Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №20 (5703) 4 маусым 2016 жыл міндет, абырой, ерлік!жүктеу 390.86 Kb.

бет1/3
Дата12.03.2017
өлшемі390.86 Kb.
  1   2   3

С

Сақшысы


ақшысы

Сақшысы


ОТАН

 

ОТАН

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ҰЛТТЫҚ  ҚАУІПСІЗДІК  КОМИТЕТІ  ШЕКАРА  ҚЫЗМЕТІНІҢ  АПТАЛЫҚ  ГАЗЕТІ Газет 1943 жылдың шілдесінен 

шығады

№ 20 (5703) 4 маусым 2016 жыл

МІНДЕТ, 

АБЫРОЙ, 

ЕРЛІК!

Часовой Родины

ЌЎРМЕТ ТАЌТАСЫ

Аға лейтенант Асылбек Асанов «Шығыс» өңірлік басқармасына қарасты Үшарал шекара отрядының 

маңдайалды офицерлерінің бірі. 

Бүгінде «Сархан» шекара комендатурасының жас офицер басқаратын «Арасан» шекара заставасы үздік 

ұжымдардың қатарында. Жауынгерлік даярлық пен тәртіп жағынан өзгелерден оқ бойы озып шыққан заставаның 

беталысы көңіл қуантады. Заставаны екі жыл қатарынан 1 орынға көтерген офицердің ұжымы биылғы жылды да 

жақсы көрсеткіштермен қорытындылауға мүмкіндіктері мол. Бұған қоса, Жоңғар Алатауының ішінде орын тепкен 

заставада атқарылған жұмыстар шаш-етектен. Маңыздыларына тоқталар болсақ, офицердің ұйымдастырушылық 

қабілетінің арқасында заставаның айналасы бетон қоршаумен қоршалды. Бұған жергілікті әкімшіліктің тигізген 

көмегі ересен екенін айтуымыз керек. Ең алдымен, ұжымның заставааралық жарыстың көшбасшысы атануына аға 

лейтенант А.Асановтың еткен еңбегі өлшеусіз. Ендеше, ерен еңбегінің арқасында шекарашылар газетінің «Құрмет 

тақтасы» айдарына лайықты жас офицер туралы сыр түйінін ағытсақ...

Асылбек ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясының 2012 жылғы түлегі. Ел шебіндегі алғашқы қызметін Үшарал 

шекара отрядының «Кривошеин» шекара заставасында бастаған ол көп уақыт өтпей, жеке құрамның тәртібін 

жолға қойғаны үшін Үшарал шекара отрядының «Үздік тәлімгері» атанды. Осылайша, үздік қызметімен көзге 

түскен офицерге 2014 жылдың қыркүйегінде шекара отрядының үлгілі бөлімшелерінің бірі «Арасан» шекара 

заставасын басқару тізгіні сеніп тапсырылған болатын. Сол жылы арасандық шекарашылар қырағылықтарының 

арқасында шекара аймағына келу тәртібін бұзған 50-ге тарта азаматты құрықтады. 

Осыған қарап-ақ, шекарашының жас ғұмырының ел шебіндегі қызметі күрделі заставаларда өтіп келе 

жатқанын бағамдауға болады. Ең алдымен, бұл – жас офицерді шекаралық шеберлікке шыңдап, өзіне жүктелген 

міндетке үлкен жауапкершілікпен қарауға үйретеді. Сондай-ақ, қызығына қарағанда қиындығы басым түсетін 

шекарашы мамандығына деген адалдығы жас офицерді түптің-түбінде биік шыңдарға шығарары хақ. 

Тілші Т.ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ, «ОС-ЧР».

Казахстан для нас – ближайший партнер и самый 

надежный союзник. 

***


Глава государства Нурсултан Назар баев провел 

встречу с Президентом Рес пуб лики  Беларусь 

Александром Лука шенко.

В ходе встречи были обсуждены вопросы 

дальнейшего укрепления торгово-экономического 

и культурно-гуманитарного сотрудничества. Главы 

государств также обменялись мнениями по актуальным 

аспектам международной повестки дня.

***

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Управляющего комитета Регионального хаба в сфере 

государственной службы Алиханом Байменовым.

В ходе встречи А.Байменов проин формировал Главу 

государства о про межуточных итогах  деятельности 

Регио нального хаба, а также планах на пред стоящий 

период. 


По итогам встречи Глава государства поручил 

внедрять инновации и пере довой международный 

опыт в целях совершенствования отечественной 

сферы государственной службы.Обзор прессы подготовила

 старший сержант Б.МОЛДАХМЕТОВА, «ОС-ЧР».

Сближение экономик, 

расширение связей

Переговоры в Акорде президенты: Республики 

Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Республики Армении 

– Серж Саргсян, Республики Беларусь – Александр 

Лукашенко, Кыргызской Республики – Алмазбек 

Атамбаев и Российской Федерации – Владимир Путин 

– провели в два этапа – в узком и расширенном составах. 

Традиционно насыщенная повестка дня заседаний 

ВЕЭС требовала от глав государств особого внимания. 

На обсуждение было вынесено более дюжины вопросов, 

затрагивающих как внутренние дела Евразийского 

экономического союза, так и аспекты взаимодействия с 

другими странами и объединениями.

***


Глава государства Нурсултан Назар баев провел 

встречу с Президентом Россий ской Федерации 

Владимиром Путиным.

 В ходе встречи главы государств обсудили широкий 

круг вопросов, включая приоритетные направления дву-

стороннего сотрудничества, а также взаимодействие в 

рамках Евразийского экономического союза.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Россия была и 

остается самым близким соседом, союзником и партнером 

в эко номических и политических отно ше ниях.

В свою очередь В.Путин поблагодарил Нурсултана 

Назарбаева за визит в Мос кву, состоявшийся 9 мая.

- Мы оцениваем это как знак наших особых отношений. 

В АСТАНЕ ПРОШЛО 

ОЧЕРЕДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО 

ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОВЕТА, В КОТОРОМ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ 

– ЧЛЕНОВ «ПЯТЕРКИ» 

ЕАЭС.


Сақшысы

Сақшысы


ОТАН

 

ОТАН

 

№ 

№ 20

20  “ОС-ЧР”

“ОС-ЧР”  4 маусым 2016 жыл

2

ДАТА


В 1991 году получив Независимость, как 

суверенное государство, Казахстан  4 июня 

1992 года принял свои государственные 

символы. Этот день  навсегда останется в 

истории и памяти нашего народа как день 

рождения государственной символики 

Казахстана.  За  прошедшие 24 года флаг, 

герб и гимн Казахстана стали главными 

атрибутами независимости и основой 

государственной идеологии, ведь именно 

они олицетворяют многовековую мечту 

народа о суверенитете. 

В соответствии  Указа Президента 

Республики Казахстан № 337 от 4 июня 2007 

года, в календаре событий 4 июня значится 

как официальный День государственных 

символов РК. Этот праздник  значим для 

каждого казахстанца. Ведь именно небесно-

голубое полотнище, красочный герб и 

величавый гимн стали визитной карточкой 

республики, по которым Казахстан узнают 

во всем мире. 

Как появились наши символы? Какую 

смысловую и идеологическую нагрузку 

несет каждый элемент структуры? Насколько 

хорошо мы знаем об этом?

Разработка официальных символов 

в истории становления государственной 

независимости Казахстана занимает особое 

место. В создании новых символов приняли 

участие все казахстанцы, и это было не 

столько борьбой за победу и призы, сколько 

ярким свидетельством казахстанского 

патриотизма. Несомненно, глубокое знание 

и понимание содержания государственной  

атрибутики, познание их сущности 

повышают интерес, уважение, гордость к 

этим важнейшим элементам жизни нашего 

государства. 

Государственный Герб 

Республики Казахстан

Сегодняшний Герб суверенного 

Казахстана является результатом огромного 

труда, творческих исканий двух известных 

архитекторов: Жандарбека Малибекова и 

Шоты Уалиханова.

Герб имеет форму круга. Круг как элемент 

ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ СТРАНЫ

геральдики имеет применение везде, но он в 

особом почете и уважении у восточных 

кочевников. Это символ жизни, вечности. 

Центральным эле ментом, вобравшим в себя 

основную идею нашего Герба, является 

шанырак - круг на вершине купола юрты. 

Шанырак - символ семейного благополучия, 

мира, спокойствия. Купольные жерди - уык, 

равномерно расходящиеся от центра по 

голубому пространству Герба, напоминают 

лучи солнца - источник жизни и тепла. 

Таким образом, языком геральдики авторы 

отражают миролюбивую сущность казахов. 

При зывают все народы республики жить 

под общим шаныраком. 

С л е д у ю щ е й   с о с т а в н о й   ч а с т ь ю 

композиционной структуры герба яв ляются 

золотокрылые с рогами в форме полумесяца

фантастические скакуны - тулпары. Силуэт 

скакунов на языке геральдистов имеет 

глубокий смысл и содержание. Он означает: 

бесстрашие льва, прозорливость сокола, 

физическую мощь и силу быка, быстроту, 

скорость и пластику лани, хитрость и 

находчивость лисы в борьбе против врагов. 

Золотые крылья скакунов напоминают 

также снопы зерна, золотых колосьев, т.е. 

признак труда, изобилия и материального 

благополучия.

В центре Герба находится пятиконечная 

звезда. Наше сердце и объятия открыты 

представителям всех пяти континентов. 

Цветовую гамму Герба составляют два 

основных цвета - золотистый и голубой. 

Первый соответствует светлому, ясному 

будущему наших народов. Голубое небо 

едино для всех народов мира. Его цвет 

в нашем Гербе олицетворяет стремление 

Казахстана к миру, согласию, дружбе и 

единству со всеми народами планеты.

Государственный Флаг 

Республики Казахстан

Голубой флаг с золотистым национальным 

орнаментом слева, золотистым солнцем и 

парящим силуэтом орла в центре сегодня  

известен во всем мире. Его автор Шакен 

Ниязбеков.

Главным элементом государственного 

флага является его цвет.  В традициях 

г е р а л ь д и к и ,   г о л у б о й   ц в е т   ф л а г а 

символизирует честность и безупречность. 

Изображение солнца подтверждает 

открытость, приверженность обще-

человеческим ценностям. Силуэт солнца 

является символом богатства и изобилия. 

Поэтому не случайно при внимательном 

рассмотрении лучи солнца в нашем флаге 

одновременно имеют форму зерна - основы 

изобилия и благополучия. 

Особое место занимает образ орла, 

который ассоциируется со свободой.  На 

языке символики силуэт орла означает 

государственную власть, широту и 

прозорливость. Для степняков это символ 

свободы, независимости, стремления к цели

к высоте, полет в будущее. Вместе с тем, орел, 

имея мощную силу, способен дать достойный 

отпор любому, кто пытается помешать в 

достижении будущего. Силуэт орла возник 

и от идеи стремления молодого суверенного 

Казахстана в высоты мировой цивилизации. 

Еще одним элементом, дающим новизну 

и неповторимость нашему флагу, является 

параллельная к его древку полоса, состоящая 

из национального орнамента. Здесь изображен 

казахский орнамент “кошкар-муйз - бараньи 

рога”.


Государственный Гимн 

Республики Казахстан

Основой гимна стала популярная в народе 

патриотическая песня «Менiң Қазақстаным», 

счастливая судьба которой началась во второй 

половине пятидесятых годов прошлого 

века. Песня, ставшая гимном нации, давно 

была признана настоящей поэмой народной 

души. Авторами Государственного гимна 

Республики Казахстан являются Шамши 

Калдаяков,  Жумекен Нажимеденов, 

Нурсултан Назарбаев. 

Подготовила лейтенант 

Р.АХМЕТОВА,  «ОС-ЧР».

Герб, Гимн, Флаг страны –  это одна из незыблемых основ 

государства. обязательные атрибуты  суверенитета,   это можно 

сказать  ее  лицо. Во всем мире граждане обращают свои взоры 

к государственным символам как к знакам единения народа. Без 

главных атрибутов суверенитета не обходится ни одно достижение 

страны  на политической арене. 

Полковник 

Алтынбек ОМАРОВ, 

в/ч 2177: 

« К о г д а   н а   т о р -

ж е с т в е н н ы х   м е р о -

прия тиях,  почет ных 

воин ских  традициях 

под барабанную дробь 

тор      жественно  вносят 

зна мя  Казахстана,  чувст-

во гордости охватывает 

каждого. Ведь именно 

государственные сим-

волы, одна из основ 

нашего суверенитета.  

Через них формируют ся 

любовь к Родине, обще нрав ственные  нормы,  такие, 

как честь, долг, ответ ственность за будущее страны. 

Поэтому во все времена государственные символы 

были и остаются предметом национальной гордости. 

Мы обязаны свято чтить наши символы и сознавать 

их значение. Ведь только через почитание символов 

страны, глубокого чувства любви к своему государству 

формируются граждане независимого Казахстана, 

любящие свою Родину». 

Старший лейтенант

 Тимур 

ЖУЫСТАЕВ, 

в/ч 2086: 

«Герб и флаг – знаковые 

символы государства, а 

гимн – его символическое 

музыкальное обозначение. 

В армии к государст вен-

ным символам особое 

отношение. И для меня 

лично,  как для истинного 

патриота своей Родины, 

государственные символы 

Республики Казахстан 

являются священными  

атрибутами. Наш флаг - это символ свободы. Именно 

мы – военнослужащие защищаем нашу свободу и 

независимость. Поэтому вопрос о символах страны 

для нас не является чем-то второстепенным».

Младший сержант 

Рустем МЫСЕКЕЕВ, 

в/ч 2101: 

«Что такое патриотизм?! 

Понятие патриотизма у 

всех разное. Прежде всего, 

это любовь к своей стране, 

особое эмоциональное 

пе реживание своей при-

надлежности к ней, чувство 

гордости за нее. Это сос-

тояние души, чувства долга 

и ответственности перед 

родной землей, где ты 

родился, вырос, где прошло 

твое детство. Патриотизм 

– синоним слова «уважение». Относится с уважением к 

своей стране, языку, флагу, народу. И это залог нашего 

дальнейшего благополучия. Страна с патриотами – это 

процветающая страна. Государство, которое имеет свой 

герб, флаг и гимн  – свободная, независимая страна. И я 

горжусь, что живу в свободной стране.Подготовила старший сержант 

Б.МОЛДАХМЕТОВА, «ОС-ЧР».

Гордость каждого казахстанца 

Как известно, 4 июня вся страна отмечает День государственных символов Республики 

Казахстан. Своим видением роли государственных символов в жизни казахстанцев, их 

значения в воспитании патриотических чувств поделились военнослужащие Пограничной 

службы КНБ РК.

ИНТЕРВЬЮ

Менің 

Қазақстаным

сөзі: Жұмекен Нәжімеденов 

Нұрсұлтан Назарбаев

әні: Шәмші Қалдаяқов

Алтын күн аспаны,

Алтын дән даласы,

Ерліктің дастаны,

Еліме қарашы!

Ежелден ер деген,

Даңкымыз шықты ғой.

Намысын бермеген,

Қазағым мықты ғой! 

Қайырмасы: 

Менің елім, менің елім,

Гүлің болып егілемін,

Жырың болып төгілемін, елім!

Туған жерім менің – 

Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан,

Кең байтақ жерім бар.

Бірлігі жарасқан,

Тәуелсіз елім бар.

Қарсы алған уақытты,

Мәңгілік досындай.

Біздің ел бақытты,

Біздің ел осындай! Қайырмасы: 

Менің елім, менің елім,

Гүлің болып егілемін,

Жырың болып төгілемін, елім!

Туған жерім менің – 

Қазақстаным!Родины

Родины


ЧАСОВОЙ

 

ЧАСОВОЙ

 

№ 20 “ОС-ЧР” 4 июня 2016 года

3

ЗАДЕРЖАНИЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА - 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА - 

МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ СЕНІМДІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КҮЗЕТУ!

МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ СЕНІМДІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ КҮЗЕТУ!УЛОВ НЕДЕЛИ

Лейтенант Р.АХМЕТОВА, «ОС-ЧР».

Сарыагашский ПОГО

 Военнослужащие ОПК «Жибек жолы» (авто)  26 

мая текущего года задержали 16 граждан Республики 

Узбекистан, следовавших из Казахстана  в соседнюю 

республику. Причина задержания – нарушение правил 

пребывания в нашей стране.

 30 мая текущего года контролерами ОПК «Жетысай» 

за нарушение законодательства в области миграции 

задержаны два гражданина Узбекистана.

Кордайский ПОГО

26 мая 2016 года контролерами ОПК «Кордай» (авто) за 

нарушение режима в пункте пропуска задержана гражданка 

Кыргызской Республики, следовавшая из нашей страны в 

сопредельное государство.

Контролерами ОПК «Карасу» (авто) 30 мая текущего 

года за попытку провоза наркотического вещества- 

гашиш, весом около 10 граммов задержан гражданин 

Кыргызстана.

 РУ БоХР

27 мая текушего года  пограничниками ПКр «Женис»  

обнаружена сеть охановая, длиной более 5000 метров.

28  мая 2016 года военнослужащими ПКр «Семсер»   

обнаружена сеть охановая, длиной более 3000 метров.

Аналогичную сеть обнаружили   через два часа и 

пограничники ПКр  «Атырау».

 Пограничным нарядом ОПК «Актау» (авиа) 29 мая  2016 

года при оформлении международного рейса, сообщением 

Актау -  Тбилиси за нарушение правил пребывания в 

Республике Казахстан задержан гражданин Грузии.

Костанайский ПОГО

 30 мая  текущего года военнослужащими ОПК «Кайрак»  

(авто) пресечена попытка провоза наркотического вещества 

– гашиш, весом около 90 граммов. ОКПП «Семей»

Пограничным нарядом ОПК «Аул» (авто)  28 мая 

текущего года при проверке автомашины, следовавшей 

по маршруту Ауыл (РК) – Веселоярск (РФ) задержана 

гражданка Российской Федерации. Причина задержания 

– просрочен срок пребывания в Республике Казахстан.Петропавловский ПОГО

28 мая 2016 года контролерами ОПК «Булаево» (ж/

д)  при осуществлении пограничного контроля поезда 

сообщением Караганда - Омск за нарушение сроков 

пребывания в нашей стране задержан гражданин 

Российской Федерации.

29 мая военнослужащими пограничной заставы «Есіл» 

за попытку пересечения Государственной границы вне 

пункта пропуска задержан гражданин Азербайджана.

 На следующий день за нарушение режима Государствен-

ной границы военнослужащими пограничной заставы 

«Аккол» задержан наш соотечественник.Опогк «Ленгер»

28 мая текущего года воинами пограничной заставы 

«Угам»  за нарушение пограничного режима задержаны 4 

гражданина Республики Узбекистан. Павлодарский ПОГО

 Пограничным нарядом ОПК «Шарбакты»( авто) 29 мая 

2016 года за нарушение режима государственной границы 

задержана гражданка Республики Узбекистан.Бейнеуский  ПОГО

 30 мая  текущего года контролерами ОПК «Бейнеу» 

(ж/д) за нарушение режима в пункте пропуска задержан 

гражданин Казахстана.ОПК «Алматы» 

Пограничным нарядом 30 мая текущего года  при осу-

щ ес т   вле нии  пограничного  контроля    авиарейса    Алматы 

– Душанбе задержаны два гражданина Таджикистана. 

Причина задержания - нарушение законодательства РК в 

области миграции.Зайсанский  ПОГО

 31 мая текущего года военнослужащими пограничной 

комендатуры «Акжар» за нарушение пограничного режима 

задержаны  пять граждан Республики Узбекистан.

 

По всем вышеуказанным фактам проводится разбира-тельство.

Казахстанские пограничники продолжают  

пополнять   свою копилку задержаний  

незаконного провоза оружия и боеприпасов.

Очередные попытки провоза оружия и боеприпасов 

к нему пресекли  казахстанские пограничники на 

прошлой неделе.

 27 мая пограничниками ОПК «Кызыл жар»  

пресечена попытка провоза гражданином России 

травматического револьвера и боеприпасов к нему.

30 мая  воинами ОПК «Убаган» (авто)  при  

осуществле н ии досмотра автомашины, следовавшей 

по маршруту  Тюмень – Костанай, в багажнике 

обнаружены охотничьи патроны.

2 июня контролерами ОПК «Кайрак» (авто)  при 

досмотре автомашины, следовавшей из  Российской 

Федерации в нашу страну   обнаружили в бардачке 

более 20 штук  травматических патронов.   По 

данному факту задержан гражданин России.

ПРОВОЗУ 

ОРУЖИЯ - СТОП!Лейтенант Р.АХМЕТОВА, «ОС-ЧР».

День за днем  бдительно стоят на страже 

воины границы.  Им приходится не только 

пресекать попытки провоза контрабанды, 

оружия и наркотических средств, но и  

задерживать желающих незаконно пересечь 

государственную границу.

31 мая текущего года пограничным нарядом ОПК 

«Урлитобе»  при проверке  пассажиров автомашины, 

следовавшей по маршруту Шымкент- Омск задержан 

наш соотечественник. Гражданин пытался пересечь 

Государственную границу  по чужому документу 

– удостоверению родного брата. Видимо нарушитель 

недооценил  внимательность наших пограничников 

и сходство с братом решил обратить себе на пользу. 

Лишь бдительность пограничников не позволила 

нарушителю выполнить задуманное. Теперь 

нарушитель запомнит, что на границе брат за брата 

не пройдет. 

И РОДСТВО НЕ 

ПОМОЖЕТ

Лейтенант Р.АХМЕТОВА, «ОС-ЧР».

На казахстанско-российской границе 

пресечен провоз крупной партии дизельного 

топлива.

Наряд пункта пропуска «Алимбет»  (авто) актю-

бин ско  го  пограничного  отряда  задержал  гражданина 

Российской Федерации с грузом – 5 тонн дизельного 

топлива.

Задержанный следовал из Казахстана в Россию 

на автомобиле «МАЗ» без сопроводительных 

документов – ч. 1 ст. 197 Уголовного Кодекса 

РК (транспортировка, приобретение, реализация, 

хранение нефти и нефтепродуктов без документов, 

подтверждающих законность их происхождения).  

По факту задержания оповещены представители 

правоохранительных органов Актюбинской 

области.


ДИЗТОПЛИВО 

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
  1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал