамашалады. Амадей Гофман-

ныѓ «Щелкунчик жќне тышћан

патшасы» атты ертегiсiнiѓ желiсi

бойынша  рбiген ћойылымды балалар

зор ынтамен тамашалады. Ертегiнi

П.Чайковскийдiѓ атаћты «Щелкун-

чик» балетi, цирктiѓ акробатшылары

сљйемелдеп отырды. Бџл жолы балалар

ћазаћ циркiнiѓ жаѓа баѕдарламасын

к рiп, тамашалады.

Жаѓа жыл кешiнен соѓ барлыћ

балаларѕа ћала ќкiмiнiѓ арнайы сый-

лыѕы табыс етiлдi. Балалар тќттiге толы

ћапшыћпен бiрге, ойыншыћтар, сурет

салуѕа арналѕан жабдыћтар, кеѓсе

тауарларын алып ћуанып ћалды.

Суреттi тљсiрген — Д. Исаев


29 желтоћсан 2016 жыл.

№154-156 (5349)

www.almaty-akshamy.kz3

КЕРЕК ДЕРЕК

МЫЃ ЖАСАЅАН

ШАЊАРДЫЃ МЕРЕЙI

Алматы ћаласыныѓ биылѕы жылы дљрiлдетiп атап  ткен

шараларыныѓ бiрi – шањардыѓ  1000 жылдыћ мерейтойы

болды.


ткен ѕасырдыѓ 70 жылдары шањарымыздыѓ

аумаѕынан бiздiѓ дќуiрiмiзге дейiнгi IV-V ѕасырлардаѕы

Саћтар заманына жататын археологиялыћ ескерткiштер

табылып жатты. Соѕан байланысты ѕалымдар «Алматыныѓ

тарихы мыѓ жылдан асады» деген тџжырымдар жасап

жљрдi. Тiптi, сол болжамдарды негiзге алып, ћаланыѓ басты

басылымы – «Алматы аћшамы» газетi  з маѓдайшасына

«Мыѓ жасаѕан шањардыѓ шамшыраѕы» деген с здердi

ћашап жазып ћойды.

Ќрине, Алматыныѓ жасына ћатысты деректерде еш

боямасыз жалѕандыћ жоћ.  йткенi, негiзi ћаланѕанына 2

мыѓдай жыл болѕан Алматы ћаласында бљгiнде 16

археологиялыћ ескерткiш бар екен. Осы ретте олардыѓ

алтауына зерттеу жџмыстары жљргiзiлiп, олар мемлекеттiк

тiзiмнен шыѕарылѕан. Ал ћалѕан 10 археологиялыћ

ескерткiш ћатаѓ баћылауѕа алынѕан. Сосын, бљгiнде

тарихи деректер бойынша Алматыныѓ  з ѕџмырында

Алмалы, Алмату, Верный, Алма-Ата жќне Алматы деп

атауын бес рет  згерткенi белгiлi болып отыр. Сол себептi,

Алматыныѓ мыѓ жылдыѕы ЮНЕСКО кљнтiзбесiне

енгiзiлiп, ќлемдiк айтулы даталар ћатарына ендi.

Осыѕан байланысты Алматы ћаласында шањардыѓ

мыѓжылдыѕын атап  ту жылы 200 жол ж нделiп, љш

мектеп салынып, бiрнеше жолайрыћ пен спорт кешендерi

iске ћосылѕанын атап  ткен ж н. Сондай-аћ, мыѓжылдыћ

шеѓберiнде 22 наурыздан басталѕан «Оркестрлер шеруi»,

«Гќкку дауысы», «Марко Поло iзiмен», «Кљмiс к мей,

жезтаѓдай» деген сияћты жљздеген шара  тiп, мерейтойдыѓ

басты салтанаты Тџѓѕыш Президент саябаѕындаѕы

«Алматы Fest – 2016» мерекесiне џласты. С йтiп, Алматы

ћаласыныѓ барлыћ халћы тайлы-тџяѕы ћалмай ћатысћан

мыѓжылдыћ мерекесi џлан-асыр тойѕа џласып, мќн-

маѕынасын арттыра дљркiрете  ттi.

ЕКI ЖОЛАЙРЫЋ

IСКЕ ЋОСЫЛДЫ

Биыл Алматыда љш жолайрыћ ћџрылысы аяћталды

деуге болады. Оныѓ бiрiншiсi, Т ле би к шесiнен Шыѕыс

айналма жолына шыѕатын жолайрыћ ћџрылысы. 2013

жылы басталѕан бџл жолайрыћ Т ле би к шесiн 1,9

шаћырымѕа џзартты. Бџл жолайрыћтыѓ ашылуы «Саяхат»

автобекетi, Райымбек, Сљйiнбай даѓѕылдары мен

Фурманов, Пушкин, Жангелдин к шелерiндегi к лiк

ћозѕалысын т рт есеге жеѓiлдетедi деп кљтiлген. Оныѓ

ћџрылысына 12 млрд. теѓге ћаржы б лiндi.

Ћаладаѕы екiншi жолайрыћ Рысћџлов – Саин к шелерi

ћиылысына салынды. Тќулiгiне 200 мыѓдай к лiк  ткiзуге

ћабiлеттi бџл жолайрыћ 9 баллдыћ жер сiлкiнiсiне т теп

бередi деп жобаланѕан.МЕГАПОЛИСТIЃ ИНЖЕНЕРЛIК

ИНФРАЋЏРЫЛЫМЫН

ЖЕТIЛДIРУ ЖАЛЅАСАДЫ

Алматыда 2017 жылы 167 шаћырым су жќне кќрiз жљйесi салынадыНџрлан СЉЙIН

Алдаѕы 2017 – 2019 жылдарѕа

ћала бюджетiн бекiткен Алматы ћала-

лыћ мќслихатыныѓ ХII сессиясы

басћа салалармен ћатар коммунал-

дыћ шаруашылыћ саласына да

ерекше мќн берген. Алматы ћалалыћ

Экономика жќне бюджеттiк жоспар-

лау басћармасыныѓ басшысы Маћсат

Ћићымов атап  ткендей, мегаполис

бюджетiнде ќлеуметтiк баѕытћа

басымдылыћ берiлген. Бюджет шыѕы-

ныныѓ љштен бiрi ќлеуметтiк салаѕа

б лiнiп отыр.

Заманауи да жайлы мегаполис-

тiѓ басты к рсеткiштерiнiѓ бiрi –

оныѓ ћалыптасћан инженерлiк ин-

фраћџрылымы. Алдымыздаѕы жылда

мегаполистiѓ энергетика, коммунал-

дыћ шаруашылыћ салаларына 43,3

млрд. теѓге инвестиция салу жоспар-

ланып отыр. Бџл 2016 жылмен салыс-

тырѕанда 16 пайызѕа к п. Бџл шыѕын-

дардыѓ т рттен бiрi ћалаѕа ћосылѕан

аумаћтардыѓ жљйелерiн жетiлдiруге

баѕытталады, – дедi М.Ћићымов.

Келер жылѕы бюджетке енген

ћаржыѕа мегаполисте 167 шаћырым

жаѓа инженерлiк желiлер салу жос-

парланѕан. Жаѓа желiнiѓ 116 шаћы-

рымы су жљйесi болса, 51 шаћырымы

– кќрiз жљйесi. Жоспарѕа кiрген бџл

желiлер Алатау ауданыныѓ 28 мыѓ

абонентiн ћамтамасыз етедi.

Бџдан  зге 21 шаћырым су жќне

кќрiз желiсiн ћайта жараћтау жоспар-

ланып отыр. Бџл шањар желiлерiнiѓ

тозуын 6 пайызѕа азайтады. Жоспар

бойынша 15 шаћырым жылу жљйесiн

ћайта жараћтау ћолѕа алынады. Бџл

жџмыстар ћаладаѕы 214 нысанды (3

мектеп, 2 аурухана, 4 балабаћша, 1

колледж, 3 ќкiмшiлiк ѕимарат, 150 к п-

пќтерлi, 49 жеке љйлер, т.б.) жылумен

љздiксiз ћамтамасыз етуге мљмкiндiк

бередi. Жќне жљйенiѓ тозуын 62,5

пайызѕа азайтып, жылудыѓ жоѕалуын

18,3 пайызѕа т мендетедi.

Мегаполистiѓ 2017 жылѕа бекiтiл-

ген бюджетi «Алматы-2020» Даму

баѕдарламасыныѓ басымдылыћтары

шеѓберiнде ћабылданып, жалпы 454,5

млрд. теѓгенi ћџрап отыр.

Жанат МЏРЫНОВА,

Жетiсу ауданы ќкiмiнiѓ орынбасары,

«Ћџрмет» орденiнiѓ иегерi:

ТКЕН ЖЫЛЅА

КПЕ ЖОЋ!

Елiмiз егемендiк алѕаннан

кейiн, 1992 жылы Елбасымыз кљллi

дљние жљзiндегi ћандастарымызѕа

Љндеу жариялап, оларды тарихи

Отандарына оралуѕа шаћырды.

Еѓбек министрлiгi жанынан К шi-

ћон б лiмi ашылып, екi тiлдi маман

керек болды да,  мен 1993 жылы

сонда бардым. Кейiн К шi-ћон

б лiмi басћармаѕа айналды, одан

кейiн агенттiкке, департаментке

айналды. Осы салада 2007 жылѕа

дейiн б лiм басшысы, басћарма

басшысыныѓ орынбасары мiндет-

терiн атћардым. Аз жылдыѓ iшiнде

Ћытайдан, Моѓѕолиядан, Ираннан,

збекстаннан, Ћырѕызстаннан,

Тљркиядан, дљниенiѓ тљкпiр-

тљкпiрiнен ћандастарымыз аѕылып

келе бастады. Бiр байћаѕаным – ћай

жерден келсе де, к штi зиялы

азаматтар бастайды екен. Мемлеке-

тiмiздiѓ ол кездегi жаѕдайы мќзЖетiсудыѓ кiшкентай

тџрѕындарына

арналѕан шырша

тойы

Рая ЕСКЕНДIР

Жетiсу ауданыныѓ кiшкентай тџрѕын-

дары Ѕ.Мљсiрепов атындаѕы жас спiрiмдер

театрында бас ћосып, аудан ќкiмiнiѓ  зде-

рiне арнаѕан шырша мерекесiне ћатысты.

Барша бљлдiршiндердi аудан ќкiмiнiѓ

орынбасары Жанат Мџрынова ћџттыћтады.

– Биылѕы мерекелi жыл аясындаѕы

Жаѓа жыл думаны да ерекше болып тџр.

Жљздерi бал-бџл жанѕан балаћайлармен

бiрге Жаѓа жыл кљнi бiз де бала болып

кететiнiмiз бар. Жаѓа жыл кљнi сонау бiр

кездегi  зiмiздiѓ де бала кезiмiз есiмiзге

тљсiп, к ѓiл пернелерiн тербейдi. Ол кездегi

шырша да, сыйлыћ та  згеше болатын.

Бiр-аћ тљннiѓ iшiнде аналарымыз жаѓа-

жылдыћ костюм тiгiп беретiн едi. Ал

жаѓажылдыћ сыйлыћтыѓ iшiндегi бiр ѕана

алманыѓ исi алыстан мџрын жаратын.

Сондыћтан кљнi ертеѓ осы балаларымыз да

Жаѓа жыл мерекесiн еске алып отыратын

болады дегiм келедi, – дедi Ж. Мџрынова.

Осыдан соѓ, балалар жаѓажылдыћ к ѓiлдi

баѕдарламаны тамашалауѕа кiрiстi.

С.Балѕабаевтыѓ «Жаѓажылдыћ оћиѕа»

атты музыкалыћ ертегiсiн тамашалаѕан

балалар ќбден ћызыћћа кенелдi. Ћойы-

лымнан соѓ театрдыѓ екiншi ћабатына

к терiлiп, алып шырша тљбiне жиналып,

Аяз ата мен Ћарша ћыздыѓ  здерiне алыс-

тан ќкелген тќттi мќмпќсилерi мен

сыйлыћтарына ћарћ болды.

болмаса да, к шiп келгендерге

баспана берiлдi, ќлеуметтiк к мек

берiлдi. Тiптi, Моѓѕолиядаѕы, Иран-

даѕы, Тљркиядаѕы аѕайындарды

џшаћпен к шiргеннiѓ  зi неге

тџрады! К шiп келгендердiѓ к бi

Љкiметке алаћан жаймай-аћ, елге

бейiмделiп, жергiлiктi халыћпен бiте

ћайнасып  кеттi. Бџл кљндерi к ш-

басында келген зиялы ћауымныѓ

бiрталайы белгiлi ѕалымдар, аћын-

жазушылар,  нер адамдарына

айналды. Сiѓiрген еѓбектерiнiѓ

жемiсiне ћарай жоѕары атаћтар мен

мемлекеттiк марапаттарѕа ие болу-

да. Тќуелсiз елiмiзге ћосћан  ћан-

дастарымыздыѓ љлесi де џшан-теѓiз.

Адам капиталы, ћазаћ тiлi, ќдебиет

пен  нер саласы аѕайындардыѓ

арћасында айтарлыћтай байыѕанын

маћтаныш етемiз. Шынын айтсаћ,

осыныѓ бќрi Елбасыныѓ еѓбегi,

Тќуелсiздiктiѓ арћасы! Сол љшiн де

Тќуелсiздiкке мыѓ тќубе айтамын!29 желтоћсан 2016 жыл.

№154-156 (5349)

4

www.almaty-akshamy.kzКЕРЕК ДЕРЕК

ОЛИМПИАДА ЖЕЃIМПАЗДАРЫ ЖАС

ЖАУЫНГЕРЛЕРДI ЖIГЕРЛЕНДIРДI

АЋСАЋАЛДАР ЖАС ЏРПАЋ

ТЌРБИЕСIНЕ АТСАЛЫСАДЫ

Алатау  ауданы  аћсаћалдар  кеѓесiнiѓ  кезектi  3-пленумы  болып   ттi

Пленумды аудандыћ  аћсаћал-

дар  кеѓесiнiѓ  т раѕасы  Ћџдай-

береген  Ћабдолдин  ашты. Пле-

нум  жџмысына  аудан ќкiмiнiѓ

орынбасары М.Е.Балбаева, аудан

ќкiмi  аппаратыныѓ  жауапты

ћызметкерлерi, аудан ыћшам-

аудандарындаѕы бастауыш арда-

герлер џйымы т раѕалары, пленум

мљшелерi  жќне аудандаѕы 25

мектеп  директорларыныѓ тќрбие

жџмыстары  ж нiндегi  орынба-

сарлары  ћатысты. Пленумныѓ

кљн  тќртiбiнде аудан  мектепте-

рiндегi «Азаматтыћ  жќне  пат-

риоттыћ  тќрбие  беруге  аудан

аћсаћалдар џйымыныѓ  љлесi»

таћырыбындаѕы  баяндаманы

пленум жќне  президиум  мљшесi

Саѕымбек Ќшiрбеков  аћсаћал

жасады. Баяндамашы   з баян-

дамасында  ауданымыздаѕы 25

орта  мектеп пен  бiр  жоѕары  оћу

орны, љш-т рт  колледждiѓ  тќрбие

жџмыстарыныѓ  жљргiзiлу  бары-

сына  тоћталды.  зi  бiлiм  сала-

сындаѕы  комиссияны  басћарып

отырѕандыћтан,  оћу  орындары

мен  мектептердегi  барлыћ iс-

шараларѕа  мљмкiндiгiнше  ћаты-

сып  отырѕандыѕын айта  келiп,

бiрнеше орта  мектептiѓ  тќрбиелiк

жџмыстарыныѓ  жазба  бейнесiн

экранда  к рсете  отырып  баян-

дады. Баяндамашы   азаматтыћ-

патриоттыћ  тќрбиенiѓ  аудан

мектептерiнде  жалпы  дџрыс

жолѕа  ћойылѕандыѕын  айта

келiп, мына  т мендегi  мектеп-

терге  ерекше  тоћталды. Айталыћ

№154, №149, №152, №41, №182,

№178, №169, №180, №185, т.б

мектептердiѓ  тќрбиелiк  жџмыс-

тарыныѓ жазба  бейнелерiн

экраннан  к рген  пленумѕа

ћатысушылар игiлiктi iстерге

ризашылыћ  бiлдiрiп  отырды.

Баяндамадан  соѓ  жарысс зге

ћатынасћан  Алѕабас  ыћшам-

ауданы  аћсаћалдары  бастауыш

џйымыныѓ  т раѕасы  Шалабаев

Ћасен  ћария  ыћшамаудан  зей-

неткерлерiнiѓ  жас жеткiншек-

терге  тќрбие  берудегi  атћарып

жатћан  жџмыстарына тоћталды.

Бџдан соѓ жарысс здi жал-

ѕастырѕан  №154 мектеп дирек-

торыныѓ тќрбие жџмысы  ж нiн-

дегi  орынбасары Маћпал Мџса-

бекова, №149 мектеп директо-

рыныѓ тќрбие жџмысы ж нiндегi

орынбасары Саѕира  тегенћызы,

№152 мектеп директорыныѓ

тќрбие жџмысы ж нiндегi орын-

басары Кљлсара  Есболѕанова

ханымдар   з мектептерiндегi

атћарылѕан  игiлiктi iстерге, ћол

жеткен жетiстiктерге  тоћталып,

оћу-тќрбие љрдiсiне  ыћшамаудан

ћарияларыныѓ  ерекше љлес

ћосып жљргендiгiне ризашылыћ-

тарын  бiлдiрдi. Сонымен  ћоса

зейнеткер ћариялар мектептегi

ќртљрлi тќрбиелiк  шараларѕа

келiп, жас жеткiншектерге, жас

џстаздарѕа аћыл-кеѓестерiн

айтып балалардыѓ,  џстаздардыѓ

сџраћтарына  жауап берiп,  иман-

дылыћ пен џлтжандылыћ, батыл-

дыћ пен ерлiк, тазалыћ пен адал-

дыћ туралы  айтудан жалыћћан

емес, тек шаћыра бiлсек болѕаны

дедi. С з алѕан пленум  мљшесi

Ж.Аяпбергенов ћария кеѓес

дќуiрiндегi тќрбие мен ћазiргi

тќрбие  мќселесiне тоћталып,

тќрбиенiѓ  ћай кездегiсi  болса да

адам баласына  жаћсылыћ ќкеле-

тiнiн тiлге  тиек  еттi. Ал, Саћ ћор-

ѕандары  ыћшамауданы аћса-

ћалдар бастауыш  џйымы  т р-

аѕасы Ќ.Ћоранћџлов  жастарѕа

ћариялардыѓ ћариялыћ  ћасиет-

терiмен  к рiнуi, љлгi к рсетуi,

имандылыћ пен ауызбiрлiк, адал-

дыѕымен, отбасындаѕы ынтыма-

ѕымен  к рiне бiлуi  керектiгiне

тоћталды. Пленум жџмысын

аудандыћ аћсаћалдар кеѓесiнiѓ

т раѕасы Ћџдайберген Ћабдолдин

ћортындылап, «атћарылѕан  жџ-

мыстарымызды ешкiм ешћайда

алып кетпейдi, алдаѕы атћарылар

iстерде  жастарѕа  тќрбие  беруде

аћсаћалдыћ, ћариялыћ  дќреже-

мiздi т мендетiп  алмайыћ, алѕа

џмтыл,  аћсаћалдар», – дедi. Пле-

нумда  ћаралѕан мќселе бойынша

ћаулы  ћабылдады. Ћаулы  жоба-

сымен  аудандыћ  аћсаћалдар

кеѓесi  т раѕасыныѓ орынбасары

Саѕатолла Тауыпалды  таныс-

тырды. Ћаулы ћосымшасымен

толыћтырылып, бiр  ауыздан

бекiтiлдi.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал